Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 107/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice

Datum vyhlášení 08.10.2004
Uzavření smlouvy 15.12.2003
Platnost od 16.02.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2003 v Bruselu a dne 16. února 2004 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 16. února 2004.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č.:

2000/CZ/16/P/PE/003

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená úřadujícím generálním ředitelem panem Grahamem Meadowsem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření2000/CZ/16/P/PE/003
Název:Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí
Doba trvání:Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Místo:Český hydrometeorologický ústav (ČHMU), který je konečným příjemcem, má sídlo v Praze.
Kontrolní stanice, které mají být vybudovány, jsou umístěny po celé České republice.

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 16.856.600 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 75 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 12.642.450 EUR.

4. Částka 6.321.225 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2003 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 2.528.490 EUR a bude převedena takto:

- částka 1.264.245 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- doplatek bude vyplacen po splnění podmínek uvedených v čl. 8.3.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají ochrany a zlepšování životního prostředí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Druhá splátka zálohy je podmíněna:

(a) předložením plánu veřejných zakázek, který musí být schválen Komisí, konečným uživatelem

(b) předložením prohlášení konečného uživatele, které potvrdí, že ČHMÚ byl právně zřízen nařízením o monitorování Národním referenčním centrem;

(c) podpisem první smlouvy o provedení značné části stavebních prací;

(d) potvrzení, že konečný záměr a implementace jsou v souladu s pokyny schválenými Komisí v lednu 2003, které byly připraveny v souvislosti se strategií implementace Rámcové vodní direktivy.

(e) podpisem jedné samostatné smlouvy na supervizi pro celé opatření po celé období. Hlavní kontraktor může uzavřít dílčí smlouvy s tím, že bude mít zodpovědnost za celkovou kontrolu.

(f) oddělenými smlouvami pro

- monitorování podzemních vod

- monitorování povrchových vod

- přenos a zpracování údajů a distribuci informací.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III. 1, část VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro předložení do Monitorovacího výboru a žádost o změnu

Příloha III.4 Řídící a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z ISPA a postup provádění finančních oprav

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 16.února 2004
Za příjemce
Zdeněk Hrubý v. r.
Národní koordinátor pomoci

V Bruselu dne 15.prosince 2003
Za Společenství
Graham Meadows v. r.
Úřadující generální ředitel

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA I

Popis opatření

(souhrn)

kód Komise č.: 2000/CZ/16/P/PE/003

1. Název opatření

Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí

2. Orgán předkládající žádost (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Název: Čestmír Sajda, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

2.2 Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1; E-mail: Cestmir.Sajda@mmr.cz

3. Orgán zodpovědný za implementaci (definovaný v části 11(2) přílohy III.2)

3.1. Název: Jana Pospíšilová, zástupce ředitele pro mezinárodní vztahy, Státní fond životního prostředí České republiky

3.2 Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11; E-mail: jpospisilova@sfzp.cz

4. Konečný příjemce (v případě, že se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Český hydrometeorologický ústav

4.2 Adresa: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4; E-mail: Obrusnik@chmi.cz

5. Místo

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2 Region: celé území České republiky

6. Popis

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je ústřední institucí České republiky v oblasti kvality vzduchu, hydrologie, kvality vody, klimatologie a meteorologie. Toto opatření se týká výlučně oblastí hydrologie a kvality vody.

ČHMÚ byl zřízen jako uznávaná odborná instituce zjišťující údaje a hodnotící stav povrchových a podzemních vod a provozující informační systémy veřejné správy.

Cílem projektu je dosažení kompatibility s požadavky EU na poli ochrany hydrosféry prostřednictvím zřízení monitorovacího systému podzemních a povrchových vod, včetně přenášení naměřených údajů, vytvoření databáze a zpracování informací o obou těchto složkách životního prostředí a jejich předávání veřejnosti, státní správě a institucím EU.

„Národní strategie monitorování hydrosféry České republiky“ je součástí dokumentu „Informace o monitorování povrchových a podzemních vod podle zákona o vodě a směrnic EU a jeho financování“. Tento dokument schválilo ministerstvo životního prostředí dne 7. srpna 2003.

Projekt byl rozdělen do tří částí. První a druhá část zajišťují řešení obou složek životního prostředí - podzemní a povrchové vody. Třetí část se týká systému přenosu, zpracování a distribuce údajů

Projekt se bude pokud jde o informace zabývat hlavně servisními organizacemi ministerstva životního prostředí (Česká inspekce životního prostředí, Výzkumný ústav vodohospodářský, Ustav ochrany životního prostředí, atd.) a v omezenější míře ministerstva zemědělství (podniky Povodí, Výzkumný ústav pro melioraci, výrobci potravin) a zvýší úroveň přímé služby ČHMÚ poskytované ostatním subjektům státní správy a veřejnosti.

Monitorování podzemních a povrchových vod probíhá v České republice na celém území.

