Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 130/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 26/2002 Sb. m. s., kterým se publikoval sjednocený text Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)

Datum vyhlášení 12.11.2004
Ratifikace Smlouvy 27.11.1995
Platnost od 01.01.1996
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 26/2002 Sb. m. s., kterým se publikoval sjednocený text Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 1960 byla v Bruselu přijata Mezinárodní úmluva o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“, doplněná a změněná:

Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL), přijatým v Bruselu dne 6. července 1970,

Protokolem pozměňujícím Dodatkový protokol ze dne 6. července 1970 k Mezinárodní úmluvě o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“, přijatým v Bruselu dne 21. listopadu 1978

a

Protokolem měnícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“ z 13. prosince 1960, přijatým v Bruselu dne 12. února 1981.

S úmluvou i protokoly vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Úmluvě, doplněné a změněné Protokoly, byla uložena u vlády Belgického království, depozitáře úmluvy a protokolů, dne 27. listopadu 1995.

Úmluva na základě svého článku 40 odst. 3 vstoupila v platnost dnem 1. března 1963.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 7 odst. 3 dnem 1. srpna 1972.

Protokol pozměňující Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 odst. 3 dnem 1. ledna 1981.

Protokol měnící Mezinárodní úmluvu vstoupil v platnost na základě svého článku XL odst. 3 dnem 1. ledna 1986.

Pro Českou republiku Mezinárodní úmluva ze dne 13. prosince 1960, doplněná a změněná Dodatkovým protokolem ze dne 6. července 1970 a protokoly ze dne 21. listopadu 1978 a 12. února 1981, vstoupila v platnost na základě článku 36 odst. 4 platného znění Úmluvy dnem 1. ledna 1996.

Francouzské znění textů Úmluvy a Protokolů a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Mezinárodní úmluva o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace

„EUROCONTROL“

Spolková republika Německo,

Belgické království,

Francouzská republika,

Spojené království Velké Británie a Severního Irska,

Lucemburské velkovévodství,

Nizozemské království,

Shledávajíce, že zavedení dopravních proudových letadel do provozu a jejich široké používání může způsobit hlubokou změnu organizace řízení letového provozu,

Shledávajíce, že z provozního hlediska jsou nové druhy letadel charakterizovány:

- vysokými rychlostmi,

- potřebou, z důvodu hospodárného provozu, schopnosti provést rychlé a nepřerušované stoupání ve vysoké rychlosti až do optimálních provozních výšek a setrvání v těchto výškách až do dosažení bodu, který je co nejblíže místu určení letadla,

Shledávajíce, že tyto charakteristiky předpokládají, kromě přizpůsobení a reorganizace stávajících metod řízení, vytvoření nových letových informačních oblastí nad určitou hladinou, organizovaných úplně nebo zčásti do řízených oblastí,

Shledávajíce, že s ohledem na rychlý vývoj nových druhů letadel nelze řízení letového provozu ve vysoké výšce ve většině evropských zemí nadále pojímat v rámci národních hranic,

Shledávajíce, že je proto účelné vytvořit mezinárodní organizaci řízení s působností ve vzdušných prostorech, které přesahují hranice území jednotlivých států,

Shledávajíce, že pokud jde o spodní vzdušný prostor, může být v určitých případech užitečné svěřit letové provozní služby na části území některé ze smluvních stran výše zmíněné mezinárodní organizaci nebo některé jiné smluvní straně,

Shledávajíce, že kromě toho internacionalizace řízení předpokládá přijetí společné politiky a sjednocení předpisů založených na Standardech a doporučených postupech Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), se zřetelem na potřeby národní obrany,

Shledávajíce, že je velmi žádoucí koordinovat činnost států v oblasti školení personálu letových navigačních služeb a v oblasti studia a výzkumu otázek letového provozu,

Bylo dohodnuto následující:

Článek 1

1. Smluvní strany se dohodly posílit svoji spolupráci v oblasti letecké navigace a zejména zajistit společné uspořádání letových provozních služeb v horním vzdušném prostoru.

2. K tomuto účelu zakládají „Evropskou organizaci pro bezpečnost letecké navigace“ (EUROCONTROL), dále zde nazývanou „Organizace“. Organizace má dva orgány:

- „Stálou komisi pro bezpečnost letecké navigace“ dále zde nazývanou „Komise“,

- „Agenturu letových provozních služeb“ dále zde nazývanou „Agentura“, jejichž stanovy jsou přiloženy k této Úmluvě.

3. Za sídlo Organizace je určen Brusel.

Článek 2

1. Pokud jde o spodní vzdušný prostor a podle praktických provozních potřeb, kterákoli ze smluvních stran může požádat Komisi, aby rozhodla, že letové provozní služby pro celý spodní vzdušný prostor nebo pro jeho část budou svěřeny Organizaci nebo některé jiné smluvní straně.

2. Co se týká tohoto posledního případu, odchylně od ustanovení odstavce 2, článku 8 této Úmluvy, není zdržení se hlasování třetí smluvní stranou na překážku platnosti rozhodnutí přijatého Komisí.

3. Ustanovení tohoto článku týkající se možnosti, kterou mají jednotlivé smluvní strany, svěřit jiné smluvní straně letové provozní služby pro celý svůj spodní vzdušný prostor nebo pro jeho část nesmí být interpretována jako omezující právo smluvních stran uzavřít mezi sebou dvoustranné dohody týkající se stejné věci.

Článek 3

Ve smyslu této Úmluvy výraz „letový provoz“ zahrnuje civilní letadla, jakož i letadla vojenská, celní a policejní, která se řídí postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Článek 4

Organizace je právnickou osobou. Na území smluvních stran má nejširší právní subjektivitu přiznanou právnickým osobám vnitrostátním právem; zejména může kupovat nebo zcizovat movitý i nemovitý majetek a má procesní způsobilost. Pokud není v této Úmluvě nebo v připojených stanovách uvedeno jinak, je Organizace zastupována Agenturou, která jedná jménem Organizace. Agentura spravuje majetek Organizace.

Článek 5

Komise je složena ze zástupců smluvních stran. Každá smluvní strana je zastoupena dvěma delegáty, ale má pouze jeden hlas.

Článek 6

1. Cílem Komise je ve spolupráci s národními vojenskými úřady prosazovat přijetí opatření, zavedení a provozování vhodných prostředků pro:

- zajištění bezpečnosti letecké navigace,

- zajištění uspořádaného a rychlého toku letového provozu,

ve stanovených prostorech spadajících pod suverenitu smluvních stran nebo v těch, pro které jim byly letové provozní služby svěřeny na základě mezinárodních dohod.

2. Za tímto účelem je Komise pověřena:

a) studovat na základě Standardů a doporučených postupů Mezinárodní organizace pro civilní letectví a se zřetelem na potřeby národní obrany sjednocování národních předpisů, jimiž se řídí letový provoz, a činnosti služeb, majících za úkol zajišťovat jeho bezpečnost a uspořádávat jej;

b) prosazovat společnou politiku v oblasti pomocných rádiových prostředků, sdělovací techniky a odpovídajícího palubního vybavení, určených k bezpečnosti letadel;

c) prosazovat a koordinovat studie týkající se letových navigačních služeb a zařízení, aby byl brán na zřetel technický vývoj, a pokud je to zapotřebí, studovat úpravy Regionálních letových navigačních plánů, které se předkládají Mezinárodní organizaci pro civilní letectví;

d) určovat v souladu s ustanoveními článku 38 této Úmluvy uspořádání vzdušného prostoru, pro který byly letové provozní služby svěřeny Agentuře; vykonávat pravomoci, které jí připadly na základě článku 2 této Úmluvy;

e) určovat politiku Agentury, pokud jde o odměňování za služby poskytované uživatelům, a případně schvalovat tarify a podmínky uplatňování poplatků stanovených Agenturou;

f) studovat opatření vhodná k usnadnění financování investic nezbytných pro fungování Agentury nebo, obecněji, těch služeb smluvních stran, které přispívají k bezpečnosti letecké navigace;

g) vykonávat pravomoc všeobecného dozoru nad činností Agentury, na základě článku 20 této Úmluvy a článků 8, 9, 10, 11, 12, odstavce 3 a) článku 13, odstavce 2 článku 14, odstavce 2 článku 17, odstavce 2 a 4 článku 23, odstavce 3 článku 28, odstavce 1 a 3 článku 29, odstavce 1 článku 30, odstavce 1 článku 34 a článku 37 přiložených stanov.

Článek 7

Ke splnění svého poslání Komise:

a) formuluje doporučení v případech uvedených v odstavci 2 a), b), c) článku 6 této Úmluvy;

b) přijímá rozhodnutí v případech uvedených v odstavcích 1 článku 2, odstavce 2 d) článku 6, odstavce 2 článku 9, odstavce 2 článku 12 a v článku 13 této Úmluvy;

c) dává Agentuře pokyny v případech uvedených v odstavcích 2 e) a f) článku 6 a v článcích 20 a 31 této Úmluvy;

d) činí veškerá opatření užitečná pro výkon funkcí, které jí připadají podle odstavce 2 g) článku 6 této Úmluvy;

e) popřípadě předkládá spory k rozhodčímu soudu, jak je uvedeno v odstavci 1 článku 33 této Úmluvy.

Článek 8

1. Doporučení jsou formulována většinou členů Komise. Zástupci dotčených smluvních stran navrhují příslušným úřadům svých zemí veškerá vhodná opatření pro provádění doporučení, ke kterým se v Komisi připojili.

2. Rozhodnutí vyžadují jednomyslného hlasování Komise. Jsou závazná pro každou smluvní stranu.

3. Pokyny jsou Komisí formulovány většinou hlasů smluvních stran, přičemž:

- tyto hlasy podléhají vážení uvedenému v tabulce v článku 9 níže, které vychází z hrubých domácích produktů smluvních stran,

- a tyto hlasy musí představovat většinu smluvních stran.

4. Závěry vyplývající z jednání, učiněné podle odstavců d) a e) článku 7, jsou přijímány podle pravidel určených v odstavci 3 tohoto článku, kromě případů, kde se na základě výslovných ustanovení Úmluvy nebo přiložených stanov uplatňuje jiné pravidlo.

Článek 9

1. Tabulka váhy hlasů zmíněná v předchozím článku je následující:

Tabulka váhy hlasů

Hrubý domácí produkt (HDP) určený podle ceny faktorů výroby a podle běžných cen v miliardách nových francouzských franků

Počet hlasů
Nižší než 101
Od 10 včetně do 20 vyjma2
Od 20 včetně do 30 vyjma3
Od 30 včetně do 46 2/3 vyjma4
Od 46 2/3 včetně do 63 1/3 vyjma5
Od 63 1/3 včetně do 80 vyjma6
Od 80 včetně do 110 vyjma7
Od 110 včetně do 140 vyjma8
Od 140 včetně do 200 vyjma9
Od 200 včetně do 260 vyjma10
Od 260 včetně do 320 vyjma11
Od 320 včetně do 380 vyjma12

a dále po jednom dodatečném hlasu vždy za každé další zvýšení HDP, určeného výše uvedeným způsobem, o šedesát miliard nových francouzských franků nebo jejich část.

2. Hrubý domácí produkt (HDP), který je brán na zřetel, je HDP vyplývající ze statistik vypracovaných Evropskou organizací pro ekonomickou spolupráci (OECE) - nebo, pokud jich není, orgánem poskytujícím rovnocenné záruky a určeným na základě rozhodnutí Komise - výpočtem aritmetického průměru ze tří posledních let, za které jsou tyto statistiky dostupné. Jde o HDP vypočtený na základě ceny faktorů výroby a běžných cen.

3. Počáteční počet hlasů se stanoví od data vstupu této Úmluvy v platnost odkazem na výše uvedenou tabulku váhy hlasů a v souladu s pravidlem stanovení HDP, uvedeným v odstavci 2 tohoto článku.

4. V případě přistoupení nového státu se stejným způsobem provede nové stanovení počtu hlasů smluvních stran.

5. Ve všech případech se provede nové stanovení počtu hlasů, podle stejných podmínek, jestliže od posledního stanovení uplynuly tři roky.

Článek 10

1. Komise stanoví svůj jednací řád, který musí být přijat jednomyslně.

2. Tento řád musí zejména obsahovat pravidla vztahující se k předsednictví, vytváření pracovních skupin a pracovních jazyků Komise.

Článek 11

Agentura dá k dispozici Komisi personál a materiální prostředky nezbytné k jejímu fungování.

Článek 12

1. Komise zajišťuje s dotčenými státy a mezinárodními organizacemi vztahy užitečné pro uskutečňování cílů Organizace.

2. Pouze Komisi přísluší, s výhradou práv přiznaných Agentuře ve smyslu článku 31 této Úmluvy, uzavírat jménem Organizace s mezinárodními organizacemi, s členskými státy Organizace nebo se třetími státy dohody potřebné pro plnění úkolů, které jí byly uloženy touto Úmluvou, a pro fungování orgánů zřízených touto Úmluvou nebo vytvořených pro její uplatňování.

Článek 13

Mohou být uzavřeny dohody mezi Organizací a kterýmkoli státem, který není smluvní stranou této Úmluvy, ale který by chtěl používat služeb Agentury. V tomto případě jedná Komise na základě zprávy Agentury.

Článek 14

Smluvní strany svěřují Agentuře letové provozní služby ve vzdušném prostoru určeném podle ustanovení odstavce 2 d) článku 6 a článku 38 této Úmluvy.

Článek 15

1. Charakter veřejného zájmu je v případě potřeby přiznán v souladu s vnitrostátním právem a s účinky vyplývajícími z ustanovení tohoto práva o vyvlastnění z důvodu veřejného zájmu, nabytí nemovitého majetku nezbytného pro umístění zařízení Organizace, s výhradou souhlasu dotčených vlád. Řízení o vyvlastnění z důvodu veřejného zájmu bude moci být zahájeno příslušnými úřady dotčeného státu v souladu s jeho vnitrostátním právem, s cílem uskutečnit ono nabytí, nedojde-li ke smírné dohodě.

2. Na území smluvních stran, kde neexistuje řízení o vyvlastnění uvedené v předchozím odstavci, může Organizace použít postup nuceného odkupu ve prospěch civilního letectví a telekomunikací.

3. Smluvní strany přiznávají Organizaci, pokud jde o služby a stavby zřízené v její prospěch na jejich území, právo uplatňování vnitrostátních právních předpisů o omezeních vlastnického práva k nemovitostem, která by existovala ve veřejném zájmu ve prospěch národních služeb pro stejný účel, a zejména omezení týkajících se věcných břemen ve veřejném zájmu.

