Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

Datum vyhlášení 11.03.2004
Uzavření smlouvy 03.03.1989
Platnost od 26.02.1993
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. března 1989 byla v Nairobi podepsána Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 dne 26. února 1993.

Česká republika a Keňská republika si výměnou not ze dne 20. srpna 1996 a 14. února 1997 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

o leteckých službách

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňske republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Keňské republiky,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944, a vedeny přáním uzavřít Dohodu za účelem zavedení leteckých služeb mezi jejich územími a za nimi, se dohodly takto:

Článek 1

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) výraz „letecké úřady“ znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Federální ministerstvo dopravy a spojů, a pokud jde o Keňskou republiku, ministra pověřeného řízením civilního letectví a v obou případech jakoukoliv osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů v současné době vykonávaných uvedenými leteckými úřady;

b) výrazy „letecká služba“, „mezinárodní letecká služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro neobchodní účely“ mají význam stanovený v článku 96 Úmluvy;

c) výraz „Příloha“ znamená Přílohu k této dohodě nebo Přílohu pozměněnou v souladu s ustanoveními článku 18 této dohody;

d) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944 a zahrnuje každou Přílohu přijatou podle článku 90 Úmluvy a každou změnu Příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

e) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který byl určen a pověřen v souladu s článkem 3 této dohody;

f) výraz „tarif“ znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za dopravu cestujících, zavazadel a zboží, a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, spolu s cenami nebo poplatky a podmínkami za zprostředkovatelské nebo jiné pomocné služby, ale nezahrnuje poplatky a podmínky pro dopravu pošty; a

g) výraz „území“ má význam uvedený v článku 2 Úmluvy.

(2) Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání k této dohodě se vztahují k Příloze, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Článek 2

Poskytování práv

(1) Podle ustanovení této dohody každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva uvedená v této dohodě za účelem zavedení pravidelných mezinárodních leteckých služeb na tratích uvedených v příslušné části Přílohy. Tyto služby a tratě jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“.

(2) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně následující práva, týkající se jejích pravidelných mezinárodních leteckých služeb:

a) právo létat přes její území bez přistání;

b) právo přistávat na jejím území pro neobchodní účely.

(3) Při provozování dohodnuté služby na stanovené trati letecký podnik určený každou smluvní stranou bude mít právo, vedle práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku, přistávat na území druhé smluvní strany v bodech určených pro tuto trať v Příloze k této dohodě za účelem nakládání a vykládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní dopravě.

(4) Ustanovením tohoto článku se nepropůjčuje leteckému podniku jedné smluvní strany právo nakládat na území druhé smluvní strany cestující, zboží a poštu určenou pro jiné místo na území druhé smluvní strany.

Článek 3

Určení leteckých podniků

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit písemně druhé smluvní straně jeden letecký podnik za účelem provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) Po obdržení takového určení letecký úřad druhé smluvní strany, podle ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, bez prodlení poskytne leteckému podniku určenému v souladu s odstavcem 1 tohoto článku příslušné provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad obvykle uplatňuje pro provoz mezinárodních leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělení provozního oprávnění zmíněného v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit určenému leteckému podniku při využívání práv určených v článku 2 této dohody takové podmínky, které považuje za nezbytné v každém případě, kdy zmíněná smluvní strana není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům.

(5) Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může zahájit provozování dohodnutých služeb, pro které byl určen, za předpokladu, že tarif stanovený v souladu s ustanoveními článku 10 této dohody je platný pro tuto službu.

Článek 4

Zrušení nebo pozastavení provozního oprávnění

(1) Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv udělených podle této dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou nebo uložit pro využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné:

a) v případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně určující letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům; nebo

b) v případě, že se letecký podnik nebude řídit zákony nebo předpisy platnými na území smluvní strany, jež tato práva poskytuje; nebo

c) v případě, že letecký podnik jiným způsobem poruší provozování leteckých služeb podle podmínek stanovených v této dohodě.

(2) Pokud okamžité zrušení, pozastavení nebo uložení podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku nebude nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů anebo ustanovení této dohody, toto právo bude uplatněno teprve po poradě s leteckým úřadem druhé smluvní strany.

