Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2002 mezi Českou republikou a Německem

Datum vyhlášení 11.03.2004
Uzavření smlouvy 25.10.2002
Platnost od 25.10.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 2002 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce Phare 2002 mezi Českou republikou a Německem.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 25. října 2002.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda,*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ2002/000-584

Název: Program přeshraniční spolupráce Phare 2002 mezi ČR a Německem

Doba trvání: do 31.11.2004

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 10 milionů EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 31.11.2004, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31.11.2005. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s přiměřeným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES. Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost / publicita (příloha D)


V Praze
Dne 25.10.2002
Za příjemce
Zdeněk Hrubý
náměstek ministra financí

V Praze
Dne 25.10.2002
Za Společenství
Ramiro Cibrian
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

1. CÍLE A POPIS PROGRAMU

1.1. Cíle programu

1.1.1 Obecné cíle

Obecným cílem programu přeshraniční spolupráce Phare (článek 3 nařízení Komise č. 2760/98) je podpořit spolupráci příhraničních regionů v zemích střední a východní Evropy s přilehlými regiony v sousední zemi. Program se snaží pomoci regionům překonat specifické vývojové problémy, vyplývající mimo jiné z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik, v zájmu místních obyvatel a způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí; rovněž podporuje zřizování a rozvoj sítí pro spolupráci na obou stranách hranice a vytváření vazeb mezi těmito sítěmi a širšími sítěmi Společenství.

1.1.2 Specifické cíle

Konkrétní cíle česko-německého programu přeshraniční spolupráce Phare (CBC) pro rok 2002 jsou tyto:

• podporovat transformační proces v České republice a usnadnit proces integrace České republiky do Evropské unie;

• podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním konkurenceschopnosti českých podniků a oživováním celé ekonomiky na obou stranách hranice;

• překonat problémy zatěžující příhraniční oblasti zlepšováním dopravní infrastruktury na obou stranách hranice;

• snížit okrajovou povahu těchto oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit síť pro spolupráci na obou stranách hranice.

1.2 Popis programu

V souladu s návrhem Společného programového dokumentu byly vybrány projekty, které se zabývají těmito o prioritami:

• přeshraniční infrastruktura

• hospodářský rozvoj a lidské zdroje

• rozvoj životního prostředí a regionů

• sociálně - ekonomický rozvoj (projekty typu „people-to-people“ a budování institucí)

Program pro rok 2002 zahrnuje příděl pro jeden projekt infrastruktury, dvě grantová schémata rozvoje životního prostředí a regionů a Společný fond malých projektů. Tyto čtyři projekty vybral JCC jako prioritní projekty pro program CBC v roce 2002. Všechny projekty budou spolufinancovány z českých zdrojů. JCC projednal a schválil program v květnu 2002. Ke kritériím pro výběr projektu patří přeshraniční dopad projektů (včetně jejich komplementarity s INTERREG III A), metody spolufinancování projektu, dopad projektu na životní prostředí a minimální rozsah projektu. K posouzení vlivu programu na malé a střední podniky bylo provedeno předběžné výběrové šetření. V důsledku toho není požadováno komplexnější hodnocení. Implementace společného fondu malých projektů nepřímo přispěje k vytvoření a růstu malých a středních podniků. Rovněž zlepšení základní komunální infrastruktury - jako předpokladu pro zakládání nových nebo rozšiřování existujících podniků - podporuje hospodářský rozvoj včetně růstu malých a středních podniků. Projekty jsou k tomuto dokumentu přiloženy ve formátu fiše.

1.2.1 Prachatice - Volary - rekonstrukce silnice 11/141 (CZ2002/000-584.12.01)

Cílem tohoto projektu je zlepšit silniční spojení mezi regionem Šumava a Německem a kvalitu dopravy v regionu. Konkrétně by projekt měl zlepšit přístup k hraničnímu přechodu do Německa Strážný - Phillipsreut. Výsledkem projektu by měla být rozsáhlá oprava silnice 11/141 ze Strunkovic přes Prachatice do Volar, včetně výměny a doplnění nových bezpečnostních prvků jako jsou svodidla, nové / přemalované silniční značení a dopravní značky a oprava sedmi mostů. Implementace projektu by měla zahrnovat všechny stavební práce nutné k opravě stávající silnice.

