Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 134/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)

Datum vyhlášení 03.12.2004
Uzavření smlouvy 27.06.1997
Ratifikace Smlouvy 07.03.2001
Platnost od 28.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. června 1997 byla v Bruselu přijata Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohoda týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS).

Jménem České republiky byla Dohoda a Zvláštní dohoda podepsána v Bruselu dne 24. září 1997.

S Dohodou a Zvláštní dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu a Zvláštní dohodu ratifikoval. Ratifikační listiny České republiky byly uloženy u vlády Belgického království, depozitáře Dohody a Zvláštní dohody, dne 7. března 2001.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 4 dne 28. srpna 2004 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Zvláštní dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 3 odst. 4 dne 28. srpna 2004 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody a Zvláštní dohody a anglické znění, které je pro jejich výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A ZAŘÍZENÍ ORGANIZACÍ EUROCONTROL VE SPOLEČNÉM STŘEDOEVROPSKÉM OBLASTNÍM STŘEDISKU ŘÍZENÍ V HORNÍM VZDUŠNÉM PROSTORU (CEATS)

(Brusel, 27. června 1997)

DOHODA

O ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A ZAŘÍZENÍ ORGANIZACÍ EUROCONTROL VE SPOLEČNÉM STŘEDOEVROPSKÉM OBLASTNÍM STŘEDISKU ŘÍZENÍ V HORNÍM VZDUŠNÉM PROSTORU (CEATS)

(Brusel, 27. června 1997)

RAKOUSKÁ REPUBLIKA

REPUBLIKA BOSNA A HERCEGOVINA

CHORVATSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

MAĎARSKÁ REPUBLIKA

ITALSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

REPUBLIKA SLOVINSKO

dále jen „smluvní strany“ na straně jedné,

A EUROCONTROL, EVROPSKÁ ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST LETECKÉHO PROVOZU,

dále jen „Organizace“ na straně druhé,

vzhledem k tomu, že smluvní strany požádaly, aby Organizace byla v jejich zájmu a na základě ustanovení novelizované Úmluvy, zejména jejího článku 2 odst. 2 písm. b) a článku 12, jakož i revidované Úmluvy, zvláště jejího článku 2 odst. 2 písm. b) a článku 14, pověřena zřízením a provozováním letových provozních služeb a zařízení;

vzhledem k tomu, že smluvní strany uznávají potřebu spolupracovat při poskytování letových provozních služeb (ATS) v jejich vzdušném prostoru za účelem zabezpečení maximální efektivnosti pro všechny uživatele vzdušného prostoru při minimálních nákladech a respektování požadované úrovně bezpečnosti, a tak přispět k vytvoření jednotného Evropského systému řízení letového provozu (EATMS);

vzhledem k tomu, že Stálá komise se na svém Mimořádném zasedání dne 6. června 1997 rozhodla zřídit Společné středoevropské středisko řízení v horním vzdušném prostoru (dále jen „Středisko CEATS“);

se dohodly následovně:

Článek 1

1. Smluvní strany pověřují Organizaci, v souladu s článkem 2 odst. 2 písm. b) revidované Úmluvy, zřízením a provozováním traťových zařízení a letových provozních služeb v rozsahu a způsobem stanoveným v této Dohodě. Za tímto účelem bude Organizace používat zařízení ve středisku CEATS, poskytovat personál k zajišťování provozu a údržby a užívat zařízení organizace EUROCONTROL i potřebných vnitrostátních zařízení, nezbytných ke splnění tohoto úkolu, jako například výcvikových a experimentálních středisek.

2. Každé ze smluvních stran zůstanou ve vztahu k vzdušnému prostoru nad jejím územím a uvnitř stanovených částí vzdušného prostoru nad volným mořem, které jí byly svěřeny na základě Evropského leteckého plánu Mezinárodní organizace civilního letectví (dále jen „ICAO“), zachovány její pravomoci a závazky v oblasti leteckých předpisů, normotvorby, organizace vzdušného prostoru a vztahů s mezinárodními organizacemi, jako je ICAO, a ostatními uživateli vzdušného prostoru a jinými třetími stranami.

Článek 2

1. Organizace zřídí zařízení a bude provozovat služby pro traťový letový provoz, jak je uvedeno v článku 3 odst. 3 revidované Úmluvy, ve vzdušném prostoru vymezeném v Příloze I této Dohody.

2. K tomu, aby se Organizaci umožnilo převzetí její pravomoci, jak je uvedeno v článcích 1 odst. 1 a 2 odst. 1 této Dohody, poskytnou smluvní sírany bezplatně ke společnému užívání zařízení, vybavení a komunikační zařízení pro spojení vzduch-země a země-země, uvedená v seznamu v Příloze II této Dohody.

3. Smluvní strany provedou v rozsahu své kompetence všechna nezbytná opatření k umožnění řádného výkonu činnosti Organizace ve smyslu této Dohody.

