Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 97/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Datum vyhlášení 04.08.2003
Uzavření smlouvy 26.06.2003
Platnost od 26.06.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 2003 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky

o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Preambule

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Italské republiky (dále jen „smluvní strany“),

odvolávajíce se na Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o vzájemné spolupráci, podepsané v Praze dne 7. prosince 1996,

přejíce si spolupracovat v oblasti vojenské geografie na základě vzájemné výhodnosti a reciprocity,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto Protokolu je vymezit spolupráci mezi smluvními stranami v oblasti vojenské geografie s cílem:

- uskutečňovat geografickou politiku NATO;

- zdokonalovat schopnosti smluvních stran poskytovat geografické zabezpečení svým ozbrojeným silám, včetně výcviku;

- umožnit programy společné výroby a další technickou pomoc;

- vyvarovat se duplicity úsilí při výrobě vojenských geografických produktů;

- vyloučit hotovostní platby za vyměňované vojenské geografické materiály a data.

Článek 2

Rozsah

Smluvní strany si budou podle tohoto Protokolu vyměňovat zejména následující produkty:

a) Topografické a letecké mapy;

b) Geodetická data;

c) Digitální geografická data;

d) Informace vztahující se к navigaci a bezpečnosti leteckého provozu;

e) Informace o plánování a stavu výroby;

f) Technické publikace a zprávy;

g) Vojenské geografické informace a dokumentaci;

h) Informace o technickém vývoji nových produktů a technologií;

i) Další materiály a informace odsouhlasené případ od případu.

Článek 3

Provádění

1. Veškeré činnosti podle tohoto Protokolu budou prováděny těmito útvary:

a. Odborem vojenské geografie a hydrometeorologie (OVGHM) a Institute Geografico Militare Italiano (IGMI) - při provádění Přílohy A;

b. Odborem vojenské geografie a hydrometeorologie (OVGHM) a Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA) - při provádění Přílohy B;

с. Odborem vojenské geografie a hydrometeorologie (OVGHM) a Stato Maggiore della Difesa (SMD) - při provádění Přílohy С

2. Přílohy budou vymezovat podrobnosti spolupráce v souladu s účelem a rozsahem tohoto Protokolu. Přílohy nebudou obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s tímto Protokolem a musí brát v úvahu stávající možnosti každé ze smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanovením tohoto Protokolu a kterékoli jeho přílohy bude mít přednost ustanovení Protokolu.

3. Přílohy zůstanou v platnosti po dobu platnosti Protokolu, pokud dříve jedna ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně svůj úmysl tyto přílohy vypovědět.

4. Ukončení platnosti některé z příloh nebude znamenat ukončení platnosti Protokolu.

5. Přílohy А, В а С jsou nedílnou součástí tohoto Protokolu a mohou být změněny nebo doplněny pouze na základě písemného vzájemného souhlasu smluvních stran.

6. Na základě vzájemné dohody mohou být podle potřeby к Protokolu připojeny další přílohy.

Článek 4

Vzájemné závazky

1. Je záměrem smluvních stran, aby veškerá spolupráce podle tohoto Protokolu a jeho příloh byla prováděna na neutajované úrovni. Pokud vznikne nutnost poskytovat nebo vyměňovat mezi smluvními stranami utajované materiály a data, musí být postupy výměny a manipulace s takovými utajovanými materiály a daty v souladu s článkem 6 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného v Praze dne 7. prosince 1996, pokud jiná mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

2. Podle tohoto Protokolu mohou být poskytovány pouze produkty, к nimž má poskytující smluvní strana vlastnická nebo autorská práva a jejichž poskytování není jinak omezeno.

3. Smluvní strana, která obdržela jakýkoli produkt a informace, dodrží veškerá omezení uložená poskytující smluvní stranou týkající se reprodukce, kopírování, tisku, autorských a vlastnických práv, know-how a omezení v přístupu, rozšiřování, a to i částí nebo výtahů z produktů, a aplikuje takové bezpečnostní předpisy, které jsou stanoveny poskytující smluvní stranou.

4. Poskytované a společně vyráběné produkty budou používány výlučně pro plnění vládních úkolů obou států smluvních stran. Žádná ze smluvních stran nepředá třetí straně jakýmkoliv způsobem žádný produkt poskytovaný drahou smluvní stranou ani výsledky společné výroby smluvních stran podle tohoto Protokolu, pokud nebude dán písemný souhlas drahé smluvní strany.

5. Využívání nebo rozšiřování, a to i částí nebo výtahů z produktů poskytovaných jednou smluvní stranou druhé smluvní straně, к účelům jiným, než jsou uvedeny v článku 1 tohoto Protokolu, bude vyžadovat předchozí písemný souhlas poskytující smluvní strany.

Článek 5

Kritéria poskytování

1. Produkty budou poskytovány automaticky nebo na vyžádání, a to bezplatně.

2. Produkty požadované pro vojenská cvičení nejsou součástí poskytování produktů podle tohoto Protokolu a jejich poskytování bude řešeno případ od případu. Smluvní strany souhlasí s tím, že vyvinou veškeré úsilí, aby vyhověly obdrženým požadavkům.

3. Dodávky produktů budou realizovány po schválení poskytující smluvní stranou, a to bez jakéhokoli prodlení.

4. Smluvní strany souhlasí s vytvořením společně odsouhlasených účetních postupů pro poskytování geografických materiálů a dat na vyžádání s cílem zajistit vyrovnanost.

5. Smluvní strany budou každoročně provádět společné vyhodnocení výsledků činností realizovaných podle tohoto Protokolu, aby zjistily, zda bylo dosaženo prokazatelné rovnováhy, pokud se jedná o vyměňované materiály, data a informace přijaté kteroukoli smluvní stranou. Realizace tohoto Protokolu bude považována za vyváženou, pokud smluvní strany vyjádří své uspokojení s tím, že výsledky společných programů dostatečně uspokojují vojenské geografické požadavky jejich ozbrojených sil.

6. Při hodnocení, zda bylo dosaženo rovnováhy definované podle tohoto Protokolu, budou za základ vzaty společné výsledky všech uskutečněných výměnných akcí. Pokud se během ročního vyhodnocení smluvní strany neshodnou, že bylo dosaženo rovnováhy, budou specifikována opatření к eliminaci nerovnováhy, a to na ročním základě; nerovnováha nesmí být převáděna do dalšího období. Jakákoli společně stanovená nerovnováha může být kompenzována po vzájemné dohodě poskytnutím produktů, služeb nebo jiné podpory. Vyhodnocení bude vycházet z principů uvedených v Příloze С tohoto Protokolu.

Článek 6

Nároky na náhradu škod a odpovědnost za škody

Veškeré nároky se budou řídit ustanoveními článku VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich sil, podepsané v Londýně dne 19. června 1951 (NATO SOFA). Jakékoli neshody týkající se výkladu a provádění tohoto Protokolu budou řešeny jednáním smluvních stran a nebudou к urovnání předkládány třetí straně nebo mezinárodnímu soudu.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol, včetně jeho Příloh А, В a C, se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Tento Protokol může být kdykoli písemně vypovězen kteroukoli smluvní stranou. Výpověď nabude platnosti šest (6) měsíců po doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany jsou oprávněny na základě vzájemného písemného souhlasu tento Protokol kdykoli opětovně posoudit, doplnit či změnit.

4. Ukončení platnosti tohoto Protokolu automaticky ukončí platnost všech jeho příloh.

5. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu uzavřou smluvní strany Závěrečný Protokol, jenž bude obsahovat vzájemně dohodnuté postupy к uspokojení nesplněných závazků vzniklých v době platnosti Protokolu a jeho příloh. Tento Závěrečný Protokol zůstane v trvalé platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Závazky a odpovědnosti uvedené v článku 4 tohoto Protokolu zůstanou v platnosti i po ukončení platnosti tohoto Protokolu, pokud nebude smluvními stranami stanoveno jinak.


Dáno v Praze dne 26. června 2003 ve dvou původních vyhotoveních, v českém, italském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo obrany České republiky
plk. Ing. Jiří Drozda v. r.
náčelník Odboru vojenské geografie a hydrometeorologie

Za Ministerstvo obrany Italské republiky
plk. Antonio Satta v. r.
náčelník sekce generálního plánování


Příloha А

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ

1. Účel

Účelem této Přílohy je definovat pravidla poskytování dostupných topografických map, geodetických dat, vojenských geografických materiálů a digitálních geografických dat (dále jen „informace o území“).

2. Prováděcí orgány

Poskytování údajů o území bude prováděno podle odstavce 1 článku 3 Protokolu mezi OVGHM a IGMI (dále jen „prováděcí orgány“). Prováděcí orgány se budou řídit a dodržovat ustanovení této Přílohy.

3. Poskytování

A. Pravidelné poskytování

1. Prováděcí orgány se dohodly na pravidelném poskytování archivních kopií nejnovějších vydání následujících údajů o území pokrývajících oblasti odpovědnosti smluvních stran za produkci v souladu s geografickou politikou NATO, krizových oblastí a oblastí jejich zájmů:

- 4 výtisky map pro společné operace 1 : 250 000 (JOG 1501-GROUND),

- 4 výtisky topografických map 1 : 50 000,

- 4 výtisky map série 1404 World 1 : 500 000,

- 4 kopie jakýchkoli vyráběných digitálních dat o území (např. maticových, rastrových nebo vektorových produktů),

- 3 výtisky popisů a technických publikací, které mají vztah к výše uvedeným informacím o území,

- 3 výtisky vyráběných katalogů, se změnami (včetně schémat kladů listů) a zprávami (GEOSTAR A).

2. Pravidelné poskytování bude prováděno bez prodlení, avšak ne později než dva měsíce po publikování nového vydání údajů o území.

В. Na vyžádání

1. Údaje o území, které nejsou uvedené v části 3.A této Přílohy nebo další výtisky údajů o území uvedených v seznamu v části 3.A této Přílohy mohou být poskytovány na vyžádání v souladu s odstavcem 3 článku 5 Protokolu, jmenovitě:

- Mapy nezbytné pro plánování, přípravu a činnost vojenských jednotek smluvních stran (např. mapy vojenských výcvikových prostorů 1 : 50 000, automapy nebo plány měst),

- Soubory tiskových podkladů map uvedených v seznamu v bodě 1 části 3.A této Přílohy, na rozměrově stálých podložkách, včetně stanovení jejich účelu a použití,

- Geodetická a geofyzikální data,

- Rejstříky místních názvů,

- Geografické publikace (např. statistické ročenky, lexikony),

- Popisy a technické dokumenty к vyžadovaným údajům o území (tištěná nebo digitální verze),

- Vojenské geografické informace a dokumentace,

- Aplikační programové vybavení.

2. Každý prováděcí orgán bude automaticky poskytovat druhému změny a doplňky к popisům a technickým dokumentům, které již poskytl.

3. Při poskytování aplikačního programového vybavení bude platit následující:

- Prováděcí orgány nejsou povinny poskytovat druhému zdrojový kód aplikačního programového vybavení, pokud nebylo písemně smluvními stranami dohodnuto jinak.

- Je zakázáno dekódování poskytnutého aplikačního programového vybavení s cílem získat jeho zdrojový kód anebo kopírovat aplikační programové vybavení bez předchozího písemného souhlasu oprávněného zástupce poskytujícího prováděcího orgánu.

- V případě nutné potřeby modifikovat poskytované aplikační programové vybavení přijímající prováděcí orgán musí požádat poskytující orgán o písemný souhlas; prováděcí orgány budou projekt těchto modifikací vzájemně koordinovat.

4. Objemné zásoby

Poskytování objemných zásob podléhá systému „Upozornění o záměru tisknout“ (Notice of Intent to Print - NIP). Před zahájením tisku každý prováděcí orgán uvědomí drahý o tom, které mapové listy zamýšlí vytisknout tak, aby mohly být objemné zásoby objednány s časovým předstihem.

5. Revize

1. Poskytnutí nových seznamů anebo sdělení kterékoli smluvní strany o tom, že výroba a publikace nějaké mapové série byla přerušena, bude automaticky znamenat změnu této Přílohy, aniž by bylo vyžadováno její opětovné projednání.

2. Změny této Přílohy budou provedeny přímo oficiálními dopisy vyměněnými mezi smluvními stranami. Dopisy dokumentující vzájemný souhlas se stanou nedílnou součástí této Přílohy.

6. Přeprava

K zasílání údajů o území budou používány následující adresy:

IGMI
Institute Geografico Militare Italiano
(IGMI-RI)
Via C. Battisti, 10-12
50100 Firenze
Itálie
Tel: +39-055-2732222
Fax: +39-055-282172
E-mail: giovorru@tiscali.it

OVGHM
Odbor vojenské geografie a hydrometeorologie
Rooseveltova 23
161 01 Praha 6
Česká republika
Tel: +420-2-20 215 801
Fax: +420-2-2431 1167
E-mail: vydejna@army.cz

Příloha В

POSKYTOVÁNÍ LETECKÝCH INFORMACÍ

1. Účel

Účelem této Přílohy je definovat pravidla poskytování dostupných leteckých map a příslušných vojenských geografických materiálů v digitální nebo analogové podobě (dále jen „letecké informace“).

