Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 106/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Projekt Čistá Bečva v České republice

Datum vyhlášení 08.10.2004
Uzavření smlouvy 13.12.2002
Platnost od 18.07.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2002 v Bruselu a dne 18. července 2003 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Projekt Čistá Bečva v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 18. července 2003.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č.:

2002/CZ/16/P/PE/012

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje před vstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Projekt Čistá Bečva v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření2002/CZ/16/P/PE/012
Název:Projekt Čistá Bečva
Doba trvání:Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Místo:Mikroregion Vsetín, který je částí administrativního regionu Zlín (NUTS III).
Ten je zase částí regionu NUTS II Střední Morava.

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 46,218,949 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 70 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 32,353,264 EUR.

4. Částka 12,000,000 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2002 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 6,470,653 EUR a bude převedena takto:

- částka 3,235,326 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- doplatek bude vyplacen po splnění podmínek uvedených v čl. 8.3.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají ochrany a zlepšení životního prostředí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Druhá splátka zálohy je podmíněna:

Platba druhé splátky zálohy je podmíněna podpisem smlouvy o nezávislém dohledu projektu a rovněž podpisem první smlouvy o provedení stavebních prácí v rámci prací specifikovaných v Plánu veřejných zakázek v příloze I.a.

4. Konečná platba je podmíněna:

V konečné zprávě musí být uvedeno, že je zpracován Plán řízení vodního hospodářství (Master Pian) a konstatováno, jak budou vypořádány všechny závazky vyplývající z legislativy Evropské komise o vodě v oblasti zahrnuté v tomto projektu.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III. 1, část VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádosti o změnu

Příloha III.4 Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření ISPA

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 18.července 2003
Za příjemce
Zdeněk Hrubý v. r.
Národní koordinátor pomoci

V Bruselu dne 13. prosince 2002
Za Společenství
M.Barnier v. r.
Komisař

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA I

Popis opatření

kód Komise č.: 2002/CZ/16/P/PE/012

1. Název opatření Projekt Čistá Bečva

2. Orgán předkládající žádost (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Název: Čestmír Sajda, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

2.2 Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1; E-mail: sajces@mmr.cz

3. Orgán zodpovědný za implementaci (definovaný v části 11(2) přílohy III.2)

3.1. Název: Paní Bučilová, ředitelka Státního fondu životního prostředí

3.2 Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 4; E-mail: rbucilova@sfzp.cz

4. Konečný příjemce (v případě, že se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Sdružení obcí v mikroregionu Vsetín

4.2 Adresa: Tyršova 248, 790 01 Jeseník; E-mail: vak@pvtnet.cz

5. Místo

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2 Region: Střední Morava (NUTS II), NUTS III Zlín

6. Popis

Opatření tvoří skupina projektů v oblasti čištění odpadních vod souvisejících se třemi dílčími povodími na horním toku řeky Bečvy na jihovýchodě České republiky poblíž hranice se Slovenskem. Tato řeka je součástí řeky Moravy a jako taková zase tvoří součást většího povodí Dunaje. Tato horní povodí se téměř identicky shodují se správním okresem Vsetín.

Okres Vsetín je oblastí s velkým významem pro životní prostředí a z velké části byl určen jako chráněná oblast přirozené akumulace vod. Je součástí přeshraniční chráněné krajinné oblasti Beskydy, která kromě České republiky zasahuje částečně do Polska a Slovenska, Kromě toho oblast přitahuje množství turistů během celého roku (přibližně 800 000 ročně)

Znečištění řeky Bečvy je také závažný problém vzhledem k tomu, že řeka (jak v rámci okresu Vsetín, tak i na dolním toku) slouží jako významný zdroj produkce pitné vody.

Okres Vsetín má asi 150 000 obyvatel v celkem 59 obcích a městech. Topografie tohoto území je taková, že obyvatelstvo je soustředěno ve třech výše uvedených dílčích povodích řeky Bečvy. Pro účely čištění odpadních vod byla tato dílčí povodí kategorizována jako aglomerace podle Směrnice 91/271. Celková populace těchto tri aglomerací představuje 92 % celkové populace povodí Bečvy v rámci okresu Vsetín.

