Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 117/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Datum vyhlášení 29.10.2004
Uzavření smlouvy 07.08.2003
Platnost od 09.09.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. srpna 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 9. září 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky

o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Moldavské republiky, dále jen „smluvní strany“,

vedeny přáním upravit vzájemné předávání a přebírání osob a stanovit podmínky policejního průvozu občanů třetích států a osob bez státního občanství, jejichž vstup nebo pobyt je na území státu druhé smluvní strany protiprávní, v souladu s mezinárodními zvyklostmi v této oblasti a s přijatými mezinárodními závazky,

vycházejíce ze zásady vzájemnosti,

uznávajíce, že omezení protiprávní migrace osob je součástí celkového úsilí o evropskou spolupráci,

se dohodly takto:

Přebírání vlastních státních občanů

Článek 1

Každá ze smluvních stran převezme na území svého státu na žádost druhé smluvní strany každou osobu, která na území státu žádající smluvní strany nesplňuje nebo přestane splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt, pokud je prokázáno nebo se důvodně předpokládá, že tato osoba má občanství státu žádané smluvní strany.

Článek 2

/1/ Pro účely provádění této dohody se státní občanství prokazuje alespoň jedním z těchto platných dokladů:

Státní občanství České republiky:

a) občanským průkazem České republiky,

b) občanským průkazem Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky,

c) cestovním dokladem,

d) osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky, které není starší šesti měsíců,

e) vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.

Státní občanství Moldavské republiky:

a) průkazem totožnosti Moldavské republiky,

b) pasem občana Moldavské republiky,

c) rodným listem v případě dítěte,

d) cestovním dokladem.

/2/ V případě, že nelze státní občanství prokázat doklady uvedenými v odstavci 1, lze pro účely provádění této dohody státní občanství důvodně předpokládat na základě alespoň jednoho z následujících dokladů:

a) jiného dokladu, než je uveden v odstavci 1, nebo úředního potvrzení s vyznačeným státním občanstvím,

b) průkazu brance nebo vojenské knížky,

c) řidičského průkazu,

d) rodného listu,

e) jiného dokladu, který v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana,

f) vlastních údajů předávané osoby učiněných ve formě výpovědi před správními nebo soudními orgány státu žádající smluvní strany.

/3/ Doklady uvedené v odstavci 1 a v odstavci 2 písm. a) až e) postačují k doložení důvodnosti předpokladu státního občanství i tehdy, jestliže jsou neplatné.

/4/ Státní občanství prokázané podle odstavce 1 si smluvní strany vzájemně uznají. V případě, že státní občanství je podle odstavce 2 nebo 3 důvodně předpokládáno, platí takový předpoklad mezi smluvními stranami, pokud to příslušný orgán žádané smluvní strany nevyvrátí.

Článek 3

/1/ Žádost o převzetí občana se podává a vyřizuje přímou cestou mezi příslušnými orgány smluvních stran. Žádost musí dle možností obsahovat následující údaje:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství a poslední místo pobytu na území státu té smluvní strany, jejímž je dotčená osoba občanem,

b) datum a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany, respektive údaje týkající se ztráty platných podmínek pro vstup a pobyt na území státu žádající smluvní strany,

c) údaje o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče o předávaného občana vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku,

d) údaje o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

e) návrh místa a termínu předání.

/2/ K žádosti se současně připojí kopie dokumentů, na jejichž základě se státní občanství považuje podle článku 2 této dohody za prokázané nebo za důvodně předpokládané.

/3/ Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejdéle však do sedmi dnů ode dne doručení žádosti. Žádaná smluvní strana převezme občana, jehož převzetí bylo dohodnuto, neprodleně, nejdéle však do patnácti dnů od sdělení kladné odpovědi žádající smluvní straně. Pokud občan, jehož předání a převzetí bylo dohodnuto, nemá platný cestovní doklad vydaný žádanou smluvní stranou, vydá mu žádající smluvní strana náhradní cestovní doklad vydávaný cizincům.

/4/ Předání a převzetí občana, který vyžaduje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči vzhledem k zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, se uskutečňuje za doprovodu. O jeho předání a převzetí se sepíše ve dvojím vyhotovení protokol, který musí obsahovat následující údaje:

a) jméno a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství,

d) seznam předmětů a peněžních prostředků, které má občan u sebe.

