Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Německo

Datum vyhlášení 11.03.2004
Uzavření smlouvy 13.12.2001
Platnost od 13.12.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2001 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Německo.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 13. prosince 2001.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda,*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ01.12

Název: Program přeshraniční spolupráce Phare 2001 ČR - Německo

Doba trvání: do 31.10.2003

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 10 milionů EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 31.10.2003, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31.10.2005. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s přiměřeným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost / publicita (příloha D)


V Praze
Dne 13.12.2001
Za příjemce Tomáš Potměšil
náměstek ministra financí

V Praze
Dne 13.12.2001
Za Společenství Ramiro Cibrian
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

4. CÍLE, POPIS A PODMÍNKY

Obecným cílem programu přeshraniční spolupráce Phare (článek 3 nařízení Komise č. 2760/98) je podpořit spolupráci příhraničních regionů v zemích střední a východní Evropy s přilehlými regiony v sousední zemi. Program se snaží pomoci regionům překonat specifické vývojové problémy, vyplývající mimo jiné z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik, v zájmu místních obyvatel a způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí; rovněž podporuje zřizování a rozvoj sítí pro spolupráci na obou stranách hranice a vytváření vazeb mezi těmito sítěmi a širšími sítěmi Společenství.

4.1.2 Specifické cíle

Konkrétní cíle česko-německého programu přeshraniční spolupráce Phare (CBC) v roce 2001 jsou tyto:

• podporovat transformační proces v České republice a usnadnit proces integrace České republiky do Evropské unie;

• podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním konkurenceschopnosti českých podniků a oživováním celé ekonomiky na obou stranách hranice;

• překonat problémy zatěžující příhraniční oblasti, včetně znečištění životního prostředí, které ovlivňuje obě strany hranice;

• snížit okrajovou povahu těchto oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit síť pro spolupráci na obou stranách hranice;

4.2 Popis programu

V souladu s návrhem Společného programového dokumentu byly vybrány projekty, které se zabývají těmito o prioritami:

• přeshraniční infrastruktura

• rozvoj prostoru a životního prostředí

• lidské zdroje a sítě (projekty typu „people-to-people“ a budování institucí)

Program pro rok 2001 zahrnuje příděly pro čtyři velké projekty infrastruktury, které řeší priority přeshraniční infrastruktury, rozvoje životního prostředí a prostoru a společného fondu malých projektů. Těchto šest projektů vybral JCC jako prioritní projekty z většího množství vhodných návrhů. Všechny projekty budou spolufinancovány z českých zdrojů. Společný kooperační výbor projednal a schválil program v květnu 2001. Ke kritériím pro výběr projektu patří přeshraniční dopad projektů (včetně jejich komplementarity s INTERREG III A), metody spolufinancování projektu, dopad projektu na životní prostředí a minimální rozsah projektu. K posouzení vlivu programu na malé a střední podniky bylo provedeno předběžné šetřeni. V důsledku toho není požadováno komplexnější hodnocení. Implementace společného fondu malých projektů nepřímo přispěje k vytvoření a růstu malých a středních podniků. Rovněž zlepšení základní komunální infrastruktury -jako předpokladu pro zakládání nových nebo rozšiřování existujících podniků -podporuje hospodářský rozvoj včetně růstu malých a středních podniků. Projekty jsou k tomuto dokumentu přiloženy ve formátu fiše.

4.2.1 Stráž n. N. - Bílý Kostel - rekonstrukce silnice 1/13 (1/35) - CZ01.12.01

Cílem tohoto projektu je přispět k výstavbě dopravního koridoru 1/10 a 1/35 mezi Prahou, Turnovem, Libercem a státní hranicí se Spolkovou republikou Německo. Výstavba čtyřproudé silnice by měla zvýšit kapacitu silnice v úseku 1/13 (1/35) od železničního podjezdu ČD Liberec - Frýdlant na víceúrovňovou křižovatku Bílý Kostel, v celkové délce 6,84 km. Silnice by měla být přestavěna z kategorie dvouproudé silnice (SI 1.8/80) na kategorii čtyřproudé vozovky (S22.5/80). Implementace projektu by měla zahrnovat výstavbu 11 mostů a jedné víceúrovňové křižovatky. Implementace projektu zahrnuje všechny stavební práce nutné ke zvýšení kapacity stávající výše uvedené silnice včetně mostů.

