Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 102/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic

Datum vyhlášení 17.09.2004
Uzavření smlouvy 10.12.2003
Ratifikace Smlouvy 10.08.2004
Platnost od 10.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. prosince 2003 byl v Bruselu podepsán Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991.*)

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dodatkový protokol ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Washingtonu dne 10. srpna 2004.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku VI odstavce 1 dne 10. srpna 2004.

České znění Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně.

Zároveň se vyhlašuje znění výkladových dopisů k Dohodě, vyměněných mezi ministrem financí České republiky a velvyslancem Spojených států amerických v Praze.


DODATKOVÝ PROTOKOL

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

K DOHODĚ MEZI ČESKOU A SLOVENSKOU FEDERATIVNÍ REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

O VZÁJEMNÉ PODPOŘE A OCHRANĚ INVESTIC ZE DNE 22. ŘÍJNA 1991

Představitelé České republiky a Spojených států amerických;

Vedeni přáním zefektivnit Dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, s protokolem a třemi souvisejícími výměnami dopisů, podepsanou ve Washingtonu dne 22. října 1991 (dále jen „Dohoda“);

Prodiskutovali záměry České republiky a Spojených států týkající se slučitelnosti mezi závazky České republiky podle Dohody a jejími závazky, které vyplývají z členství v Evropské unii;

Uznali, že Česká republika, podle článku 307 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 6.10 Aktu o přistoupení České republiky, musí přijmout všechny příslušné kroky k odstranění jakékoli neslučitelnosti mezi Smlouvou o založení Evropského společenství a jejími dalšími mezinárodními dohodami, včetně Dohody;

V důsledku toho se dohodli, že v Dohodě jsou nutné jisté změny k vyloučení této neslučitelnosti;

Rozhodli se k této dohodě uzavřít tento Dodatkový protokol; a

Dohodli se na následujících článcích:

Článek I

Jelikož je Česká republika povinna plnit své závazky podle opatření přijatých Evropskou unií, článek II, odstavec 5 Dohody, nesmí omezovat schopnost České republiky ukládat výkonnostní požadavky:

(a) v odvětví zemědělství týkající se výroby, zpracování a obchodu se zemědělskými a zpracovanými zemědělskými výrobky, které realizují kvóty nebo které vyžadují nákup nebo užití zboží vyrobeného nebo služeb poskytovaných v Evropské unii nebo, pokud jde o vyráběné zboží nebo poskytované služby, určitou úroveň nebo procento obsahu ze zdroje v Evropské unii; nebo

(b) v odvětví audiovize týkající se výroby, distribuce a využívání audiovizuálních děl, které realizují kvóty nebo které vyžadují nákup nebo užití zboží vyrobeného nebo služeb poskytovaných v zemích Rady Evropy nebo, pokud jde o vyráběné zboží nebo poskytované služby, určitou úroveň nebo procento obsahu ze zdroje v zemích Rady Evropy.

Článek II

Strany uznávají, že výjimky vyplývající z celní unie nebo zóny volného obchodu obsažené v článku II, odstavci 9 a) Dohody se vztahují na všechny závazky strany na základě jejího členství v dohodě o ekonomické integraci, která zahrnuje zónu volného obchodu nebo celní unii (např. Evropská unie), včetně závazků k občanům nebo společnostem jakékoliv třetí země.

Článek III

Článek XII Dohody bude pozměněn tak, že se vypustí celý text stávajícího článku a tento bude nahrazen následujícím textem:

„Strany souhlasí, že na žádost kterékoli ze stran, okamžitě přistoupí ke konzultacím s cílem vyřešit jakékoli spory související s Dohodou nebo budou diskutovat jakoukoli záležitost týkající se výkladu nebo použití Dohody. Strany také souhlasí, že přistoupí okamžitě ke konzultacím, kdykoli se jedna ze stran bude domnívat, že je nutné učinit kroky k zajištění slučitelnosti mezi Dohodou a Smlouvou o založení Evropského společenství.“.

Článek IV

A. Dodatek k Dohodě bude pozměněn tak, že se za odstavec 3 přidají následující dodatečné odstavce:

4. V souladu s článkem II, odstavcem 1, a jak bude nutné pro splnění závazků podle opatření přijatých Evropskou unií, si Česká republika vyhrazuje právo uplatnit nebo zachovat výjimky k národnímu zacházení v odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:

Zemědělství

Audiovize

Cenné papíry, investiční služby a další finanční služby

Rybolov

Uhlovodíky

Dotace

Doprava (letecká doprava)

Doprava (vnitrozemská vodní doprava)

Doprava (námořní).

5. V souladu s článkem II, odstavcem 1, a jak bude nutné pro splnění závazků podle opatření přijatých Evropskou unií, si Česká republika vyhrazuje právo uplatnit nebo zachovat výjimky k doložce nejvyšších výhod v odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:

Zemědělství

Audiovize

Uhlovodíky.

6. Žádná výjimka uplatněná Českou republikou podle odstavců 4 a 5 výše (tj. jakýmkoli zákonem nebo nařízením přijatým Českou republikou nebo opatřením Evropské unie přímo použitelným v České republice) se nevztahuje, po časové období stanovené níže v pododstavci a), na investice občanů nebo společností Spojených států, které existují v příslušném odvětví ke dni účinnosti tohoto právního předpisu, nebo ke dni, kdy Evropská komise ve svém Úředním věstníku uveřejní svůj návrh přijmout příslušné opatření, kterékoli datum je pozdější.

(a) Časové období uvedené v tomto odstavci je deset let od data, kdy vstoupí v účinnost příslušný zákon nebo nařízení přijaté Českou republikou nebo opatření Evropské unie přímo použitelné v České republice, nebo dvacet let od data vstupu v platnost Dohody, kterékoli datum je pozdější.

(b) V žádném případě však nemůže být výjimka, uplatněná podle odstavců 4 nebo 5 výše, aplikována na existující investici, jak je definováno v tomto odstavci, do té míry, že by to vyžadovalo zbavení se, celkové nebo částečné, této existující investice.“.

B. Odstavec 4 Dodatku k Dohodě bude přečíslován jako odstavec 7.

C. Odstavec 1 Dodatku k Dohodě bude pozměněn tak, aby vyjadřoval, v souladu s článkem II, odstavcem 1, že si Spojené státy vyhrazují právo uplatnit nebo zachovat omezené výjimky k národnímu zacházení v nových odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:

Rybolov

Dotace.

D. Odstavec 2 Dodatku k Dohodě bude pozměněn tak, aby vyjadřoval, v souladu s článkem II, odstavcem 1, že si Spojené státy vyhrazují právo uplatnit nebo zachovat omezené výjimky k doložce nejvyšších výhod v nových odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:

Rybolov.

Článek V

Tento Dodatkový protokol, který tvoří nedílnou součást Dohody, bude podléhat ratifikaci.

Článek VI

Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost po výměně ratifikačních listin a zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.

Na důkaz toho, příslušní zmocněnci podepsali tento Dodatkový protokol.


Dáno v Bruselu, dne 10. prosince 2003, ve dvou originálech, v českém a anglickém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

ZA ČESKOU REPUBLIKU
JUDr. Pavel Telička v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec a vedoucí mise České republiky při Evropských společenstvích

ZA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Rockwell Schnabel v. r.
velvyslanec Spojených států amerických při Evropské unii

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991 byla vyhlášena pod č. 187/1993 Sb.


PŘEKLAD

Velvyslanectví Spojených států amerických
Praha, Česká republika

12. prosince 2003

Vážený pane místopředsedo vlády,

mám tu čest odkázat na Dohodu mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, s Protokolem a třemi souvisejícími výměnami dopisů, podepsanou ve Washingtonu dne 22. října 1991 (dále jen „Dohoda“), a na nedávné rozhovory mezi představiteli našich vlád týkající se přístupu České republiky k Evropské unii.

Mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že zákaz výkonnostních požadavků uvedených v článku II, odstavci 5 Dohody se nevztahuje na podmínky pro získání nebo trvalý příjem nějaké výhody, jako např. výhody vyplývající z vytvoření tržní organizace pro zemědělské výrobky a z jejích účinků na stabilizaci trhu.

