Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích

Datum vyhlášení 02.01.2004
Uzavření smlouvy 02.07.2002
Platnost od 01.01.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. července 2002 byl v Bratislavě podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích.*)

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 1. ledna 2004.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky

k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

za účelem provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích (dále jen „Dohoda“),

v souladu s článkem 10 Dohody

se dohodly takto:

Předávání a přebírání vlastních státních občanů

Článek 1

(1) Pro účely provádění Dohody se občanství státu žádané smluvní strany dokazuje alespoň jedním z následujících dokladů:

Státní občanství České republiky:

a) občanským průkazem České republiky,

b) občanským průkazem Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky,

c) cestovním dokladem,

d) osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky, které není starší šesti měsíců,

e) vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, které není starší šesti měsíců, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.

Státní občanství Slovenské republiky:

a) občanským průkazem Slovenské republiky,

b) občanským průkazem Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím Slovenské republiky,

c) cestovním dokladem,

d) osvědčením o státním občanství Slovenské republiky.

(2) V případě, že nelze občanství státu žádané smluvní strany dokázat doklady uvedenými v odstavci 1, lze pro účely provádění Dohody občanství státu žádané smluvní strany věrohodně předpokládat na základě:

a) jednoho z dokladů uvedených v odstavci 1, jehož doba platnosti uplynula,

b) úředního dokladu, který obsahuje údaje o totožnosti dotčené osoby (např. rodného listu, vojenského průkazu, námořnické knížky, řidičského průkazu),

c) fotokopie jednoho z dokladů uvedených v odstavci 1,

d) protokolu o výpovědi předávané osoby, která byla učiněna před orgánem státu žádající smluvní strany, nebo

e) jiných dokladů, které v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana.

Článek 2

(1) Písemná žádost o převzetí občana státu druhé smluvní strany se podává na tiskopise, který tvoří přílohu č. 1 tohoto protokolu, a vyřizuje se přímo mezi příslušnými útvary podle článku 9 odst. 2 tohoto protokolu. Žádost musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství a poslední místo pobytu na území státu žádané smluvní strany,

b) datum a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany,

c) údaje potvrzující skutečnost, že občan nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany,

d) informaci o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče o předávaného občana vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku,

e) informaci o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

f) návrh místa a času předání.

(2) K žádosti se současně připojí kopie dokladů, na jejichž základě se občanství státu žádané smluvní strany považuje podle článku 1 tohoto protokolu za dokázané nebo věrohodně předpokládané.

(3) Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od doručení žádosti, pokud státní občanství bylo dokázáno doklady uvedenými v článku 1 odst. 1 tohoto protokolu, nebo do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, pokud se státní občanství ve smyslu článku 1 odst. 2 tohoto protokolu věrohodně předpokládá.

(4) Předání občana státu druhé smluvní strany může být odloženo pouze z důvodu právních nebo věcných překážek, a to po dobu trvání těchto překážek.

(5) Žádaná smluvní strana převezme občana v dohodnutém termínu, který nesmí být delší než 24 hodin od okamžiku doručení odpovědi žádající smluvní straně, pokud jeho předání nebylo, po dobu trvání právních nebo věcných překážek, odloženo.

(6) Předání a převzetí občana, který vyžaduje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, se uskutečňuje s příslušným doprovodem.

(7) O předání a převzetí občana se vypracuje ve dvojím vyhotovení protokol, který musí obsahovat následující údaje:

a) jméno a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství,

d) seznam předmětů a peněžních prostředků, které má občan u sebe,

e) důvod předání,

f) místo a čas předání,

g) jména, příjmení, funkce a podpisy osob, které občana předaly a převzaly.

Každá smluvní strana si ponechá po jednom vyhotovení protokolu o předání a převzetí občana.

