Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část I

Datum vyhlášení 11.03.2004
Uzavření smlouvy 16.05.2003
Platnost od 16.05.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. května 2003 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část I.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 16. května 2003.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda,*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM1

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé, SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ2003/004-338.01 až 338.08 včetně

Název: Národní program Phare 2003 pro Českou republiku - část I

Doba trvání: do 31/10/2005

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 38,5 milionů EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 31.10. 2005, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31.10.2006. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s přiměřeným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost / publicita (příloha D)


V Praze
Dne 16.5.2003
Za příjemce
Zdeněk Hrubý
Národní koordinátor

V Praze
Dne 16.5.2003
Za Společenství
Ramiro Cibrian
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.

1 Struktura FM je následující: 1. průvodní strany s odkazy na příslušnou zemi, alokovanou částku a příjemce zmocněného k podpisu, 2. příloha A Rámcové dohody, 3. příloha B. Rámcové dohody; Příloha C - Zvláštní podmínky (text přijatého finančního návrhu počínaje částí Popis a cíle, a Příloha D - Publicita a informovanost.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

1. CÍLE A POPIS

Se zřetelem k ustanovením článku 4 Nařízení o přístupovém partnerství (ES 622/98) bude obecný souhlas týkající se programu Phare 2003 záviset na závazku vlády dle popisu v jednotlivých projektových fiších.

Obecné cíle programu mají pomoci České republice při upevnění souladu s kodaňskými a madridskými kritérii pro členství, kterými jsou:

• stabilita institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin;

• existence fungující tržní ekonomiky i schopnost čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v rámci Unie;

• schopnost převzít povinnosti spojené s členstvím, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie;

• podmínky pro integraci země prostřednictvím úpravy jejích správních struktur, tak aby byly právní předpisy Evropského společenství transponované do jejích právních předpisů účinně prováděny pomocí příslušných správních a soudních struktur.

Cíl 1 Politická kritéria

CZ2003/004-338.01.01 Zlepšení dlouhodobých příležitostí pro Rómy: Tento projekt (grantové schéma) má zlepšit přistup pro Rómy ve třech prioritních oblastech: zaměstnanost, vzdělávání a bydlení. Výsledkem projektu by měla být zvýšená zaměstnanost Rómů, zvýšení jejich kvalifikace a lepší kvalita bydlení v romských komunitách. Toho by mělo být dosaženo zajištěním rekvalifikačních kurzů, zavedením nových přístupů ke zřizování podniků, včetně komunálních rozvojových iniciativ s aktivní účastí menšin, a rozvojem a/nebo zřizováním komunálních center respektujících kvalitu sociálních služeb v regionech s vysokou koncentrací menšin. Kromě toho by měly být vypracovány dlouhodobé vzdělávací programy zvyšující řídící schopnosti manažerů romských a neromských organizací občanské společnosti, které by mohly následně pokračovat a být financovány v rámci Evropského sociálního fondu. Dlouhodobé vzdělávací programy by mohly být vypracovány i pro střední a vyšší vzdělávání, jejich výsledkem by měla být vyšší úspěšnost Rómů při přijímacích zkouškách. V oblasti bydlení by měl projekt vést ke zlepšení místních veřejných míst pomocí komunálních iniciativ a vytváření atraktivních „bezpečných míst“ v romském osídlení, aby se oblasti s hustým romským osídlením zbavily svého stigmatu a pověsti ghett. Projekt by měl být prováděn formou grantového schématu a alokace ve výši 7 % na krytí nákladů na řízení projektu vynaložených implementační agenturou, NROS - českou Nadací rozvoje občanské společnosti a alokace ve výši 0,5 % na krytí nákladů hodnotitelů / hodnotícího výboru / odpovědných za vyhodnocení žádostí o granty. Nejmenší příspěvek Phare na grantový projekt bude činit 30 000 EUR, nejvyšší příspěvek bude činit 50 000 EUR.

Cíl 2 Vnitřní trh a ekonomická kritéria

CZ2003/004-338.02.01 Česká obchodní inspekce - posilování dohledu nad trhem, včetně systému včasného varování: Tento projekt s komponentami twinning-light, technické pomoci a dodávek zařízení má zajistit plný soulad českého tržního dozoru nad nepotravinářskými výrobky s příslušnými právními předpisy Evropských Společenství, zejména Směrnicemi 92/59/EHS a 2001/95/ES a Nařízením 339/93/EHS. Výsledkem projektu by měly být posílené organizační struktury České obchodní inspekce (ČOI) v oblasti kontroly obecné bezpečnosti výrobků a přeshraničního sledování potenciálně nebezpečných výrobků. Projekt by měl zajistit rozvoj plánů dohledu nad trhem, systematické a souvislé úsilí o zvýšení informovanosti spotřebitelů k otázkám bezpečnosti výrobků, včetně zapojení nevládních spotřebitelských organizací, i trvale udržitelné a vhodné školení pro zaměstnance Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a České obchodní inspekce (ČOI). Měla by být zajištěna lepší výměna informací mezi MPO, ČOI a celními správami. Implementace projektu by měla přihlížet k výsledkům peer review z října 2000, monitorovací zprávy ke kapitole 23 a je podmíněna českým spolufinancováním dodávky zařízení.

CZ2003/004-338.02.02 Implementace směrnic ES o energetické účinnosti: Tento projekt twinningové a technické pomoci má zlepšit kvalitu statistických údajů o obnovitelných zdrojích energie a zajistit plný soulad s příslušnými právními předpisy Evropských Společenství, zejména Směrnicí 2001/77/ES a Doporučením Rady 88/349/EHS. Kromě toho má projekt usnadnit a urychlit zavádění úspor energie a využívání environmentálně příznivých technologií v budovách a analyzovat slučitelnost českých právních předpisů o energetické účinnosti s předpisy EU. Výsledkem projektu by měl být funkční systém sběru údajů o obnovitelných zdrojích energie ve statistickém útvaru pro energetiku při Ministerstvu průmyslu a obchodu a vyškolení zaměstnanci, kteří budou moci využívat nové metody sběru dat o obnovitelných zdrojích energie. Projekt by měl provést analýzu segmentu trhu v oblasti využívání energie v budovách, včetně studie o skutečné energetické účinnosti ve vybraných státních budovách, měl by obsahovat vybrané nástroje pro zlepšení energetické účinnosti na požadovanou úroveň a systém financování ze státních i soukromých zdrojů. Projekt je pokračováním projektů CZ00.04.04 a CZ2002/000-282.04.11 a měl by být implementován v úzké spolupráci s Energetickým regulačním úřadem, Českým statistickým úřadem a Státní energetickou inspekcí.

CZ2003/004-338.02.03 Kapitálové trhy - centrální depozitář cenných papírů:

Tento projekt technické pomoci a dodávek zařízení má zajistit funkčnost a transparentnost českého kapitálového trhu v souladu s normami EU a mezinárodními normami a Směrnicemi 2002/47/ES, 98/26/ES, a zejména doporučeními Lamfalussyho zprávy o systémech zúčtování cenných papírů. Měl by rovněž zajistit zvýšenou účinnost a efektivitu dozorčího orgánu, Komise pro cenné papíry, a tak zlepšit ochranu investorů. Projekt navazuje na projekt CZ2002/000-282.04.03, který bv měl zajistit novou koncepci a související institucionální uspořádání na základě principu „vypořádání dodáním proti placení“ (delivery versus payment) a určit technické potřeby, které budou realizované návazným projektem. Výsledkem projektu bude funkční systém založený na principu „vypořádání dodáním proti placení“ (delivery versus payment) zabezpečující jednotné vypořádání cenných papírů v rámci centrálního depozitáře, a školení vedoucích a dalších příslušných pracovníků pro podpůrný informační systém vypořádání cenných papírů. Část projektu zajišťující dodávku zařízení je podmíněna českým spolufinancováním a uspokojivým pokrokem v implementaci výše uvedeného projektu.