Toto opatření se skládá celkem z 23 dílčích projektů v 15 různých obcích uvnitř třech takto definovaných aglomerací. Všechny dílčí projekty se týkají výstavby nebo dostavby kanalizačních sítí (15), rekonstrukcí (6) stávajících čistíren odpadních vod nebo výstavby nových zařízení (2). Projekt tedy představuje integrovaný přístup k zabezpečení infrastruktury odpadních vod uvnitř těchto aglomerací.

V současnosti není celková kvalita vody v řece Bečvě uspokojivá. Řeka je znečištěna zejména čpavkem a fosforem. Při absenci intenzivní zemědělské činnosti v regionu je to způsobeno hlavně znečištěním z městských odpadních vod. Situace v oblasti sběru a čištění odpadních vod v okrese je poměrně špatná pokud jde o rozsah i výkon.

V současné době je v provozu pouze 11 zařízení, z nichž tri největší (Vsetín, Valašské Meziříčí a Zubří) představují 90 % z celkové populace napojené na čistírnu odpadních vod, což zase naopak je pouze 55 % z celkové populace okresu.

Kromě toho kombinované kanalizační systémy trpí vysokým stupněm prosakování do spodních vod, což vystavuje kapacitu zařízení těžkým zkouškám během deštivého počasí. To způsobuje časté rozlévání z přepadů kombinovaných kanalizací vedoucí k dalšímu znečišťování během těchto období.

Podrobnosti jsou následující:

Aglomerace 1: Rožnovská (Dolní) Bečva (65079 obyvatel)

Budou vybudovány nové kanalizační přípojky a stav stávajícího kanalizačního systému bude vylepšen v obcích a městech Horní Bečva, Rožnov, Zubří, Vigantice, Dolní Bečva, Zašová a Valašské Meziříčí.

ČOV budou rekonstruovány v Zubří (47000 EO), Valašském Meziříčí (34967 EO) a Horní Bečvě (2933 EO)

V současné době je na kanalizační síť a ČOV napojeno 74 % obyvatelstva.

Aglomerace 2: údolí Vsetínské (Horní) Bečvy (51584 obyvatel)

Budou vybudovány nové kanalizační přípojky a stav stávajícího kanalizačního systému bude vylepšen v obcích a městech Velké Karlovice, Karolínka, Halenkov, Nový Hrozenkov, Hovězí a Vsetín.

ČOV budou rekonstruovány ve Velkých Karlovicích (1950 EO), Karolínce (3100 EO) a Halenkově (3700 EO). Nové zařízení se vybuduje v Hovězí (4200 EO).

Hlavní fungující zařízení v této aglomeraci je ve Vsetíně (36670 EO). V současnosti se pracuje na jeho vylepšení a práce jsou financovány z národních zdrojů.

Současná míra napojení v této aglomeraci je 64 %.

Aglomerace 3: údolí Senice (10949 obyvatel)

Kanalizace bude rekonstruována v Lidečku a Horní Lidči.

V Lidečku (6867 EO) bude postaveno nové zařízení.

V této aglomeraci v současné době neexistuje žádné napojení.

V aglomeracích budou čistírny odpadních vod organizovány buď decentralizované nebo centralizované podle místních technických, ekonomických a ekologických podmínek.

Ve všech aglomeracích bude každá čistírna bez ohledu na svoji kapacitu splňovat normy pro přísnější čištění (tj. odstraňování živin) stanovené ve Směrnici o čištění městských odpadních vod č. 91/271 vzhledem k tomu, že všechny čistírny jsou umístěny v aglomeracích s více než 10000 EO a že pro účely této směrnice je Česká republika jako celek považovaná za citlivou oblast.

Kapacity zařízení uvedené výše jsou projektované kapacity po výstavbě nebo rekonstrukci a umožňují odstraňování živin.

Opatření ISPA nezahrnuje dalších 11 menších investic do infrastruktury odpadních vod ve stejných aglomeracích, které mají být spolufinancovány prostřednictvím grantů a půjček Státního fondu životního prostředí (SFŽP) České republiky, které se dále budou nazývat projekty SFŽP. Celkové náklady projektů SFŽP se odhadují na 29767000 eur a projekty jsou plánovány pro dokončení do roku 2010. A konečně, jednotlivé obce a města mají v úmyslu financovat zbývající malé investice do infrastruktury odpadních vod nutné ve zbývající části povodí Bečvy v rámci vsetínského okresu.

V příloze je mapa uvádějící rozmístění projektů ISPA a SFŽP.

Projekt označilo ministerstvo životního prostředí jako prioritu pro implementaci Směrnice 91/271 v České republice. Doplňkové investice probíhají na dolním toku v okrese Přerov.

Hlavní průmysl v oblasti napojený na veřejnou síť jsou mlékárenský, papírenský, gumárenský a textilní. Průmyslové odtoky z těchto podniků jsou z velké části předčištěny (98,3 %). Po dokončení tohoto opatření dojde ke zvýšení na 100 %. Mlékárna ve Valašském Meziříčí bude mít po dokončení opatření ISPA vylepšené předčištění a sklárna v Karolínce plánuje do budoucna svoji vlastní ČOV.

Projekt také předpokládá zlepšení úpravy kalu. Sem patří renovace kalových vyhnívacích nádrží a instalace odvodnění kalu a kalových retenčních nádrží. Odvodněný kal zpracovává soukromý podnik na základě dlouhodobé smlouvy s provozovatelem ČOV.

7. Cíle

Hlavní cíle opatření jsou následující:

• přispět ke shodě se Směrnicí o čištění městských odpadních vod 91/271 ve vsetínském okrese. Toho bude dosaženo urychlením nových investic do sběru odpadních vod, zlepšením výkonu existujících čistíren odpadních vod a snížením maximálního znečištění z kanalizačního systému. Procento obyvatel vsetínského okresu napojených na čistírny odpadních vod se po dokončení opatření zvýší na 75 %.

• zabezpečit kvalitu vody v Bečvě aby mohla být používaná jako zdroj pro produkci pitné vody (takto se přispěje k dosažení norem stanovených ve směrnicích o požadované kvalitě pitné vodě č. 75/440 a 98/83/ES).

• přispět k dosažení ekologické udržitelnosti přirozených vodních systémů v údolích Bečvy jak vyžaduje rámcová směrnice o vodě 2000/60.

Pokud jde o plánovací dokumentaci, připravuje se celkový plán (Master Pian), který zahrne implementaci Směrnice o čištění městských odpadních vod a rámcové směrnice o vodě. Toto opatření tvoří společně s projekty SFŽP základ plánu infrastruktury odpadních vod pro okres a automaticky bude integrováno jako součást plánu řízení vodního hospodářství.

8. Harmonogram prací

Skupina projektů bude celá dokončena během let 2004 až 2006.

Z důvodu zadávání veřejných zakázek byly projekty ISPA seskupeny do částí A, B a C podle vzdáleností stavenišť a typu prováděné výstavby. Úmyslem bylo aby toto rozdělení umožnilo účinné řízení zadávání zakázek a projektové řízení.

Toto členění se neshoduje z členěním uváděným výše pro účely definování aglomerací (viz část 6 výše).

Složení skupin je následující:

Skupina A: velká města plus vesnice Zašová;

Skupina B: všechny zbývající projekty na řekách Vsetínská Bečva a Senice;

Skupina C: všechny zbývající projekty na řece Rožnovská Bečva.

Kategorie pracíZahájeníDokončení
Získání pozemků31/10/02
Stavební povolení01/11/0231/01/03
Projektový návrh01/01/0330/06/03
Nabídková dokumentace01/04/0331/10/03
Veřejná soutěž01/11/0330/06/04
Výstavba01/01/0431/12/06

9. Provoz a údržba

Aktiva financovaná z tohoto opatření zůstanou ve vlastnictví Svazu obcí v mikroregionu Vsetín, což je dobrovolné sdružení ustavené a ve vlastnictví 46 obcí v rámci okresu. Provoz a údržbu aktiv bude mít na starost společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Tento subjekt jehož 87 % akcií je v držení obcí má za povinnost zajišťovat služby v oblasti zásobování vodou a čištění odpadních vod pro příslušné odběratele na základě provozní smlouvy uzavřené s tímto mikroregionem.

10. Náklady a příspěvek (v EURO)

Celkové náklady

Neoprávněné výdaje

Celkové
oprávněné
náklady

Grant ISPA

Podíl grantu
(% oprávněných
nákladů)

51,556,178

5,337,229

46,218,949

32,353,264

70

Indikativní členění podle kategorie oprávněných nákladů je následující:

Příprava staveniště 363,785 EUR
Hlavní práce 7,529,734 EUR
Stroje a zařízení 3,909,150 EUR
Technická pomoc282,284 EUR
Dozor 1,207,811 EUR
Nepředvídané náklady 2,926,185 EUR

Neoprávněné výdaje se týkají předběžně vynaložených nákladů na přípravu plánu a projektu, nákupy pozemků a daně.

Indikativní členění oprávněných nákladů podle jednotlivých obcí je následující:

AglomeraceCOVKanalizaceCelkem
Zašová02,7412,741
Valašské Meziříčí1,0835,2256,308
Vsetín04,5534,553
Velké Karlovice2841,3471,631
Karolínka233247480
Nový Hrozenkov01,8111,811
Halenkov 80 1,106 1,186
Hovězí2,199 3,403 5,602
Lidečko/ Horní Lideč 2,541 7,643 10,184
Horní Bečva 37 750 787
Dolní Bečva 0 738 738
Vigantice 74 835 909
Rožnov 0 5,243 5,243
Zubří 2,360 1,686 4,046

11. Posouzení vlivu na životní prostředí

Projekt spadá pod Přílohu II Směrnice o EIA č. 85/337, ve znění Směrnice 97/11. Po provedení kontroly postupem stejným jaký je uveden v Příloze III směrnice o EIA v platném znění vydalo české ministerstvo životního prostředí osvědčení, že projekt nevyžaduje provedení analýzy vlivu na životní prostředí.

České ministerstvo životního prostředí vydalo též stanovisko ohledně dopadu na oblasti citlivé z hlediska životního prostředí. V tomto prohlášení se uvádí skutečnost, že část výstavby bude realizována na území chráněné krajinné oblasti Beskydy. Stanovisko uvádí, že ochrana tohoto území, které je chráněno podle národní legislativy, musí být při implementaci projektu brána v úvahu.

Stanovisko nicméně obsahuje závěr, že projekt nebude mít přímý vliv na životní prostředí příslušného území a že neovlivní nepříznivě celistvost lokalit během implementace projektu.

12. Finanční analýza

Navrhovatelé projektu připravili finanční analýzu zohledňující jak investice financované pod tímto opatřením ISPA, tak i projekty SFŽP.

Bez grantu ISPA byly vypočteny následující záporné ukazatele:

Vnitřní míra výnosnosti (IRR) -1,14%

Čistá současná hodnota (NPV) - 54 268 584 EUR

Byla provedena citlivostní analýza, aby bylo možno stanovit, v jakém bodě se čistá současná hodnota stává kladnou. Tento bod byl vypočten mezi 70 % až 75 % pomoci ISPA.

Na základě předložené žádosti byla stanovena 70 % výše grantu ISPA. Na této úrovni jsou tyto ukazatele:

Vnitřní míra výnosnosti (IRR) 4,76 %

Čistá současná hodnota (NPV) - 1,358,443 EUR

Pokud jde o příspěvek na celkové investice (opatření ISPA plus projekty SFŽP), odpovídá 70 % grant ISPA přibližně 45 % nákladů na tyto investice.

Předpoklady pro vývoj sazeb používané ve finanční analýze:

Současné kombinované sazby pro vodné a stočné dosahují výše přibližně 1 EUR na 1 krychlový metr, což je v souladu se sazbami uplatňovanými jinde v České republice.

Složka stočného by se měla během životnosti tohoto projektu zdvojnásobit.

Současné koeficienty přiměřenosti byly vypočteny ve výši 1,7 % pro skupiny s průměrným příjmem a 2,9 % pro skupiny s nižším příjmem. V důsledku předpokládaného růstu sazeb se druhé číslo zvýší na přibližně 4 %.

13. Účast mezinárodních finančních institucí

Pro tento projekt se nepředpokládá žádné spolufinancování ze strany mezinárodních finančních institucí.

14. Specifické podmínky tykající se opatření

Viz článek 8 Finančního memoranda.

PŘÍLOHA I.a

Předběžný plán veřejných zakázek

Nabídkové
řízení č.
Popis nabízených prací a služebDruh smlouvy
(Dodávky,
stavební práce,
služby)
Předběžný
termín
zahájení
nabídkového
řízení
Měsíc Rok
Výše náhrady
faktur týkajících
se specifické
smlouvy
IBečva část CStavební práce01/07/0370%
IIBečva část AStavební práce01/11/0370%
IIIBečva část BStavební práce01/11/0370%
IVStavební inženýr pro dozor nad stavebními pracemi projektu BečvaSlužby01/06/0370%

Specifické podmínky pro uzavření smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na Internetu.

Přesunout nahoru