Předávání a přebírání občanů třetích států

Článek 3

(1) Pro účely provádění Dohody se vstup z území státu žádané smluvní strany na území státu žádající smluvní strany dokazuje alespoň jedním z následujících důkazních prostředků:

a) otiskem vstupního nebo výstupního razítka, popřípadě úředním záznamem v cestovním dokladu,

b) platným dokladem o povoleném pobytu na území státu žádané smluvní strany,

c) letenkou nebo jízdenkou vydanou na jméno předávaného občana třetího státu, která může dokázat vstup přes společné státní hranice nebo pobyt na území státu žádané smluvní strany,

d) jinými doklady vydanými na jméno předávaného občana třetího státu, na jejichž základě je možno dokázat jeho pobyt na území státu žádané smluvní strany.

(2) V případě, že nelze vstup z území státu žádané smluvní strany dokázat způsobem uvedeným v odstavci 1, lze pro účely provádění Dohody takový vstup věrohodně předpokládat na základě alespoň jednoho z následujících prostředků:

a) mezinárodní jízdenky,

b) potvrzení nebo účtu vydaného ve státě žádané smluvní strany,

c) průkazu opravňujícího ke vstupu do budovy nebo zařízení na území státu žádané smluvní strany,

d) neplatného dokladu o povoleném pobytu na území státu žádané smluvní strany, pokud je tento doklad doplněn vlastní výpovědí předávaného občana třetího státu, která obsahuje skutečnosti potvrzující pobyt na území státu žádané smluvní strany,

e) úředního záznamu, který může potvrdit překročení společných státních hranic,

f) protokolu o výpovědi, kterou učinil svědek před orgánem státu žádající smluvní strany,

g) protokolu o výpovědi předávaného občana třetího státu, která byla učiněna před orgánem státu žádající smluvní strany a obsahuje skutečnosti potvrzující pobyt na území státu žádané smluvní strany,

h) jiného dokladu, na jehož základě lze předpokládat pobyt na území státu žádané smluvní strany, pokud je tento doklad doplněn výpovědí předávaného občana třetího státu, která obsahuje skutečnosti potvrzující pobyt na území státu žádané smluvní strany.

Článek 4

(1) Písemné vyrozumění o předání občana třetího státu podle článku 2 odst. 5 Dohody se podává na tiskopise, který tvoří přílohu č. 2 tohoto protokolu, a vyřizuje se přímo mezi příslušnými útvary podle článku 9 odst. 2 tohoto protokolu. Vyrozumění musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství,

b) druh, číslo, místo vydání a údaj o platnosti cestovního dokladu, pokud jej občan třetího státu má u sebe,

c) datum, místo a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany; místo překročení společných státních hranic se nemusí uvádět v případě, že nebylo zjištěno ani za pomoci výpovědi předávaného občana třetího státu nebo výpovědi jiné osoby,

d) informaci o důkazních prostředcích podle článku 3 odst. 1 tohoto protokolu nebo prostředcích podle článku 3 odst. 2 tohoto protokolu,

e) informaci o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku,

f) informaci o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

g) návrh místa a času předání.

(2) Vyrozumění o předání občana třetího státu musí být podáno bez zbytečného odkladu, i když jeho okamžité předání není z důvodu právních nebo věcných překážek možné.

(3) Žádaná smluvní strana převezme občana třetího státu v dohodnutém termínu, který nesmí být delší než 6 hodin od doručení písemného vyrozumění, pokud jeho předání nebylo, po dobu trvání právních nebo věcných překážek, odloženo. Případné odmítnutí převzít občana třetího státu musí být ve stejné lhůtě sděleno písemně s uvedením konkrétních důvodů.

Článek 5

(1) Žádost o převzetí občana třetího státu podle článku 2 odst. 6 Dohody se podává na tiskopise, který tvoří přílohu č. 3 tohoto protokolu, a vyřizuje se přímo mezi příslušnými útvary podle článku 9 odst. 2 tohoto protokolu. Žádost musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství,

b) druh, číslo, místo vydání a údaj o platnosti cestovního dokladu, pokud jej občan třetího státu má u sebe,

c) datum, místo a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany; místo překročení společných státních hranic se nemusí uvádět v případě, že nebylo zjištěno ani za pomoci výpovědi občana třetího státu nebo výpovědi jiné osoby,

d) informaci o důkazních prostředcích podle článku 3 odst. 1 tohoto protokolu nebo prostředcích podle článku 3 odst. 2 tohoto protokolu,

e) informaci o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku,

f) informaci o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

g) návrh místa a času předání.