/5/ Žádající smluvní strana převezme osobu zpět za stejných podmínek, jestliže se zjistí, že v době opuštění území státu žádající smluvní strany tato osoba neměla občanství státu žádané smluvní strany.

Přebírání občanů třetích států

Článek 4

Každá smluvní strana převezme na žádost druhé smluvní strany na území svého státu občana třetího státu nebo osobu bez státního občanství (dále jen „občan třetího státu“), která nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany, pokud tato osoba je držitelem platného víza nebo povolení k pobytu žádané smluvní strany nebo je prokázáno nebo se důvodně předpokládá, že vstoupil na území státu žádající smluvní strany přímou cestou z území státu žádané smluvní strany.

Článek 5

/1/ Povinnost převzít občana třetího státu podle ustanovení článku 4 se nevztahuje na občana třetího státu:

- kterému bylo žádající smluvní stranou po jeho vycestování z území státu žádané smluvní strany nebo po vstupu na území státu žádající smluvní strany vydáno povolení k pobytu nebo uděleno vízum. To neplatí v případech, kdy bylo uděleno vízum žádající smluvní stranou za účelem podání žádosti o udělení azylu nebo letištní, průjezdní nebo výjezdní vízum,

- který je občanem státu, s nímž má stát žádající smluvní strany společné státní hranice.

/2/ Jestliže vízum nebo povolení k pobytu bylo vydáno oběma smluvními stranami, povinnost převzetí má ta smluvní strana, jejíž vízum nebo povolení k pobytu přestane platit jako poslední.

Článek 6

/1/ Pro účely provádění této dohody se pobyt na území státu žádané smluvní strany před vstupem a pobytem na území státu žádající smluvní strany prokazuje alespoň jedním z následujících důkazů:

a) označením cestovního dokladu výstupním nebo vstupním razítkem příslušného orgánu žádané smluvní strany,

b) záznamy příslušného orgánu žádané smluvní strany v cestovním dokladu,

c) letenkami, jízdenkami, potvrzeními a účty vydanými na jméno, z nichž je možno jednoznačně doložit pobyt osoby na území státu žádané smluvní strany.

/2/ V případě, že nelze pobyt na území státu žádané smluvní strany prokázat způsobem uvedeným v odstavci 1, lze pro účely provádění této dohody takový pobyt důvodně předpokládat na základě alespoň jednoho z následujících dokumentů:

a) mezinárodních železničních jízdenek,

b) hotelových účtů vydaných na území státu žádané smluvní strany,

c) průkazů opravňujících ke vstupu do budov a zařízení na území státu žádané smluvní strany,

d) objednacích průkazů ke zdravotnímu ošetření na území státu žádané smluvní strany,

e) výpovědi předávané osoby,

f) výpovědi svědků nebo

g) jinými věcnými a listinnými důkazy, které časově korespondují s pobytem předávané osoby na území státu žádané smluvní strany a s nezákonným vstupem a pobytem na území státu žádající smluvní strany, pokud jsou jimi doplňovány důkazy uvedené pod písmeny a) až f).

/3/ Pobyt prokázaný podle odstavce 1 si smluvní strany vzájemně uznají. V případě, že pobyt je podle odstavce 2 důvodně předpokládán, platí takový předpoklad mezi smluvními stranami, pokud to příslušný orgán žádané smluvní strany nevyvrátí.

Článek 7

/1/ Žádost o převzetí občana třetího státu se podává a vyřizuje přímou cestou mezi příslušnými orgány smluvních stran. Žádost musí dle možností obsahovat následující údaje:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství,

b) druh, číslo, místo vydání a údaj o platnosti cestovního dokladu,

c) datum, místo a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany,

d) odůvodnění žádosti o předání podle článku 4 této dohody,

e) informaci o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování, péče nebo doprovodu vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku,

f) informaci o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

g) informaci o jazykových znalostech předávané osoby, případně o nutnosti použití služeb tlumočníka za účelem dorozumění se s předávanou osobou,

h) návrh místa a termínu předání.

/2/ Žádost o převzetí občana třetího státu musí být podána bez zbytečného odkladu, i když jeho okamžité předání není z důvodu právních nebo věcných překážek možné. Žádost musí být podána nejpozději do šesti měsíců od data, kdy se žádající smluvní strana dozvěděla o nezákonném vstupu nebo pobytu občana třetího státu na území jejího státu.

