Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 94/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě

Datum vyhlášení 31.07.2003
Uzavření smlouvy 19.11.1990
Ratifikace Smlouvy 05.08.1991
Platnost od 09.11.1992
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

94

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. listopadu 1990 byla v Paříži přijata Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.

Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byla Smlouva podepsána v Paříži dne 19. listopadu 1990.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u vlády Nizozemského království, depozitáře Smlouvy, dne 5. srpna 1991.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku XXII odst. 2 dne 9. listopadu 1992 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

Dne 5. února 1993 Česká republika oznámila depozitáři, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky s účinností od 1. ledna 1993 považuje za smluvní stát Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě ze dne 19. listopadu 1990.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

SMLOUVA O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SILÁCH V EVROPĚ

Belgické království, Bulharská republika, Kanada, Česká a Slovenská Federativní Republika, Dánské království, Francouzská republika, Spolková republika Německo, Helénská republika, Maďarská republika, Islandská republika, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Norské království, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Španělské království, Turecká republika, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké, dále uváděny jako smluvní strany,

vedeny mandátem pro jednání o konvenčních ozbrojených silách v Evropě ze dne 10. ledna 1989 a po jednáních, která probíhala ve Vídni od 9. března 1989,

vedeny cíli a záměry Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, v jejímž rámci jednání o této Smlouvě probíhalo,

připomínajíce si opět své závazky, zdržet se ve vzájemných vztazích, jakož i všeobecně ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použitím síly proti územní celistvosti, nebo politické nezávislosti kteréhokoliv státu, nebo jiným způsobem neslučitelným s cíli a principy charty Spojených národů,

vědomy si potřeby zabránit jakémukoliv vojenskému konfliktu v Evropě,

vědomy si společné odpovědnosti, kterou mají všechny smluvní strany ve snaze o dosažení větší stability a bezpečnosti v Evropě,

snažíce se nahradit vojenskou konfrontaci novým typem bezpečnostních vztahů mezi všemi smluvními stranami, založeném na mírové spolupráci a tím přispět k překonání rozdělení Evropy,

oddány cílům nastolení bezpečné a stabilní rovnováhy konvenčních ozbrojených sil v Evropě na nižších úrovních než dosud, vyloučení nerovnosti poškozující stabilitu a bezpečnost, a vyloučení, jako záležitosti vysoké priority, schopnosti zahájení překvapivého útoku a zahájení rozsáhlé útočné operace v Evropě,

připomínajíce si skutečnost, že podepsaly Bruselskou smlouvu z roku 1948, Washingtonskou smlouvu z roku 1949 nebo Varšavskou smlouvu z roku 1955 nebo k nim přistoupily a že máji právo být nebo nebýt smluvní stranou spojeneckých smluv,

oddány závěru zajistit, aby počty konvenční výzbroje a techniky v zóně její aplikace 40000 bojových tanků, 60000 obrněných bojových vozidel, 40000 dělostřeleckých systémů, 13600 bojových letounů a 4000 úderných vrtulníků,

prohlašujíce, že není záměrem této Smlouvy nepříznivě ovlivnit bezpečnostní zájmy kteréhokoli státu,

potvrzujíce svůj závazek pokračovat v procesu snižování stavu konvenční výzbroje, včetně jednání, berouce v úvahu budoucí požadavky evropské stability a bezpečnosti ve světle politického vývoje v Evropě,

se dohodly na následujícím:

Článek I

1. Každá smluvní strana splní závazky uvedené v této Smlouvě v souladu s jejími ustanoveními, včetně závazků, vztahujících se k následujícím pěti kategoriím konvenčních ozbrojených sil: bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelectvo, bojové letouny a bojové vrtulníky.

2. Každá smluvní strana také splní všechna ostatní opatření uvedená v této Smlouvě, určená k zajištění bezpečnosti a stability, jak v průběhu období snižování konvenčních ozbrojených sil, tak i po dokončení snižování.

