Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 20/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s. a č. 44/2002 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě

Datum vyhlášení 01.03.2004
Uzavření smlouvy 01.10.2002
Platnost od 01.01.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s. a č. 44/2002 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě*)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2002 byly v Ženevě rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) přijaty změny pravidel 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 22.1, 26.3, 29.1, 48.3, 49.6 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci.

Změny výše uvedených pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě vstoupily v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dne 1. ledna 2003 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn pravidel 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 22.1, 26.3, 29.1, 48.3, 49.6 Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 1. října 2002

Pravidlo 12

Jazyk mezinárodní přihlášky a překlad pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění

12.1 Jazyky přípustné pro podání mezinárodních přihlášek

(a) a (b) [Žádná změna]

(c) Nehledě na odstavec (a), žádost musí být podána v kterémkoli jazyce zveřejnění, který přijímací úřad připouští pro účely tohoto odstavce.

(d) [Žádná změna]

12.2 Jazyk změn v mezinárodní přihlášce

(a) [Žádná změna]

(b) Každá náprava zjevného omylu v mezinárodní přihlášce podle pravidla 91.1 musí být v jazyce, ve kterém je přihláška podána, s tím, že:

(i) vyžaduje-li se překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a), 12.4(a) nebo 55.2(a), nápravy uvedené v pravidle 91.1(e)(ii) a (iii) musí být podány jak v jazyce přihlášky, tak v jazyce tohoto překladu;

(ii) [Žádná změna]

(c) [Žádná změna]

12.3 Překlad pro účely mezinárodní rešerše

(a) až (d) [Žádná změna]

(e) Předložení překladu po uplynutí lhůty podle odstavce (a) může přijímací úřad podmínit zaplacením poplatku za pozdní předložení v jeho vlastní prospěch, a to ve výši 50 % základního poplatku uvedeného v bodě l(a) Sazebníku poplatků.

12.4 Překlad pro účely mezinárodního zveřejnění

(a) Pokud jazyk, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, není jazykem zveřejnění a nepožaduje se žádný překlad podle pravidla 12.3(a), musí přihlašovatel předložit do 14 měsíců od data priority přijímacímu úřadu překlad mezinárodní přihlášky do kteréhokoli jazyka zveřejnění, který přijímací úřad připouští pro účely tohoto odstavce.

(b) Odstavec (a) se nevtahuje na žádost ani na část popisu vyhrazenou výpisu sekvencí.

(c) Pokud přihlašovatel nepředložil ve lhůtě uvedené v odstavci (a) překlad požadovaný podle tohoto odstavce, přijímací úřad vyzve přihlašovatele k předložení požadovaného překladu a případně k zaplacení poplatku za pozdní předložení požadovaný podle odstavce (e), a to do 16 měsíců od data priority. Každý překlad přijatý přijímacím úřadem dříve, než tento úřad pošle výzvu podle předchozí věty, se považuje za přijatý před uplynutím lhůty podle odstavce (a).

(d) Pokud přihlašovatel nepředložil ve lhůtě podle odstavce (c) požadovaný překlad a nezaplatil požadovaný poplatek za pozdní předložení, považuje se mezinárodní přihláška za vzatou zpět a přijímací úřad o tom učiní prohlášení. Každý překlad a každá platba přijaté přijímacím úřadem dříve, než tento úřad učiní prohlášení podle předchozí věty, a před uplynutím 17 měsíců od data priority se považují za přijaté před uplynutím této lhůty.

(e) Předložení překladu po uplynutí lhůty podle odstavce (a) může přijímací úřad podmínit zaplacením poplatku za pozdní předložení v jeho prospěch, a to ve výši 50 % základního poplatku uvedeného v bodě l(a) Sazebníku poplatků.

Pravidlo 22

Předání archivního vyhotovení a překladu

22.1 Postup

(a) až (g) [Žádná změna]

(h) Má-li být mezinárodní přihláška zveřejněna v jazyce překladu dodaného podle pravidla 12.3 nebo 12.4, tento překlad musí být předán přijímacím úřadem Mezinárodnímu úřadu spolu s archivním vyhotovením podle odstavce (a) nebo, pokud přijímací úřad již předal archivní vyhotovení Mezinárodnímu úřadu podle tohoto odstavce, ihned po přijetí překladu.

