Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 24/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení

Datum vyhlášení 01.03.2004
Uzavření smlouvy 03.11.2003
Platnost od 01.03.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. listopadu 2003 bylo v Santiagu podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení.*)

Správní ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 11 dne 1. března 2004.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou

o sociálním zabezpečení

V souladu s článkem 14 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne sedmého prosince 2000 se příslušné úřady dohodly na následujících ustanoveních:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro provádění Správního ujednání, dále jen „Ujednání", výraz Smlouva znamená Smlouvu mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsanou v Santiagu dne 7. prosince 2000.

Pro účely tohoto ujednání budou mít termíny a výrazy definované v článku 1 Smlouvy význam, který jím tato smlouva stanoví.

Článek 2

Styčné orgány

1. Na základě ustanovení článku 14 písmeno b) Smlouvy se ustanovují tyto styčné orgány:

V České republice:

- Česká správa sociálního zabezpečení - oddělení mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení (Superintendencia Checa de Seguridad Social - sección de convenios internacionales sobre seguridad social),

- Centrum mezistátních úhrad (Centro de Liquidaciones Internacionales, para las áreas prestaciones de salud para pensionados), pokud jde o dávky zdravotní péče pro důchodce.

V Chile:

- La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones para los afiliados al Sistema de Pensiones basado en la capitalización individual (Vrchní správa penzijních fondů pro členy penzijního systému založeného na individuálním spoření),

- La Superintendencia de Seguridad Social para los afiliados a los regimenes administrados por el Institute de Normalización Previsional (Vrchní správa sociálního zabezpečení pro členy systémů spravovaných Úřadem pro správu sociálního zabezpečení).

2. Styčné orgány smluvních stran se dohodnou na textu formulářů potřebných pro provádění Smlouvy a tohoto ujednání.

Článek 3

Kompetentní instituce

Kompetentními institucemi podle článku 1 odstavce 1 písmene e) Smlouvy jsou:

A. V Chile:

a. pro starobní, invalidní a pozůstalostní důchody:

i. Správy penzijních fondů pro členy penzijního systému založeného na individuálním spoření, a

ii. Úřad pro správu sociálního zabezpečení členů starého systému sociálního zabezpečení,

b. pro posuzování invalidity:

i. členů penzijního systému založeného na individuálním spoření - příslušná lékařská komise Vrchní správy penzijních fondů,

ii. členů starého systému sociálního zabezpečení bydlících v Chile - Komise preventivního lékařství a invalidity zdravotnické služby příslušné podle pobytu pracovníka, a

iii. členů starého systému sociálního zabezpečení, kteří v Chile nebydlí, a těch osob, které nejsou v Chile členy tohoto systému - Komise preventivního lékařství a invalidity Ústřední metropolitní zdravotní služby,

c. pro placení příspěvků zdravotního pojištění v souladu s článkem 9 Smlouvy:

i. Instituce zdravotní péče nebo

ii. Národní zdravotní fond.

B. V České republice:

a. pro důchody:

Česká správa sociálního zabezpečení,

b. pro posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti:

Česká správa sociálního zabezpečení,

c. pro placení zdravotního pojištění a pro poskytování dávek zdravotní péče pro důchodce v souladu s článkem 9 Smlouvy:

zdravotní pojišťovna podle volby důchodce.

ČÁST II

POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 4

1. V případech uvedených v článku 7 odst. 1 Smlouvy se vystaví na žádost zaměstnavatele a zaměstnance osvědčení o tom, že zaměstnanec nadále podléhá právním předpisům o sociálním zabezpečení vysílající smluvní strany tak, jako kdyby byl nadále zaměstnán na jejím území a uvede se doba jeho vyslání.
V České republice osvědčení vystaví Česká správa sociálního zabezpečení.
V Chile osvědčení vystaví příslušný styčný orgán podle členství zaměstnance.
Osvědčení o vyslání se vystavuje na jednotném formuláři sloužícím pro obě smluvní strany, dohodnutém v souladu s ustanovením článku 2 odstavce 2 Ujednání.

2. Osvědčení vystavené podle předchozího odstavce se předá zaměstnanci, který jím na území přijímající smluvní strany prokazuje své sociální pojištění.

3. Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vystavuje i pro případy podle článku 8 Smlouvy, kdy doba vyslání má přesáhnout 2 roky.

ČÁST III

PROVÁDĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ O DÁVKÁCH

Článek 5

Podávání žádostí

1. Žádosti o dávky se předkládají kompetentní instituci smluvní strany, na jejímž území žadatel o dávku bydlí, v souladu s postupem používaným stanovenými právními předpisy uplatňovanými touto institucí.

