Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 32/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Finančnímu memorandu týkajícímu se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku

Datum vyhlášení 11.03.2004
Uzavření smlouvy 25.10.2002
Platnost od 25.10.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 2002 byl v Praze podepsán Dodatek k Finančnímu memorandu týkajícímu se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku.*)

Dodatek k Finančnímu memorandu vstoupil v platnost na základě svého článku 2 dne 25. října 2002.

Anglické znění Dodatku k Finančnímu memorandu a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DODATEK K FINANČNÍMU MEMORANDU

CZ01.01-10

Národní program Phare pro Českou republiku 2001

V rámci pomoci Phare České republice byl vypracován níže uvedený dodatek podle rozpočtu Phare 2001 pro Národní program pro Českou republiku.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

Finanční memorandum pro CZ01.01 až 10, podepsané dne 19. června 2001, se mění v souladu se zněním uvedeným v příloze.

ČLÁNEK 2

VSTUP V PLATNOST

Dodatek k finančnímu memorandu CZ01.01 až 10 vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.

Příloha:

Příloha C (Zvláštní ustanovení)


V Praze
dne: 25. 10. 2002
Za příjemce:
Zdeněk Hrubý
Národní koordinátor pomoci
náměstek ministra
Ministerstvo financí

V Praze
dne: 25. 10. 2002
Za Společenství:
Ramiro Cibrián
Vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku ze dne 19. června 2001 bylo vyhlášeno pod č. 55/2003 Sb. m. s.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

1. CÍLE, POPIS A PODMÍNKY

Se zřetelem k ustanovením článku 4 nařízení o přístupovém partnerství (ES 622/98) bude obecná dohoda o programu Phare 2001 záviset na závazku vlády dle popisu v jednotlivých projektových fiších .

Obecné cíle programu mají pomoci České republice při plnění kodaňských a madridských kritérií pro členství, kterými jsou:

• stabilita institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin;

• existence fungující tržní ekonomiky i schopnost čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v rámci Unie;

• schopnost převzít povinnosti spojené s členstvím, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie;

• podmínky pro integraci země prostřednictvím úpravy jejích správních struktur, tak aby byly právní předpisy Evropského společenství transponované do jejích právních předpisů účinně prováděny pomocí příslušných správních a soudních struktur.

Kromě toho je cílem projektu zajistit, aby bylo možné po přistoupení implementovat strukturální fondy v souladu s politikou a s postupy EU s maximálním dopadem na hospodářskou a sociální soudržnost, a přispět k hospodářskému rozvoji regionů postižených povodněmi.

Cíl 1 Účast v programech ES a Evropské agentuře pro životní prostředí

CZ01.01.01 Příspěvek Phare k účasti České republiky v programech ES a Evropské agentuře pro životní prostředí: Tento projekt zajišťuje spolufinancování ze strany Phare pro účast České republiky v programech Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež, Fiscalis, Kultura 2000 a SAVÉ v roce 2002. Zajišťuje i spolufinancování účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí. Spolufinancování i účast budou probíhat podle příslušných rozhodnutí Rady přidružení.

Cíl 2 Politická kritéria

CZ01.02.01 Posílení sektoru občanské společnosti v České republice: Tento projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu přístupového partnerství (AP). Cílem projektu je posílit rozvoj občanské společnosti a trvale udržitelného neziskového sektoru v České republice a podpořit rozvoj demokracie na místní, regionální a národní úrovni, se zvláštní podporou poskytovanou znevýhodněným skupinám a boji proti diskriminaci. Projekt bude implementován prostřednictvím tří grantových schémat, která budou podporovat činnosti v oblasti občanské společnosti (zhruba 38 % celkové alokace), rozvoje demokracie (zhruba 20 %) respektive podpory znevýhodněným skupinám (zhruba 35 %). Nejvýše 7 % celkové alokace na projekt lze použit na kryti provozních nákladů grantového schématu. Výsledkem projektu by měla být lepší trvalá udržitelnost organizací občanské společnosti (OOS), dosažená pomocí jejich zvýšené odbornosti, včetně strategických plánů budoucího úspěšného shromažďování finančních prostředků, rozvoje vztahů s veřejností a školení odborníků OOS. Projekt by měl rovněž vyústit ve schopnost OOS implementovat Strukturální fondy na všech úrovních, do lepší integrace znevýhodněných skupin - zejména romské komunity - v širším smyslu, se zvláštním zaměřením na účast v rozhodovacím procesu na regionální a místní úrovni a v iniciativách v oblasti zaměstnanosti. Podmínkou projektu je včasné předložení prováděcích ujednání o grantu (viz také oddíl 6) a ustanovení o odpovídajícím financování a jejich schválení ze strany Komise.

Cíl 3 Doprava

CZ01.03.01 Příprava podmínek pro aplikaci směrnice EU při transformaci Českých drah Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Jeho cílem je zajistit uplatňování směrnic ES platných pro sektor železniční dopravy (91/440/ES, 95/18/ES, 95/19/ES), včetně budoucího balíčku právních předpisů EU o revitalizaci železnic v Evropské unii. Projekt bude rovněž zaměřen na uplatnění zkušeností získaných členskými státy při dosavadní restrukturalizaci železniční dopravy. Výsledky twinningové podpory a technické pomoci poskytované tímto projektem by měly obsahovat návrhy na vytvoření rovných podmínek pro přístup k železniční infrastruktuře pomocí návrhů nové metodologie zpoplatnění, která zlepší vztah mezi provozovatelem železnice a správcem infrastruktury, návrhy řešení ke snížení existujícího zadlužení českého železničního sektoru na trvale udržitelném základě, a zavedení komplexního programu rozvoje lidských zdrojů, včetně řízení lidských zdrojů i vzdělávání zaměstnanců. Výsledky by měly rovněž zahrnovat návrhy na zlepšení příslušných organizačních a řídících struktur, včetně úprav stávající informační technologie, a návrhy komplexní strategie vztahů s veřejností, zaměřené jak na přímo zúčastněné zaměstnance, tak na veřejnost. Projekt je podmíněn vyjasněním metody provádění transformace železničního sektoru v České republice, která má být stanovena budoucím zákonem o transformaci Českých drah, schválením příslušných novel prováděcích předpisů zákona o drahách, vhodnou přípravou České republiky na provádění projektu a návrhem na využití výsledků příslušných studií Phare MCTP (Multi-Country Transport Programme) a US TDA (US Trade Development Agency).

Cíl 4 Vnitřní trh

CZ01.04.01 Legislativní a institucionální rámec pro správu daní a cel: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit úplný soulad s institucionálními i legislativními požadavky příslušných právních předpisů Společenství v oblasti daní a cel, včetně přechodného režimu DPH. Tento projekt, který navazuje na související twinningový projekt financovaný v rámci programu roku 2000 (CZ9903.01.02), by měl vyústit v návrhy právních předpisů, které bude nutno zavést v zájmu splnění právních předpisů Společenství týkajících se nepřímých daní, včetně přechodného režimu DPH, návrhy pro zajištění existence vhodných organizačních struktur pro odpovídající výběr DPH a spotřebních daní (včetně interních pokynů pro zaměstnance) a vhodně vyškolených zaměstnanců. Projekt rovněž zajistí návrhy opatření, která by měla být přijata k tomu, aby české celní úřady mohly spolupracovat v rámci systému TARIC. Podmínkou projektu je plná slučitelnost budoucích návrhů právních předpisů s příslušnými právními předpisy Společenství.

CZ01.04.02 Nová koncepce regulace účetnictví a aplikace mezinárodních účetních standardů. Tento projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zavedení nové koncepce právní úpravy účetnictví, která by byla obecně v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství a především s existujícími mezinárodními účetními standardy (International Accountancy Standards, IAS). Výsledkem projektu by měly být návrhy nového právního statutu povolání účetních v České republice, návrhy nových norem týkajících se statutu, úlohy a obsahu českého národního účetnictví, návrhy na zavedení norem IAS a návrhy na řešení přetrvávajícího problému oddělení účetnictví a daní, v rámci přípravy nového návrhu zákona o účetnictví a sekundárních nařízení. Projekt bude prováděn formou komplexního školení a technické asistence ze strany odborníků v oboru.