CZ2003/004-338.02.04 Posilování českého bankovního sektoru - aplikace Basel II: Tento projekt obsahující část twinning-light a technickou asistenci má posílit kapacitu sektoru komerčního bankovnictví k zavedení moderních metod řízení rizik, zejména v souladu s Basilejskou dohodou II, novou kapitálovou dohodou, v zájmu zvýšení stability bankovního sektoru v České republice. Basilejský výbor hodlá novou kapitálovou dohodu dopracovat v průběhu roku 2003 a dohoda by měla být platná od roku 2006. Během tří let, do roku 2006, by se banky a orgány dozoru měly přizpůsobit a vyvinout nutné systémy a postupy v souladu s normami nové kapitálové dohody. Výsledky tohoto projektu by měly zahrnovat celkovou studii definující vhodná kritéria pro vnitřní bankovní systém ratingu v souladu s Basilejskou dohodou II, návrh a vydání příruček postihujících mimo jiné výkon bankovního dozoru v nových podmínkách podle nové kapitálové dohody a příslušných směrnic EU, vyhodnocení vnitřních bankovních systémů ratingu, vyhodnocení systémů řízení úvěrových rizik a vyhodnocení metod a modelů kvantifikace provozních rizik a začlenění těchto metod do celkového procesu řízení provozních rizik. Tento projekt by měl především zajistit školení dostatečného počtu vrcholných manažerů českých komerčních bank, odborníků z příslušných oddělení a bankovního dohledu České národní banky v oblasti nových metod založených na basilejské dohodě II. Pomoc Phare je podmíněna spolufinancováním vzdělávací složky ze strany konečných příjemců.

CZ2003/004-338.02.05 Posilování kapacity Českého statistického úřadu: Tento projekt technické asistence má posílit správní kapacitu Českého statistického úřadu (ČSÚ), aby mohl úřad splnit Rozhodnutí Komise č. 97/281. Výsledkem projektu by měl být rozvoj nové strategie informační technologie a šíření informací pro účinný a racionální sběr dat, zpracování a šíření dat, s přihlédnutím k požadavkům na kvalitu dat, bezpečnost dat a produkování dat a zlepšená dostupnost dat v souladu s výše uvedeným rozhodnutím. Tento projekt by měl poskytnout i podrobné technické specifikace softwaru nutného pro centrální sběr, zpracování a šíření dat a školení zaměstnanců ČSÚ v užívání tohoto nového vybavení. Druhou částí projektu je nákup nového hardwaru, softwaru a jiného vybavení pro zpracování a šíření dat. Projekt vychází z výsledků projektu technické asistence Phare 2002, který by měl rozpracovat technické specifikace pro dodavatelskou část a zajistit vstup pro komponentu technické asistence v tomto konkrétním projektu. Projekt je proto doplňkovým projektem k CZ2002-00-282.04.08, který by měl rovněž vést k revizi strategického plánu ČSÚ. Revidovaný strategický plán by měl být k dispozici v roce 2003 a jeho přijetí je podmínkou zpracování nové informační strategie a šíření dat v rámci tohoto projektu a nákupu příslušného zařízení. Dalším předpokladem implementace druhé části tohoto projektu je dokončení budovy nového ústředí ČSÚ do konce roku 2003 a české spolufinancování zařízení.

CZ2003/004-338.02.06 Posilování systému zadávání veřejných zakázek: Tento twinningový projekt má zajistit implementaci komplexního systému zadávání veřejných zakázek v České republice v souladu s právními předpisy Společenství. Projekt je komplementární k projektu CZOO.04.05 a je podmíněn jeho uspokojivou implementací a přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek a dozoru nad postupy při uzavírání smluv v souladu s právními předpisy Evropských Společenství, nejpozději do zahájení implementace projektu. Měl by zajistit zdokonalení systému zadávání veřejných zakázek v České republice, měl by zahrnout všechny příslušné aspekty právní, procesní, monitorovací, opravné prostředky a dozor nad prováděním i administrativní kapacity umožňující uspokojivou implementaci nového zákona a měl by zaručit efektivní, nediskriminační a transparentní prostředí pro zadávání veřejných zakázek v souladu s právními předpisy Společenství a nejlepšími postupy členských států. Komise si vyhrazuje právo zrušit projekt v roce 2003 v kterékoli fázi, pokud nebudou výše uvedené podmínky splněny.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a Činností popisovaných u tohoto cíle. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Zlepšení české makroekonomické situace a podnikatelského prostředí by mělo proběhnout v oblasti správy veřejných financí, zejména ve vztahu k vysokým a rostoucím mandatorním a kvazi-mandatorním vládním výdajům, reformám sociálních výdajů, např. systémů důchodového a zdravotního pojištění, rozhodnějšímu přístupu k prodeji nedobytných pohledávek České konsolidační agentury soukromým investorům, posilování právního rámce a usnadňování přístupu malých a středních podniků k finančním zdrojům, liberalizaci telekomunikačního trhu a posilování regulatorního rámce v sektoru telekomunikací a pošt.

Cíl 3 Zemědělství

CZ2003/004-338.03.01 Zlepšení sítě laboratoří Státní veterinární správy: Tento projekt obsahující komponentu dodávka zařízení má zajistit plný soulad s politikou EU pro bezpečnost potravin a příslušnými právními předpisy Evropských Společenství. Tento projekt by měl podporovat Státní veterinární správu (SVS) jako součást rámce integrovaného systému krizového řízení při zajišťování účinných správních a laboratorně - diagnostických struktur včetně tržního dohledu, umožnění výměny informací o bezpečnosti potravin s jinými orgány státního dohledu a poskytování kvalitnějších informací veřejnosti. Projekt by měl zajistit moderní laboratorní vybavení pro státní veterinární ústavy v Praze, Jihlavě a Olomouci a pro ÚSKVBL (Ústav státní kontroly veterinárních biopřípravků a léčiv) v Brně a měl by těmto ústavům umožnit splnění diagnostických a zkušebních norem EU pro kontrolu masa, masných výrobků a živých zvířat a splnění všech příslušných hygienických limitů, včetně detekce výskytu a určování podílu organických a anorganických reziduí, a kontrolu bezpečnosti a jakosti ze třetích zemí dovážených léčiv pro zvířata. Kromě toho by projekt měl zajistit vybavení pro zlepšení a rozšíření stávajícího informačního systému SVS s partnery EU RAPID, Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí a jinými orgány státního dohledu, v zájmu rychlejšího získávání informací. Projekt navazuje na projekt CZ2002/000-282.05.02 a měl by završit proces harmonizace. Implementace projektu je podmíněna českým spolufinancováním a úspěšnou implementací výše uvedeného projektu.

CZ2003/004-338.03.02 Posilování politiky bezpečnosti potravin - krmiva pro zvířata: Tento projekt obsahující komponentu twinning-light a dodávku zařízení má dokončit implementaci Bílé knihy Komise o bezpečnosti potravin z ledna 2000 a příslušných právních předpisů Evropských Společenství, a zejména Směrnic 99/29/ES, 2002/32/ES, 95/53/ES a 95/69/ES a Nařízení 178/2002/ES. Výsledkem projektu by mělo být posílení ochrany spotřebitele v České republice pomocí zlepšení správní kapacity Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (UKZUZ), projekt by měl zajistit školení v oblasti managementu, efektivního provádění právních předpisů Společenství, rozvoj analytických metod a školení laborantů. Kromě toho by projekt měl zabezpečit částečnou modernizaci a úpravu stávajícího informačního systému a zdokonalení laboratorního vybavení UKZÚZ, které umožní testy více vzorků a širší rozsah analytických technik se zaměřením na nežádoucí a kontaminující látky, které vnášejí rizika do potravinového řetězce. Projekt je doplňkovým k projektu CZ2002/000-282.05.02 a je podmíněn uspokojivým pokrokem v implementaci uvedeného projektu, úzkou koordinací s předešlými projekty Phare a českým spolufinancováním dodavatelské části.