Článek 5

Použití zákonů a předpisů

(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup nebo výstup letadel určeného leteckého podniku z jejího území, provozujících mezinárodní létání, nebo které se vztahují na provoz nebo létání těchto letadel na jejím území, jsou závazné i pro letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a musí být dodržovány těmito letadly při vstupu nebo výstupu, anebo pokud se nacházejí na území této smluvní strany.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup na její území, pobyt na něm, tranzit nebo výstup z něho pro cestující, posádku, zboží nebo poštu, jako jsou předpisy o vstupu, výstupu, vystěhovalectví, přistěhovalectví, cestovních dokladech, jakož i celní a zdravotnická opatření, jsou závazné i pro cestující, posádku, zboží a poštu přepravovanou letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu, anebo pokud se nacházejí na území zmíněné smluvní strany.

Článek 6

Zásady pro provozování dohodnutých služeb

(1) Určeným leteckým podnikům obou smluvních stran bude zajištěno řádné a spravedlivé zacházení, aby měly stejnou příležitost při provozování dohodnutých služeb. Budou brát v úvahu své vzájemné zájmy, aby nedocházelo k nevhodnému ovlivňování jejich služeb.

(2) Provozování dohodnutých služeb mezi územími smluvních stran v obou směrech na stanovených tratích je základním a prvotním právem smluvních stran.

(3) Pro provozování dohodnutých služeb:

a) celková kapacita poskytovaná na každé ze stanovených tratí bude určena s ohledem na současné a předem přiměřeným způsobem předvídané přepravní požadavky;

b) kapacita zmíněná v pododstavci a) tohoto odstavce bude rozdělena stejně mezi určené letecké podniky obou smluvních stran.

(4) Ustanovení může být též použito smluvními stranami pro přepravu cestujících, zboží a pošty, přijatých na palubu nebo vyložených v bodech na stanovených tratích na územích států, které nejsou smluvními stranami. Přitom budou vzaty v úvahu tyto faktory:

a) přepravní požadavky mezi takovými body a územím smluvní strany, jejíž určený letecký podnik si přeje provozovat služby na této trati;

b) přepravní požadavky oblasti, kterou dohodnuté služby procházejí, po přihlédnutí k dalším dopravním službám zřízeným leteckými podniky států, zahrnující tuto oblast; a

c) požadavky průletového provozu leteckého podniku, pokud existuje.

(5) Za účelem uspokojení sezónních výkyvů nebo neočekávaných přepravních požadavků dočasného charakteru, určené letecké podniky obou smluvních stran se dohodnou mezi sebou o vhodných opatřeních, aby bylo uspokojeno toto dočasné zvýšení v provozu. Každá dohoda uzavřená mezi leteckými podniky a všechny změny k ní budou předloženy ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran.

(6) Pokud určený letecký podnik jedné smluvní strany si nepřeje používat na jedné nebo více stanovených tratích část nebo celou kapacitu jemu přidělenou z jiných důvodů, než je rozsah tarifu, může vést konzultace s určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany s cílem předat této smluvní straně pro stanovené období a za podmínek, které budou vzájemně dohodnuty, celou nebo část kapacity k jejímu použití v rámci dohodnutých limitů. Určený letecký podnik, který předal celou nebo část své kapacity, může získat tuto kapacitu na konci dohodnutého období. Každá dohoda uzavřená mezi leteckými podniky a všechny její změny budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran.

Článek 7

Schválení letových řádů

(1) Určený letecký podnik každé smluvní strany předloží nejpozději do třiceti (30) dnů před datem provozování každé dohodnuté služby své navržené letové řády leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení. Tyto letové řády musí obsahovat všechny závažné informace včetně typu služby a letadel, kterých bude použito, letových plánů atd.

(2) Pokud určený letecký podnik si přeje provozovat doplňkové nebo zdvojené lety kromě těch, které jsou uvedeny ve schváleném letovém řádu, vyžádá si nejprve povolení leteckého úřadu zúčastněné smluvní strany.

Článek 8

Osvobození od celních, inspekčních a jiných podobných poplatků

(1) Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem kterékoliv smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, pohonné hmoty a mazací oleje i zásoby letadla (včetně potravy, nápojů a tabáku), uložené na palubě letadla, budou osvobozeny ode všech celních, inspekčních a jiných podobných poplatků při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo použity pro část cesty vykonané nad tímto územím.

(2) Od stejných poplatků, dávek a daní budou také, s výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, osvobozeny:

a) zásoby letadla převzaté na palubu na území smluvní strany v rámci limitů stanovených příslušnými úřady zmíněného území a pro použití na palubě letadla pro mezinárodní lety druhé smluvní strany, provádějící mezinárodní leteckou službu;

b) náhradní díly dovezené na území smluvní strany pro údržbu nebo opravy letadla používaného při mezinárodních leteckých službách určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;

c) pohonné hmoty a mazací oleje dodané do letadla určeného leteckého podniku smluvní strany provozujícího mezinárodní letecké služby na území druhé smluvní strany, i když tyto dodávky mají být použity na části cesty vykonané přes území smluvní strany, na kterém byly vzaty na palubu.