22.2 [Zůstává zrušeno]

22.3 [Žádná změna]

Pravidlo 26

Přezkoumání a oprava některých částí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem

26.1 a 26.2 [Žádná změna]

26.3 Přezkoumání požadavků na vnější formu podle článku 14(1)(a)(v)

(a) [Žádná změna]

(b) Je-li mezinárodní přihláška podána v jazyce, který není jazykem zveřejnění, přijímací úřad přezkoumá:

(i) [Žádná změna]

(ii) každý překlad předložený podle pravidla 12.3 nebo 12.4 a výkresy s ohledem na splnění požadavků uvedených v pravidle 11 v rozsahu nezbytném za účelem přiměřené jednotnosti mezinárodního zveřejnění.

26.3bis až 26.6 [Žádná změna]

Pravidlo 29

Mezinárodní přihlášky nebo určení, která se považují za vzatá zpět

29.1 Zjištění přijímacího úřadu

(a) Vydá-li přijímací úřad usnesení podle článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutí opravy určitých nedostatků) nebo podle článku 14(3)(a) (nezaplacení předepsaných poplatků podle pravidla 27.1(a)), nebo podle článku 14(4) (pozdější zjištění nesplnění požadavků uvedených v bodech (i) až (iii) článku 11(1)), nebo podle pravidla 12.3(d) nebo 12.4(d) (nepředložení požadovaného překladu nebo případně nezaplacení poplatku za pozdní předložení), nebo podle pravidla 92.4(g)(i) (nedodání originálu dokumentu), že mezinárodní přihláška se považuje za vzatou zpět:

(i) až (iv) [Žádná změna]

(b) [Žádná změna]

29.2 [Zůstává zrušeno]

29.3 a 29.4 [Žádná změna]

Pravidlo 48

Mezinárodní zveřejnění

48.1 a 48.2 [Žádná změna]

48.3 Jazyky zveřejnění

(a) [Žádná změna]

(b) Není-li mezinárodní přihláška podána v jazyce zveřejnění a překlad do jazyka zveřejnění byl dodán podle pravidla 12.3 nebo 12.4, tato přihláška se zveřejní v jazyce tohoto překladu.

(c) [Žádná změna]

48.4 až 48.6 [Žádná změna]

Pravidlo 49

Vyhotovení, překlad a poplatek podle článku 22

49.1 až 49.5 [Žádná změna]

49.6 Obnovení práv poté, co nebyly učiněny úkony uvedené v článku 22

(a) Pokud přestal účinek mezinárodní přihlášky uvedený v článku 11(3), protože přihlašovatel neučinil úkony uvedené v článku 22 v příslušné lhůtě, určený úřad, na žádost přihlašovatele a s výhradou odstavců (b) až (e) tohoto pravidla, obnoví práva přihlašovatele ohledně této mezinárodní přihlášky, pokud zjistí, že nedodržení této lhůty bylo neúmyslné nebo, podle volby určeného úřadu, že k nedodržení této lhůty došlo přesto, že byla vynaložena řádná péče vyžadovaná okolnostmi.

(b) Žádost podle odstavce (a) musí být předložena určenému úřadu a úkony uvedené v článku 22 musí být učiněny v kterékoli z následujících lhůt, která uplyne nejdříve:

(i) dva měsíce od data odpadnutí příčiny nedodržení příslušné lhůty podle článku 22; nebo

(ii) 12 měsíců od data uplynutí příslušné lhůty podle článku 22;

s tím, že přihlašovatel může předložit žádost kdykoli později, pokud to povoluje národní zákonodárství určeného úřadu.

(c) Žádost podle odstavce (a) musí uvádět důvody nedodržení příslušné lhůty podle článku 22.

(d) Národní zákonodárství určeného úřadu může požadovat:

(i) aby byl zaplacen poplatek za žádost podle odstavce (a);

(ii) aby bylo předloženo prohlášení nebo jiný důkaz podporující důvody uvedené v odstavci (c).

(e) Určený úřad nesmí zamítnout žádost podle odstavce (a), aniž by dal přihlašovateli příležitost vyjádřit se k zamýšlenému zamítnutí ve lhůtě přiměřené okolnostem.

(f) Jestliže ke dni 1. října 2002 nejsou odstavce (a) až (e) slučitelné s národním zákonodárstvím určeného úřadu, tyto odstavce se nepoužijí na tento určený úřad, dokud budou neslučitelné s tímto zákonodárstvím, za předpokladu, že zmíněný úřad o tom informuje Mezinárodní úřad do 1. ledna 2003. Obdržené informace Mezinárodní úřad ihned zveřejnění ve Věstníku.

Poznámky pod čarou

*) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

Přesunout nahoru