Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Polsko

Datum vyhlášení 11.03.2004
Uzavření smlouvy 13.12.2001
Platnost od 13.12.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2001 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Polsko.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 13. prosince 2001.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda,*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce “

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ01.13

Název: Program přeshraniční spolupráce Phare 2001 ČR - Polsko

Doba trvání: do 30.11.2003

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 10 milionů EUR, dále, jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 3011.2003, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 30.11.2005. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s přiměřeným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES. Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost / publicita (příloha D)


V Praze
Dne 13.12.2001
Za příjemce
Tomáš Potměšil
náměstek ministra financí

V Praze
Dne 13.12.2001
Za Společenství
Ramiro Cibrian
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

4. CÍLE, POPIS A PODMÍNKY

Obecným cílem programu přeshraniční spolupráce Phare (článek 3 nařízení Komise č. 2760/98) je podpořit spolupráci příhraničních regionů v zemích střední a východní Evropy s přilehlými regiony v sousední zemi. Program se snaží pomoci regionům překonat specifické vývojové problémy, vyplývající mimo jiné z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik, v zájmu místních obyvatel a způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí; rovněž podporuje zřizování a rozvoj sítí pro spolupráci na obou stranách hranice a vytváření vazeb mezi těmito sítěmi a širšími sítěmi Společenství.

4.1.2 Specifické cíle

Konkrétní cíle česko-polského programu přeshraniční spolupráce Phare (CBC) v roce 2001 jsou tyto:

• podporovat transformační proces v České republice a Polské republice a usnadnit proces integrace do Evropské unie;

• podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním konkurenceschopnosti podniků a oživováním celé ekonomiky na obou stranách hranice;

• překonat problémy zatěžující příhraniční oblasti, včetně znečištění životního prostředí, které ovlivňuje obě strany hranice;

• snížit okrajovou povahu těchto oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit síť pro spolupráci na obou stranách hranice;

4.2 Popis programu

V souladu s návrhem Společného programového dokumentu určuje česko-polský program přeshraniční spolupráce v roce 2001 tři prioritní oblasti pro opatření na obou stranách společné hranice. Byly zvoleny tri priority:

• životní prostředí: zajištění účinných kanalizačních systémů a čistíren vod

• ekonomika: rozvoj efektivní a husté silniční sítě pro místní přeshraniční dopravu

• sociální sféra: sociální aktivace místních obcí založená na výhodách jejich příhraniční polohy (projekty typu „people-to-people“ a budování institucí)

Proces přípravy programu pro rok 2001 zahrnoval celkový přezkum hospodářské a sociální situace v příhraničních regionech a programový seminář s regionálními subjekty. Program zahrnuje příděly na velké projekty infrastruktury ve výše uvedených prioritních oblastech (doprava na české i polské straně) a pro Společný fond malých projektů. Všechny projekty podporované v rámci programu budou spolufinancovány z českých a polských zdrojů, zejména ze zdrojů obcí v česko-polském příhraničním regionu a české a polské vlády.

Společný kooperační výbor (JCC) zřízený dne 9. dubna 1999 schválil obsah programu na svém zasedání v Praze dne 26. dubna 2000. Ke kritériím pro výběr projektu patří přeshraniční dopad projektů, metody spolufinancování projektu a dopad projektu na životní prostředí. K posouzení vlivu programu na malé a střední podniky bylo provedeno předběžné výběrové šetření. V důsledku toho není požadováno komplexnější hodnocení. Implementace společného fondu malých projektů nepřímo přispěje k vytvoření a růstu malých a středních podniků. JCC schválil níže uvedené projekty (projekty shrnuty ve formě fiše v příloze k tomuto dokumentu)