1.2.2 Grantové schéma pro hospodářský rozvoj a lidské zdroje (CZ2002/000-584.12.02)

Cílem tohoto projektu je zlepšit přeshraniční spolupráci podniků v příslušných regionech a posílit regionální hospodářský rozvoj. V rámci tohoto projektu by měly být podpořeny tyto činnosti:

- spolupráce institucí pracujících v oblasti hospodářského rozvoje (obchodní komora, podnikatelská sdružení, regionální rozvojové agentury);

- modernizace / rozvoj podnikatelských přeshraničních možností pro podporu výzkumu, know-how a přenosu technologií pro sektor malých a středních podniků;

- rozvoj sítě přeshraničních „impulsních“ center;

- spolupráce institucí a organizací činných na trhu práce, např. odborná učiliště, kvalifikační a rekvalifikační centra.

Posouzení a výběr projektu provede Společná regionální evaluační komise, konečné schválení projektů provede Společný řídící výbor. Až 7 % příspěvku Phare lze využít na náklady týkající se přípravy, výběru, hodnocení, externího auditu a monitorování pomoci.

1.2.3 Grantové schéma pro životní prostředí a regionální rozvoj (CZ200/000-584.12.03)

Cílem projektu je podpořit činnosti, které mají zlepšit přeshraniční spolupráci institucí a organizací zapojených do ochrany přírody a životního prostředí. V rámci tohoto projektu by měly být podpořeny tyto činnosti:

- spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí a přírody, např. ochrana přírodních stanovišť, obnova přirozených přírodních stanovišť, čištění životního prostředí, prevence znečištění;

- čištění odpadních vod a likvidace odpadů;

- zařízení institucí a organizací zapojených do ochrany přírody.

V případě projektů EIA a ochrany přírody musí být při přípravě výběrových kritérií konzultováno ministerstvo životního prostředí.

Minimální podíl spolufinancování Phare činí 50 000 EUR a maximální podíl činí 300 000 EUR. Všechny projekty musí být spolufinancovány, spolufinancování se provádí z vlastních zdrojů příjemců grantu.

Posouzení a výběr projektu provede Společný regionální hodnotící výbor, konečné schválení projektů provede Společný řídící výbor. Až 7 % příspěvku Phare lze využít na náklady týkající se přípravy, výběru, hodnocení, externího auditu a monitorování pomoci.

1.2.4 Společný fond malých projektů (CZ2002/000-584.11.04)

Společný fond malých projektů (SFMP) podporuje hlavní cíle česko-německého programu přeshraniční spolupráce, zejména pomoc česko-německým příhraničním regionům při budování a posilování společných a udržitelných struktur pro sociální a hospodářský rozvoj a pro zlepšení životních podmínek ve společném příhraničním regionu jako celku. SFMP podporuje i rozvoj sítí spolupráce na obou stranách hranice mezi lidmi, organizacemi a institucemi, a vytváření vazeb mezi těmito sítěmi a širšími sítěmi Evropské unie. Účelem podpory těchto projektů je rozšířit oblast působnosti programu přeshraniční spolupráce, podpořit místní účast a usnadnit implementaci malých akcí, které mohou být základem pro širší projekty přeshraniční spolupráce. Cílem SFMP je rovněž budování a rozvoj odborných zdrojů pro místní a regionální instituce při regionálním rozvoji, přípravných pracích a implementaci přeshraničních projektů v souladu s postupy EU.