Přivítal bych s povděkem, kdyby Vaše Excelence potvrdila kladnou odpovědí, že Vaše vláda sdílí toto porozumění.

S úctou

Craig Roberts Stapleton

Jeho Excelence
Bohuslav Sobotka
místopředseda vlády a ministr financí České republiky
Praha


PŘEKLAD

Velvyslanectví Spojených států amerických
Praha, Česká republika

12. prosince 2003

Vážený pane místopředsedo vlády,

mám tu čest odkázat na Dohodu mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, s Protokolem a třemi souvisejícími výměnami dopisů, podepsanou ve Washingtonu dne 22. října 1991 (dále jen „Dohoda“), a na nedávné rozhovory mezi představiteli našich vlád týkající se přístupu České republiky k Evropské unii.

Dále mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že článek X, odstavec 1 Dohody zachovává právo každé strany přijmout opatření, která daná strana považuje za nutná k ochraně svých základních bezpečnostních zájmů. Dále mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že v případě České republiky mohou tyto zájmy zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v Evropské unii.

Přivítal bych s povděkem, kdyby Vaše Excelence potvrdila kladnou odpovědí, že Vaše vláda sdílí tato porozumění.

S úctou

Craig Roberts Stapleton

Jeho Excelence
Bohuslav Sobotka
místopředseda vlády a ministr financí
České republiky
Praha


Mgr. Bohuslav SOBOTKA
místopředseda vlády a ministr financí

V Praze dne 16. prosince 2003

Excelence,

mám tu čest odkázat na Vaši nótu ze dne 12. prosince 2003, následujícího znění:

„Vážený pane místopředsedo vlády,

mám tu čest odkázat na Dohodu mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, s Protokolem a třemi souvisejícími výměnami dopisů, podepsanou ve Washingtonu dne 22. října 1991 (dále jen „Dohoda“), a na nedávné rozhovory mezi představiteli našich vlád týkající se přístupu České republiky k Evropské unii.

Mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že zákaz výkonnostních požadavků uvedených v článku II, odstavci 5 Dohody se nevztahuje na podmínky pro získání nebo trvalý příjem nějaké výhody, jako např. výhody vyplývající z vytvoření tržní organizace pro zemědělské výrobky a z jejích účinků na stabilizaci trhu.

Přivítal bych s povděkem, kdyby Vaše Excelence potvrdila kladnou odpovědí, že Vaše vláda sdílí toto porozumění.“

Dále mám tu čest potvrdit, že toto porozumění je sdíleno mojí vládou.

S úctou

Mgr. Sobotka v. r.

J. E. p. Craig R. Stapleton
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Spojených států amerických
Praha


Mgr. Bohuslav SOBOTKA
místopředseda vlády a ministr financí

V Praze dne 16. prosince 2003

Excelence,

mám tu čest odkázat na Vaši nótu ze dne 12. prosince 2003, následujícího znění:

„Vážený pane místopředsedo vlády,

mám tu čest odkázat na Dohodu mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, s Protokolem a třemi souvisejícími výměnami dopisů, podepsanou ve Washingtonu dne 22. října 1991 (dále jen „Dohoda“), a na nedávné rozhovory mezi představiteli našich vlád týkající se přístupu České republiky k Evropské unii.

Dále mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že článek X, odstavec 1 Dohody zachovává právo každé strany přijmout opatření, která daná strana považuje za nutná k ochraně svých základních bezpečnostních zájmů. Dále mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že v případě České republiky mohou tyto zájmy zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v Evropské unii.

Přivítal bych s povděkem, kdyby Vaše Excelence potvrdila kladnou odpovědí, že Vaše vláda sdílí toto porozumění.“

Dále mám tu čest potvrdit, že toto porozumění je sdíleno mojí vládou.

S úctou

Mgr. Sobotka v. r.

J. E. p. Craig R. Stapleton
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Spojených států amerických
Praha

Přesunout nahoru