Článek 3

Organizace stanoví provozní a technická opatření, nezbytná pro poskytování letových provozních služeb ve smyslu ustanovení Přílohy I této Dohody, se zaměřením na zajištění bezpečnosti, hospodárnosti a plynulosti letového provozu s nejvyšší možnou efektivností vynaložených nákladů. Za tímto účelem Organizace:

(a) zřídí prostřednictvím své Agentury potřebná zařízení pro plnění jejích úkolů podle Přílohy 1 (Statut Agentury) revidované Úmluvy;

(b) zajistí po dohodě s smluvními stranami maximální slučitelnost služeb poskytovaných Střediskem CEATS na straně jedné a smluvními stranami na straně druhé, ve vzdušných prostorech, za které odpovídají;

(c) dohodne se smluvními stranami způsob, jak budou příslušná zařízení uvedená v článku 2 odst. 2 této Dohody provozována.

Článek 4

1. Na návrh generálního ředitele Agentury vypracuje Stálý výbor CEATS provozní a technická opatření podle článku 3 této Dohody, a to na základě ustanovení článku 5 této Dohody, jakož i odpovídající rozpočtová opatření.

2. Generální ředitel zajišťuje běžný provoz letových provozních služeb, včetně řízení pracovníků a správy zařízení. Za tímto účelem:

(a) dodržuje vnitřní pravidla a pracovněprávní předpisy Organizace, stejně jako veškerá opatření přijatá Radou a Valným shromážděním ve smyslu ustanovení článků 3 a 5 této Dohody;

(b) úzce spolupracuje a koordinuje provozní a technické otázky s ostatními organizacemi letových provozních služeb smluvních stran.

Článek 5

Ustanovení revidované Úmluvy, jakož i ustanovení Přílohy 1 k této Úmluvě, týkající se rozhodovacích postupů v souvislosti s úkoly uvedenými v článku 2 odst. 1 revidované Úmluvy, platí obdobně jako opatření mimo jiné provozního, technického či rozpočtového charakteru, uvedená v článcích 3 a 4 této Dohody. K přijetí rozhodnutí je nutné odevzdání alespoň většiny platných hlasů všech smluvních stran, pro něž tato Dohoda vstoupila v platnost.

Článek 6

Při uplatňování této Dohody se smluvní strany zavazují podniknout kroky k přijetí jednotných pracovních postupů za účelem usnadnění rozhodování Organizace a dále dosažení cílů, jimiž jsou slučitelnost, konsultace a koordinace ve smyslu článku 3 a článku 4 této Dohody.

Článek 7

1. Investice do zařízení Střediska CEATS, nutné k plnění úkolů, za něž ve smyslu této Dohody odpovídá Organizace, budou realizovány Organizací.

2. Tyto investice budou financovány prostřednictvím zvláštní přílohy rozpočtu Organizace. Postupy pro financování a zdroje jsou specifikovány v části I Finančního protokolu v Příloze III této Dohody.

Článek 8

Provozní náklady, které vznikly Organizaci ohledně Střediska CEATS, musí být stanoveny v souladu s ustanoveními části II Finančního protokolu, obsaženého v Příloze III této Dohody, a budou zahrnuty do zvláštní přílohy rozpočtu Organizace. Tyto náklady budou financovány smluvními stranami podle vzorce pro dělení nákladů, který bude mezi nimi dohodnut.

Článek 9

Kterákoli smluvní strana, jejíž nástroj ratifikace, přijetí či schválení byl uložen po datu vstupu této Dohody v platnost, se bude podílet, podle vzorce pro dělení nákladů uvedeného v článku 8, na financování počátečních nákladů, které vznikly smluvním stranám, pro něž tato Dohoda již vstoupila v platnost.

Článek 10

Zaměstnanci EUROCONTROL pracující v Středisku CEATS podléhají personálním pravidlům vztahujícím se na zaměstnance Organizace.

Článek 11

1. Každá smluvní strana odpovídá za škody vzniklé následkem výkonu, nebo v souvislosti s poskytováním služeb Organizaci v souladu s článkem 2 odst. 2 a s článkem 2 odst. 3 této Dohody do té míry, pokud tato škoda může být příslušné smluvní straně přisouzena.

2. S výjimkou ustanovení odstavce 1 tohoto článku musí Organizace pojistit smluvní strany proti jakýmkoli nárokům na náhradu škody, která vznikla následkem nebo v souvislosti s poskytováním služeb ve smyslu článku 1 odst. 1 a článku 2 odst. 1 této Dohody.

3. Odpovědnosti Organizace se lze dovolávat na základě článku 28 odst. 2 revidované Úmluvy. V případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku však Organizace má vůči smluvním stranám právo na náhradu takto vzniklé škody.

4. Organizace může svým jménem uzavřít pojistnou smlouvu za účelem krytí všech nebo některých pojistných rizik vzniklých v souvislosti s touto Dohodou, včetně škod z důvodu ztráty tržeb, a zejména rizik vzniklých v souvislosti s:

(a) odpovědností vůči třetím stranám (letecké společnosti, uživatelé, cestující atd.)

(b) odpovědností vůči státům

(c) poškozením nebo ztrátou svých zařízení.

Článek 12

Ustanovení obsažená v Přílohách této Dohody jsou nedílnou součástí této Dohody. Mohou však být změněna jednomyslným rozhodnutím smluvních stran a Organizace.

