Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství

Datum vyhlášení 18.03.2004
Uzavření smlouvy 16.01.2004
Platnost od 16.01.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. ledna 2004 byla v Berlíně podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 16. ledna 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky

o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství České republiky a Spolkové ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky, dále uváděné jako strany, jsou shodného názoru, že regionální spolupráce a evropská integrace jsou nejdůležitějšími prvky prohloubení oboustranných kontaktů. Přestože je „evropská integrace“ nosným prvkem, nelze opomíjet rozvoj regionální spolupráce, a ministerstva, vedena přáním vytvořit co nejpříznivější podmínky dalšího rozvoje oboustranné výměny zboží a hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi, zejména v oblasti zemědělství a lesního hospodářství, oznamují úmysl oboustrannou spolupráci zintenzivnit,

a dohodly se tudíž takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci své kompetence a v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy vyvíjet veškeré úsilí k dalšímu rozvoji spolupráce v oblasti zemědělství a lesního a vodního hospodářství.

Článek 2

Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji v oblasti zpracujícího průmyslu na úseku potravin, bezpečnosti potravin a zdravotního stavu zvířat, dále vodnímu hospodářství a otázkám integrace ekologických potřeb do zemědělské politiky.

Článek 3

Těžiště spolupráce jsou zejména tato:

(a) Pěstování rostlin, ošetřování rostlin a produkce osiva

1. Budování ekonomických vztahů v oblasti obchodování s osivem, zejména jeho množení a přípravy.

2. Doplňování seznamu druhů o západoevropské (také české a rakouské) druhy pro pěstování.

3. Na poli vinohradnictví a produkce vína je cílem pravidelná výměna zkušeností.

(b) Zdraví rostlin

1. Výměna zkušeností, expertní spolupráce a konzultace stanovisek v rámci přípravy a projednávání předpisů Evropské unie, a to zejména v oblastech škodlivých organizmů a pesticidů.

2. Expertní spolupráce a vzájemné konzultace v oblasti testování mechanizace pro ochranu rostlin (postřikovače), zejména pak v zájmu dosažení vzájemného uznávání příslušné certifikace.

(c) Chov zvířat

1. Výměna zkušeností při budování chovných organizací a kontrole výtěžnosti.

2. Výměna na úrovni expertů a vzájemné konzultace s cílem prodiskutovat témata jako označování zvířat a třídy kvality.

(d) Mechanizace v zemědělství a lesním hospodářství

Vývoj, zavádění a aplikace nových technologií v zemědělské a lesnické produkci cestou konzultací a výměny expertů.

(e) Využívání biomasy

Podpora činností obou stran v rámci česko-rakouského energetického partnerství, zejména při

1. Výměně zkušeností z energetického využití biomasy.

2. Spolupráce a výměna zkušeností při výrobě bioetanolu a metylesteru z řepky.

(f) Vodní hospodářství

1. Spolupráce na bilaterálních a multilaterálních projektech v oblasti hraničních toků.

2. Poskytování pomoci na úrovni expertů při vyrovnávání českého vodního hospodářství s požadavky Evropské unie.

3. Výměna zkušeností v oblasti zavodňování a odvodňování a ochrany zemědělských ploch před erozí.

(g) Lesní hospodářství

1. Informace o evropské lesnické strategii se zvláštním přihlédnutím k trvalému obhospodařování lesů.

2. Spolupráce a výměna zkušeností z oblasti obhospodařování lesů ve společenství.

(h) Rybářství a vodní hospodářství

1. Zprostředkování rakouských zkušeností z oblasti vlivu elektráren na velikost a druhové složení stavů ryb.

2. Výměna informací o legislativě v oblasti rybářství a podpora hospodářských vztahů.

3. Spolupráce v oblasti rybářství na hraničních tocích.

4. Spolupráce na poli výzkumu.

(i) Agrární marketing

Obě smluvní strany vítají spolupráci partnerských marketingových organizací.

(j) Kontrola kvality

Poskytnutí zkušeností rakouské strany z jednání s EU a z přistoupení k ní na poli kontroly kvality zemědělských výrobků a trhu, zejména pokud jde o:

1. čerstvé ovoce a zeleninu;

2. vejce, násadová vejce a kuřata domácí drůbeže;

3. drůbeží maso;

4. řezané květiny a květinářské zboží;

5. jatečný hovězí a vepřový dobytek;

6. víno;

7. krmiva.

(k) Zlepšení zpracování a struktury produktů uváděných na trh.

Výměna zkušeností při zlepšování podmínek zpracování zemědělských a lesnických produktů a výrobků z oblasti zpracování ryb a jejich uvádění na trh.

(l) Integrovaný administrativní a kontrolní systém (INVEKOS) a agrární statistika.