Může být požadováno, aby materiál shora uvedený v pododstavcích a), b) a c) byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

Článek 9

Vykládka vybavení, materiálu a dodávek

Obvyklé vybavení letadla, jakož i materiály a zásoby ponechávané na palubě letadla každé smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem těchto úřadů až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

Článek 10

Tarify

(1) Tarify používané leteckým podnikem smluvní strany pro služby uvedené v této dohodě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem důležitým činitelům včetně provozních nákladů, povahy služeb (jako jsou normy rychlosti a cestovní uspořádání), sazby zprostředkovatelských odměn, přiměřený zisk a tarify jiných leteckých podniků.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou dle možnosti sjednány určenými leteckými podniky obou smluvních stran po předchozím projednání s jejich příslušnými vládami a po konzultacích, pokud je to nutné, s jinými leteckými podniky; takové dohody bude dosaženo, kde je to možné, při využití příslušného mezinárodního mechanismu pro stanovení tarifů.

(3) Tarify sjednané podle odstavce 2 tohoto článku, včetně společných tarifních dohod navrhovaných jedním leteckým podnikem jménem všech zúčastněných leteckých podniků, budou předloženy ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran, společně se zdůvodněním, jež letecké úřady smluvních stran mohou vyžadovat, nejméně šedesát (60) dnů před navrhovaným datem zavedení tarifů. Ve zvláštních případech může být tato doba zkrácena podle dohody zmíněných úřadů.

(4) Souhlas zmíněný v odstavci 3 tohoto článku může být dán výslovně. Avšak pokud žádný z leteckých úřadů smluvních stran nevysloví svůj nesouhlas s navrženými tarify do třiceti (30) dnů od data předložení, tyto tarify budou považovány za schválené. V případě, že doba pro předložení byla zkrácena podle odstavce 3 tohoto článku, letecké úřady mohou dohodnout, že doba, v níž musí být oznámen jakýkoliv nesouhlas, bude také příslušně zkrácena.

(5) Nebude-li možno tarif dohodnout podle odstavce 2 tohoto článku, nebo pokud v době stanovené v odstavci 4 tohoto článku bude předáno oznámení o nesouhlasu, letecké úřady smluvních stran se vynasnaží stanovit tarif vzájemnou dohodou.

(6) Nebudou-li se moci letecké úřady smluvních stran dohodnout na stanovení tarifu podle odstavce 5 tohoto článku, spor bude řešen podle ustanovení článku 17 této dohody.

(7) Na rozdíl od ustanovení odstavce 6 tohoto článku, tarif sjednaný podle ustanovení tohoto článku bude v platnosti až do sjednání nového tarifu. Platnost tarifu však nebude prodloužena podle tohoto odstavce:

a) pokud tarif má konečné datum za více než dvanáct (12) měsíců po tomto datu;

b) pokud tarif nemá konečné datum za dobu delší než dvanáct (12) měsíců po datu, kdy určený letecký podnik jedné smluvní strany navrhne písemně nový tarif leteckým úřadům smluvních stran podle ustanovení této dohody.

Článek 11

Tranzitní formality

Cestující a zavazadla v přímém tranzitu a zboží a pošta v tranzitu přes území jedné smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni zjednodušené kontrole. S výhradou ustanovení článku 8 této dohody zavazadla, zboží a pošta v přímém tranzitu budou osvobozeny od cla a jiných poplatků.

Článek 12

Zastoupení leteckého podniku

(1) Na základě reciprocity každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo udržovat na svém území potřebné kanceláře a administrativní, přepravně-obchodní a technický personál podle požadavků zúčastněného leteckého podniku.

(2) Zřízení kanceláří a zaměstnávání personálu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku se bude řídit zákony a předpisy zúčastněné smluvní strany, jako jsou zákony a předpisy týkající se přijetí cizinců a jejich pobytu na území zúčastněné smluvní strany.

Článek 13

Převod zisků

Každá smluvní strana poskytuje určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo volného převodu, ve volně směnitelné měně, přebytku zisků nad výdaje získaných každým určeným leteckým podnikem na území druhé smluvní strany z provozu dohodnutých služeb. Tyto převody budou provedeny podle platných předpisů o výměně cizí měny na území zúčastněné smluvní strany.