CZ2003/004-338.03.03 Posilování institucionální a administrativní kapacity rostlinolékařského sektoru: Tento projekt technické pomoci a dodávek má posílit a dokončit centrální regulatorní kapacitu a vhodnou technickou kapacitu Státní rostlinolékařské správy (SRS), aby byla umožněna plná implementace právních předpisů Evropských Společenství v oblasti rostlinám škodlivých organismů (Směrnice 2002/29/ES) a zkoušek přípravků na ochranu rostlin (Směrnice 91/414/ES). Tento projekt by měl zajistit, aby diagnostická divize v Olomouci byla ode dne přistoupení plně připravena a schopna plnit své úkoly v oblasti zkoušek biologických vlastností přípravků na ochranu rostlin a aby centrální laboratoř ve stejném městě mohla zavést hlavní pravidla dobrých laboratorních postupů, i plnit karanténní požadavky, sledovat škodlivé organismy a přenášet důležité informace do všech členských států. Projekt by měl také zajistit přenos a sběr technických údajů pro registraci přípravků na ochranu rostlin u SRS a zajistit vybavení pro diagnostické laboratoře SRS pro zkoušky bakteriálních chorob brambor podle doporučení vyplývajících z projektu CZ99.03.02. Projekt je doplňkovým projektem projektů CZ01.05.04 a CZ2002/000-282.05.04 a je podmíněn jejich úspěšnou implementací a úzkou koordinací a českým spolufinancováním.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Společná zemědělská politika (CAP): další posilování správních struktur pro implementaci společné zemědělské politiky a harmonizaci veterinárních legislativy, přijetí rámcového zákona, a zejména technických předpisů. Zvláštní pozornost by měla být věnována alokaci zdrojů u MZe pokud jde o implementaci systému IACS, v souladu s výsledky předchozích a nyní financovaných projektů Phare.

Cíl 4 Životní prostředí

CZ2003/004-338.04.01 Integrované a plánované prosazování environmentálního práva: Tento projekt obsahující twinningovou komponentu a komponentu na dodávku zařízení má posílit ochranu životního prostředí v České republice dalším zlepšením kapacity České inspekce životního prostředí (ČIŽP), v zájmu splnění minimálních kritérií EU pro inspekce životního prostředí na centrální, regionální a místní úrovni. Tento projekt by měl vést k vypracování strategického plánu ČIZP, školení školitelů a zaměstnanců ČIŽP v oblasti strategického plánování a vybudování nové sítě a monitorovacího systému pro výkon environmentálního práva. Kromě toho by tento projekt měl napomoci procesu stanovování jasných pravomocí při výkonu environmentálního práva na centrální, regionální a místní úrovni, který bude zahájen v roce 2003 jako součást správní reformy v České republice, a dále by mělo být zajištěno vybavení pro ústředí ČIŽP v Praze a pro 10 regionálních poboček a centrálu v Praze. Projekt je doplňkovým projektem CZ9811.01, CZOO.06.01-03 a CZ2002/000-282.06.01, 06.02 a 06.05. Implementace projektuje podmíněna českým spolufinancováním dodávky zařízení a uspokojivou implementací výše zmíněných projektů.

CZ2003/004-338.04.02 Environmentální informační a řídící systém (CENIA): Tento twinningový projekt má posílit informační a výkaznický systém v sektoru životního prostředí v souladu s příslušnými právními předpisy Evropských Společenství, zejména Směrnicí 90/313/EHS a 91/692/EHS a Nařízením Rady 1210/90. Projekt je zaměřen na zřízení České environmentální informační agentury (CENIA) a posílení rámce pro akce Evropských Společenství v oblasti výkaznictví a poskytování informací. Výsledkem by mělo být zpracování centralizovaného modelu environmentálních dat, včetně správy dat pro účely výkaznictví a implementace mechanismu pro informování veřejnosti a konzultace. Projekt je komplementární k projektu CZ01.09.04-01.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Dokončení transpozice environmentálních právních předpisů Společenství: pokud jde o horizontální legislativu, kvalitu vod, odpady, ochranu přírody a IPPC, zajištění nutných finančních prostředků i další posílení správní kapacity na regionální i místní úrovni.

Cíl 5 Justice a vnitro

CZ2003/004-338.05.01 Justiční akademie a spolupráce v trestních věcech: Tento projekt obsahující twinningovou komponentu a komponentu dodávka zařízení má podpořit fungování Justiční akademie posílením a harmonizací vzdělávacího a kariérového systému v sektoru soudnictví a zlepšit vzájemnou pomoc v trestních věcech, v širším rámci zvýšeného úsilí v boji proti terorismu po 11. září a rozpracování evropského zatykače. Výsledkem projektu by mělo být definování a rozvoj systému školení a dalšího vzdělávání nižšího a středního personálu v sektoru soudnictví, instalace databáze, která shromažďuje informace o nabízených vzdělávacích službách a učebních materiálech a zřízení interaktivních distančních vzdělávacích středisek. Kromě toho by měly být zajištěny nutné technické prostředky pro vyslýchání svědků formou videokonference podle článku 10 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie. Implementace tohoto projektu je podmíněna uspokojivou implementací projektu CZ00.07.05 a českým spolufinancováním dodávky zařízení.

CZ2003/004-338.05.02 Boj proti praní špinavých peněz: Tento projekt zaměřený na dodávku zařízení má posílit efektivnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, který je odpovědný za koordinaci akcí zaměřených na boj proti praní špinavých peněz. Výsledkem projektu by měla být zlepšená elektronická komunikace mezi všemi institucemi zapojenými do boje s kriminalitou v oblasti praní špinavých peněz a výnosů z drogové trestné činnosti, a nově sjednocené specializované policejní služby pro boj s trestnou činností, zejména korupcí. Implementace projektu bude zahrnovat další modernizaci současného informačního systému Finančního analytického útvaru pro zajištění spolehlivého informačního prostředí pro kódovanou komunikaci. Výsledkem projektu by měl být jednodušší, rychlejší a bezpečnější přenos dat mezi Finančním analytickým útvarem a policií, státními zastupitelstvími, daňovou a celní správou, Střediskem cenných papírů, Komisí pro cenné papíry, Bankovním dozorem a Bankovní asociací. Projekt navazuje na projekty Phare z let 1998, 1999, 2000 a 2001 a je podmíněn jejich uspokojivou implementací. Projekt je komplementární k protidrogovému mnohonárodnímu programu Phare, který se mimo jiné zaměřoval na elektronické kódované spojení mezi finančními zpravodajskými jednotkami. Ministerstvo financí odpovídá za úzkou spolupráci mezi Finančním analytickým útvarem a všemi zúčastněnými institucemi. Implementace projektu je podmíněna úzkou spoluprací a koordinací s předešlými projekty, jakož i českým spolufinancováním dodávky zařízení.