4.2.2 Křimov - Hora Sv. Šebestiána - rekonstrukce silnice 1/7 - CZ01.12.02

Cílem projektu je zlepšit dopravní přístup na hraniční přechod Reitzehnhein - Hora Sv. Šebestiána. Konkrétně by projekt měl zahrnovat dopravní tok a bezpečnost na silnici VI mezi Krimovem a Horou Sv. Šebestiána a zlepšit přístup k významným průmyslovým zónám u Chomutova a Klášterce nad Ohří, které se v současné době budují. Výsledkem projektu by měla být rekonstrukce silnice 1/7 mezi Krimovem a Horou Sv. Šebestiána v délce 5,68 km, její přeměna na čtyřproudou vozovku kategorie SI 1.5/70. Program by měl zahrnovat výstavbu 6 mostů. Implementace projektu zahrnuje všechny stavební práce nutné k rekonstrukci kapacity stávající silnice dle popisu v příslušné fiši.

4.2.3 Okres Železná Ruda - zlepšení dopravní infrastruktury - CZ01.12.03

Cílem projektu je zlepšit dopravní infrastrukturu v okresu Klatovy u hranice se Spolkovou republikou Německo. Dopravní infrastruktura v oblasti nevyhovuje rostoucímu počtu osob překračujících hranici a vyžaduje zásadní zlepšení. Projekt bude obsahovat modernizaci dopravní infrastruktury včetně oprav železničních a silničních přejezdů, rekonstrukce železničních mostů na trase Klatovy - Železná Ruda a modernizaci obslužných staveb železniční stanice, včetně příjezdových a vedlejších silnic. Tento projekt je součástí trvalých investic českých úřadů zaměřených na rozvoj této oblasti, které v posledních pěti letech využívaly podpory Phare. Program Phare již přispěl na vybudování nového kanalizačního systému v Železné Rudě, malé infrastruktury z hraničního přechodu Alžbětin do Železné Rudy a na rekonstrukci budov v železniční stanici na Špičáku a stanici Železná Ruda - Alžbětin.

Německá strana výslovně potvrdila přeshraniční dopad těchto tří projektů v rámci priority společného programového dokumentu - přeshraniční infrastruktura. Kromě toho bude projekt spolufinancován českými úřady a byl potvrzen jako již připravený k implementaci. Příspěvek Phare na projekt CZO 1.12.03 činí 1 milion EUR. Na projekt byla proto uplatněna doložka o flexibilitě v rámci pravidla minimálního rozsahu projektu podle pravidel Phare.

4.2.4 Litoměřice - kanalizační systém v mikroregionu - CZ01.12.04

Cílem projektu je snížit znečištění řeky Labe v příhraniční oblasti a zlepšit podmínky v chráněné oblasti podzemních vod severočeské křídové tabule. Projekt je zaměřen na dokončení kanalizačních sítí v obcích mikroregionu Litoměřicko a jejich připojení ke stávající čistírně odpadních vod v Litoměřicích a Záhořanech. Implementace projektu by měla zahrnovat provedení všech nutných stavebních prací a dodávky technologií nutných pro omezení znečištění všech povrchových i podzemních vod. Konkrétně by měl projekt zahrnovat:

- Litoměřice - nová samospádová kanalizace v ulicích Žernosecká a Na Mýtě a v městské čtvrti Miřejovická stráň, připojená na existující městskou kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Litoměřicích (připojeno zhruba 2250 ekvivalentních jednotek)

- Malé Žernoseky - nová kanalizace v části obce, připojená na existující čistírnu odpadních vod v Litoměřicích (připojeno zhruba 700 ekvivalentních jednotek)

- Mlékojedy - nová samospádová kanalizace připojená na existující čistírnu odpadních vod v Litoměřicích (připojeno zhruba 308 ekvivalentních jednotek)

- Píšťany - nová samospádová kanalizace připojená na existující síť a čistírnu odpadních vod v Litoměřicích (připojeno zhruba 302 ekvivalentních jednotek)

- Trnovany - nová samospádová kanalizace v části obce, připojená na existující síť a čistírnu odpadních vod v Litoměřicích (připojeno zhruba 386 ekvivalentních jednotek)

- Velké Žernoseky - nová kanalizace v části obce a úprava existujícího kanalizačního systému, připojení obou systémů na čistírnu odpadních vod v Litoměřicích (připojeno zhruba 513 ekvivalentních jednotek)

- Vchynice - nová obecní kanalizace připojená na čistírnu odpadních vod v Litoměřicích (připojeno zhruba 373 ekvivalentních jednotek)

- Žalhostice - nová obecní samospádová kanalizace připojená na čistírnu odpadních vod v Litoměřicích (připojeno zhruba 638 ekvivalentních jednotek)

- Křešice - nová podtlaková kanalizace připojená na existující čistírnu odpadních vod v Litoměřicích (připojeno zhruba 1097 ekvivalentních jednotek)

Práce by měly zahrnovat výstavbu čerpacích stanic, výkopy, demolice a rekonstrukce příslušných silnic, kanálů, opravy chodníků a nízkonapěťové obslužné vedení.