CZ01.04.03 Posilování dohledu nad trhem s farmaceutickými a zdravotnickými produkty: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit plný soulad s právními předpisy Společenství v oblasti regulování jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv humánní medicíny v České republice. Výsledkem projektu by mělo být úplné zavedení příslušných funkčních regulatorních systémů povolování prodeje, tržního dohledu a sledování léčiv. Výsledkem by mělo být rovněž posílení systému řízení českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zavedení vhodného systému kontroly jakosti. Podpora v rámci tohoto twinningového projektu bude zahrnovat poradenství v oblasti regulace, postupů a řízení a školení ze strany příslušných specialistů z členských států.

CZ01.04.04 Prosazování práv na ochranu duševního vlastnictví: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit plný soulad s právními předpisy Společenství v oblasti ochrany a výkonu práv duševního vlastnictví v České republice, včetně státních hranic. Projekt předpokládá školení i rozvoj vhodných systémů informačních technologií. Skolení bude zahrnovat návrh vhodné metodologie, programů a materiálů a vlastní školení všech přímo zúčastněných subjektů, včetně seminářů. Dodávané zařízení - hardware i software -bude integrováno v informačním centru umístěném v Úřadu průmyslového vlastnictví a umožní sběr, zpracování a výměnu příslušných údajů a tím usnadní výkon práv duševního vlastnictví. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním dodávek, vhodným personálním zajištěním Úřadu průmyslového vlastnictví a centra a plnou spoluprací zúčastněných stran v rámci příslušného Řídícího výboru.

CZ01.04.05 Prosazování acquis v oblasti hospodářské soutěže: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit plný soulad s právními předpisy Společenství v oblasti výkonu právních předpisů ES o hospodářské soutěži. Výsledkem projektu by měla být úplná slučitelnost českého zákona o hospodářské soutěži (antimonopolního zákona), zákona o státní pomoci a příslušných rozhodovacích procesů a přiměřené vyškolení zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Činnosti v oblasti antimonopolních opatření budou zahrnovat analýzu současného zákona o hospodářské soutěži, poradenství v oblasti prováděni a výkonu, poradenství a podporu pro zaměstnance pracující při vyšetřování kartelů a návrh a implementace školicích programů. V oblasti státní pomoci zahrnují činnosti, které budou financovány v rámci tohoto projektu, poradenství o výkonu zákona o státní pomoci, návrh hlavních směrů týkajících se sekundární legislativy a strategických směrů rozvoje politiky státní pomoci, poradenství v oblasti výkonu finančních postupů a kontrol a spolupráci při inventurách státní pomoci. Tato druhá složka bude rovněž zahrnovat školení. Jak antimonopolní součást tohoto projektu, tak součást v oblasti státní podpory by měly využívat svých samostatných předvstupních poradců a krátkodobých odborných služeb. Protože projekt by měl být návazným projektem na twinningovou asistenci poskytnutou v rámci CZ9808, je jeho financování v rámci Phare podmíněno uspokojivými výsledky tohoto konkrétního projektu.

CZ01.04.06 Zvýšení efektivnosti činností operátora pro dohled nad trhem s elektřinou: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit plný soulad s právními předpisy Společenství v oblasti vnitřního energetického trhu, a zejména se směrnicí 96/92/ES. Výsledkem projektu by měl být nově zřízený operátor krátkodobého trhu s elektřinou, plně fungující a schopný plnit své povinnosti v souladu s právními předpisy Společenství. Podpora Phare by měla operátorovi umožnit sjednání a zúčtování obchodů na trhu s elektřinou a organizaci příslušného krátkodobého trhu, přípravu příslušné sekundární legislativy, kterou navrhne Energetický regulační úřad, přípravu komplexních a integrovaných příruček postupů a zajištění vhodného rozvoje lidských zdrojů operátora trhu. Podpora bude poskytována formou komplexního balíčku twinningové pomoci a školení a je podmíněna skutečným zřízením operátora trhu do konce roku 2001.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných u tohoto cíle. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Zlepšení české makroekonomické situace a podnikatelského prostředí: měřitelné ukazatele pokroku zahrnují snížení rozpočtového deficitu, přijetí a implementaci střednědobé fiskální strategie, schválení návrhu komplexní penzijní reformy, vypracování úplného seznamu nesplacených státních záruk včetně střednědobé prognózy ztrát mimorozpočtových organizací, značné zvýšení podílu rozsudků o prohlášení konkursu ze strany soudů v porovnání s počtem projednávaných případů, dokončení privatizace Komerční banky, značný pokles nedobytných půjček a zvýšené poskytování úvěrů soukromému sektoru, přijetí a implementaci nařízení pro uplatnění zásady opatrnosti, přijetí nového zákona o cenných papírech zvyšujícího regulatorní a výkonné pravomoci Komise pro cenné papíry a rozhodnutí o zlepšení koordinace činností agentur zapojených do implementace strategie rozvoje malých a středních podniků a implementaci právních předpisů o soudních exekutorech.

Cíl 5 Zemědělství

CZ01.05.01 Dokončení posilování veterinárního dohledu: Tento investiční projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je dokončit institucionální struktury nutné k zajištění dohledu nad veterinárními činnostmi v zájmu ochrany spotřebitelů proti nebezpečí vyplývajícímu z nemocí zvířat a zdraví škodlivých potravin, v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství. Projekt je přímo spojen s budováním institucí podporovaným v rámci stávajících projektů financovaných z programu Phare v letech 1998 a 2000 a zahrnuje nákup technického vybavení umožňujícího modernizaci veterinárního vzdělávacího střediska, laboratorního vybavení umožňujícího provádění diagnostiky v oblasti ochrany zdraví spotřebitelů a nemocí zvířat, která bude v souladu s právními předpisy Společenství, a vybavení informačních technologií pro dokončení informačního systému Státní veterinární správy. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním.

CZ01.05.02 Budování struktur CAP / EAGGF; Integrovaný rozvoj venkova: Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je příprava a implementace všech opatření nutných ke splnění právních předpisů Společenství v oblasti integrovaného rozvoje venkova v rámci implementace společné zemědělské politiky (nařízení Rady 1257/99, nařízení Komise 1750/99, nařízení Rady 1260/99). Výsledkem projetku by měl být příslušný sektorový operační program a program rozvoje venkova a jiné související programové dokumenty, revidované a přizpůsobené pomoci v oblasti společné zemědělské politiky po programu SAPARD, včetně mapy vymezující způsobilé geografické zóny, a mezinárodní spolupráce nezbytná k účasti v programu LEADER. To rovněž zahrnuje přípravu vhodných instrukčních materiálů pro všechny subjekty, které budou přímo zapojeny do implementace záručního fondu společné zemědělské politiky. Program by měl rovněž zahrnovat komplexní transformaci agentury SAPARD spolu s intervenční agenturou do nové instituce schopné správy plateb v rámci záručního fondu společné zemědělské politiky. Projekt by měl zavést i účinné metody monitorování a vyhodnocování všech příslušných programových dokumentů, včetně vypracování seznamu ukazatelů priorit a opatření podle jednotlivých programů. Projekt by měl využívat pomoci dvou twinningových odborníků, z nichž jeden se bude dle potřeby soustředit na programování a úpravy právních předpisů a další bude předvstupní poradce soustředící se na nutnou institucionální a správní restrukturalizaci. Podmínkou projektu je plná funkčnost agentury SAPARD, spolupráce mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj potvrzená Společným výborem a existence všech příslušných právních předpisů. Kromě příslušných právních předpisů by měly existovat i vhodné regionální struktury.

CZ01.05.03 Budování struktur CAP /IACS: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Projekt zahrnuje investiční složku a jeho cílem je zajistit plný soulad ohledně struktur nutných ke zřízení funkčního systému přímých podpor (Integrovaný administrativní a kontrolní systém -IACS) v rámci společné zemědělské politiky (ES 3887/92, ES 1257/99). Projekt je přímo spojen s prací v rámci projektu CZ00.05.01 (Příprava na přijetí a provádění společné zemědělské politiky; IACS) a jeho výsledkem by měla být implementace funkčního kontrolního a monitorovacího systému IACS, s existencí nutných systémů administrativní podpory pro provádění pomoci, v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství. To by zahrnovalo vhodně školené zaměstnance v příslušných institucích - na centrální i místní úrovni - a připravený a vyzkoušený komplexní systém kategorizace užívání pozemků. To by mělo zahrnovat návrh nového zákona o přímých podporách. Projekt rovněž obsahuje alokace k posílení příslušné fotogrammetrické kapacity Českého úřadu zeměměřického a kartografického a zemědělské účetní datové sítě (FADN) pomocí nákupu příslušného vybavení. Poslední složka je přímo spojena s projektem Phare CZ98.09.02.01 (Harmonizace a rozvoj FADN v České republice). Projekt vyžaduje dlouhodobou pomoc odborníka ze členského státu a krátkodobou odbornou pomoc a dodávky vybaveni a je podmíněn spolufinancováním investiční složky a dostatečným pokrokem na české straně a pokrokem v rámci projektu roku 2000.