4.2.1 CZ - Euroregion Praděd - čistírna odpadních vod - CZ01.13.01

Cílem tohoto projektu je snížit znečištění vodních toků směřujících do Polska, které jsou na polské straně hranice používány jako vodní zdroje. Projekt by měl snížit množství znečišťujících látek v odpadních vodách v městech a obcích Albrechtice, Javorník, Úvalno, Mikulovice, Krnov, Bernartice, Bruntál, Dívčí hrad a Zlaté Hory a v jejich okolí, a tak zlepšit ochranu podzemních vod chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Rekonstrukce a zvýšení čisticí kapacity čistírny odpadních vod v Bruntálu by mělo přispět ke snížení znečištění Černého potoka komunálními odpadními vodami a tím i ke snížení znečištění řeky Moravice, která vtéká do vodní nádrže Slezská Harta, jež je spolu s nádrží Kružberk hlavním zdrojem užitkové i pitné vody pro celou ostravskou aglomeraci i pro některá města a obce v Polsku. Práce využívající spolufinancování z fondu Phare by měly vést k vybudování místní kanalizace a rozvoji čistíren odpadních vod ve městech a obcích Euroregionu Praděd a měly by zahrnovat všechny příslušné stavební práce a dodávky technologií nutné ke splnění tohoto cíle.

4.2.2 CZ - Rekonstrukce přístupové cesty 11/311 a 11/319 k hraničnímu přechodu Orlické Záhoří - Mostowice - CZ01.13.02

Cílem tohoto projektu je zlepšit přístup k hraničnímu přechodu na silnici z Orlického Záhoří na hraniční přechod Mostowice, projekt je pokračováním projektu financovaného v rámci programu česko-polské přeshraniční spolupráce v roce 2000. Jeho výsledkem by měla být renovace silnic 11/311 a 11/319 v celkové délce 19,27 km a 6 mostů v celkové délce 21,15 m. Práce spolufinancované z fondu Phare v rámci tohoto projektu by měly zahrnovat stavební práce, jako například odstranění stávajícího povrchu silnice (frézování), renovaci a obnovu stávajících živičných vrstev, prohloupení příkopů a úpravu stávajícího systému odvodnění, renovace přechodů, opravy mostů a obnovu zeleně. Konkrétně by práce spolufinancované z fondu Phare v rámci tohoto projektu měly zahrnovat všechny příslušné stavební práce nutné v rámci projektu renovace, tj. 19,27 km živičného povrchu silnice druhé třídy (celková plocha 115 620 m2 a minimální šířka povrchu 5 m a 21,15 m mostů (celková plocha povrchu 149,22 m2).

Polská strana výslovně potvrdila přeshraniční dopad obou výše uvedených projektů v rámci příslušných priorit společného programového dokumentu. Kromě toho bude projekt spolufinancován českými úřady a byl potvrzen jako již připravený k implementaci.

4.2.3 PL - obchvat Kamienna Gora - PL01.09.01

Výsledkem projektu bude výstavba 3,3 km dlouhého obchvatu města Kamienna Gora (fáze I) v rámci státní silnice č. 5 z ulice Jeleniogórska do ulice Przedwojowa. Výstavba obchvatu podél úseku z ulice Jeleniogórska (silnice č. 367) na křižovatku s modernizovaným úsekem silnice v oblasti Przedwojów značně zlepší přístup na polsko - český hraniční přechod

Lubawka. V současné době je doprava značně zpomalena a vážně ucpává centrum města Kamienna Gora. Tato doprava velice poškozuje životni prostředí, obytné domy a městskou kanalizaci a sítě. Práce zahrnují výstavbu úseku silnice třídy GP/1/2, s vozovkou o šířce 7,00 m se zpevněnou krajnicí v šířce 2,00 m na obou stranách., výstavbu mostních staveb, ochranu stávající podzemní infrastruktury.

