Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku - část II

Datum vyhlášení 11.03.2004
Uzavření smlouvy 25.10.2002
Platnost od 25.10.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 2002 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku - část II.*)

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 25. října 2002.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda,**) Příloha B - Rozhodčí řízení,**) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM1

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ2002/000-582.10.01 až 10.06 včetně

Název: Národní program Phare 2002 pro Českou republiku - část II

Doba trvání: do 31/10/2004

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Maximální částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 6,3 milionů EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatřeni je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 31.10. 2004, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31.10. 2005. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s přiměřeným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES. Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost / publicita (příloha D)


V Praze
Dne 25.10.2002
Za příjemce
Zdeněk Hrubý
Národní koordinátor

V Praze
Dne 25.10.2002
Za Společenství
Ramiro Cibrian
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku ze dne 24. května 2002 bylo vyhlášeno pod č. 62/2003 Sb. m. s.

**) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

1. CÍLE A POPIS

Se zřetelem k ustanovením článku 4 nařízení o přístupovém partnerství (ES 622/98) bude obecná dohoda o programu Phare 2002 záviset na závazku vlády dle popisu v jednotlivých projektových fiších.

Obecné cíle programu mají napomoci České republice při plnění kodaňských a madridských kritérií pro členství, kterými jsou:

• stabilita institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin;

• existence fungující tržní ekonomiky i schopnost čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v rámci Unie;

• schopnost převzít povinnosti spojené s členstvím, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie;

• podmínky pro integraci země prostřednictvím úpravy jejích správních struktur, tak aby byly právní předpisy Evropského společenství transponované do jejích právních předpisů účinně prováděny pomocí příslušných správních a soudních struktur.

Cíl 10 Příprava na Strukturální fondy a Fond soudržnosti

CZ2002/000-582.10.01 Sektorový operační program pro rozvoj lidských zdrojů a struktury ESF - posilování implementační kapacity: Tento twinningový projekt technické pomoci postihuje prioritu přístupového partnerství a jeho cílem je zajistit plné dodržování příslušných nařízení pro Strukturální fondy ze strany všech orgánů zapojených do implementace Evropského sociálního fondu, což zahrnuje zejména centrální i regionální řízení Sektorového operačního rjrogramu pro rozvoj lidských zdrojů, který má být implementován po přistoupení České republiky k Evropské unii z Rámce podpory Společenství. Výsledkem projektu by mělo být ustanovení řídícího orgánu a všech příslušných orgánů na střední úrovni, schopných plnit své povinnosti popsané v Nařízeních Rady 1260/99, 438/01 a zejména 448/01. K těmto povinnostem patří všechny činnosti popsané v Nařízení Rady 1260/99 čl. 34 odst. 1 písm. a) až h) včetně. Zvláštní pozornost by měla být věnována dodržování zásady partnerství. Projekt by měl vycházet z výsledků pomoci zakotvené ve stávajících projektech Phare, a zejména CZ9807.01, CZ9902.02, CZ9915.01 a 03 a CZ0010.01. Podmínkou projektuje to, že české úřady dodrží své závazky učiněné v rámci jednání o kapitole 21.

CZ2002/000-582.10.02 Sektorový operační program průmysl - posilování implementační kapacity: Tento twinningový projekt technické pomoci postihuje prioritu přístupového partnerství a jeho cílem je zajistit plné dodržování příslušných nařízení pro Strukturální fondy ze strany všech orgánů zapojených do centrálního i regionálního řízení Sektorového operačního programu Průmysl, který má být implementován v rámci podpory Společenství po přistoupení České republiky k Evropské unii. Výsledkem projektu by mělo

Společenství po přistoupení České republiky k Evropské unii. Výsledkem projektu by mělo být ustavení řídícího orgánu a všech příslušných orgánů na střední úrovni, schopných plnit své povinnosti popsané v nařízeních Rady 1260/99, 438/01 a zejména 448/01. K těmto povinnostem patří všechny činnosti popsané v nařízení Rady 1260/99 čl. 34 odst. 1 písm. a) až h) včetně. Zvláštní pozornost by měla být věnována dodržování zásady partnerství. Projekt by měl vycházet z výsledků pomoci zakotvené ve stávajících projektech Phare, a zejména CZ9807.01 a CZ0010.01. Podmínkou projektuje to, že české úřady dodrží své závazky učiněné v rámci jednání o kapitole 21.

