Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy

Datum vyhlášení 09.02.2004
Uzavření smlouvy 06.04.2001
Platnost od 01.02.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. dubna 2001 byla v Londýně podepsána Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 1. února 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy

Vláda České republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“), vedeny snahou zajistit ochranu utajovaných skutečností předávaných mezi oběma státy nebo obchodním a průmyslovým organizacím obou států v rámci spolupráce ozbrojených sil, výzkumu, výroby a zásobování v oblasti obrany, se v zájmu národní bezpečnosti dohodly na následujících opatřeních, která jsou uvedena v této všeobecné Bezpečnostní dohodě (dále jen „Dohoda“). Tato Dohoda se nevztahuje na výměnu informací o nukleárních, biologických nebo chemických zařízeních všeobecně označovaných jako zbraně hromadného ničení.

1. DEFINICE POJMŮ

Pro přehlednost se definují následující pojmy:

1.1 „Utajovaná skutečnost“ znamená jakoukoliv utajovanou skutečnost, ať se jedná o ústní nebo vizuální sdělení utajovaného obsahu, elektromagnetický přenos utajovaného sdělení nebo o materiál.

1.1.1 „Materiál“ zahrnuje jakoukoliv součást stroje, zařízení či zbraně, ať již vyrobené nebo v procesu výroby a nebo dokument.

1.1.2 „Dokument“ znamená jakýkoliv dopis, poznámku, zápis, hlášení, memorandum, zprávu, náčrt, fotografii, film, mapu, diagram, plán, poznámkový blok, sítotiskovou šablonu, kopírovací papír, pásku psacího stroje, disketu atd. či jinou formu zaznamenané informace (například nahrávku na magnetofonové pásce, magnetický záznam, děrný štítek, pásku atd.).

1.2 Pro účely této Dohody se budou brát v úvahu tyto stupně utajení používané v obou státech:

v České republiceve Spojeném království
TAJNÉUK SECRET
DŮVĚRNÉUK CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉUK RESTRICTED

Obecným pravidlem bude, že výše uvedené stupně utajení budou považovány za ekvivalentní. V souladu s tím bude utajovaná skutečnost UK CONFIDENTIAL předaná České republice přenášena, uchovávána, umisťována a bude s ní nakládáno způsobem, který jí poskytne stejnou ochranu, jaká se poskytuje utajované skutečnosti České republiky stupně DŮVĚRNÉ. Výjimečně může jedna z vlád požádat druhou o poskytnutí ochrany na vyšším stupni utajení, než vyžaduje vyznačená klasifikace, nikoli však na nižším.

1.3 „Smluvní partner“ je fyzická nebo právnická osoba, která má právní způsobilost uzavírat kontrakty.

1.4 „Kontrakt“ je smlouva mezi dvěma nebo více smluvními partnery vytvářející a definující vynutitelná práva a povinnosti mezi nimi.

1.5 „Utajovaný kontrakt“ je kontrakt obsahující nebo zahrnující utajované skutečnosti.

1.6 „Národní bezpečnostní úřad/Určený bezpečnostní úřad“ je vládní úřad odpovědný za bezpečnost utajovaných skutečností, které jsou předmětem této Dohody.

1.7 „Vláda původce“ je vláda zastoupená Národním bezpečnostním Úřadem/Určeným bezpečnostním úřadem, od které utajované skutečnosti pocházejí.

1.8 „Vláda příjemce“ je vláda zastoupená Národním bezpečnostním Úřadem/Určeným bezpečnostním úřadem, které jsou utajované skutečnosti předávány.

1.9 „Zařízení“ jsou prostory společnosti/organizace, v nichž se používají či uchovávají utajované skutečnosti či materiál.

2. NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD/URČENÝ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

2.1 Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad odpovědný za ochranu utajovaných skutečností v daném státě je:

v České republice
Národní bezpečnostní úřad
P. O. box 2100
160 49 Praha 6
Česká republika

ve Spojeném království
Ředitelství bezpečnosti
(velitelství, agentury a průmysl)
Ministerstvo obrany
Main Building, Whitehall
Londýn, SW1A 2HB

2.2 Kontaktními místy pro všechny aspekty této Dohody jsou:

pro Českou republiku
Přidělenec obrany
Velvyslanectví České republiky
26 Kensington Palace Gardens
Londýn, W8 4QY

pro Spojené království
Přidělenec obrany - vojenský a letecký přidělenec
Britské velvyslanectví
Thunovská 14
118 00 Praha 1

3. OMEZENÍ PRO POUŽITÍ A OPATŘENÍ PROTI UVOLŇOVÁNÍ PŘEDANÝCH UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

3.1 Pokud k tomu není dán předem výslovný souhlas, vláda příjemce neuvolní, nepoužije ani nedovolí uvolnění nebo použití jakékoli utajované skutečnosti, pokud to není v souladu s účely a rozsahem omezení stanovených vládou původce nebo jejím zástupcem.

3.2 Vláda příjemce nepředá ani neuvolní žádnému vládnímu úředníkovi nebo smluvnímu partnerovi, jeho zaměstnancům ani žádné jiné osobě, která je občanem třetího státu nebo má dvojí občanství, ani mezinárodní organizaci žádné utajované skutečnosti poskytované podle této Dohody a nezveřejní žádné utajované skutečnosti bez předchozího písemného souhlasu vlády původce utajovaných skutečností. Kromě toho vláda příjemce neuvolní žádné třetí straně žádné předané neutaj ováné skutečnosti bez předchozího písemného souhlasu vlastníka/původce těchto skutečností.

3.3 Žádná část této Dohody nebude považována za část opravňující k uvolňování, použití, výměně nebo uvolnění informací podléhajících právu duševního vlastnictví, pokud nebylo předem získáno konkrétní písemné svolení vlastníka těchto práv.

4. OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

4.1 Vláda původce zajistí, aby vláda příjemce byla informována o:

(a) bezpečnostní klasifikaci utajovaných skutečností a o všech podmínkách pro jejich uvolňování nebo omezeních při jejich použití a o tom, že tyto skutečnosti jsou takto označeny,

(b) každé dodatečné změně v bezpečnostní klasifikaci.

4.2 Vláda příjemce bude:

(a) v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytovat utajovaným skutečnostem přijatým od druhé vlády úroveň bezpečnostní ochrany, jaká je poskytována utajovaným skutečnostem ekvivalentní klasifikace pocházejícím od vlády příjemce v souladu s odstavcem 1.2,

(b) zajišťovat, aby utajované skutečnosti byly opatřeny vlastním stupněm utajení v souladu s odstavcem 1.2,

(c) zajišťovat, aby nedocházelo ke změnám stupňů utajení, nebyl-li k tomu vládou původce či jejím zástupcem poskytnut písemný souhlas.

4.3 Aby bylo možné dosáhnout srovnatelných bezpečnostních standardů a rovněž tyto standardy zachovat, bude Národní bezpečnostní Ůřad/Určený bezpečnostní úřad na požádání poskytovat partnerskému bezpečnostnímu úřadu informace o svých bezpečnostních standardech, postupech a praktikách při ochraně utajovaných skutečností a za tímto účelem umožní druhému Národnímu bezpečnostnímu úřadu/Určenému bezpečnostnímu úřadu návštěvy.

5. PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM SKUTEČNOSTEM

Přístup k utajovaným skutečnostem budou mít pouze osoby, které se s nimi potřebují seznamovat v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů a které byly Národním bezpečnostním Úřadem/Určeným bezpečnostním úřadem vlády příjemce v souladu s vnitrostátními právními předpisy bezpečnostně prověřeny na úrovni odpovídající klasifikaci utajovaných skutečností, k nimž mají mít přístup.

6. PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

6.1 Utajované skutečnosti České republiky stupně DŮVĚRNÉ a vyššího a utajované skutečnosti Spojeného království stupně CONFIDENTIAL a vyššího budou předávány mezi oběma státy v souladu s vnitrostátními bezpečnostními právními předpisy vlády původce. V obvyklých případech bude využíváno diplomatických cest. Bude-li to pro obě vlády přijatelné, lze pro předávání utajovaných skutečností přijmout i jiná opatření.

6.2 Utajované skutečnosti stupně VYHRAZENÉ/RESTRICTED budou předávány v souladu s vnitrostátními bezpečnostními právními předpisy vlády původce.

6.3 Utajované skutečnosti mohou být předávány mezi zařízením České republiky a zařízením v České republice, které vlastní Spojené království, nebo mezi zařízením Spojeného království a zařízením ve Spojeném království, které vlastní Česká republika, za použití vnitrostátních právních předpisů toho státu, ve kterém se zařízení nachází. K uvolnění informací může dojít pouze mezi zařízeními, která mají odpovídající bezpečnostní potvrzení organizace, a pouze tehdy, bylo-li uvolnění utajovaných skutečností do druhého státu schváleno.

7. NÁVŠTĚVY

7.1 Pokud nebude Národním bezpečnostním Úřadem/Určeným bezpečnostním úřadem stanoveno jinak, bude pro návštěvníky včetně návštěvníků nacházejících se služebně mimo druhý stát, kteří potřebují přístup k utajovaným skutečnostem nebo obranným zařízením/objektům smluvního partnera, jež se zabývají utajovanou činností, požadován předchozí souhlas Národního bezpečnostního Úřadu/Určeného bezpečnostního úřadu hostitelského státu. Žádosti o takové návštěvy se předkládají prostřednictvím příslušných kontaktních míst podle článku 2.2 této Dohody.

7.2 Žádosti musí obsahovat následující informace:

7.2.1 Jména a příjmení navrhovaného návštěvníka, datum a místo narození, občanství a číslo cestovního dokladu nebo identifikační karty.

7.2.2 Oficiální funkční zařazení návštěvníka společně s názvem zařízení, které zastupuje.

7.2.3 Certifikát o bezpečnostní prověrce návštěvníka.

7.2.4 Úplný název a adresu zařízení, které má být navštíveno.

7.2.5 Jméno a postavení osoby(osob), která má být navštívena, je-li známo.

7.2.6 Účel návštěvy.

7.2.7 Datum návštěvy. V případech opakovaných návštěv musí být uvedeno celkové období, ve kterém se budou návštěvy uskutečňovat.

7.3 Všichni návštěvníci musí dodržovat bezpečnostní právní předpisy hostitelského státu.

7.4 Žádosti o návštěvu musí být předloženy Národnímu bezpečnostnímu úřadu/Určenému bezpečnostnímu úřadu vlády příjemce v souladu s obvyklými postupy této vlády. Urgentní návštěvy mohou být v naléhavých případech zorganizovány na základě oboustranného souhlasu.

7.5 V případech týkajících se specifického projektu nebo konkrétního kontraktu mohou být pořízeny „Seznamy návštěvníků vykonávajících opakované návštěvy“, pokud je to schváleno oběma vládami. Počáteční období platnosti těchto „Seznamů“ nepřesáhne 12 měsíců, a pokud byl předem získán souhlas příslušného Národního bezpečnostního Úřadu/Určeného bezpečnostního úřadu, může být jejich platnost prodloužena na další časové období, které nesmí přesáhnout 12 měsíců. „Seznamy“ musí být předloženy ke schválení v souladu s obvyklými postupy vlády příjemce. Jakmile je „Seznam“ schválen, mohou se návštěvy organizovat přímo mezi zařízeními, zainteresovanými vzhledem k osobám uvedeným v „Seznamu“.

7.6 S každou utajovanou skutečností, která může být návštěvníkům poskytnuta, nebo o níž se mohou dozvědět, musí návštěvníci zacházet jako se skutečností předanou podle ustanovení této Dohody.

8. KONTRAKTY

8.1 Při návrhu na uzavření utajovaného kontraktu se smluvním partnerem z druhého státu nebo v případě zmocnění smluvního partnera vlastního státu k uzavření takového utajovaného kontraktu získá vláda původce v relevantních případech předem ujištění od Národního bezpečnostního úřadu/Určeného bezpečnostního úřadu druhého státu, že navrhovaný smluvní partner je bezpečnostně prověřen na odpovídající úrovni a že může poskytnout vhodné bezpečnostní záruky, které zajistí utajovaným skutečnostem dostatečnou ochranu. Ujištění musí zahrnovat odpovědnost za to, že bezpečnostní konání prověřeného smluvního partnera bude v souladu s vnitrostátními bezpečnostními právními předpisy a bude pod dohledem jeho Národního bezpečnostního úřadu/Určeného bezpečnostního úřadu.

8.2 Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad zajistí, aby smluvní partner, se kterým bude na základě tohoto předsmluvního zjištění uzavřen kontrakt, byl informován o následujícím:

8.2.1 Definici pojmu „utajovaná skutečnost“ a ekvivalentních stupních utajení států obou vlád v souladu s ustanoveními této Dohody.

8.2.2 Názvech vládních úřadů v každém z obou států oprávněných k uvolňování a koordinaci ochrany utajovaných skutečností.

8.2.3 Cestách používaných pro předávání utajovaných skutečností mezi vládními úřady a/nebo zainteresovanými smluvními partnery.

8.2.4 Postupech a mechanismech sdělování změn, které mohou nastat, pokud jde o utajované skutečnosti, a to buď v důsledku změn v jejich bezpečnostní klasifikaci nebo protože již není nutné je chránit.

8.2.5 Postupech při schvalování návštěv, přístupů nebo kontrol prováděných osobami z jednoho státu u zařízení druhého státu, na něž se kontrakt vztahuje.

8.2.6 Povinnosti smluvního partnera nezpřístupnit utajované skutečnosti jiné osobě než takové, která již byla prověřena, prokáže potřebu seznamovat se s utajovanými skutečnostmi a zabývá se nebo se podílí na plnění kontraktu.

8.2.7 Povinnosti smluvního partnera nezpřístupnit utajované skutečnosti ani nedovolit jejich uvolnění žádné osobě, která není prověřena k přístupu svým Národním bezpečnostním úřadem/Určeným bezpečnostním úřadem.

8.2.8 Povinnosti smluvního partnera neprodleně oznámit svému Národnímu bezpečnostnímu úřadu/Určenému bezpečnostnímu úřadu každý případ ztráty, úniku či ohrožení utajovaných skutečností spojených s kontraktem nebo podezření, že k takové ztrátě, úniku či ohrožení došlo.

8.3 Za účelem umožnění odpovídající kontroly ochrany utajovaných skutečností předá Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad vlády původce dvě vyhotovení relevantních částí utajovaného kontraktu Národnímu bezpečnostnímu úřadu/Určenému bezpečnostnímu úřadu vlády příjemce.

8.4 Každý kontrakt bude obsahovat specifikaci bezpečnostních požadavků a stupeň utajení každé součásti kontraktu. V České republice bude tato specifikace stanovena ve zvláštní bezpečnostní doložce kontraktu. Ve Spojeném království bude specifikace obsažena ve zvláštní bezpečnostní doložce a v „Přehledu bezpečnostních aspektů“. Tato specifikace musí identifikovat každou utajovanou součást kontraktu nebo každou utajovanou součást, která na základě kontraktu vznikne, a přidělit jim konkrétní stupně utajení. Změny v těchto požadavcích nebo součástech budou sdělovány podle potřeby a vláda původce bude informovat vládu příjemce, budou-li všechny skutečnosti odtajněny.

9. BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁTY

9.1 Na žádost druhé vlády oznámí Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad úroveň bezpečnostní prověrky zařízení ve svém státě. Národní bezpečnostní úřad/Určený bezpečnostní úřad rovněž oznámí úroveň bezpečnostní prověrky jednotlivých občanů svého státu, bude-li to požadováno. Tato sdělení budou označována jako „Certifikát o bezpečnostní prověrce zařízení“ a „Certifikát o bezpečnostní prověrce osoby“.

9.2 Na základě žádosti zjistí Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad úroveň bezpečnostní prověrky zařízení/osoby, k níž jsou informace vyžadovány, a předá je formou „Certifikátu o bezpečnostní prověrce“, pokud již bylo zmíněné zařízení/osoba prověřeno. Jestliže zařízení/osoba nemá bezpečnostní prověrku nebo má prověrku nižšího bezpečnostního stupně, než který byl požadován, bude zaslána odpověď v tom smyslu, že „Certifikát o bezpečnostní prověrce“ nemůže být poskytnut ihned. V takových případech budou iniciovány kroky vedoucí ke splnění požadavku. Úspěšně ukončené šetření bude základem pro vydání „Certifikátu o bezpečnostní prověrce“.

9.3 Pokud Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad státu, v němž je zařízení registrováno, považuje organizaci za nezpůsobilou pro vydání „Certifikátu o bezpečnostní prověrce“, bude o tom žádající Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad vyrozuměn.

9.4 Jestliže jeden z Národních bezpečnostních Úřadů/Určených bezpečnostních úřadů získá o osobě, které již bylo vydáno bezpečnostní osvědčení, jakékoliv informace svědčící o bezpečnostní nezpůsobilosti této osoby, bude informovat druhý Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad o povaze těchto informací a o krocích, které zamýšlí učinit nebo které již učinil. Každý z Národních bezpečnostních Úřadů/Určených bezpečnostních úřadů může požádat o revizi „Certifikátu o bezpečnostní prověrce osoby“, který již byl poskytnut druhým Národním bezpečnostním Úřadem/Určeným bezpečnostním úřadem, za předpokladu, že tento požadavek je odůvodněn. Žádajícímu Národnímu bezpečnostnímu Úřadu/Určenému bezpečnostnímu úřadu budou oznámeny výsledky revize a všechny další kroky.