Článek 14

Ustanovení o statistice

Letecký úřad jedné smluvní strany poskytne na požádání leteckému úřadu druhé smluvní strany běžné statistické údaje nebo jiné podobné informace týkající se provozu uskutečňovaného v rámci dohodnutých služeb příslušnými určenými leteckými podniky.

Článek 15

Konzultace

(1) V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady smluvních stran provádět podle potřeby konzultace týkající se výkladu, provádění nebo úpravy této dohody.

(2) Každá smluvní strana může požadovat konzultace, které mohou být ústní nebo písemné. Takové konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data žádosti, pokud obě smluvní strany nebudou souhlasit s prodloužením této lhůty.

Článek 16

Změna Dohody podle mnohostranných úmluv

Tato dohoda bude upravena tak, aby odpovídala každé mnohostranné dohodě, která se může stát závaznou pro obě smluvní strany.

Článek 17

Urovnání sporů

(1) Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran.

(2) Jestliže mezi leteckými úřady nebude dosaženo dohody, spor bude předán k urovnání smluvním stranám.

(3) Jestliže mezi smluvními stranami nebude dosaženo dohody jednáním, smluvní strany se mohou dohodnout předat spor k rozhodnutí nějaké osobě nebo orgánu. Jestliže se takto nedohodnou, spor bude, na žádost jedné nebo druhé smluvní strany, předložen k rozhodnutí tribunálu sestávajícímu ze tří rozhodců, přičemž jeden bude jmenován každou smluvní stranou a třetí bude ustanoven dvěma takto jmenovanými rozhodci.

(4) Každá ze smluvních stran jmenuje rozhodce ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data přijetí oznámení jednou nebo druhou smluvní stranou diplomatickou cestou, požadujícího posouzení sporu tímto tribunálem; třetí rozhodce bude ustanoven během další lhůty šedesáti (60) dnů. Jestliže jedna ze smluvních stran nebude jmenovat rozhodce během této doby nebo jestliže třetí rozhodce nebude jmenován během této doby, předseda Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví může být požádán každou smluvní stranou, aby jmenoval jednoho rozhodce nebo více rozhodců, jak případ vyžaduje. V takovém případě třetí rozhodce bude příslušníkem třetího státu a bude jednat jako předseda rozhodčího tribunálu.

(5) Rozhodčí tribunál si určí svůj jednací řád a rozhodne o rozdělení nákladů za rozhodčí řízení.

(6) Smluvní strany se podřídí každému rozhodnutí přijatému podle ustanovení odstavců 4 a 5 tohoto článku.

Článek 18

Změny

(1) Každá změna této dohody, s výjimkou Přílohy, dohodnutá smluvními stranami vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(2) Každá změna Přílohy může být prováděna prozatímně od data dohodnutého leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

Článek 19

Registrace Dohody a změn

Tato dohoda a všechny její změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 20

Ukončení platnosti

Každá smluvní strana může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Toto oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě skončí platnost této dohody dvanáct (12) měsíců ode dne přijetí tohoto oznámení druhou smluvní stranou, pokud toto oznámení nebude mezi smluvními stranami po vzájemné dohodě odvoláno před uplynutím této lhůty. Nebude-li potvrzeno přijetí tohoto oznámení druhou smluvní stranou, oznámení o výpovědi bude považováno za doručené čtrnáct (14) dnů po přijetí výpovědi Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 21

Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy obě smluvní strany si vzájemně oznámí diplomatickou cestou, že požadavky předepsané jejich vnitrostátními předpisy byly splněny.


Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran podepsali tuto dohodu a opatřili ji svými pečetěmi.

Dáno v Nairobi dne 3. března 1989 v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky
Rastislav Chovan v. r.
náměstek ministra dopravy a spojů

Za vládu Keňské republiky
Kenneth Mattiba v. r.
ministr dopravy


PŘÍLOHA

Seznam linek

ČÁST I

Tratě, které mají být provozovány určeným leteckým podnikem Československa

Výchozí bodyMezilehlé bodyBody v KeniBody za
Body v ČeskoslovenskuBudou dohodnuty pozdějiNairobi Budou dohodnuty později

ČÁST II

Tratě, které mají být provozovány určeným leteckým podnikem Keni

Výchozí body Mezilehlé bodyBody v ČeskoslovenskuBody za
Body v Keni Budou dohodnuty pozdějiPrahaBudou dohodnuty později

Poznámka:

Určený letecký podnik každé smluvní strany může při kterémkoliv nebo všech letech vynechat přistání v kterémkoliv bodě (bodech) na dohodnutých tratích za předpokladu, že služby započnou a skončí v některém bodě na území zúčastněného leteckého podniku.

Přesunout nahoru