CZ2002/000-582.10.03 Společný regionální operační program a Rámec podpory Společenství posilování implementační kapacity: Tento twinningový projekt technické pomoci postihuje prioritu přístupového partnerství a jeho cílem je zajistit plné dodržování příslušných nařízení pro Strukturální fondy ze strany všech orgánů zapojených do centrálního i regionálního řízení Společného regionálního operačního programu a Rámce podpory Společenství, který má být implementován po přistoupení České republiky k Evropské unii. Pokud jde o Společný regionální operační program, mělo by být výsledkem projektu ustavení řídícího orgánu a všech příslušných orgánů na střední úrovni, schopných plnit své povinnosti popsané v nařízeních Rady 1260/99, 438/01 a zejména 448/01. K těmto povinnostem patří všechny činnosti popsané v nařízení Rady 1260/99 čl. 34 odst. 1 písm. a) až h) včetně. Pokud jde o Rámec podpory Společenství, měl by projekt ve spolupráci s příslušnými řídícími a platebními orgány zajistit účinnou koordinaci práce ministerstev pomocí rozvoje trvalých kanálů pro koordinaci, které by měly sloužit k posílení řízení budoucího Rámce podpory Společenství. Projekt by měl zajistit testování koordinačních kanálů pomocí existujících i budoucích programů Phare a měl by věnovat zvláštní pozornost tokům informací a metodám šíření informací, aktivní propagaci a poradenství pro dosažení nejlepších postupů a testovacím metodám pro rozšíření dlouhodobého uplatnění zásady partnerství. U obou částí tohoto projektu by měla být věnována zvláštní pozornost dodržování zásady partnerství. Projekt by měl vycházet z výsledků pomoci zakotvené ve stávajících projektech Phare, a zejména CZ9807.01 a CZ0010.01 a z toho, že české úřady dodrží své závazky učiněné v rámci jednání o kapitole 21.

CZ2002/000-582.10.04 Úvodní srovnávací systémové audity implementačních struktur Strukturálních fondů / Fondu soudržnosti: Tento projekt technické pomoci postihuje prioritu přístupového partnerství a jeho cílem je zajistit komplexní posouzení nedostatků systému v podobě nezávislého auditu. Audit by měl postihnout všechny řídící orgány, platební orgán a příslušné orgány na střední úrovni. Výsledkem projektu by mělo být nezávislé potvrzení implementačních ujednání k využívání Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a povinností popsaných v Nařízeních Rady 1260/99, 438/01,448/01, 1159/00 a zejména 1685/01. Projekt by měl zajistit, aby byl platební orgán schopen plnit všechny své povinnosti podle příslušných předpisů Společenství. Projekt je přímo spojen s výsledky projektů CZ02.10.01 až 03. Projekt by měl vycházet z výsledků pomoci zakotvené ve stávajících příslušných projektech Phare CZ9903.01.01 a CZ0109.01. Podmínkou projektuje to, že české úřady dodrží své závazky učiněné v rámci jednání o kapitole 21.

CZ2002/000-582.10.05 Posilování správy nemovitostí veřejného sektoru souvisejících s podnikáním: Tento projekt technické pomoci postihuje prioritu přístupového partnerství a jeho cílem je posílit kapacitu příslušných českých státních orgánů pro správu nemovitostí a jiného majetku souvisejícího s podnikáním v České republice. Výsledkem projektu by měla být schopnost a kvalifikovanost příslušných orgánů na centrální i regionální úrovni v oblasti všech aspektů správy a rozvoje uvedených nemovitostí a majetku, zřízení komplexního programu na podporu rozvoje státních nemovitostí a majetku a zavedení příslušných vysoce kvalitních vzdělávacích kurzů na vybraném počtu vysokých škol.

