Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 137/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností

Datum vyhlášení 14.12.2004
Uzavření smlouvy 14.05.2003
Platnost od 01.12.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

137

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. května 2003 byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 2 dne 1. prosince 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A KABINETEM MINISTRŮ UKRAJINY

O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

Vláda České republiky a Kabinet ministrů Ukrajiny,

dále jen „smluvní strany“,

majíce v úmyslu zajistit ochranu utajovaných skutečností předávaných mezi smluvními stranami v rámci uzavřených dohod o spolupráci, nebo dohod, které budou uzavřeny v rámci nabídkových řízení, kontraktů nebo zakázek veřejných nebo soukromých subjektů států smluvních stran,

potvrzujíce, že tato Dohoda neovlivní závazky smluvních stran, které vyplývají z jiných mezinárodních dohod, a že nebude využita proti zájmům, bezpečnosti a územní celistvosti jiných států,

se dohodly následovně:

Článek 1

Definice

V této Dohodě jsou užívány termíny, jejichž význam je následující:

(1) utajované skutečnosti

informace a materiály, bez ohledu na jejich formu, povahu a způsob přenosu, kterým byl přidělen stupeň utajení, které byly příslušně označeny a které v zájmu národní bezpečnosti a v souladu s právními předpisy států smluvních stran vyžadují ochranu proti neoprávněnému přístupu.

(2) utajovaný kontrakt

právní vztah mezi dvěma nebo několika kontrahenty definující vzájemně vynutitelná práva a povinnosti, který obsahuje utajované skutečnosti.

(3) kontrahent

fyzická nebo právnická osoba mající právní způsobilost uzavírat kontrakty.

(4) hostitelská smluvní strana

smluvní strana, která přijímá návštěvu na území svého státu.

(5) předávající smluvní strana

smluvní strana, která vydává nebo předává utajované skutečnosti druhé smluvní straně.

(6) přijímající smluvní strana

smluvní strana, které jsou vydány nebo předány utajované skutečnosti předávající smluvní stranou.

(7) uživatel

fyzická nebo právnická osoba, která byla v souladu s vnitrostátními právními předpisy oprávněna nakládat s utajovanými skutečnostmi.

(8) třetí strana

státy, jejichž vlády nejsou smluvními stranami této Dohody, jejich orgány, podniky, instituce, organizace a státní příslušníci těchto států, jakož i osoby bez státní příslušnosti nebo mezinárodní organizace.

(9) osvědčení o bezpečnostní prověrce

kladné rozhodnutí vycházející z vyšetřovacího procesu, jehož cílem je ověření loajality a důvěryhodnosti osoby či organizace, jakož i dalších bezpečnostních aspektů podle vnitrostátních právních předpisů. Toto rozhodnutí je předpokladem k tomu, aby mohl být osobě či organizaci bez bezpečnostního rizika povolen přístup k utajovaným skutečnostem určitého stupně a aby jim mohlo být umožněno nakládání s nimi.

Článek 2

Příslušné bezpečnostní úřady

Příslušné bezpečnostní úřady zodpovědné za provádění této Dohody jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ),

na Ukrajině:

Cлужбa безпеkи Ykpaïни (Služba bezpečnosti Ukrajiny)

Článek 3

Zásady bezpečnosti

(1) Smluvní strany přijmou, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, všechna opatření potřebná k zajištění patřičné ochrany utajovaných skutečností, které byly obdrženy na základě této Dohody a na základě jiných dohod mezi smluvními stranami nebo kontraktů či subkontraktů uzavřených smluvními stranami nebo subjekty k tomu účelu oprávněnými.

