Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 126/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Datum vyhlášení 10.11.2004
Uzavření smlouvy 11.05.2001
Platnost od 11.05.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. května 2001 byla v Rize podepsána Smlouva mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostřední a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 po jejím podepsání, tj. dne 11. května 2001.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodující, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

MEZI MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MÍSTNÍ ROZVOJ LOTYŠSKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dále jen Smluvní strany,

uznávajíce důležitost rozvoje cestovního ruchu a jeho podíl na hospodářském, kulturním a sociálním životě svých států,

přejíce si vytvořit právní rámec pro budoucí úzkou a dlouhodobou spolupráci v oblasti cestovního ruchu na základě rovnosti a vzájemných výhod a rozvíjet vztahy v této oblasti mezi svými státy, jakož i svými organizacemi cestovního ruchu,

chápajíce důležitost a přínos upevňování spolupráce v rámci evropského regionu pro obě Smluvní strany za účelem podpory integrace tohoto regionu do mezinárodních aktivit v oblasti cestovního ruchu,

uznávajíce nezbytnost přípravy svých států v oblasti cestovního ruchu pro přistoupení k Evropské unii,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

Článek 1

Smluvní strany napomohou rozšíření cestovního ruchu mezi Lotyšskou republikou a Českou republikou, za účelem zdokonalování vzájemných znalostí o životě, historii a kultuře svých národů.

Spolupráce bude realizována v souladu s právními předpisy platnými v těchto dvou zemích a ustanoveními této Smlouvy.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat užší vzájemnou spolupráci, jakož i užší spolupráci mezi organizacemi cestovního ruchu a jinými organizacemi účastnícími se rozvoje mezinárodního i domácího cestovního ruchu.

Článek 3

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat statistické a jiné informace v oblasti cestovního ruchu, včetně:

- legislativních a normativních dokumentů regulujících aktivity příslušných zemí v oblasti cestovního ruchu;

- legislativy spojené s ochranou kulturních a přírodních zdrojů turistické hodnoty;

- mezinárodních dokumentů týkajících se zájmů druhé Smluvní strany;

- turistických informací, zejména prostřednictvím tištěných materiálů, filmů, reklamních kampaní, konferencí a seminářů, pořádání výstav a obchodních veletrhů.

Smluvní strany mohou ustavit informační centra nebo oficiální zástupce pro cestovní ruch ve svých příslušných zemích.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat informace v oblasti cestovního ruchu týkající se přípravných aktivit svých států na přistoupení k Evropské unii, jakož jiných aktivit souvisejících s Evropskou unií.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat zdokonalování dovedností v turistickém průmyslu spoluprací v oblasti vzdělávání, školení a výměny odborníků, zaměstnanců a studentů sektoru cestovního ruchu.

Smluvní strany budou pomáhat veřejným i soukromým organizacím při provádění různých studií a projektů rozvoje cestovního ruchu.

Smluvní strany budou podporovat domácí i mezinárodní vědecký výzkum v oblasti cestovního ruchu.

Článek 6

Za účelem zdokonalení realizace této Smlouvy Smluvní strany ustaví Společný výbor pro cestovní ruch sestávající z vedoucích pracovníků v oblasti cestovního ruchu z obou zemí, s cílem realizovat společné návrhy, programy a usnesení týkající se rozvoje bilaterální spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Tento Výbor zpracuje pracovní plán na období dvou let, ve kterém stanoví priority spolupráce.

Každá Smluvní strana stanoví na základě reciprocity kvantitativní a kvalitativní podmínky členství ve Společném výboru. Smluvní strany se o tom budou vzájemně informovat.

Tento Výbor se bude scházet jednou ročně, střídavě v Lotyšské republice a v České republice.

Smluvní strany se budou vzájemně informovat do šesti měsíců od data platnosti této Smlouvy o ustavení dvou spolupředsedů, za každou Smluvní stranu jednoho. Do první schůze Výboru tito spolupředsedové budou jednat jako kontaktní osoby mezi Smluvními stranami pro realizaci této Smlouvy.

Smluvní strany mohou pozvat odborníky a zástupce soukromého sektoru z obou zemí, aby se účastnili aktivit Výboru.

Článek 7

Žádná Smluvní strana nepřijme žádnou právní ani jinou odpovědnost za způsob aplikace nebo používání výsledků spolupráce na základě této Smlouvy druhou Smluvní stranou.

Článek 8

Tato Smlouva může být změněna Smluvními stranami pouze formou písemného dokumentu podepsaného oběma Smluvními stranami.

Článek 9

Pokud mezi Smluvními stranami vznikne spor týkající se výkladu nebo aplikace této Smlouvy, Smluvní strany budou usilovat o jeho řešení jednáním nebo jakoukoli jinou metodou řešení sporů přijatelnou pro Smluvní strany.

Článek 10

Tato Smlouva vstoupí v platnost po jejím podepsání.

Tato Smlouva platí po období pěti let a bude automaticky prodloužena o další období pěti let, pokud kterákoli Smluvní strana písemně neoznámí druhé Smluvní straně své přání ukončit platnost této Smlouvy, a to šest měsíců před datem zániku této Smlouvy.

Ukončení platnosti této Smlouvy neovlivní realizaci programů a projektů, jež budou zahájeny během doby její platnosti, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.


Podepsáno v Rize dne 11. 5. 2001 ve dvou originálech, a to v lotyšském, českém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě rozporu je rozhodující znění anglické.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ing. Petr Lachnit, CSc. v. r.
ministr

Za Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky
Vladimír Makarov v. r.
ministr

Přesunout nahoru