CZ2002/000-582.10.06 Rezerva pro budování institucí:

Tento projekt tvoří rámec umožňující dosud nespecifikované činnosti v rámci budování institucí pro poskytování pomoci formou twinningu, light twinningu a jiných forem technické pomoci určené specifickým, naléhavým a nepředpokládaným potřebám zjištěným v průběhu procesu přístupových jednání, v souladu s přístupovým partnerstvím. Projekt by měl být zaměřen na specifické oblasti týkající se úkolů integrace do EU a vyjednávačích kapitol vztahujících se k přípravě na strukturální a regionální politiky. Projekt by měl zajišťovat poradenství ze strany úředníků členských států formou střednědobých či krátkodobých úkolů nebo pomocí technické pomoci poskytované specialisty na základě komerčních smluv. Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro cíl č. 10. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Přijetí a vymáhání právních předpisů pro implementaci Strukturálních fondů, dodržování všech závazků přijatých při předběžném uzavření kapitoly 21 v dubnu 2002, včetně závazků týkajících se jiných příslušných kapitol, a zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v příslušných implementačních orgánech: úspěšné plnění zahrnuje komplexní implementaci zákona o finanční kontrole ve státní správě, včetně zřízení nezávislých jednotek vnitřního auditu. Měl by být přijat a implementován zákon o veřejných zakázkách v souladu s právními předpisy Společenství. V souladu s předpisy Společenství by měly být implementovány nové předpisy upravující státní podporu, hospodářskou soutěž, EIA a rozpočtová pravidla. Z hlediska decentralizace by mělo být přijato rozhodnutí o definování odpovědností národní, regionální a místní státní správy i rozhodnutí dát stabilní a udržitelný základ financování a zajištění pracovních sil pro proces decentralizace, rozhodnutí o statutu státních zaměstnanců pracujících pro regionální a městská zastupitelstva a návrh homogenních výběrových kritérií pro nábor a odměňování pracovníků regionálních zastupitelstev.

2. ROZPOČET

Č.

Cíl/ Projekt

Budování
institucí

Investice

Phare
celkem

CZ2002/000-582.10

PŘÍPRAVA NA STRUKTURÁLNÍ FONDY A FOND SOUDRŽNOSTI

6,30

-

6,30

CZ2002/000-582.10.01

SOP pro rozvoj lidských zdrojů a struktury ESF - posilování implementační kapacity

CZ2002/000-582.10.02

SOP Průmysl - posilování implementační kapacity

CZ2002/000-582.10.03

SROP a Rámec podpory Společenství - posilování implementační kapacity

CZ2002/000-582.10.04

Úvodní srovnávací systémové audity Strukturálních fondů / Fondu soudržnosti

CZ2002/000-582.10.05

Posilování správy nemovitostí veřejného sektoru souvisejících s podnikáním

CZ2002/000-582.10.06

Rezerva pro budování institucí

CELKEM

6,30

-

6,30

3. IMPLEMENTAČNÍ UJEDNÁNÍ

a) Finanční a projektové řízení ze strany kandidátské země

Tento program bude řízen v souladu s postupy Decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS)2.

Národní koordinátor pomoci (NAC) celkově zodpovídá za programování, monitorování a implementaci programů Phare. Národní schvalující úředník (NAO) a schvalující úředníci programu (PAO) zajistí, aby byly programy implementovány v souladu s postupy, které stanoví Příručka DIS a další pokyny Komise, a aby byly veškeré smlouvy uzavírány v souladu s Průvodcem smluvních postupů pro PHARE, ISPA a SAPARD.3 NAC a NAO společně zodpovídají za koordinaci mezi PHARE (včetně PHARE CBC), ISPA a SAPARD. Národní fond (NF) na Ministerstvu financí v čele s NAO bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. NAO celkově zodpovídá za finanční řízení fondů PHARE. NAO zajistí dodržování pravidel, nařízení a postupů PHARE pro nabídková řízení, podávání zpráv a finanční řízení i předpisů Společenství pro státní pomoc, a zajistí řádnou funkci výkaznictví a projektového informačního systému. To zahrnuje odpovědnost za hlášení všech předpokládaných i skutečných podvodů a porušení předpisů. NAO nese plnou celkovou odpovědnost za prostředky PHARE až do uzavření programu.

b) Velikost projektu

Všechny investiční projekty budou přesahovat 2 miliony EUR.