(2) Ochrana a využití utajovaných skutečností vyměňovaných mezi smluvními stranami se řídí následujícími zásadami:

a) přijímající smluvní strana zajistí, že přijaté utajované skutečnosti budou označeny ekvivalentním stupněm utajení v souladu s článkem 4,

b) přístup k utajovaným skutečnostem smí být povolen pouze osobám, u kterých to jejich funkce vyžaduje na základě zásady „potřeby znát“ a kterým bylo v souladu s vnitrostátními právními předpisy předem uděleno bezpečnostní osvědčení na odpovídajícím stupni,

c) smluvní strany budou navzájem uznávat certifikáty o bezpečnostní prověrce vydané uživatelům,

d) příslušné bezpečnostní úřady států smluvních stran se budou bezodkladně informovat o změnách v certifikátech o bezpečnostní prověrce uživatelů, zejména v případech jejich odebrání či snížení jejich stupně,

e) přijímající smluvní strana nesmí předat utajované skutečnosti třetí straně bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany,

f) předané utajované skutečnosti nesmí být použity k jiným účelům než k těm, které jsou předpokládány ve smlouvách uzavřených mezi smluvními stranami, v kontraktech nebo subkontraktech uzavřených smluvními stranami nebo subjekty k tomu účelu oprávněnými, bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany,

g) přijímající smluvní strana nesmí snížit ani zrušit stupeň utajení předané utajované skutečnosti bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany.

Článek 4

Stupně utajení a jejich porovnatelnost

(1) S přihlédnutím ke svým vnitrostátním právním předpisům přijímají smluvní strany následující porovnatelnost vnitrostátních stupňů utajení:

Česká republika Ukrajina anglický ekvivalent
PŘÍSNĚ TAJNÉ OСOБЛИВOЇ ВАЖЛИВОСТИ TOP SECRET
TAJNÉ ЦIЛKОМ TAЄMHO SECRET
DŮVĚRNÉ TAЄMHO CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ ДЛЯ СЛУЖБОВОГО
KОРИСТУВАННЯ
RESTRICTED

Článek 5

Bezpečnostní opatření

(1) Před předáním utajované skutečnosti uvolněné jednou smluvní stranou uživatelům ze státu druhé smluvní strany je přijímající smluvní strana povinna:

a) ubezpečit se, že v organizacích státu přijímající smluvní strany je odpovídajícím způsobem zabezpečena ochrana utajovaných skutečností,

b) vydat těmto organizacím osvědčení o bezpečnostní prověrce požadovaného stupně, pokud splňují podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro jeho vydání,

c) vydat osvědčení o bezpečnostní prověrce požadovaného stupně osobám, které při výkonu své funkce potřebují přístup k utajovaným skutečnostem, pokud tyto osoby splňují podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro jeho vydání,

d) zajistit, aby všechny osoby, které mají přístup k přijatým utajovaným skutečnostem, byly příslušným způsobem poučeny o bezpečnostních pravidlech a o svých povinnostech v oblasti bezpečnosti. Všechny takové osoby musí písemně potvrdit, že plně pochopily své povinnosti a že si jsou vědomy následků plynoucích z právních předpisů jejich státu v případech zpřístupnění utajovaných skutečností neoprávněným osobám záměrně nebo z nedbalosti.

(2) V případech smluvních jednání o utajovaných kontraktech nebo subkontraktech mezi uživatelem ze státu jedné smluvní strany a uživatelem ze státu druhé smluvní strany musí příslušný bezpečnostní úřad státu předávající smluvní strany informovat svůj protějšek o stupni utajení utajovaných skutečností spojených s těmito jednáními.

(3) Ke každému utajovanému kontraktu nebo subkontraktu musí být připojena bezpečnostní příloha. V této příloze upřesní příslušný bezpečnostní úřad státu předávající smluvní strany, jaké utajované skutečnosti budou přijímající smluvní straně předány a jaký odpovídající stupeň utajení jim byl přidělen. Pouze předávající smluvní strana může upravovat stupeň utajení uvedený v bezpečnostní příloze. Příslušný bezpečnostní úřad státu předávající smluvní strany předá kopii bezpečnostní přílohy příslušnému bezpečnostnímu úřadu státu přijímající smluvní strany.