3. Tato Smlouva zahrnuje Protokol o existujících typech konvenční výzbroje a techniky, dále označovaný jen jako Protokol o existujících typech, včetně jeho Přílohy; Protokol o postupech řídících reklasifikaci vymezených typů nebo verzí cvičných bojových letounů na neozbrojené cvičné letouny, dále jen Protokol o reklasifikaci letounů; Protokol o postupech řídících snižování konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, dále jen Protokol o snižování; Protokol o postupech při kategorizaci bojových vrtulníků a rekategorizaci víceúčelových úderných vrtulníků, dále jen Protokol o rekategorizaci vrtulníků; Protokol o notifikaci a výměně informaci, dále jen Protokol o výměně informaci, s Přílohou vzorů tiskopisů pro výměnu informací, dále jen Příloha vzorů: Protokol o inspekci? Protokol o Společné konzultativní skupině; Protokol o prozatímní aplikaci některých ustanovení Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, dále jen Protokol o prozatímní aplikaci. Každý z těchto dokumentů tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Článek II

1. Pro účely této Smlouvy:

(A) Výraz “Skupina smluvních stran“ znamená skupinu smluvních stran, která podepsala Varšavskou smlouvu (1) z roku 1955, a která se skládá z: Bulharské republiky, české a Slovenské Federativní republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Rumunska a Svazu sovětských socialistických republik, nebo skupiny smluvních stran, která podepsala nebo se připojila k Bruselské smlouvě (2) z roku 1948 nebo Washingtonské smlouvě (3) z roku 1949 skládající se z Belgického království, Kanady, Dánského království, Francouzské republiky, Spolkové republiky Německo, Helénské republiky, Islandské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Norského království, Portugalské republiky, Španělského království, Turecké republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických.

(B) Výraz “zóna aplikace“ znamená celé území smluvních stran v Evropě od Atlantického oceánu po Ural, která zahrnuje všechna evropská ostrovní území smluvních stran, včetně Faerských ostrovů Dánského království, Svalbard včetně Medvědího ostrova Norského království, Azorských ostrovů a Madeiry Portugalské republiky, Kanárských ostrovů Španělského království a Země Františka Josefa a Nové Země Svazu sovětských socialistických republik. V případě Svazu sovětských socialistických republik “zóna aplikace“ zahrnuje celé území ležící západně od řeky Ural a Kaspického moře. V případě Turecké republiky zóna aplikace zahrnuje území Turecké republiky severně a západně od čáry vedené z průsečíku turecké hranice s 39. rovnoběžkou na Muradiye, Patnos, Karayazi, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gózne a dále k moři.

(C) Výraz “bojový tank“ znamená samohybné obrněné bojové vozidlo schopné vysoké palebné síly, vyzbrojené kanónem o velké úsťové rychlosti pro přímou střelbu na obrněné a jiné cíle, vysokou průchodivostí terénem, vysokou úrovní vlastní ochrany, a které není původně určeno a vybaveno především pro přepravu bojových jednotek. Takováto obrněná vozidla slouží jako základní zbraňový systém pozemních tankových a jiných obrněných útvarů.
Bojové tanky jsou pásová obrněná bojová vozidla s prázdnou váhou nejméně 16,5 tuny, vyzbrojená kanónem ráže nejméně 75 mm a odměrem 360 stupňů. Rovněž tak se bude pokládat za bojový tank jakékoliv kolové obrněné bojové vozidlo, které bude zavedeno do výzbroje, jež bude splňovat všechna ostatní kritéria uváděná výše.

(D) Výraz “bojové obrněné vozidlo“ znamená samohybné terénní vozidlo s pancéřovou ochranou. Bojová obrněná vozidla zahrnují obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty a bojová vozidla s těžkou výzbrojí.
Výraz “obrněný transportér“ znamená bojové obrněné vozidlo určené a vybavené pro přepravu bojového pěchotního družstva a je zpravidla vyzbrojeno vezenou nebo organickou zbraní ráže menší než 20 mm.
Výraz “bojové vozidlo pěchoty“ znamená bojové obrněné vozidlo určené a vybavené především k přepravě bojového pěchotního družstva, zpravidla umožňující vojákům vést střelbu z uzavřeného vozidla pod pancéřovou ochranou a vyzbrojené vezeným nebo organickým kanónem ráže nejméně 20 mm a někdy odpalovacím zařízením protitankových střel. Bojová vozidla pěchoty slouží jako hlavní zbraňový systém obrněných, mechanizovaných nebo motorizovaných pěchotních jednotek a útvarů pozemních sil.
Výraz “bojové vozidlo s těžkou výzbrojí“ znamená bojové obrněné vozidlo s vezenou nebo organickou zbrani pro přímou střelbu ráže nejméně 75 mm, mající prázdnou váhu nejméně 6,0 tuny a nepatřící mezi obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty ani bojové tanky.