c) Konečný termín pro kontrahování a čerpání prostředků

Všechny smlouvy musí být uzavřeny do 31. října 2004. Všechny platby musí být provedeny do 31. října 2005. Konečná lhůta pro podpis smluv a twinningových závazků je 31. říjen 2004. Aby se však zajistila co nejrychlejší implementace projektů, musí být veškerá nabídková dokumentace (případně grantová schémata, žádosti o služby nebo dokumentace smluv) předložena Komisi do 6 měsíců od podpisu FM, kromě projektu CZ 02.10.01 SOP rozvoj lidských zdrojů a struktury ESF - posilování implementační kapacity, kde je lhůta nejvýše 12 měsíců po podpisu finančního memoranda z důvodů sekvencování, a kromě projektu CZ 02.10.06, rámec pro posilování institucí, protože tento projekt má reagovat na potřeby zjišťované v průběhu realizace programů. Nezávislí experti přezkoumají v možných a vhodných případech v rámci twinningu technické specifikace. Každý projekt, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy ve specifikované lhůtě, bude zrušen a peníze budou dány k dispozici pro přerozdělení. Tyto zrušené prostředky budou alokovány na jiný projekt nejpozději do 12 měsíců po podpisu finančního memoranda. První konsolidovaný návrh twinningových smluv musí být předložen Delegaci EK do 3 měsíců od okamžiku, kdy Delegace oznámí členským státům, že byly zvoleny twinningovým partnerem. Pokud tato lhůta nebude splněna, může se Komise rozhodnout o vrácení příslušné fiše projektu. Pokud budou prostředky přiděleny pro nový projekt nebo činnost, musí být nabídková dokumentace (nebo jiné dokumenty dle potřeby) předložena Komisi do tří měsíců od rozhodnutí o realokaci nebo do 31. května 2004, podle toho, které datum nastane dříve.

d) Vracení prostředků

Jakékoli prokázané porušení předpisů nebo podvod zjištěné kdykoli v průběhu implementace programu budou mít za následek vrácení finančních prostředků Komisi. Pokud implementace opatření nebude ospravedlňovat celou nebo část alokované pomoci, musí Komise provést příslušné šetření případu, zejména musí požádat zemi, která je příjemcem pomoci, aby předložila své vyjádření v určené lhůtě a aby napravila veškerá porušení předpisů.

Po šetření podle předchozího odstavce může Komise snížit, pozastavit nebo zrušit pomoc pro daná opatření, pokud šetření odhalí porušení předpisů, nesprávnou kombinaci fondů nebo nesplnění některé podmínky finančního memoranda a zejména jakoukoli podstatnou změnu ovlivňující povahu nebo podmínky implementace opatření, pro něž nebyl vyžádán souhlas Komise. Jakékoli snížení nebo zrušení pomoci má za následek vrácení vyplacených částek. Pokud se Komise domnívá, že porušení předpisů nebylo napraveno nebo že celá operace či část operace nezdůvodňuje celou pomoc nebo část poskytnuté pomoci, musí Komise provést vhodné šetření případu a požádat zemi, která je příjemcem pomoci, aby ve specifikované lhůtě předložila své vyjádření. Po šetření, pokud země, která je příjemcem pomoci, nepřijme žádná nápravná opatření, může Komise:

a) snížit nebo zrušit zálohu;

b) zrušit celou nebo část pomoci poskytované na opatření.

Komise musí určit rozsah nápravy s přihlédnutím k povaze porušení předpisů a rozsahu jakýchkoli selhání v systémech řízení a kontroly.

Všechny prostředky nevyužité do data vypršení programu budou vráceny Komisi. Závěrečné písemné prohlášení s podpůrnou dokumentací vydá NAO ihned po skončení termínu pro čerpání prostředků tak, jak je uveden ve Finančním memorandu, s uvedením celkové částky kryté smlouvami a vyplacené. Bude přiloženo i závěrečné bankovní vyúčtování uvádějící aktuální zůstatky NF/IA/CFCU.