4.2.4 Spojení s hraničním přechodem Raciborz - PL01.09.02

Výsledkem projektu bude výstavba okružní komunikace a vojvodské silnice č. 916 ve městě Raciborz a kolem něj, blízko polsko-české hranice. Výstavba je v souladu s dopravní studií, financovanou v rámci dvoustranné pomoci z Nizozemska. Polské a české úřady podepsaly dne 3. 12. 999 prohlášení o podpoře modernizace silnice č. 1/46 Opava - Sudice a silnice č. 916 Pietraszyn - Raciborz. Modernizace těchto silnic značně zvýší dopravní bezpečnost a omezí dopravní zácpy. Výstavbou nového úseku silnice v délce 866,22 m vznikne křižovatka centrálního okruhu a místní silnice. Jedná se o dvě spojené investice. První spočívá ve výstavbě okružní komunikace Raciborz, zahrnující 866,22 m dlouhý úsek silnice, rekonstrukci kanalizace, rekonstrukci 1 362 m dešťové kanalizace, vybudování informačních center, rekonstrukci autobusového nádraží. Následně dojde k modernizaci vojvodské silnice č. 916 (Raciborz - státní hranice), zahrnující úpravu krajnic, chodníků, příjezdových cest k sídlům a polím a jejich modernizace na úroveň silnic, regulaci odvodňovacích příkopů a povrch a odvodnění silnice.

Česká strana výslovně potvrdila přeshraniční dopad obou výše uvedených projektů v rámci příslušných priorit společného programového dokumentu. Kromě toho bude projekt spolufinancován českými úřady a byl potvrzen jako již připravený k implementaci.

4.2.5 Společný fond malých projektů (SFMP) - CZ01.13.03 a PL01.09.03

Společný fond malých projektů (SFMP) podporuje hlavní cíle česko-polského programu přeshraniční spolupráce, zejména pomoc příhraničním regionům při překonávání specifických vývojových problémů, vyplývajících z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik; SFMP rovněž podporuje zřizování a rozvoj sítí pro spolupráci na obou stranách hranice a vytváření vazeb mezi těmito sítěmi a širšími sítěmi Společenství. Účelem podpory těchto projektů je podpořit místní účast a usnadnit implementaci malých akcí, které mohou být základem pro širší projekty přeshraniční spolupráce. Prioritu budou mít projekty, které jsou plánovány, vybírány a realizovány českými a polskými partnery společně a podporovány z SFMP na české i na polské straně. Cílem SFMP je rovněž budování a rozvoj odborných zdrojů pro místní a regionální instituce při regionálním rozvoji, přípravných pracích a implementaci přeshraničních projektů v souladu s postupy EU.

SFMP bude podporovat místní a regionální rozvoj na obou stranách hranice pomocí činností menšího rozsahu, uváděných v čl. 5 odst. 1 písm. j) až n) nařízení Komise č. 2760/98 ze dne 18. prosince 1998. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením se silným prvkem přeshraniční spolupráce, plánovaným v úzké spolupráci mezi regionálními a místními úřady v příhraničních oblastech a zahrnujícím zřizování nebo rozvoj sdílených správních struktur, které mají rozšířit a prohloubit přeshraniční spolupráci mezi státními a polostátními agenturami a neziskovými organizacemi. Způsobilé jsou pouze neziskové subjekty. Maximální výše grantu na projekt (příspěvek Phare) činí 50 000 EUR a minimální grant činí 1 000 EUR a podíl spolufinancování příjemce na projektu činí nejméně 10 % rozpočtových nákladů projektu.

Malé projekty nebudou zahrnovat fyzické investice kromě malé infrastruktury, která negeneruje podstatné čisté výnosy.

Až 7 % příspěvku Phare lze využít na náklady týkající se přípravy, výběru, hodnocení a monitorování pomoci.

SFMP bude implementován v souladu s nařízením Komise 2760/98 čl. 5 odst. 1 a 2; příručkou Practical Guide to Phare, ISPA a SAPARD contract procedures, oddíl 6; sdělením Phare 2000 Review Communication, oddíl 5.1.5 odst. 6, ve spojení s oddílem 5.1.4 a příručkou Phare Programming Guide 2001, zejména oddíly 8.2.3 f), 9 a 9.1 a její přílohou č. 4 (formulář pro grantové programy). Implementace SFMP je podmíněna předchozím ověřením a schválením programu delegací.

Pro celý česko-polský příhraniční region byl zřízen regionální řídící výbor, který je hlavní institucí odpovědnou za operace SFMP, pod záštitou příslušných implementačních agentur určených v oddílu 6. Obě implementační agentury podepsaly operativní dohodu o implementaci SFMP.

