Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 96/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Datum vyhlášení 04.08.2003
Uzavření smlouvy 25.06.2003
Platnost od 25.06.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 2003 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení.*)

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 14 dnem podpisu.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále jen „Strany“), v souladu s článkem 30 bodem 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení (dále jen „Smlouva“), podepsané dne 4. července 2001 v Kyjevě, za účelem jejího provádění se dohodly takto:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Používání pojmů

Pojmy používané v tomto ujednání mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Článek 2

Instituce a styčná místa

(1) Institucemi podle článku 1 odst. 1 bodu 3 Smlouvy jsou:

v České republice:

pro dávky důchodového a nemocenského pojištění

a) všeobecně: Česká správa sociálního zabezpečení a její regionální složky

b)

- vojáci z povolání: specializovaný útvar Ministerstva obrany

- příslušníci policie a hasičského záchranného sboru: specializovaný útvar Ministerstva vnitra

- příslušníci vězeňské služby: specializovaný útvar Ministerstva spravedlnosti

- příslušníci celní správy: specializovaný útvar Ministerstva financí

pro přídavky na děti a pohřebné:

orgány státní sociální podpory v místě pobytu osoby

pro dávky v nezaměstnanosti:

úřady práce.

na Ukrajině:

- pro přiznání a výplatu dávek pracujícím osobám při dočasné pracovní neschopnosti (včetně péče o nemocné dítě), v těhotenství a při narození dítěte a péči o dítě do tří let jeho věku, pohřebné (kromě pohřebného za důchodce, nezaměstnané a osoby, které zemřely v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) -

pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního zabezpečení při krátkodobé ztrátě pracovní způsobilosti,

- pro přiznání a výplatu dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání -

pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání,

- pro přiznání a výplatu dávky v nezaměstnanosti, pohřebného v případě úmrtí nezaměstnaného nebo osoby na něm závislé -

centra zaměstnanosti v místě trvalého pobytu osoby,

- pro přiznání a výplatu důchodů a pohřebného:

a) ze systému všeobecného povinného státního důchodového pojištění -

orgány Penzijního fondu;

b) podle zvláštních zákonu, které upravují oblast důchodového zabezpečení zvláštních kategorií občanů -

příslušné orgány stanovené právními předpisy.

- pro pracovníky policie a vnitřních vojsk -

specializovaný odbor Ministerstva vnitra,

- pro personál věznic -

specializovaný odbor Státního úřadu pro výkon trestů.

- pro hodnocení stupně omezení životní činnosti člověka, příčiny, doby jeho vzniku, invalidní kategorie -

zdravotnicko-sociální expertní komise (ZSEK) systému Ministerstva zdravotnictví

(2) Styčnými místy podle článku 30 bodu 3 Smlouvy jsou:

v České republice:

pro dávky důchodového a nemocenského pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5,

pro přídavky na děti a pohřebné

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2,

pro dávky v nezaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2;

na Ukrajině:

- pro přiznání a výplatu dávek pracujícím osobám při dočasné pracovní neschopnosti (včetně péče o nemocné dítě), v těhotenství a při narození dítěte a péči o dítě do tří let jeho věku, pohřebné (kromě pohřebného za důchodce, nezaměstnané a osoby, které zemřely v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) -

Fond sociálního pojištění při dočasné' ztrátě pracovní schopnosti
Бopuчiв Tiк, 28, 04070, м. Kuїв-12, tel/fax: 206-04-16,

- pro přiznání a výplatu dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání -

Fond sociálního pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání
просп. Перемоги, 92/2, 03062, м. Κиїв-62, tel: 442-70-72,

- pro přiznání a výplatu dávek v nezaměstnanosti, pohřebného v případě úmrtí nezaměstnaného nebo osoby na něm závislé -

Státní centrum zaměstnanosti Ministerstva práce a sociální politiky
вул. Еспланадна, 8/10, 01023, м. Κиїв-23, tel. 284-38-94, fax: 289-76-28,

- pro přiznání a výplatu důchodů a pohřebného -

Penzijní fond Ukrajiny
вул. Бастионна, 9, 01014, м. Κиїв-14, tel 284-89-33, fax: 284-73-37.

