Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 116/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti

Datum vyhlášení 29.10.2004
Uzavření smlouvy 07.08.2003
Platnost od 09.09.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. srpna 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 9. září 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky

o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti

Vláda České republiky a vláda Moldavské republiky (dále jen „smluvní strany“),

uvědomujíce si silicí hrozbu mezinárodního organizovaného zločinu,

znepokojeny růstem zneužívání omamných a psychotropních látek a mezinárodního obchodu s nimi v celosvětovém měřítku,

s cílem společně vyvinout zvýšené úsilí v boji proti teroristickým činům,

přesvědčeny, že mezinárodní spolupráce v boji proti závažným formám trestné činnosti má zásadní význam,

řídíce se mezinárodními závazky a svými vnitrostátními právními předpisy a odvolávajíce se zejména na Jednotnou úmluvu o omamných látkách (New York, 31. březen 1961), ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách (Ženeva, 25. březen 1972), Úmluvu o psychotropních látkách (Vídeň, 21. únor 1971), Úmluvu OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988), Úmluvu o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (Štrasburk, 8. listopad 1990) a Evropskou úmluvu o potlačování terorizmu (Štrasburk, 27. leden 1977),

se dohodly takto:

Článek 1

/1/ Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy spolupracovat při prevenci, odhalování a vyšetřování trestných činů se vztahem k zahraničí. Spolupráce se bude uskutečňovat zejména v následujících oblastech:

a) projevy mezinárodního organizovaného zločinu,

b) nedovolené pěstování, výroba, získávání, držení, šíření, dovoz, vývoz a průvoz omamných a psychotropních látek a prekurzorů, jedů, nedovolený obchod s nimi, jakož i napomáhání k takovému jednání,

c) projevy terorizmu a extremizmu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie,

d) nezákonná výroba, získávání, držení, dovoz, vývoz, průvoz a nezákonný obchod se zbraněmi, střelivem, výbušninami, chemickými, biologickými, bakteriologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenskou technikou,

e) padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního styku a úředních dokladů, jakož i distribuce a používání takovýchto padělaných a pozměněných předmětů,

f) nezákonné finanční operace, hospodářské trestné činy a legalizace výnosů z trestné činnosti,

g) trestné činy proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti a proti majetku,

h) obchodování s lidmi a nezákonné obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,

i) kuplířství,

j) nelegální migrace, nezákonný pobyt osob a s tím spojená trestná činnost,

k) trestné činy, jejichž objektem jsou předměty kulturní a historické hodnoty a jiné předměty značné hodnoty,

l) krádeže a další nezákonné nakládání s motorovými vozidly,

m) trestné činy ohrožující životní prostředí,

n) trestné činy proti duševnímu vlastnictví,

o) počítačová kriminalita,

p) korupce.

/2/ Příslušné orgány uvedené v článku 8 odst. 1 mohou na základě vzájemné dohody rozšířit spolupráci i na další oblasti trestné činnosti.

Článek 2

Smluvní strany budou spolupracovat při prevenci, odhalování a vyšetřování trestné činnosti v oblastech uvedených v článku 1 v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zejména následujícími formami:

a) vzájemné sdělování informací o osobách podezřelých z účasti na páchání trestné činnosti, o organizaci skupin páchajících trestnou činnost, o typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin, informací o době, místě a způsobu páchání trestné činnosti; o objektech, které jsou cílem útoků, o úkrytech, přepravních trasách, místech původu a určení věcí, jejichž držení je nezákonné, o zvláštních okolnostech, informací o porušení konkrétních právních předpisů a o opatřeních učiněných pro prevenci páchání takovýchto trestných činů,

b) výměna informací o plánovaných teroristických činech směřujících proti zájmům smluvních stran a o teroristických skupinách, jejichž členové plánují, páchají nebo již spáchali trestné činy na území státu smluvní strany,

c) spolupráce při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestné činnosti, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu,