4. Organizace ponese výdaje vyplývající z uplatňování ustanovení tohoto článku, včetně částky za odškodnění, dlužné podle vnitrostátního práva státu, na jehož území se dotyčný majetek nachází.

Článek 16

Smluvní strany přijmou v rámci své kompetence, a zejména pokud jde o přidělení rádiových frekvencí, nezbytná opatření, aby Organizace mohla provádět všechny úkony odpovídající jejímu účelu.

Článek 17

1. K výkonu svého poslání Agentura uplatní při řízení letového provozu předpisy platné na územích smluvních stran a ve vzdušných prostorech, pro které jsou jim letové provozní služby svěřeny na základě mezinárodních dohod, jejichž jsou stranami.

2. V případě obtíží při uplatňování ustanovení předchozího odstavce se Agentura obrátí na Komisi, která doporučí smluvním stranám veškerá užitečná opatření za podmínek uvedených v odstavci 2 a) článku 6 této Úmluvy.

Článek 18

K výkonu svého poslání a v mezích práv udělených letovým provozním službám dává Agentura velitelům letadel všechny potřebné instrukce. Ti jsou povinni se jimi řídit, kromě případů zásahu vyšší moci, uvedených v předpisech zmíněných v předchozím článku.

Článek 19

Porušení letových navigačních předpisů, ke kterým dojde v prostoru, kde byly letové provozní služby svěřeny Agentuře, zaznamenávají do protokolů pracovníci Agenturou speciálně tímto pověření, aniž by tím bylo dotčeno právo zjišťovat přestupky stejné povahy, přiznané vnitrostátním právem úředníkům smluvních stran. Výše uvedené protokoly mají před soudy jednotlivých států stejnou hodnotu jako protokoly, vypracované úředníky jednotlivých států, kvalifikovanými ke zjišťování přestupků stejné povahy.

Článek 20

Agentura popřípadě stanoví na základě pokynů Komise, vyjádřených podle ustanovení odstavce 2 e) článku 6 této Úmluvy, tarify a podmínky uplatňování poplatků, které má Organizace právo vybírat od uživatelů. Předkládá je ke schválení Komisi.

Článek 21

1. Organizace je osvobozena ve státě, kde se nalézá její sídlo, a na území smluvních stran od všech odvodů, poplatků a daní týkajících se jejího založení, rozpuštění a likvidace.

2. Je osvobozena od odvodů, poplatků a daní, které by vyplynuly z nabytí nemovitého majetku nezbytného k plnění jejího poslání.

3. Je osvobozena od všech přímých daní, které by se vztahovaly na ni samou, na její majetek, aktiva a příjmy.

4. Je osvobozena od nepřímých daní, které by mohly být důsledkem emise půjček a kterými by byla osobně povinována.

5. Je osvobozena od jakékoli daně výjimečné či diskriminační povahy.

6. Osvobození uvedená v tomto článku se nevztahují na daně a poplatky vybírané jako platba za obecně prospěšné služby.

Článek 22

1. Organizace je osvobozena od všech celních poplatků a poplatků s rovnocenným účinkem, jiných, než jsou poplatky nebo zdanění za poskytované služby, a je osvobozena od všech zákazů a omezení dovozu a vývozu, týkajících se materiálů, zařízení, potřeb a ostatních předmětů dovážených k oficiálnímu užívání Organizací a určených pro budovy a zařízení Organizace nebo pro její fungování.

2. Zboží takto dovezené nesmí být prodáno, půjčeno nebo postoupeno, ať již bezúplatně nebo za úplatu, na území té smluvní strany, kam bylo uvedeno, ledaže by to bylo za podmínek stanovených vládou dotyčné smluvní strany.

3. Mohou být přijata vhodná kontrolní opatření, považovaná za užitečná, aby se zajistilo, že materiály, zařízení, potřeby a ostatní předměty, uvedené v prvním odstavci a dovezené s určením pro Organizaci, byly skutečně dodány Organizaci a přiděleny do jejích oficiálních budov a zařízení nebo použity k jejímu fungování.

4. Organizace je kromě toho osvobozena od všech celních poplatků a osvobozena od všech zákazů a omezení dovozu a vývozu, pokud jde o publikace uvedené v článku 36 přiložených stanov.

Článek 23

1. Organizace může vlastnit všechny druhy deviz a mít účty ve všech měnách v míře nezbytné k provádění úkonů odpovídajících jejím cílům.

2. Smluvní strany se zavazují, že jí poskytnou povolení nezbytná k uskutečňování, dle podmínek uvedených v použitelných vnitrostátních předpisech a mezinárodních smlouvách, veškerých pohybů fondů, které budou nezbytné pro založení a činnost Organizace, včetně emise a splácení půjček, jestliže jejich emise bude povolena vládou dotyčné smluvní strany.

Článek 24

1. Agentura může přijmout do služeb kvalifikované osoby, které jsou státními příslušníky smluvních stran.

2. Smluvní strany na osoby uvedené v předchozím odstavci aplikují ustanovení o přistěhovalectví nebo jiné formality registrace cizinců takovým způsobem, aby nebyly překážkou vstupu do země, výkonu funkce v Agentuře a repatriaci.

3. Výjimka z ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku může být učiněna pouze z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví.

4. Osoby zaměstnané Organizací:

a) jsou osvobozené od jiných cel a celních poplatků, jiných, než jsou poplatky či zdanění za poskytnuté služby, za dovoz svých osobních věcí, nábytku a jiných použitých předmětů pro domácnost, které si přivezou z ciziny při svém prvním usazení, a za zpětný vývoz stejných osobních věcí, nábytku a předmětů při skončení své funkce;

b) si mohou, když se ujímají své funkce na území některé ze smluvních stran, dočasně a bezcelně dovézt svůj osobní automobil a poté, nejpozději na konci doby své služby, opět toto vozidlo bezcelně vyvézt, v obou případech však s výhradou podmínek považovaných vládou dotyčné smluvní strany v každém jednotlivém případě za potřebné.

5. Smluvní strany nemají povinnost poskytovat svým vlastním státním příslušníkům výše uvedené výhody.

6. Dotčené vlády přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění neomezeného převodu čistých mezd.

Článek 25

1. Smluvní odpovědnost Organizace se řídí zákonem aplikovaným na předmětnou smlouvu.

2. Pokud jde o nesmluvní odpovědnost, Organizace musí nahradit škodu způsobenou chybou svých orgánů nebo svých pracovníků při výkonu jejich funkce v té míře, v jaké jsou jim tyto škody přičitatelné. Předchozí ustanovení nevylučuje právo na jiná odškodnění zakládající se na vnitrostátním právu smluvních stran.

Článek 26

1. Zařízení a archiv Organizace jsou nedotknutelné. Majetek a aktiva Organizace jsou vyňaty z jakéhokoli vymáhání, vyvlastnění a úředního zabavení.

2. Majetek a aktiva Organizace nemohou být zabaveny ani nemohou být předmětem nuceného výkonu rozhodnutí, pokud se nejedná o rozhodnutí soudu. Avšak zařízení Organizace nemohou být ani zabavena, ani být předmětem nuceného výkonu rozhodnutí.

3. Ustanovení tohoto článku nejsou na překážku přístupu příslušných úřadů státu, kde Organizace sídlí, a ostatních zemí, kde se tato zařízení a archiv nacházejí, do zařízení a archivu Organizace, aby bylo umožněno soudní šetření a zajištěn výkon soudních rozhodnutí na jejich dotyčných územích.

Článek 27

1. Organizace neustále spolupracuje s příslušnými úřady smluvních stran s cílem usnadnit řádný výkon spravedlnosti, zajistit dodržování policejních předpisů a předejít jakémukoli zneužití, k němuž by mohla vést privilegia, imunita, osvobození nebo výhody vyjmenované v této Úmluvě.

2. Organizace usnadní v nejvyšší možné míře provádění prací ve veřejném zájmu, které mají být uskutečněny na území smluvních stran uvnitř nebo v sousedství budov, které jsou jí přiděleny.

Článek 28

1. Pro výkon svého poslání je Agentura oprávněna stavět budovy a zařízení, které jsou pro ni potřebné, a přímo využívat letové provozní služby, které jí byly svěřeny.

2. Nicméně, za účelem snížení jak investičních výdajů, tak výdajů na správu, se Agentura obrací na národní technické služby a používá, vždy, když je to možné, stávajících národních zařízení, aby se předešlo jakékoli duplicitě.

Článek 29

Mezinárodní smlouvy a vnitrostátní předpisy týkající se přístupu, přeletu a bezpečnosti území smluvních stran jsou pro Agenturu závazné a ta činí veškerá opatření potřebná pro jejich uplatňování.

Článek 30

Aby smluvní strany měly možnost kontrolovat uplatňování vnitrostátních předpisů a mezinárodních smluv, je Agentura povinna podávat smluvním stranám, které o to požádají, veškeré informace týkající se letadel, které jsou jí známy z výkonu jejích funkcí.

Článek 31

V rámci pokynů daných Komisí může Agentura s vhodnými technickými službami, veřejnými či soukromými, spadajícími pod smluvní strany, pod státy, které nejsou smluvními stranami, nebo pod mezinárodní organizace, navázat vztahy potřebné pro koordinaci letového provozu a pro fungování svých vlastních služeb. Za tímto účelem může, s výhradou, že o tom informuje Komisi, uzavírat jménem Organizace smlouvy čistě administrativní, technické nebo obchodní povahy, pokud jsou nezbytné pro její fungování.

Článek 32

Smluvní strany uznávají potřebu Agentury dosáhnout finanční rovnováhy a zavazují se, že jí dají k dispozici, s ohledem na své vlastní příjmy, přiměřené finanční prostředky v mezích a za podmínek stanovených v přiložených stanovách.

Článek 33

1. Všechny spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami nebo mezi smluvními stranami a Organizací, zastupovanou Komisí, týkající se výkladu nebo provádění této Úmluvy nebo jejích příloh, a které nemohly být vyřešeny přímým jednáním nebo jiným způsobem urovnání, budou předloženy k rozhodčímu řízení na základě žádosti kterékoli strany.

2. Za tímto účelem určí každá strana pro každý případ jednoho rozhodce a ti se dohodnou na jmenování třetího rozhodce. V případě, že jedna ze stran neurčila svého rozhodce do dvou měsíců od data přijetí žádosti druhé strany, nebo v případě, že se určení rozhodci nemohli do dvou měsíců shodnout na jmenování třetího rozhodce, může kterákoli strana požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby je určil.

3. Rozhodčí soud určí svůj vlastní postup.

4. Každá strana ponese výlohy svého rozhodce a svého zastoupení při řízení před rozhodčím soudem; výlohy týkající se třetího rozhodce, jakož i ostatní výlohy ponesou strany rovným dílem. Rozhodčí soud může nicméně stanovit jiné rozdělení výloh, považuje-li to za patřičné.

5. Rozhodnutí rozhodčího soudu budou pro strany sporu závazná.

Článek 34

1. Stanovy Agentury, jakož i veškeré změny, které v nich budou provedeny za podmínek uvedených v této Úmluvě a v přiložených stanovách, jsou platné a účinné na území smluvních stran.

2. Každá změna ustanovení stanov podléhá schválení Komisí, jejíž členové musí rozhodnutí přijmout jednomyslně.

3. Nicméně ustanovení článku 1, článků 22 až 26 a článku 30 přiložených stanov nelze změnit.

Článek 35

Vlády dotčených smluvních stran se poradí o opatřeních, která je třeba přijmout pro případ krize nebo války, se zřetelem na obtíže při celkové nebo částečné aplikaci ustanovení této Úmluvy.

Článek 36

Smluvní strany se zavazují, že zajistí Agentuře použití platných zákonných ustanovení určených k zajištění kontinuity veřejných služeb.

Článek 37

1. Tato Úmluva se vztahuje:

a)

(i) pokud jde o smluvní strany vyjmenované v příloze II, na jejich území, jak jsou definována ve zmíněné příloze;

(ii) pokud jde o ostatní smluvní strany, na jejich územích, jak budou těmito stranami ve chvíli jejich přistoupení definována, ve shodě s Komisí přijímající rozhodnutí jednomyslně,

b) na jakékoli území, na kterém je některá smluvní strana odpovědná za mezinárodní vztahy a na které byla Úmluva rozšířena na základě odstavce 2 tohoto článku.

2.

a) Spojené království Velké Británie a Severního Irska může, k datu podpisu nebo ratifikace této Úmluvy nebo k jakémukoli pozdějšímu datu, prohlásit písemným oznámením adresovaným vládě Belgického království, že se Úmluva rozšíří na všechny Normanské ostrovy nebo na jejich část a na Ostrov Man; Úmluva se tak rozšíří na území uvedená v oznámení, a to od data přijetí tohoto oznámení nebo od jakéhokoli jiného data, které v něm bude určeno.

b) S jednomyslným souhlasem Komise a s výhradou uzavření předběžné finanční dohody s Organizací může smluvní strana kdykoli po vstupu této Úmluvy v platnost rozšířit uplatňování Úmluvy na všechna území, za jejichž mezinárodní vztahy je odpovědná. Toto rozšíření oznámí vládě Belgického království; Úmluva se tak rozšíří na území uvedená v oznámení, a to od data přijetí tohoto oznámení nebo od jakéhokoli jiného data, které bude dohodnuto s Komisí.

3. Vláda Belgického království bude informovat všechny smluvní strany o každém rozšíření Úmluvy na základě odstavce 2 tohoto článku, přičemž v každém jednotlivém případě uvede datum, od kterého byla Úmluva takto rozšířena.

Článek 38

Agentura zajišťuje letové provozní služby:

a) v horních vzdušných prostorech nacházejících se nad územími uvedenými v předchozím článku a v horních vzdušných prostorech přilehlých k předchozím, pro které byly letové provozní služby svěřeny smluvním stranám mezinárodní smlouvou, s výhradou práv přiznaných Komisi na základě článku 6 této Úmluvy;

b) ve spodních vzdušných prostorech, určených podle článku 2 této Úmluvy;

c) ve vzdušných prostorech, které jsou na základě ustanovení článku 13 této Úmluvy předmětem dohod se třetími státy.