Článek 13

Při řešení veškerých sporů, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkladem či aplikací této Dohody nebo jejích Příloh, se použije obdobně ustanovení článku 34 revidované Úmluvy.

Článek 14

1. Tato Dohoda je otevřena k podpisu smluvními stranami a Organizací dne 27. června 1997.

2. Tato Dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení.

3. Listiny o ratifikaci, přijetí či schválení budou uloženy u vlády Belgického království.

4. Tato Dohoda vstoupí v platnost 30. dne následujícího po dni, kdy došlo ke splnění alespoň pěti smluvními stranami obou následujících podmínek:

(a) tyto smluvní strany uloží své listiny o ratifikaci, přijetí či schválení této Dohody a

(b) tyto smluvní strany jsou členskými státy Organizace.

5. Pro smluvní stranu, která splnila obě podmínky uvedené v odstavci 3, po vstupu této Dohody v platnost, vstoupí tato Dohoda v platnost 30. dnem následujícím po dni splnění obou podmínek touto smluvní stranou.

6. Organizace se stává smluvní stranou dnem podpisu této Dohody.

7. Vláda Belgického království oznámí vládám ostatních smluvních stran a ostatních členských států Organizace, jakož i Organizaci samé uložení každé listiny o ratifikaci, přijetí či schválení smluvními stranami, jakož i datum vstupu této Dohody v platnost.

8. Vláda Belgického království zajistí registraci této Dohody u Generálního tajemníka Organizace spojených národů ve smyslu článku 102 Charty Organizace spojených národů a u Rady ICAO dle článku 83 Mezinárodní úmluvy o civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Článek 15

1. Tato Dohoda zůstává v platnosti do ukončení činnosti Organizace ve Středisku CEATS v důsledku vypovězení této Dohody ve smyslu odstavce 3 tohoto článku, nebo v důsledku rozpuštění Organizace ve smyslu odstavce 2 tohoto článku.

2. Bude-li Organizace v souladu s článkem 38 odst. 4 revidované Úmluvy rozpuštěna, bude dále dle článku 38 odst. 5 této Úmluvy pokračovat v provozování Střediska CEATS podle ustanovení této Dohody, a to až do realizace náhradního řešení smluvními stranami, avšak nejdéle po dobu čtyř let.

3. Každá ze smluvních stran, nebo Organizace však smí, aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce 2, projevit svůj úmysl odstoupit od této Dohody kdykoliv po uplynutí lhůty čtyř let ode dne jejího vstupu v platnost. Tento úmysl musí být oznámen vládě Belgického království, která jej dá na vědomí ostatním smluvním stranám. Odstoupení od této Dohody vstoupí v platnost po uplynutí lhůty šesti let ode dne doručení tohoto oznámení vládě Belgického království.

4. Smluvní strana požadující odstoupení od této Dohody ve smyslu odstavce 3 nese náklady vyplývající z tohoto odstoupení.

5. V případě uzavření střediska CEATS v důsledku vypovězení této Dohody se zbytková aktiva a/nebo pohledávky střediska CEATS rozdělí mezi smluvní strany v poměru průměrných podílů, dohodnutých pro poslední tři roky předcházející jeho uzavření na základě vzorců pro rozdělování nákladů, použitých pro financování zvláštní přílohy rozpočtu, uvedené v článcích 7 a 8 této Dohody.

Článek 16

Přechodná ustanovení, týkající se přechodu od úpravy provedené Úmluvou EUROCONTROL, novelizovanou v roce 1981, k úpravě provedené Úmluvou EUROCONTROL, revidovanou a konsolidovanou v roce 1997, jsou uvedena v Příloze IV této Dohody.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci, kteří se prokázali svou plnou mocí, jež byla shledána platnou a v náležité formě, tuto Dohodu podepsali.

DÁNO v Bruselu, dne 27. června 1997, v jazyce bosenském, chorvatském, českém, anglickém, francouzském, německém, maďarském, italském, srbském, slovenském a slovinském, v jednom původním vyhotovení, jež zůstává uloženo v archivech vlády Belgického království, kterážto rozešle ověřené kopie vládám ostatních členských států Organizace, jakož i Organizaci samé. V případě jakéhokoli nesouladu je rozhodující text v jazyce anglickém.


PŘÍLOHA I

Uspořádání vzdušného prostoru, pro který Organizace zřídí zařízení a bude provozovat letové provozní služby

Uspořádání vzdušného prostoru, pro který smluvní strany pověřují Organizaci zřízením a provozováním letových provozních služeb a zařízení je vymezeno následovně:

