Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 136/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení

Datum vyhlášení 07.12.2004
Uzavření smlouvy 30.06.2004
Platnost od 30.06.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. června 2004 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení*)

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 25 dne 30. června 2004. Podle téhož článku nabývá účinnosti ke stejnému datu jako Smlouva, tj. dne 1. ledna 2005.

České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A TURECKOU REPUBLIKOU

O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Podle článku 29 odst. 1 písm. a) Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, podepsané v Ankaře dne 2. října 2003 (dále jen „Smlouva“), se příslušné úřady dohodly takto:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Výrazy v tomto Správním ujednání (dále jen „Ujednání“) se používají ve stejném smyslu jako ve Smlouvě.

Článek 2

Styčná místa

1. Styčnými místy podle článku 29 odst. 1 písm. c) Smlouvy jsou určena:

A. v České republice:

a) pro důchodové a nemocenské pojištění, včetně dávek vyplácených z tohoto pojištění, kdy nárok vznikl v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání:

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5

b) pro zdravotní pojištění:

Centrum mezistátních úhrad
Náměstí W. Churchilla 2
113 59 Praha 3

c) pro přídavky na děti a pohřebné:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

d) pro dávky v nezaměstnanosti:

Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2;

B. v Turecké republice:

a) ve vztahu k právním předpisům týkajícím se pracovníků (včetně těch pracujících v zemědělském sektoru) a k právním předpisům týkajícím se fondů uvedených v přechodném článku 20 zákona č. 506, o sociálním pojištění

Sosyal Sigortalar Kurumu Bașkanliǧi - (Ústředí správy sociálního pojištění), Ankara
Mithatpașa Caddesi No: 7 Sihhiye/ANKARA

b) ve vztahu k právním předpisům týkajícím se státních úředníků a státních zaměstnanců:

Cumhuriyeti Emekli Sandiǧi Genel Müdürlüǧü (Generální ředitelství Pensijního fondu Turecké republiky), Ankara
Milli Müdafa Caddesi No: 24 Bakanliklar/ANKARA

c) ve vztahu k právním předpisům týkajícím se řemeslníků, umělců a jiných výdělečně činných osob pracujících samostatně a na svůj účet v zemědělském sektoru:

Baǧ-Kur Genel Müdürlüǧü (Baǧimsiz Qalisanlarm Sosyal Güvenlik Kurumu)
(Generální ředitelství Baǧ-Kur/Správa sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné), Ankara
Necatibey Caddesi No: 37 Kizilay/ANKARA

d) ve vztahu k právním předpisům týkajícím se pojištění v nezaměstnanosti:

Türkiye İș Kurumu Genel Müdürlüǧü (Generální ředitelství pro zaměstnanost), Ankara
Atatürk Bulvan No: 133 Bakanliklar/ANKARA

2. Styčná místa usnadňují styk mezi institucemi smluvních států a plní povinnosti uvedené v tomto ujednání. Při provádění Smlouvy mohou komunikovat přímo mezi sebou, jakož i s dotčenými osobami nebo jejich zástupci. Při provádění Smlouvy si vzájemně pomáhají.

Článek 3

Formuláře a podrobné postupy

1. Na základě tohoto ujednání dohodnou společně styčná místa obou smluvních států formuláře a podrobné postupy potřebné pro provádění Smlouvy.

2. Instituce nebo styčná místa obou smluvních států mohou odmítnout přijmout žádost o dávku nebo jakoukoli jinou žádost nebo potvrzení, nebudou-li předloženy v dohodnuté formě.

ČÁST II

USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 4

Potvrzení o používání právních předpisů a výjimky

1. V případech uvedených v článcích 8 - 13 Smlouvy je časově omezený formulář uvádějící, že na zaměstnanou osobu se v rámci daného zaměstnání vztahují právní předpisy smluvního státu, vydán na žádost zaměstnavatele nebo, s ohledem na článek 13, na žádost osoby samostatně výdělečně činné, v dohodnuté formě:

- v České republice:

Českou správou sociálního zabezpečení,

- v Turecké republice:

ústřední a místní organizací Ústředí správy sociálního pojištění v Turecku.

Vydaný formulář je předán osobě, které se žádost týká, a ověřená kopie výše uvedené instituci druhého smluvního státu.