Článek 39

1. Tato Úmluva se sjednává na dobu dvaceti let, počítaných od jejího vstupu v platnost.

2. Tato doba bude automaticky prodlužována po pětiletých obdobích, pokud některá smluvní strana neprojeví, alespoň dva roky před uplynutím běžného období, písemným oznámením vládě Belgického království svůj úmysl ukončit Úmluvu.

3. Jestliže je na základě předchozího ustanovení Organizace rozpuštěna, považuje se za existující pro potřeby své likvidace.

Článek 40

1. Tato Úmluva bude ratifikována.

2. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Belgického království.

3. Úmluva vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po uložení ratifikační listiny toho signatářského státu, který tento úkon provede jako poslední.

4. Nicméně jakmile čtyři signatářské státy, jejichž území tvoří soudržný celek z hlediska organizace letových provozních služeb a mezi nimiž musí být stát, ve kterém je sídlo Organizace, ratifikují Úmluvu, vláda Belgického království se spojí se zúčastněnými vládami, aby případně rozhodly, se zřetelem na požadavky bezpečnosti, o okamžitém vstupu Úmluvy v platnost mezi sebou. V případě kteréhokoli signatářského státu, jehož ratifikační listina by byla uložena až po vstupu Úmluvy v platnost, Úmluva by ve vztahu k tomuto státu nabyla účinnosti až od data podepsání finanční dohody mezi tímto signatářským státem a Organizací.

5. Vláda Belgického království bude informovat vlády ostatních signatářských států o každém uložení ratifikačních listin a o datu vstupu v platnost.

Článek 41

1. Přistoupení kteréhokoli státu, který není signatářem, k této Úmluvě podléhá jednomyslnému souhlasnému rozhodnutí Komise. Toto přistoupení je podmíněno předběžnou finanční dohodou mezi státem, který není signatářem, a Organizací, v souladu s článkem 24 přiložených stanov.

2. Předseda Komise oznamuje státu, který není signatářem, rozhodnutí o přistoupení.

3. Listina o přistoupení je uložena u vlády Belgického království, která o tom vyrozumí vlády ostatních signatářských a přistupujících států.

4. Přistoupení nabyde účinnosti prvního dne měsíce následujícího po uložení listiny o přistoupení.

Článek 42

Vláda Belgického království nechá zaregistrovat tuto Úmluvu u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zplnomocnění zástupci po předložení svých plných mocí, které byly shledány jako platné a formálně v pořádku, podepsali tuto Úmluvu a připojili k ní své pečeti.

VYHOTOVENO v Bruselu, dne 13. prosince 1960, v jazyce německém, anglickém, francouzském a holandském, v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivu vlády Belgického království, která předá ověřenou kopii všem signatářským státům. V případě jakéhokoli rozporu mezi texty je rozhodující text ve francouzském jazyce.


PŘÍLOHA 1

STANOVY AGENTURY

Článek 1

„AGENTURA LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB“, zřízená článkem 1 Mezinárodní úmluvy o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace ze dne 13. prosince 1960, dále zde nazývané „Úmluva“, se řídí těmito stanovami.

Článek 2

1. Účelem Agentury je zajišťovat ve všech prostorech určených podle odstavce 2 d) článku 6 Úmluvy a podle článku 38 Úmluvy letové provozní služby, to je:

a) zabraňovat srážkám mezi letadly,

b) zabezpečovat uspořádaný a rychlý tok letového provozu,

c) poskytovat rady a informace užitečné pro bezpečné a účinné uskutečňování letů,

d) alarmovat příslušné orgány, pokud letadla potřebují pomoc pátracích a záchranných služeb, a poskytovat těmto orgánům potřebnou součinnost.

2. Agentura nasazuje prostředky potřebné pro provádění výše vyjmenovaných úkolů a zabezpečuje jejich řádné fungování.

3. Za tímto účelem Agentura úzce spolupracuje s vojenskými orgány, aby co nejúčinněji a nejhospodárněji uspokojovala potřeby letového provozu a zvláštní potřeby vojenského letectva.

4. Může zejména vytvářet výzkumná a zkušební střediska pro letový provoz a školy sloužící pro zdokonalování a specializaci pracovníků letových navigačních služeb.

Článek 3

S výhradou pravomocí přiznaných Stálé komisi pro bezpečnost letecké navigace, zřízené Úmluvou, dále zde nazývané „Komise“, je Agentura spravována Správním výborem, dále zde nazývaným „Výbor“, a ředitelem. Pravomoci ředitele jsou určeny v článku 13 níže.

Článek 4

Výbor je složen ze dvou zástupců každé ze smluvních stran, z nichž pouze jeden má hlasovací právo. Ten je vysokým úředníkem vykonávajícím ve své zemi odpovědnou funkci na poli letecké navigace. Každý zástupce má svého náhradníka, který jej v případě zaneprázdnění platně zastupuje.

Článek 5

Výbor volí ze svého středu na dobu dvou let předsedu a místopředsedu. Ti mohou být zvoleni opětovně. Výbor jmenuje tajemníka, který může být vybrán i mimo okruh členů Výboru. V případě zaneprázdnění předsedy je předsednictví Výboru zajišťováno místopředsedou nebo, chybí-li i ten, nejstarším z členů přítomných na schůzi.

Článek 6

1. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti všech zástupců smluvních stran majících hlasovací právo nebo při absenci jednoho z nich.

2. Jestliže tohoto počtu není dosaženo, projednání se odloží na pozdější zasedání, které se svolá nanovo a může se konat nejdříve deset dnů po předchozím zasedání. Pro toto druhé zasedání se vyžaduje alespoň polovina zástupců majících hlasovací právo.

Článek 7

1. Hlasuje se většinou hlasů přidělených smluvním stranám, přičemž se rozumí, že hlasy jsou přiděleny podle stejného klíče jako hlasy, které mají smluvní strany v Komisi podle článku 9 Úmluvy.

2. Hlasování je nicméně platné pouze tehdy, jestliže většina, kterou má na zřeteli předchozí odstavec, představuje alespoň polovinu smluvních stran.

3. V případě rovnosti hlasů předseda rozhodne, zda se provede druhé hlasování během téže schůze, bez jejího přerušení anebo s krátkým přerušením, nebo zda se návrh zanese na pořad jednání nové schůze, datum jejíhož konání stanoví. Jestliže při druhé schůzi dojde opět k rovnosti hlasů, má předseda hlas rozhodující.

Článek 8

1. Výbor vypracuje svůj jednací řád.

2. Ten musí obsahovat zejména ustanovení o neslučitelnostech s výkonem úřadu. Musí kromě toho stanovit, že pozvánky na zasedání budou zaslány spěšným dopisem nebo v případě naléhavosti telegramem a budou obsahovat pořad jednání.

3. Řád podléhá schválení Komisí.

Článek 9

1. Výbor rozhoduje o technické organizaci Agentury, kterou mu navrhuje ředitel.

2. Nicméně ke schválení Komisi, která přijímá rozhodnutí všemi hlasy svých členů, musí předkládat:

a) návrhy týkající se počtu a umístění středisek řízení či letových informačních středisek a okruhu jejich působnosti,

b) opatření týkající se vytváření výzkumných a zkušebních středisek a škol pro zdokonalování a specializaci či jiných institucí zřizovaných na základě odstavce 4 článku 2 těchto stanov.

Článek 10

Výbor zasílá každoročně Komisi zprávu o činnosti a o finanční situaci Organizace.

Článek 11

Výbor vypracovává na žádost Komise investiční a provozní programy na více let. Programy se předkládají Komisi ke schválení.

Článek 12

Výbor vypracuje a předloží Komisi ke schválení předpisy týkající se uzavírání obchodních smluv a zejména podmínek vypisování obchodní soutěže.

Článek 13

1. Ředitel je jmenován na dobu pěti let Výborem, jednajícím za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2 článku 7 těchto stanov, s tou výhradou, že většina, určená podle prvního odstavce zmíněného článku, dosáhne 70 % dotyčným klíčem hodnoceného počtu vyjádřených hlasů. Mandát ředitele je obnovitelný za stejných podmínek.

2. Ředitel zastupuje Organizaci při soudních řízeních a ve všech občanskoprávních úkonech.

3. Kromě toho jménem Organizace a v souladu se všeobecnými směrnicemi Výboru, avšak aniž by se musel v jednotlivých případech na Výbor obracet:

a) jmenuje pracovníky, jejichž hrubá roční mzda je nižší než určitá částka stanovená Výborem a schválená Komisí, a ukončuje jejich činnost za podmínek stanovených v personálních předpisech,

b) sjednává půjčky na dobu nepřesahující jeden rok, s tou výhradou, že součet dotyčných půjček, se zřetelem k již uskutečněným splátkám, nepřesáhne 200 000 nových franků,

c) uzavírá smlouvy, jejichž výše nepřesahuje 350 000 nových franků. Nicméně, jestliže jde o úplatné postoupení movitého majetku ve vlastnictví Agentury, je tato výše omezena na 50 000 nových franků,

d) kupuje nebo zcizuje nemovitosti, pokud jejich cena nepřesahuje 200 000 nových franků.

Průběžně informuje Výbor o všech krocích učiněných na základě výše uvedených pravomocí. Výbor určí podmínky, za nichž je ředitel nahrazen v případě, že mu ve výkonu funkce brání nějaká překážka.

Článek 14

1. Výbor vypracuje personální předpisy Agentury, které musí obsahovat zejména ustanovení týkající se státní příslušnosti zaměstnanců, mzdových tabulek, neslučitelností s výkonem úřadu, služebního tajemství, kontinuity služebního poměru, pověření, a také musí stanovit funkce, které nesmí být kumulovány s žádnou další, s výhradou zvláštního povolení ředitelem.

2. Tyto personální předpisy se předkládají ke schválení Komisi, která přijímá rozhodnutí jednomyslným hlasováním.

Článek 15

1. Agentura je oprávněna získávat zaměstnance přímo pouze tehdy, jestliže smluvní strany nejsou schopny jí dát k dispozici kvalifikovaný personál.

2. Po celou dobu svého zaměstnávání Agenturou zaměstnanci poskytnutí jednotlivými zeměmi podléhají personálním předpisům Agentury, aniž by to bylo na újmu kariérním výhodám, které jsou zaručeny předpisy jednotlivých zemí úředníkům toho úřednického sboru, do kterého patří ve chvíli, kdy jsou dáni k dispozici nějakému národnímu veřejnému orgánu.

3. Zaměstnanci poskytnutí správními úřady své země mohou být těmto úřadům kdykoli dáni zpět k dispozici, aniž by toto opatření mělo disciplinární povahu.

Článek 16

1. Veškeré příjmy a výdaje Agentury musí být předmětem rozpočtové předpovědi na každý rozpočtový rok a musí být zapsány buď v provozním nebo v investičním rozpočtu.

2. Každý rozpočet musí být vyrovnaný z hlediska příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje Agentury, týkající se výzkumných a zkušebních středisek, škol a, obecněji vzato, všech orgánů vytvořených na základě článku 2 těchto stanov, se podrobně rozepisují ve zvláštním výkazu.

3. Podmínky výhledového odhadu, plnění a kontroly příjmů a výdajů, které nejsou stanoveny zde níže, jsou určovány finančním řádem, přijatým na základě článku 30 těchto stanov.

Článek 17

1. Rozpočtový rok je od 1. ledna do 31. prosince.

2. Rozpočtové předpovědi na každý rozpočtový rok předkládá Výbor každoročně nejpozději 31. října ke schválení Komisi.

Článek 18

1. Výdaje zahrnuté do provozního rozpočtu zahrnují zejména:

a) výdaje vztahující se k personálu a výdaje na údržbu a provoz zařízení Organizace,

b) odměny za služby poskytované Organizaci, včetně výdajů odpovídajících používání vybavení a zařízení za úplatu a nebo případně pronájmu za úplatu nebo na splátky,

c) výdaje odpovídající splácení půjček, jejichž uzavření bylo Organizaci povoleno,

d) výdaje týkající se fungování Komise.

2. Podmínky, za kterých by případně mohlo být prováděno průmyslové odpisování, s ohledem na finanční odpisy, budou pro odhadování rozpočtových výdajů, jakož i pro oceňování poskytnutých služeb ve smyslu odstavce 4 článku 30 těchto stanov stanoveny v případě potřeby finančním řádem, který má na zřeteli zmíněný článek.

Článek 19

Výdaje uváděné v investičním rozpočtu zahrnují výdaje týkající se plnění programu vybavenosti.

Článek 20

1. Výdaje zapsané do provozního rozpočtu jsou povolovány na dobu jednoho rozpočtového roku. Odpovídající úvěry jsou členěny po kapitolách seskupujících výdaje podle jejich povahy nebo podle jejich určení a dále podrobněji členěny, nakolik je to zapotřebí, podle finančního řádu.

2. Za podmínek a v mezích stanovených finančním řádem mohou úvěry tohoto rozpočtu, které na konci rozpočtového roku nejsou použity a jsou jiné než úvěry týkající se výdajů na personál, být převedeny do pouze jediného následujícího rozpočtového roku. Finanční řád stanoví zejména procentuální podíl a povahu výdajů, které mohou být převáděny do dalších let.

Článek 21

1. Příděly vztahující se k investičním výdajům zahrnují:

a) závazkové úvěry, které pokrývají určitou tranši tvořící individualizovanou jednotku a soudržný celek,

b) platební úvěry, které tvoří horní hranici výdajů, jež mohou být vydány každým rokem na krytí závazků smluvně sjednaných ve smyslu předchozího písmene a).

2. Kalendář závazků a plateb se uvádí v příloze návrhu rozpočtu, předkládaného Výborem.

3. Úvěry otevřené z titulu investičních výdajů se rozčleňují do kapitol seskupujích výdaje podle jejich povahy nebo jejich určení a dále podrobněji člení, nakolik je toho zapotřebí, podle finančního řádu.

4. Platební úvěry, které jsou disponibilní na konci rozpočtového roku, se převádějí do následujícího roku za podmínek stanovených finančním řádem.

Článek 22

Příjmy provozního rozpočtu zahrnují:

a) příspěvky smluvních stran, stanovené v souladu s článkem 23 těchto stanov,

b) příjmy pocházející od smluvních stran, které na základě článku 2 Úmluvy svěřily Organizaci letové provozní služby v části nebo v celém svém spodním vzdušném prostoru,

c) příjmy pocházející od států, které nejsou smluvními stranami Úmluvy a které užívají služeb podle článku 13 Úmluvy,

d) odměny za poskytování služeb Organizací státům ve prospěch jejich letové provozní služby ve spodním prostoru,

e) příjmy pocházející z odměn za služby poskytnuté výzkumnými a zkušebními středisky, školami či jinými orgány vytvořenými na základě článku 2 těchto stanov,

f) různé příjmy,

g) případné poplatky uživatelů, které by byly stanoveny na základě článku 20 Úmluvy.