Smluvní strany Horizontální hranice Svislé hranice
RAKOUSKÁ REPUBLIKA Prostor uvnitř horizontálních hranic vymezených státní hranicí se Švýcarskem,
Lichtenštejnskem, Německem, Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem,
Slovinskem a Itálií.
Nad letovou hladinou 285
CHORVATSKÁ REPUBLIKA Prostor uvnitř horizontálních hranic vymezených body:
4212SŠ, 01836VD
4125SŠ, 01819VD
4220SŠ, 01621VD po kruhovém oblouku s poloměrem (5) NM se středem
v bodě 4224SŠ, 01616VD
4226SŠ, 01610VD
4330SŠ, 01430VD
4432SŠ, 01320VD
4510SŠ, 01300VD
4518SŠ, 01300VD
453330SŠ, 0132330VD a dále po státní hranici mezi Chorvatskem a Slovinskem
do bodu 452834SŠ, 0133521VD
po státní hranici mezi Chorvatskem a Slovinskem - po státní hranici mezi Chorvatskem
a Maďarskem - po státní hranici mezi Chorvatskem a Jugoslávií - po státní hranici mezi
Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou - po státní hranicí mezi Chorvatskem
a Jugoslávií k bodu 4212SŠ, 01836VD.
Nad letovou hladinou 290.
ČESKÁ REPUBLIKA Prostor uvnitř horizontálních hranic vymezených státní hranicí se Slovenskou republikou,
Rakouskou republikou, Spolkovou republikou Německo, a Polskem. V současné době
existují dvě drobné části vzdušného prostoru, jedna v blízkosti ZAB (Česká republika)
a druhá v blízkosti HDO (německý vzdušný prostor), kde je poskytování letových provozních
služeb v horním vzdušném prostoru delegováno se strany Řízení letového provozu (ŘLP)
České republiky Polsku, a v případě HDO se strany DFS (Německo) ŘLP.
Nad letovou hladinou 285 (295 je též přijatelná).
MAĎARSKÁ REPUBLIKA Prostor uvnitř horizontálních hranic vymezených státní hranicí. Ve FL285 - FL460
ITALSKÁ REPUBLIKAProstor uvnitř horizontálních hranic vymezených souřadnicemiNad FL290
46°17'00" SŠ - 10°00'00" VD pak po státní hranici do bodu
45°37'00" SŠ - 13°44'00" VD
45°38'00" SŠ - 13°30'00" VD
45°31'30" SŠ - 13°20'00" VD
45°18'00" SŠ - 13°00'00" VD
45°15'36" SŠ - 13°00'00" VD
45°10'00" SŠ - 13°00'00" VD
44°59'06" SŠ - 13°05'48" VD
44°47'00" SŠ - 13°12'00" VD
44°32'00" SŠ - 13°20'00" VD
43°30'00" SŠ - 14°30'00" VD
43°17'12" SŠ - 14°50'30" VD
43°11'48" SŠ - 14°43'54" VD
43°09'36" SŠ - 14°08'57" VD
43°09'42" SŠ - 13°44'18" VD
43°04'48" SŠ - 13°19'42" VD
43°03'04" SŠ - 13°08'19" VD
42°55'00" SŠ - 13°04'59" VD
43°03'06" SŠ - 12°40'42" VD
43°30'32" SŠ - 11°52'38" VD
44°01'36" SŠ - 11°00'13" VD
45°06'16" SŠ - 10°09'04 " VD
45°16'00" SŠ - 10°00'00" VD
45°29'00" SŠ - 10°00'00" VD
45°34'00" SŠ - 10°07'00" VD
45°44'00" SŠ - 10°07 00 VD
45°47'00" SŠ - 10°00'00" VD
46°17'00" SŠ- 10°00'00" VD
SLOVENSKÁ REPUBLIKA*Prostor uvnitř horizontálních hranic, vymezených státní hranicí s Polskem, Ukrajinou, Maďarskem, Rakouskem a Českou republikou.Nad letovou hladinou 290.
REPUBLIKA SLOVINSKO Prostor uvnitř horizontálních hranic FIR Slovinsko Dle společného rozhodnutí.
REPUBLIKA BOSNA A HERCEGOVINA Prostor uvnitř horizontálních hranic vymezených body:
44 51 00SŠ - 018 48 00VD,
hranice Bosny a Hercegoviny s Federální republikou Jugoslávie do bodu
42 30 00SŠ - 018 51 00VD,
hranice Bosny a Hercegoviny s Chorvatskem do bodu
45 11 00SŠ - 015 15 00VD,
a zpět do výchozího bodu.
Nad letovou hladinou 290.

Poznámky pod čarou

* od 1. 1. 2007

PŘÍLOHA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ, ZABÝVAJÍCÍ SE VNITROSTÁTNÍMI ZAŘÍZENÍMI A SLUŽBAMI, KTERÉ SMLUVNÍ STRANY POSKYTNOU ORGANIZACI

(Článek 2.2 Dohody)

K tomu, aby se Organizaci umožnilo převzetí její pravomoci, jak je uvedeno v článku 1 odst.1 a článku 2 odst.1 této Dohody, poskytnou smluvní strany bezplatně ke společnému užívání níže uvedená zařízení, vybavení a komunikační zařízení pro spojení vzduch-země a země-země. Smluvní strany Organizaci poskytnou navíc k bezplatnému užívání zařízení a služby, nezbytné pro provozování letových provozních služeb jako např. informace LIS a MET a navigační zařízení.