CZ2003/004-338.05.03 Potírání podvodů namířených proti finančním zájmům EU a finanční trestné činnosti: Tento projekt s twinningovou komponentou a komponentou na dodávku zařízení má posílit implementaci české strategie boje proti organizovanému zločinu dalším zlepšením správní a kooperační kapacity jednotky pro boj s korupcí a závažnou hospodářskou trestnou činností, úřadu finanční trestné činnosti a ochrany státu, služby kriminální policie a vyšetřování při policejním presidiu České republiky, i nejvyššího a vrchního státního zastupitelství. Projekt by měl zajistit lepší pracovní a technické podmínky pro české policisty pracující při odhalování finanční trestné činnosti zahrnující zneužívání bezhotovostních peněžních nástrojů, další podporu koordinované společné činnosti orgánů činných v trestním řízení v boji proti finanční trestné činnosti a podvodům namířeným proti finančním zájmům EU a navázání a podporu policejní spolupráce s evropskými partnerskými agenturami (OLAF, Europol, Eurojust atd.). Tento projekt navazuje na projekty z let 1998, 1999, 2000, 2001 a 2002 a je podmíněn jejich uspokojivou implementací a úzkou koordinací s těmito projekty, jakož i českým spolufinancováním dodávky zařízení.

CZ2003/004-338.05.04 Posilování boje proti obchodu s lidmi: Tento projekt obsahující twinningovou komponentu a komponentu na dodávku zařízení má posílit kapacitu orgánů činných v trestním řízení při potírání obchodu s lidmi a organizované prostituce. Kromě podrobného vyhodnocení existujících politik provedeného v rámci tohoto projektu by měl projekt přinést doporučení pro lepší formulování a implementaci politik, potvrzená vypracováním specifické vládní strategie boje proti obchodu s lidmi, zaměřené zejména na obchod s ženami a dětmi a organizovanou prostituci. Výsledky tohoto projektu by měly obsahovat vybudování sítě pro tvorbu, sběr a distribuci příslušných statistických údajů a výzkum mezi všemi zúčastněnými orgány, která by měla umožnit výměnu odborných informací a zkušeností s ostatními členskými státy. Projekt by rovněž měl zajistit příručky pro specializované policejní jednotky a cizineckou a pohraniční policii, včetně ukazatelů trestné činnosti spojené s obchodem s lidmi, informací o sběru a šíření zpravodajských informací v boji s touto trestnou činností a ochraně obětí. Konečně by projekt měl zajistit trvale udržitelné vzdělávám příslušníků zvláštních jednotek v české kriminální policii a všech orgánů činných v trestním řízení, a lepší technické možnosti české kriminální policie v souladu s podmínkami v členských státech EU. Dodávka zařízení v rámci tohoto projektu je podmíněna českým spolufinancováním.

CZ2003/004-338.05.05 Schengenský informační systém: Tento projekt obsahující komponentu na dodávku zařízení má dokončit budování českého národního schengenského informačního systému v souladu s Nařízením 2424/2001, Rozhodnutím Rady 2001/886/JAI a Sdělením Komise (720) 2001. Výsledkem projektu by měla být lepší informační infrastruktura užívaná cizineckou a pohraniční policií, zejména v důsledku rekonfigurování stávajících komunikačních uzlů ve Zlíně, Brně a Ostravě. Projekt je komplementární k projektům CZ98.10.01, CZ99.04.01, CZ00.07.02 a CZ2002/000-282.07.02. Implementace tohoto projektu je podmíněna úzkou koordinací s projektem roku 2002 ohledně hodnocení potřeb a technické specifikace a českým spolufinancováním.

Cíl 6 Zaměstnanost, sociální věci a zdravotnictví

CZ2003/O04-338.06.01 Informační systém pro správu volného pohybu osob: Tento projekt twinningu, dodávek a technické asistence má podpořit zřízení centralizovaného informačního systému pro migrující osoby po přistoupení kEU. Projekt je součástí strategie České správy sociálního zabezpečení (CSSZ) pro „Integrovaný systém řízení a správy“, založený na třech strategických cílech: 1) transformace ČSSZ do sociální pojišťovny, 2) podstatné zlepšení správy důchodového a nemocenského pojištění, vhodné zlepšení řízení a správy CSSZ, včetně modernizace jejího informačního systému a 3) vytvoření odborných předpokladů v ČSSZ pro plnění úkolů souvisejících s přistoupením k EU. Projekt by měl vyústit ve zřízení plně funkčního systému databáze migrujících osob, který by měl získávat a zpracovávat data ze zhruba 120 kontaktních míst v České republice a měl by být napojen na partnerské instituce ve všech členských státech EU a měl by s nimi být plně kompatibilní. Projekt je propojen s programem roku 1999 CONSENSUS III, projektem CZ00.03.03, CZ01.08.02 a CZ2002/000-282.08.04 a je podmíněn jejich uspokojivou implementací a českým spolufinancováním dodávek zařízení.

CZ2003/004-338.06.02 Příprava informačních systémů pro trh práce a sociální ochrana: Tento projekt obsahující komponenty twinning, twinning-light, technickou pomoc a dodávku zařízení má posílit kapacitu informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí nutného k zajištění účinné správy sociální ochrany na centrální, regionální a obecní úrovni. Výsledkem projektu by měla být funkční národní struktura služeb zaměstnanosti (EURES), která by měla umožnit volný pohyb pracovních sil v rámci Evropského hospodářského prostoru, a plně kompatibilní a funkční datové propojení do Evropského systému statistických údajů pro sociální ochranu (ESSPROS). Projekt zahrnuje nákup nezbytného vybaveni a zajištěni poslušného školení. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním dodávek zařízení.

CZ2003/004-338.06.03 Dokončení budování institucí pro inspekci práce: Tento projekt obsahující komponenty twinning a dodávku zařízení má zajistit dostatečnou kapacitu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Českého úřadu bezpečnosti práce, která těmto institucím umožní vymáhat normy pro zdraví a bezpečnost při práci v souladu s příslušnými právními předpisy Evropských Společenství. V době přípravy návrhu projektu MPSV připravovalo návrh zákona o inspekci práce, který by měl být podle legislativního plánu vlády předložen vládě do léta 2003. Návrh zákona a analýza metod řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v členských státech EU by měly být základem formulování a navržení řídící metody pro ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti. Výsledkem projektu by mělo být vybudování trvale udržitelného a s právem Evropských Společenství kompatibilního systému celoživotního vzdělávání inspektorů, návrh informační kampaně pro veřejnost, zaměstnavatele a zaměstnance a vybudování monitorovacího systému kompatibilního s právem ES. Projekt by měl přihlédnout k výsledkům projektu CZ9903.02/3, Consensus III z roku 1999, a je podmíněn uspokojivou implementací projektu CZ00.08.01 a českým spolufinancováním dodávky zařízení.

CZ2003/004-338.06.04 Soulad vybavení nemocnic s radiačními normami: Tento projekt na dodávku zařízení má zlepšit ochranu pacientů a zaměstnanců před ionizujícím zářením v nemocnicích v souladu s právem Evropských Společenství, zejména Směrnicí 96/29/Euratom a 97/43/Euratom. Projekt doplňuje program Ministerstva zdravotnictví „Podpora rozvoje zdravotní péče“, který mimo jiné podporuje snahu o snížení množství ionizujícího záření zasahujícího pacienty v nemocnicích. Projekt by měl spolufinancovat nákup lineárních urychlovačů ve zdravotnických zařízeních, která hodnotící komise pro rozdělení vybraného zdravotnického vybavení, zřízená při Ministerstvu zdravotnictví, zvolila konečnými příjemci. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním.