4.2.5 Aš - modernizace čistírny odpadních vod, kanalizační systém - CZ01.12.05

Cílem projektu je snížit znečištění hraničního toku Bílý Halštrov (Weisse Elster) a zlepšit ochranu pramenů spodních vod používaných pro lázeňskou léčbu v obci Bad Elster v saské části příhraničního regionu. Implementace projektu by měla zahrnovat modernizovanou kombinovanou mechanickou a biologickou čistírnu odpadních vod v Aši a výstavbu kanalizačních systémů v obcích Podhradí a Krásná, při zajištění plného souladu s příslušnými normami EU. Měla by zahrnovat provedení všech nutných stavebních prací a dodávky technologií nutných pro modernizaci čistírny odpadních vod v Aši a výstavbu kanalizačních systémů v přilehlých obcích.

Německá strana výslovně potvrdila přeshraniční dopad těchto tří projektů v rámci priority společného programového dokumentu - rozvoj prostoru a životního prostředí. Kromě toho bude projekt spolufinancován českými úřady a byl potvrzen jako již připravený k implementaci.

4.2.6 Společný fond malých projektů (SFMP) - CZ01.12.06

Společný fond malých projektů (SFMP) podporuje hlavní cíle česko-německého programu přeshraniční spolupráce, zejména pomoc česko-německým příhraničním regionům při budování a posilování společných a udržitelných struktur pro sociální a hospodářský rozvoj a pro zlepšení životních podmínek ve společném příhraničním regionu jako celku. SFMP podporuje i rozvoj sítí spolupráce na obou stranách hranice mezi lidmi, organizacemi a institucemi, a vytváření vazeb mezi těmito sítěmi a širšími sítěmi Evropské unie. Účelem podpory těchto projektů je rozšířit oblast působnosti programu přeshraniční spolupráce, podpořit místní účast a usnadnit implementaci malých akcí, které mohou být základem pro širší projekty přeshraniční spolupráce. Cílem SFMP je rovněž budování a rozvoj odborných zdrojů pro místní a regionální instituce při regionálním rozvoji, přípravných pracích a implementaci přeshraničních projektů v souladu s postupy EU.

Projekty v rámci SFMP budou podporovat místní a regionální rozvoj na obou stranách hranice pomocí činností menšího rozsahu, uváděných v čl. 5 odst. 1 písm. j) až n) nařízení Komise č. 2760/98 ze dne 18. prosince 1998. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením se silným prvkem přeshraniční spolupráce, plánovaným v úzké spolupráci mezi regionálními a místními úřady v příhraničních oblastech a zahrnujícím zřizování nebo rozvoj sdílených správních struktur, které mají rozšířit a prohloubit přeshraniční spolupráci mezi státními a polostátními agenturami a neziskovými organizacemi. Způsobilé jsou pouze neziskové subjekty.

Společné projekty, zejména pokud jsou spolufinancovány programem Interreg III, budou mít zvláštní přednost. Proto se SFMP stane významným doplňkovým nástrojem při plnění plného spektra cílů a priorit, stanovených společným programovým dokumentem, zejména těch, kterých nelze dosáhnout pomocí velkých investičních opatření.

Maximální výše grantu na projekt (příspěvek Phare) činí 50000 EUR a minimální grant činí 1000 EUR a podíl spolufinancování příjemce na projektu činí nejméně 10 % rozpočtových nákladů projektu.

Malé projekty nebudou zahrnovat fyzické investice kromě malé infrastruktury, která negeneruje podstatné čisté výnosy.

Až 7 % příspěvku Phare lze využít na náklady týkající se přípravy, výběru, hodnocení a monitorování pomoci.

SFMP bude implementován v souladu s nařízením Komise 2760/98, čl. 5 odst. 1 a 2; příručkou Practical Guide to Phare, ISPA a SAPARD contract procedures, oddíl 6; sdělením Phare 2000 Review Communication, oddíl 5.1.5 odst. 6, ve spojení s oddílem 5.1.4 a příručkou Phare Programming Guide 2001, zejména oddíly 8.2.3 f), 9 a 9.1 a její přílohou č. 4 (formulář pro grantové programy). Implementace SFMP je podmíněna předchozím ověřením a schválením programu Delegací.