/3/ Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejdéle však do sedmi dnů ode dne doručení žádosti.

/4/ Žádaná smluvní strana převezme občana třetího státu, jehož převzetí bylo dohodnuto, neprodleně, nejdéle však do patnácti dnů od sdělení kladné odpovědi žádající smluvní straně. Předání občana třetího státu může být odloženo z důvodů právních nebo věcných překážek, a to po dobu trvání těchto překážek, nejdéle však o jeden rok.

/5/ Žádající smluvní strana převezme zpět občana třetího státu, pokud žádaná smluvní strana po jeho převzetí dodatečně ve lhůtě třiceti dnů zjistí, že v době opuštění území státu žádající smluvní strany nebyly splněny podmínky jeho převzetí stanovené touto dohodou.

Průvoz občanů třetích států

Článek 8

/1/ Každá ze smluvních stran převezme k policejnímu průvozu přes území svého státu občana třetího státu, jestliže o to druhá smluvní strana požádá a za předpokladu, že žádající smluvní strana zajistí převzetí v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech. Tranzitní vízum se nevyžaduje.

/2/ Policejní průvoz může být odepřen, jestliže občanu třetího státu:

a) v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech, hrozí nebezpečí nelidského zacházení nebo trestu smrti nebo ohrožení jeho života nebo svobody z důvodů jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo z důvodů jeho politických názorů,

b) v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech, hrozí trestní stíhání.

Článek 9

/1/ Žádost o policejní průvoz se podává a vyřizuje přímou cestou mezi příslušnými orgány smluvních stran. Žádost musí dle možností obsahovat následující údaje:

a) jméno, příjmení a, jsou-li zjištěna, i ostatní jména, pod kterými je provážená osoba známa, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství,

b) číslo cestovního dokladu a jeho platnost,

c) cílový stát a popřípadě další průvozní státy,

d) trvalé bydliště osoby v domovském státě,

e) informaci o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování, péče nebo doprovodu z důvodů zdravotního stavu nebo věku,

f) informaci o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

g) informaci o jazykových znalostech provážené osoby, případně o nutnosti použít služeb tlumočníka za účelem dorozumění se s prováženou osobou,

h) prohlášení o tom, že jsou splněny podmínky vyžadované článkem 8 odst. 1,

i) prohlášení o tom, že nejsou známy okolnosti, které podle článku 8 odst. 2 mohou být důvodem pro odepření policejního průvozu,

j) navrhovaný termín a místo pro předání provážené osoby.

/2/ Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejdéle však do sedmi dnů ode dne doručení žádosti. Jestliže je žádost odmítnuta vzhledem k nesplnění potřebných podmínek, je třeba neprodleně sdělit žádající smluvní straně důvody odepření policejního průvozu. Policejní průvoz zajistí žádaná smluvní strana v dohodnutém termínu.

/3/ Policejní průvoz zabezpečují příslušné orgány žádané smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními předpisy.

/4/ Osoba převzatá k policejnímu průvozu může být zpětně předána žádající smluvní straně, jestliže nejsou splněny podmínky vyžadované článkem 8 odst. 1 nebo jsou zjištěny důvody, na jejichž základě může být policejní průvoz podle článku 8 odst. 2 odepřen.

Ochrana osobních údajů

Článek 10

Předávání údajů potřebných k provádění této dohody se uskutečňuje v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran. Smluvní strany při poskytování a příjímání údajů postupují podle následujících zásad:

a) Žádaná smluvní strana může použít údaje pouze pro účely a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou.

b) Žádaná smluvní strana na žádost předávající smluvní strany poskytne informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených s jejich pomocí.

c) Osobní údaje se mohou předávat výlučně příslušným orgánům smluvních stran. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

d) Žádající smluvní strana je povinna dbát na správnost poskytnutých údajů, jakož i na to, zda je jejich poskytnutí nutné a je adekvátní účelu předání. Bude-li zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom neprodleně uvědomit žádanou smluvní stranu. Žádaná smluvní strana musí nesprávné údaje opravit nebo, šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zlikvidovat.

e) Osobě, o níž mají být nebo byly údaje předány, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvní strany, která byla o jejich poskytnutí požádána.

f) Žádající smluvní strana při poskytování údajů sdělí v souladu s vnitrostátními právními předpisy platné lhůty pro výmaz údajů. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje vztahující se k dotčené osobě zlikvidovat, jakmile pomine účel, pro který byly tyto údaje předány. Žádající smluvní strana musí být informována o výmazu předaných údajů. V případě skončení platnosti této dohody je nutno všechny údaje, jež byly převzaty, zlikvidovat.

g) Smluvní strany jsou povinny přebírané údaje účinně chránit proti přístupu třetích osob k nim a proti jejich neoprávněným změnám nebo neoprávněnému zveřejnění.