(1) Monitorování podzemních vod

Státní monitorovací síť podzemních vod byla vytvořena v roce 1957 na základě usnesení vlády. Monitoruje se úroveň podzemních vod ve vrtech a vydatnost vybraných pramenů.

Implementace nové monitorovací sítě zahrnuje vytvoření nových vrtů, které jsou projektovány jako hydrogeologické vrty, stejně jako nových pramenů.

a) V současné době existuje v České republice 891 vrtů. Vrty budou vytvořeny na 403 nových lokalitách výskytu podzemních vod. Po implementaci tohoto opatření bude mít Česká republika k dispozici celkem 1 294 vrtů. Měřící přístroje pro monitorování podzemních vod (vrtů) zahrnují senzory pro měření hladiny vody a teploty, registrátory údajů s místním zápisem na počítačové medium. Senzory se musí přizpůsobit širokému spektru vrtů (až do 200 m, včetně tlakových vrtů). Projekt upřednostňuje senzory s digitálním výstupem, volitelnou frekvencí měření, snadnou obsluhou a plně zaručeným provozem na baterie.

b) ČHMÚ v současnosti provádí pozorování 335 pramenů. Po implementaci tohoto projektu přibude monitorování 16 nových pramenů. ČHMÚ bude mít tedy k dispozici celkem 351 pramenů.

(2) Monitorování povrchových vod

Pozorování kvality vody ve vodních tocích bylo zahájeno v roce 1963 jako součást měření z důvodu snížení rychlého zhoršování kvality vody ve vodních tocích.

Navrhuje se zřídit a uvést do provozu 44 vybraných lokalit jako součást komplexní monitorovací sítě kvality povrchové vody v souladu se směrnicemi EU. Plán sítě je výsledkem optimalizace monitorovací sítě pro kvalitu povrchové vody. Během procesu výběru vhodných profilů kvality vody byla dodržena doporučení stanovená v rámcové směrnici, která berou v úvahu geografickou situaci České republiky a také finanční prostředky. Následující tabulka uvádí počty profilů a řeky, na kterých se tyto profily vyskytují:

Typ profiluPočetŘeka
Referenční profily4Pramenné oblasti řek Vltava, Labe, Morava a Odra
Hraniční profily5Labe, Morava, Odra, Dyje, Lužická Nisa
Odtokové profily (ústí)22Vltava, Berounka, Mže, Jizera, Orlice, Chrudimka, Loučná, Cidlina, Otava, Lužice, Sázava, Ohře, Bílina, Ploučnice, Olše, Opava, Ostravice, Bečva, Jihlava, Svratka, Svitava, Olšava
Růstové profily13Labe 5×, Vltava, Berounka, Sázava, Ohře, Morava 3×, Dyje
Speciální profily-Profily zkoumající dosud neznámé zdroje znečištění

V rámci systému bude 20 lokalit vybaveno automatickým zařízením na odběr vzorků a analyzátory. Takové vybavení by CHMU umožnilo automaticky odebírat vzorky povrchové vody v současných intervalech, navíc v režimu podle okolností. Nutným doplňkem je automatické sledování odtoku. Současné měřící stanice vody je nutno přestavět, aby uměly zajistit nutné technické podmínky pro tyto činnosti.

Měřící přístroje pro monitorování povrchových vod zahrnují senzory pro měření hladiny vody v toku, teploty vody a několika dalších parametrů (pH, vodivost) a automatické vzorkovače. Pro měření povrchu vody budou potřeba dva nezávislé senzory s digitálním výstupem. Registrátory využitelných údajů musí umožnit místní zápis a dálkový přenos, volitelnou frekvenci měření a snadný provoz. Na stanicích bude k dispozici elektrická zásuvka, ale bude požadován plný provoz senzorů a místní zaznamenávání na baterie (bez vzorkovače).

Budovy budou rekonstruovány u 22 lokalit monitorování stavu povrchové vody po celém území České republiky.

Toto opatření pokryje požadavky rámcové směrnice o vodě v souvislosti s monitorovacími programy.

Opatření zlepší stav vodních ekosystémů a podpoří udržitelné používání vody na základě dlouhodobé ochrany vodních zdrojů.

(3) Přenos a zpracování údajů a distribuce informací

Zkušenosti ukazují, že navrhované systémy monitorování podzemních a povrchových vod budou vyžadovat přenos, zpracování údajů a následnou distribuci informací uživatelům v České republice i v institucích EU.

Význam jednotného komunikačního prostředí spočívá ve výrazně nižších nákladech na technické vybavení a přenos údajů, protože existující nákladné oddělené přenosové kanály budou nahrazeny integrovaným systémem.