CZ2003/004-338.06.05 Vzájemné uznávání profesních kvalifikací ve zdravotnictví: Tento twinningový projekt má zajistit plný soulad s právními předpisy Evropských Společenství v oblasti vzájemného uznávání odborných kvalifikací ve zdravotnictví, a zejména Směrnicemi 89/48/ES, 92/51/ES a 99/42/ES. Výsledkem projektu by mělo být vybudování plně funkční a kvalifikované jednotky odpovědné za uznávání odborné kvalifikace ve zdravotnických profesích v rámci struktur Ministerstva zdravotnictví (MZ), s přiměřeným počtem školených pracovníků. K hlavním výsledkům projektu patří transparentní a jednotná pravidla a postupy pro vzájemné uznávání odborné kvalifikace i efektivní a kompatibilní informační systém na Ministerstvu zdravotnictví. Projekt by měl také vést ke zřízení centrálního registru sester a porodních asistentek a jiného středního zdravotnického personálu a stanovení učebních osnov pro sestry a porodní asistentky.

Cíl 7 Administrativní kapacita

CZ2003/004-338.07.01 Podpora Institutu státní správy pro střední a vrcholový management: Tento projekt obsahující komponentu technické pomoci a komponentu dodávka zařízení má posílit kapacitu Institutu státní správy při přípravě vzdělávacích programů a řízení vzdělávání v zájmu implementace reformy veřejné správy v souladu se zákonem o státní službě. Výsledkem projektu by mělo být 180 manažerů a 20 školitelů vyškolených v pilotních kurzech zvyšujících jejich manažerskou nebo školitelskou kvalifikaci v oblasti řízení projektů, řízení jakosti, strategického plánování a rozvoje lidských zdrojů. Kromě toho by měly být hodnoceny kvalita a druh školení nutného pro střední a vrcholový management v orgánech státní správy a měly by být zpracovány plány vzdělávání na období 2004 - 2006, měly by být připraveny i vzdělávací moduly a materiály a vytvořeny možnosti pro e-learning. Projekt je komplementární k projektům CZ00.09.01, CZ01.09.04 a CZ2002/000-282.09.01 a je podmíněn uspokojivou implementací uvedených projektů a českým spolufinancováním dodávky zařízení.

CZ2003/004-338.07.02 Posilování finanční kontroly ve veřejné správě /FKVS/ (Public Internal Financial Control) na regionální úrovni Tento projekt obsahující komponenty twinning a technickou pomoc má zajistit implementaci finanční kontroly ve veřejné správě na úrovni 14 regionálních samosprávných orgánů, tzv. krajů. Výsledkem projektu by mělo být a) zavedení systému pro zajištění finanční kontroly ve veřejné správě v každém kraji, splňujícího akceptované mezinárodní normy a nejlepší postupy a b) dostatečná kapacita pro implementaci systému pro zajištění finanční kontroly ve veřejné správě v každém kraji (tzn. dostatečný počet pracovníků v jednotkách vnitřního auditu krajů a dostatečné odborné vzdělání všech příslušných pracovníků). Projekt se zaměří na jednotky vnitřního auditu krajů a bude zahrnovat 3 části - pomoc krajům ohledně metodologie FKVS a dohledu, modernizace kontrolních technik a zvýšení kvalifikace příslušných pracovníků pomocí Školení. Projekt je komplementární k projektům CZ01.09.01, CZ01.09.03 a CZ2002/000-282.09.02. Projekt je podmíněn předložením níže uvedených dokumentů Delegaci Komise do 1 měsíce od podpisu Finančního memoranda: dopis od příslušného náměstka ministra financí (MF) uvádějící, že odpovědnost za řádnou implementaci projektů spočívá na MF; dopis od příslušného náměstka ministra vnitra (MV) uvádějící, že odpovědnost za řádnou implementaci projektů spočívá na MF; dopisy od vedoucích 13 krajských úřadů uvádějící, že přistupují na práci v rámci projektu pod každodenním vedením Středočeského krajského úřadu. V případě, že tyto dokumenty nebudou předloženy včas, bude projekt zrušen a příslušné finanční prostředky budou realokovány.

CZ2003/004-338.07.03 Rezerva - posilování institucí: Byla vytvořena menší finanční rezerva pro operativní poskytnutí technické pomoci ad hoc (prostřednictvím projektu twinning light nebo obvyklá výběrová řízení) pro případy nutného řešení priorit, které by se objevily v průběhu přípravy na přistoupení během trvání tohoto programu. Tuto podporu budování institucí mohou mimo jiné využívat sektory justice a vnitra, vnitřního trhu, zemědělství a jiné projekty v sektorech, které mají význam pro cíle tohoto programu. Podrobné programové dokumenty této podpory a příprava zadávacích podmínek pro každou samostatnou aktivitu podléhají schválení ze strany Delegace Komise v Praze (podle pokynů k dekoncentraci z října 2000)

Cíl 8 Hospodářská a sociální soudržnost

CZ2003/004-338.08.01 Grantové schéma na podporu budování drobné podnikatelské infrastruktury ve vybraných regionech NUTS II: Tento investiční projekt (grantové schéma) měl být původně implementován v rámci Národního programu Phare 2001, ale byl odložen, aby byl financován z tohoto programu, za účelem realokace finančních prostředků pro program nápravy povodňových škod Phare 2002. Cílem projektu je příprava na implementaci Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pomocí testování grantového schématu podpory hospodářské a sociální soudržnosti v regionech NUTS II severozápadní Čechy, Ostrava a střední Morava. Volba regionů a priority, které mají být řešeny tímto projektem, vycházejí z Národního rozvojového plánu, předloženého českými úřady Komisi v lednu 2000 a příslušných regionálních operačních programů obsažených v příloze k uvedenému dokumentu. Toto grantové schéma má obecně zlepšit přístup do oblasti a rozvinout podnikatelská místa a průmyslové zóny a tím přilákat novou průmyslovou činnost a diversifikovat regionální hospodářství a stimulovat zaměstnanost. Nejnižší a nejvyšší velikost smluv financovaných v rámci tohoto grantového schématu činí 0,6 milionů EUR resp. 2 miliony EUR (příspěvek Phare). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a tím, že česká strana vypracuje podrobné prováděcí pokyny pro schéma, které bude předloženo ke schválení Komisi před implementací a do 4 měsíců po podpisu Finančního memoranda. Vzhledem k velikosti jednotlivých financovaných projektů nebude grantové schéma vyžadovat ověřování ze strany Delegace podle oddílu 6 písm. h), grantová schémata, bod 3 níže.

2. ROZPOČET

Č.

CÍL / Projekt

Budování
institucí

Investice

Phare
celkem
(mil.€)

01

POLITICKÁ KRITÉRIA

1,00

1,00

01.01

Zlepšení dlouhodobých příležitostí pro Rómy

02

VNITŘNÍ TRH A EKONOMICKÁ KRITÉRIA

4,56

3,61

8,17

02.01

Česká obchodní inspekce - posilování dohledu nad trhem, včetně systému včasného varování

02.02

Implementace Směrnic ES o energetické účinnosti

02.03

Kapitálové trhy - centrální depozitář cenných papírů

02.04

Posilování českého bankovního sektoru - aplikace Basel II

02.05

Posilování kapacity Českého statistického úřadu

02.06

Posilování systému zadávání veřejných zakázek

03

ZEMĚDĚLSTVÍ

0,45

4,20

4,65

03.01

Zlepšení sítě laboratoří Státní veterinární správy

03.02

Posilování politiky bezpečnosti potravin - krmiva pro zvířata

03.03

Posilování institucionální a administrativní kapacity rostlinolékařského sektoru

04

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1,35

1,40

2,75

04.01 Integrované a plánované prosazování environmentálního práva
04.02 Environmentální informační a řídící systém (CENIA)
05 JUSTICE A VNITRO 1,62 2,70 4,32
05.01 Justiční akademie a spolupráce v trestních věcech
05.02 Boj proti praní špinavých peněz
05.03 Potírání podvodů namířených proti finančním zájmům EU a finanční trestné činnosti
05.04 Posilování boje proti obchodu s lidmi
05.05 Schengenský informační systém
06 ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ 2,10 3,01 5,11
06.01 Informační systém pro správu volného pohybu osob
06.02 Příprava informačních systémů pro trh práce a sociální ochrana
06.03 Dokončení budování institucí pro inspekci práce
06.04 Soulad vybavení nemocnic s radiačními normami
06.05 Vzájemné uznávání profesních kvalifikací ve zdravotnictví
07 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA 2,64 0,11 2,75
07.01 Podpora Institutu státní správy pro střední a vrcholový management
07.02 Posilování finanční kontroly ve veřejné správě (FKVS) na regionální úrovni
07.03 Rezerva - posilování institucí
08 HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST 0,40 9,35 9,75
08.01 Grantové schéma na podporu budovám drobné podnikatelské infrastruktury ve vybraných regionech NUTS II
CELKEM 14,12 24,38 38,5