Článek 23

1. Pro výpočet ročních příspěvků smluvních stran do provozního rozpočtu se celková cena služeb Organizace, souvisejících s řízením horního vzdušného prostoru, považuje za rovnající se rozdílu mezi rozpočtovými výdaji rozpočtového roku a těmi příjmy za tentýž rozpočtový rok, které mají na zřeteli písmena b) až f) včetně článku 22 těchto stanov.
Tato celková cena je rozdělena do dvou částí, poměrně ke službám poskytnutým následujícím kategoriím uživatelů:

a) civilní letadla států, které nejsou smluvními stranami, a vojenská, celní a policejní letadla,

b) civilní letadla smluvních stran.

2. Toto rozdělení stanoví na každý rozpočtový rok Komise, která při tom vychází z rozsahu služeb poskytnutých v horním vzdušném prostoru kategoriím uživatelů uvedeným výše (za referenční je považován předposlední a předpředposlední rok).
Co se týká první části ceny, určí se roční příspěvek smluvních stran v jejich úhrnu tak, že se od ní odečte celková výše poplatků případně placených Organizaci dotyčnou kategorií uživatelů.

3. Podíl každé ze smluvních stran se vypočte poměrně k objemu hrubých domácích produktů smluvních stran, jak jsou definovány v článku 9 Úmluvy.

4. Vzorec pro rozpočtení druhé části mezi smluvní strany je založen na hodnotě služeb poskytnutých Organizací civilním letadlům registrovaným na území jednotlivých smluvních stran. Tento vzorec je stanoven Komisí a každých pět let je revidován.

5. Roční příspěvek každé ze smluvních stran se stanoví tak, že se od na ni připadajícího podílu, vypočteného prostřednictvím zmíněného vzorce, odečte výše poplatků eventuálně předepsaných provozovatelům za civilní letadla registrovaná na jejím území.

Článek 24

Příjmy investičního rozpočtu zahrnují:

a) půjčky, které si Organizace sjednala,

b) ostatní eventuální zdroje, zejména ty, které v případě přistoupení nějakého nového státu nebo v případě ratifikace signatářským státem až po nabytí účinnosti Úmluvy vyplynou z uplatnění článků 40 a 41 Úmluvy,

c) finanční příspěvky smluvních stran, určené do tohoto rozpočtu.

Článek 25

1. Finanční řád stanoví postupy, v souladu s kterými Organizace může sjednávat a splácet půjčky.

2. Každý roční rozpočet stanoví maximální částku, kterou si Organizace může půjčit během roku, který rozpočet pokrývá.

3. Organizace si může půjčit na mezinárodních finančních trzích zdroje potřebné pro plnění svých úkolů.

4. Organizace si může půjčit na finančních trzích některé ze smluvních stran v rámci zákonných ustanovení vztahujících se na vnitřní půjčky anebo, pokud taková ustanovení neexistují, jestliže se dotyčná smluvní strana a Organizace spolu domluvily a shodly na půjče zamýšlené Organizací.

5. V oblastech, které má na zřeteli tento článek, jedná Organizace v souhlasu s příslušnými orgány smluvních stran nebo s jejich emisní bankou.

Článek 26

1. Příspěvky smluvních stran do investičního rozpočtu jsou stanovovány na základě článku 32 Úmluvy tak, aby pokryly rozdíl mezi rozpočtovými výdaji a příjmy, které mají na zřeteli odstavce a) a b) článku 24 těchto stanov.

2. Rozpočtení těchto příspěvků na jednotlivé smluvní strany se provádí úměrně velikosti jejich hrubých domácích produktů, vyhodnocovaných tak, jak je uvedeno v článku 9 Úmluvy.

Článek 27

Provozní a investiční rozpočet mohou být v průběhu rozpočtového roku revidovány, pokud to okolnosti vyžadují, způsobem stanoveným pro jejich sestavování a schvalování.

Článek 28

1. Výdaje týkající se provozního a investičního rozpočtu se zohledňují do rozpočtu toho roku, ve kterém jsou platební listiny vidovány účetním Agentury.

2. Příjmy se zohledňují do rozpočtu toho roku, ve kterém jsou inkasovány Agenturou.

3. Závěrku účtů jednotlivých rozpočtových let provádí Výbor nejpozději šest měsíců od ukončení dotyčného roku a dále závěrka podléhá schválení Komisí, která o ní rozhoduje s konečnou platností.

Článek 29

1. Účty všech příjmů a výdajů každého rozpočtu jsou zkoumány kontrolní misí, tvořenou dvěma specializovanými úředníky ze správních úřadů smluvních stran. Tito úředníci, kteří musí být navzájem odlišné státní příslušnosti, jsou jmenováni na období pěti let Komisí, usnášející se za hlasovacích podmínek stanovených v odstavci 1 článku 13 těchto stanov. Výdaje týkající se této kontrolní mise nese Organizace.

2. Prověřování, které se provádí na základě dotyčných dokladů a v případě potřeby přímo na místě, má za cíl zjistit dodržení zákonnosti a řádnosti příjmů a výdajů a ujistit se o dobré finanční správě. Po uzavření každého období kontrolní mise vyhotovuje zprávu.

3. Komise dává řediteli a Výboru absolutorium z jejich správy každého z rozpočtů.

Článek 30

1. Komise jednomyslným usnesením svých členů stanoví na návrh Agentury její finanční řád.

2. Kromě záležitostí uvedených v článcích 16, 18, 20, 21, 25 a 31 těchto stanov stanoví finanční řád zejména:

a) podmínky sestavování a plnění rozpočtů a předkládání a ověřování účtů,

b) postup, kterým mají být zálohy a příspěvky dávány k dispozici Organizaci,

c) podmínky, za kterých bude možné převádět úvěry buď z jedné kapitoly do druhé nebo z jednoho rozpočtového pododdilu do druhého. Žádný výdaj na personál však nesmí být pokryt převodem úvěrů určených na jiné výdaje,

d) podmínky, za kterých mohou být pro Organizaci otevřeny úvěry v případě, že by provozní a investiční rozpočet nebyly na začátku roku odhlasovány, jakož i fondy, které mají smluvní strany dát Organizaci k dispozici a které se započtou proti jejich příspěvkům.

3. Finanční řád určuje pravidla, kterými se musí řídit příkazci a účetní, rozsah jejich odpovědnosti a kontroly, kterým jsou podrobeni.

4. Určuje podmínky, za kterých musí Agentura vést analytické účetnictví, které vykazuje hodnotu poskytnutých služeb, a zřídit rozpočtovou kontrolu, umožňující pravidelně sledovat používání úvěrů během rozpočtového roku.

Článek 31

1. Provozní a investiční rozpočet se sestavují v měně toho státu, kde má Organizace své sídlo.

2. Finanční příspěvky, uvedené v písmenu a) článku 22 a v písmenu c) článku 24 těchto stanov, jsou splatné v oné měně. Nicméně finanční řád stanoví, za jakých podmínek mohou smluvní strany platit část svých příspěvků v kterékoli měně, kterou bude Organizace potřebovat pro plnění svých úkolů.

3. Finanční řád upřesňuje referenční základy, sloužící ke stanovení směnných kurzů, a přizpůsobovací mechanismy uznané za potřebné v důsledku měnových výkyvů.

Článek 32

Přechodně a odchylně od článku 23 těchto stanov se rozpočtení příspěvků smluvních stran do provozního rozpočtu na tři první rozpočtové roky provede tak, že se kritérium hrubého domácího produktu, jak je definováno v článku 9 Úmluvy, vztáhne na celou hodnotu rozdílu definovaného v odstavci 1 zmíněného článku 23.

Článek 33

Mimořádně pro první rozpočtový rok se sestaví, nejpozději dva měsíce od chvíle, kdy Úmluva vstoupí v platnost, počáteční rozpočet pokrývající období od data onoho vstupu v platnost do konce kalendářního roku. Smluvní strany budou vyzvány, aby poskytly patřičné zálohy do provozního fondu.

Článek 34

1. Služební oddělení Agentury mohou být na podnět Komise, jednající ze své vlastní iniciativy nebo na žádost Výboru nebo ředitele, podrobena administrativní a technické inspekci.

2. Tyto inspekce jsou prováděny úředníky ze státní správy smluvních stran. Každá inspekční mise je tvořena nejméně dvěma osobami navzájem různé státní příslušnosti. Každá inspekční mise musí, pokud je to možné, mít za člena jednoho zástupce, který se zúčastnil předchozí inspekce.

Článek 35

1. Jazykem užívaným pro úkony řízení letového provozu zajišťované Agenturou je jazyk anglický, s výhradou pozdějšího přijetí mezinárodního leteckého jazyka Mezinárodní organizací pro civilní letectví. Nicméně se přijmou opatření, aby piloti mohli používat svého vlastního jazyka při přeletu svým státním územím. Agentura musí na žádost smluvních stran, které na tom budou mít zájem, zavést vhodná opatření.

2. Výbor stanoví úřední jazyky Agentury.

Článek 36

Agentura vydává publikace potřebné pro své fungování.

Článek 37

Za podmínek stanovených v článku 34 Úmluvy předkládá Výbor ke schválení Komisi všechny změny stanov, které se mu zdají být potřebné.

Článek 38

Tyto stanovy vstupují v platnost ve stejný okamžik a za stejných podmínek jako Úmluva.

PŘÍLOHA II

(článek 37 Úmluvy)

Smluvní stranyÚzemí
Spolková republika Německo .........................................Území Spolkové republiky Německo
Belgické království.........................................................Území Belgického království
Francouzská republika....................................................Francouzské správní oblasti
Spojené království Velké Británie a Severního Irska..........Velká Británie a Severní Irsko
Lucemburské velkovévodství..........................................Území Lucemburského velkovévodství
Nizozemské království...................................................Evropské území Nizozemského království

PŘEKLAD

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Mezinárodní úmluvě o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL)

Státy, které jsou smluvními stranami Mezinárodní úmluvy o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“, uzavřené v Bruselu dne 13. prosince 1960 (dále jen „Úmluva“), zřizující Evropskou organizaci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“ (dále jen „Organizace“),

se dohodly na následujícím:

Článek 1

1. Aniž by to bylo na újmu osvobozením uvedeným v článcích 21 a 22 Úmluvy, když Organizace při plnění svého oficiálního poslání uskuteční velké majetkové akvizice nebo použije služeb ve vysoké hodnotě, na které dopadají daně nebo nepřímé poplatky (včetně jiných daní či poplatků vybíraných při dovozu než ty, které jsou uvedené v odstavci 1 článku 22 Úmluvy), vlády členských států učiní, nakolik je to jen možné, patřičná opatření, aby tento dopad byl odstraněn, buď tak, že upraví finanční příspěvky vyplácené Organizaci, anebo tak, že Organizaci uhradí výši těchto daní či poplatků; také ji od nich mohou osvobodit.

2. Co se týká plateb, které musí Organizace uhradit členským státům z titulu investic uskutečněných těmito státy, a pokud příslušné výdaje musí být uhrazeny Organizací, dotyčné státy budou dbát na to, aby výpis z účtu, který předloží Organizaci, neuváděl daně či poplatky, od nichž Organizace byla osvobozena, které jí byly uhrazeny nebo které by byly předmětem úpravy finančních příspěvků pro Organizaci, jestliže ony investice uskutečnila sama Organizace.

3. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na daně či poplatky, které jsou vybírány jako odměna za obecně prospěšné služby.

Článek 2

Majetek nabytý Organizací, na který se vztahuje odstavec 1 článek 1, může být prodán nebo postoupen pouze za podmínek stanovených vládami dotyčných států.

Článek 3

1. Jestliže generální ředitel Agentury nebo kterýkoli úředník nebo pracovník podléhající personálním předpisům uvedeným v článku 14 stanov Agentury nebo Všeobecným podmínkám zaměstnávání personálu střediska Eurocontrolu v Maastrichtu je podroben ze strany členského státu zdaňování příjmů, které jsou mu vypláceny Organizací, dotyčný stát přijme taková vhodná opatření, aby nastala co nejpřesnější finanční úprava ve prospěch příslušného rozpočtu Organizace, vztažně k výši dotyčného zdaňování.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nebudou vztahovat na penze a renty vyplácené Organizací.

Článek 4

Pro uplatňování tohoto Protokolu Organizace jedná ve shodě s odpovědnými úředními orgány dotyčných členských států.

Článek 5

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění tohoto Protokolu, který by vznikl buď mezi smluvními stranami nebo mezi smluvními stranami a Organizací zastoupenou Komisí, bude řešen postupem uvedeným v článku 33 Úmluvy.

Článek 6

Tento Protokol zůstane v platnosti až do uplynutí platnosti Úmluvy.

Článek 7

1. Tento Protokol bude ratifikován.

2. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Belgického království.

3. Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po uložení ratifikační listiny toho státu, smluvní strany Úmluvy, který ratifikační úkon provede jako poslední.

4. Vláda Belgického království vyrozumí vlády ostatních států, které jsou smluvními stranami Úmluvy, o každém uložení ratifikačních listin a o datu vstupu v platnost.

Článek 8

1. Přistoupení k tomuto Protokolu zůstává otevřeno pro každý stát, který není jeho signatářem a který by požádal o přistoupení k Úmluvě, v souladu s ustanoveními jejího článku 41.

2. Souhlas Komise, který má na zřeteli zmíněný článek 41, je podřízen přistoupení dotyčného státu k tomuto Protokolu.

3. Listina o přistoupení k tomuto Protokolu bude uložena současně s listinou o přistoupení k Úmluvě u vlády Belgického království, která o tom vyrozumí vlády ostatních signatářských a přistupujících států.

4. Přistoupení k tomuto Protokolu nabyde účinnosti téhož dne, jako přistoupení k Úmluvě.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zplnomocnění zástupci po předložení svých plných mocí, které byly shledány jako platné a formálně v pořádku, podepsali tento Protokol a připojili k němu své pečeti.

VYHOTOVENO v Bruselu, dne 6. července 1970, v jazyce francouzském, německém, anglickém a holandském, v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivu vlády Belgického království, která předá ověřenou kopii všem signatářským státům. V případě jakéhokoli rozporu mezi texty je rozhodující text ve francouzském jazyce.


PŘEKLAD

PROTOKOL

POZMĚŇUJÍCÍ DODATKOVÝ PROTOKOL ZE 6. ČERVENCE 1970 K MEZINÁRODNÍ ÚMLUVĚ O SPOLUPRÁCI PRO BEZPEČNOST LETECKÉ NAVIGACE „EUROCONTROL“

Státy, které jsou smluvními stranami Dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“, podepsaného v Bruselu dne 6. července 1970 (dále jen „Dodatkový protokol“),

SE DOHODLY na následujícím:

Článek 1

Od data vstupu tohoto Protokolu v platnost se text článku 3 Dodatkového protokolu ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. Generální ředitel Agentury a členové personálu Organizace, včetně stálého delegáta, podléhají ve prospěch Organizace zdanění platů a služného, které jim Organizace vyplácí, v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými Stálou komisí, a to ve lhůtě jednoho roku od data, kdy toto ustanovení vstoupí v platnost. K datu uplatnění tohoto zdanění budou platy a služné osvobozeny od státní daně z příjmů. Státy, které jsou smluvními stranami, mohou nicméně brát na zřetel takto od daní osvobozené platy a služné při stanovení výše daně vztahující se na ostatní příjmy.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na penze a renty vyplácené Organizací.

3. Jména, postavení, adresy, odměny a popřípadě penze zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, na které se vztahují ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku, budou pravidelně oznamovány státům, které jsou smluvními stranami.

Článek 2

Bez ohledu na článek 1 tohoto Protokolu závazky plynoucí z článku 3 Dodatkového protokolu budou závazné až do úplného vyrovnání pohledávek a závazků.

Článek 3

1. Tento Protokol bude ratifikován, přijat nebo schválen.

2. Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení budou uloženy u vlády Belgického království.

3. Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne roku následujícího po uložení listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení tím státem, smluvní stranou Dodatkového protokolu, který toto uložení provede jako poslední.

4. Vláda Belgického království vyrozumí vlády ostatních států, které jsou smluvními stranami Dodatkového protokolu, o každém uložení listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení a o datu vstupu v platnost.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zplnomocnění zástupci po předložení svých plných mocí, které byly shledány jako platné a formálně v pořádku, podepsali tento Protokol a připojili k němu své pečeti.

VYHOTOVENO v Bruselu dne 21. listopadu 1978 v jazyce francouzském, německém, anglickém a holandském, v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivu vlády Belgického království, která předá ověřenou kopii všem signatářským státům. V případě jakéhokoli rozporu mezi texty je rozhodující text ve francouzském jazyce.


PŘEKLAD

PROTOKOL

MĚNÍCÍ MEZINÁRODNÍ ÚMLUVU O SPOLUPRÁCI PRO BEZPEČNOST LETECKÉ NAVIGACE „EUROCONTROL“ Z 13. PROSINCE 1960

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

IRSKO,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

shledávajíce, že vývoj letového provozu vyžaduje revizi Mezinárodní dohody o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“ z 13. prosince 1960, jejímž cílem je nastolit evropský systém letového řízení, organizovaný společně členskými státy a týkající se všeobecného letového provozu v horním vzdušném prostoru,

shledávajíce, že je žádoucí pokračovat a posilovat spolupráci mezi státy v rámci EUROCONTROL, zejména prostřednictvím vypracování dlouhodobých společných cílů a střednědobých plánů, po poradě s uživateli letových navigačních služeb, s cílem zajistit maximální efektivitu poskytování letových navigačních služeb s co nejmenšími náklady,

ve snaze rozšířit a posílit spolupráci s dalšími státy, které mají zájem na realizaci úkolů svěřených EUROCONTROL, s cílem zvýšit jejich účinnost, zejména s ohledem na uspořádání letových toků,

ve snaze povzbudit zainteresované státy, aby se staly členy EUROCONTROL,

se dohodly na následujícím:

Článek I

Mezinárodní úmluva o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“ z 13. prosince 1960, ve znění pozměněném Dodatkovým protokolem podepsaným v Bruselu 6. července 1970, dále pozměněným Protokolem podepsaným v Bruselu 21. listopadu 1978, dále zde nazývaná jako „Úmluva“, se mění podle ustanovení následujících článků.

Článek II

Článek 1 Úmluvy je nahrazen těmito ustanoveními:

„Článek 1

1. Smluvní strany se dohodly na posílení své spolupráce v oblasti letecké navigace a na rozvíjení společných činností v této oblasti, s patřičným přihlédnutím k potřebám obrany, při zajištění nejvyšší, s požadovanou úrovní bezpečnosti slučitelné míry svobody pro všechny uživatele vzdušného prostoru. V důsledku toho se dohodly:

a) na stanovení společných dlouhodobých cílů v oblasti letecké navigace a v tomto rámci na vypracování společného střednědobého plánu týkajícího se letových provozních služeb a zařízení;

b) na vypracování společných plánů týkajících se zdokonalování personálu, postupů a programů výzkumu a vývoje zařízení a služeb k zajištění bezpečnosti, efektivnosti a rychlého toku letového provozu;

c) na sjednání všech opatření nezbytných k zajištění bezpečného a uspořádaného toku letového provozu;

d) na vytvoření společného fondu zkušeností týkajícího se operačních, technických a finančních stránek letecké navigace;

e) na koordinaci svých aktivit týkajících se uspořádání toků letového provozu vybudováním mezinárodního systému uspořádání toků letového provozu, s cílem zajistit co nejúčinnější využití vzdušného prostoru.

2. Za tímto účelem ustavují „Evropskou organizaci pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL)“, dále zde nazývanou „Organizace“, která bude působit v součinnosti s národními civilními i vojenskými orgány. Ta je tvořena dvěma orgány:

- „Stálou komisí pro bezpečnost letecké navigace“ dále zde nazývanou „Komise“, která představuje orgán odpovídající za všeobecnou politiku Organizace;

- „Agenturu pro bezpečnost letecké navigace“ dále zde nazývanou „Agentura“, jejíž stanovy jsou uvedeny v příloze 1 této Úmluvy. Agentura je orgánem pověřeným prováděním úkolů stanovených touto Úmluvou nebo těmi úkoly, které jí na základě Úmluvy svěří Komise.

3. Za sídlo Organizace je určen Brusel“.

Článek III

Článek 2 Úmluvy se ruší. Místo něho se článkem 2 Úmluvy stává článek 6 v tomto znění:

„Článek 2

1. Organizace je pověřena těmito úkoly:

a) analyzovat budoucí potřeby letového provozu a nové techniky, nutné pro zabezpečení těchto potřeb;

b) vypracovávat a schvalovat společné dlouhodobé cíle týkající se letecké navigace;

c) koordinovat střednědobé národní plány s cílem vypracovat společný střednědobý plán týkající se letových provozních služeb a zařízení v rámci dlouhodobých cílů uvedených výše pod písmenem b);

d) podporovat společnou politiku týkající se pozemních a palubních systémů letecké navigace a přípravu pracovníků letových provozních služeb;

e) studovat a podporovat opatření vhodná ke zvýšení rentability a efektivity v oblasti letecké navigace;

f) podporovat a realizovat studie, zkoušky a pokusy týkající se letecké navigace; shromažďovat a šířit výsledky studií, zkoušek a pokusů prováděných smluvními stranami v oblasti letecké navigace;

g) koordinovat výzkumné a vývojové programy smluvních stran týkající se nových technik v oblasti letecké navigace;

h) dohlížet na záležitosti v oblasti letecké navigace předložené ke studiu Mezinárodní organizaci pro civilní letectví nebo jiným mezinárodním organizacím zabývajícím se civilním letectvím;

i) studovat změny Regionálních letových navigačních plánů předkládaných Mezinárodní organizaci pro civilní letectví;

j) plnit všechny ostatní úkoly, které by jí byly svěřeny dle písmene c) odstavce 1 článku 1;

k) pomáhat smluvním stranám a dotčeným třetím státům s vytvářením a uplatňováním mezinárodního systému uspořádání toků letového provozu;

l) stanovit a vybírat poplatky ukládané uživatelům letových navigačních služeb v souladu s Mnohostrannou úmluvou o letových poplatcích, a to za smluvní strany a třetí státy, které jsou účastníky této dohody.

Mezi Organizací a nečlenskými státy, majícími zájem na plnění těchto úkolů, mohou být uzavírány zvláštní dohody.

2. Na žádost jedné nebo několika smluvních stran může být Organizace pověřena těmito úkoly:

a) pomáhat uvedeným stranám splněním specifických úkolů letecké navigace, jako je projekce a realizace letových provozních služeb a zařízení;

b) dodávat a provozovat, celé nebo zčásti, letové provozní služby a zařízení, ve prospěch uvedených stran;

c) pomáhat uvedeným stranám při výpočtu a vybírání poplatků, které jsou ukládány uživatelům letových navigačních služeb a které nespadají pod Mnohostrannou úmluvou o letových poplatcích.

Provádění těchto úkolů se řídí ve všech případech zvláštními dohodami, uzavřenými mezi Organizací a dotčenými stranami.

3. Na žádost jednoho nebo několika nečlenských států může být Organizace kromě toho pověřena těmito úkoly:

a) pomáhat uvedeným státům při uspořádání toků letového provozu, plánování a poskytování letových navigačních služeb a zařízení;

b) pomáhat uvedeným státům při výpočtu a vybírání poplatků, které tyto státy ukládají uživatelům letových navigačních služeb a které nespadají pod Mnohostrannou úmluvou o letových poplatcích.

Provádění těchto úkolů se řídí ve všech případech zvláštními dohodami uzavřenými mezi Organizací a dotčenými stranami.“.

Článek IV

Články 3 a 37 Úmluvy jsou nyní uspořádány do nového článku 3 tohoto znění:

„Článek 3

1. Tato Úmluva se vztahuje na traťové letové navigační služby a na související přibližovací a letištní služby, týkající se letového provozu v Letových informačních oblastech vyjmenovaných v příloze 2.

2. Jakákoli změna, kterou by si některá smluvní strana přála provést v seznamu Letových informačních oblastí uvedených v příloze 2, podléhá jednomyslnému souhlasu Komise, pokud by měla za následek změnu hranic vzdušného prostoru pokrytého Úmluvou; každou změnu, která takový následek nemá, dotčená smluvní strana Organizaci oznámí.

3. Ve smyslu této Úmluvy výraz „letový provoz“ zahrnuje provoz civilních letadel, jakož i letadel vojenských, celních a policejních, které se řídí postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví.“.

Článek V

Článek 5 Úmluvy se nahrazuje těmito ustanoveními:

„Článek 5

1. Komise je složena ze zástupců smluvních stran. Každá smluvní strana se může nechat zastupovat několika delegáty, aby byly zastoupeny zájmy civilního letectví i národní obrany, má však vždy pouze jeden hlas.

2. Pokud jde o uplatnění písmene 1) odstavce 1 článku 2, Komise je rozšířena o zástupce států, které nejsou členy Organizace, avšak jsou stranami Mnohostranné úmluvy o letových poplatcích. Takto rozšířená Komise přijímá svá rozhodnutí za podmínek stanovených touto dohodou.

3. Jestliže jsou ustanovení se stejným účelem obsažena v jiných dohodách uzavřených Organizací se třetími státy podle odstavce 1 článku 2, zejména pokud jde o uspořádání toků letového provozu, bude Komise rozšířena a svá rozhodnutí bude přijímat za podmínek uvedených v těchto dohodách.“.

Článek VI

Článek 7 Úmluvy se stává článkem 6 tohoto znění:

„Článek 6

1. Pro plnění úkolů připadajících Organizaci podle odstavce 1 článku 2 přijímá Komise tato opatření:

a) ve vztahu ke smluvním stranám: rozhoduje:

- v případech uvedených pod písmeny b) a c) odstavce 1 článku 2;

- v případech uvedených pod písmeny a) a d) až k) odstavce 1 článku 2, pokud pokládá za nezbytné, aby se smluvní strany zapojily do společné akce; v těchto případech může také formulovat doporučení smluvním stranám;

b) ve vztahu k Agentuře:

- schvaluje roční pracovní program a investiční a pracovní programy na několik let, které jí Agentura předkládá pro plnění úkolů uvedených v odstavci 1 článku 2, a rozpočet a zprávu o činnosti; když to pokládá za nezbytné, zasílá Agentuře pokyny pro plnění svěřených úkolů;

- přijímá všechna nezbytná opatření při výkonu pravomoci všeobecného dohledu, kterou má z titulu této Úmluvy a stanov Agentury;

- uděluje Agentuře absolutorium z její správy, týkající se rozpočtu.

2. Komise kromě toho:

a) schvaluje personální předpisy a finanční řád, jakož i opatření, která se mají přijmout podle odstavce 2 článku 7 a odstavce 3 článku 19 stanov Agentury;

b) v souladu s odstavcem 1 článku 22 stanov Agentury jmenuje na dobu pěti let členy kontrolní mise.

3. Komise schvaluje zahájení jednání Agentury o zvláštních dohodách, které má na zřeteli článek 2, a schvaluje vyjednané dohody.

4. Před rozhodčím soudem prováděným podle článku 31 mohou být Komisí zahájena jednání jménem Organizace.“.

Článek VII

Článek 8 Úmluvy se stává článkem 7 tohoto znění:

„Článek 7

1. Komise přijímá svá rozhodnutí jednomyslným schválením smluvními stranami a její rozhodnutí jsou pro smluvní strany závazná. Pokud však smluvní strana oznámí Komisi, že významné důvody národního zájmu jí brání splnit jednomyslně přijaté rozhodnutí v oblastech uvedených v písmenech b) a c) odstavce 1 článku 2, nemusí toto rozhodnutí dodržet, s výhradou, že Komisi vyrozumí o důvodech tohoto neplnění. Ve lhůtě šesti měsíců od tohoto vyrozumění Komise reviduje své předchozí rozhodnutí nebo rozhodne o tom, zda má být tato výjimka podrobena určitým podmínkám nebo omezením. V obou případech vyžaduje rozhodnutí přijímané Komisí jednomyslnost smluvních stran.

2. Rozhodnutí o opatřeních uvedených pod písmenem a) odstavce 2 článku 6, v odstavci 3 článku 6 a v odstavci 3 článku 11 přijímá Komise jednomyslným souhlasem odevzdaných hlasů.

3. Pokud není stanoveno jinak, pokyny a opatření přijatá v případech podle písmene b) odstavce 1 a odstavce 4 článku 6 přijímá Komise většinou odevzdaných hlasů, přičemž se rozumí:

- že tyto hlasy podléhají vážení stanovenému v článku 8 uvedeném níže;

- že tyto hlasy musí představovat většinu hlasujících smluvních stran.

4. Opatření uvedená pod písmenem b) odstavce 2 článku 6 přijímá Komise za podmínek uvedených výše v odstavci 3 s tím, že většina, vypočtená podle tohoto odstavce, dosáhne 70 % odevzdaných vážených hlasů.

5. Doporučení vydává Komise na základě souhlasu většiny smluvních stran.“.

Článek VIII

Článek 9 Úmluvy se stává článkem 8 v tomto znění:

„Článek 8

1. Váha hlasů uvedená ve článku 7 se určuje podle této tabulky:

Procento ročního příspěvku placeného smluvní stranou v poměru k ročním příspěvkům všech smluvních stran

Počet hlasů
Méně než 1 %1
1 až méně než 2 %2
2 až méně než 3 %3
3 až méně než 4,5 %4
4,5 až méně než 6 %5
6 až méně než 7,5 %6
7,5 až méně než 9 %7
9 až méně než 11 %8
11 až méně než 13 %9
13 až méně než 15 %10
15 až méně než 18 %11
18 až méně než 21 %12
21 až méně než 24 %13
24 až méně než 27 %14
27 až méně než 30 %15
30 %16

2. Počáteční počet hlasů se stanoví datem vstupu Protokolu otevřeného k podpisu stranami v Bruselu v roce 1981 v platnost, a to s použitím výše uvedené tabulky a v souladu s pravidlem určování ročních příspěvků smluvních stran do rozpočtu Organizace, uvedeným v článku 19 stanov Agentury.

3. V případě přistoupení dalšího státu se stejným způsobem provede nové stanovení počtu hlasů smluvních stran.

4. Každý rok se provede nové stanovení počtu hlasů podle výše uvedených podmínek.“.

Článek IX

Články 10 a 11 Úmluvy se stávají články 9 a 10.

Článek X

Článek 12 Úmluvy se stává článkem 11 tohoto znění:

„Článek 11

1. Komise zajišťuje vztahy s dotčenými státy a mezinárodními organizacemi, užitečné pro uskutečňování cílů Organizace.

2. Aniž by tím byla dotčena ustanovení odstavce 3 článku 6 a článku 13, pouze Komisi přísluší uzavírat jménem Organizace s mezinárodními organizacemi, smluvními stranami nebo třetími státy dohody potřebné k plnění úkolů Organizace podle článku 2.

3. Na návrh Agentury na ni může Komise přenést rozhodnutí o zahájení jednání a uzavření dohod potřebných k plnění úkolů uvedených v článku 2.“.

Článek XI

Do Úmluvy se vkládá nový článek 12 tohoto znění:

„Článek 12

Dohody mezi Organizací a jednou nebo několika smluvními stranami či jedním nebo několika nečlenskými státy nebo s nějakou mezinárodní organizací, týkající se úkolů uvedených v článku 2, musí stanovit příslušné úkoly, práva a povinnosti stran těchto dohod a podmínky financování a určit, jaká opatření mají být přijata. Může je dojednat Agentura za podmínek uvedených v odstavci 3 článku 6 a v odstavci 3 článku 11.“.

Článek XII

Články 13 a 14 Úmluvy se ruší. Článek 31 Úmluvy se stává článkem 13; článek 15 Úmluvy se stává článkem 14. Článek 16 Úmluvy se ruší.

Článek XIII

Článek 17 Úmluvy se stává článkem 15 tohoto znění:

„Článek 15

V případě, že Organizace bude plnit úkoly podle písmene b) odstavce 2 článku 2, Agentura bude uplatňovat platné předpisy na územích smluvních stran a ve vzdušných prostorech, pro které jim je svěřeno poskytování letových provozních služeb na základě mezinárodních dohod, jichž jsou účastníky.“.

Článek XIV

Článek 18 Úmluvy se stává článkem 16 tohoto znění:

„Článek 16

V případě, že Organizace bude plnit úkoly podle písmene b) odstavce 2 článku 2 a v mezích práv svěřených letovým provozním službám, bude Agentura dávat velitelům letadel všechny potřebné instrukce. Ti jsou povinni se jimi řídit, kromě případů zásahu vyšší moci, uvedených v předpisech zmíněných v předchozím článku.“.

Článek XV

Článek 19 Úmluvy se stává článkem 17 tohoto znění:

„Článek 17

V případě, že Organizace bude plnit úkoly podle písmene b) odstavce 2 článku 2, budou porušení letových navigačních předpisů, ke kterým dojde v prostoru, kde je poskytování letových provozních služeb svěřeno Agentuře, zaznamenávat do protokolů pracovníci Agenturou speciálně tímto pověření, aniž by tím bylo dotčeno právo zjišťovat přestupky stejné povahy, přiznaném vnitrostátním právem úředníkům smluvních stran. Výše uvedené protokoly mají před soudy dotyčných států stejnou váhu jako protokoly vypracované úředníky jednotlivých států, kvalifikovanými ke zjišťování přestupků stejné povahy.“.

Článek XVI

Do Úmluvy je vložen nový článek 18 tohoto znění:

„Článek 18

1. Oběh publikací a ostatních nosičů informací odesílaných Organizací nebo jí určených a odpovídajících jejím oficiálním činnostem nepodléhá žádným omezením.

2. Pro své oficiální zprávy a přepravu všech svých dokumentů se Organizace těší stejným výhodám, jaké jednotlivé smluvní strany přiznávají podobným mezinárodním organizacím.“.

Článek XVII

Článek 20 Úmluvy se ruší a články 21, 22 a 23 se stávají články 19, 20 a 21. V odstavci 4 bývalého článku 22 je odkaz na článek 36 stanov Agentury nahrazen odkazem na článek 25 stanov.

Článek XVIII

Článek 24 Úmluvy se stává článkem 22 v tomto znění:

„Článek 22

1. Agentura může přijmout do služeb kvalifikované osoby, které jsou státními příslušníky smluvních stran.

2. Členové personálu Organizace a jejich rodinní příslušníci, žijící s nimi ve společné domácnosti, požívají výjimek z ustanovení omezujících přistěhovalectví a upravujících registraci cizinců, které jsou přiznávány členům personálu podobných mezinárodních organizací.

3.

a) V době mezinárodní krize přiznávají smluvní strany členům personálu Organizace a jejich rodinným příslušníkům, žijícím s nimi ve společné domácnosti, stejné možnosti repatriace, jaké jsou přiznávány personálu ostatních mezinárodních organizací;

b) Závazky personálu Organizace vůči ní nejsou ustanovením písmene a) dotčeny.

4. Výjimky z ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku mohou být udělovány jen z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví.

5. Členové personálu Organizace

a) jsou osvobozeni od cel a celních poplatků jiných, než jsou poplatky a daně z poskytovaných služeb, z dovozu osobních věcí, nábytku či jiných použitých předmětů pro domácnost, které si přivezou z ciziny při svém prvním usazení, a ze zpětného vývozu stejných věcí, nábytku a předmětů při skončení své funkce;

b) když se ujímají své funkce na území některé ze smluvních stran, mohou bez cla dočasně dovézt svůj osobní automobil a poté jej, nejpozději na konci své služby, opět bezcelně vyvézt, v obou případech však s výhradou podmínek považovaných vládou dotyčné smluvní strany za potřebné v každém jednotlivém případě;

c) požívají nedotknutelnosti všech svých dokladů a oficiálních dokumentů.

6. Smluvní strany nemají povinnost poskytovat svým vlastním státním příslušníkům výhody uvedené pod písmeny a) a b) výše uvedeného odstavce 5.

7. Generální ředitel Agentury kromě výhod, výjimek a úlev, kterým se těší personál Organizace, požívá právní imunitu za své činy, včetně svých slovních a písemných projevů, učiněných v rámci své oficiální činnosti; tato imunita se nevztahuje na porušení předpisů silniční dopravy ani na škody způsobené vozidlem, které mu patří nebo které řídil.

8. Dotčené vlády učiní veškerá opatření užitečná pro zajištění volného převodu čistých mezd.“.

Článek XIX

Do Úmluvy je vložen nový článek 23 tohoto znění:

„Článek 23

Zástupci smluvních stran při výkonu svých funkcí a při svých cestách do nebo z místa schůze požívají nedotknutelnosti všech svých dokladů a oficiálních dokumentů.“.

Článek XX

Do Úmluvy se vkládá nový článek 24 tohoto znění:

„Článek 24

Z důvodu vlastního režimu sociálního zabezpečení Organizace jsou Organizace, generální ředitel a členové personálu Organizace zproštěni povinnosti platit jakékoli příspěvky národním orgánům sociálního zabezpečení, aniž by tím byly dotčeny dohody mezi Organizací a nějakou smluvní stranou, existující při vstupu Protokolu otevřeného k podpisu stranám v Bruselu roku 1981 v platnost.“.

Článek XXI

Článek 26 Úmluvy je nahrazen těmito ustanoveními:

„Článek 26

1.

a) Zařízení Organizace jsou nedotknutelná. Majetek a aktiva Organizace jsou vyňaty z jakéhokoli vymáhání, vyvlastnění a zabavení.

b) Archivy Organizace a veškeré jí patřící oficiální doklady a dokumenty jsou nedotknutelné, ať se nalézají kdekoli.

2. Majetek a aktiva Organizace nemohou být zabavena ani být předmětem nuceného výkonu rozhodnutí, pokud to není z rozhodnutí soudu. Zařízení Organizace však nemohou být zabavena ani nemohou být předmětem nuceného výkonu rozhodnutí.

3. Nicméně za účelem soudního vyšetřování či zabezpečení výkonu soudního rozhodnutí na svém státním území mají příslušné orgány státu, ve kterém se nachází sídlo Organizace, a ostatních států, kde se nacházejí dotyčná zařízení a archivy, po vyrozumění generálního ředitele Agentury, právo přístupu do zařízení a archivů Organizace.“.

Článek XXII

Článek 28 Úmluvy se ruší.

Článek XXIII

Článek 29 Úmluvy se stává článkem 28 tohoto znění:

„Článek 28

V případě, že Organizace bude plnit úkoly uvedené pod písmenem b) odstavce 2 článku 2, budou mezinárodní dohody a vnitrostátní předpisy týkající se přístupu, přeletu a bezpečnosti území smluvních stran pro Agenturu závazné a ta učiní veškerá opatření potřebná pro jejich uplatňování.“.

Článek XXIV

Článek 30 Úmluvy se stává článkem 29 tohoto znění:

„Článek 29

V případě, že Organizace bude plnit úkoly uvedené pod písmenem b) odstavce 2 článku 2, je Agentura povinna poskytnout smluvním stranám, které o to požádají, všechny informace týkající se letadel, které jí jsou při výkonu její funkce známa, aby tak umožnila uvedeným smluvním stranám kontrolovat uplatňování mezinárodních dohod a vnitrostátních předpisů.“.

Článek XXV

Článek 32 Úmluvy se stává článkem 30.

Článek XXVI

Článek 33 Úmluvy se stává článkem 31.

Článek XXVII

Článek 34 Úmluvy se stává článkem 32; jeho odstavec 3 je nahrazen těmito ustanoveními: „3. Nicméně ustanovení článků 1, 11, 19 a 20 přiložených stanov nemohou být Komisí pozměňována.“.

Článek XXVIII

Článek 35 Úmluvy se stává článkem 33 tohoto znění:

„Článek 33

V případě krize nebo války nemohou být ustanovení této Úmluvy na újmu volnosti jednání dotčených smluvních stran.“.

Článek XXIX

Článek 36 Úmluvy se stává článkem 34.

Článek XXX

Článek 38 Úmluvy je zrušen.

Článek XXXI

Článek 39 Úmluvy se stává článkem 35. Jeho odstavce 1 a 2 jsou nahrazeny těmito ustanoveními:

1. Platnost této Úmluvy, ve znění pozměněném Protokolem otevřeným k podpisu stranám v Bruselu roku 1981, se prodlužuje o dobu dvaceti let, počínaje dnem vstupu výše uvedeného Protokolu v platnost.

2. Platnost Úmluvy bude automaticky prodlužována vždy o další pětileté období, pokud některá ze smluvních stran neprojeví písemným oznámením zaslaným vládě Belgického království alespoň dva roky před uplynutím běžného období svůj úmysl Úmluvu ukončit. Vláda Belgického království bude informovat ostatní státy, které jsou stranami Úmluvy, o tomto oznámení.“.

Článek XXXII

Článek 40 Úmluvy se ruší.

Článek XXXIII

Článek 41 Úmluvy se stává článkem 36. Jeho odstavce 1 a 4 jsou nahrazeny těmito ustanoveními:

1. Přistoupení jakéhokoli státu, který není signatářem Protokolu otevřeného podpisu stranám v Bruselu roku 1981, k této Úmluvě ve znění pozměněném uvedeným Protokolem podléhá:

a) jednomyslnému souhlasu Komise;

b) současným, dotyčným státem učiněným, uložením listiny o přístupu k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích, otevřené k podpisu stranám v Bruselu roku 1981.

2. Přistoupení nabyde účinnosti prvního dne druhého měsíce následujícího po uložení listiny o přístupu.“.

Článek XXXIV

Článek 42 Úmluvy se ruší.

Článek XXXV

Příloha I Úmluvy, týkající se stanov Agentury, je nahrazena přílohou 1 tohoto Protokolu.

Článek XXXVI

Příloha II Úmluvy je nahrazena přílohou 2 tohoto Protokolu nazvanou „Letové informační oblasti (článek 3 Úmluvy)“.

Článek XXXVII

Podpisový protokol Úmluvy se ruší.

Článek XXXVIII

Dodatkový protokol k Úmluvě, podepsaný v Bruselu 6. července 1970, pozměněný Protokolem podepsaným v Bruselu 21. listopadu 1978, se mění takto:

1. Odkazy na články 21 a 22 Úmluvy a na odstavec 1 článku 22 Úmluvy obsažené v odstavci 1 článku 1 Protokolu z roku 1970 se nahrazují odkazy na články 19 a 20 Úmluvy pozměněné Protokolem otevřeným k podpisu stranám v Bruselu roku 1981, a na odstavec 1 článek 20 Úmluvy pozměněné výše uvedeným Protokolem.

2. Za účelem provádění článku 2 Protokolu z roku 1978 se odkaz na článek 14 stanov Agentury v odstavci 1 článku 3 Protokolu z roku 1970 nahrazuje odkazem na článek 12 stanov Agentury uvedený v příloze 1 k Úmluvě pozměněné Protokolem otevřeným k podpisu stranám v Bruselu roku 1981.

3. Odkaz na článek 33 Úmluvy v článku 5 Protokolu z roku 1970 se nahrazuje odkazem na článek 31 Úmluvy pozměněné Protokolem otevřeným k podpisu stranám v Bruselu roku 1981.

4. Odkaz na článek 41 Úmluvy uvedený v odstavcích 1 a 2 článku 8 Protokolu z roku 1970 se nahrazuje odkazem na článek 36 Úmluvy pozměněné Protokolem otevřeným k podpisu stranám v Bruselu roku 1981.

Článek XXXIX

Přechodná ustanovená týkající se přechodu z režimu Úmluvy na režim Úmluvy pozměněné tímto Protokolem jsou předmětem přílohy 3 tohoto Protokolu.

Článek XL

1. Tento Protokol zůstává otevřen pro přistoupení všech členských států Úmluvy do 28. února 1981. Před svým vstupem v platnost je rovněž otevřen k podpisu kteréhokoli dalšího státu pozvaného na diplomatickou konferenci, během níž byl Protokol přijat, a kteréhokoli dalšího státu, který bude jednomyslným rozhodnutím Stálé komise oprávněn jej podepsat.

2. Tento Protokol podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Belgického království.

3. Tento Protokol vstoupí v platnost 1. března 1983, pokud ho všechny členské státy Úmluvy ratifikují před tímto datem. Nebude-li tato podmínka splněna, vstoupí v platnost 1. července nebo 1. ledna následujícího po uložení poslední ratifikační listiny, podle toho, zda k uložení dojde v průběhu prvního nebo druhého pololetí roku.

4. Pro každý signatářský stát tohoto Protokolu, který není účastníkem Úmluvy a jehož ratifikační listina bude uložena po datu vstupu tohoto Protokolu v platnost, vstoupí Protokol v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po datu uložení ratifikační listiny.

5. Každý stát, který je signatářem tohoto Protokolu, ale není smluvní stranou Úmluvy, se ratifikací Protokolu stane rovněž členem Úmluvy pozměněné Protokolem.

6. Vláda Belgického království oznámí vládám ostatních států, které jsou smluvními stranami Úmluvy, a vládě každého signatářského státu tohoto Protokolu každý podpis, uložení každé ratifikační listiny i každé vstoupení tohoto Protokolu v platnost podle výše uvedených odstavců 3 a 4.

Článek XLI

Ratifikace tohoto Protokolu je považována také za ratifikaci Mnohostranné úmluvy o letových poplatcích otevřené k podpisu v roce 1981.

Článek XLII

Úmluva a tento Protokol tvoří jedinou listinu, nazvanou „Mezinárodní úmluva o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace EUROCONTROL, pozměněná v Bruselu roku 1981“.

Článek XLIII

Vláda Belgického království nechá zaregistrovat tento Protokol u Generálního tajemníka Spojených národů v souladu s článkem 102 Charty Spoj ených národů a u Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví v souladu s článkem 83 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu 7. prosince 1944.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zplnomocnění zástupci po předložení svých plných mocí, které byly shledány jako platné a formálně v pořádku, podepsali tento Protokol.

VYHOTOVENO v Bruselu 12. února 1981 v jazyce německém, anglickém, francouzském, holandském a portugalském, v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivu vlády Belgického království, která předá ověřenou kopii vládám ostatních signatářských států. V případě jakéhokoli rozporu mezi texty je rozhodující text ve francouzském jazyce.


PŘÍLOHA 1

STANOVY AGENTURY

Článek 1

Agentura zřízená článkem 1 Úmluvy se řídí těmito stanovami.

Článek 2

1. Agentura je orgánem pověřeným plněním úkolů, které jí jsou svěřeny Úmluvou nebo Komisí.

2. Při zajišťování letových navigačních služeb sleduje Agentura tyto cíle:

a) zabraňovat srážkám mezi letadly;

b) zabezpečovat uspořádaný a rychlý tok letového provozu;

c) poskytovat rady a informace užitečné pro bezpečné a účinné uskutečňování letů;

d) alarmovat příslušné orgány, pokud letadla potřebují pomoc pátracích a záchranných služeb, a poskytovat těmto orgánům potřebnou součinnost.

3. Agentura nasazuje prostředky potřebné pro provádění svých úkolů a zabezpečuje jejich řádné fungování.

4. Za tímto účelem Agentura úzce spolupracuje s vojenskými orgány, aby co nejúčinněji a nejhospodárněji uspokojovala potřeby letového provozu a zvláštní potřeby vojenského letectví.

5. Pro naplňování svého poslání může zejména, s výhradou podmínek uvedených níže v odstavci 2 článku 7, také budovat a provozovat budovy a zařízení, které potřebuje, zejména výzkumná a zkušební střediska pro letový provoz, pro uspořádání toků letového provozu a školy sloužících ke zdokonalování a specializaci pracovníků letových navigačních služeb. Nakolik je to možné, obrací se nicméně na národní technické služby a používá stávajících národních zařízení, aby se předešlo jakékoli duplicitě.

Článek 3

S výhradou pravomocí přiznaných Komisi je Agentura spravována Správním výborem dále zde nazývaným „Výbor“ a generálním ředitelem.

Článek 4

1. Výbor je složen ze zástupců každé ze smluvních stran, které mohou jmenovat několik zástupců, zejména aby umožnily zastoupení zájmů civilního letectví a národní obrany, z nichž však pouze jeden je oprávněn hlasovat. Ten je vysokým úředníkem, vykonávajícím ve své zemi odpovědnou funkci na poli letecké navigace. Každý zástupce má svého náhradníka, který jej v případě zaneprázdnění platně zastupuje.

2. Pro uplatňování ustanovení písmene 1) odstavce 1 článku 2 Úmluvy je Výbor rozšířen o zástupce států, které nejsou členy Organizace, avšak jsou stranami Mnohostranné úmluvy o letových poplatcích. Rozšířený výbor přijímá rozhodnutí za podmínek stanovených touto dohodou.

3. Jestliže jiné dohody, uzavřené Organizací se třetími státy podle odstavce 1 článku 2 Úmluvy, obsahují ustanovení se stejným účelem, zejména pokud jde o uspořádání toků letového provozu, bude Výbor rozšířen a bude přijímat rozhodnutí za podmínek uvedených v těchto dohodách.

Článek 5

1. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti všech zástupců smluvních stran majících hlasovací právo nebo při absenci jednoho z nich.

2. Není-li tohoto počtu dosaženo, projednání se odloží na pozdější zasedání, které se svolá nanovo a může se konat nejdříve deset dnů po předchozím zasedání; pro toto druhé zasedání se vyžaduje alespoň polovina zástupců majících hlasovací právo.

Článek 6

1. Výbor vypracuje svůj jednací řád, který stanoví zejména pravidla, jimiž se řídí volba předsedy a místopředsedy a jmenování tajemníka.

2. Jednací řád obsahuje ustanovení o neslučitelnostech s výkonem funkce. Kromě toho stanoví, že pozvánky na zasedání budou zasílány dopisem nebo v naléhavém případě telegramem a budou obsahovat pořad jednání.

3. Řád podléhá schválení Komisí.

Článek 7

1. Výbor rozhoduje o uspořádání Agentury, které musí navrhnout generální ředitel.

2. Výbor nicméně předkládá Komisi ke schválení opatření, která je třeba přijmout na základě odstavce 5 výše uvedeného článku 2.

Článek 8

Výbor předkládá každoročně Komisi zprávu o činnosti a o finanční situaci Organizace.

Článek 9

1. Výbor vypracovává na žádost Komise investiční a pracovní programy na několik let. Ty podléhají schválení Komisí.

2. S cílem jejich předložení ke schválení Komisi, která rozhoduje v souladu s Úmluvou, Výbor zejména:

a) připravuje program úkolů podle písmen a), e), f) a j) odstavce 1 článku 2 Úmluvy;

b) vypracovává společné dlouhodobé cíle podle písmene b) odstavce 1 článku 2 Úmluvy;

c) zkoumá programy výzkumu a vývoje podle písmene g) odstavce 1 článku 2 Úmluvy;

d) vypracovává společné střednědobé plány podle písmene c) odstavce 1 článku 2 Úmluvy a společnou politiku v oblasti pozemních a palubních systémů, jakož i programy 1 vzdělávání personálu podle písmene d) odstavce 1 téhož článku;

e) schvaluje dohody podle článku 2 Úmluvy;

f) provádí studie podle písmen h) a i) odstavce 1 článku 2 Úmluvy.

3. V mezích pověření případně uděleného Komisí podle odstavce 3 článku 11 Úmluvy přijímá Výbor rozhodnutí o zahájení jednání s cílem uzavření dohod podle článku 2 Úmluvy a popřípadě schvaluje vyjednané dohody.

Článek 10

Výbor vypracovává a předkládá Komisi ke schválení:

- řád pro výběrová řízení a uzavírání obchodů, týkajících se dodávek zboží a služeb Organizaci, a podmínky, jimiž se tyto obchody řídí;

- soupis obecných předpisů vztahujících se na obchody, týkající se poskytování služeb Organizací.

Článek 11

Výbor vypracovává a předkládá Komisi ke schválení finanční řád, který upravuje zejména účetní postupy, které je nezbytné dodržovat v oblasti příjmů a výdajů, podmínky upravující placení příspěvků jednotlivými státy a podmínky, za jakých si může Organizace brát půjčky.

Článek 12

1. Výbor vypracovává a Komisi ke schválení předkládá personální předpisy Agentury:

- tyto předpisy obsahují zejména ustanovení týkající se státní příslušnosti personálu, mzdových tabulek, důchodů, neslučitelností s výkonem úřadu, služebního tajemství, kontinuity služebního poměru;

- upřesňuje, které funkce nelze kumulovat s žádnými jinými bez zvláštního povolení generálního ředitele.

2. Rozhodování o sporech mezi Organizací a pracovníky Agentury spadá výhradně do kompetence Správního soudu Mezinárodní organizace práce, jakákoli jiná jurisdikce, vnitrostátní i mezinárodní, je vyloučena.

Článek 13

1. Agentura je oprávněna získávat zaměstnance přímo pouze tehdy, jestliže smluvní strany nejsou schopny jí dát k dispozici kvalifikovaný personál. Agentura se však může dohodnout se státy, které nejsou členy Organizace, o zaměstnávání kvalifikovaného personálu těchto států v rámci uplatnění dohod uváděných v odstavcích 2 a 3 článku 5 Úmluvy.

2. Během svého zaměstnání v Agentuře podléhají zaměstnanci poskytnutí státní správou jednotlivých států předpisům upravujícím postavení zaměstnanců Agentury, aniž by tím byly dotčeny výhody služebního postupu, které zaručují vnitrostátní předpisy.

3. Zaměstnanci poskytnutí správními úřady své země mohou být těmto úřadům kdykoli dáni zpět k dispozici, aniž by toto opatření mělo disciplinární povahu.

Článek 14

1. Výbor se usnáší váženou většinou.

2. Váženou většinou se rozumí více než polovina odevzdaných hlasů, přičemž:

- tyto hlasy mají váhu uvedenou v článku 8 Úmluvy;

- tyto hlasy představují většinu hlasujících smluvních stran.

3. V případě rovnosti hlasů předseda rozhodne, že se provede během téže schůze druhé hlasování, anebo že návrh zanese na pořad jednání nové schůze, jejíž datum určí. Pokud při této nové schůzi opět dojde k rovnosti hlasů, rozhodne hlas předsedy.

Článek 15

1. Generální ředitel je jmenován na dobu pěti let Výborem, jednajícím za podmínek stanovených v odstavci 2 článku 14, s výhradou, že většina vypočtená podle tohoto odstavce uvedeného článku dosáhne 70 % odevzdaných vážených hlasů. Mandát generálního ředitele je obnovitelný za stejných podmínek.

2. Generální ředitel zastupuje Organizaci při soudních řízeních a ve všech občanskoprávních úkonech.

3. Kromě toho, v souladu s všeobecnou politikou určovanou Výborem a Komisí, generální ředitel:

a) dbá na výkonnost Agentury;

b) jmenuje členy personálu a ukončuje jejich službu za podmínek stanovených personálními předpisy,

c) sjednává půjčky s dobou splatnosti do jednoho roku, za podmínek stanovených finančním řádem a v mezích stanovených za tímto účelem Komisí;

d) uzavírá smlouvy o dodávkách a prodeji zboží a služeb za podmínek určovaných předpisy podle článku 10 a v mezích stanovených k tomuto účelu Komisí.

4. Generální ředitel vykonává svou funkci, aniž by musel své kroky předem hlásit Výboru, ale v každém případě Výbor informuje o všech opatřeních přijatých na základě výše uvedených pravomocí.

5. Výbor určuje podmínky, za jakých může být generální ředitel nahrazen v případě, že nemůže vykonávat svou funkci.

Článek 16

1. Všechny příjmy a výdaje Agentury musí být předmětem odhadů na jednotlivé rozpočtové roky.

2. Rozpočet musí být vyvážený z hlediska příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje Agentury týkající se výzkumných a zkušebních středisek, škol a všech dalších organizací vytvořených na základě odstavce 5 výše uvedeného článku 2 se podrobně rozepíší v samostatném výkazu.

3. Finanční řád podle výše uvedeného článku 11 určuje podmínky odhadování, plnění a kontroly příjmů a výdajů, aniž by tím byla dotčena ustanovení těchto stanov.

Článek 17

1. Rozpočtový rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

2. Předpovědi pro jednotlivé rozpočtové roky předkládá Výbor Komisi ke schválení nejpozději 31. října každého roku.

Článek 18

Výbor předloží Komisi ke schválení návrhy na způsob předkládání rozpočtu a návrh účetní veličiny, která bude používána.

Článek 19

1. Aniž by tím byla dotčena ustanovení níže uvedeného odstavce 2, roční příspěvky jednotlivých smluvních stran do rozpočtu se pro každý rozpočtový rok určují podle tohoto vzorce:

a) první část, ve výši 30 % příspěvku, se vypočítá úměrně hrubému domácímu produktu smluvní strany, jak je definován níže v odstavci 3;

b) druhá část, ve výši 70 % příspěvku, se vypočítá úměrně velikosti základu poplatků za užívání letových cest, připadajícího na dotyčnou smluvní stranu, jak je definován níže v odstavci 4.

2. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit v daném rozpočtovém roce příspěvek, který by překročil 30 % celkové částky příspěvků smluvních stran. Pokud by příspěvek jedné ze smluvních stran vypočtený podle výše uvedeného odstavce 1 překročil 30 %, bude přebytek rozdělen mezi ostatní smluvní strany podle pravidel stanovených ve zmíněném odstavci.

3. V úvahu se bere hrubý domácí produkt podle statistik vyhotovených Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - nebo, pokud jich není, podle statistik kterékoli jiné organizace skýtající rovnocenné záruky a určené na základě rozhodnutí Komise - přičemž se vypočítá aritmetický průměr za poslední tři roky, pro které jsou tyto statistiky k dispozici. Hodnota hrubého domácího produktu bude vypočtena na základě nákladových faktorů a současných cen vyjádřených v evropských zúčtovacích jednotkách.

4. Jako základ poplatků za užívání letových cest se bere v úvahu základ stanovený pro předposlední rok před dotyčným rozpočtovým rokem.

Článek 20

1. Organizace si může na mezinárodních finančních trzích vypůjčit zdroje nezbytné pro plnění svých úkolů.

2. Organizace může emitovat půjčky na finančních trzích některé smluvní strany v rámci vnitrostátních předpisů vztahujících se na emitování vnitřních půjček, a pokud takové předpisy nejsou, se souhlasem dotyčné smluvní strany.

3. Finanční řád stanoví postupy, podle nichž Organizace sjednává a splácí půjčky.

4. Každý rozpočet stanoví maximální částku, kterou si Organizace může půjčit v průběhu roku krytého dotyčným rozpočtem.

5. V oblastech, které má na zřeteli tento článek, jedná Organizace v dohodě s příslušnými orgány smluvních stran nebo s jejich emisní bankou.

Článek 21

Pokud to okolnosti vyžadují, může být rozpočet během rozpočtového roku revidován podle pravidel stanovených pro jeho sestavování a jeho schvalování.

Článek 22

1. Účty všech příjmů a výdajů rozpočtu zkoumá každý rok kontrolní mise tvořená dvěma odbornými úředníky ze státní správy smluvních stran. Tyto úředníky, kteří musí být navzájem odlišné státní příslušnosti, jmenuje Komise na návrh Výboru podle písmene b) odstavce 2 článku 6 Úmluvy. Výdaje týkající se kontrolní mise nese Organizace.

2. Prověřování, které se provádí podle dotyčných dokladů a v případě potřeby přímo na místě, má zjistit řádnost příjmů a výdajů a ujistit se o dobré finanční správě. Kontrolní mise zašle po závěrce každého roku Komisi zprávu.

Článek 23

1. Služební oddělení Agentury mohou být na žádost Komise, jednající z vlastní iniciativy nebo na žádost Výboru či generálního ředitele, předmětem administrativních a technických inspekcí.

2. Tyto inspekce provádí úředníci státní správy smluvních stran. Každá inspekční mise je tvořena přinejmenším dvěma osobami navzájem odlišné státní příslušnosti. Každá inspekční mise musí, pokud je to možné, obsahovat jednu osobu, která se zúčastnila předchozí inspekce.

Článek 24

Výbor stanoví pracovní jazyky Agentury.

Článek 25

Agentura vydává publikace potřebné pro své fungování.

Článek 26

Výbor předkládá Komisi ke schválení všechny změny stanov, které se mu zdají potřebné, s výhradou ustanovení odstavce 3 článku 32 Úmluvy.

PŘÍLOHA 2

Letové informační oblasti (článek 3 Úmluvy)

Smluvní stranyLetové informační oblasti
Spolková republika NěmeckoHorní letová informační oblast Hannover
Horní letová informační oblast Rýn
Letová informační oblast Brémy
Letová informační oblast Düsseldorf
Letová informační oblast Frankfurt
Letová informační oblast Mnichov
Belgické království Velkovévodství LucemburskéHorní letová informační oblast Brusel
Letová informační oblast Brusel
Francouzská republikaHorní letová informační oblast Francie
Letová informační oblast Paříž
Letová informační oblast Brest
Letová informační oblast Bordeaux
Letová informační oblast Marseille
Spojené království Velké Británie a Severního IrskaHorní letová informační oblast Skotsko
Letová informační oblast Skotsko
Horní letová informační oblast Londýn
Letová informační oblast Londýn
IrskoHorní letová informační oblast Shannon
Letová informační oblast Shannon
Nizozemské královstvíLetová informační oblast Amsterodam
Portugalská republikaHorní letová informační oblast Lisabon
Letová informační oblast Lisabon
Letová informační oblast Santa Maria

PŘÍLOHA 3

Přechodná ustanovení o přechodu z režimu Mezinárodní úmluvy o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“ ze 13. prosince 1960 do režimu Úmluvy pozměněné tímto Protokolem

Článek 1

Definice

V této příloze:

- se pod pojmem „sedm států“ rozumí Spolková republika Německo, Belgické království, Francouzská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království;

- se pod pojmem „čtyři státy“ rozumí Spolková republika Německo, Belgické království, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království;

- se pod pojmem „přechodné období“ rozumí období, které trvá od data vstupu tohoto Protokolu v platnost do chvíle, kdy Komise přijme na návrh čtyř států jednomyslným souhlasem sedmi států řešení budoucnosti Střediska v Maastrichtu a rozhodne o jeho vybudování.

Článek 2

Středisko řízení v Maastrichtu

1. Během přechodného období platí níže uvedená ustanovení tohoto článku.

2.

a) Za Středisko řízení v Maastrichtu, včetně zaměstnanců, bude nadále odpovídat Organizace, v jejímž vlastnictví zůstane.

b) Středisko bude i nadále zajišťovat letové provozní služby ve vzdušném prostoru, který mu byl svěřen na základě Úmluvy z 13. prosince 1960. Při výkonu těchto funkcí Organizace uplatňuje ustanovení odstavců 10 až 15 tohoto článku.

c) Provozní výdaje související s těmito funkcemi ponesou čtyři státy; klíč k jejich rozdělení si dohodnou mezi sebou.

3. Sedm států přispívá na investiční náklady Střediska řízení v Maastrichtu, schválené před vstupem tohoto Protokolu v platnost, a to úměrně velikosti svých hrubých domácích produktů definovaných v odstavci 3 článku 19 přílohy 1.

4.

a) Příspěvek sedmi států na základě uvedeném v odstavci 3 se omezuje na financování nových investic v Maastrichtu, které jsou nezbytné k udržení úrovně schválených zařízení a služeb do data vstupu tohoto Protokolu v platnost nebo k udržení úrovně bezpečnosti.

b) Výjimkou z ustanovení článku 7 Úmluvy rozhodnutí o těchto investicích přijímají Výbor a Komise většinou hlasů sedmi států, přičemž se rozumí:

- že tyto hlasy podléhají vážení uvedenému v tabulce v dalším odstavci,

- a že tyto hlasy zastupují alespoň pět států ze sedmi.

c) Tabulka vážení hlasů zmíněná výše pod písmenem b) vypadá takto:

TABULKA VÁŽENÍ HLASŮ

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

hodnocení podle ceny faktorů výroby a podle běžných cen v miliardách francouzských franků

počet hlasů
Méně než 101
od 10 včetně do 20 vyjma 2
od 20 včetně do 30 vyjma 3
od 30 včetně do 46 a 2/3 vyjma 4
od 46 a 2/3 včetně do 63 a 1/3 vyjma 5
od 63 a 1/3 včetně do 80 vyjma 6
od 80 včetně do 110 vyjma 7
od 110 včetně do 140 vyjma 8
od 140 včetně do 200 vyjma 9
od 200 včetně do 260 vyjma 10
od 260 včetně do 320 vyjma 11
od 320 včetně do 380 vyjma 12

a tak dále, přičemž jeden hlas přibude vždy za dalších 60 miliard francouzských franků nebo i část této částky.

5. Částka ekvivalentní příjmům pocházejícím z poplatků za užívání letových cest, vztahujících se k částkám ročních odpisů včetně úrokového zatížení z titulu kapitálových výdajů, uskutečněných ve Středisku v Maast-richtu, jde na vrub čtyř států, které si dohodnou klíč, podle něhož si ji rozdělí. Tato částka bude převáděna sedmi státům úměrně průměru jejich příspěvků do investičních rozpočtů v letech 1974 až 1980 na investice financované před 31. prosincem 1980 a jejich skutečným příspěvkům na investice financované po tomto datu.

6.

a) Počínaje datem vstupu tohoto Protokolu v platnost radarová zařízení a vysílače a přijímače tvořící nedílnou součást systému Střediska Maastricht a sloužící k zabezpečování letových provozních služeb přejdou do vlastnictví států, kde jsou umístěny.

b) Tyto státy je odkoupí za hodnotu, která bude k tomuto datu zbývat po odpisech. Výnos z prodeje bude rozdělen mezi sedm států úměrně průměru jejich příspěvků do investičních rozpočtů v letech 1974 až 1980 na investice financované před 31. prosincem 1980 a jejich skutečným příspěvkům na investice financované po tomto datu.

7. Zařízení, vybavení a technické služby, které užívají vojenské úřední orgány Spolkové republiky Německo na základě Dohody o spoluumístění jednotek německých vzdušných sil ve Středisku v Maastrichtu, uzavřené 3. listopadu 1977 mezi vládou Spolkové republiky Německo a EUROCONTROL, budou i nadále dávány k dispozici těmto vojenským úředním orgánům.

8. Výdaje zapsané do rozpočtu Organizace, týkající se investičních nákladů na Středisko v Maastrichtu a nesené sedmi státy, jsou uvedeny ve zvláštní příloze k rozpočtu.

9. Výdaje zapsané do ročního rozpočtu Organizace, týkající se nákladů na chod a údržbu Střediska v Maastrichtu a nesené čtyřmi státy, jsou uvedeny ve zvláštní příloze k rozpočtu.

10. Smluvní strany učiní v rámci své kompetence, a zejména pokud se týká přidělování rádiových frekvencí, opatření potřebná k tomu, aby Organizace mohla provádět všechny úkony odpovídající předmětu její činnosti.

11.

a) Aby plnila své poslání, uplatňuje Agentura na řízení letového provozu předpisy platné na územích smluvních stran a ve vzdušných prostorech, pro něž byly těmto stranám svěřeny letové provozní služby na základě mezinárodních dohod, jichž jsou stranami.

b) V případě problémů s uplatňováním ustanovení uvedených výše pod písmenem a) se Agentura obrátí na Komisi, která doporučí smluvním stranám veškerá užitečná opatření.

12. Při výkonu svého poslání v mezích práv udělených letovým provozním službám dává Agentura velitelům letadel všechny potřebné instrukce. Ti jsou povinni se jimi řídit, kromě případů zásahů vyšší moci uvedených v předpisech zmíněných výše v odstavci 11.

13. Porušení letových navigačních předpisů, k nimž došlo v prostoru, kde byly letové provozní služby svěřeny Agentuře, zaznamenávají do protokolů pracovníci Agenturou tímto pověření, aniž by tím bylo dotčeno právo zjišťovat přestupky stejné povahy, přiznané vnitrostátním právem úředníkům smluvních stran. Výše uvedené protokoly mají před soudy dotyčných států stejnou váhu jako protokoly vypracované úředníky jednotlivých států, kvalifikovanými ke zjišťování přestupků stejné povahy.

14. Mezinárodní dohody a vnitrostátní předpisy týkající se přístupu, přeletu a bezpečnosti území smluvních stran jsou pro Agenturu závazné a ta činí veškerá opatření potřebná pro jejich uplatňování.

15. Aby smluvní strany měly možnost kontrolovat uplatňování vnitrostátních předpisů a mezinárodních dohod, je Agentura povinna podávat smluvním stranám, které o to požádají, veškeré informace týkající se letadel, které jsou jí známy z výkonu jejích funkcí.

Článek 3

Středisko řízení v Karlsruhe

Ke dni vstupu tohoto Protokolu v platnost se Spolková republika Německo stane vlastníkem Střediska řízení v Karlsruhe, které koupí za jeho hodnotu, která k tomuto datu bude zbývat po odpisech. Výnos z prodeje bude rozdělen mezi sedm států úměrně průměru jejich příspěvků do investičních rozpočtů v letech 1974 až 1980 na investice financované před 31. prosincem 1980 a jejich skutečným příspěvkům na investice financované po tomto datu.

Článek 4

Zařízení umístěná v Irsku

Ode dne vstupu tohoto Protokolu v platnost se Irsko stane vlastníkem Střediska řízení v Shannonu, sekundárního radarového zařízení a radiotelefonních zařízení na Mont Gabriel a také sekundárního radarového zařízení ve Woodcock Hill. Po dobu čtyř následujících let budou příjmy získané z titulu poplatků za užívaní letových cest, odpovídající ceně vzaté v úvahu pro odpisování těchto zařízení, rozdělovány mezi sedm států, a to úměrně průměru jejich příspěvků do investičních rozpočtů v letech 1974 až 1980 na investice financované před 31. prosincem 1980 a jejich skutečným příspěvkům na investice financované po tomto datu.

Článek 5

Zbytkové platby

1. Veškeré nároky na úhradu podle současných ustanovení, z titulu odpisu schválených nepřímých investic, zanikají ke dni vstupu tohoto Protokolu v platnost.

2. Platby, které mají být uhrazeny na základě rozhodnutí Organizace učiněných před vstupem tohoto Protokolu v platnost, budou po jeho vstupu v platnost nadále prováděny podle pravidel stanovených těmito rozhodnutími a uvádějí se ve zvláštních přílohách rozpočtu.

Článek 6

Přechodná rozpočtová ustanovení

1. Do tří měsíců od vstupu tohoto Protokolu v platnost bude sestaven rozpočet schvalovaný Komisí.

2. Tento rozpočet bude účinný zpětně ode dne vstupu tohoto Protokolu v platnost a skončí 31. prosince běžného roku.

3. Během doby sestavování rozpočtu, uvedené v prvním odstavci tohoto článku, může Komise vyzvat smluvní strany, aby složily přiměřené zálohy do provozních fondů.

4. Zálohy složené do provozních fondů budou zohledněny jakožto příspěvky stanovené podle článku 19 přílohy 1 tohoto Protokolu.

Přesunout nahoru