(E) Výraz “váha prázdného vozidla“ znamená váhu vozidla bez váhy munice; paliva, oleje a mazadel; snímatelného reaktivního ochranného pancíře, náhradních dílů, nářadí a příslušenství; snímatelné brodící soupravy, posádky a jejích osobních zavazadel.

(F) Výraz “dělostřelectvo“ znamená velkorážní systémy schopné zasahovat pozemní“ cíle především nepřímou palbou. Takové dělostřelecké systémy poskytují základní palebnou podporu nepřímou střelbou vševojskovým útvarům.
Velkorážní dělostřelecké systémy jsou kanóny, houfnice, děla spojující charakteristiky kanónů a houfnic, minomety a raketomety ráže 100 mm a výše. Navíc v budoucnu jakýkoliv budoucí velkorážní systém pro přímou střelbu se sekundární možností účinné nepřímé střelby musí být započítán do dělostřeleckých úrovní.

(G) Výraz “rozmístěné konvenční ozbrojené síly“ znamená konvenční ozbrojené síly smluvní strany, rozmístěné v zóně aplikace na území jiné smluvní strany.

(H) Výraz “trvalé označené sklady“ znamená místo jasně definované fyzickými hraničeni, obsahující konvenční výzbroj a techniku omezovanou touto Smlouvou, která je započítána do celkových úrovní konvenční výzbroje a techniky, ale nepodléhá omezením Smlouvy na konvenční výzbroj a techniku v aktivních jednotkách.

(I) Výraz “mostní tank“ znamená samohybné obrněné transportní vozidlo-nosič, schopné vést a pomocí zabudovaného mechanismu pokládat a zvedat mostní konstrukci. Takové vozidlo s mostní konstrukcí pracuje jako integrovaný systém.

(J) Výraz “konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou“ znamená bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelectvo, bojové letouny a úderné vrtulníky podléhající početnímu omezení stanovenému v článcích IV, V a VI.

(K) Výraz “bojový letoun“ znamená letoun s pevnou nebo měnitelnou geometrii křidel, vyzbrojený a vybavený zasahovat čile pomoci řízených střel, neřízených raket, bomb, kanónů a kulometů nebo dalších ničivých zbrani, jakož i jakýkoliv typ nebo verzi takového letounu, provádějícího jiné vojenské činnosti, jako je průzkum nebo elektronický boj. Výraz “bojový letoun“ nezahrnuje cvičné letouny.

(L) Výraz “bojový vrtulník“ znamená letadlo s rotujícím křídlem vyzbrojené a vybavené zasahovat cíle nebo k provádění jiných vojenských činností. Výraz “bojový vrtulník“ zahrnuje úderné vrtulníky a vrtulníky -bojové podpory. Výraz “bojový vrtulník“ nezahrnuje neozbrojené dopravní vrtulníky.

(M) Výraz “úderný vrtulník“ znamená bojový vrtulník vybavený pro použití protitankových řízených střel a řízených střel vzduch-země nebo vzduch-vzduch, integrovaným systémem řízení a zaměřování palby těchto zbraní. Výraz “úderný vrtulník“ zahrnuje specializované úderné vrtulníky a víceúčelové úderné vrtulníky.

(N) Výraz “specializovaný úderný vrtulník“ znamená úderný vrtulník určený zejména pro používání řízených střel.

(O) Výraz “víceúčelový úderný vrtulník“ znamená úderný vrtulník určený k provádění různých vojenských činností a vybavený pro použití řízených střel.

(P) Výraz “vrtulník bojové podpory“ znamená bojový vrtulník, který nesplňuje kvalifikační požadavky na úderný vrtulník, ale který může být vybaven různou obrannou výzbrojí a zbraněmi proti plošným cílům, jako jsou kanóny, kulomety, neřízené rakety, bomby, kazetové bomby nebo který může být vybaven zařízením k plnění jiných vojenských činností.