(2) K žádosti o převzetí občana třetího státu se současně připojí kopie dokladů, na jejichž základě se vstup z území státu žádané smluvní strany podle článku 3 tohoto protokolu považuje za dokázaný nebo věrohodně předpokládaný.

(3) Žádost o převzetí občana třetího státu musí být podána bez zbytečného odkladu, i když jeho okamžité předání není z důvodu právních nebo věcných překážek možné.

(4) Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně písemně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

(5) Žádaná smluvní strana převezme občana třetího státu v dohodnutém termínu, který nesmí být delší než 7 dnů ode dne doručení odpovědi žádající smluvní straně, pokud jeho předání nebylo, po dobu trvání právních nebo věcných překážek, odloženo.

Článek 6

O předání a převzetí občana třetího státu se vypracuje ve dvojím vyhotovení protokol, který musí obsahovat následující údaje:

a) jméno a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství,

d) seznam předmětů a peněžních prostředků, které má občan třetího státu u sebe,

e) důvod předání,

f) místo a čas předání,

g) jména, příjmení, funkce a podpisy osob, které občana třetího státu předaly a převzaly.

Každá smluvní strana si ponechá jedno vyhotovení protokolu o předání a převzetí občana třetího státu.

Průvozy občanů třetích států

Článek 7

(1) Žádost o průvoz občana třetího státu se podává na tiskopise, který tvoří přílohu č. 4 tohoto protokolu, a vyřizuje se přímo mezi příslušnými útvary podle článku 9 odst. 2 tohoto protokolu. Žádost musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství,

b) druh a číslo cestovního dokladu,

c) informaci o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku,

d) informaci o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

e) prohlášení o tom, že nejsou známy důvody k odmítnutí průvozu a že je zajištěno pokračování cesty občana třetího státu až do cílového státu,

f) návrh místa a času předání k průvozu.

(2) Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně písemně, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. V případě odmítnutí žádosti je třeba žádající smluvní straně sdělit jeho důvody.

(3) Průvoz zajistí žádaná smluvní strana v dohodnutém termínu.

(4) Má-li se průvoz uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním na území státu žádané smluvní strany, podává se oznámení na tiskopise, který tvoří přílohu č. 5 tohoto protokolu. Oznámení musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství,

b) druh a číslo cestovního dokladu,

c) prohlášení o tom, že nejsou známy okolnosti, které mohou být důvodem pro odmítnutí průvozu,

d) letové údaje (den, číslo letu, čas příletu a odletu),

e) údaje o osobách, které občana třetího státu doprovázejí (jméno, příjmení, funkce, cestovní doklad).

(5) Oznámení o průvozu podle odstavce 4 se zasílá bez zbytečného odkladu tak, aby žádané smluvní straně bylo doručeno minimálně 72 hodin před jeho započetím. Žádaná smluvní strana sdělí své stanovisko nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení.

Vzory dokladů

Článek 8

Smluvní strany si do 30 dnů po vstupu Dohody v platnost vymění vzory dokladů dokazujících:

a) občanství států smluvních stran,

b) povolený pobyt na území států smluvních stran.

Orgány příslušné k provádění Dohody

Článek 9

(1) Příslušnými orgány podle článku 10 písm. d) Dohody jsou:

na české straně Policie České republiky,

na slovenské straně Policejní sbor ve Slovenské republice.

(2) Smluvní strany si nejpozději ke dni vstupu tohoto protokolu v platnost písemně oznámí útvary Policie České republiky a Policejního sboru ve Slovenské republice, které budou jednotlivá ustanovení Dohody a tohoto protokolu provádět. Současně si oznámí jejich adresy a způsoby spojení; o změnách se budou neprodleně informovat.