Spolupráce v rámci vybudování systému kompatibilního s EU na pomoc podpory zemědělství, agrární statistiky a kontroly cestou databáze využívající informační technologie.

(m) Odborné vzdělávání

Spolupráce v zemědělském a lesnickém vzdělávání s přihlédnutím k přípravě na členství české strany v EU.

(n) Spolupráce v rámci zemědělské správy

1. Výměna zkušeností při budování efektivní zemědělské správy.

2. Vytvoření možnosti praktických stáží pro české experty na Spolkovém ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky.

3. Spolupráce v oblasti platebních agentur.

(o) Zdravotní nezávadnost potravin

1. Výměna zkušeností při budování Národního úřadu pro bezpečnost potravin.

2. Vytvoření možností praktických stáží pro české experty zabývající se problematikou zdravotní nezávadnosti potravin a krmiv v souladu s nařízením 178/2002EEC.

3. Vytvoření možností praktických stáží pro české experty zabývající se problematikou utvoření Národního úřadu pro bezpečnost potravin v ČR.

4. Vytvoření možností praktických stáží pro české experty zabývající se problematikou posouzení rizika a informování o riziku.

Článek 4

Těžiště spolupráce ve Společné zemědělské politice Evropské unie bude zaměřeno na oblast rozvoje venkova.

Zde má perspektivu spolupráce zejména v těchto kapitolách:

(a) zlepšování půdy;

(b) pozemkové úpravy;

(c) zakládání služeb krizové pomoci farmám a řízení farem;

(d) odbyt kvalitních zemědělských výrobků;

(e) základní služby pro venkovskou ekonomiku a obyvatelstvo;

(f) obnova a rozvoj vesnic a ochrana a zachování venkovského dědictví;

(g) diverzifikace zemědělských činností a činností úzce souvisejících se zemědělstvím, s cílem rozvíjet více druhů činností nebo zabezpečit alternativní příjmy;

(h) vodohospodářská správa zemědělských vodních zdrojů;

(i) rozvoj a zlepšení infrastruktury potřebné pro rozvoj zemědělství;

(j) stimulování turistických a řemeslných aktivit;

(k) ochrana životního prostředí z pohledu zemědělství a lesnictví a ochrany krajiny i zlepšování péče o zvířata;

(l) obnova zemědělského výrobního potenciálu poškozeného přírodními katastrofami a zavádění vhodných preventivních nástrojů;

(m) finanční řízení.

Dále v oblastech:

• ekologického zemědělství,

• hospodaření v méně příznivých oblastech.

V této oblasti je třeba počítat s průběžným informováním o zkušenostech a rozpracovávání programu rozvoje rakouského venkova v Evropské unii a o zpracovávání příslušných českých iniciativ.

Článek 5

Rakouská strana dále prohlašuje, že je připravena pomoci svými zkušenostmi české straně při přípravě vstupu do Evropské unie i po něm.

Aby bylo dosaženo optimálního urychlení při dosažení tohoto cíle, dojde k intenzifikaci spolupráce s úřady zabývajícími se agrárními otázkami, zejména formou zprostředkování zkušeností ze správní reformy na rakouské straně. Tento proces se prohloubí projekty partnerství, mimo jiné formou dialogů a seminářů za účasti nositelů rozhodnutí a představitelů názorových proudů z České republiky i z Rakouska. Významnou součást úspěšné realizace tohoto úkolu tvoří rovněž spolupráce zájmových zastoupení a kooperace na univerzitní úrovni.

Článek 6

Každá strana ponese náklady, které jí z této dohody vyplynou, pokud nebude v jednotlivých případech stanoveno jinak.

S cílem podpory programů probíhajících v rámci přípravy České republiky na přistoupení k Evropské unii či možnosti realizace nových programů na zapojování České republiky v oblasti Společné zemědělské politiky, politiky strukturalizace venkova a slaďování vnitrostátních právních předpisů, jsou obě strany připraveny usilovat podle svých sil o to, aby bylo možno využít pro tento účel odpovídajících finančních instrumentů Evropské unie.

Článek 7

Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze tehdy, dohodnou-li se na tom písemně obě strany.

Článek 8

Tato resortní dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a kterákoli strana ji může písemně vypovědět nejpozději tři měsíce před uplynutím kalendářního roku, a to s účinností od 1. ledna následujícího roku.

Článek 9

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.


Podepsáno v Berlíně dne 16. ledna 2004 ve dvou původních vyhotoveních v českém a v německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo zemědělství České republiky
Ing. Jaroslav Palas v. r.
ministr zemědělství

Za Spolkové ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky
Dipl. Ing. Josef Pröll v. r.
spolkový ministr zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství

Přesunout nahoru