Bez ohledu na vrácení nevyužitých prostředků po vypršení platnosti Finančního memoranda lze vydat příkaz k dodatečnému vracení prostředků po provedení závěrečného auditu spolehlivosti a konzistence smluv a výplat i jejich souladu s ustanoveními Finančního memoranda, s přihlédnutím k nezávislému posudku závěrečného auditu. Národní schvalující úředník zajistí vrácení všech nevyužitých prostředků nebo jakékoli nesprávně zaplacené částky do šedesáti kalendářních dnů od data oznámení. Pokud NAO nevrátí částku splatnou ve prospěch Společenství, uhradí tuto částku Komisi země, která je příjemcem pomoci. Úrok z důvodu pozdní platby bude účtován na nesplacené částky podle pravidel specifikovaných ve finančním nařízení upravujícím rozpočet Společenství.

e) Finanční toky

Komise bude převádět prostředky na NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Českou republikou v prosinci 19984. Prostředky budou převáděny po žádosti ze strany NAO na zvláštní bankovní účet denominovaný v EUR, který v CNB otevře a bude spravovat NF.

aa) Převod prostředků do Národního fondu

Platba do výše 20 % prostředků, řízených příjemcem*, bude převedena do NF po podpisu Finančního memoranda a Finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA)/centrální finanční a kontraktační jednotkou (CFCU). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 Memoranda o porozumění o zřízení NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování Schvalujících úředníků programu (PAO) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA/CFCU a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny dvě zálohové platby do výše 30 % fondů řízených příjemcem a konečná platba ve výši 20 % nebo celého zůstatku rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První zálohová platba bude provedena jakmile IA a CFCU vyplatí 5 % rozpočtu. Žádost o druhou zálohovou platbu může být podána po vyplacení 35 % celkového platného rozpočtu. Závěrečná třetí platba bude provedena po vyplacení 70 % celkového platného rozpočtu. Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující uvedené procentní částky v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené Memorandum o porozumění. Pokud to vedení Komise předem výslovně neschválí, nelze provést zálohovou platbu , pokud nebyly dodrženy výše uvedené podmínky.

bb) Převod prostředků do implementačních agentur

Příslušný NF převede finanční prostředky do IA, včetně centrální finanční a kontraktační jednotky (CFCU) v souladu s Finančními dohodami (FA), podepsanými dle potřeby mezi NF a IA/CFCU. Jménem příslušné implementační agentury / CFCU, pověřené finanční správou podprogramu v souladu s článkem 13 Memoranda o porozumění o zřízení Národního fondu, budou otevřeny bankovní účty pro podprogramy.

Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem CFCU/IA, nedojde k žádnému převodu prostředků z NF do CFCU/IA. V čele CFCU/IA musí stát Schvalující úředník programu (PAO), kterého jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovídat za všechny operace prováděné příslušnou CFCU/IA.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro čerpání prostředků programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace PAO a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. Implementační agentura přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené prostředky budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči smluvním partnerům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Navýšený úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě smluvním partnerům. Finanční prostředky nevyplacené smluvním partnerům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. NAO bude Komisi podávat roční přehled využití prostředků uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a navýšených úroků.

cc) Převod prostředků do Národního fondu pro účast v programech a agenturách Společenství

Národnímu fondu bude převedena jediná zálohová platba na krytí celé částky podílu Phare ve finančním příspěvku na účast v programech a agenturách Společenství. Tato záloha bude provedena po podpisu Finančního memoranda a na žádost Národního fondu.

Tato záloha je oddělená od záloh vyplacených pro zbývající část programu. Je však třeba připomenout, že příspěvek Phare na každý program bude převeden až poté, co vstoupí v platnost Rozhodnutí Rady přidružení nebo Memorandum o porozumění, které stanoví podmínky účasti v programu.

Pokud dojde ke zpoždění vstupu některých Memorand o porozumění v platnost, lze částku platby Národnímu fondu rozdělit do jedné či více tranší, tak aby bylo možné ihned převést 100 % prostředků nutných pro platné programy.