2. Prováděcí orgány

Výměna leteckých informací bude prováděna podle odstavce 1 článku 3 Protokolu mezi OVGHM a CIGA (dále jen „prováděcí orgány“). Prováděcí orgány se budou řídit a dodržovat ustanovení této Přílohy.

3. Poskytování

A. Pravidelné poskytování

1. Prováděcí orgány odsouhlasily pravidelné poskytování archivních kopií nejnovějších vydání následujících leteckých informací pokrývajících oblasti odpovědnosti smluvních stran za produkci v souladu s geografickou politikou NATO, krizové oblasti a oblasti jejich zájmů:

- 10 výtisků map pro společné operace 1 : 250 000 (JOG 1501-AIR),

- 10 výtisků map TFC (L) 2nd 1 : 250 000,

- 10 výtisků map AMI CRN (SAS-SAI) 1 : 1 600 000,

- 25 výtisků map LFC nebo AMI BBQ 1 : 500 000,

- 4 kopie digitálních leteckých informací (v libovolném standardním formátu) к výše uvedeným leteckým informacím, a to všechny dostupné mapové listy a měřítka,

- 25 výtisků národních verzí leteckých navigačních map (např. map ICAO nebo vojenských leteckých map odvozených z map ICAO),

- 2 výtisky produktů určených к letecké navigaci a bezpečnosti leteckého provozu,

- 3 výtisky popisů a technických publikací majících vztah к výše uvedeným leteckým informacím,

- 3 výtisky vyráběných katalogů, s doplňky (včetně schémat kladů listů) a zprávami (GEOSTAR A).

2. Pravidelné poskytování bude prováděno bez prodlení, avšak ne později než dva měsíce po publikování nového vydání leteckých informací.

В. Na vyžádání

1. Letecké informace, které nejsou uvedené v části 3.A této Přílohy nebo další výtisky leteckých informací uvedených v seznamu v části 3.A této Přílohy mohou být poskytovány na vyžádání v souladu s odstavcem 3 článku 5 Protokolu, jmenovitě:

- Mapy nezbytné pro plánování, přípravu a činnost vojenských jednotek smluvních stran;

- Soubory tiskových podkladů map uvedených v seznamu v bodě 1 části 3.A této Přílohy, na rozměrově stálých podložkách, včetně stanovení jejich účelu a použití;

- Popisy a technické dokumenty к vyžadovaným leteckým informacím (tištěná nebo digitální verze);

- Aplikační programové vybavení.

2. Každý prováděcí orgán bude automaticky poskytovat druhému změny a doplňky к popisům a technickým dokumentům, které již poskytl.

3. Při poskytování aplikačního programového vybavení bude platit následující:

- Prováděcí orgány nejsou povinny poskytovat druhému zdrojový kód aplikačního programového vybavení, pokud nebylo písemně smluvními stranami dohodnuto jinak.

- Je zakázáno dekódování poskytnutého aplikačního programového vybavení s cílem získat jeho zdrojový kód anebo kopírovat aplikační programové vybavení bez předchozího písemného souhlasu oprávněného zástupce poskytujícího prováděcího orgánu.

- V případě nutné potřeby modifikovat poskytované aplikační programové vybavení přijímající prováděcí orgán musí požádat poskytující orgán o písemný souhlas; prováděcí orgány budou projekt těchto modifikací vzájemně koordinovat.

4. Objemné zásoby

Poskytování objemných zásob podléhá „Upozornění o záměru tisknout“ (Notice of Intent to Print - NIP). Před zahájením tisku každý prováděcí orgán uvědomí druhý o tom, které mapové listy zamýšlí vytisknout tak, aby mohly být objemné zásoby objednány s časovým předstihem.

5. Revize

1. Poskytnutí nových seznamů anebo sdělení kterékoli smluvní strany o tom, že výroba a publikace nějaké mapové série byla přerušena, bude automaticky znamenat změnu této Přílohy, aniž by bylo vyžadováno její opětovné projednání.

2. Změny této Přílohy budou provedeny přímo oficiálními dopisy vyměněnými mezi smluvními stranami. Dopisy dokumentující vzájemný souhlas se stanou nedílnou součástí této Přílohy.

6. Přeprava

К zasílání leteckých informací budou používány následující adresy:

CIGA
Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche
Aeroporto Pratica di Mare
00040 - Pomezia
Itálie
Tel: +39-06-91293761
Fax: +39-06-9108149
E-mail: aerogeo@aeronautica.difesa.it

OVGHM
Odbor vojenské geografie a hydrometeorologie
Rooseveltova 23
161 01 Praha 6
Česká republika
Tel: +420-2-20 215 801
Fax: +420-2-2431 1167
E-mail: vydejna@army.cz

Příloha С

ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY

1. Účel

Účelem této Přílohy je definovat administrativní postupy při hodnocení spolupráce v souladu s principy stanovenými v odstavcích 4 a 5 článku 5 Protokolu a při uskutečňování ostatních závazků specifikovaných v Protokolu.

2. Prováděcí orgány

Administrativní záležitosti budou realizovány podle odstavce 1 článku 3 Protokolu mezi OVGHM a SMD (dále jen „prováděcí orgány“), jež se zavazují, že se budou řídit a naplní ustanovení této Přílohy.

3. Hodnocení spolupráce

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že během jednání nebo výměnou korespondence vyhodnotí jednou za rok, ke vzájemně dohodnutému datu po 31. prosinci, míru, v níž byly splněny všechny závazky, jak jsou definovány tímto Protokolem a jeho přílohami upravujícími jeho plnění.

2. Smluvní strany se zavazují vyměňovat si informace o stavu spolupráce к 31. prosinci předchozího roku o společných programech, vyměněných vojenských geografických produktech a poskytované nebo přijímané technické podpoře do 31. března následujícího roku. Smluvní strany se zavazují, že eliminují jakoukoli společně stanovenou nevyváženost v souladu s článkem 5 tohoto Protokolu.

3. Smluvní strany souhlasí, že provedou toto vyhodnocení nejpozději do 30. června následujícího roku. Platby v hotovosti za poskytnuté vojenské geografické produkty a informace jsou vyloučeny.

4. Doručování

1. Veškeré dodávky vojenských geografických materiálů a dat musí být zřetelně označeny nápisem „ITALY/CZECH REPUBLIC, Bilateral Agreement, Exchange Materiál - Not reimbursable“.

2. Veškeré dodávky produktů podle tohoto Protokolu budou doprovázeny dodacími dokumenty, které zřetelně identifikují obsah každé zásilky, včetně uvedení typu poskytování - pravidelná nebo na vyžádání.

3. Dodací dokumenty budou připraveny ve dvou kopiích připojených к zásilce a zaslány přímo na oficiální adresu příslušného prováděcího orgánu. Jedna kopie dodacího dokumentu bude potvrzena přijímající smluvní stranou a odeslána zpět odesílající smluvní straně jako potvrzení přijetí dodávky.

4. Požadavky na dodání produktů budou podávány přímo příslušným prováděcím orgánům.

5. Veškeré poštovné a náklady na dopravu budou hrazeny odesílající smluvní stranou.

6. Clo, dovozní a vývozní daně a jiné podobné poplatky budou uplatňovány v souladu s vnitrostátními zákony a předpisy každé ze smluvních stran.

5. Adresy

Pro administrativní účely budou používány následující adresy:

SMD
Stato Maggiore della Difesa
III Reparto - Ufficio Pianificazione Generale/Sez, Geografica
Via XX Settembre, 11
00187 - Roma
Itálie
Tel: +39-06-46912116
Fax: +39-06-46912483
E-mail: terzo.geopol@smd.difesa.it

IGMI
Institute Geografico Militare Italiano
(IGMI-RI)
Via C. Battisti, 10-12
50100Firenze
Itálie
Tel: +39-055-2732222
Fax: +39-055-282172
E-mail: giovorru@tiscali.it

CIGA
Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche
Aeroporto Pratica di Mare
00040 - Pomezia
Itálie
Tel: +39-06-91293761
Fax: +39-06-9108149
E-mail: aerogeo@aeronautica.difesa.it

OVGHM
Odbor vojenské geografie a hydrometeorologie
Rooseveltova 23
161 01 Praha 6
Česká republika
Tel: +420-2-20 215 801
Fax: +420-2-2431 1167
E-mail: geosacr@army.cz

Přesunout nahoru