2. Pokud žadatel o dávku s bydlištěm v Chile nemá v době předložení žádosti v tomto státě žádné doby pojištění, předkládá žádost jednomu ze styčných orgánů této smluvní strany.

3. Osoba, která bydlí na území jedné smluvní strany, podává žádost o důchod podle právních předpisů druhé smluvní strany na dohodnutých formulářích.

Článek 6

Vyřizování žádostí

1. Kompetentní instituce smluvní strany, která obdrží žádost o poskytnutí dávky, která má být přiznána podle právních předpisů druhé smluvní strany, potvrdí na formuláři uváděné údaje a odešle ho neodkladně prostřednictvím styčného orgánu styčnému orgánu druhé smluvní strany s uvedením data uplatnění této žádosti.

2. Kompetentní instituce, která obdrží žádost, potvrdí pojistná období, která jsou započitatelná podle jejích právních předpisů, a spolu s formulářem žádosti odešle veškeré průkazné doklady, které bude mít k dispozici a které by instituce druhé strany mohla potřebovat pro rozhodnutí o nároku žadatele na dávku.

Článek 7

Oznámení výsledku vyřízení

Styčné orgány si vzájemně oznamují rozhodnutí o dávkách vyřizovaných podle Smlouvy.

Článek 8

Lékařská vyšetření a administrativní kontroly

1. Styčný orgán nebo kompetentní instituce jedné smluvní strany poskytne na vyžádání styčnému orgánu nebo kompetentní instituci druhé smluvní strany doklady o lékařských vyšetřeních a další lékařské doklady týkající se poklesu pracovní schopnosti žadatele o důchod nebo příjemce důchodu, pokud mu to právní předpisy umožňují.

2. Pokud kompetentní instituce jedné smluvní strany požaduje, aby se žadatel, který se zdržuje na území druhé strany, podrobil doplňujícímu lékařskému vyšetření, styčný orgán této druhé strany podnikne potřebná opatření, aby se takovéto vyšetření uskutečnilo.

3. Lékařská vyšetření a zprávy podle článku 11 odst. 3 a 4 Smlouvy budou neodkladně uhrazeny po přijetí podrobné zprávy o výdajích, které si vyžádaly. Cena lékařského vyšetření musí přitom odpovídat cenám platným pro lékařská vyšetření vlastních pojištěnců na území smluvní strany, kde bylo vyšetření provedeno.

4. Kompetentní instituce smluvní strany, na jejímž území žadatel o dávku nebo příjemce dávky poskytnuté podle právních předpisů druhé smluvní strany bydlí nebo se zdržuje, provede na žádost bezplatně administrativní kontrolu za účelem prokázání skutečností potřebných pro přiznání, zachování, pozastavení a zánik dávky, pokud to její právní předpisy umožňují.

Článek 9

Dávky zdravotní péče pro důchodce

1. V případě uvedeném v článku 9 Smlouvy se skutečnost, zda se jedná o příjemce důchodu, dokládá potvrzením kompetentní instituce, která důchod poskytla, s uvedením data přiznání a skutečné výše důchodu.

2. Osobám, které bydlí v Chile a jimž je důchod poskytován pouze podle českých předpisů, přepočte styčný orgán, po předložení potvrzení podle předchozího odstavce, výši důchodu na národní měnu.

ČÁST IV

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Výplata dávek

1. Peněžité dávky, které v souladu s právními předpisy jedné smluvní strany mají být vyplaceny příjemcům, kteří pobývají nebo bydlí na území druhé smluvní strany, jim budou vyplaceny přímo. Příslušné úřady nebo styčné orgány obou smluvních stran se však mohou dohodnout na jiných postupech týkajících se výplaty těchto dávek.

2. Výplata splatných částek těchto dávek se provádí ve dnech splatnosti v souladu s právními předpisy smluvní strany, které je dlužná instituce povinna používat.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto ujednání vstoupí v platnost současně se Smlouvou a s výhradou změn platí po stejně dlouhou dobu.


Dáno v Santiagu dne 3. listopadu 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí a za Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Lubomír Hladík v. r.
velvyslanec České republiky

Za Ministerstvo práce a sociální péče Chilské republiky
Macarena Carvallo Silva v. r.
náměstkyně ministra pro sociální zabezpečení

Poznámky pod čarou

*) Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 7. prosince 2000 byla vyhlášena pod č. 23/2004 Sb. m. s.

Přesunout nahoru