(Číselné údaje v tabulce rozpočtu jsou pouze orientační)

V souladu se směrnicí Phare 1999 a 2002 musí být všechny investiční projekty podporované programem Phare spolufinancovány z národních veřejných zdrojů.

Spolufinancování projektů zaměřených na budování institucí je zabezpečeno tak, že určité náklady pokryje příjemce: náklady na infrastrukturu, provozní a implementační náklady, financuje lidské a jiné zdroje nutné pro účinnou a efektivní absorpci pomoci Phare. Příspěvek Evropských Společenství může dosáhnout až 75 % celkových způsobilých veřejných nákladů2

3. IMPLEMANTAČNÍ UJEDNÁNÍ

a) Finanční a projektové řízení ze strany kandidátské země

Tento program bude řízen v souladu s postupy Rozšířeného decentralizovaného implementačního systému Phare (EDIS) stanoveného v rozhodnutí o akreditaci EDIS a dohodě o provádění EDIS (Prováděcí dohoda EDIS; EIA), uzavřené mezi Českou republikou a Komisí3. Před uzavřením uvedené dohody se bude implementace výjimečně řídit postupy Decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS4 Rozšířená decentralizace však bude platit od data přistoupení nebo nejpozději 1. května 2004. Pozn: viz také bod f).

Národní koordinátor pomoci (NAC) celkově zodpovídá za programování, monitorování a implementaci programů Phare. Národní schvalující úředník (NAO) a schvalující úředníci programu (PAO) zajistí, aby byly programy implementovány v souladu s postupy, které stanoví Prováděcí dohoda EDIS a/nebo Příručka DIS, i jinými pokyny Komise a aby byly veškeré smlouvy nutné k provádění Finančního memoranda uzavírány pomocí postupů a standardních dokumentů definovaných a zveřejněných Evropskou komisí pro provádění vnějších vztahů.

NAC a NAO společně zodpovídají za koordinaci mezi Phare (včetně Phare CBC), ISPA a SAPARD.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí v čele s NAO bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. NAO celkově zodpovídá za finanční řízení fondů PHARE. NAO zajistí dodržování pravidel, nařízení a postupů PHARE pro veřejné zakázky, podávání zpráv a finanční řízení i předpisů Společenství pro státní podporu, a zajistí řádnou funkci výkaznictví a projektového informačního systému. To zahrnuje odpovědnost za hlášení všech předpokládaných i skutečných podvodů a porušení předpisů. NAO ponese plnou celkovou odpovědnost za prostředky PHARE až do uzavření programu.

b) Velikost projektu

Z důvodů souvisejících s hodnocením a rozpočtováním potřeb, formou výjimky, budou mít čistě investiční projekty CZ03.03.01, CZ03.05.02 a CZ03.05.05 příděly nižší než 2 miliony EUR.

c) Konečné termíny pro uzavírání smluv, čerpání prostředků a programové dokumenty. Všechny smlouvy musí být uzavřeny do 31. října 2005. Období uzavírání smluv v žádném případě nepřesáhne 3 roky po datu předběžného závazku.

Všechny prostředky mohou být čerpány do 31. října 2006. Rozpočtové závazky, pro které nebyly vyplaceny platby v posledních třech letech počítaných od data předběžného závazku, budou zrušeny. Ohledně částky předpokládané pro Rámec nepřidělených prostředků pro budování institucí (projekt CZ03.07.03) musí být projekty programovány a rozdělení odpovědností schváleno Delegací nejpozději do data přistoupení.

Konečná lhůta pro podpis smluv a twinningových závazků je 31. říjen 2005. Aby se však zajistila co nejrychlejší implementace projektů, musí být veškerá tendrová dokumentace (případně grantová schémata, žádosti o služby nebo dokumentace smluv) předložena Komisi do 4 měsíců od podpisu Finančního memoranda; kromě těchto projektů: CZ03.02.01, CZ03.02.03, CZ03.02.05 a CZ03.07.03, kde je stanoveno maximum 6 měsíců po podpisu finančního memoranda (z důvodů sekvence). Nezávislí experti přezkoumají v možných a vhodných případech v rámci twinningu technické specifikace. Každý projekt nebo jeho část, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy ve specifikované lhůtě, bude zrušen a peníze budou dány k dispozici pro přerozdělení. Tyto zrušené prostředky budou realokovány na jiný projekt nejpozději 12 měsíců po podpisu FM. První konsolidovaný návrh twinningových smluv musí být předložen Delegaci EK do 3 měsíců od okamžiku, kdy Delegace oznámí členským státům, že byly zvoleny twinningovým partnerem. Pokud tato lhůta nebude splněna, může Komise rozhodnout opakovaném rozeslání příslušné projektové fiše. Pokud budou prostředky alokovány pro nový projekt nebo činnost, musí být tendrová dokumentace (nebo jiné dokumenty dle potřeby) předložena Komisi do jednoho měsíce od rozhodnutí o realokaci nebo do konce února 2004, podle toho, které datum nastane dříve.

d) Postup kontroly účtů a vracení prostředků

Bude proveden postup kontroly účtů v souladu s čl. 53 odst.5

Jakékoli prokázané porušení předpisů nebo podvod6 zjištěné kdykoli v průběhu implementace programu budou mít za následek vrácení prostředků Komisi.

Pokud implementace opatření nebude ospravedlňovat celou nebo část alokované pomoci, musí Komise provést příslušné šetření případu, zejména musí požádat zemi, která je příjemcem pomoci, aby předložila své vyjádření ve specifikované lhůtě a aby napravila veškerá porušení předpisů.

Po šetření podle předchozího odstavce může Komise snížit, pozastavit nebo zrušit pomoc pro daná opatření, pokud šetření odhalí porušení předpisů, nesprávnou kombinaci prostředků nebo nesplnění některé podmínky Finančního memoranda a zejména jakoukoli podstatnou změnu ovlivňující povahu nebo podmínky implementace opatření, pro něž nebyl vyžádán souhlas Komise. Jakékoli snížení nebo zrušení pomoci má za následek vrácení vyplacených částek.

Pokud se Komise domnívá, že porušení předpisů nebylo napraveno nebo že celá operace či část operace neospravedlňuje celou pomoc nebo část poskytnuté pomoci, musí Komise provést vhodné šetření případu a požádat zemi, která je příjemcem pomoci, aby ve specifikované lhůtě předložila své vyjádření. Po šetření, pokud země, která je příjemcem pomoci, nepřijme žádná nápravná opatření, může Komise:

a) snížit nebo zrušit zálohu;

b) zrušit celou nebo část pomoci poskytované na opatření.

Komise musí určit rozsah nápravy s přihlédnutím k povaze porušení předpisů a rozsahu jakýchkoli selhání v systémech řízení a kontroly.