SFMP by měl pracovat v rámci společných česko-německých struktur pro výběr a financování projektů; finanční řízení a řízení projektů zůstávají odděleny. „Měkké“ projekty typu people-to-people a další s příspěvkem Phare CBC do výše 15 000 EUR by mělo vybírat pět společných regionálních řídících výborů (Nisa, Labe/Elbe, Krušné Hory, Egrensis a Šumava). Tyto výbory by měly rovněž rozhodovat o malých projektech people-to-people v rámci saského programu INTERREG III. Všechny „měkké“ projekty s příspěvkem Phare CBC nad 15 000 EUR by měly vybírat dva společné výbory - česko-bavorský a česko-saský pro příslušné bavorské a saské programy INTERREG III A. Celkovou odpovědnost za implementaci SFMP si ponechává implementační agentura určená v oddílu 6.

Všechny investiční projekty, které mají být financovány v rámci tohoto programu a které podle pravidel uvedených ve směrnici Rady 85/337 ve znění směrnice 97/11 vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí, by měly podléhat posouzení vlivu na životní prostředí. Pokud nebyla směrnice dosud plně transponována, měl by být postup podobný postupu stanovenému výše uvedenou směrnicí.

Všechny investiční projekty by měly být prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství pro životní prostředí. Projektové fiše budou obsahovat specifické doložky o splnění příslušných právních předpisů EU v oblasti životního prostředí podle druhu činnosti prováděné v rámci každého investičního projektu.

5. Rozpočet

Celková finanční částka poskytovaná v rámci Programu Phare pro přeshraniční spolupráci České republiky a Německa v roce 2001 na podporu projektů popsaných v oddílu 4 výše činí 10 milionů EUR, v této struktuře:

Č.

Priority

Celkové
náklady
(mil. EUR)

Alokace
Phare
(mil. EUR)

Spolufinancování
ČR
(mil. EUR)

Indikativní
rozdělení mezi
PI/INV.

CZ01.12.01
CZ01.12.02
CZ01.12.03

Přeshraniční infrastruktura

30,437

5,000

25,437

30,437

CZ01.12.04
CZ01.12.05

Rozvoj prostoru a životního prostředí

6,571

4,000

2,571

6,571

CZ01.12.06

Lidské zdroje a sítě (SFMP)

1,150

1,000

0,150

1,150

CELKEM

38,158

10,000

28,158

1,150

37,008

6. IMPLEMENTAČNÍ UJEDNÁNÍ

Tento program bude řízen v souladu s postupy Decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS). Národní koordinátor pomoci (NAC) celkově zodpovídá za programování, monitorování a implementaci programů Phare. Národní koordinátor pomoci a Národní schvalující úředník společně zodpovídají za koordinaci mezi Phare (včetně PHARE CBC), ISPA a SAPARD.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí v čele s Národním schvalujícím úředníkem (NAO) bude provádět dozor nad finančním řízením programu. Národní schvalující úředník celkově zodpovídá za finanční řízení fondů PHARE. Zajistí dodržování pravidel, předpisů a postupů PHARE pro nabídková řízení, podávání zpráv a finanční správu i předpisů Společenství pro státní pomoc, a zajistí řádnou funkci výkaznictví a projektového informačního systému. Národní schvalující úředník nese plnou celkovou odpovědnost za prostředky PHARE v programu do okamžiku uzavření programu.

Příslušný národní finanční kontrolní úřad bude provádět vhodnou finanční kontrolu implementace programu.

Komise bude převádět prostředky do NF v souladu s memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a vládou České republiky dne 12. října 1998. Prostředky budou převáděny po žádosti ze strany NAO.

Platbu do výše 20 % prostředků, které mají podléhat místnímu řízení, Komise převede do NF po podpisu finančního memoranda a finanční dohody (FA) mezi NF a implementační agenturou (IA). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o porozumění o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování schvalujících úředníků programu (PAO) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny čtyři splátky do výše 20 % místně řízených fondů nebo celého zůstatku rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena, jakmile IA vyplatí 10 % celkového rozpočtu. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 30 % celkového platného rozpočtu. Hranicí pro třetí splátku je vyplacení 50 % a pro čtvrtou splátku vyplacení 70 % rozpočtu. Pokud to vedení Komise předem výslovně neschválí, nelze podat žádost o výplatu, pokud souhrn částek uložených v NF a IA přesáhne 10 % celkového platného rozpočtu. Výjimečně může NAO požádat o zálohu převyšující 20 % v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené Memorandum o porozumění

Implementační agenturou pro celý program bude Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj.