Všechny investiční projekty, které podle pravidel uvedených ve směrnici Rady 85/337 ve znění směrnice 97/11 vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí, by měly podléhat posouzení vlivu na životní prostředí. Pokud nebyla směrnice dosud plně transponována, měl by být postup podobný postupu stanovenému výše uvedenou směrnicí.

Všechny investiční projekty by měly být prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství pro životní prostředí. Projektové fiše budou obsahovat specifické doložky o splnění příslušných právních předpisů EU v oblasti životního prostředí podle druhu činnosti prováděné v rámci každého investičního projektu.

5. Rozpočet

Celková finanční částka poskytovaná v rámci Programu Phare pro přeshraniční spolupráci České republiky a Polska v roce 2001 na podporu projektů popsaných v oddílu 4 výše činí 10 milionů EUR, v této struktuře:

Č.

Projekty

Celkové
náklady
(mil. EUR)

Alokace
Phare
(mil. EUR)

Spolufinancování
ČR
(mil.EUR)

Indikativní
rozdělení mezi IB/INV.

CZ01.13 .01

ČOV Praděd

4,092

2,300

1,792

-

2,300

CZ01.13 .02

Silnice Orlické Záhoří-Mostowice

3,185

2,200

0,985

-

2,200

CZ01.13 .03

SFMP

0,575

0,500

0,075

0,500

CZ01.13

Podprogram CZ

7,852

5,000

2,852

0,500

4,500

PL01.09. 01

Obchvat Kamienna Gora

4,800

2,500

2,300

-

2,500

PL01.09. 02

Spojení hraničního přechodu Raciborz

4,167

2,000

2,167

-

2,000

PL01.09. 03

SFMP

0,660

0,500

0,160

0,500

-

PL01.09

Podprogram PL

9,627

5,000

4,627

0,500

4,500

CELKEM

17,479

10,000

7,479

1,000

9,000

6. IMPLEMENTAČNÍ UJEDNÁNÍ

Česká republika:

Tento program bude řízen v souladu s postupy Decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS). Národní koordinátor pomoci (NAC) celkově zodpovídá za programování, monitorování a implementaci programů Phare. Národní koordinátor pomoci a Národní schvalující úředník společně zodpovídají za koordinaci mezi Phare (včetně PHARE CBC), ISPA a SAPARD.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí v čele s Národním schvalujícím úředníkem (NAO) bude provádět dozor nad finančním řízením programu. Národní schvalující úředník celkově zodpovídá za finanční řízení fondů PHARE. Zajistí dodržování pravidel, předpisů a postupů PHARE pro nabídková řízení, podávání zpráv a finanční správu i předpisů Společenství pro státní pomoc, a zajistí řádnou funkci výkaznictví a projektového informačního systému. Národní schvalující úředník nese plnou celkovou odpovědnost za prostředky PHARE v programu do okamžiku uzavření programu.

Příslušný národní finanční kontrolní úřad bude provádět vhodnou finanční kontrolu implementace programu.

Komise bude převádět prostředky do NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a vládou České republiky dne 12. října 1998. Prostředky budou převáděny po žádosti ze strany NAO.

Platbu do výše 20 % prostředků, které mají podléhat místnímu řízení, Komise převede do NF po podpisu finančního memoranda a finanční dohody (FA) mezi NF a implementační agenturou (IA). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o porozumění o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování schvalujících úředníků programu (PAO) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny čtyři splátky do výše 20 % místně řízených prostředků nebo celého zůstatku rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena, jakmile IA vyplatí 10 % celkového rozpočtu. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 30 % celkového platného rozpočtu. Hranicí pro třetí splátku je vyplacení 50 % a pro čtvrtou splátku vyplacení 70 % rozpočtu. Pokud to vedení Komise předem výslovně neschválí, nelze podat žádost o výplatu, pokud souhrn částek uložených v NF a IA přesáhne 10 % celkového platného rozpočtu. Výjimečně může NAO požádat o zálohu převyšující 20 % v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené memorandum o porozumění

Implementační agenturou pro celý program bude Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj.