9.5 Vyskytne-li se informace, která vyvolá pochybnosti o tom, zda prověřené zařízení má mít i nadále přístup k utajovaným skutečnostem ve druhém státě, budou podrobnosti týkající se této informace okamžitě oznámeny partnerskému Národnímu bezpečnostnímu Úřadu/Určenému bezpečnostnímu úřadu, aby bylo možné zahájit šetření.

9.6 Jestliže jeden z Národních bezpečnostních Úřadů/Určených bezpečnostních úřadů učiní kroky ke zrušení bezpečnostní prověrky osoby nebo ji zruší, zruší nebo učiní kroky ke zrušení přístupu, který je poskytován občanovi druhého státu na základě bezpečnostní prověrky, oznámí to druhému Národnímu bezpečnostnímu úřadu/Určenému bezpečnostnímu úřadu s uvedením důvodů k takovému postupu.

9.7 Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad může požádat druhý úřad, aby přezkoumal „Certifikát o bezpečnostní prověrce zařízení“, a to za předpokladu, že jeho požadavek je podložen důvody pro takový postup. Po provedení kontroly bude žádající úřad vyrozuměn o výsledcích a budou mu poskytnuta fakta vysvětlující všechna rozhodnutí.

9.8 Požádá-li o to druhá vláda, budou Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad spolupracovat při přezkumech a šetřeních týkajících se bezpečnostních prověrek.

10. ZTRÁTA NEBO OHROŽENÍ

10.1 V případě porušení bezpečnosti, při níž dojde ke ztrátě utajovaných skutečností, nebo při podezření, že utajovaná skutečnost byla uvolněna neoprávněným osobám, bude Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad vlády příjemce neprodleně informovat Národní bezpečnostní Úřad/Určený bezpečnostní úřad vlády původce.

10.2 Vláda příjemce provede v souladu s právními předpisy o ochraně utajovaných skutečností platnými v příslušném státě okamžité šetření, je-li to nutné, i za pomoci vlády původce. Jakmile to bude možné, bude vláda příjemce informovat vládu původce o okolnostech, výsledcích šetření a přijatých opatřeních, která zamezí opakování takového porušení bezpečnosti.

11. NÁKLADY

Obě vlády ponesou vlastní náklady související s prováděním této Dohody.

12. ZMĚNY

Ustanovení této Dohody mohou být změněna na základě písemného souhlasu obou vlád. Změny vstoupí v platnost v souladu s postupem uvedeným v článku 14.

13. SPORY

Veškeré rozdílnosti ve výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny prostřednictvím jednání mezi vládami a nebudou postoupeny k vyřešení žádnému národnímu nebo mezinárodnímu tribunálu ani žádné třetí straně.

14. VSTUP V PLATNOST

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy států obou vlád a vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce poté, co si obě vlády vymění noty o splnění podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

15. UKONČENÍ PLATNOSTI A REVIZE

15.1 Tato Dohoda zůstane v platnosti, dokud tato nebude ukončena jednou z vlád, která zašle druhé z nich písemnou výpověď se šestiměsíční lhůtou. V takovém případě skončí platnost Dohody uplynutím 180 dní ode dne doručení výpovědi diplomatickou cestou druhé z vlád. Obě vlády budou i po ukončení platnosti Dohody odpovědné za zajištění ochrany všech utajovaných skutečností vyměněných podle ustanovení této Dohody, a to v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

15.2 Chráněny budou rovněž všechny utajované skutečnosti předávané v rámci této Dohody, i když k jejich předání dojde po podání výpovědi jednou z vlád.

15.3 V případě ukončení platnosti této Dohody budou jakékoliv závažné nevyřešené problémy urovnány prostřednictvím jednání mezi oběma vládami.


Dáno v Londýně dne 6. 4. 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. Tomáš Kadlec v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

ZA VLÁDU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
John Cochrane v. r.
ředitel sekce bezpečnostní politiky Ministerstva obrany

Přesunout nahoru