(Q) Výraz “konvenční výzbroj a technika podléhající Smlouvě“ znamená bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelectvo, bojové letouny, cvičné letouny, neozbrojené cvičné letouny, bojové vrtulníky, neozbrojené dopravní vrtulníky, mostní tanky, vozidla podobná obrněnému transportéru, vozidla podobná bojovému vozidlu pěchoty, podléhající výměně informací v souladu s Protokolem o výměně informací.

(R) Výraz “ve výzbroji“ při jeho aplikaci na konvenční ozbrojené sily a konvenční výzbroj a techniku znamená bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelectvo, bojové letouny, cvičné letouny, neozbrojené cvičné letouny, bojové vrtulníky, neozbrojené dopravní vrtulníky, mostní tanky, vozidla podobná obrněnému transportéru, vozidla podobná bojovému vozidlu pěchoty nacházející se v zóně aplikace kromě těch, které jsou u organizaci určených a organizovaných k plněni funkci vnitřní bezpečnosti v míru nebo těch, která splňují některé z výjimek uvedených v článku III.

(S) Výraz “vozidlo podobné obrněnému transportéru“ a “vozidlo podobné bojovému vozidlu pěchoty“ znamená obrněné vozidlo na stejném podvozku a svým vzhledem podobné obrněnému transportéru nebo bojovému vozidlu pěchoty, které ale nemá kanón nebo dělo ráže 20 mm a větší, a které bylo konstruováno nebo upraveno tak, aby nemohlo přepravovat bojové pěchotní družstvo. Berouce v úvahu ustanovení Ženevské konvence “pro zlepšení podmínek raněných a nemocných vojenských osob v poli“ z 12. srpna 1949, které uděluje zvláštní statut sanitním vozidlům, pak sanitní obrněné transportéry se nebudou považovat za bojová obrněná vozidla, nebo vozidla podobná obrněnému transportéru.

(T) Výraz “místo snižování“ znamená přesně určené místo, kde se provádí snižování konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou v souladu s článkem VIII.

(U) Výraz “snižovací povinnost“ znamená počet konvenční výzbroje a techniky v každé kategorii omezované Smlouvou, kterou se smluvní strana zavazuje snížit v období 40 měsíců od vstupu Smlouvy v platnost, aby zabezpečila splněni článku VII.

2. Existující typy konvenční výzbroje a techniky, vztahující se k této Smlouvě jsou uvedeny v “Protokolu o existujících typech“. Seznamy existujících typů budou pravidelně aktualizovány v souladu s článkem XVI, odstavec 2, pododstavec (D) a části IV Protokolu o existujících typech. Taková aktualizace seznamů existujících typů nebude považována za doplňky k této Smlouvě.

3. Existující typy bojových vrtulníků uvedených v Protokolu o existujících typech budou kategorizovány v souladu s části I Protokolu o rekategorizaci vrtulníku.

Článek III

1. Pro účely této Smlouvy budou smluvní strany používat následující pravidla započítávání:

Všechny bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelectvo, bojové letouny a úderné vrtulníky, definované v článku II, v zóně aplikace budou podléhat početnímu omezení a dalším ustanovením uvedeným v článku IV, V a VI s výjimkou těch, které, v souladu s obvyklou praxi smluvní strany:

(A) jsou v procesu výroby, včetně výrobních zkoušek;

(B) se používají výlučně pro výzkum a vývoj;

(C) patři do historických sbírek;

(D) jsou připraveny k odeslání po vyřazení z používání v souladu s ustanovením článku IX;

(E) jsou připraveny, nebo jsou renovovány pro export nebo re-export a jsou dočasně umístěny v zóně aplikace. Takové bojové tanky, bojová obrněná vozidla,, dělostřelectvo, bojové letouny a úderné vrtulníky musí být umístěny kdekoli jinde mimo místa deklarovaná v souladu s ustanoveními části V Protokolu o výměně informaci, nebo ne na více než 10 takových deklarovaných místech, která byla oznámena v předchozí roční výměně informací. Ve druhém případě budou zřetelně odlišitelné od konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou.

(F) jsou začleněny do organizaci určených a organizovaných pro plněni funkci vnitřní bezpečnosti v míru jedná-li se o obrněné transportéry, bojová obrněná vozidla s těžkou výzbroji nebo víceúčelové úderné vrtulníky; nebo

(G) jsou v tranzitu přes zónu aplikace z míst mimo zóny aplikace do oblasti určení mimo zónu aplikace a nejsou v zóně aplikace déle než celkově sedm dni.

2. Pokud u jakýchkoliv z těchto bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřelectva, bojových letounů nebo úderných vrtulníků, jejichž oznámení je požadováno v části IV Protokolu o výměně informaci, smluvní strana oznámí neobvykle vysoký počet ve více než dvou následných ročních výměnách informaci, pak musí, je-li to požadováno, vysvětlit důvody ve Společné konzultativní skupině.

Článek IV

1. V zóně aplikace, jak je stanoveno v článku II, každá smluvní strana omezí a podle potřeby sníží počet svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřelectva, bojových letounů a úderných vrtulníků tak, že 40 měsíců po vstupu této Smlouvy v platnost a následně, pro skupinu smluvních stran, ke které patři, v souladu s článkem II, celkový počet nepřevýší:

(A) 20000 bojových tanků, z nichž ne více než 16500 bude v aktivních jednotkách;

(B) 30000 bojových obrněných vozidel, z nichž ne vlče než 27300 bude v aktivních jednotkách. Z 30000 bojových obrněných vozidel ne více než 18000 bude bojových vozidel pěchoty a bojových vozidel s těžkou výzbroji, z počtu bojových vozidel pěchoty a bojových vozidel s těžkou výzbroji ne více než 1500 bude bojových vozidel s těžkou výzbroji.

(C) 20000 dělostřeleckých systémů, z toho ne více než 17000 bude v aktivních jednotkách;

(D) 6800 bojových letounů a

(E) 2000 úderných vrtulníků.

Bojové tanky, bojová obrněná vozidla a dělostřelectvo mimo aktivní jednotky budou umístěny v trvalých označených skladech v souladu s článkem II a budou dislokovány jenom v zóně uvedené v odstavci 2 tohoto Článku. Tyto trvalé označené sklady mohou být také umístěny v části území Svazu sovětských socialistických republik, které zahrnuje Oděský vojenský okruh a jižní část Leningradského vojenského okruhu. V Oděském vojenském okruhu může být skladováno ne více než 400 bojových tanků a ne více než 500 dělostřeleckých systémů. V jižní části Leningradského vojenského okruhu může být takto skladováno ne více než 600 bojových tanků, ne více než 800 bojových obrněných vozidel, včetně ne více než 300 bojových obrněných vozidel jakýchkoli typů s tím, že zbytek budou tvořit obrněné transportéry a ne více než 400 dělostřeleckých systémů. Jižní částí Leningradského vojenského okruhu se rozumí území tohoto vojenského okruhu jižně od čáry východ-západ 60 stupňů 15 minut severní šířky.

2. V oblasti zahrnující celé území Evropy, včetně všech evropských ostrovních území, Belgického království, České a Slovenské Federativní Republiky, Dánského království včetně Faerských ostrovů, Francouzské republiky, Spolkové republiky Německo, Maďarské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Polské republiky, Portugalské republiky včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Španělského království včetně Kanárských ostrovů, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a části území Svazu sovětských socialistických republik západně od pohoří Ural, zahrnující Baltský, Běloruský, Karpatský, Kyjevský, Moskevský a Volžsko-Uralský vojenský okruh, každá smluvní strana omezí a podle potřeby sníží počet svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřelectva tak, aby 40 měsíců po vstupu Smlouvy v platnost a následně pro skupinu smluvních stran, ke které patří, celkový počet nepřesáhl:

(A) 15300 bojových tanků, z toho ne více než 11800 v aktivních jednotkách;

(B) 24100 bojových obrněných vozidel, z toho ne více než 21400 v aktivních jednotkách; a

(C) 14000 dělostřeleckých systémů, z toho ne více než 11000 v aktivních jednotkách.