Předpokládá se nákup následujícího zařízení:

(a) Realizace strukturované sítě (100 Mbps) na ředitelstvích a v regionálních úřadech, včetně páteřní sítě (1 Gbps);

(b) Server hlavní dvou-clusterové databáze se 6 CPU, 1.6Ghz, 6GB RAM, terminály, ORACLE;

(c) Šest serverů SUN regionálních kanceláří, 2 CPU, 1,6 hz WS, 2 GB RAM, ORACLE;

(d) WEB Farm (intranetové a internetové WEB serverové clustery, DB a map Intel Server), ORACLE s replikacemi pro internetový DB server, FTP server;

(e) Síť SAN a 1TB pole disku, hardwarové vylepšení archivování pro síť SAN;

(f) Šest pracovních stanic, 2 CPU, 1.6 GHz, 2 GB RAM, 20 GB HDD;

(g) Zlepšení UPS.

Účinný přenos dat mezi 6 regionálními kancelářemi a serverem hlavní databáze se výrazně zvýší.

7. Cíle

Cíle vycházejí z principů státní politiky ochrany životního prostředí a odpovídají Národnímu programu pro přistoupení České republiky do Evropské unie. V tomto ohledu byly analyzovány příslušné směrnice a rozhodnutí Rady.

Projekt bude dodržovat principy následujících dokumentů:

Název dokumentuPožadavky na implementaci
Směrnice Rady č. 2000/60/ES o zřízení rámce pro činnost Společenství na poli vodní politiky (Rámcová směrnice o vodě)Implementace principů udržitelného rozvoje. Monitorování povrchových a podzemních vod podle Směrnice a její Přílohy V.
Směrnice Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojůOchrana vod před dusičnany ze zemědělských zdrojů. Přemístění monitorovacích objektů, a to zejména v ohrožených oblastech.
Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod proti znečištění způsobenému určitými nebezpečnými látkamiMonitoring kvantity a kvality, zejména oblastní zamoření podzemních vod.
Směrnice Rady č. 77/795/EHS o zavedení společného postupu při výměně informací o kvalitě povrchové sladké vody ve Společenství Zajištění výměny informací podle norem EU v rámci celosvětového monitorovacího programu, který vychází z programů OSN.
Směrnice Rady č. 76/464/EHS o znečištění způsobeném některými nebezpečnými látkami a dceřiné směrnice SR č. 82/176EHS, SR č. 83/513/EHS, SR 84/156/EHS, SR č. 84/491/EHS, SR č. 86/280/EEC Monitorování povrchových vod, usazenin a biologických společenství (biocenózy) kvůli podávání zpráv o vybraných ukazatelích znečištění podle specifikace ve dceřiných směrnicích
Směrnice Rady č. 90/313/EHS o volném přístupu k informacím o životním prostředí Zajištění vybavení pro zpracování, řízení a distribuci údajů o experimentálních metodách výzkumu
Směrnice Rady č. 91/692/EHS o vykazování údajů o životním prostředí Zajištění údajů pro harmonizaci odvětvových hlášení o implementaci směrnic týkajících se monitorování vod
Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí Zajištění údajů a systémů IT zabezpečujících požadavky úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně

Navrhovaná opatření umožní rozšířit, zlepšit a zautomatizovat monitorování hydrosféry v České republice.

Projekt umožní účast v Evropské informační a pozorovací síti (European Information and Observation Network - EIONET).

Harmonogram prací

Kategorie pracíZahájeníDokončení
Plánování a projektování07/200212/2005
Získání pozemků10/200212/2004
Výstavba01/200412/2006
Provozní fáze01/2007

8. Analýza hospodářského a sociálního přínosu

Implementace projektu bude mít jak přímé, tak i nepřímé ekonomické účinky. Hlavním přímým ekonomickým účinkem je vytvoření pracovních míst, částečně během fáze výstavby a částečně poté, co program začne fungovat, stejně jako výroba zboží a snížená spotřeba energie.

Hlavní účinky projektu se projeví prostřednictvím splnění řady směrnic EU, které jsou zase považovány za předpoklady vstupu do EU.

9. Náklady a příspěvek (v EUR)

Celkové nákladyPříspěvek
soukromého
sektoru
Neoprávněné výdajeCelkové
oprávněné
náklady
Grant ISPAPodíl
grantu
%
18.248.467 -1.391.86716.856.60012.642.45075
Členění nákladůOprávněné
náklady v EUR
Monitorování podzemních vod11.430.900
Monitorování povrchových vod1.521.900
Přenos a zpracování údajů a distribuce informací3.903.800
Celkové oprávněné náklady16.856.600

10. Specifické podmínky pro opatření

Viz článek 8 Finančního memoranda

11. Plán veřejných zakázek

Práce budou realizovány podle plánu veřejných zakázek, který musí schválit Komise (viz čl. 8 odst. 6a).

PŘÍLOHA I.a

Předběžný plán veřejných zakázek

Nabídkové
řízení č.
Popis nabízených prací a služebDruh smlouvy
(Dodávky,
stavební práce,
služby)
Předběžný
termín
zahájení
nabídkového
řízení
Měsíc Rok
Výše náhrady
faktur týkajících
se specifické
smlouvy

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na Internetu.

Přesunout nahoru