Projekty v rámci SFMP by měly podporovat místní a regionální rozvoj na obou stranách hranice pomocí činností menšího rozsahu, uváděných v čl. 5 odst. 1 písm. j) až n) nařízení Komise č. 2760/98 ze dne 18. prosince 1998. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením se silným prvkem přeshraniční spolupráce, plánovaným v úzké spolupráci mezi regionálními a místními úřady v příhraničních oblastech a zahrnujícím zřizování nebo rozvoj sdílených správních struktur, které mají rozšířit a prohloubit přeshraniční spolupráci mezi státními a polostátními agenturami a neziskovými organizacemi. Způsobilé jsou pouze neziskové subjekty.

Společné projekty, zejména pokud jsou spolufinancovány programem INTERREG III, budou mít zvláštní přednost. Proto se SFMP stane významným doplňkovým nástrojem při plnění plného spektra cílů a priorit, stanovených společným programovým dokumentem, zejména těch, kterých nelze dosáhnout pomocí velkých investičních opatření. Maximální výše grantu na projekt (příspěvek Phare) činí 50 000 EUR a minimální grant činí 1 000 EUR a podíl spolufinancování příjemce na projektu činí nejméně 10 % rozpočtových nákladů projektu. Až 7 % příspěvku Phare lze využít na náklady týkající se přípravy, výběru, hodnocení a monitorování pomoci. Implementace SFMP je podmíněna předchozím ověřením a schválením programu delegací EK.

SFMP by měl pracovat v rámci společných česko-německých struktur pro výběr a financování projektů; finanční řízení a řízení projektů zůstávají odděleny. Projekty s příspěvkem Phare CBC do výše 15 000 EUR by mělo vybírat pět společných regionálních hodnotících výborů (Nisa, Labe, Krušné Hory, Egrensis a Šumava). Projekty s granty nad 15 000 EUR by měl vybírat společný řídící výbor. Celkovou odpovědnost za implementaci SFMP si ponechává implementační agentura určená v oddílu 6.

Všechny investiční projekty, které mají být financovány v rámci tohoto programu a které podle pravidel uvedených ve směrnici Rady 85/337 ve znění směrnice 97/11 vyžadují hodnocení vlivu na životní prostředí, by měly podléhat hodnocení vlivu na životní prostředí. Pokud nebyla směrnice dosud plně transponována, měl by být postup podobný postupu stanovenému výše uvedenou směrnicí.

Všechny investiční projekty by měly být prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství pro životní prostředí. Projektové fiše budou obsahovat specifické doložky o splnění příslušných právních předpisů EU v oblasti životního prostředí podle druhu činnosti prováděné v rámci každého investičního projektu.

2. Rozpočet

Celkový finanční příspěvek poskytovaný v rámci Programu Phare pro přeshraniční spolupráci České republiky a Německa v roce 2002 na podporu projektů popsaných v oddílu 4 výše činí 10 milionů EUR, v této struktuře:

Č.

Priority

Celkové
náklady
(mil. EUR)

Alokace
Phare
(mil. EUR)

Spolufinancování
ČR
(mil. EUR)

CZ2002/000-584.12.01

Rekonstrukce silnice 11/141

3,203

2,270

0,933

CZ2002/000-584.12.02

Grantové schéma pro hospodářský rozvoj a lidské zdroje

7,147

5,360

1,787

CZ2002/000-584.12.03

Grantové schéma pro životní prostředí a regionální rozvoj

1,827

1,370

0,457

CZ2002/000-584.12.04

Společný fond malých projektů

1,150

1,000

0,150

CELKEM

13,327

10,000

3,327

3. IMPLEMENTAČNÍ UJEDNÁNÍ

a) Finanční a projektové řízení ze strany kandidátské země

Tento program bude řízen v souladu s postupy Decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS)1.