RAKOUSKÁ REPUBLIKA

Radar

MSSR Buschberg (East)

MSSR Feichtberg (West)

MSSR/RSR Koralpe (South)

(MSSR/Rosskofl - zahájení provozu 1999)

SRE/MSSR Wien

SRE/MSSR Linz

RMCDE v provozu

Formát ASTERIX - prosinec 1998

Telekomunikace

10 přijímacích a vysílacích bodů

6 ACC kmitočtů pro horní vzdušný prostor

AFTN/CIDIN-středisko (pro přesměrovávání))

MFC-ústředna (pro přesměrovávání)

VAS (pro přesměrovávání OLDI - bude realizováno)

Vybavení pro uspořádání toku letového provozu

FMP Wien (jako záloha)

Různé

MOTNE-středisko Wien pro MET informace z celosvětové sítě

AIDA pro celosvětovou výměnu informací LIS (bude zavedeno)

CHORVATSKÁ REPUBLIKA

Radar

Kurilovec MSSR - RMS 970 (formát ASTERIX do roku 1999),

Kozjak MSSR - RMS 970 (formát ASTERIX do roku 1999).

Telekomunikace

Kmitočty VHF pro horní vzdušný prostor pro sektory nad FL 290, včetně tísňového kmitočtu.

Hovorové linky (včetně systému MFC) po hranice Chorvatska.

OLDI: přenosové datové linky po hranice Chorvatska.

Vybavení pro uspořádání toku letového provozu

Zagreb FMP (v rámci FIR Zagreb a FIR Sarajevo).

ČESKÁ REPUBLIKA

Radar

PÍSEK PSR AVIA 23CM instalovaný v roce 1988

SSR KOREN-S instalovaný v roce 1988, plánovaná náhrada Thomson

RSM970 v roce 2000 - formát ASTERIX.

BUKOP (Buchtův Kopec) SSR Thomson RSM970 instalovaný v březnu 1997 - formát ASTERIX.

PRAHA SSR Thomson RSM970 instalovaný v roce 1993 - formát ASTERIX, doplnění o Mode S je plánováno v roce 2000.

RCMDE bude realizováno v roce 1997.

Sdílení radarových dat - s budoucími státy CEATS - Slovensko (JAVOR) Thomson RSM970 a - Rakousko, též Thomson RSM970. Pro přenosy se používají klasické kabelové linky.

Telekomunikace

VHF kmitočty pro horní vzdušný prostor
- sektor (v současnosti Západ) 133,525 MHZ
- sektor (v současnosti Jih) 125,375 MHZ
- sektor (v současnosti Východ) 132,800 MHZ
- tíseň 121,500 MHZ
S výjimkou Polska je k dispozici MFC a OLDI se všemi sousedními státy. Dle vyjádření polského řízení letového provozu budou MFC a OLDI k dispozici koncem roku 1997 (MFC) respektive v polovině roku 1998 (OLDI).

Automatizovaný systém České republiky je a bude schopen výměny všech zpráv, definovaných v postupech OLDI.

Vybavení pro uspořádání toku letového provozu

Datové linky mezi Bruselem a FMP Praha jsou využívány dle platných postupů.

Různé

Civilně vojenská koordinace je založena na stejných principech jako v sousedních zemích.

MAĎARSKÁ REPUBLIKA

Radar

Körishegy

ATCR 33A a SIR, dvoukanálový, formát ASTERIX

Püspökladány

ATCR 33A a SIR M, dvoukanálový, formát ASTERIX

Ferihegy TAR

ATCR 33K and SIR M, dvoukanálový, formát ASTERIX

Dle potřeby, pokud pro CEATS nebude k dispozici rumunský MSSR Arad.

Telekomunikace

Kmitočty VHF horní vzdušný prostor.

Využívání čtyř VHF kmitočtů pro horní vzdušný prostor pro CEATS (ze tří bodů)

UHF kmitočty dle potřeby.

Hlasové přenosové linky (MFC)

MFC provolba do Rumunska a pravděpodobně též do Jugoslávie a na Ukrajinu.

OLDI Linky

Možnost přesměrování mezi CEATS a ATCC, navazujícími na národní ATC.

Vybavení pro uspořádání toku letového provozu

CEATS by měl mít své vlastní FMP a nezbytnou datovou linku s CFMU.

ITALSKÁ REPUBLIKA

Radar

RavennaATCR 22 D - SIR M dvoukanálový
Od konce roku 1997 se plánuje vysílání dat ve formátu ASTERIX
LesimaATCR 22 D - SIR M dvoukanálový
Od konce roku 1997 se plánuje vysílání dat ve formátu ASTERIX
Poggio Leccetaprogram rekonstrukce bude zahájen v roce 1998 s cílem provozu v Módu S.
Přenosové datové linky po italskou hranici.

Telekomunikace

Kmitočty VHF horní vzdušný prostor

133.7

133.3

121.5 TÍSEŇ

Kmitočty UHF horní vzdušný prostor

370.000

379.600

243.000 TÍSEŇ

Hlasové přenosové linky po italskou hranici.

OLDI: datové přenosové linky po italskou hranici

Telefonní linky - MFC- hlasové přenosové linky z Padovy po italskou hranici.