NF převede finanční prostředky do IA v souladu s finanční dohodou (FA), podepsanou mezi NF a IA. Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem IA, nedojde k žádnému převodu prostředků z NF do IA. V čele IA bude stát schvalující úředník programu (PAO), kterého ustanoví ministr pro místní rozvoj a jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovídat za všechny operace prováděné IA.

NF otevře a bude spravovat zvláštní bankovní účet denominovaný vEUR, ve zvláštním účetním systému v centrální bance. Všechny bankovní účty budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu NAO rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejný postup platí pro veškeré fondy převáděné na IA.

NAO a PAO zajistí, aby byly veškeré smlouvy vypracovány v souladu s postupy, které stanoví Příručka DIS, pokud finanční memorandum neuvádí jinak. Projekt popsaný pod bodem 4.2.6 (SFMP - CZ01.12.06) bude implementován v souladu se všeobecnými pokyny Komise pro fondy malých projektů a s českými pokyny pro FMP, které Komise schválí.

Smlouvy na všechny prostředky musí být uzavřeny do 31. října 2003. Všechny výplaty musí být provedeny do 31. října 2005. Všechny prostředky nevyužité do data uplynutí platnosti programu budou vráceny Komisi.

Konečná lhůta pro podpis smluv je 31. říjen 2003. Aby se však zajistila co nejrychlejší implementace projektů, musí být veškerá nabídková dokumentace (případně žádosti o služby nebo dokumentace smluv) předložena Komisi do 6 měsíců od podpisu FM. Každý projekt, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy ve specifikované lhůtě, bude zrušen a peníze budou dány k dispozici pro přerozdělení. Pokud budou prostředky přerozděleny na nový projekt, musí být nabídková dokumentace (nebo jiné dokumenty dle potřeby) předložena Komisi do 3 měsíců od rozhodnutí o přerozdělení nebo do 31. května 2003, podle toho, které datum nastane dříve. Zákonná lhůta pro všechny projekty uplyne 31. října 2005. Všechny prostředky nevyužité do data uplynutí platnosti programu budou vráceny Komisi.

Ke všem dokumentacím pro nabídková řízení (případně jiným dokumentům) musí být přiložena matice logframe k prokázání relevance, proveditelnosti a udržitelnosti konečného návrhu projektu.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro výplaty programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace PAO a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. IA přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené prostředky budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči smluvním partnerům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě smluvním partnerům. Finanční prostředky nevyplacené smluvním partnerům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. NAO bude Komisi každoročně podávat přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

7. MONITORING A HODNOCENÍ

Bude zřízen Společný monitorovací výbor (JMC). Jeho členy budou NAO, NAC a Komise. JMC se bude scházet nejméně jednou ročně, aby přezkoumal všechny programy financované v rámci Phare a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare.

Společnému monitorovacímu výboru pomáhají monitorovací podvýbory (MSC), které tvoří NAC, PAO programů CBC a útvary Komise. MSC bude podrobně zkoumat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externích poradců (v souladu s ustanoveními příručky DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. Monitorovací podvýbor bude podávat zprávy společnému monitorovacímu výboru, kterému bude předávat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci Phare.

8. OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM, AUDIT A OCENĚNÍ

Veškerá finanční memoranda i výsledné smlouvy podléhají dozoru a finanční kontrole Komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a Účetního dvora. Tento dozor zahrnuje opatření jako například předběžné ověřování nabídkových a kontraktačních řízení, které provádí delegace v dané kandidátské zemi, a kontroly na místě.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným porušením předpisů.

Platí postupy předpokládané v čl. 15 odst. 3 nařízení Komise č. 2222/2000 ze dne 7. června 2000 o komunikaci v případě porušení předpisů a zřízení systému pro správu informací v této oblasti.

Účetnictví a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle všeobecných podmínek k finančnímu memorandu, které jsou přílohou rámcové dohody.

Útvary Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno ex-post hodnocení.

9. ZVIDITELNĚNÍ/PUBLICITA

Příslušný PAO bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha III „Zviditelnění / publicita“.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Přesunout nahoru