Národní fond bude odpovídat za převod prostředků zpět Komisi v požadovaných lhůtách, po žádosti generálního ředitelství Komise pověřeného danými programy o prostředky.

dd) Úrok

Všechny bankovní účty5 budou zásadně úročeny. Úrok bude hlášen Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu NAO rozhodne, lze úrok reinvestovat do programu.

f) Implementační agentury budou odpovídat za podprogramy takto:

CZ2002/000-282.10

PŘÍPRAVA NA STRUKTURÁLNÍ FONDY A FOND SOUDRŽNOSTI

CFCU

MMR, MPSV, MPO, MF

g) Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a ochrana přírody

Postupy stanovené pro posuzování vlivu na životní prostředí ve směrnici EIA6 plně platí pro všechny investiční projekty v rámci PHARE. Pokud nebyla směrnice EIA dosud plně transponována, měly by být postupy obdobné jako postupy stanovené ve výše uvedené směrnici. Pokud projekt spadá do působnosti přílohy I nebo přílohy II směrnice EIA, musí být provedení postupu EIA dokumentováno7.

Pokud je pravděpodobné, že projekt ovlivní oblasti významné pro ochranu přírody, musí být dokumentováno8 příslušné hodnocení podle článku 6 směrnice o přírodních stanovištích9. Všechny investiční projekty budou prováděny v souladu s příslušnými environmentálními právními předpisy Společenství. Projektové fiše budou obsahovat specifické doložky o dodržení příslušných právních předpisů EU v oblasti životního prostředí podle druhu prováděné činnosti každého investičního projektu.

h) Zvláštní pravidla pro určité složky programu

Twinning

Částky vyhrazené pro twinningové projekty budou (dle pokynů DIS) krýt oprávněné náklady implementace plánu prací, který dohodne členský stát a žadatelská země. Způsobilé náklady mohou zahrnovat náklady, které vybraný členský stát vynaloží během přípravy twinningové smlouvy v období od podpisu Finančního memoranda do konečného oznámení finančního schválení smlouvy.

Grantová schémata

U grantových schémat, jejichž postupy a formáty současná příručka DIS neobsahuje, budou přesná implementační opatření specifikována v příslušných projektových fiších v souladu s těmito principy:

• postupy a formáty, které mají být použity při implementaci schémat a udělování grantů, budou dodržovat ustanovení Praktického průvodce . Náležitá péče bude zejména věnována procesu výběru projektů, který musí probíhat na technické úrovni ve výběrových výborech složených z odborníků jmenovaných úřady, která schémata spolufinancují, a příslušnými správami a zájmovými skupinami zapojenými do schémat;

• příslušný PAO pro daný program, v jehož rámci je grant financován, si musí ponechat svou smluvní a finanční odpovědnost za implementaci schémat . Zejména musí formálně schvalovat výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, i proces a výsledky výběru. PAO také musí podepisovat smlouvy o grantu s příjemci pomoci a zajišťovat vhodný monitoring a finanční kontrolu v rámci své pravomoci a odpovědnosti. S touto výhradou lze řízení grantů decentralizovat a přesunout od PAO na příslušné orgány na oborové nebo regionální úrovni;

• předběžný souhlas Komise (Delegace v Praze) bude vyžadován pro výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, proces výběru (včetně složení výborů) a výsledky výběru (seznam projektů k financování). Smlouvy o grantech podepsané PAO budou podléhat předběžné kontrole Delegací Evropské komise.

Implementace vybraných projektů formou provedení prací, dodávek a služeb podle subdodavatelských smluv uzavřených konečnými příjemci jednotlivých grantů podléhá předpisům pro veřejné zakázky v Praktické příručce. Decentralizovaný systém zřízený pro malé projekty CBC se uplatní u všech smluv, které nepřesahují částku 300000 EUR (nebo jiného zvýšeného limitu, který stanoví vedení Komise pro fondy malých projektů v rámci programů CBC). Nabídky a smlouvy nad tuto hranici budou předkládány Komisi k předběžnému schválení. Finanční závazky podle Phare budou účinné k datu podpisu grantových smluv příslušným PAO. Implementace projektu a všechny platby v rámci Phare musí být provedeny před vypršením platnosti aktuálního Finančního memoranda.

4. MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

Implementaci projektu bude monitorovat Společný monitorovací výbor (JMC), jehož členy jsou NAO, NAC a Komise. JMC se schází nejméně jednou ročně, aby přezkoumal všechny programy financované v rámci PHARE a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve Finančních memorandech a přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare.