Vybavení pro uspořádání toku letového provozu

Datové přenosové linky z FMP Padova po italskou hranici.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA *

Radar

VelkýJavorník

- MSSR RSM 970

- přenos ve formátu ASTERIX je plánován od roku 1998.

Velký Bučeň - MSSR RSM 970

- přenos ve formátu ASTERIX je plánován od roku 1998.

Telekomunikace

1) Slovenská letecká telekomunikační síť

Síť, vybavená DPN 100 & Passport, schopná přenášet hlas i data.

2) VHF přijímače a vysílače

Rohde & Schwarz instalované na následujících bodech na Slovensku:

Velký Javorník

Velký Bučen

Králova Hola

Krížava

3)

- JANOVCE 48°10,8’ N 17°33,0’ E
- NITRA 48°17,5’ N 18°03,1’ E
- SLIAČ48°27,2’ N19°07,0’ E
- POPRAD 49°03,9’ N 20°21,1’ E
- KOŠICE 48°38,4’ N 21°14,4’ E

REPUBLIKA SLOVINSKO

Radar

- P/MSSR;

- MSSR

Telekomunikace

MFC, VCS (dvě pracoviště)

Stávající navigační zařízení

- VOR/DME DOL, ILB

Systém pro zpracování dat letových plánů

RMCDE - možnost uzlu pro RDR výměnu dat (radnet)

AFTN ústředna

BOSNA A HERCEGOVINA

Radar

MSSR budou instalovány na dvou bodech koncem roku 1998.

Telekomunikace

Kmitočty VHF horní vzdušný prostor.

Využívání dvou VHF kmitočtů pro horní vzdušný prostor pro CEATS (ze dvou bodů) umožní instalace zařízení Rhode & Schwarz.

UHF kmitočty dle potřeby.

Hlasové přenosové linky (MFC).

Možnost provolby MFC do Chorvatska a do Federální Republiky Jugoslávie.

VCS - FREQUENTIS 6 pracovišť.

NAV aids

D-VOR/DME SAR 43 56N 18 27E

měl by být v provozu od července 1997.

VOR/DME OMA 44 57N 16 48E

měl by být v provozu od července 1998.

VOR/DME DER 44 59N 17 58E
VOR/DME MSR 43 15N 17 53E
NDB GAC 43 08N 18 33E
NDB MSR 43 13N 17 51E

měl by být v provozu od července 1998

Vybavení pro uspořádání toku letového provozu

CEATS by měl mít svou vlastní FMP a nezbytnou datovou linku s CFMU.

Poznámky pod čarou

* od 1. 1. 2007

PŘÍLOHA III

FINANČNÍ PROTOKOL UPRAVUJÍCÍ STANOVENÍ A FINANCOVÁNÍ TĚCH ČÁSTÍ ROZPOČTU ORGANIZACE, KTERÉ POKRÝVAJÍ NÁKLADY STŘEDISKA CEATS

ČÁST I

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Článek 1

Na investiční výdaje Střediska CEATS se vztahuje zvláštní dodatek v Části VI rozpočtu Organizace.

Článek 2

Investiční výdaje ve smyslu zvláštního dodatku k rozpočtu budou hrazeny příjmy z úvěrů uzavřených Organizací nebo přímým vkladem smluvních stran.

ČÁST II

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek 3

Na provozní výdaje Střediska CEATS se vztahuje rovněž zvláštní dodatek v Části VI rozpočtu Organizace.

ČÁST III

FINANCOVÁNÍ

Článek 4

1. Výdaje uvedené ve zvláštním dodatku k rozpočtu, které nejsou pokryty půjčkami, jsou hrazeny přímými vklady smluvních stran, týkajícími se řízení všeobecného letového provozu a splatnými podle vzorce pro dělení nákladů, který bude dohodnut mezi jednotlivými stranami.

2. Tento vzorec pro dělení nákladů a jeho veškeré dodatečné modifikace budou Organizaci vždy oznámeny smluvními stranami.

Článek 5

1. Zvláštní dodatek k rozpočtu bude zajišťovat dostatečné zdroje pro krytí veškerých běžných výdajů sloužících k zajištění spolehlivého provozu Střediska CEATS, a to zejména:

(a) hrubých mezd, důchodů a sociálních dávek pracovníků CEATS,

(b) veškerých provozních výdajů a nákladů na údržbu,

(c) splátek půjček a úroků, vyplývajících z investic.

2. Z důvodu snížení nákladů na důchody v budoucích rozpočtových obdobích Střediska CEATS mohou smluvní strany dohodnout, jakmile bude Středisko v provozu, založení důchodového pojištění, které by bylo doplňkem ke vkladům smluvních stran do budoucích rozpočtů Střediska.

PŘÍLOHA IV

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE PŘECHODU OD ÚPRAVY PROVEDENÉ ÚMLUVOU EUROCONTROL, NOVELIZOVANOU V ROCE 1981 („NOVELIZOVANÁ ÚMLUVA“), K ÚPRAVĚ PROVEDENÉ ÚMLUVOU EUROCONTROL, JAK BYLA REVIDOVÁNA A KONSOLIDOVÁNA V ROCE 1997 („REVIDOVANÁ ÚMLUVA“)

Článek 1

Pro účely této Přílohy IV se “přechodným obdobím“ rozumí období od vstupu této Dohody v platnost (dále jen “Dohoda“) do data vstupu v platnost Protokolu konsolidujícího Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL), otevřeného k podpisu v Bruselu v roce 1997.

Článek 2

Po dobu přechodného období platí následující ustanovení.

Článek 3

Odvolávka na článek 2 odst. 2 písm. b) revidované Úmluvy, uvedená v článku 1 odst. 1 této Dohody, představuje odvolávku na článek 2 odst. 2 písm. b) novelizované Úmluvy.

Článek 4

Odvolávka na článek 3 odst. 3 revidované Úmluvy, uvedená v článku 2 odst. 1 této Dohody, představuje odvolávku na článek 3 odst. 3 písm. b) novelizované Úmluvy.

Článek 5

Odvolávka na Přílohu 1 (Statut Agentury) revidované Úmluvy, uvedená v článku 3 písm. a) této Dohody, představuje odvolávku na Přílohu 1 (Statut Agentury) novelizované Úmluvy.

Článek 6

1. Odvolávka na Stálý výbor CEATS, uvedená ve článku 4 odst. 1 této Dohody, představuje odvolávku na Řídící výbor Agentury.

2. Odvolávka na Radu a Valné shromáždění, uvedená ve článku 4 odst. 2 písm. a) této Dohody, představuje odvolávku na Řídící výbor a Stálou komisi.

Článek 7

Článek 5 Dohody má následující znění:

“S výjimkou ustanovení druhé, třetí a čtvrté věty článku 7 odst. 1 novelizované Úmluvy se ustanovení této Úmluvy, jakož i její Přílohy 1, upravující rozhodovací postupy, týkající se úkolů uvedených ve článku 2 odst. 1 Úmluvy, aplikují analogicky k opatřením mimo jiné provozní, technické či rozpočtové povahy, uvedeným ve článcích 3 a 4 této Dohody. Ke schválení opatření, přijímaných prostou či váženou většinou, se bude vyžadovat dvoutřetinová většina odevzdaných hlasů smluvních stran, pro něž tato Dohoda vstoupila v platnost.“

Článek 8

Odvolávka na článek 28 odst. 2 revidované Úmluvy, uvedená v článku 11 odst. 3 této Dohody, představuje odvolávku na článek 25 odst. 2 novelizované Úmluvy.

Článek 9

Odvolávka na Valné shromáždění, uvedená v článku 12 této Dohody, představuje odvolávku na Stálou komisi.

Článek 10

Odvolávka na článek 34 revidované Úmluvy, uvedená v článku 13 této Dohody, představuje odvolávku na článek 31 novelizované Úmluvy.

Článek 11

Článek 15 odst. 2 Dohody má následující znění:

“ Bude-li novelizovaná Úmluva v souladu ustanoveními článku 35 odst. 2 ukončena, bude Organizace uplatněním článku 35 odst 3 novelizované Úmluvy v souladu s ustanoveními této Dohody zajišťovat nepřetržitou činnost střediska CEATS, a to až do doby, než smluvní strany uskuteční náhradní opatření, nejdéle však po dobu čtyř let.“


ZVLÁŠTNÍ DOHODA TÝKAJÍCÍ SE REALIZACE ČLÁNKU 6 DOHODY O ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A ZAŘÍZENÍ ORGANIZACÍ EUROCONTROL VE SPOLEČNÉM STŘEDOEVROPSKÉM OBLASTNÍM STŘEDISKU ŘÍZENÍ V HORNÍM VZDUŠNÉM PROSTORU (CEATS)

RAKOUSKA REPUBLIKA

REPUBLIKA BOSNA A HERCEGOVINA

CHORVATSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

MAĎARSKÁ REPUBLIKA

ITALSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

REPUBLIKA SLOVINSKO

dále jen „smluvní strany“,

Pověřujíce EUROCONTROL, Evropskou organizaci pro bezpečnost leteckého provozu (dále jen „Organizace“) zřízením a provozováním traťových letových provozních služeb a zařízení, v rozsahu a způsobem určeným v Dohodě o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS), (dále jen „Dohoda CEATS“), uzavřené v Bruselu dne 27. června 1997 na základě článku 2 odst. 2 písm. b) a článku 12 novelizované Úmluvy EUROCONTROL a na základě článku 2 odst. 2 písm. b) a článku 14 revidované Úmluvy EUROCONTROL;

Vzhledem k tomu, že pro splnění úkolů, které jí smluvní strany svěřily, bude Organizace využívat zařízení střediska řízení CEATS a poskytovat personál nezbytný pro jeho provoz a údržbu;

Zohledňujíce své povinnosti, stanovené v článku 6 Dohody CEATS, vypracovat pracovní postupy pro naplnění úkolů stanovených v článku 3 a článku 4 této Dohody, zejména zajištění, slučitelnosti mezi letovými provozními službami poskytovanými Střediskem CEATS a službami poskytovanými smluvními stranami v celém rozsahu provozu střediska CEATS pomocí koordinace a na základě vzájemné dohody;

Zohledňujíce své povinnosti dohodnout vzorec pro dělení nákladů, týkajících se odpisů a úroků z kapitálových výdajů na investice do Střediska CEATS schválené Organizací, jakož i splácení provozních nákladů tohoto Střediska, zahrnutelných do jejich cenové základny pro traťové poplatky;

se dohodly následovně:

Článek 1

1. Za účelem usnadnění plnění úkolů svěřených Organizaci a usnadnění provozu Střediska CEATS vyzvou smluvní strany Radu k ustavení Stálého výboru CEATS.

2. Stálý výbor CEATS stanoví společné stanovisko smluvních stran na veškeré záležitosti, související s poskytováním letových provozních služeb střediskem CEATS v jejich vzdušném prostoru, a to zejména na:

(a) provozně-technickou koncepci;

(b) organizaci vzdušného prostoru a sektorizaci;

(c) personální požadavky;

(d) každodenní provoz;

(e) služby a zařízení, potřebné pro Organizaci ve smyslu článku 2 odst. 2 této Dohody;

(f) rozpočtové odhady;

(g) rezervní plány pro mimořádné situace.

3. Stálý výbor CEATS se bude scházet pravidelně podle vzájemné dohody smluvních stran. Schůzím Stálého výboru CEATS bude předsedat zástupce jedné ze smluvních stran. Zástupci jednotlivých smluvních stran se v této funkci budou každoročně střídat.

4. Generální ředitel Agentury Organizace je zván na zasedání Stálého výboru CEATS vždy, kdy se smluvní strany domnívají, že jeho přítomnost by mohla koordinační proces usnadnit. V případě, že generální ředitel sám vyžaduje konzultaci se smluvními stranami, může se zúčastnit zasedání Stálého výboru CEATS v době, kdy se projednává záležitost, která je předmětem jeho požadované konzultace.

5. Rozhodnutí Stálého výboru CEATS vyžadují jednomyslné hlasování smluvních stran a jsou pro ně závazná.

Článek 2

1. Strany se dohodly, že do své nákladové báze pro traťové poplatky zahrnou částku odpovídající ročním odpisům a úrokům z kapitálových výdajů na schválené investice do Střediska CEATS, přičemž tyto částky se mezi ně rozdělí podle poměru počtu personálu řízení letového provozu, přiděleného do sektorů, které budou obsluhovat jejich vzdušný prostor.

2. Strany se dohodly na dělení provozních nákladů na řízení všeobecného letového provozu ve Středisku CEATS podle vzorce pro dělení nákladů uvedeného v odstavci 1.

3. Podíly, vyplývající z uplatnění vzorce pro dělení nákladů uvedeného v odstavcích 1 a 2, budou stanovovány každoročně na základě situace k 1. lednu příslušného rozpočtového roku a budou dohodnuty mezi smluvními stranami v procesu stanovení rozpočtu uvedeného v článku 1 odstavci 2 písm. (f) této Dohody.

Článek 3

1. Tato Dohoda je otevřena k podpisu smluvními stranami a Organizací dne 27. června 1997.

2. Tato Dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení.

3. Listiny o ratifikaci, přijetí či schválení budou uloženy u vlády Belgického království. Ratifikace, přijetí či schválení této Dohody bude současně představovat ratifikaci, přijetí či schválení Dohody CEATS.

4. Pro každou ze smluvních stran vstoupí tato Dohoda v platnost ke dni vstupu v platnost Dohody CEATS pro tuto smluvní stranu.

5. Vláda Belgického království oznámí vládám ostatních smluvních stran uložení veškerých listin, jakož i data vstupu této Dohody v platnost.

6. Vláda Belgického království bude tuto Dohodu registrovat u Generálního tajemníka Organizace spojených národů ve smyslu článku 102 Charty Organizace spojených národů a u Rady ICAO dle článku 83 Mezinárodní úmluvy o civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Článek 4

Tato Dohoda zůstává v platnosti za podmínek uvedených v článku 15 Dohody CEATS.

Článek 5

(Ustanovení přechodná)

V období ode dne vstupu této Dohody v platnost do dne vstupu v platnost Protokolu konsolidujícího Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL), otevřeného k podpisu v Bruselu v roce 1997, budou odvolávky na Stálý výbor CEATS ve článku 1 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 této Dohody představovat odvolávky na Koordinační skupinu CEATS, která se tímto zřizuje.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci, kteří se prokázali svou plnou mocí, jež byla shledána platnou a v náležité formě, tuto Dohodu podepsali.

DÁNO v Bruselu, dne 27. června 1997, v jazyce bosenském, chorvatském, českém, anglickém, francouzském, německém, maďarském, italském, srbském, slovenském a slovinském, v jednom původním vyhotovení, jež zůstává uloženo v archivech vlády Belgického království, kterážto rozešle ověřené kopie vládám ostatních členských států Organizace, jakož i Organizaci samé. V případě jakéhokoli nesouladu je rozhodující text v jazyce anglickém.

Přesunout nahoru