CZ01.05.04 Posilování kapacity rostlinolékařského sektoru: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu postupového partnerství. Projekt zahrnuje investiční složku a jeho cílem je zajistit plný soulad s právními předpisy Společenství v oblasti rostlinám škodlivých organismů a přípravků na ochranu rostlin (ES/2000/29, 91/414/EHS, 97/57/EHS). Projekt je přímo spojen s podporou poskytovanou v rámci projektu Phare CZOO.05.03 (Posilování centrální regulatorní kapacity na ochranu rostlin) a souvisí s projektem CZ99.03.02.01 (Posilování institucionální a správní kapacity státního rostlinolékařského sektoru - Státní rostlinolékařská správa) a měl by zajistit komplexní analýzu dosud dosaženého pokroku a školení odborníků Státní rostlinolékařské správy a Státního zdravotního ústavu odpovědných za hodnocení přípravků na ochranu rostlin, dlouhodobě koordinované odborníkem z členského státu. Kromě toho by měl projekt zajistit, aby byly příslušná odborná divize a laboratoře v Brně schopny plnit své úkoly v oblasti registrace / povolování přípravků na ochranu rostlin v souladu s právními předpisy Společenství. Projekt by měl rovněž umožnit, aby dvě specializované diagnostické laboratoře v Praze a Olomouci a hlavní místa vstupu do České republiky - letiště Ruzyně a hranice se Slovenskem - mohly zavést nutné rostlinolékařské diagnostické metody pro škodlivé organismy v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství. Posledních dvou výsledků by mělo být dosaženo pomocí dodávek specializovaného vybavení. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investiční složky projektu.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Zřízení základní institucionální struktury nutné pro přípravu implementace společné zemědělské politiky: Měřitelné ukazatele pokroku zahrnují dokončení restrukturalizace Ministerstva zemědělství v souladu s výsledkem twinningového projektu Phare CZ98/EB/AG/01, akreditaci agentury SAPARD a Národního fondu a zahájení uspokojivé implementace plánu SAPARD, zřízení Klasifikační agentury, dokončení základního systému označování a registrace dobytka v rámci IACS, dokončení legislativních, organizačních, technických a finančních požadavků na zřízení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) podle legislativy pro SZIF platné od srpna 2000, včetně náboru pracovních sil a zřízení nových funkcí pro regionální odbory MZe.

Cíl 6 Životní prostředí

CZ01.06.01 Zařízení pro monitorování znečisťování životního prostředí:

Tento investiční projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit plný soulad s rámcovou směrnicí Rady 96/62/ES o posouzení a řízení kvality ovzduší a navazující směrnicí 99/30/ES, které stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti řízení kvality ovzduší a dalšími právními předpisy ES v oblasti kvality ovzduší. Vybavení dodané v rámci tohoto projektu zajistí, aby byla síť pro pravidelné monitorování kvality ovzduší v České republice komplexní a aby byla plně slučitelná s těmito směrnicemi pokud jde o základní měřené prvky a užívané měřící a modelovací techniky. Projekt je přímo spojen s investiční složkou projektu CZOO.05.03 (Instituce pro povolování a monitorování v sektoru kvality ovzduší) a staví na CZ98.02.01 (Prováděcí / investiční strategie pro směrnice ES o kvalitě ovzduší). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním příslušného vybavení a vstupem nového zákona o čistém ovzduší v platnost do konce roku 2001.

CZ01.06.02 Implementace rámcové směrnice na ochranu vod: Tento twinningový a investiční projekt postihuje krátkodobou prioritu přístupového partnerství. Projekt zahrnuje investiční složku a jeho cílem je zajištění plného souladu se směrnicí 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec Společenství v oblasti vodní politiky - rámcovou směrnicí o vodě - a dalšími právními předpisy ES týkajícími se ochrany vod. Projekt by měl mít mnoho významných výsledků; měl by zajistit analýzu a hodnocení plánu implementace rámcové směrnice o vodě v České republice, včetně úvah o příslušných nutných institucionálních opatřeních; přípravu návrhů vhodné sekundární legislativy; vypracování návrhu manuálů popisujících metodologii a postupy pro správu povodí a povolovacích a výkonných postupů a rozvoj systémů monitorování životního prostředí. Twinningová část projektu by měla zahrnovat analytické složky plánování správy povodí, regulatorní ustanovení směrnice, požadavky z hlediska monitorování a hodnocení životního prostředí a praktické provádění směrnice. Bude zajištěna dodatečná krátkodobá odborná pomoc i omezené přímo související investice (vybavení pro analýzy a monitorování). Projekt je podmíněn uspokojivými výsledky souvisejícího projektu CZ99.03.04 (Prováděcí strategie pro směrnice ES o vodě), přípravou návrhu prováděcího plánu a dosažením vhodných institucionálních opatření a spolufinancováním investiční složky.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Jednoznačné přidělení odpovědností v sektoru životního prostředí: měřitelné ukazatele zahrnují rozhodnutí o kompetencích pro jasně určené části environmentálního práva Společenství, s přihlédnutím k vlivu celkové správní reformy na implementaci a monitorování environmentálního práva. Tato rozhodnutí by měla provázet kontrola úkolů na každé správní úrovni v rámci všech příslušných ministerstev, zejména ministerstev odpovědných za zdravotnictví a zemědělství. Rozhodnutí by měla být podložena příslušnou komplexní strategií vzdělávání pro celou oblast environmentálního práva Společenství a investiční strategií pro konkrétní směrnice.

Cíl 7 Justice a vnitro

CZ01.07.01 Reforma soudnictví a řízení soudů:Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zlepšit účinnost českého soudního systému a výkon českého soudnictví. Projekt je součástí trvalého projektem Phare financovaného úsilí o zlepšení českého soudního systému, které po řadu let využívalo cílené pomoci, zejména v letech 1998 a 2000. Navrhovaný balíček twinningové pomoci a školení by měl vést k podrobným návrhům dalších reforem soudnictví, založeným na komplexní analýze dosud dosaženého pokroku, k návrhům revize vnitřní struktury a provozních řádů soudů (uplatňovaných u kteréhokoli soudu) se zaměřením zejména na řízení soudních věcí a k vypracování alternativních modelů pro soudní samosprávu v kontextu reformy soudnictví. Pokud má tento významný projekt dosáhnout svých cílů, je nezbytná účinná spolupráce zúčastněných partnerů, zejména Ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího soudu. Ačkoli je hlavním příjemcem tohoto projektu Nejvyšší soud, který je nezávislou soudní institucí bez přímého vlivu na formulování legislativních návrhů, Komise očekává, že výsledky tohoto projektu se zřetelně odrazí v dalším úsilí o reformu soudnictví v České republice.

CZ01.07.02 Informační systém v soudnictví: Tento investiční projekt postihuje krátkodobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zlepšit fungování a výkon soudů a úřadů státních zástupců. Projekt předpokládá nákup vybavení umožňujícího komplexní zlepšení funkce Nejvyššího soudu, vrchního soudu, krajských a okresních soudů, nejvyššího státního zastupitelství, vrchního státního zastupitelství a krajských a okresních státních zastupitelství pomocí vybudování plně kompatibilní sektorové datové sítě. Projekt je součástí IT strategie v sektoru soudnictví pro období 2001 - 2005, je spojen s podporou Phare pro budování institucí v rámci programů vletech 1998, 1999 a 2000 a je podmíněn českým spolufinancováním.

CZ01.07.03 Zlepšení profesionální úrovně vězeňské služby Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajištění souladu s doporučeními Rady Evropy (č. R(87)3) ohledně správy věznic. Výsledkem projektu by mělo být trvale udržitelné zvyšování odbornosti vězeňské služby a lepší schopnosti vedení. Projekt zahrnuje komplexní školení a osvětu vedení věznic ohledně jeho znalosti evropských norem lidských práv stanovených v různých mezinárodních a evropských aktech a úmluvách, řízení vězeňské služby, řízení správních jednotek a rozvoj trvale udržitelného programu odborného vzdělávání. Projekt je podmíněn trvalým úsilím českých úřadů o transformaci vězeňského systému a udržení energie reformy soudnictví vedoucí k reformě trestního práva. Souběžně s tímto projektem Komise očekává, že české úřady budou provádět trvale udržitelnou politiku modernizace české vězeňské infrastruktury.

CZ01.07.04 Rozvoj hraniční kontroly, migračních a azylových politik: Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajištění souladu správními předpisy Společenství v oblasti výkonu hraniční kontroly a migrační a azylové politiky EU. Projekt zahrnuje dvě složky, posílení hraniční kontroly a prevenci nezákonné imigrace a rozvoj azylové politiky. Pokud jde o první složku, měla by vést ke zlepšení hraniční kontroly díky lépe školeným příslušníkům cizinecké a pohraniční policie, zvýšené efektivitě rozhodování této složky, funkcí řízení a ověřování dokumentů a zlepšené výměně informací s příslušnými sousedními státy. Azylová složka by měla (v rámci příslušného národního akčního plánu) vést k zavedení azylových a odvolacích postupů slučitelných s právními předpisy Společenství, pomocí školení pracovníků a zástupců právní komunity a zavedení systému země původu. Projekt je podmíněn uspokojivým výsledkem předchozích a souvisejících projektů financovaných v rámci Phare, zejména v programech roku 1998 a 1999.

CZ01.07.05 Zavedení modelu efektivního řízení (EFQM) u české policie:

Tento twinningový projekt zahrnuje investiční složku a postihuje krátkodobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zavést u české policie systém Evropské nadace pro řízení jakosti (EFQM), včetně složek vyšetřování, a tím zlepšit její efektivitu a poskytování služeb. Výsledkem projektu by mělo být komplexní zavedení systému EFQM, včetně pokynů pro vyšší a střední úroveň řízení policie, jednotné uplatnění systému jakosti, certifikace instruktorů EFQM, školení hodnotitelé jakosti a kanceláře jakosti zřízené shora až do úrovně policejních ředitelství, vývoj akčních plánu zlepšení jakosti, dokončení cvičení v sebehodnocení, zavedení ocenění Policie ČR za jakost a členství v EFQM. Projekt má navázat na pomoc poskytovanou v rámci souvisejícího twinningového projektu Phare CZ98/TB/JH/02 a bude implementován formou balíčku twinningu a školení. Je podmíněn tím, že Ministerstvo vnitra přijme rozhodnutí o provádění plánu zavedení EFQM vyvinutého v rámci výše zmíněného projektu.

CZ01.07.06 Zlepšení boje proti korupci a ekonomickému zločinu: Tento twinningový projekt zahrnuje investiční složku a postihuje krátkodobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je napomoci orgánům činným v trestním řízení zvýšit účinnost a efektivnost jejich boje proti korupci, podvodům a závažné hospodářské trestné činnosti. Projekt je součástí programem Phare financovaného trvalého úsilí o zlepšení boje proti různým druhům hospodářské trestné činnosti, které po mnoho let využívalo cílené pomoci, zejména v letech 1998, 1999 a 2000. S přihlédnutím k činnostem prováděným v rámci vládního programu boje proti korupci by měl projekt zajistit vypracování a provádění komplexní strategie boje proti korupci a hospodářské trestné činnosti pomocí lepší spolupráce, lepší výměny informací a školení přímo zúčastněných subjektů, zejména policejní jednotky pro boj s korupcí a závažnou hospodářskou trestnou činností (SPOK) a úřadu vyšetřování, ale také ministerstva spravedlnosti, vnitra, financí, Komise pro cenné papíry, České národní banky, bankovní asociace a Bezpečnostní informační služby. Školení se zaměří zejména na přenos know-how v oblasti nejnovějších vyšetřovacích a analytických technologií a technik pro finanční analytickou jednotku ministerstva financí, policejní rady, vyšetřovatele, analytiky a jiné odborníky v oboru. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním dodavatelské části projektu a uspokojivými výsledky souvisejících projektů financovaných v rámci programů v letech 1998 a 1999 a pokrokem v implementaci příslušného projektu z roku 2000.

CZ01.07.07 Zlepšení boje proti násilí a organizovanému zločinu: Tento projekt twinning-light obsahuje investiční složku a postihuje krátkodobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zlepšit efektivitu orgánů činných v trestním řízení v jejich boji proti násilné a organizované trestné činnosti. Výsledkem projektu by měly být lepší technické a personální dovednosti Policie ČR, a zejména Kriminalistického ústavu v Praze a Národní centrály boje proti penězokazectví. Složka twinning-light v tomto projektu by měla zabezpečit pokračování systému zajištění jakosti v rámci Kriminalistického ústavu v Praze, vyvinutého v rámci twinningového projektu CZ99/IB/JH/03, a zlepšení úrovně kvalifikace technicko-analytické jednotky Národní centrály boje proti penězokazectví. Dodavatelská složka by měla zajistit poskytnutí vybavení pro sekvencování DNA v rámci budování specializované laboratoře DNA v Kriminalistickém ústavu v Praze, odborné šetření a analýzu zbytků po střelných ranách, zabezpečení přenosu dat s laboratořemi soudního lékařství a nedestruktivní zkoušky důkazů. Měla by rovněž umožnit přiměřené vybavení speciální technicko-analytické jednotky Národní centrály boje proti penězokazectví. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním dodavatelské části projektu a upokojivou implementací výše uvedeného projektu Phare.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Přijetí a zahájení implementace balíčku reformy soudnictví: Tato problematika se týká všech aspektů balíčku reforem, který přijala vláda v únoru 2000 a který má řešit správu a strukturu soudů, nezávislost soudců a školení i úplnou rekodifikaci trestního a obchodního zákoníku. Pokrok bude měřen podle zlepšení fungování soudů na všech úrovních, tj. podle zvýšené rychlosti a počtu řešených případů, zvýšené efektivity pracovních metod (soudci získají technickou a osobní podporu a budou sami ztrácet méně času administrativní prací), snížení počtu stížností na soudce (ať pro pomalost či pro korupci), zvýšení rozsahu i dostupnosti školení pro soudce (jazykové znalosti, odborná znalost v oblasti právních předpisů Společenství, korupce a hospodářské trestné činnosti). Při hodnocení pokroku ve výkonu všech orgánů činných v trestním řízení (policie, vyšetřovatelé, zvláštní jednotky jako Finanční analytická jednotka a SPOK, státní zástupci, soudy) bude sledováno snížení doby mezi podáním žaloby a konečným rozhodnutím, snížení (ne-li vyloučení) případů vyžadujících vymáhání předchozích soudních rozhodnutí a zlepšený poměr počtu pracovníků policie, státních zástupců a soudů k počtu úspěšných trestních stíhání za rok.

Cíl 8 Zaměstnanost a sociální věci

CZ01.08.01 Rovné příležitosti pro muže a ženy:Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit plný soulad s právními předpisy Společenství o rovném zacházení pro ženy a muže pokud jde u uplatnění, vymáhání a monitorování příslušnými institucionálními strukturami a systémy. Projekt by měl zajistit důkladné zhodnocení situace v oblasti rovných příležitostí v České republice a vypracování návrhů na zřízení vhodného institucionálního rámce na základě analýzy nejlepších postupů a včetně odvolacího orgánu, a měl by zajistit trvale udržitelné odborné vzdělávání v provádění genderové politiky pro přiměřený počet pracovníků v institucích, které se danou problematikou zabývají nejvíce. Twinningový balíček zajišťuje dlouhodobé působení odborníka z příslušné instituce členského státu a krátkodobé předávání odborných zkušeností. Novelizovaný zákoník práce účinný od 1. ledna 2001 vytváří právní rámec provádění genderové politiky v pracovněprávních vztazích.

CZ01.08.02 Testování připravenosti na aplikaci legislativy v oblasti sociálního zabezpečení ES: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit plný soulad s právními předpisy Společenství v oblasti sociálního zabezpečení, které stanoví nařízení Rady 1408/7 l/EHS a 574/72/EHS. Projekt doplňuje podporu poskytovanou v rámci programu Consensus III a měl by zajistit, aby byla Česká správa sociálního zabezpečení schopna plnit své úkoly v souladu s postupy obvyklými ve členských státech. Činnosti, které mají být prováděny v rámci tohoto projektu, by měly vést ke střednědobým prognózám sociální pojišťovny po externím posouzení, komplexním doporučením ohledně organizace práce příslušných institucí v České republice, zavedení norem pro služby zdravotní a sociální péče v souladu s modelem EFQM aplikovaným na veřejné zdravotní pojištění a plnému vyškolení příslušných zaměstnanců v provádění právních předpisů upravujících sociální zabezpečení, zejména pokud jde o migrující pracovníky. Projekt je podmíněn vstupem příslušných změn zákona o státní sociální podpoře v platnost do ledna 2002.

Cíl 9 Správní kapacita

CZ01.09.01 Řízení a kontrola fondů EU a zdrojů ze státního rozpočtu / Příprava na EDIS: Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit účinné řízení, monitorování a kontrolu fondů EU, vlastních zdrojů a veřejných fondů na centrální a regionální úrovni a přípravu na Rozšířenou decentralizaci (EDIS), v souladu s právními předpisy Společenství (1266/99). Projekt by měl vyústit v upokojivé sebehodnocení na základě dobře definovaného systému pro řízení fondů s úplnými vnitřními jednacími řády, jasné institucionální a osobní odpovědnosti, oddělení pravomocí pro předcházení konfliktům zájmů ve výběrových řízeních a platbách a výsledkem by měli být i zaměstnanci přiměřeně vyškolení v oblasti auditorských dovedností a zkušeností, jazykových znalostí a implementace programů Společenství. V oblasti EDIS by měly výsledky projektu rovněž zahrnovat existenci spolehlivého národního finančního kontrolního systému a efektivní interní kontrolu včetně nezávislé auditorské funkce a efektivní systém účetnictví a finančního výkaznictví, který bude splňovat mezinárodní účetní standardy. Příjemci projektu budou NAO, NAC, všechny implementační agentury Phare a všichni ostatní prostředníci podílející se na řízení fondů Phare. Projekt by měl navazovat na pomoc poskytovanou v rámci projektu Phare CZ99.03.01.01 a měl by přihlížet k výsledkům CZ99.05.01.02 ve vztahu k vlastním zdrojům a CZOO.04.05 ve vztahu k veřejným zakázkám.

CZ01.09.02 Školení auditorů Nejvyššího kontrolního úřadu: Tento twinningový projekt postihuje dvě krátkodobé priority přístupového partnerství. Projekt zahrnuje investiční složku a má posílit vnější kontrolní funkce Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby byly srovnatelné se schopnostmi nejvyšších kontrolních institucí členských států. Projekt by měl zajistit, aby zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) byli plně kvalifikováni k provádění kontrol podle kontrolních norem INTOSAI a Evropských prováděcích pokynů. Projekt bude zahrnovat praktická školení auditorů NKÚ, praktické semináře, pilotní studie, dodávky speciálního kontrolního softwaru a příslušné školení. Podmínkou projektu je schválení plánu rozvoje NKÚ, kontrolního plánu na rok 2002 a přijetí nových vnitřních směrnic, které by měly být plně slučitelné s výše uvedenými normami.

CZ01.09.03 Ustanovení rámce pro efektivní fungování samosprávy na regionální a místní úrovni: Tento twinningový projekt obsahuje investiční složku a postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu přístupového partnerství. Projekt bude prováděn na základě pilotních projektů ve třech vybraných regionech NUTS III a jeho cílem je vytvořit rámec nutný pro účinnou územní samosprávu na regionální a místní úrovni, včetně mechanismů pro vymáhání právních předpisů Společenství. Projekt by měl zajistit komplexní analýzu stávajících právních předpisů a kapacity nynějších místních a krajských úřadů s výslednými doporučeními a návrhy ohledně tvaru regionálních a místních struktur a mechanismů vyžadovaných pro přiměřený výkon právních předpisů Společenství. Projekt by měl vést i k návrhům změn zákonů o obcích, regionech a podpoře regionálního rozvoje, doporučením dobrých postupů pro regionální správu, včetně rozvoje lidských zdrojů, a komunikační strategie, která by české občany seznámila s decentralizovanou státní správou. Investiční složka by měla zajistit vybaveni IT umožňující efektivní komunikaci nově zřízených krajských úřadů s jejich občany. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investiční části.

CZ01.09.04 Rezerva na „twinning light“: Byla vytvořena menší rezerva pro mobilizaci podpory ve formě „twinning light“ pro případ nutného řešení priorit, které by se objevily v průběhu přístupových jednání nebo přípravy na přistoupení během trvání tohoto programu. Tuto podporu budování institucí mohou využívat sektory justice a vnitra, vnitřního trhu, zemědělství a jiné projekty spojené s právními předpisy Společenství v sektorech, které mají význam pro cíle tohoto programu. Podrobný program této podpory a příprava projektových fiší pro každou samostatnou činnost budou podléhat schválení ze strany vedoucího týmu České republiky v Bruselu a vedoucího delegace EK v Praze.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro cíle č. 9 a 10. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Schválení a zahájení provádění reformy státní služby: Měřitelné ukazatele pokroku zahrnují přijetí zákona o státní službě, který bude základem nezávislé a stabilní státní správy, i zahájení jeho provádění, rozhodnutí zřídit úřad pro státní službu a ústřední školící středisko, rozhodnutí vybudovat centrální systém jednotného školení státních úředníků a zřízení jasných systematických mechanismů, které by zajistily implementaci cílů ve všech vládních sektorech. Z hlediska decentralizace bude projekt hodnocen podle definice odpovědností národní, regionální a místní úrovně vlády, rozhodnutí dát stabilní a udržitelný základ financování a zajištění pracovních sil pro proces decentralizace, rozhodnutí o statutu státních zaměstnanců pracujících pro regionální a městská zastupitelstva a návrhu homogenních výběrových kritérií pro nábor a odměňování pracovníků regionálních zastupitelstev.

Cíl 10 Hospodářská a sociální soudržnost

CZ01.10.01 Strategie rozvoje průmyslových zón: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem tohoto projektu budování institucí je vypracovat strategii zřizování průmyslových zón v České republice, návazně na regionální vyhodnocení severomoravského regionu formou demonstračního projektu, s kombinací výstavby ve zcela nových i ve starých průmyslových oblastech (greenfields a brownfields). Projekt by měl zahrnovat průzkum pozemků a budov, které jsou v severomoravském regionu k dispozici nebo které se zde připravují, hodnocení budoucí poptávky po pozemcích a budovách a hodnocení narušení trhu, které by musel řešit vládní zásah. Výsledky budou představeny v komplexní strategické zprávě, která by měla nastínit plán pro cílový region a nabídnout metodologii pro replikaci postupu v celé České republice. Projekt by měl brát v úvahu pravidla EU pro hospodářskou soutěž a státní podporu a zajistit pro českou vládu návrhy na rozšíření regionální strategie rozvoje průmyslové zóny na národní úroveň.

CZ01.10.02 Strategie regenerace průmyslových oblastí (brownfíeld): Tento projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství a je úzce spojen s předchozím projektem CZ01.10.01. Cílem projektu je vypracování strategického přístupu k zahájení regenerace starých průmyslových oblastí v České republice a jejich zatraktivnění pro státní i soukromé investice. Na základě přípravných prácí prováděných v rámci dosud největšího projektu „brownfield“ v zemi (Vítkovice) bude podpora Phare pomáhat strategickému procesu výběru, dokumentace, marketingu, regenerace a nového využívání pozemků starých průmyslových oblastí, které jsou v současné době opuštěné a mají mizivou ekonomickou hodnotu. Do konce projektu bude celkem pět ukázkových pozemků na severní Moravě a v severních Čechách připraveno na úspěšné uplatnění rozvojového financování. Strategie regenerace starých průmyslových oblastí vyplývající z tohoto projektu by měla sloužit jako model k opakování v celé České republice.

Projekt CZ01.10.01 i projekt CZ01.10.02 jsou podmíněny poskytnutím dostatečného vkladu ze strany agentury CzechInvest, zejména pokud jde o personál, a jasným závazkem daných regionů k plnění cílů a implementace projektů.

CZ01.10.03 Dokončeni struktur a opatření ke zvýšeni absorpční kapacity na národní a regionální úrovni: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu přístupového partnerství. Cílem projektu je zajistit, aby Česká republika měla k dispozici vhodnou kvalifikaci a odborné znalosti u dostatečného počtu úředníků na regionální a centrální úrovni a u zpracovatelů regionálních projektů, v zájmu zvýšení kapacity regionů generovat a implementovat rozvojové projekty. Projekt se zaměří na dva klíčové problémy: bude řešit vznikající a neodkladné potřeby ohledně existujících problémů absorpční a rozvojové kapacity formou cílené bezprostřední podpory rozvojovým agenturám a potenciálním propagátorům projektů na místě, a bude řešit trvalou potřebu rozvoje kvalifikace a působnosti osob v příslušných řídících, monitorovacích a platebních orgánech na centrální i regionální úrovni. Prvníjíkol by měl být řešen ve dvou fázích, první fáze by měla dospět k akčnímu plánu pro každý region NUTS II se zaměřením na dohodnutý výběr oblastí pro zásahy a na základě inventury příslušných partnerů, zařazovaných do komplexní databáze. Druhá fáze této činnosti by měla být věnována vlastnímu provádění akčního plánu, vedoucímu ke zhruba 10 konkrétním návrhům projektů pro každý region, které by měly uspokojovat požadavky Strukturálních fondů a měly by být v souladu s Národním rozvojovým plánem a příslušnými prioritami regionálních operačních programů a měly by být navrženy k financování Phare v rámci programu 2003. U druhého úkolu by projekt měl zajistit rozvoj a uplatňování metodologie vzdělávání dospělých pro Strukturální fondy a Fond soudržnosti, vypracování a uplatnění uznávaného systému akreditací a vlastní zřízení týmu školitelů pro Strukturální fondy a Fond soudržnosti. Projekt je podmíněn zřízením funkčních regionálních rad, regionálních rozvojových výborů a jejich podpůrných orgánů podle podpory zákona o regionálním rozvoji a poskytnutím českého financování na počátku provádění projektu.

CZ01.10.04 Program nápravy povodňových škod: Cílem tohoto investičního projektu (grantového schématu) je rekonstruovat místní dopravní a environmentální infrastrukturu poškozenou povodněmi a tak přispět k hospodářskému rozvoji nejhůře postižených regionů. Projekt by měl pomoci zajistit, aby se proces přípravy České republiky na přistoupení touto přírodní katastrofou nezpomalil, a měl by snížit negativní vlivy povodní na rozpočtovou situaci země. Příslušné postupy neuvedené v tomto popisu projektu jsou stanoveny v dané projektové fiši. Maximální výše jednotlivých grantů činí 300 000 EUR (příspěvek Phare); minimální výše činí 50 000 EUR (příspěvek Phare). Výzva k předkládání návrhů projektů bude maximálně 30 dnů. Smlouvy na jednotlivé granty musí být uzavřeny nejpozději 31. března 2003 a musí být podepsány PAO. Všechny subdodavatelské smlouvy mezi příjemci a subdodavateli musí být uzavřeny nejpozději do 6 měsíců od podpisu dodatku k Finančnímu memorandu a konečné platby subdodavatelům musí být provedeny nejpozději do 18 měsíců od podpisu dodatku k finančnímu memorandu. Vedoucí Delegace Komise však v řádně odůvodněných případech může všechny tyto lhůty prodloužit. Uzavírání subdodavatelských smluv na tyto granty ze strany příjemců podléhá českému zákonu o veřejných zakázkách a nikoli Praktickému průvodci smluvními postupy pro PHARE, ISPA a SAPARD (PRAG). Příjemci musí archivovat příslušnou dokumentaci po dobu 5 let po ukončení jednotlivých grantů. Vzhledem k naléhavosti situace a zvýšené náročnosti, kterou spolufinancování přináší, není projekt výjimečně podmíněn českým spolufinancováním; jednotlivé granty nejsou též podmíněny spolufinancováním ze strany konečných příjemců, ačkoli bude jakékoli takové spolufinancování vítáno a bude zvažováno při výběru návrhů k financování. Projekt a smluvní dokumentace mohou být v českém jazyce. Výzva k podávání návrhů, výběr a schvalování hodnotící zprávy mohou proběhnout před podpisem Finančního memoranda. Grantové smlouvy však lze podepsat až po podpisu Finančního memoranda. Grantové schéma bude propagováno v nejširší možné míře, odpovědnost za tento úkol spočívá na implementační agentuře. Vhodné a viditelné požadavky na publicitu budou platit v průběhu implementace projektu a budou dávat najevo, že tento program je financován Evropskou unií. Projekt rovněž zahrnuje malý rozpočet pro technickou pomoc implementační agentuře při řízení programu a pro audit projektu. Výběrové řízení na tyto činnosti proběhne podle standardních postupů PRAG.

Všechny investiční projekty s výjimkou projektů v rámci grantového schématu CZO 1.10.04 Program nápravy povodňových škod (z důvodu neodkladnosti schématu), které podle pravidel stanovených směrnicí 85/337/EHS ve znění směrnice 97/11 vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí, podléhají posouzení vlivu na životní prostředí. Pokud nebyla daná směrnice dosud plně transponována, měl by být postup podobný postupu stanovenému ve výše uvedené směrnici.

Všechny investiční projekty by měly být prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství pro životní prostředí. Projektové fiše budou obsahovat specifické doložky o dodržení příslušných právních předpisů EU v oblasti životního prostředí podle druhu činnosti prováděné v rámci každého investičního projektu.

2. ROZPOČET

Č.CÍL/ProjektBudování institucíInvesticePhare
celkem
CZ01.01ÚČAST V PROGRAMECH ES A EVROPSKÉ AGENTURY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ7,220,007,22
CZ01.01.01Účast v programech Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež, Kultura 2000, SAVÉ a Evropské agentuře pro životní prostředí
CZ01.02POLITICKÁ KRITÉRIA3,000,003,00
CZ01.02.01Posílení sektoru občanské společnosti v České republice
CZ01.03 DOPRAVA 2,00 0,00 2,00
CZ01.03.01 Příprava podmínek pro aplikaci směrnice EU při transformaci Českých drah
CZ01.04 VNITŘNÍ TRH 5,80 0,70 6,50
CZ01.04.01 Legislativní a institucionální rámec pro správu daní a cel
CZ01.04.02 Nová koncepce regulace účetnictví a aplikace mezinárodních účetních standardů
CZ01.04.03 Posilování dohledu nad trhem s farmaceutickými a zdravotnickými produkty
CZ01.04.04 Prosazování práv na ochranu duševního vlastnictví
CZ01.04.05 Prosazování acquis v oblasti hospodářské soutěže
CZ01.04.06 Zvýšení efektivnosti činností operátora pro dohled nad trhem s elektřinou
CZ01.05 ZEMĚDĚLSTVÍ 2,55 5,73 8,28
CZ01.05.01 Dokončení posilování veterinárního dohledu
CZ01.05.02 Budovám struktur CAP/EAGGF; Integrovaný rozvoj venkova
CZ01.05.03 Budování struktur CAP/ IACS
CZ01.05.04 Posilování kapacity rostlinolékařského sektoru
CZ01.06 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 0,75 4,35 5,10
CZ01.06.01 Zařízení pro monitoring znečisťování životního prostředí
CZ01.06.02 Implementace rámcové směrnice na ochranu vod
CZ01.07 JUSTICE A VNITRO 4,40 7,35 11,75
CZ01.07.01 Reforma soudnictví a řízení soudů
CZ01.07.02 Informační systém v soudnictví
CZ01.07.03 Zlepšení profesionální úrovně vězeňské služby
CZ01.07.04 Rozvoj hraniční kontroly, migračních a azylových politik
CZ01.07.05 Zavedení modelu efektivního řízení (EFQM) u české policie
CZ01.07.06 Zlepšení boje proti korupci a ekonomickému zločinu
CZ01.07.07 Zlepšení boje proti násilí a organizovanému zločinu
CZ01.08 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI 1,80 0,00 1,80
CZ01.08.01 Rovné příležitosti pro muže a ženy
CZ01.08.02 Testování připravenosti na aplikaci legislativy v oblasti sociálního zabezpečení ES
CZ01.09 SPRÁVNÍ KAPACITA 4,40 0,30 4,70
CZ01.09.01 Řízení a kontrola fondů EU a zdrojů ze státního rozpočtu / Příprava na EDIS
CZ01.09.02 Školení auditorů Nej vyššího kontrolního úřadu
CZ01.09.03 Ustanovení rámce pro efektivní fungování samosprávy na regionální a místní úrovni
CZ0 1.09.04 Rezerva na „twinning light“
CZ01.10 HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST 4,65 10,40 15,05
CZ01.10.01 Strategie rozvoje průmyslových zón
CZ01.10.02 Strategie regenerace průmyslových zón (brownfield)
CZ01.10.03 Dokončení struktur a opatření ke zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni
CZ01.10.04 Program nápravy povodňových škod
CELKEM 36,57 28,83 65,40

3. UJEDNÁNÍ O IMPLEMENTACI

Tento program bude řízen v souladu s postupy Decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS)1. Národní koordinátor pomoci (NAC) celkově zodpovídá za programování, monitorování a implementaci programů Phare. NAC a NAO společně zodpovídají za koordinaci mezi Phare (včetně Phare CBC), ISPA a S APARD.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí v čele s národním schvalujícím úředníkem (NAO) bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. NAO celkově zodpovídá za finanční řízení fondů PHARE. Zajistí dodržování pravidel, nařízení a postupů Phare pro nabídková řízení, podávání zpráv a finanční správu i předpisů Společenství pro státní pomoc a zajistí řádnou funkci výkaznictví a projektového informačního systému. Národní schvalující úředník ponese plnou celkovou odpovědnost za prostředky Phare v programu do okamžiku uzavření programu.