Národní koordinátor pomoci (NAC) celkově zodpovídá za programování, monitorování a implementaci programů Phare. Národní schvalující úředník (NAO) a schvalující úředníci programu (PAO) zajistí, aby byly programy implementovány v souladu s postupy, které stanoví Příručka DIS, a. aby byly veškeré smlouvy uzavírány v souladu s Praktickou příručkou pro PHARE, ISPA a SAPARD.2 NAC a NAO společně zodpovídají za koordinaci mezi PHARE (včetně PHARE CBC), ISPA a SAPARD.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí v čele s NAO bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. NAO celkově zodpovídá za finanční řízení fondů PHARE. NAO zajistí dodržování pravidel, předpisů a postupů PHARE pro nabídková řízení, podávání zpráv a finanční řízení i předpisů Společenství pro státní podporu, a zajistí řádnou funkci výkaznictví a projektového informačního systému. To zahrnuje odpovědnost za hlášení všech předpokládaných i skutečných podvodů a porušení předpisů. NAO nese plnou celkovou odpovědnost za prostředky PHARE v programu do uzavření programu.

b) Velikost projektu

Hodnota všech projektů bude nižší než 2 miliony EUR, kromě projektu grantového schématu pro rozvoj životního prostředí a regionů.

c) Lhůty pro uzavření smluv a výplaty

Všechny smlouvy musí být uzavřeny do 30. listopadu 2004. Všechny výplaty musí být provedeny do 30. listopadu 2005. Aby se však zajistila co nejrychlejší implementace projektů, musí být veškerá projektová dokumentace (případně žádosti o služby nebo dokumentace smluv) předložena Komisi do 6 měsíců od podpisu FM. Specifikace přezkoumají v možných a vhodných případech v rámci twinningu nezávislí experti. Každý projekt, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy ve specifikované lhůtě, bude zrušen a peníze budou dány k dispozici pro přerozdělení. Pokud budou prostředky přiděleny pro nový projekt nebo činnost, musí být nabídková dokumentace (nebo jiné dokumenty dle potřeby) předložena Komisi do tří měsíců od rozhodnutí o realokaci nebo do 31. května 2004, podle toho, které datum nastane dříve. Zákonná lhůta pro všechny projekty uplyne 30. listopadu 2004. Všechny prostředky nevyužité do data uplynutí platnosti programu budou vráceny Komisi. Všechny výplaty musí být provedeny do 30. listopadu 2005.

d) Vracení prostředků

Jakékoli prokázané porušení předpisů nebo podvod zjištěné kdykoli v průběhu implementace programu budou mít za následek vrácení prostředků Komisi.

Pokud implementace opatření nebude ospravedlňovat celou nebo část alokované pomoci, musí Komise provést příslušné šetření případu, zejména musí požádat zemi, která je příjemcem pomoci, aby předložila své vyjádření ve specifikované lhůtě a aby napravila veškerá porušení předpisů.

Po šetření podle předchozího odstavce může Komise snížit, pozastavit nebo zrušit pomoc pro daná opatření, pokud šetření odhalí porušení předpisů, nesprávnou kombinaci prostředků nebo nesplnění některé podmínky finančního memoranda a zejména jakoukoli podstatnou změnu ovlivňující povahu nebo podmínky implementace opatření, pro něž nebyl vyžádán souhlas Komise. Jakékoli snížení nebo zrušení pomoci má za následek vrácení vyplacených částek.

Pokud se Komise domnívá, že porušení předpisů nebylo napraveno nebo že celá operace či část operace neospravedlňuje celou pomoc nebo část poskytnuté pomoci, musí Komise provést vhodné šetření případu a požádat zemi, která je příjemcem pomoci, aby ve specifikované lhůtě předložila své vyjádření. Po šetření, pokud země, která je příjemcem pomoci, nepřijme žádná nápravná opatření, může Komise:

a) snížit nebo zrušit zálohu;

b) zrušit celou nebo část pomoci poskytované na opatření.

Komise musí určit rozsah nápravy s přihlédnutím k povaze porušení předpisů a rozsahu jakýchkoli selhání v systémech řízení a kontroly.