NF převede finanční prostředky do IA v souladu s finanční dohodou (FA), podepsanou mezi NF a IA. Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem I A, nedojde k žádnému převodu prostředků zNF do IA. Včele IA bude stát schvalující úředník programu (PAO), kterého ustanoví ministr pro místní rozvoj a jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovídat za všechny operace prováděné IA.

NF otevře a bude spravovat zvláštní bankovní účet denominovaný vEUR, ve zvláštním účetním systému v centrální bance. Všechny bankovní účty budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu NAO rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejný postup platí pro veškeré fondy převáděné na IA. NAO a PAO zajistí, aby byly veškeré smlouvy vypracovány v souladu s postupy, které stanoví Příručka DIS, pokud finanční memorandum neuvádí jinak. Projekt popsaný pod bodem 4.2.5 (SFMP - CZ01.13.03) bude implementován v souladu se všeobecnými pokyny Komise pro fondy malých projektů a s českými pokyny pro FMP, které Komise schválí.

Smlouvy na všechny prostředky musí být uzavřeny do 30. listopadu 2003. Všechny platby musí být provedeny do 30. listopadu 2005. Všechny prostředky nevyužité do data uplynutí platnosti programu budou vráceny Komisi.

Konečná lhůta pro podpis smluv je 30. listopad 2003. Aby se však zajistila co nejrychlejší implementace projektů, musí být veškerá nabídková dokumentace (případně žádosti o služby nebo dokumentace smluv) předložena Komisi do 6 měsíců od podpisu FM. Každý projekt, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy ve specifikované lhůtě, bude zrušen a peníze budou dány k dispozici pro přerozdělení. Pokud budou prostředky přerozděleny na nový projekt, musí být nabídková dokumentace (nebo jiné dokumenty dle potřeby) předložena Komisi do 3 měsíců od rozhodnutí o přerozdělení nebo do 31. května 2003, podle toho, které datum nastane dříve. Zákonná lhůta pro všechny projekty uplyne 30. listopadu 2005. Všechny fondy nevyužité do data uplynutí platnosti programu budou vráceny Komisi.

Ke všem dokumentacím pro nabídková řízení (případně jiným dokumentům) musí být přiložena matrice logframe k prokázání relevance, proveditelnosti a udržitelnosti konečného návrhu projektu.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro výplaty programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace PAO a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. IA přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené prostředky budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči smluvním partnerům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě smluvním partnerům. Finanční prostředky nevyplacené smluvním partnerům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. NAO bude Komisi každoročně podávat přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

Polsko:

Tento program bude řízen v souladu s postupy Decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS). Národní koordinátor pomoci (NAC) bude celkově zodpovídá za programování, monitorování a implementaci programů Phare.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí v čele s Národním schvalujícím úředníkem (NAO) bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude mít odpovědnost za podávání zpráv Evropské komisi. Příslušný národní finanční kontrolní úřad bude provádět vhodnou finanční kontrolu implementace programu.

Komise bude převádět prostředky do NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Polskem dne 24. prosince 1998. Prostředky budou převáděny po žádosti ze strany NAO. Platbu do výše 20 % prostředků, které mají podléhat místnímu řízení, Komise převede do NF po podpisu finančního memoranda a finančních dohod (FA) mezi NF a implementační agenturou (IA). Implementačním orgán pro program přeshraniční spolupráce Phare bude pod dozorem ředitele na ministerstvu vnitřních a správních věcí; konečnou odpovědnost má PAO. Implementační agentura je implementačním orgánem. Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o porozumění o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování schvalujících úředníků programu (PAO) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny čtyři splátky do výše 20 % místně řízených prostředků nebo celého zůstatku rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena, jakmile IA vyplatí 10 % celkového rozpočtu. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 30 % celkového platného rozpočtu. Hranicí pro třetí splátku je vyplacení 50 % a pro čtvrtou splátku vyplacení 70 % rozpočtu. Pokud to vedení Komise předem výslovně neschválí, nelze podat žádost o výplatu, pokud souhrn částek uložených v NF a IA přesáhne 10 % celkového platného rozpočtu. Výjimečně může NAO požádat o zálohu převyšující 20 % v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené memorandum o porozumění.