Příslušný národní finanční kontrolní úřad provádí vhodnou finanční kontrolu implementace programu. NAO vede systém finančního výkaznictví pro všechny fondy Phare.

Komise bude převádět prostředky do NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Českou republikou dne 12. října 1998. Prostředky budou převáděny po žádosti ze strany NAO.

Je třeba rozlišit platby týkající se účasti v programech a agenturách Společenství a platby týkající se jiných podprogramů. V Národním fondu však bude otevřen pouze jeden bankovní účet.

Programy a agentury Společenství: Národnímu fondu bude vyplacena jediná záloha kryjící plnou částku podílu Phare na finančním příspěvku k účasti v programech a agenturách Společenství. Tato záloha bude provedena po podpisu Finančního memoranda a na žádost ze strany Národního fondu.

Tato záloha je oddělena od záloh vyplacených na zbytek programu. Je však třeba připomenout, že příspěvek Phare na každý program bude převeden až poté, co vstoupí v platnost rozhodnutí, která stanoví podmínky účasti v tomto programu. Pokud dojde ke zpoždění vstupu některých rozhodnutí Rady přidružení v platnost, lze platbu rozdělit do jedné či více tranší, aby bylo možné ihned převést 100 % prostředků nutných pro platné programy.

Národní fond bude odpovídat za převod prostředků zpět Komisi v požadovaných lhůtách, po žádosti o prostředky ze strany generálního ředitelství Komise odpovědného za daný program.

Ostatní podprogramy: Platba do výše 20 %, která bude podléhat místnímu řízení, bude převedena do NF po podpisu Finančního memoranda a Finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA)/centrální finanční a kontraktační jednotkou (CFCU). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 Memoranda o porozumění o zřízení NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování Schvalujících úředníků programu (PAO) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA/CFCU a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny čtyři místně řízené příděly do výše 20 % nebo zůstatek celého rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První zálohová platba bude provedena jakmile IA a CFCU vyplatí 10 % rozpočtu . Žádost o druhou zálohovou platbu může být podána po vyplacení 30 % celkového platného rozpočtu*. Hranicí pro výplatu třetí splátkuje 50 % a pro závěrečnou čtvrtou splátku vyplacení 70 % celkového platného rozpočtu . Pokud to vedení Komise předem výslovně neschválí, nelze podávat žádost o platby v případě, že celková výše fondů uložená u NF a IA přesáhne 10 % celkévho rozpočtu platného pro daný závazek. Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující 20 % v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené memorandum o porozumění.

Implementační agentury budou odpovídat za projekty takto:

Č.ProjektImplementační agenturaMinisterstva nebo instituce
s technickou úlohou
Druh projektu
CZ01.01.01Účast v programech ES a Evropské agentuře pro životní prostředínenípříslušná oborová ministerstvanení
CZ01.02.01Posílení sektoru občanské společnosti v České republiceNadace pro
rozvoj občanské společnosti
(NROS)
1
CZ01.03.01Uplatnění směrnic ES při transformaci Českých drahCFCUMinisterstvo dopravy / České dráhy2 (TW)
CZ01.04.01Legislativní a institucionální rámec daňové a legislativní správyCFCUMinisterstvo financí2 (TW)
CZ01.04.02Nová koncepce regulace účetnictví a a aplikace mezinárodních účetních standardůCFCUMinisterstvo financí2
CZ01.04.03Posilování dohledu nad trhem s farmaceutickými a zdravotnickými produktyCFCUStátní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL)2 (TW)
CZ01.04.04Prosazování práv na ochranu duševního vlastnictvíCFCUÚřad průmyslového vlastnictví2 & 3
CZ01.04.05Prosazování práv na ochranu duševního vlastnictvíCFCUÚřad pro hospodářskou soutěž2 (TW)
CZ01.04.06Zvýšení efektivnosti činností operátora pro dohled nad trhem s elektřinouCFCUMinisterstvo průmyslu a obchodu2 (TW)
CZ01.05.01Dokončení posilování veterinárního dohleduCFCUMinisterstvo zemědělství / Státní veterinární správa (SVS)4
CZ01.05.02Zařízení pro monitoring pro znečisťování životního prostředíCFCUMinisterstvo zemědělství2 (TW)
CZ01.05.03Budování struktur CAP; IACSCFCUMinisterstvo zemědělství2 & 3 (TW)
CZ01.05.04Posilování kapacity rostlinolékařského sektoruCFCUMinisterstvo zemědělství / Státní rostlinolékařská správa (SRS) / Ministerstvo zdravotnictví / Státní zdravotní ústav / Národní referenční centrum pro pesticidy v Praze2 & 3 (TW)
CZ01.06.01Zařízení pro monitoring znečisťování životního prostředíCFCUMinisterstvo životního prostředí / Český hydrometeorologický ústav4
CZ01.06.02Implementace rámcové směrnice na ochranu vodCFCUMinisterstvo životního prostředí / Ministerstvo zemědělství2 & 3(TW)
CZ01.07.01Reforma soudnictví a řízení soudůCFCUMinisterstvo spravedlnosti / Nejvyšší soud2 (TW)
CZ01.07.02Informační systém v soudnictvíCFCUMinisterstvo spravedlnosti4
CZ01.07.03Zlepšování profesionální úrovně české vězeňské službyCFCUMinisterstvo spravedlnosti / Vězeňská služby2 (TW)
CZ01.07.04Rozvoj hraniční kontroly, azylových a migračních politikCFCUMinisterstvo vnitra / Policejní presidium2 (TW)
CZ01.07.05 Zavedení modelu efektivního řízení (EFQM) u české policie CFCU Ministerstvo vnitra / Policejní presidium 2 & 3 (TW)
CZ01.07.06 Zlepšení boje proti korupci a ekonomickému zločinu CFCU Policie ČR / Ministerstvo vnitra / Ministerstvo spravedlnosti / Ministerstvo financí / finanční instituce a instituce výkonu práva 2 & 3 (TW)
CZ01.07.07 Zlepšení boje proti násilí a organizovanému zločinu CFCU Ministerstvo vnitra / Policejní presidium 2 & 3 (TL)
CZ01.08.01 Rovné příležitosti pro muže a ženy CFCU Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 (TW)
CZ01.08.02 Testování připravenosti na aplikaci legislativy v oblasti sociálního zabezpečení CFCU Ministerstvo práce a sociálních věcí / Ministerstvo zdravotnictví / Česká správa sociálního zabezpečení / Všeobecná zdravotní pojišťovna 2 (TW)
CZ01.09.01 Řízení a kontrola fondů EU a zdrojů ze státního rozpočtu / příprava na EDIS CFCU Ministerstvo financí 2 (TW)
CZ01.09.02 Školení auditorů Nejvyššího kontrolního úřadu CFCU Nejvyšší kontrolní úřad 2 (TW)
CZ01.09.03 Zřízení rámce pro efektivní fungování samosprávy na regionální a místní úrovni CFCU 2 & 3 (TW)
CZ01.09.04 Rezerva na „twinning light“ CFCU 2 (TL)
CZ01.10.01 Rozvoj strategie průmyslových zón CFCU Ministerstvo průmyslu a obchodu 2
CZ01.10.02 Strategie regenerace průmyslových zón (brownfield) CFCU Ministerstvo průmyslu a obchodu 2
CZ01.10.03 Dokončení struktur a opatření ke zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni CFCU 2
CZ01.10.04 Program nápravy povodňových škod Centrum pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj 1 & 2

Pozn.: 1 = projekty obsahující grantová schémata; 2 = projekty budování institucí; 3 = projekty obsahující omezené dodávky či práce přímo související s budováním institucí a odůvodněné omezenou povahou krytých potřeb budování institucí; 4 = investiční projekty

Národní fond převede finanční prostředky do IA, včetně centrální finanční a kontraktační jednotky (CFCU) v souladu s Finančními dohodami (FA), podepsanými dle potřeby mezi NF a IA/CFCU. Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem CFCU/IA, nedojde kžádnému převodu prostředků zNF do CFCU/IA. Včele CFCU/IA musí stát Schvalující úředník programu (PAO), kterého jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovídat za všechny operace prováděné příslušnou CFCU/IA.

