Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 110/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Datum vyhlášení 18.10.2004
Uzavření smlouvy 02.10.2003
Platnost od 10.06.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. října 2003 byla v Ankaře podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 10. června 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU TURECKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VĚDY, MLÁDEŽE A SPORTU

Vláda České republiky a vláda Turecké republiky (dále jen „smluvní strany“),

- vedeny společným přáním posilovat a prohlubovat stávající přátelské vztahy mezi oběma státy;

- sdílejíce pevné přesvědčení, že rozvoj vzájemných vztahů v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu přispěje ke společnému dosažení lepšího porozumění mezi oběma národy;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou napomáhat posilování spolupráce v oblasti kulturního dědictví a širšího povědomí o vzájemných úspěších v oblasti kultury. Za tímto účelem budou smluvní strany podporovat:

a) přímé kontakty, spolupráci a výměnu zkušeností a dosaženého pokroku mezi filmovými archivy, kulturními a uměleckými organizacemi a dalšími institucemi působícími v této oblasti;

b) spolupráci usnadněním vzájemných výměn umělců, uměleckých skupin, operních a baletních souborů, divadelních skupin;

c) spolupráci a výměny mezi uměleckými svazy, společnostmi a organizacemi spisovatelů, architektů, sochařů, skladatelů, muzikologů, divadelních a filmových umělců, fotografů, operních a baletních umělců;

d) spolupráci v oblasti zachování a uchování kulturního a historického dědictví podle příslušných úmluv UNESCO a jiných mezinárodních dohod, jichž jsou signatáři;

e) spolupráci při prevenci nezákonného dovozu, vývozu a převozu uměleckých děl, kulturních artefaktů a kulturního majetku;

f) spolupráci mezi archivy, muzei a knihovnami, aby umožnily badatelům a vědcům snadný přístup k pramenům těchto institucí;

g) spolupráci při ochraně duševního vlastnictví a autorských práv a výměnu informací, publikací a dokumentace o zákonech, předpisech a praxi vztahujících se k urovnávání sporů ohledně problematiky duševního vlastnictví a autorských práv.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti školství. Za tímto účelem budou smluvní strany podporovat:

a) navazování přímých kontaktů mezi vysokoškolskými institucemi, školami a školicími institucemi;

b) výměnu učitelů, akademiků a expertů v oblasti školských technologií, vzdělávacích metod a školské správy na všech stupních;

c) navazování partnerských vztahů mezi školami na úrovni základních a středních škol;

d) výměnu informací, zkušeností a všech forem příslušné dokumentace k zajištění vzájemné informovanosti o svých školských systémech;

e) výměnu informací a expertů k prověření možnosti vzájemného uznávání diplomů, akademických hodností a titulů udělených školskými institucemi;

f) výuku českého jazyka v Turecké republice a výuku tureckého jazyka v České republice; smluvní strany v tomto ohledu prozkoumají možnost zřízení kateder jazyka a literatury státu druhé smluvní strany ve svých vysokoškolských institucích včetně vysílání lektorů, výměn učebních materiálů a využívání letních škol;

g) účast svých vědců a expertů na mezinárodních akademických konferencích, seminářích, symposiích atd.;

h) vzájemné poskytování stipendií pro studenty a absolventy bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, eventuálně pro badatelskou práci na vysokých školách a pro krátkodobé kurzy.

Článek 3

Smluvní strany budou rovněž posilovat své styky v oblasti teoretické a aplikované vědy a techniky. Za tímto účelem budou smluvní strany podporovat:

a) sjednávání dohod o přímé spolupráci mezi vysokými školami, vzdělávacími a výzkumnými institucemi;

b) společné programy, studia a jiné činnosti;

c) vytváření společných týmů k uskutečňování dvoustranných a mnohostranných vědeckých a technických programů;

d) výměnu vědců a expertů v rámci společných výzkumných programů;

e) výměnu mladých vědců formou návštěv a studijních cest;

f) výměnu informací o kongresech, symposiích a jiných akcích a reciproční účast vědců a badatelů na takových akcích;

g) výměnu publikací, výsledků výzkumných projektů nebo mezinárodních setkání;

h) organizování výstav v těchto oborech.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními a mládežnickými organizacemi výměnou informací a zkušeností z oblasti sportu a mládeže.

2. Smluvní strany budou rovněž podporovat výměnu sportovců, sportovních týmů, trenérů, expertů a delegací mládeže s cílem usnadnit jejich účast na mezinárodních sportovních soutěžích konaných ve svých státech.

Článek 5

K provádění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran vypracovat prováděcí programy spolupráce, ve kterých budou podrobněji určeny podmínky této spolupráce.

Článek 6

Tato dohoda bude prováděna v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 7

Jakýkoliv spor ohledně uskutečňování či interpretace této dohody bude řešen jednáním obou smluvních stran.

Článek 8

1. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny not, přičemž za den vstupu v platnost se považuje datum doručení pozdější z nich.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let. Poté bude automaticky prodloužena vždy na další pětileté období, pokud ji některá ze smluvních stran nevypoví diplomatickou cestou nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

3. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.


Dáno v Ankaře dne 2. října 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, tureckém a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
PhDr. Vladimír Špidla v. r.
předseda vlády

ZA VLÁDU TURECKÉ REPUBLIKY
Recep Tayyip Erdogan v. r.
předseda vlády

Přesunout nahoru