Společnému monitorovacímu výboru jsou nápomocny Monitorovací podvýbory (MSC), které tvoří NAC, PAO z každé implementační agentury (případně CFCU) a útvary Komise. MSC bude podrobně zkoumat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitorování a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externích poradců (v souladu s ustanoveními příručky DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. MSC bude podávat zprávy Společnému monitorovacímu výboru, kterému bude předkládat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci PHARE. Útvary Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno ex- post hodnocení.

5. AUDIT A OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM

a) ze strany kandidátských zemí

Každý rok bude Komisi zaslán plán auditů a souhrn zjištěni provedených auditů. Zprávy o auditech budou Komisi k dispozici.

Příslušný Národní kontrolní úřad bude provádět vhodnou finanční kontrolu ohledně implementace programu.

Přijímající země zajistí prošetření a účinné řešení předpokládaných případů podvodů a porušení předpisů.

Porušení předpisů znamená porušení právního předpisu Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které se dotýká nebo by se mohlo dotknout všeobecného rozpočtu Společenství nebo jimi řízených rozpočtů.

Podvod znamená záměrné jednání nebo opomenutí týkající se:

i) použití nebo předložení falešných, chybných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, které má za následek zcizení nebo neoprávněné zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů řízených Evropskými společenstvími nebo jejich jménem,

ii) neuveřejnění informací, které porušuje stanovenou povinnost, se stejným důsledkem;

iii) zneužití takových prostředků pro jiné účely než pro jaké byly původně přiděleny.

Národní úřady zajistí fungování mechanismu kontroly a výkaznictví odpovídajícího mechanismu uvedenému v nařízení Komise 1681/9410.

Zejména musí být všechny případy podezření z podvodu či porušení předpisů i všechna opatření s nimi související bez prodlení hlášeny útvarům Komise. Pokud nebude existovat žádné podezření nebo skutečný podvod či porušení předpisů či souvisejících opatření, které by bylo třeba hlásit, uvědomí o tom přijímající země Komisi do dvou měsíců po skončení každého čtvrtletí.

b) ze strany Komise

Veškerá finanční memoranda i výsledné smlouvy podléhají dozoru a finanční kontrole Komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a auditům Účetního dvora. Tento dozor zahrnuje opatření jako například předběžné ověřování nabídkových a kontraktačních řízení, které provádí Delegace v dané kandidátské zemi, a kontroly na místě.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9611.

Účty a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle „Všeobecných podmínek k Finančnímu memorandu“, které jsou přílohou Rámcové dohody.

6. INFORMOVANOST /PUBLICITA

Příslušný schvalující úředník programu bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s Delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Zviditelnění / publicita“.

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Poznámky pod čarou

1) Struktura FM je následující: 1. průvodní strany s odkazy na příslušnou zemi, alokovanou částku a příjemce zmocněného k podpisu, 2. příloha A Rámcové dohody, 3. příloha B. Rámcové dohody; Příloha C - Zvláštní podmínky (text přijatého finančního návrhu počínaje částí Popis a cíle, a Příloha D - Publicita a informovanost.

2) S přihlédnutím k pravidlům stanoveným v příloze nařízení Rady 1266/1999.

3) Praktická příručka nahradila oddíl F „Nabídková řízení“ příručky DIS.

4) Všechny kandidátské země podepsaly MoP o zřízení Národního fondu v prosinci 1998.

*) kromě částky předpokládané pro programy Společenství

5) Zejména, nikoli však výhradně, účty vedené NF, CFCU a IA.

6) Směrnice 85/337/EHS, Úř. věst. č. L 175/40, 5. 7. 1985, ve znění směrnice 97/1 l/EHS, Úř. věst. č. L 73/5, 14. 3.1997.

7) V příloze EIA příslušné fiše invěstičního projektu.

8) V příloze Ochrana přírody příslušné fiše invěstičního projektu.

9) Směrnice 92/43/EHS, Úř. věst. č. 206/7, 22. 7. 1992.

10) Úř. věst. L 253, 7. 10. 2000, s. 5 - 14.

11) Úř. věst. č. L 292; 15.11. 1996, s. 2 - 5.

Přesunout nahoru