Všechny prostředky nevyužité do data vypršení programu budou vráceny Komisi. Závěrečné písemné prohlášení s podpůrnou dokumentací vystaví NAO ihned po skončení výplatního období podle finančního memoranda, s uvedením celkové částky kryté smlouvami a vyplacené. Bude přiloženo i závěrečné bankovní vyúčtování uvádějící aktuální zůstatky NF/IA/CFCU.

Bez ohledu na vrácení nevyužitých a neoprávněných prostředků po skončení platnosti finančního memoranda lze vydat příkaz k dodatečnému vrácení prostředků po provedení závěrečného auditu spolehlivosti a konzistence smluv a výplat i jejich souladu s ustanoveními finančního memoranda, s přihlédnutím k nezávislému posudku závěrečného auditu.

Národní schvalující úředník zajistí vrácení všech nevyužitých prostředků nebo jakékoli nesprávně zaplacené částky do šedesáti kalendářních dnů od data oznámení. Pokud NAO nevrátí částku splatnou ve prospěch Společenství, uhradí tuto částku Komisi země, která je příjemcem pomoci. Úrok z důvodu pozdní platby bude účtován na nesplacené částky podle pravidel specifikovaných ve finančním nařízení upravujícím rozpočet Společenství.

e) Finanční toky

Komise bude převádět prostředky do NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Českou republikou v prosinci 19983. Prostředky budou převáděny po žádosti ze strany NAO na zvláštní bankovní účet denominovaný v EUR, který v CNB otevře a bude spravovat NF.

aa) Převod prostředků do Národního fondu

Platba do výše 20 % prostředků, které mají podléhat místnímu řízení*, bude převedena do NF po podpisu finančního memoranda a finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování schvalujících úředníků programu (PAO) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny dvě splátky do výše 30 % místně řízených prostředků* a konečná splátka ve výši 20 % nebo celého zůstatku rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena jakmile IA vyplatí 5 % rozpočtu*. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 35 % celkového platného rozpočtu*. Závěrečná třetí splátka bude vyplacena po uvolnění 70 % celkového platného rozpočtu*. Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující uvedené procentní částky v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené memorandum o porozumění. Pokud to vedení Komise předem výslovně neschválí, nelze provést splátku, pokud nebyly dodrženy výše uvedené podmínky vyplacení daného procenta pomoci.

bb) Převod prostředků do implementačních agentur

Národní fond převede finanční prostředky do IA v souladu s finančními dohodami (FA), podepsanými v případě potřeby mezi NF a IA. Jménem příslušné implementační agentury, pověřené finanční správou podprogramu v souladu s článkem 13 Memoranda o porozumění o zřízení Národního fondu, budou otevřeny bankovní účty pro podprogramy.

Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem IA, nedojde k žádnému převodu prostředků z NF do IA. V čele IA musí stát Schvalující úředník programu (PAO), kterého jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovídat za všechny operace prováděné příslušnou IA.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro platby programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace PAO a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. IA přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené fondy budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek.

Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči smluvním partnerům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě smluvním partnerům. Finanční prostředky nevyplacené smluvním partnerům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. NAO bude Komisi podávat roční přehled využití prostředků uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

cc) Převod prostředků do Národního fondu pro účast v programech a agenturách Společenství

Národnímu fondu bude převedena jedna záloha na krytí celé částky podílu Phare ve finančním příspěvku na účast v programech a agenturách Společenství. Tato záloha bude provedena po podpisu finančního memoranda a na žádost Národního fondu.

Tato záloha je nezávislá na zálohách vyplacených pro zbývající část programu. Je však třeba připomenout, že příspěvek Phare na každý program bude převeden až poté, co vstoupí v platnost rozhodnutí Rady přidružení nebo memorandum o porozumění, které stanoví podmínky účasti v programu.

Pokud dojde ke zpoždění vstupu některých memorand o porozumění v platnost, lze částku platby Národnímu fondu rozdělit do jedné či více tranší, tak aby bylo možné ihned převést 100 % fondů nutných pro platné programy.