d) spolupráce při pátrání po hledaných osobách a při provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků neznámých osob,

e) spolupráce při realizaci opatření prováděných na základě programů týkajících se ochrany svědka a dalších osob, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, včetně vzájemné výměny informací a zkušeností v této oblasti,

f) spolupráce při pátrání po odcizených věcech a dalších předmětech souvisejících s trestnou činností, včetně motorových vozidel,

g) na základě žádosti druhé smluvní strany přijímání dalších potřebných policejních opatření, zejména sledování věcí za účelem zjištění jejich příjemců, přičemž druhá smluvní strana předloží žádost nejpozději 48 hodin před plánovaným opatřením,

h) vzájemná koordinace spolupráce při poskytování osobní, technické a organizační pomoci při odhalování a vyšetřování trestné činnosti, včetně vytváření společných pracovních skupin za účelem koordinace postupu,

i) za účelem přípravy a koordinace opatření podle potřeby uskutečňování pracovních setkání týkajících se konkrétních vyšetřovaných případů trestné činnosti,

j) výměna informací o výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu, o odhalovací a vyšetřovací praxi, organizačních strukturách policejních útvarů, o pracovních metodách a používaných prostředcích,

k) výměna informací a zkušeností o formách páchání trestné činnosti přesahující hranice států smluvních stran a o prostředcích používaných osobami páchajícími nebo účastnícími se na páchání trestné činnosti,

l) poskytování informací o předmětech, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí a jejich vzorků, včetně vzorků omamných a psychotropních látek rostlinného či syntetického původu, a to na základě žádosti druhé smluvní strany,

m) vzájemné vysílání odborníků s cílem prohlubovat jejich odborné znalosti, vzájemné seznamování s prostředky a metodami boje proti trestné činnosti,

n) výměna právních předpisů, analytických a koncepčních materiálů a odborné literatury,

o) výměna zkušeností v oblasti dohledu nad zákonným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory se zvláštním důrazem na možnost jejich zneužití.

Článek 3

/1/ Žádost o poskytnutí informace, prostředků a vzorků, přijetí opatření nebo jiný druh pomoci ve smyslu této dohody se podává písemně, popř. faxem. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením.

/2/ Žádosti podle odstavce 1 vyhoví příslušné orgány žádané smluvní strany co nejrychleji. Příslušný orgán žádané smluvní strany si může vyžádat doplňující údaje, je-li to nutné k vyhovění žádosti.

/3/ Náklady vzniklé v souvislosti s vyhověním žádosti podle odstavce 1 hradí žádaná smluvní strana, ne-dohodnou-li se příslušné orgány smluvních stran jinak.

Článek 4

/1/ Každá smluvní strana může žádost o poskytnutí pomoci nebo spolupráce zcela nebo zčásti odepřít, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem této smluvní strany nebo pokud by to bylo v rozporu s jejími vnitrostátními právními předpisy nebo se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv, kterými je vázána.

/2/ V případě odepření žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se smluvní strany neprodleně písemně informují s uvedením důvodů.

/3/ Pro splnění žádosti nebo využití jejích výsledků může každá smluvní strana stanovit určité podmínky, které jsou pro druhou smluvní stranu závazné.

Článek 5

Za účelem ochrany vzájemně předávaných osobních údajů (dále jen „údaje“) v rámci spolupráce smluvních stran, v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy, je třeba dodržet tyto podmínky:

a) Smluvní strana, která údaje obdržela, je může použít pouze pro účely a za podmínek stanovených smluvní stranou, která je poskytla.

b) Smluvní strana, která údaje obdržela, na žádost smluvní strany, která je poskytla, podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

c) Údaje se mohou předávat výlučně subjektům příslušným pro boj proti trestné činnosti. Poskytování údajů jiným subjektům je možné pouze na základě písemného souhlasu smluvní strany, která údaje poskytla.

