Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 133/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Datum vyhlášení 03.12.2004
Uzavření smlouvy 28.06.2004
Platnost od 28.06.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 2004 byla v Taškentu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 28. června 2004.

České znění a ruské znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky

o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Uzbecké republiky, dále jen „Strany“,

přihlížejíce k principům Dohody o partnerství a spolupráci ustavující partnerství mezi Uzbeckou republikou z jedné strany a Evropskou unií a jejími členskými státy z druhé strany ze dne 21. června 1996,

majíce na zřeteli dlouhodobé tradiční ekonomické vztahy,

přejíce si upevňovat a podporovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci,

řídíce se principy rovnoprávnosti vzájemných zájmů a vzájemných výhod a mezinárodního práva, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany se budou snažit rozvíjet, upevňovat a prohlubovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci ve společném zájmu obou zemí.

Článek 2

Vzhledem k dosažené úrovni ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce budou Strany spolupracovat především v následujících oblastech:

• lehký průmysl,

• doprava včetně dopravních prostředků,

• energetika včetně spolupráce na trzích třetích zemí,

• zdravotnictví a farmaceutický průmysl,

• chemický a petrochemický průmysl,

• plynárenský průmysl,

• celulózově - papírenský průmysl,

• elektrická zařízení a domácí elektrospotřebiče,

• elektronický a elektrotechnický průmysl,

• zemědělská technika,

• zařízení pro potravinářský průmysl včetně zařízení pro zpracovatelský průmysl,

• další zařízení neuvedená výše,

• ekologické strojírenství,

• těžební průmysl,

• výroba stavebních materiálů a zařízení,

• modernizace a rekonstrukce elektráren včetně rozvodných sítí,

• rozšíření a rekonstrukce plynovodů a ropovodů,

• průmyslová a také občanská výstavba,

• vzdělávání a školení odborníků v různých odvětvích průmyslu.

Článek 3

Za účelem spolupráce v oblastech stanovených v článku 2 této Dohody se vytváří Společná česko-uzbecká mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „Mezivládní komise“), která je složena ze zástupců příslušných vládních orgánů, organizací a podnikatelských struktur.

Článek 4

Mezivládní komise bude zasedat podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát ročně střídavě v České republice a v Uzbecké republice. Mezivládní komise odsouhlasí svůj jednací řád.

Článek 5

1. Hlavní úkoly činnosti Mezivládní komise jsou:

a) projednání programů ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu;

b) vytváření potřebných podmínek k poskytnutí úvěrů a zabezpečení financování ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce;

c) vypracování a realizace přijatých programů podpory malého a středního podnikání;

d) vytváření odpovídajících podmínek pro účast subjektů obou států na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných na území Stran a také pro spolupráci obchodních a průmyslových komor a hospodářských svazů na území obou Stran;

e) spolupráce na rozvoji ekologicky bezpečných systémů infrastruktury, a to zejména v oblastech:

- energetiky;

- automobilových a železničních sítí;

- letecké dopravy;

- telekomunikací;

- sběru a zpracování průmyslového a domácího odpadu;

- meliorací zavlažovacích systémů vodního hospodářství;

f) ochrana životního prostředí a ekologické bezpečnosti, přitom bude přihlíženo k racionálnímu využívání přírodních zdrojů, a také rozšíření sféry ekologicky čistých provozů v souladu s platnými nebo vypracovávanými globálními a regionálními programy rozvoje průmyslu;

g) vypracování speciálních programů zaměřených na zvýšení úrovně bezpečnosti atomových reaktorů v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy.

2. Mezivládní komise bude napomáhat rozvoji kooperačních vztahů a jiných forem výrobní spolupráce.

Článek 6

Spolupráce v rámci této Dohody se bude uskutečňovat na základě závazků Stran, vyplývajících z norem mezinárodního práva, Dohody o partnerství a spolupráci ustavující partnerství mezi Uzbeckou republikou, na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy ze dne 21. června 1996, na druhé straně a bude v souladu s právy a povinnostmi z jiných mezinárodních smluv, uzavřených mezi Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Uzbeckou republikou na straně druhé, jakož i z členství České republiky v Evropské unii.

Článek 7

Na základě vzájemného souhlasu může být Dohoda upravena a doplněna formou samostatných Protokolů, které budou nedílnou součástí této Dohody.

Článek 8

Sporné otázky týkající se výkladu a provádění této Dohody se budou řešit jednáním Stran.

Článek 9

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Článek 10

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována na další jeden rok, pokud jedna ze Stran písemně nevyrozumí druhou Stranu o úmyslu ukončit platnost této Dohody, nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.


Dáno v Taškentu dne 28. června 2004, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, uzbeckém a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě rozdílnosti ve výkladu ustanovení této Dohody je rozhodující znění v jazyce ruském.

Za vládu České republiky:
Ing. Martin Pecina, MBA v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky

Za vládu Uzbecké republiky:
Eljer Ganijev v. r.
místopředseda vlády Uzbecké republiky

Přesunout nahoru