Národní fond převede finanční prostředky do implementačních agentur (IA) v souladu s finančními dohodami (FA) podepsanými mezi NF a IA. Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisi. V čele IA bude stát schvalující úředník programu (PAO), kterého jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovídat za všechny operace prováděné IA.

NF otevře a bude spravovat zvláštní bankovní účet denominovaný v EUR, ve zvláštním účetním systému v centrální bance. Všechny bankovní účty budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu NAO rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejný postup platí pro veškeré fondy převáděné na IA.

NAO a PAO zajistí, aby byly veškeré smlouvy vypracovány v souladu s postupy, které stanoví Příručka DIS, kromě společného fondu malých projektů, pro který Komise definovala zvláštní opatření. Pro SFMP budou použity Všeobecné pokyny Komise pro fondy malých projektů a podrobné pokyny vypracované pro FMP v Polsku, schválené Komisí. Veřejná nabídková řízení a uzavírání smluv na práce provede příjemce v souladu s polským zákonem o státních zakázkách a současně musí být dodrženy i následující podmínky:

• všechny smlouvy na práce v očekávané celkové hodnotě nad 50.000 EUR musí být uděleny po otevřeném veřejném nabídkovém řízení;

• každé takové otevřené veřejné výběrové řízení bude oznámeno v místním tisku, včetně zveřejnění v novinách v jazyce Evropské unie, které vycházejí v Polsku;

• musí být splněna pravidla programu Phare pro oprávněnost nároku, to znamená, že společnosti musí být registrovány v členském státu Evropské unie nebo v zemí, která je příjemcem pomoci Phare, a veškeré dodávané zboží musí mít osvědčení o původu uvádějící, že zboží bylo vyrobeno v členském státu Evropské unie nebo v zemi, která je příjemcem pomoci Phare.

Smlouvy na všechny prostředky musí být uzavřeny do 30. listopadu 2003. Všechny výplaty musí být provedeny do 30. listopadu 2005. Všechny projekty musí přesahovat částku 2 miliony EUR, pokud není Komisí schváleno jinak.

Všechny prostředky nevyužité do data uplynutí platnosti programu budou vráceny Komisi. U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro výplaty programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace PAO a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. IA přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené prostředky budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči smluvním partnerům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě smluvním partnerům. Finanční prostředky nevyplacené smluvním partnerům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. NAO bude Komisi každoročně podávat přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

7. MONITORING A HODNOCENÍ

Bude zřízen Společný monitorovací výbor (JMC). Jeho členy budou NAO, NAC a Komise. JMC se bude scházet nejméně jednou ročně, aby přezkoumal všechny programy financované v rámci Phare a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare.

Společnému monitorovacímu výboru pomáhají monitorovací podvýbory (MSC), které tvoří NAC, PAO programů CBC a útvary Komise. MSC bude podrobně zkoumat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externích poradců (v souladu s ustanoveními příručky DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. Monitorovací podvýbor bude podávat zprávy společnému monitorovacímu výboru, kterému bude předávat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci Phare.

8. OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM, AUDIT A HODNOCENÍ

Veškerá finanční memoranda i výsledné smlouvy podléhají dozoru a finanční kontrole Komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a Účetního dvora. Tento dozor zahrnuje opatření jako například předběžné ověřování nabídkových a kontraktačních řízení, které provádí delegace v dané kandidátské zemi, a kontroly na místě.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným porušením předpisů.

Platí postupy předpokládané v čl. 15 odst. 3 nařízení Komise č. 2222/2000 ze dne 7. června 2000 o komunikaci v případě porušení předpisů a zřízení systému pro správu informací v této oblasti.

Účetnictví a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle všeobecných podmínek k finančnímu memorandu, které jsou přílohou Rámcové dohody. Útvary Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno ex-post hodnocení.

9. ZVIDITELNĚNÍ / PUBLICITA

Příslušný PAO bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha III „Zviditelnění / publicita“.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Přesunout nahoru