(4) Přijatá opatření na ochranu utajovaných skutečností a postupy pro vyhodnocování a náhradu škody způsobené kontrahentům v důsledku úniku utajovaných skutečností by měly být podrobně stanoveny v příslušném utajovaném kontraktu.

(5) Smluvní strany zajistí provádění pravidelných bezpečnostních inspekcí u subjektů, které nakládají s utajovanými skutečnostmi přijatými od druhé smluvní strany.

Článek 6

Označování utajovaných skutečností

(1) V okamžiku přijetí utajovaných skutečností musí přijímající smluvní strana zajistit, že budou označeny vnitrostátním stupněm utajení v souladu s článkem 4.

(2) Přijímající smluvní strana zajistí stejné označení stupňů utajení jako u originálů také v případě jejich reprodukcí a překladů a zajistí jim stejnou ochranu.

(3) Příslušné bezpečnostní úřady států smluvních stran se neprodleně informují o všech změnách stupňů utajení předaných utajovaných skutečností.

Článek 7

Předávání utajovaných skutečností

(1) Utajované skutečnosti musí být mezi smluvními stranami předávány diplomatickou cestou. Příslušný bezpečnostní úřad státu přijímající smluvní strany písemně potvrdí příjem utajovaných skutečností a předá je dále uživatelům.

(2) Příslušné bezpečnostní úřady mohou, ve zvláštních případech a po vzájemné dohodě, určit jiné způsoby předávání utajovaných skutečností.

(3) Elektromagnetický přenos utajované skutečnosti smí být prováděn pouze v zašifrované formě schválené příslušnými bezpečnostními úřady.

Článek 8

Návštěvy

(1) Návštěvy příslušníků státu jedné smluvní strany do zařízení nebo prostor, v nichž je nakládáno s utajovanými skutečnostmi a které jsou umístěny na území státu druhé smluvní strany, budou schváleny pod podmínkou, že příslušný bezpečnostní úřad státu hostitelské smluvní strany předem takovou návštěvu písemně povolí. Návštěvy příslušníků třetí strany umožňující přístup k utajovaným skutečnostem států smluvních stran, nebo přístup do míst, kde je s takovými skutečnostmi nakládáno, budou povoleny pouze po poskytnutí vzájemného písemného souhlasu příslušných bezpečnostních úřadů obou států.

(2) Žádosti o povolení návštěvy se obvykle předávají diplomatickou cestou příslušnému bezpečnostnímu úřadu státu hostitelské smluvní strany. Tyto žádosti musí být doručeny nejméně tři týdny před požadovanou návštěvou.

(3) Žádost o povolení návštěvy musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní příslušnost a číslo pasu,

b) název pozice a pracovní zařazení návštěvníka a jméno subjektu, který zastupuje,

c) stupeň bezpečnostní prověrky návštěvníka doložený kopií certifikátu o bezpečnostní prověrce vydaného příslušným bezpečnostním úřadem státu žádající smluvní strany,

d) navrhované datum návštěvy a předpokládaná doba jejího trvání,

e) účel návštěvy, typ a stupně utajení utajovaných skutečností, se kterými se má návštěvník seznámit,

f) název navštívených subjektů, prostor a míst,

g) je-li to možné, pak jména a příjmení osob, které návštěvníka přijmou,

h) datum, podpis a úřední razítko příslušného bezpečnostního úřadu státu žádající smluvní strany.

(4) Příslušné bezpečnostní úřady států smluvních stran mohou pro své státní příslušníky požádat o povolení návštěvy trvající nejvýše 12 měsíců. Je-li předpokládáno, že určitá návštěva nebude ukončena v povolené době, nebo pokud je třeba prodloužit povolenou dobu pro pravidelné návštěvy, musí příslušný bezpečnostní úřad státu žádající smluvní strany podat novou žádost nejpozději tři týdny před vypršením platnosti povolení probíhající návštěvy.

(5) Všichni návštěvníci se musí podrobit bezpečnostním předpisům platným na území státu hostitelské smluvní strany.

(6) Pro každý projekt, program nebo kontrakt se příslušné bezpečnostní úřady států smluvních stran mohou dohodnout na sestavení seznamu osob, kterým se povolují opakované návštěvy v souladu se zásadami a podmínkami dohodnutými mezi příslušnými bezpečnostními úřady států smluvních stran. Tyto seznamy jsou zpočátku platné na dobu dvanácti měsíců a mohou být prodlouženy po dohodě mezi příslušnými bezpečnostními úřady států smluvních stran na další nejvýše dvanáctiměsíční období.

(7) Seznamy uvedené v odstavci (6) tohoto článku musí být potvrzeny příslušným bezpečnostním úřadem státu hostitelské smluvní strany. Jakmile jsou seznamy schváleny příslušnými bezpečnostními úřady států smluvních stran, mohou být podrobnosti jednotlivých návštěv projednávány přímo se subjekty, které mají osoby na seznamu navštívit.

Článek 9

Porušení bezpečnostních předpisů

(1) Není-li vyloučeno, je-li předpokládáno nebo je-li zjištěno porušení vnitrostátních právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností, a v případě, že toto porušení může ovlivnit ochranu utajovaných skutečností předaných podle této Dohody, musí být tento fakt příslušným bezpečnostním úřadem státu přijímající smluvní strany neprodleně písemně sdělen příslušnému bezpečnostnímu úřadu státu předávající smluvní strany.

(2) Každý případ porušení vnitrostátních právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností ve smyslu odstavce (1) tohoto článku musí být vyšetřen a musí být přijata příslušná opatření v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu přijímající smluvní strany. Příslušný bezpečnostní úřad státu předávající smluvní strany musí být informován o výsledcích vyšetřování.

Článek 10

Náklady

Náklady vzniklé jedné ze smluvních stran při provádění této Dohody druhá smluvní strana nehradí.

Článek 11

Konzultace a inspekce

(1) K zabezpečení úzké spolupráce při provádění této Dohody si příslušné bezpečnostní úřady států smluvních stran na požádání navzájem poskytují konzultace.

(2) Aby bylo možné udržet srovnatelné standardy bezpečnosti, každá ze smluvních stran bude druhé smluvní straně poskytovat relevantní vnitrostátní právní předpisy a změny v nich. Na základě žádosti budou poskytovány rovněž postupy a národní zvyklosti při zajišťování ochrany utajovaných skutečností.

(3) Každá ze smluvních stran umožní příslušnému bezpečnostnímu úřadu státu druhé smluvní strany provádět kontrolu podmínek, za jakých jsou přijaté utajované skutečnosti uchovávány a používány.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Tato Dohoda vstupuje v platnost prvního dne druhého měsíce po přijetí poslední písemné noty mezi smluvními stranami, která potvrdí ukončení vnitrostátních postupů nezbytných pro její vstup v platnost.

(3) Každá ze smluvních stran může kdykoliv předložit písemný návrh změn této Dohody. Po schválení oběma smluvními stranami se změny této Dohody stanou nedílnou součástí této Dohody a vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v odstavci (2) tohoto článku.

(4) Každý nesoulad ve výkladu nebo provádění ustanovení této Dohody bude řešen konzultacemi mezi pověřenými zástupci států smluvních stran.

(5) Každá ze smluvních stran může kdykoliv tuto Dohodu vypovědět písemným oznámením se šestiměsíční výpovědní lhůtou. V případě výpovědi Dohody bude s předanými či vytvořenými utajovanými skutečnostmi i nadále nakládáno v souladu s touto Dohodou.


Dáno v Praze dne 14. května 2003

ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ukrajinském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu ustanovení této Dohody je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Tomáš Kadlec v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Kabinet ministrů Ukrajiny
Volodimir Ivanovic Radčenko v. r.
ředitel Služby bezpečnosti Ukrajiny

Přesunout nahoru