Ve většině projektů hrají významnou technickou úlohu další ministerstva nebo instituce. Organizace s vedoucí technickou úlohou je uvedena v tabulce výše. Tyto organizace budou odpovědné za zpracování, výběr a sledování projektů, zatímco implementační agentura bude pomáhat při všech těchto úkolech a bude věnovat zvláštní pozornost zásadám dobrého zpracování a implementace projektů a pravidlům Phare pro veřejné zakázky a platby.

NF otevře a bude spravovat zvláštní bankovní účet denominovaný vEUR, ve zvláštním účetním systému v centrální bance. Všechny bankovní účty budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu NAO rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejný postup platí pro veškeré fondy převáděné na IA nebo CFCU.

NAO a PAO zajistí, aby byly veškeré smlouvy vypracovány v souladu s postupy, které stanoví Praktická průvodce, vyjma projektů, u kterých jsou v oddílu 4 níže výslovně uvedeny odchylky. U grantových schémat, jejichž postupy a formáty současný Praktický průvodce smluvními postupy Phare / ISPA / Sapard (Practical Guide) neobsahuje, budou přesná implementační opatření specifikována v příslušných projektových fiších v souladu s níže uvedenými principy (v případech, kdy budou v souladu s odchylkami specificky uvedenými pro jednotlivé projekty v oddílu 4 níže):

• postupy a formáty, které mají být použity při implementaci programů a udělování grantů budou dodržovat ustanovení Praktického průvodce. Náležitá péče bude zejména věnována procesu výběru projektů, který musí probíhat na technické úrovni ve výběrových výborech složených z odborníků, které jmenují úřady, které programy spolufinancují, a příslušnými správami a zájmovými skupinami účastnícími se programů;

• příslušný PAO pro daný program, v jehož rámci je grant financován, si musí ponechat svou smluvní a finanční odpovědnost za implementaci programů. Zejména musí formálně schvalovat výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, i proces a výsledky výběru. PAO také musí podepisovat smlouvy o grantu s příjemci a zajišťovat vhodné sledování a finanční kontrolu v rámci své pravomoci a odpovědnosti. S touto výhradou lze řízení grantů decentralizovat a přesunout od PAO na příslušné orgány na oborové nebo regionální úrovni;

• předběžný souhlas Komise (Delegace v Praze) bude vyžadován pro výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, proces výběru (včetně složení výborů) a výsledky výběru (seznam projektů k financování). Smlouvy o grantech podepsané PAO budou podléhat následné kontrole delegací Evropské komise.

• Implementace vybraných projektů formou provedení prací, dodávek a služeb podle subdodavatelských smluv uzavřených konečnými příjemci jednotlivých grantů podléhá předpisům pro veřejné zakázky v Praktickém průvodci. Decentralizovaný systém zřízený pro malé projekty CBC (přeshraniční spolupráce) se uplatní u všech smluv, které nedosahují částky 300 000 EUR (nebo jiného zvýšeného limitu, který stanoví vedení Komise pro fondy malých projektů v rámci programů CBC). Nabídky a smlouvy nad tuto hranici budou předkládány Komisi k předběžnému schválení. Finanční závazky podle Phare budou provedeny kdatu podpisu grantových smluv příslušným PAO. Implementace projektu a všechny platby v rámci Phare musí být provedeny před vypršením platnosti aktuálního finančního memoranda.

Částky vyhrazené pro twinningové projekty budou (dle pokynů DIS) krýt způsobilé náklady implementace plánu prací, který dohodne členský stát a žadatelská země. Způsobilé náklady mohou zahrnovat náklady, které vybraný členský stát vynaloží během přípravy twinningové smlouvy v období od podpisu finančního memoranda do konečného oznámení finančního schválení smlouvy.

Konečná lhůta pro podpis kontraktů a twinningových smluv je 31. říjen 2003. Aby se však zajistila co nejrychlejší implementace projektů, musí být veškerá nabídková dokumentace (případně grantové schémata, žádosti o služby nebo dokumentace smluv) předložena Komisi do 6 měsíců od podpisu FM, kromě projektu CZ01.09.04 (rezerva na twinning-light) a CZ01.10.042. Nezávislí experti přezkoumají v možných a vhodných případech v rámci twinningu technické specifikace. Každý projekt, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy ve specifikované lhůtě, bude zrušen a peníze budou dány k dispozici pro realokaci. První konsolidovaný návrh twinningových smluv musí být předložen Delegaci EK do 3 měsíců od okamžiku, kdy Delegace oznámí členským státům, že byly zvoleny twinningovým partnerem. Pokud tato lhůta nebude splněna, může Komise rozhodnout o vrácení příslušné projektové fiše. Pokud budou prostředky přiděleny pro nový projekt, musí být nabídková dokumentace (nebo jiné dokumenty dle potřeby) předložena Komisi do tří měsíců od rozhodnutí o realokaci nebo do 31. května 2003, podle toho, které datum nastane dříve, kromě projektu CZ01.10.04. Konečné lhůty pro tento projekt jsou uvedeny v výše oddílu 4 cíli 10. Zákonná lhůta pro všechny projekty uplyne 31. října 2004. Všechny platby musí být provedeny do 31. října 2004.

Všechny prostředky nevyužité do data uplynutí platnosti programu budou vráceny Komisi.

Ke všem dokumentacím pro nabídková řízení (případně jiným dokumentům) musí být přiložena matice logframe k prokázání relevance, proveditelnosti a udržitelnosti konečného návrhu projektu.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro provádění plateb programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace PAO a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. IA přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené prostředky budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči smluvním partnerům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě smluvním partnerům. Finanční prostředky nevyplacené smluvním partnerům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. NAO bude Komisi každoročně podávat přehled využití prostředků uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

4. MONITORING A HODNOCENÍ

Byl zřízen Společný monitorovací výbor (JMC). Jeho členy jsou NAO, NAC a Komise. JMC se schází nejméně jednou ročně, aby přezkoumal všechny programy financované v rámci Phare a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare.

Společnému monitorovacímu výboru jsou nápomocny monitorovací podvýbory (MSC), které tvoří NAC, PAO z každé IA (případně CFCU) a útvary Komise. MSC bude podrobně zkoumat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externích poradců (v souladu s ustanoveními příručky DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. Monitorovací podvýbor bude podávat zprávy společnému monitorovacímu výboru, kterému bude předávat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci Phare.

5. OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM, AUDIT A OCENĚNÍ

Veškerá finanční memoranda i výsledné smlouvy podléhají dozoru a finanční kontrole Komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a Účetního dvora. Tento dozor zahrnuje opatření jako například předběžné ověřování nabídkových a kontraktačních řízení, které provádí Delegace v dané kandidátské zemi, a kontroly na místě.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným porušením předpisů.

Účty a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle všeobecných podmínek k Finančnímu memorandu, které jsou přílohou rámcové dohody.

Útvary Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno zpětné hodnocení.

9. INFORMOVANOST / PUBLICITA

Příslušný Schvalující úředník programu bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s Delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Zviditelnění / publicita“.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Poznámky pod čarou

1) S přihlédnutím k pravidlům stanoveným v příloze nařízení Rady 1266/1999.

2) Původní FM bylo podepsáno 19. června 2001. Dodatek k tomuto FM se týká projektu CZ01.10.04, proto výjimka ze lhůty 6 měsíců od podpisu FM platí pouze pro tento projekt.

Přesunout nahoru