d) Smluvní strana, která údaje poskytuje, je povinna zajistit správnost poskytnutých údajů, jakož i dbát na to, zda je poskytnutí nutné a účelné. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom okamžitě uvědomit smluvní stranu, která údaje obdržela. Ta pak musí nesprávné údaje opravit nebo, šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zlikvidovat.

e) Osobě, o níž mají být nebo byly údaje předány, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že to umožňují vnitrostátní právní předpisy smluvní strany, která byla o poskytnutí informací požádána. Tyto informace však nebudou poskytnuty, pokud veřejný zájem neposkytnout informace převažuje nad zájmem dotčené osoby.

f) Smluvní strana, která údaje poskytuje, oznámí při jejich předání druhé smluvní straně lhůty pro likvidaci údajů stanovené svými vnitrostátními právními předpisy. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje vztahující se k dotčené osobě zlikvidovat, jakmile pomine účel, pro který byly tyto údaje předány. Smluvní strana, která je poskytla, musí být informována o likvidaci předaných údajů a o důvodech této likvidace.

g) Obě smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přebírání a likvidaci údajů.

h) Smluvní strany jsou povinny údaje o dotčených osobách účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim, proti jejich neoprávněnému dalšímu předávání a proti jejich neoprávněným změnám nebo zveřejnění.

i) V případě ukončení platnosti této dohody je nutno všechny údaje, které byly získány na jejím základě, zlikvidovat.

Článek 6

/1/ Každá smluvní strana zajistí utajení informací a prostředků, včetně žádostí podle článku 3, předávaných druhou smluvní stranou, pokud jsou podle vnitrostátních právních předpisů druhé smluvní strany utajovanými skutečnostmi. Smluvní strany budou poskytovat těmto utajovaným skutečnostem alespoň stejný stupeň ochrany, jaký je poskytován vlastním utajovaným skutečnostem, které mají odpovídající stupeň utajení.

/2/ Při nakládání s informacemi, prostředky nebo žádostmi, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů předávající smluvní strany utajovanými skutečnostmi, se použijí přiměřeně ustanovení článku 5 této dohody a ustanovení vnitrostátních právních předpisů smluvních stran v oblasti ochrany utajovaných skutečností.

Článek 7

Poskytování získaných informací, prostředků a vzorků třetím státům je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

Článek 8

/1/ Příslušné orgány České republiky, tj. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, a příslušné orgány Moldavské republiky, tj. Ministerstvo vnitřních věcí, Úřad Generální prokuratury, Informační a bezpečnostní služba, budou v zájmu realizace této dohody přímo spolupracovat v rámci své působnosti a kompetencí.

/2/ K provádění této dohody mohou Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitřních věcí Moldavské republiky uzavírat prováděcí protokoly.

Článek 9

/1/ Smluvní strany si vzájemně sdělí diplomatickou cestou názvy útvarů příslušných k provádění této dohody, včetně jejich adres, telefonického, faxového a jiného spojení, a to do 30 dnů ode dne vstupu Dohody v platnost.

/2/ Příslušné orgány se budou neprodleně vzájemně informovat o veškerých změnách údajů sdělených podle odstavce 1.

Článek 10

Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, bude při spolupráci podle této dohody používán anglický a/nebo ruský jazyk.

Článek 11

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 12

Smluvní strany mohou dohodnout změny této dohody na základě návrhu jedné z nich. Takovéto změny vstoupí v platnost v souladu s postupem uvedeným v článku 13 odst. 1.

Článek 13

/1/ Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů ode dne, kdy si smluvní strany písemně diplomatickou cestou oznámí, že byly splněny potřebné vnitrostátní právní podmínky pro vstup Dohody v platnost.

/2/ Tato dohoda může být každou ze smluvních stran písemně vypovězena. V tom případě pozbývá platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení písemného oznámení diplomatickou cestou druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 7. srpna 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, moldavském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Stanislav Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Za vládu Moldavské republiky
Ghehorghe Papuc v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru