Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 1/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích

Datum vyhlášení 02.01.2004
Uzavření smlouvy 02.07.2002
Platnost od 01.01.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. července 2002 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 1. ledna 2004. Podle odstavce 2 téhož článku dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná v Levoči dne 25. října 1996, vyhlášená pod č. 200/1997 Sb. Současně s Dohodou pozbyl platnosti na základě svého článku 11 odst. 3 Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 25. října 1996, podepsaný v Levoči dne 25. října 1996, jehož sjednání bylo oznámeno pod č. 200/1997 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním upravit vzájemné předávání a přebírání osob a průvoz občanů třetích států a osob bez státního občanství, jejichž vstup nebo pobyt je na území státu druhé smluvní strany protiprávní,

v souladu s mezinárodními zvyklostmi v této oblasti a s přijatými mezinárodními závazky,

vycházejíce ze zásady vzájemnosti,

respektujíce právní řády států obou smluvních stran,

uznávajíce, že řešení protiprávní migrace osob je součástí celkového úsilí o evropskou spolupráci,

se dohodly takto:

Předávání a přebírání vlastních státních občanů

Článek 1

(1) Každá smluvní strana převezme na území svého státu na žádost druhé smluvní trany každou osobu, která na území státu žádající smluvní strany nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany, pokud je dokázáno nebo se věrohodně předpokládá, že tato osoba má občanství státu žádané smluvní strany a současně nemá občanství státu žádající smluvní strany.

(2) Dokázané občanství státu žádané smluvní strany si smluvní strany vzájemně uznají. V případě, že je státní občanství věrohodně předpokládáno, platí tento předpoklad, pokud jej žádaná smluvní strana nevyvrátí.

(3) Žádající smluvní strana převezme osobu zpět, jestliže se dodatečně ve lhůtě 30 dnů od jejího převzetí zjistí, že v době jejího převzetí žádanou smluvní stranou podle odstavce 1 tato osoba neměla občanství státu žádané smluvní strany.

Předávání a přebírání občanů třetích států

Článek 2

(1) Každá smluvní strana převezme na území svého státu osobu, která nemá občanství státu žádné ze smluvních stran (dále jen „občan třetího státu“) a nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany, pokud je dokázáno nebo se věrohodně předpokládá, že vstoupila na území státu žádající smluvní strany z území státu žádané smluvní strany.

(2) Dokázaný vstup si smluvní strany vzájemně uznají. V případě, že vstup z území státu žádané smluvní strany je věrohodně předpokládán, platí tento předpoklad, pokud jej žádaná smluvní strana nevyvrátí.

(3) Za nesplnění platných podmínek pro vstup na území státu žádající smluvní strany podle odstavce 1 se pro účely této dohody považuje:

a) vstup mimo hraniční přechod či jiné místo určené pro překračování společných státních hranic,

b) vyhnutí se hraniční kontrole prováděné v souvislosti s překročením společných státních hranic,

c) vstup na základě cizího, pozměněného nebo padělaného cestovního dokladu nebo víza,

d) vstup bez cestovního dokladu, nebo

e) vstup bez platného víza, je-li potřebné.

(4) Za nesplnění platných podmínek pro pobyt na území státu žádající smluvní strany podle odstavce 1 se pro účely této dohody považuje pobyt občana třetího státu, pokud není v souladu s podmínkami stanovenými vnitrostátními právními předpisy žádající smluvní strany.

(5) Převzetí občana třetího státu podle odstavce 1 se uskuteční po předchozím písemném vyrozumění žádané smluvní strany bez zvláštních formalit, jestliže o jeho převzetí žádající smluvní strana požádala do 48 hodin od okamžiku jeho protiprávního vstupu.

(6) Převzetí občana třetího státu podle odstavce 1, o jehož převzetí žádající smluvní strana požádala po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5, se uskuteční na základě písemné žádosti.

(7) Žádající smluvní strana převezme zpět občana třetího státu, jestliže žádaná smluvní strana dodatečně ve lhůtě 30 dnů od jeho převzetí zjistí, že v době převzetí nebyly splněny podmínky stanovené touto dohodou.

Článek 3

(1) Povinnost převzít občana třetího státu podle článku 2 se nevztahuje na občana třetího státu,

a) který byl v době svého vstupu na území státu žádající smluvní strany držitelem platného víza nebo povolení k pobytu, nebo kterému bylo žádající smluvní stranou po vstupu na území státu žádající smluvní strany vydáno povolení k pobytu nebo uděleno vízum,

b) který je občanem státu, s nímž má stát žádající smluvní strany společné státní hranice,

c) o jehož převzetí žádající smluvní strana nepožádala do 1 roku od okamžiku protiprávního vstupu nebo pobytu,

d) kterému žádající smluvní strana přiznala status uprchlíka na základě Úmluvy o právním postavení uprchlíků (Ženeva, 28. července 1951) doplněné Protokolem týkajícím se právního postavení uprchlíků (New York, 31. ledna 1967).

(2) Jestliže vízum nebo povolení k pobytu udělily obě smluvní strany, povinnost převzetí má ta smluvní strana, jejíž vízum nebo povolení k pobytu přestane platit jako poslední.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na případy, kdy bylo uděleno vízum žádající smluvní stranou za účelem podání žádosti o udělení azylu nebo letištní, průjezdní nebo výjezdní vízum.

Průvozy občanů třetích států

Článek 4

(1) Každá smluvní strana převezme k průvozu přes území svého státu občana třetího státu, jestliže o to druhá smluvní strana písemně požádá a převzetí zajistí v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech. Průjezdní vízum se nevyžaduje.

(2) Každá smluvní strana umožní přes území svého státu průvoz občana třetího státu i s případným doprovodem, pokud se uskutečňuje leteckou cestou. Na letišti státu žádané smluvní strany takový občan ani jeho doprovod nesmí opustit tranzitní prostor letiště. Letištní vízum se nevyžaduje.

Článek 5

Průvoz může být odmítnut, jestliže

a) by občan třetího státu byl v některém z dalších průvozních států nebo v cílovém státě vystaven nebezpečí pronásledování pro jeho politické přesvědčení nebo pokud by mu hrozilo trestní stíhání nebo výkon trestu, nebo

b) občanu třetího státu hrozí trestní stíhání nebo výkon trestu na území státu žádané smluvní strany; o této skutečnosti je třeba informovat žádající smluvní stranu před uskutečněním průvozu.

Článek 6

Občan třetího státu převzatý k průvozu může být vrácen zpět žádající smluvní straně, jestliže nejsou splněny podmínky dle článku 4 odst. 1, nebo jsou zjištěny důvody, na jejichž základě může být průvoz podle článku 5 odmítnut. Žádající smluvní strana je povinna tohoto občana neprodleně převzít zpět na území svého státu.

Ochrana osobních údajů

Článek 7

Jestliže je k provádění této dohody potřebné předávat druhé smluvní straně osobní údaje (dále jen „údaje“), zavazují se smluvní strany dodržovat následující ustanovení v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

a) Údaje se mohou týkat pouze:

- údajů o předávané osobě, a pokud je to nezbytné, i údajů o jejích rodinných příslušnících (jméno, příjmení, dřívější příjmení, přezdívky nebo pseudonymy, falešná jména, datum a místo narození, pohlaví, současné a předchozí státní občanství),

- cestovního pasu, průkazu totožnosti a jiných osobních a cestovních dokladů a propustek (číslo, doba platnosti, datum a místo vydání, orgán, který jej vydal, apod.),

- dalších údajů, podle kterých lze předávanou osobu identifikovat,

- míst pobytu a dosavadní trasy cesty,

- povolení k pobytu nebo víz udělených jednou smluvní stranou,

- skutečností tvořících právní nebo věcné překážky,

- data a místa podání dřívější nebo současné žádosti o udělení azylu, popřípadě žádosti o přiznání postavení uprchlíka a stavu řízení.

b) Přijímající smluvní strana může údaje použít pouze pro účely a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou.

c) Přijímající smluvní strana na požádání informuje předávající smluvní stranu o použití předaných údajů a o výsledcích tím dosažených.

d) Předávající smluvní strana je povinna dbát na správnost předávaných údajů, jakož i na to, aby tyto údaje byly předány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu předání. K předání údajů nedojde, lze-li důvodně předpokládat, že by tím byly porušeny vnitrostátní právní předpisy předávající smluvní strany nebo omezeny oprávněné zájmy dotčené osoby. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající smluvní stranu. Ta pak musí neprodleně nesprávné údaje opravit, doplnit nebo, šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zlikvidovat.

e) Dotčené osobě je nutno na její žádost poskytnout informace o údajích o ní existujících, jakož i o zamýšleném účelu jejich použití. Tyto informace však nebudou poskytnuty, brání-li tomu důležitý veřejný zájem. Jinak právo dotčené osoby na poskytnutí informací podle vnitrostátních právních předpisů příslušné smluvní strany zůstává nedotčeno.

f) Předávající smluvní strana oznámí při předání údajů přijímající smluvní straně lhůty pro likvidaci údajů stanovené svými vnitrostátními právními předpisy. Nezávisle na těchto lhůtách je nutno předané údaje zničit, pokud již nejsou potřebné k účelu, za jakým byly předány. Předávající smluvní strana musí být informována o likvidaci předaných údajů a o důvodech této likvidace.

g) Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přebírání a likvidaci údajů.

h) Smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněnému přenosu, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

Hrazení nákladů

Článek 8

(1) Náklady spojené s předáním osob podle článku 1 odst. 1 a článku 2 odst. 1 nese žádající smluvní strana až do okamžiku převzetí osoby žádanou smluvní stranou.

(2) Náklady spojené s případným vrácením osob podle článku 1 odst. 3 a článku 2 odst. 7 nese žádající smluvní strana.

(3) Náklady spojené s průvozem občanů třetích států podle článku 4, jakož i náklady spojené s jejich zpětným převzetím podle článku 6 nese žádající smluvní strana.

Provádění Dohody

Článek 9

Smluvní strany se zavazují provádět předávání, přebírání a průvozy osob řádným způsobem v souladu s mezinárodním právem a zvyklostmi, jakož i s ohledem na práva a důstojnost těchto osob.

Článek 10

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky jsou odpovědná za provádění této dohody a sjednají protokol, v němž zejména stanoví:

a) druhy dokladů, jimiž se dokazuje nebo věrohodně předpokládá občanství států smluvních stran,

b) obsah vyrozumění a žádostí o převzetí a průvoz osob, způsob jejich podávání a vyřizování,

c) prostředky, jimiž se dokazuje nebo věrohodně předpokládá vstup nebo pobyt na území státu smluvní strany,

d) příslušné orgány, které budou provádět tuto dohodu,

e) hraniční přechody k provádění této dohody,

f) podrobnosti o způsobech a pravidlech hrazení nákladů podle článku 8,

g) způsob vyhodnocování provádění této dohody.

Závěrečná ustanovení

Článek 11

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 12

(1) Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po dni doručení pozdější noty o tomto vnitrostátním schválení.

(2) Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná v Levoči dne 25. října 1996.

Článek 13

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Každá smluvní strana může pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti, s výjimkou článku 1, jestliže to vyžaduje zajištění ochrany bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví občanů. O přijetí nebo odvolání takového opatření se smluvní strany neodkladně informují diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této dohody nabývá platnosti uplynutím 24 hodin od doručení noty druhé smluvní straně.

(3) Každá smluvní strana může tuto dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí uplynutím devadesáti dnů ode dne doručení noty o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Bratislavě dne 2. července 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Rudolf Slánský v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Slovenské republice

Za vládu Slovenské republiky
Ivan Šimko v. r.
ministr vnitra


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 15/2020 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 20. března 2020 bylo oznámeno Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze, že s odvoláním na článek 13 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích1), podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002, bylo českou stranou dočasně pozastaveno provádění Dohody s výjimkou jejího článku 1, který se vztahuje na přebírání vlastních státních občanů.

Pozastavení provádění Dohody nabylo účinnosti dne 21. března 2020.

Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 24/2020 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 12. června 2020 bylo Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze oznámeno, že s odvoláním na článek 13 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích1), bylo s účinností od 15. června 2020 odvoláno dočasné pozastavení provádění Dohody2).

Přesunout nahoru