- pro hodnocení stupně omezení životní činnosti člověka, příčiny, doby jeho vzniku, invalidní kategorie -

Ministerstvo zdravotnictví

бул. Грушевского, 7, 01021, м. Kuїв-2, tel: 253-61-94

(3) Instituce a styčná místa plní úkoly, které jsou stanoveny ve Smlouvě a v tomto ujednání a vzájemně si pomáhají. Při provádění Smlouvy se mohou stýkat přímo mezi sebou, jakož i se zúčastněnými osobami nebo jejich zplnomocněnými zástupci.

(4) Styčná místa stanoví ve společné shodě obsah i formu dvojjazyčných formulářů potřebných k provádění Smlouvy a tohoto ujednání.

(5) Instituce a styčná místa smluvních stran se budou snažit v co nejkratší době si předávat všechny dokumenty a informace nezbytné pro provádění Smlouvy a tohoto ujednání.

ČÁST II

PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A DÁVKY

Oddíl prvý

Dávky v nemoci а mateřství

Článek 3

Potvrzení o dobách pojištění

(1) Pro účely provádění článku 10 Smlouvy dotyčná osoba předloží instituci smluvní strany potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů druhé smluvní strany.

(2) Potvrzení o dobách pojištění vydá:

v České republice

- Česká správa sociálního zabezpečení, nebo instituce uvedené v článku 2 odst. 1 písm. b) tohoto ujednání,

na Ukrajině

- výkonné ředitelství oddělení Fondu sociálního pojištění při dočasné ztrátě pracovní schopnosti.

Článek 4

Dávky v mateřství

Pro účely provádění článků 11 a 12 Smlouvy osoba, která má pobyt na území jedné smluvní strany a která uplatňuje nárok na dávky v mateřství podle právních předpisů smluvní strany, podle kterých je pojištěna, současně s uplatněním žádosti prokáže, že nemá nárok na dávky v mateřství podle právních předpisů státu jejího trvalého pobytu.

Oddíl druhý

Důchody invalidní, starobní, pozůstalých

Článek 5

Sčítání dob pojištění

(1) Potvrzení pro účely provádění článku 14 Smlouvy o dobách pojištění vydává:

v České republice

- Česká správa sociálního pojištění, nebo instituce uvedené v článku 2 odst. 1 písm. b) tohoto ujednání,

na Ukrajině

- Penzijní fond Ukrajiny.

(2) Instituce uvedené v odstavci 1 tohoto článku vystaví rovněž potvrzení o dobách pojištění nezbytné pro aplikaci článku 39 odst. 4 Smlouvy.

Článek 6

Žádosti o důchod

(1) Žádost o důchod podle ustanovení části III oddílu druhého Smlouvy předloží žadatel ve stanovené formě instituci v místě svého trvalého pobytu.

(2) Jsou-li v žádosti uvedeny i doby pojištění získané podle právních předpisů druhé smluvní strany, žádost spolu s ověřenými údaji a potřebnou dokumentací instituce prvé smluvní strany předá instituci druhé smluvní strany. Pokud přitom žadatel splnil podmínky pro nárok na důchod prvé smluvní strany, bude spolu s dokumentací zaslána drahé smluvní straně kopie rozhodnutí o přiznání důchodu.

(3) Instituce druhé smluvní strany rozhodne o nároku na základě dokumentace přijaté podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku. Ověřenou kopii svého rozhodnutí instituce druhé smluvní strany zašle instituci prvé smluvní strany za účelem přiznání a výplaty dílčího důchodu.

(4) Údaje na dohodnutých dvojjazyčných formulářích nahrazují předkládání originálních dokladů.

Článek 7

Výdělek pro výpočet důchodu

(1) Při provádění článku 18 Smlouvy nepřihlíží instituce smluvní strany к výdělkům získaným v době, kdy osoba podléhala právním předpisům druhé smluvní strany, a uvedená doba se pro stanovení průměrného výdělku nebo vyměřovacího základu vylučuje.

(2) Pokud by při provádění článku 39 odst. 4 Smlouvy nebylo možno průměrný výdělek nebo vyměřovací základ podle odstavce 1 stanovit z důvodu, že doby pojištění byly získány pouze podle právních předpisů drahé smluvní strany, bude pro výpočet důchodu rozhodující průměrná mzda:

v České republice

- dosahovaná v roce, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu,

na Ukrajině

- zaměstnanců v hospodářských odvětvích za jeden rok.

Článek 8

Vzájemné informování

Instituce obou smluvních stran se vzájemně informují o všech jim známých skutečnostech spojených s výplatou důchodů, které mohou mít význam pro instituci drahé smluvní strany. Těmito důležitými skutečnostmi jsou zejména:

1. odnětí nebo zastavení výplaty důchodu a důvody, které к tomu vedly,

2. změna ve výši důchodu z důvodu:

- změny v době pojištění, kdy se současně potvrdí i nová doba pojištění,

- změny stupně invalidity,

3. úmrtí důchodce,

4. uzavření nového sňatku vdovou (vdovcem),

5. změna trvalého pobytu do třetího státu,

6. změna občanství,

7. změna adresy a jména.

Článek 9

Výměna statistických údajů

Styčná místa obou smluvních stran si do 31. března každého roku vymění statistické údaje o výplatách důchodů podle Smlouvy do druhého státu. Statistické údaje budou obsahovat druhy důchodů, počet příjemců důchodů a úhrnnou výši vyplacených důchodů к 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

Oddíl třetí

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Článek 10

Stanovení doby výkonu činnosti

Pro účely provádění článku 23 Smlouvy potvrzení o dobách výkonu činnosti způsobující nemoc z povolání vydává:

v České republice

- Česká správa sociálního zabezpečení,

na Ukrajině

- pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Článek 11

Poskytování dávek

V případě přiznání nároku na dávku při pracovních úrazech a nemocech z povolání se přiznání a výplata této dávky uskutečňuje podle právních předpisů té smluvní strany, jejímž právním předpisům osoba podléhala v době, kdy došlo к pracovnímu úrazu nebo kdy naposledy vykonávala činnost mající za následek vznik nemoci z povolání.

Oddíl čtvrtý

Nezaměstnanost

Článek 12

Sčítání dob pojištění

(1) Pro provádění článku 26 Smlouvy dotyčná osoba předloží instituci smluvní strany, na jejímž území má trvalý pobyt v době podání žádosti, potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů drahé smluvní strany. Pokud dotyčná osoba takovéto potvrzení nepředloží, instituce v místě jejího bydliště požádá prostřednictvím styčného místa o jeho vystavení a zaslání instituci druhé smluvní strany.

(2) Potvrzení o dobách pojištění podle odstavce 1 tohoto článku vydává:

v České republice

- Česká správa sociálního zabezpečení,

na Ukrajině

- Státní centrum zaměstnanosti Ministerstva práce a sociální politiky.

ČÁST III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Změny a doplňky

Smluvní strany po vzájemné dohodě mohou toto ujednání měnit nebo doplňovat formou protokolů, které se stanou nedílnou součástí tohoto ujednání a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Článek 14

Doba platnosti

Toto správní ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude se používat po dobu platnosti Smlouvy.


Dáno v Praze dne 25. června 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky:
JUDr. Miroslav Fuchs v. r.
náměstek ministra práce a sociálních věcí

Za Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny:
Serhij Ivanovic Ustyč v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice

Poznámky pod čarou

*) Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení ze dne 4. července 2001 byla vyhlášena pod č. 29/2003 Sb. m. s.

Přesunout nahoru