Náklady

Článek 11

/1/ Náklady spojené s předáním osob podle článků 1 až 7 nese žádající smluvní strana až do okamžiku převzetí osoby příslušným orgánem žádané smluvní strany.

/2/ Náklady na dopravu osob v souvislosti s případným zpětným převzetím osob podle článku 3 odst. 5 a článku 7 odst. 5 hradí žádající smluvní strana.

/3/ Náklady spojené s policejním průvozem osob podle článků 8 a 9, včetně případného zpětného předání občana třetího státu, nese žádající smluvní strana.

Provádění Dohody

Článek 12

/1/ Za nesplnění platných podmínek pro vstup na území státu žádající smluvní strany se pro účely provádění této dohody považuje:

a) vstup mimo hraniční přechod či jiné místo určené pro překračování státních hranic,

b) vyhnutí se hraniční kontrole prováděné v souvislosti s překročením státních hranic státu žádající smluvní strany,

c) vstup na základě cizího, pozměněného nebo padělaného cestovního dokladu nebo vstup bez cestovního dokladu,

d) vstup občana třetího státu, který v okamžiku vstupu nesplňoval platné podmínky pro vstup podle vnitrostátních právních předpisů žádající smluvní strany.

/2/ Za nesplnění platných podmínek pro pobyt na území státu žádající smluvní strany se pro účely této dohody považuje zejména pobyt nad rámec platného víza.

Článek 13

Smluvní strany se zavazují provádět předávání, přebírání osob a policejní průvozy řádným způsobem v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a s pravidly mezinárodního práva, jakož i s ohledem na práva a důstojnost těchto osob.

Článek 14

Smluvní strany si budou vyměňovat vzory dokladů, které budou sloužit jako potvrzení:

a) občanství států smluvních stran,

b) o povoleném pobytu na území států smluvních stran.

Článek 15

K provedení této dohody Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitřních věcí Moldavské republiky uzavřou prováděcí ujednání, v němž se zejména určí:

a) příslušné orgány, které budou provádět předávání, přebírání a policejní průvoz osob, a způsob jejich vzájemného vyrozumívání,

b) orgány, které se účastní vzájemných konzultací ve smyslu článku 16,

c) hraniční přechody, na nichž budou osoby předávány a přebírány,

d) způsob a postup při hrazení nákladů podle článku 11.

Článek 16

Příslušné orgány smluvních stran budou v případě potřeby provádět vzájemné konzultace týkající se provádění této dohody. Žádost o konzultaci bude předložena druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 17

Provádění Úmluvy o právním postavení uprchlíků z 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků z 31. ledna 1967 není touto dohodou dotčeno.

Článek 18

Tato dohoda může být měněna nebo doplňována po vzájemné dohodě smluvních stran na základě návrhu kterékoli ze smluvních stran. Takové změny nebo doplnění vstoupí v platnost v souladu s postupem uvedeným v článku 19 odst. 1.

Článek 19

/1/ Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost uplynutím 30 dnů od data doručení poslední noty, kterou si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup této dohody v platnost.

/2/ Každá smluvní strana může pozastavit provádění této dohody zčásti nebo zcela, s výjimkou článků 1 až 3, jestliže to vyžaduje zajištění ochrany bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví občanů. O přijetí nebo odvolání takového opatření se smluvní strany neodkladně informují diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této dohody nabývá platnosti uplynutím třiceti dnů od data doručení noty druhé smluvní straně.

/3/ Každá smluvní strana může tuto dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně učiněným diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím devadesáti dnů od data doručení výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 7. srpna 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, moldavském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Stanislav Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Za vládu Moldavské republiky
Ghehorghe Papuc v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru