Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 103/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov, Střední Morava, Česká republika

Datum vyhlášení 08.10.2004
Uzavření smlouvy 17.10.2002
Platnost od 13.03.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. října 2002 v Bruselu a dne 13. března 2003 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov, Střední Morava, Česká republika.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 13. března 2003.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č.:

2002/CZ/16/P/PT/013

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov Střední Morava, Česká republika

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření2002/CZ/16/P/PT/013
Název:Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov
Doba trvání:Datum zahájení: datum podpisu finančního memoranda Evropskou komisí
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Místo:Střední Morava, spojení mezi koridory TEN č. IV a VI

Článek 3

Závazek

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 121,299,690 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 60% celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 72,779,814 EUR.

4. Částka 23,321,188 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2002 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 14,555,963 EUR a bude převedena takto:

- částka 7,277,982 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- doplatek bude vyplacen po podepsání smlouvy uvedené v plánu veřejných zakázek podle přílohy I.a jako smlouva o provedení stavebních prací příjemcem a po splnění podmínek čl. 8 odst. 3 níže.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají dopravy a transevropských sítí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Druhá splátka zálohy je podmíněna:

Kromě podmínky stanovené v čl. 4 odst. 4, druhé odrážce, je druhá splátka zálohy podmíněna:

(i) předložením důkazu o tom, že byl zřízen externí nezávislý dozorčí orgán.

(ii) předložením souhrnného dokumentu příjemcem, ze kterého bude zřejmý soulad mezi schopností komunikace trans-evropského železničního systému a směrnicí 2001/16/ES a kde je to vhodné, s rozhodnutím Komise z 21. března 2001 o normách ERTMS. Tato podmínka se týká rovněž prací na signalizaci, které mají být implementovány paralelně s opatřením ISPA.

(iii) vypracování a předložení zprávy parafované kompetentní institucí o celkových a sekundárních dopadech celého železničního projektu, ke kterému tento úsek patří. Tato zpráva by měla obsahovat, podle potřeby, doporučení ke zmírnění těchto dopadů a určitou míru kompenzace.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III. 1, část VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu

Příloha III.4 Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření čerpajících pomoc ISPA

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 13. března 2003
Za příjemce
v.z. Heidlerová v. r.
Národní koordinátor pomoci

V Bruselu dne 17. října 2002
Za Společenství
M. Barnier v. r.
Komisař

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA I

Popis opatření

kód Komise č.: 2002/CZ/16/P/PT/013

1. Název opatření

Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov

2. Orgán předkládající žádost (národní koordinátor ISPA)

2.1. Název: Čestmír Sajda, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

2.2 Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1; E-mail: sajces@mmr.cz

3. Orgán zodpovědný za implementaci (definovaný v části 11(2) přílohy III.2) 3.1. Název: Ministerstvo dopravy a spojů České republiky

3.2 Adresa: Nábř. Ludvíka Svobody 12,11015, Praha 1; E-mail: jiri.matejovic@mdcr.cz

4. Konečný příjemce (v případě, že se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: České dráhy, s.o.

4.2 Adresa: Nabř. Ludvíka Svobody 12-11015 Praha 1; E-mail: vak@pvtnet.cz

5. Místo

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika 5.2 Region: Střední Morava

6. Popis

Toto opatření se týká celkové modernizace železničního úseku mezi Zábřehem na Moravě a Krasíkovem. Tento úsek, který v současné době měří 15,5 km, je jedním z pěti úseků 99,9 km trati mezi městy Česká Třebová a Přerov, která je součástí českého národního koridoru III. Tento úsek trati slouží jako spojení mezi koridory TEN IV a VI, které protínají Českou republiku a je identifikována ve zprávě TINA jako doplňková součást sítě. Takto tvoří součást přímého spojení mezi Prahou a důležitou průmyslovou oblastí Ostravy.

Trať Česká Třebová - Přerov ve svém současném stavu, stejně jako mnoho dalších částí české železniční sítě, trpí špatným technickým a provozním stavem, což má negativní dopad na kapacitu trati, rychlost a bezpečnost provozu. Na tomto základě se České dráhy rozhodly k důkladnému vylepšení stavu trati s předpokládanými investičními náklady ve výši 635 mil. eur.

Úsek, na který se vztahuje toto opatření je třetím z pěti, které mají být vylepšeny. Výstavba, která má zajistit obnovu 1. úseku mezi Olomoucí a Červenkou, začala v květnu 2002 a 2. úsek mezi Českou Třebovou a Zábřehem začne v srpnu 2002. Tyto úseky jsou spolufinancovány z EIB. Vláda přijala v červnu 2002 rozhodnutí stanovící celkový finanční balík pro dokončení národního železničního koridoru III, včetně úseku trati z České Třebové do Přerova. Dalšími zdroji financování jsou Státní fond investic v dopravě (který bude toto opatření spolufinancovat), půjčky (včetně půjček od EIB) a v budoucnosti možné financování z fondu soudržnosti.

Toto opatření představuje tyto hlavní investice:

• vylepšení železničních spodků a svršků, včetně posílení úrovně pláně traťového spodku, umístění nových kolejnic UIC 60 a přeložení trati do nové trasy;

• úplná rekonstrukce trakčního systému;

• rekonstrukce mostů (19) a výstavba nových mostů (8);

• tunely (3);

• podchod pro cestující (stanice Zábřeh);

• konstrukce pro technické instalace;

• protihlukové stěny.

Současně s tímto opatřením bude probíhat výměna systému signalizace, včetně automatického stavěcího a blokovacího zařízení v železničních stanicích.

Po vylepšení bude délka úseku zkrácena na 14.7 km. To představuje dvojí změnu trati v délkách 1,8 km a 2,57 km a výstavbu tří tunelů o celkové délce 966 metrů. Toto vyrovnání tratě je nutné pro umožnění vyšších rychlostí.

7. Cíle

V důsledku vylepšení tratě se maximální rychlost pro osobní vlaky zvýší ze současných 70 - 100 km/hod na 115 - 160 km/hod. Umožní také využívání vlaků s výkyvnou skříní a zkrátí cestovní časy vlaků Euro-city a Inter-City na tomto úseku. Po dokončení obnovy celého úseku trati se cestovní časy u vlaků s výkyvnou skříní zkrátí o 17 minut a u klasických vlaků o 12 minut z celkového cestovního času v délce 1 hodina 23 minut. Kapacita tratě se zvýší ze současné úrovně 116 na 150 párů vlaků během 24 hodin.

Při tom se předpokládá, že investice přispějí ke stimulaci zvýšené poptávky po službách železniční přepravy. Poptávka výrazně poklesla na začátku devadesátých let minulého století, ale v roce 1999 se opět zvýšila. Budoucí výrazné zvýšení bude záviset na zlepšení současného špatného stavu sítě. Po dokončení vylepšení celého úseku trati Česká Třebová - Přerov se předpokládá zvýšení osobní přepravy mezi 66 % a 90 % a nákladní přepravy mezi 51 % a 68 % během období 20 let.

Projekt též přispěje k celkové modernizaci transevropských koridorů v České republice, která je nyní podstatné míře dokončena pro transevropské koridory IV a VI, a tedy i k interoperabilitě české sítě se současnými a budoucími sousedními státy EU. Toho bude také dosaženo zejména splněním doporučení UIC a dohod AGC (Evropská dohoda o hlavních mezinárodních železničních tratích) a AGTC (Evropská dohoda o významných kombinovaných dopravních tratích) o traťových rychlostech, ložných mírách a minimálních ložných třídách (22,5 tun na jednu nápravu).

8. Harmonogram prací

Kategorie prací

Zahájení

Dokončení

Studie proveditelnosti

2001

05/2002

Analýza nákladů a přínosů

2001

05/2002

Finanční analýza

2001

05/2002

Projektové studie

03/1999

04/2002

Nabídková dokumentace

09/2002

11/2002

Získání pozemků

05/2002

12/2002

Výstavba

03/2003

12/2005

Provozní fáze

01/2006

9. Provoz a údržba

Investici budou provozovat a udržovat České dráhy. V důsledku vylepšení celého úseku trati z České Třebové do Prešova se očekává pokles provozních nákladů (řízení a provoz vlaků a provoz a údržba infrastruktury) asi o 15 %.

10. Náklady a příspěvek (v EUR)

Celkové
náklady

Neoprávněné
výdaje

Celkové
oprávněné
náklady

Grant ISPA

Podíl
grantu
(% oprávněných nákladů)

1 143,059,015

21,759,325

121,299,690

72,779,814

60

Indikativní členění oprávněných nákladů je následující (tis EUR):

Stavební Práce

Železniční spodky a svršky, nástupiště, přejezdy30676
Mosty, propustky a další stavební objekty30118
Tunely24571
Budovy, hlukové bariéry4089
Trakční vedení 9810
Silnoproudá technologie4073
Rekultivace opuštěných úseků trati 1750
Silnice a zpevněné oblasti1598
Komunikační zařízení1549
Různé1045
Stavební práce celkem 109279
Nepředvídané náklady10927
Dozor1093
CELKEM121299

Neoprávněné výdaje souvisejí především s předběžně vynaloženými náklady na plánování a projektování, získání pozemků a daně. Týkají se také výdajů za signalizaci. Pro ni zorganizují České dráhy samostatnou veřejnou soutěž. Protože tato soutěž nebude přístupná pro mezinárodní konkurenci, není tato položka oprávněná pro financování EU.

11. Posouzení vlivu na životní prostředí

Tento projekt patří do třídy rozvoje, kterého se týká Příloha II Směrnice o El A (85/337/EHS, ve znění směrnice 97/11/ES). České úřady rozhodly o provedení EIA v tomto úseku a Ministerstvo životního prostředí vydalo po veřejném projednání své pozitivní stanovisko v srpnu 2000.

Závěr netechnického shrnutí připraveného pro EIA byl, že dokončení výstavby bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Trať prochází údolím řeky Moravská Sázava a některé části tohoto údolí budou díky novým tunelům lépe chráněny před hlukem. Lepší konstrukce železničních spodků, svršků a mostů, stejně jako protihluková opatření povedou ke snížení hluku z dopravy. Poškození životního prostředí bude minimalizováno včasným prováděním opatření a doporučení na základě odpovídajících průzkumů, včetně rekultivace a revitalizace opuštěných úseků a ploch.

Opatření na zmírnění dopadů na životní prostředí představují 7,95 mil EUR, nebo-li 5,97 % z celkových oprávněných nákladů. Sem patří zejména výstavba protihlukových stěn v délce přes 2,2 km, obnova a rekultivace opuštěných lokalit a hospodaření s odpady.

Ministerstvo životního prostředí též vydalo osvědčení, že v důsledku tohoto projektu nedojde k žádnému nepříznivému účinku na oblasti citlivé na životní prostředí.

Protože je požadováno potvrzení, že celkové a sekundární účinky byly při provedení EIA řádně zváženy, je odpovídající konkrétní podmínka vložena do článku 8 tohoto Finančního memoranda.

12. Účast mezinárodních finančních institucí

Zlepšení úseku trati Česká Třebová - Přerov využívá půjčku EIB poskytnutou až do maximální výše 285 mil. EUR. České dráhy zamýšlejí využít této půjčky ke spolufinancování některého nebo všech zbývajících úseků přípojky, tj. půjčka nebude použita ke spolufinancování úseku, kterého se týká toto opatření.

13. Specifické podmínky týkající se opatření

Viz článek 8 Finančního memoranda

PŘÍLOHA I.a

Předběžný plán veřejných zakázek

Nabídkové
řízení č.

Popis nabízených prací a služeb

Druh smlouvy
(Dodávky,
stavební práce,
služby)

Předběžný
termín zahájení
nabídkového
řízení)
Měsíc/Rok

Výše náhrady
faktur
týkajících se
specifické
smlouvy

I

Výstavba

stavební práce

11/2002

60%

II

Smlouva na stavební dozor

služby

10/2002

60%

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na Internetu.

Přesunout nahoru