2.

a) K dohodnutí výjimek podle článku 13 z ustanovení článků 7 až 12 Smlouvy jsou pověřeny následující instituce:

- v České republice:

Česká správa sociálního zabezpečení,

- v Turecké republice:

Ústředí správy sociálního pojištění.

b) Zaměstnanec a zaměstnavatel předkládají společnou žádost o výjimku v písemné formě výše uvedené instituci smluvního státu, jehož právní předpisy mají být podle žádosti používány. Obdobně uplatňuje žádost osoba samostatně výdělečně činná.
Přitom žádost o výjimku z používání právních předpisů státu zaměstnání u vyslaných pracovníků uvedených v článku 8 Smlouvy, kteří jsou již v tomto smluvním státě zaměstnáni a jejichž lhůta pro vyslání končí, musí být předložena před koncem probíhající doby vyslání.

c) Dohoda pověřených institucí smluvních států o výjimce se dokládá potvrzeným formulářem vystaveným a předaným podle odstavce 1 tohoto článku.

Článek 5

Právo volby

V případě, že si osoby uvedené v článku 11 odst. 2 větě druhé Smlouvy zvolí použití právních předpisů smluvního státu, o jehož zastoupení se jedná, kompetentní instituce tohoto smluvního státu jim vystaví formulář prokazující, že podléhají právním předpisům tohoto smluvního státu. Ověřenou kopii tohoto formuláře zašle bezprostředně instituci druhého smluvního státu k informaci.

Právo volby lze použít pouze jednou. V případě osob již zaměstnaných začne lhůta tří měsíců běžet od data vstupu Smlouvy v platnost.

Vysílaný personál, který nebyl najat v místě zaměstnání, bude podléhat právním předpisům vysílajícího smluvního státu.

ČÁST III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 6

Formuláře o dobách pojištění

Formulář potvrzující doby pojištění nebo zaměstnání získané podle právních předpisů smluvního státu pro provádění článků 14 a 18 Smlouvy bude na žádost vydán

v České republice:

Českou správou sociálního zabezpečení,

v Turecké republice:

Ústředí správy sociálního pojištění (pro dávky v nemoci a mateřství) a
Ústředí správy sociálního pojištění,
Generální ředitelství Pensijního fondu Turecké republiky,
Generální ředitelství Bag-Kur/Správa sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné
(pro invalidní, starobní a pozůstalostní dávky).

KAPITOLA I

DÁVKY V NEMOCI A MATEŘSTVÍ

Článek 7

Poskytování věcných dávek

1. Pro poskytnutí věcných dávek na území druhého smluvního státu podle článků 15 a 25 Smlouvy předloží osoba instituci v místě pobytu formulář prokazující její nárok vydaný kompetentní institucí.

2. Formulář uvedený v odstavci 1 může být vydán na žádost dotyčné osoby nebo instituce v místě pobytu dodatečně.

3. Pokud nebyl dodržen předpokládaný administrativní postup a osoba uvedená v článku 15 odst. 1 Smlouvy sama zaplatila za věcné dávky v hotovosti, nahradí jí kompetentní instituce vzniklé náklady do výše platné pro instituci v místě pobytu, kde byly dávky poskytnuty. Informaci o této výši poskytne instituce v místě pobytu na žádost kompetentní instituce na stanoveném formuláři.

4. Pro poskytnutí věcných dávek podle článku 15 odst. 2 nebo 3 Smlouvy instituce v místě pobytu požádá na příslušném formuláři kompetentní instituci o souhlas s odůvodněním potřeby poskytnout tyto dávky a se sdělením jejich přibližné hodnoty. Tento souhlas nebude nutný, nepřesáhne-li hodnota dávek 500 EUR, vyjádřeno v národní měně.

5. Kompetentní instituce oznámí v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 15 dnů od doručení žádosti, svoje rozhodnutí a případně určí dobu poskytování dávek.
Seznam protetických pomůcek a jiných věcných dávek větší hodnoty je uveden v příloze tohoto ujednání.

Článek 8

Úhrada nákladů za věcné dávky

Instituce v místě pobytu uplatní čtvrtletně nárok na úhradu nákladů ve smyslu článku 17 Smlouvy. Úhrady nákladů se provádí prostřednictvím styčných míst v souladu s článkem 35 Smlouvy a jsou splatné do dvou měsíců od doručení žádosti o úhradu. Jestliže v této lhůtě nebyly proti nároku podány námitky, je považován za uznaný.

Článek 9

Poskytování peněžitých dávek

1. Pro pobírání peněžitých dávek po dobu pobytu na území druhého smluvního státu se dotyčná osoba obrátí na instituci v místě pobytu s formulářem potvrzujícím pracovní neschopnost vydaným ošetřujícím lékařem.

2. Instituce v místě pobytu neprodleně předá formulář potvrzující pracovní neschopnost kompetentní instituci.

3. Kompetentní instituce může však požádat instituci v místě pobytu o provedení dodatečné lékařské nebo administrativní kontroly. Kontrola se uskuteční stejným způsobem jako v případě vlastního pojištěnce.

KAPITOLA II

INVALIDNÍ, STAROBNÍ A POZŮSTALOSTNÍ DÁVKY

Článek 10

Přepočet dob pojištění

Přepočet nezbytný pro účely sčítání ve smyslu článku 18 odst. 2 Smlouvy bude prováděn podle následujících pravidel:

360 dní získaných podle českých právních předpisů bude odpovídat jednomu roku podle tureckých právních předpisů a

jeden rok získaný podle tureckých právních předpisů bude odpovídat 365 dnům podle českých právních předpisů.

Použití těchto pravidel nesmí vést k tomu, aby součet všech dob pojištění získaných v jednom kalendářním roce překročil 12 měsíců.

Článek 11

Podávání žádostí

Žádost o invalidní, starobní a pozůstalostní dávky se uplatňuje u kompetentní instituce v zásadě v místě bydliště.

Článek 12

Vyřizování žádostí

1. Jestliže kompetentní instituce jednoho smluvního státu obdrží žádost osoby, která získala doby pojištění podle právních předpisů druhého nebo obou smluvních států, zašle tato instituce žádost prostřednictvím styčných míst kompetentní instituci druhého smluvního státu s uvedením data, kdy žádost obdržela.
Spolu s žádostí zašle též kompetentní instituci druhého smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro kompetentní instituci druhého smluvního státu potřebná pro stanovení nároku na dávku,

- formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů prvního smluvního státu,

- a případně kopii svého rozhodnutí o dávce, pokud bylo učiněno.

2. Kompetentní instituce druhého smluvního státu poté rozhodne o nároku žadatele a prostřednictvím styčných míst oznámí své rozhodnutí kompetentní instituci prvního smluvního státu.
Spolu s rozhodnutím též zašle, v případě potřeby nebo na žádost, kompetentní instituci prvního smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro kompetentní instituci prvního smluvního státu potřebná pro stanovení nároku žadatele na dávku,

- formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů, které provádí.

3. Osobní údaje o jednotlivcích obsažené v žádosti budou ověřeny kompetentními institucemi, které potvrdí, že informace jsou doloženy průkaznými dokumenty. Potvrzení těchto údajů na formuláři zbaví kompetentní instituce povinnosti zasílat originální dokumenty. Kompetentní instituce dohodnou druh informací, které budou tímto způsobem potvrzovány.

KAPITOLA III

POHŘEBNÉ

Článek 13

Zamezení dvojí výplatě

V případech, kdy se instituce smluvního státu domnívá, že pro daný případ lze použít článek 22 odst. 2 Smlouvy, informuje o tom styčné místo druhého smluvního státu.

KAPITOLA IV

NEMOCI Z POVOLÁNÍ A PRACOVNÍ ÚRAZY

Článek 14

Zaměstnání způsobující nemoc a výměna dokumentace

1. Jestliže instituce smluvního státu zjistí, že osoba trpící nemocí z povolání vykonávala činnost zřejmě způsobující nemoc z povolání naposledy na území druhého smluvního státu, zašle o tom oznámení a veškerou související dokumentaci kompetentní instituci druhého smluvního státu.

2. Instituce obou smluvních států si vzájemně poskytnou veškerou dostupnou dokumentaci, jež může být nezbytná pro nárok na dávky poskytované z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu.

Článek 15

Zhoršení nemoci z povolání

Jestliže instituce smluvního státu poskytne dávku podle článku 24 písm. b) Smlouvy, oznámí tuto skutečnost kompetentní instituci druhého smluvního státu.

Článek 16

Věcné dávky

Pro poskytování a úhradu nákladů věcných dávek z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání platí ustanovení Části III Kapitoly I tohoto ujednání obdobně.

KAPITOLA V

DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI

Článek 17

Sčítání dob pojištění

Pro účely provádění článku 26 Smlouvy si instituce smluvních států potvrzují doby pojištění získané podle právních předpisů smluvních států na dohodnutém formuláři prostřednictvím styčných míst.