Národní fond bude odpovídat za převod prostředků zpět na Komisi v požadovaných lhůtách, po žádosti o fondy ze strany generálního ředitelství Komise pověřeného danými programy.

dd) Úrok

Všechny bankovní účty4 budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu NAO rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu.

f) Implementační agentury

Implementační agenturou pro všechny projekty v rámci programu bude Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj.

g) Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a ochrana přírody

Postupy stanovené pro posuzování vlivu na životní prostředí ve směrnici EI5 plně platí pro všechny investiční projekty v rámci PHARE. Pokud nebyla směrnice EIA dosud plně transponována, měly by být postupy obdobné jako postupy stanovené ve výše uvedené směrnici. Pokud projekt spadá do působnosti přílohy I nebo přílohy II směrnice EIA, musí být provedení postupu EIA dokumentováno6.

Pokud je pravděpodobné, že projekt ovlivní stanoviště významná pro ochranu přírody, musí být dokumentováno7 hodnocení podle článku 6 směrnice o přírodních stanovištích8.

Všechny investiční projekty by měly být prováděny v souladu s příslušnou environmentální legislativou Společenství. Projektové fiše budou obsahovat specifické doložky o dodržení příslušné legislativy EU na poli životního prostředí podle druhu prováděné činnosti každého investičního projektu.

h) Zvláštní pravidla pro určité složky programu

Grantová schémata

U grantových schémat, jejichž postupy a formáty současná příručka DIS neobsahuje, budou přesná implementační opatření specifikována v příslušných projektových fiších v souladu s těmito principy:

• postupy a formáty, které mají být použity při implementaci schémat a udělování grantů budou dodržovat ustanovení Praktické příručky. Náležitá péče bude zejména věnována procesu výběru projektů, který musí probíhat na technické úrovni ve výběrových komisích složených z odborníků jmenovaných úřady, které programy spolufinancují, a příslušnými správami a zájmovými skupinami účastnícími se programů;

• příslušný PAO pro daný program, v jehož rámci je grant financován, si musí ponechat svou smluvní a finanční odpovědnost za implementaci programů. Zejména musí formálně schvalovat výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, i proces a výsledky výběru. PAO také musí podepisovat smlouvy o grantu s příjemci pomoci a zajišťovat vhodný monitoring a finanční kontrolu v rámci své pravomoci a odpovědnosti.

S touto výhradou lze řízení grantů decentralizovat a přesunout od PAO na příslušné orgány na oborové nebo regionální úrovni;

• předběžný souhlas Komise (Delegace v Praze) bude vyžadován pro výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, proces výběru (včetně složení výborů) a výsledky výběru (seznam projektů k financování). Smlouvy o grantech podepsané PAO budou podléhat předběžné kontrole delegací Evropské komise.

Implementace vybraných projektů formou provedení prací, dodávek a služeb podle subdodavatelských smluv uzavřených konečnými příjemci jednotlivých grantů podléhá předpisům pro veřejné zakázky v Praktické příručce. Decentralizovaný systém zřízený pro malé projekty CBC se uplatní u všech smluv, které nedosahují částky 300 000 EUR (nebo jiného zvýšeného limitu, který stanoví vedení Komise pro fondy malých projektů v rámci programů CBC). Nabídky a smlouvy nad tuto hranici budou předkládány Komisi k předběžnému schválení. Finanční závazky podle Phare budou účinné k datu podpisu grantových smluv příslušným PAO. Implementace projektu a všechny platby v rámci Phare musí být provedeny před vypršením platnosti aktuálního finančního memoranda.

Fond malých projektů CBC

Fond malých projektů CBC nebude zahrnovat fyzické investice kromě drobné infrastruktury negenerující podstatné čisté výnosy.

U fondu malých projektů CBC lze až 7 % příspěvku Phare využít na náklady týkající se přípravy, výběru, hodnocení, externího auditu a monitorování pomoci.