Hraniční přechody určené k provádění Dohody

Článek 10

Předávání a přebírání vlastních státních občanů, občanů třetích států a průvozy občanů třetích států se uskutečňují na těchto hraničních přechodech:

a) silniční:

Břeclav (D2) - Brodské

Hodonín - Holíč

Sudoměřice - Skalica

Velká nad Veličkou - Vrbovce

Strání - Moravské Lieskové

Březová - Nová Bošáca

Starý Hrozenkov - Drietoma

Brumov-Bylnice - Horné Srnie

Nedašova Lhota - Červený Kameň

Střelná - Lysá pod Makytou

Velké Karlovice - Makov

Bilá-Bumbálka - Makov

Bílá - Klokočov

Mosty u Jablunkova - Svrčinovec

b) železniční:

Lanžhot - Kúty

Horní Lideč - Luky pod Makytou

Mosty u Jablunkova - Čadca

c) mezinárodní letiště:

na území České republiky: letiště Praha-Ruzyně

na území Slovenské republiky: letiště M. R. Štefánika Bratislava.

Hrazení nákladů

Článek 11

(1) Náklady podle článku 8 odst. 2 a 3 Dohody, které vznikly žádané smluvní straně, uhradí žádající smluvní strana bankovním převodem na účet žádané smluvní strany do třiceti dnů ode dne doručení faktury. Tyto náklady zahrnují:

a) jízdné,

b) stravné,

c) ubytování,

d) ostatní nutné finanční náklady (např. na nezbytné lékařské ošetření, poplatky za parkování, silniční a telekomunikační poplatky).

(2) Výše náhrad poskytovaných podle odstavce 1 se řídí vnitrostátními právními předpisy žádané smluvní strany.

(3) Jízdným se rozumí náhrada nákladů za použití služebního motorového vozidla, případně prostředků hromadné přepravy osob, s výjimkou letadel a vozidel taxislužby. Do ostatních nutných finančních nákladů se zahrnují pouze účelně vynaložené náklady při dodržení maximální hospodárnosti.

(4) Žádaná smluvní strana provede vyúčtování náhrady nákladů podle odstavce 1 vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

(5) Součástí vyúčtování náhrad nákladů jsou doklady prokazující skutečnou výši nákladů podle jednotlivých položek uvedených v odstavci 1.

(6) Náhrady nákladů podle odstavce 1 se hradí za přepravované osoby i za jejich doprovod.

Závěrečná ustanovení

Článek 12

Každá smluvní strana určí tři experty, kteří budou nejméně jednou za rok společně vyhodnocovat plnění Dohody a v případě potřeby budou předkládat návrhy na řešení otázek souvisejících s jejím prováděním. K těmto jednáním mohou být přizváni i další experti.

Článek 13

(1) Tento protokol vstoupí v platnost současně s Dohodou.

(2) Tento protokol se neprovádí po dobu a v rozsahu, v jakém je provádění Dohody pozastaveno.

(3) Platnost tohoto protokolu skončí současně se skončením platnosti Dohody.


Dáno v Bratislavě dne 2. července 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra České republiky:
Rudolf Slánský v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Slovenské republice

Za Ministerstvo vnitra Slovenské republiky:
Ivan Šimko v. r.
ministr vnitra

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 2. července 2002 byla vyhlášena pod č. 1/2004 Sb. m. s.


Příloha č. 1

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ OBČANA STÁTU SMLUVNÍ STRANY

Příloha č. 2

VYROZUMĚNÍ O PŘEDÁNÍ OBČANA TŘETÍHO STÁTU

Příloha č. 3

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ OBČANA TŘETÍHO STÁTU

Příloha č. 4

ŽÁDOST O PRŮVOZ

Příloha č. 5

OZNÁMENÍ O PRŮVOZU

Přesunout nahoru