Článek 18

Minimální doba zaměstnání

Použití článku 26 odst. 1 Smlouvy je podmíněno tím, že dotyčná osoba byla naposledy pojištěna podle právních předpisů smluvního států, u jehož instituce uplatňuje nárok na dávku, a že vykonávala podle těchto právních předpisů zaměstnání před jeho ztrátou nepřetržitě alespoň po dobu 120 kalendářních dnů.

KAPITOLA VI

RODINNÉ PŘÍDAVKY

Článek 19

Sčítání dob pojištění

Pro provádění ustanovení článku 27 Smlouvy kompetentní instituce smluvního státu, jemuž byla předložena žádost o rodinné dávky, může prostřednictvím styčného místa požádat kompetentní instituci druhého smluvního státu o zaslání formuláře potvrzujícího dobu pojištění získanou podle právních předpisů tohoto státu.

Článek 20

Zamezení dvojí výplatě

V případech, kdy se instituce smluvního státu domnívá, že pro daný případ lze použít článek 28 odst. 2 Smlouvy, bude o tom informovat styčné místo druhého smluvního státu.

ČÁST IV

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Výplata dávek

1. Peněžité dávky se vyplácí přímo oprávněným osobám.

2. Kompetentní instituce smluvních států neprovádí při výplatě peněžitých dávek podle Smlouvy žádné srážky na své administrativní výdaje.

Článek 22

Úhrady neoprávněných plateb

Pro provádění ustanovení článku 34 Smlouvy v případě, že kompetentní instituce jednoho smluvního státu vyplatila ve zkoumaném období oprávněné osobě neoprávněnou zálohu nebo vyšší částku, než na jakou má nárok z invalidního, starobního či pozůstalostního zabezpečení, může tato instituce požádat instituci druhého smluvního státu o sražení přeplatku z jejích plateb oprávněné osobě. Posledně uvedená instituce převede takto sraženou částku, berouce v úvahu limity a omezení obsažená v jejích právních předpisech, instituci prvního smluvního státu.

Článek 23

Výměna statistických údajů

Kompetentní instituce smluvních států si budou vyměňovat roční statistické údaje o dávkách a zejména důchodech, které každá z nich přiznala a vyplatila na základě Smlouvy. Tyto statistiky budou zahrnovat údaje o počtu příjemců a celkové částce vyplacených dávek podle jednotlivých druhů.

Článek 24

Spolupráce styčných míst

K projednání otázek souvisejících s prováděním Smlouvy se uskuteční setkání zástupců styčných míst střídavě v obou smluvních státech.

ČÁST V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Vstup v platnost

Toto ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Nabývá účinnosti ke stejnému datu jako Smlouva a bude se používat po stejnou dobu.


Dáno v Praze dne 30. června 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, tureckém a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za příslušné úřady České republiky
Čestmír Sajda
náměstek ministra práce a sociálních věcí

Za příslušné úřady Turecké republiky
Enis Yeter
náměstek ministra práce a sociálního zabezpečení

Poznámky pod čarou

*) Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 2. října 2003 byla vyhlášena pod č. 135/2004 Sb. m. s.


PŘÍLOHA

SEZNAM PROTETICKÝCH POMŮCEK A JINÝCH VĚCNÝCH DÁVEK VĚTŠÍ HODNOTY

(Článek 15 odst. 3 Smlouvy a článek 7 odst. 4 Správního ujednání)

a) Protézy, ortopedické přístroje a podpůrné přístroje včetně ortopedických korzetů potažených tkaninou, i s doplňky, příslušenstvím a nástroji,

b) ortopedická obuv, podle potřeby s příslušnou neortopedickou botou,

c) plastika čelistí a obličeje, paruky,

d) oční protézy, kontaktní čočky, dioptrické brýle a teleskopické brýle,

e) naslouchadla, zejména akustické a fonetické přístroje,

f) zubní protézy (pevné nebo vyjímatelné) a protézy dutiny ústní,

g) vozítka pro přepravu nemocných, invalidní vozíky a ostatní pohybové mechanické prostředky, h) obnovování pomůcek a dávek uvedených v předchozích bodech,

i) léčebné pobyty,

j) všechny ostatní pomůcky a jiné věcné dávky, jejichž předem určená hodnota přesahuje částku 500 EUR, vyjádřeno v národních měnách.

Přesunout nahoru