4. Monitoring a hodnocení

Implementaci projektu bude monitorovat Společný monitorovací výbor (JMC), jehož členy jsou NAO, NAC a Komise. JMC se schází nejméně jednou ročně, aby přezkoumal všechny programy financované v rámci PHARE a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare.

Společnému monitorovacímu výboru jsou nápomocny monitorovací podvýbory (MSC), které tvoří NAC, PAO z každé implementační agentury (případně CFCU) a útvary Komise. MSC bude podrobně zkoumat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externích poradců (v souladu s ustanoveními příručky DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. MSC bude podávat zprávy společnému monitorovacímu výboru, kterému bude předávat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci PHARE. Útvary Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno ex post hodnocení.

5. Audit a opatření proti podvodům

a) ze strany kandidátských zemí

Každý rok bude Komisi zaslán plán auditů a souhrn zjištění provedených auditů. Zprávy o auditech budou Komisi k dispozici.

Příslušný národní kontrolní úřad bude provádět vhodnou finanční kontrolu ohledně implementace programu.

Přijímající země zajistí prošetření a účinné řešení předpokládaných případů podvodů a porušení předpisů.

Porušení předpisů znamená porušení právního předpisu Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které se dotýká nebo by se mohlo dotknout všeobecného rozpočtu Společenství nebo jimi řízených rozpočtů. Podvod znamená záměrné jednání nebo opomenutí týkající se:

i) použití nebo předložení falešných, chybných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, které má za následek zcizení nebo neoprávněné zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů řízených Evropskými společenstvími nebo jejich jménem,

ii) nesdělení informací porušující specifickou povinnost, se stejným důsledkem;

iii) nesprávného použití takových prostředků pro jiné účely než pro jaké byly původně přiděleny.

Národní úřady zajistí fungování mechanismu kontroly a výkaznictví odpovídajícího mechanismu uvedenému v nařízení Komise 1681/949.

Zejména musí být všechny případy podezření z podvodu či porušení předpisů i všechna opatření s nimi související bez prodlení hlášeny útvarům Komise. Pokud nebude existovat žádné podezření nebo skutečný podvod či porušení předpisů či souvisejících opatření, které by bylo třeba hlásit, uvědomí o tom přijímající země Komisi do dvou měsíců po skončení každého čtvrtletí.

b) ze strany Komise

Veškerá finanční memoranda i výsledné smlouvy podléhají dozoru a finanční kontrole Komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a auditům Účetního dvora. Tento dozor zahrnuje opatření jako například předběžné ověřování nabídkových a kontraktačních řízení, které provádí delegace v kandidátské zemi, a kontroly na místě.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9610.

Účetnictví a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle „Všeobecných podmínek k finančnímu memorandu“, které jsou přílohou rámcové dohody.

6. Zviditelnění / Publicita

Příslušný schvalující úředník programu bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s Delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Zviditelnění / publicita“. (příloha)

7. Zvláštní podmínky

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Poznámky pod čarou

1) S přihlédnutím k pravidlům stanoveným v příloze nařízení Rady 1266/1999.

2) Praktická příručka nahradila oddíl F „Nabídková řízení“ příručky DIS.

3) Všechny kandidátské země podepsaly MoP o zřízení Národního fondu v prosinci 1998.

*) kromě částky předpokládané pro programy Společenství

4) Zejména, nikoli však výhradně, účty vedené NF, CFCU a IA.

5) Směrnice 85/337/EHS, Úř. věst. č. L 175/40, 5. 7. 1985, ve znění směrnice 97/1 l/EHS, Úř. věst. č. L 73/5, 14. 3. 1997.

6) V příloze EIA příslušné fiše invěstičního projektu.

7) V příloze Ochrana přírody příslušné fíše invěstičního projektu.

8) Směrnice 92/43/EHS, Úř. věst. 206/7, 22. 7. 1992.

9) Úř. věst. č. L 253, 7. 10. 2000, s. 5-14.

10) Úř. věst. č. L 292; 15. 11. 1996, s. 2-5.

Přesunout nahoru