Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 118/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Datum vyhlášení 29.10.2004
Uzavření smlouvy 07.08.2003
Platnost od 09.09.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. srpna 2003 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích.*)

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 9. září 2004.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky

o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitřních věcí Moldavské republiky, dále jen „smluvní strany“,

za účelem provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích (dále jen „Dohoda“),

se v souladu s článkem 15 Dohody dohodly takto:

Orgány příslušné k provádění Dohody

Článek 1

/1/ Orgány příslušnými k podávání a vyřizování žádostí o převzetí vlastních státních občanů, občanů třetích států a průvozy občanů třetích států jsou:

na české straně:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
cizinecké oddělení

Adresa:
Olšanská 2
poštovní schránka 78
130 51 Praha 3
Telefon: +420/974 841 826
Fax: +420/974 841 839

na moldavské straně:

Ministerstvo vnitřních věcí Moldavské republiky
Hlavní policejní inspektorát

Adresa:
75, Stefan cel Mare ul.
2012 Kišiněv
Moldavská republika
Telefon: +373 2/255 346, +313 2/255 778
Fax: +373 2/222 723

/2/ Orgány příslušnými k zajištění vzájemných konzultací ve smyslu článku 16 Dohody jsou:

na české straně:

Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky

Adresa:
P. O. BOX 21/OAM
170 34 Praha 7
Fax: +420/974 827 050

na moldavské straně:

Ministerstvo vnitřních věcí Moldavské republiky
Hlavní policejní inspektorát

Adresa:
75, Stefan cel Mare ul.
2012 Kišiněv
Moldavská republika
Telefon: +373 2/255 346, +313 2/255 778
Fax: +373 2/222 723

Tiskopisy žádostí

Článek 2

Žádost o převzetí občana státu žádané smluvní strany se podává na tiskopise, který tvoří přílohu č. 1 tohoto ujednání. Žádost o převzetí občana třetího státu se podává na tiskopise, který tvoří přílohu č. 2 tohoto ujednání. Žádost o policejní průvoz občana třetího státu se podává na tiskopise, který tvoří přílohu č. 3 tohoto ujednání.

Hraniční přechody

Článek 3

Předávání a přebírání vlastních státních občanů, občanů třetích států a policejní průvozy občanů třetích států se uskutečňují na těchto hraničních přechodech:

na české straně:letiště Praha-Ruzyně,
Břeclav (D 2) - Brodské (silniční přechod);
na moldavské straně:mezinárodní letiště Kišiněv,
Leušeny (silniční přechod).

Náklady

Článek 4

/1/ Náklady podle článku 11 odst. 2 a 3 Dohody, které vznikly žádané smluvní straně, uhradí žádající smluvní strana bankovním převodem na účet žádané smluvní strany do třiceti dnů ode dne doručení faktury. Tyto náklady zahrnují:

a) jízdné,

b) stravné,

c) ubytování,

d) ostatní nutné finanční náklady (např. na nezbytné lékařské ošetření, poplatky za parkování, silniční a telekomunikační poplatky).

/2/ Výše náhrad poskytovaných podle odstavce 1 se řídí právními předpisy státu žádané smluvní strany.

/3/ Jízdným se rozumí náhrada nákladů za použití služebního motorového vozidla, případně prostředků hromadné přepravy osob, s výjimkou letadel a vozidel taxislužby. Do ostatních nutných finančních nákladů se zahrnují pouze účelně vynaložené náklady při dodržení maximální hospodárnosti.

/4/ Žádaná smluvní strana provede vyúčtování náhrady nákladů podle odstavce 1 vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

/5/ Součástí vyúčtování náhrad nákladů jsou doklady prokazující skutečnou výši nákladů podle jednotlivých položek uvedených v odstavci 1.

/6/ Náhrady nákladů podle odstavce 1 se hradí za přepravované osoby i za jejich doprovod.

Závěrečná ustanovení

Článek 5

/1/ Při provádění Dohody a tohoto ujednání používají příslušné orgány ve vzájemném styku anglický jazyk, pokud se v konkrétním případě nedohodnou jinak.

/2/ Příslušné orgány uvedené v článku 1 tohoto ujednání se budou neprodleně informovat o změnách, k nimž došlo v jejich názvech, adresách, faxových a telefonních číslech.

Článek 6

/1/ Toto ujednání vstoupí v platnost současně s Dohodou.

/2/ Toto ujednání se neprovádí po dobu a v rozsahu, v jakém je provádění Dohody pozastaveno.

/3/ Platnost tohoto ujednání skončí současně se skončením platnosti Dohody.


Dáno v Praze dne 7. srpna 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, moldavském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Stanislav Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Za Ministerstvo vnitřních věcí Moldavské republiky
Ghehorghe Papuc v. r.
ministr vnitra

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích ze dne 7. srpna 2003 byla vyhlášena pod č. 117/2004 Sb. m. s.


Příloha č. 1

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ OBČANA STÁTU SMLUVNÍ STRANY

Příloha č. 2

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ OBČANA TŘETÍHO STÁTU

Příloha č. 3

ŽÁDOST O PRŮVOZ

Přesunout nahoru