Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo

Datum vyhlášení 11.03.2004
Uzavření smlouvy 12.01.2004
Platnost od 12.01.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. ledna 2004 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 12. ledna 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo

o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo se dohodly takto:

Článek 1

Podle ustanovení této Dohody může Česká republika prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv České republiky (dále nazývána Správa rezerv) započítat zásoby ropy a ropných produktů uskladněné na výsostném území Spolkové republiky Německo jako své nouzové zásoby.

Článek 2

Pro předzásobení České republiky je možné započítat:

a) zásoby ve Spolkové republice Německo, kterými je oprávněna disponovat Správa rezerv České republiky jako vlastník, spoluvlastník nebo z jiného právního důvodu,

b) jiné zásoby ve Spolkové republice Německo, pokud se podnik, který je oprávněn s nimi disponovat jako vlastník, spoluvlastník nebo z jiného právního důvodu, písemně zavázal, že bude držet tyto zásoby nejméně po dobu tří měsíců k dispozici pro Správu rezerv České republiky (prohlášení o závazku) a Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo toto skladování na žádost oprávněného podniku písemně povolilo.

Článek 3

(1) Správa rezerv České republiky bude bez zbytečného odkladu informovat Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo o svých zásobách, které uskladnila ve Spolkové republice Německo.

(2) Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo povolí skladování dle článku 2 písmeno b), pokud

a) bude žádost ze strany podniku oprávněného k disponování předložena Spolkovému ministerstvu hospodářství a práce Spolkové republiky Německo nejpozději patnáct pracovních dnů před začátkem měsíce, od kterého chce podnik držet zásoby k dispozici;

b) bude žádost obsahovat tyto údaje:

- druh (surová ropa, kategorie produktu) a množství zásob,

- přesné označení polohy skladu, ve kterém jsou zásoby skladovány,

- název a adresu podniku, v jehož skladu jsou zásoby skladovány,

- období, pro které je povolení požadováno;

c) bude k žádosti připojeno prohlášení podle článku 2 písmeno b), vůči Správě rezerv České republiky (prohlášení o závazku), kterým se žadatel zavazuje držet zásoby během doby trvání smlouvy kdykoli k dispozici Správy rezerv České republiky, povolit kontrolu závazku Správou rezerv České republiky a na vyžádání v souladu se stanovenými postupy, dohodnutými ve smlouvě mezi Správou rezerv České republiky a podnikem, v jehož skladu jsou drženy zásoby na území Spolkové republiky Německo, zásoby kdykoliv Správě rezerv České republiky prodat a převést vlastnické právo k nim. Pokud se prohlášení o závazku vztahuje na období delší než 12 měsíců, může být žádost podána na celé období, pokud se nezmění ostatní údaje podle tohoto článku. Povolení podle článku 2 písmeno b) se však uděluje pouze na maximálně 12 měsíců a poté se obnovuje.

Článek 4

Zásoby podle článku 2 nemohou být ve zprávách o zásobách pro příslušná místa Mezinárodní energetické agentury a Evropských společenství vykazovány jako německé zásoby.

Článek 5

(1) Vlastní zásoby skladované Správou rezerv České republiky ve Spolkové republice Německo, jakož i zásoby oznámené Spolkovému ministerstvu hospodářství a práce Spolkové republiky Německo podle článku 2 písmeno b), k jejichž skladování jako nouzových zásob České republiky udělilo Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo povolení, mohou být kdykoliv bez překážky převezeny na výsostné území České republiky. To platí také v případě poruch v zásobování ropou a ropnými produkty.

(2) V případě poruch v zásobování ropou a ropnými produkty musí být každý odběr, který provede Správa rezerv České republiky ze zásob uskladněných ve Spolkové republice Německo, nahlášen Správou rezerv České republiky co nejdříve Spolkovému ministerstvu hospodářství a práce Spolkové republiky Německo.

Článek 6

(1) Správa rezerv České republiky poskytne za každé uplynulé čtvrtletí Spolkovému ministerstvu hospodářství a práce Spolkové republiky Německo nejpozději 6 týdnů po jeho uplynutí přehled o zásobách, nacházejících se na výsostném území Spolkové republiky Německo, které jsou Správou rezerv České republiky drženy z titulu plnění povinnosti předzásobení. Tento přehled je třeba rozčlenit podle obou kategorií uvedených v článku 2. Přehled musí obsahovat:

a) název a adresu podniku, který zásoby skladuje,

b) druh (surová ropa, kategorie produktu) a množství zásob,

c) adresu skladu, ve kterém se zásoby nacházejí.

(2) Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo ověří správnost údajů a sdělí Správě rezerv České republiky případné námitky.

Článek 7

Na žádost kterékoliv ze smluvních stran se mohou konat konzultace o otázkách, které se vyskytnou v souvislosti s touto Dohodou ohledně jejího výkladu a aplikace a případných sporů. V případě poruch v zásobování ropou a ropnými produkty budou tyto konzultace neprodleně svolány diplomatickou cestou.

Článek 8

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost v den podpisu.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(3) Tato Dohoda může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran; výpověď musí být druhé smluvní straně oznámena písemně diplomatickou cestou nejméně 12 měsíců před zamýšleným termínem výpovědi. Pro počítání lhůty je rozhodný den doručení noty druhé smluvní straně. Této možnosti výpovědi nebude využito v případě poruch v zásobování ropou a ropnými produkty.

Článek 9

Neprodleně po vstupu této Dohody v platnost podá vláda Spolkové republiky Německo u Sekretariátu OSN podnět k registraci této Dohody podle článku 102 Charty OSN. Vláda České republiky bude o provedené registraci informována uvedením registračního čísla OSN ihned, jakmile bude tato registrace Sekretariátem OSN potvrzena.


Dáno v Praze dne 12. 1. 2004 ve dvou původních vyhotoveních, jedno v českém a jedno v německém jazyce, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Za vládu České republiky
Ing. Dušan Štrauch, CSc. v. r.
předseda Správy státních hmotných rezerv České republiky

Za vládu Spolkové republiky Německo
Dr. Michael Libal v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice

Přesunout nahoru