Všechny prostředky nevyužité do data ukončení programu budou vráceny Komisi. Závěrečné písemné prohlášení s podpůrnou dokumentací vystaví NAO ihned po skončení termínu pro čerpání prostředků tak, jak je uveden ve Finančním memorandu, s uvedením celkové částky kryté smlouvami a vyplacené. Bude přiloženo i závěrečné bankovní vyúčtování uvádějící aktuální zůstatky NF/IA/CFCU.

Bez ohledu na vrácení nevyužitých a neuznatelných využitých prostředků po vypršení platnosti Finančního memoranda lze vydat příkaz k dodatečnému vrácení prostředků po provedení závěrečného auditu spolehlivosti a konzistence smluv a výplat i jejich souladu s ustanoveními Finančního memoranda, s přihlédnutím k nezávislému posudku závěrečného auditu.

Národní schvalující úředník zajistí vrácení všech nevyužitých prostředků nebo jakékoli nesprávně zaplacené částky do šedesáti kalendářních dnů od data oznámení. Pokud NAO nevrátí částku splatnou ve prospěch Společenství, uhradí tuto částku Komisi země, která je příjemcem pomoci. Úrok z důvodu pozdní platby bude účtován na nesplacené částky podle pravidel specifikovaných ve finančním Nařízení upravujícím rozpočet Evropských Společenství.

e) Finanční toky

Komise bude převádět prostředky do NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Českou republikou v prosinci 1998. Prostředky budou převáděny po žádosti ze strany NAO na zvláštní bankovní účet denominovaný v EUR, který v ČNB otevře a bude spravovat NF.

aa) Převod prostředků Národnímu fondu

Zálohová platba7 do výše 20 % prostředků, řízených příjemcem, bude převedena NF po podpisu Finančního memoranda a Finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA) / Centrální finanční a kontraktační jednotkou (CFCU). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 Memoranda o porozumění o zřízení NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování osob PAO a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA / CFCU a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny dvě průběžné platby8 do výše 30 % prostředků řízených příjemcem a konečná platba9 ve výši 20 % nebo celého zůstatku rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První průběžná platba bude provedena jakmile IA a CFCU vyplatí 5 % rozpočtu. Žádost o druhou průběžnou platbu může být podána po vyplacení 35 % celkového platného rozpočtu. Závěrečná platba10 bude provedena po vyplacení 70 % celkového platného rozpočtu.

Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující uvedené procentní částky v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené Memorandum o porozumění. Pokud to vedení Evropské Komise předem výslovně neschválí, nelze provést žádnou průběžnou platbu, pokud nebyly dodrženy výše uvedené podmínky vyplacení daného procenta pomoci.

bb) Převod prostředků implementačním agenturám NF převede finanční prostředky implementačním agenturám, včetně Centrální finanční a kontraktační jednotky (CFCU) v souladu s Finančními dohodami (FA), podepsanými dle potřeby mezi NF a IA/CFCU. Jménem příslušné implementační agentury / CFCU, pověřené finanční správou podprogramu v souladu s článkem 13 Memoranda o porozumění o zřízení Národního fondu, budou pro příslušné podprogramy otevřeny bankovní účty.

Podle DIS bude každá jednotlivá finanční dohoda předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem CFCU/IA, nedojde k žádnému převodu prostředků z NF do CFCU/IA. Včele CFCU/IA musí stát Schvalující úředník programu (PAO), kterého jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovídat za všechny operace prováděné příslušnou CFCU / IA.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro čerpání prostředků programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace PAO a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. IA přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené prostředky budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek.

Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči smluvním partnerům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě smluvním partnerům. Finanční prostředky nevyplacené smluvním partnerům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. NAO bude Komisi podávat roční přehled využití prostředků uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

cc) Úrok

Všechny bankovní účty11 budou zásadně úročeny. Úrok bude hlášen Evropské komisi. Pokud o tom Evropská Komise na základě návrhu NAO rozhodne, lze úrok reinvestovat do programu.

f) Implementační agentury budou odpovídat za podprogramy takto:

Č.

Projekt

Implementační
agentura

Ministerstva nebo instituce
s technickou úlohou

CZ03.01

POLITICKÁ KRITÉRIA

NROS

-

CZ03.02

VNITŘNÍ TRH A EKONOMICKÁ KRITÉRIA

CFCU

MPO, MF, ČNB, MMR, ČSÚ

CZ03.03

ZEMĚDĚLSTVÍ

CFCU

MZ, SVS, ÚKZÚZ, SRS

CZ03.04

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CFCU

MŽP

CZ03.05

JUSTICE A VNITRO

CFCU

MF, MS, MV, Policejní presidium

CZ03.06

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ

CFCU

MPSV, ČSSZ, ČÚBP

CZ03.07

ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA

CFCU

Úřad vlády, ISS

CZ03.08

HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

Centrum pro reg. rozvoj

MMR, Centrum pro reg. rozvoj

Pozn. Pokud nebude kterákoli z výše uvedených implementačních agentur akreditována do data přistoupení, převezme implementační odpovědnost za příslušné podprogramy IA, která byla akreditována první, v tomto pořadí: CFCU, CRR, NROS.

g) Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a ochrana přírody

Postupy stanovené pro posuzování vlivu na životní prostředí ve směrnici EIA12 plně platí pro všechny investiční projekty v rámci PHARE. Pokud nebyla směrnice EIA dosud plně transponována, měly by být postupy obdobné jako postupy stanovené ve výše uvedené směrnici. Pokud projekt spadá do působnosti přílohy I nebo přílohy II směrnice EIA, musí být provedení postupu EIA dokumentováno13.

Pokud je pravděpodobné, že projekt ovlivní stanoviště významná pro ochranu přírody, musí být dokumentováno14 hodnocení podle článku 6 směrnice o přírodních stanovištích15 .

Všechny investiční projekty by měly být prováděny v souladu s příslušnými environmentálními právními předpisy Společenství. Projektové fiše budou obsahovat specifické doložky o dodržení příslušných právních předpisů EU na poli životního prostředí podle druhu prováděné činnosti každého investičního projektu.

h) Zvláštní pravidla pro určité komponenty programu

Twinning

Částky vyhrazené pro twinningové projekty budou (dle pokynů DIS) krýt oprávněné náklady implementace plánu prací, na kterém se dohodnou členský stát a žadatelská země. Oprávněné náklady mohou zahrnovat náklady, které vybraný členský stát vynaloží během přípravy twinningové smlouvy v období od podpisu Finančního memoranda do konečného oznámení o schválení finančních závazků obsažených v twinningové smlouvě.

Grantová schémata

U grantových schémat v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti (v rámci Národního programu Phare i Phare CBC) budou přesná implementační opatření specifikována v příslušných projektových fiších v souladu s těmito principy:

• Postupy a formáty, které mají být použity při implementaci schémat a udělování grantů budou dodržovat ustanovení Praktické příručky. Náležitá péče bude zejména věnována procesu výběru projektů, který musí probíhat na technické úrovni ve výběrových komisích, složených z odborníků jmenovaných úřady, které programy spolufinancují, a příslušnými správami a zájmovými skupinami účastnícími se programů;

• Příslušný PAO pro daný program, v jehož rámci je grant financován, si musí ponechat svou smluvní a finanční odpovědnost za implementaci programů. Zejména musí formálně schvalovat výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, i proces a výsledky výběru. PAO také musí podepisovat smlouvy o grantu s příjemci pomoci a zajišťovat vhodný monitoring a finanční kontrolu v rámci své pravomoci a odpovědnosti. S touto výhradou lze řízení grantů decentralizovat a přesunout od PAO na příslušné orgány na oborové nebo regionální úrovni;

• Před akreditací EDIS bude vyžadován předběžný souhlas Delegace Komise v České republice v souladu s ustanoveními kapitoly 6 Praktické příručky (decentralizovaná předběžná kontrola).

• Implementace vybraných projektů formou provedení prací, dodávek a služeb podle subdodavatelských smluv uzavřených konečnými příjemci jednotlivých grantů podléhá předpisům pro veřejné zakázky v Praktické příručce.

• Po kladném hodnocení schopnosti implementační agentury provozně a finančně řídit schémata řádným a efektivním způsobem (oddíl 11 a příloha 4 Programovací příručky Phare 2003) se může Delegace Komise rozhodnout, že se vzdá předběžného schvalování subdodavatelských smluv uzavřených konečnými příjemci jednotlivých grantů. Podrobná ustanovení upravující úlohu Delegace ve výše uvedené subkontraktační fázi budou dle potřeby specifikována formou výměny dopisů mezi Delegací a národními úřady po výše uvedeném vyhodnocení.

• Grantová schémata nebudou obsahovat projekty, u kterých příspěvek PHARE přesahuje 2 miliony EUR a nedosahuje 50 000 EUR. Po výše uvedeném zhodnocení schopnosti implementační agentury zaručit zdravé finanční řízení lze upustit od dolní hranice. Tato dolní hranice neplatí pro nevládní organizace.

Finanční závazky v souvislosti s Phare vstoupí v platnost ke dni podpisu grantových kontraktů odpovědnou osobou PAO. Implementace projektu a všechny platby z prostředků Phare budou provedeny před konečným datem pro čerpání prostředků v souladu s Finančním memorandem.

Monitorování a vyhodnocení

Implementaci projektů tohoto programu bude monitorovat Společný monitorovací výbor (JMC), jehož členy jsou NAO, NAC a útvary Evropské Komise. JMC se schází nejméně jednou ročně, aby přezkoumal všechny programy financované v rámci PHARE a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a Přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare. Dále bude JMC jednou ročně zkoumat pokrok ve všech programech předvstupní pomoci financovaných EU (PHARE, ISPA a S APARD).

U programu PHARE budou Společnému monitorovacímu výboru nápomocny Sektorové monitorovací podvýbory (SMSC), které tvoří NAC, PAO z každé implementační agentury (případně CFCU) a útvary Komise. SMSC bude podrobně projednávat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, které JMC zařadí do vhodných sektorů pro monitorování. Sledování každého sektoru bude provádět jeden SMSC na základě pravidelných zpráv o monitorování zpracovaných implementační agenturou a průběžných hodnocení nezávislých znalců. SMSC bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. SMSC bude podávat zprávy Společnému monitorovacímu výboru, kterému bude předkládat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci PHARE v jeho sektoru.

Útvary Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno ex-post hodnocení.

8. Audit a opatření proti podvodům

a) ze strany kandidátských zemí16

Každý rok bude Evropské komisi zaslán plán auditů a přehled zjištěni provedených auditů. Zprávy o auditech budou Evropské komisi k dispozici.

Příslušný národní kontrolní úřad bude provádět vhodnou finanční kontrolu k implementaci programu.

Přijímající země zajistí prošetření a účinné řešení předpokládaných případů podvodů a porušení předpisů.

Porušení předpisů znamená jakékoli porušení národního práva nebo práva Evropských společenství17, tohoto Finančního memoranda nebo následných smluv nebo porušení v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které se dotýká nebo by se mohlo dotknout všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo jimi řízených rozpočtů, formou snížení nebo ztráty výnosů plynoucích z vlastních zdrojů vybíraných přímo jménem Evropských Společenství nebo formou neodůvodněné položky výdajů.

Podvod znamená záměrné jednání nebo opomenutí týkající se:

i) použití nebo předložení falešných, chybných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, které má za následek zcizení nebo neoprávněné zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů řízených Společenstvími nebo jejich jménem,

ii) neuveřejnění informací, které porušuje stanovenou povinnost, se stejným důsledkem;

iii) zneužití takových prostředků pro jiné účely než pro jaké byly původně přiděleny.

Národní úřady zajistí fungování mechanismu kontroly a výkaznictví odpovídajícího mechanismu uvedenému v nařízení Komise 1681/9418.

Zejména musí být všechny případy podezření z podvodu či porušení předpisů a všechna opatření s nimi související bez prodlení nahlášeny Evropské komisi. Pokud nebude existovat žádné podezření nebo skutečný podvod či porušení předpisů či související opatření, které by bylo třeba hlásit, informuje o tom přijímající země Evropskou komisi do dvou měsíců po konci každého čtvrtletí.

b) ze strany Komise

Veškerá finanční memoranda i výsledné smlouvy podléhají dozoru a finanční kontrole Evropské komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a auditům ze strany Účetního dvora. Tento dozor zahrnuje kontroly na místě a dokud pro implementační agentury v dané kandidátské zemi neplatí Rozšířený decentralizovaný systém, opatření jako například předběžné ověřování nabídkových a kontraktačních řízení, které provádí Delegace v dané kandidátské zemi.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (Euratom,ES)č.2185/9619

Účty a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Evropské Komise a Evropského účetního dvora dle „Všeobecných podmínek k Finančnímu memorandu“, které jsou přílohou Rámcové dohody.

6. Informovanost /publicita

Příslušný Schvalující úředník programu bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s Delegací Evropské Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Zviditelnění / publicita“.

7. Zvláštní podmínky

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Poznámky pod čarou

2 Daně nejsou prvek způsobilý pro spolufinancování

3 V souladu s pravidly stanovenými v Nařízení Rady 1605/2002 (Finanční nařízení), zejm. v čl. 164, Nařízení Komise 2342/2002 (Prováděcí pravidla pro finanční nařízení) a příloze Nařízení Rady 1266/1999

4 V souladu s pravidly stanovenými v Nařízení Rady 1605/2002, Nařízení Komise 2342/2002 (Prováděcí pravidla pro finanční nařízení) a příloze Nařízení Rady 1266/1999

5 Nařízení Rady 1605/2002 ze dne 25.Června 2002 a Nařízení Rady 2342/2002 ze dne 23.12.2002

6 Dle definice v bodě 8 písm. a) tohoto dokumentu (audit a opatření proti podvodům ze strany kandidátských zemí).

7 Dle definice v čl. 81. odst. 1 písm. b) bodu i) finančního nařízení.

8 Dle definice čl. 105 Implementační směrnice.

9 Obzvláště, ne výhradně, účty vedené NF, CFCU a IA.

10 Směrnice 85/337/EEC, EEC; OJ L 175/40; 5.7.1985; Dodatek Směrnicí .97/11/EEC; OJ L 73/5; 14.3.1997.

11 V příloze EIA příslušné invěstiční PF.

12 Směrnice 85/337/EHS, Úř. Vést. Č. L 175/40, 5.7.1985, ve znění směrnice 97/1 l/EHS, Úř. Věst. Č. L 73/5, 15.3.1997.

13 V příloze příslušné fiše invěstičního projektu.

14 V příloze Ochrana přírody příslušné fiše invěstičního projektu.

15 Směrnice 92/43/EHS, Úř.věst. č. 206/7, 22.7.1992.

16 Dle pravidel stanovených v čl. 54 Finančního nařízení.

17 Definovaného jako soubor předpisů ES platných mezi stranami finančního memoranda (např. Evropská dohoda, Rámcová dohoda, Memorandum o porozumění o zřízení Národního fondu atd.).

18 Úř. věst. č. L 178,12. 7.1994; s. 43-46.

19 Úř. věst. č. L 292, 15. 11. 1996, s. 2-5.

Přesunout nahoru