3. V oblasti zahrnující celé území Evropy, včetně všech evropských ostrovních území, Belgického království, České a Slovenské Federativní Republiky, Dánského království včetně Faerských ostrovů, Francouzské republiky, Spolkové republiky Německo, Maďarské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Polské republiky, Portugalské republiky včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Španělského království včetně Kanárských ostrovů, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a části území Svazu sovětských socialistických republik, zahrnující Baltský, Běloruský, Karpatský a Kyjevský vojenský okruh, každá smluvní strana omezí a podle potřeby sníží počet svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřelectva tak, aby 40 měsíců po vstupu Smlouvy v platnost a následně pro skupinu smluvních stran, ke které patři, celkový počet v aktivních jednotkách nepřesáhl:

(A) 10300 bojových tanků;

(B) 19260 bojových obrněných vozidel; a

(C) 9100 dělostřeleckých systémů;

(D) v Kyjevském vojenském okruhu celkový počet v aktivních jednotkách a v trvalých označených skladech dohromady nepřekročí:

(1) 2250 bojových tanků;

(2) 2500 bojových obrněných vozidel; a

(3) 1500 dělostřeleckých systémů.

4. V oblasti zahrnující celé území Evropy, včetně všech evropských ostrovních území, Belgického království, České a Slovenské Federativní Republiky, Spolkové republiky Německo, Maďarské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království a Polské republiky, každá smluvní strana omezí a podle potřeby sníží počet svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřelectva tak, aby 40 měsíců po vstupu Smlouvy v platnost a následně pro skupinu smluvních stran, ke které patři, celkový počet v aktivních jednotkách nepřesáhl:

(A) 7500 bojových tanků;

(B) 11250 bojových obrněných vozidel; a

(C) 5000 dělostřeleckých systémů.

5. Smluvní strany patřící do stejné skupiny smluvních stran mohou umístit bojové tanky, bojová obrněná vozidla a dělostřelecké systémy v aktivních jednotkách v každé z oblasti popsané v tomto článku a v článku V, odstavci 1, pododstavci (A) až do výše početního omezení pro tuto oblast, shodující se s maximálními národními úrovněmi, oznámenými v souladu s článkem VII, a za předpokladu, že žádná smluvní strana nemá konvenční ozbrojené sily rozmístěné na území jiné smluvní strany bez svolení této smluvní strany.

6. Jestliže je u skupiny smluvních stran celkový počet bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřelectva v aktivních jednotkách v zóně popsané v odstavci 4 tohoto článku menši než početní omezení stanovené v odstavci 4 tohoto článku, a s podmínkou, že žádné smluvní straně se takto neznemožňuje dosáhnout jejich maximálních národních úrovni, oznámených v souladu s článkem VII odstavce 2, 3 a 5, pak počty rovnající se rozdílu mezi celkovým počtem v každé kategorii bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřelectva a stanoveným početním omezením pro tuto zónu, mohou být umístěny smluvními stranami patřícími k té skupině států v zóně uvedené v odstavci 3 tohoto článku a v souladu s početními omezeními stanovenými v odstavci 3 tohoto článku.

Článek V

1. Zajistit, aby bezpečnost každé smluvní strany nebyla ohrožena v žádné fázi:

(A) V zóně zahrnující celé území Evropy, včetně všech evropských ostrovních území, Bulharské republiky, Helénské republiky, Islandské republiky, Norského království, Rumunska, části Turecké republiky v zóně aplikace a části Svazu sovětských socialistických republik, zahrnující Leningradský, Oděský, Zakavkazský a Severokavkazský vojenský okruh, každá smluvní strana omezí a podle potřeby sníží počet svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřelectva tak, aby 40 měsíců po vstupu této Smlouvy v platnost a následně, nepřesáhl pro skupinu smluvních stran, ke které patři, celkový počet v aktivních jednotkách rozdíl mezi celkovým početním omezením, stanoveným v článku IV, odstavec 1 a omezením v článku IV, odstavec 2, tj.:

(1) 4700 bojových tanků;

(2) 5900 bojových obrněných vozidel; a

(3) 6000 dělostřeleckých systémů.

(B) Bez ohledu na omezení stanovené v pododstavci (A) tohoto odstavce, může smluvní strana nebo smluvní strany dočasně umístit na území patřící členům stejné skupiny smluvních stran v zóně uvedené v pododstavci (A) tohoto odstavce dodatečný celkový počet v aktivních jednotkách pro každou skupinu smluvních stran, který nepřesáhne:

(1) 459 bojových tanků;

(2) 723 bojových obrněných vozidel; a

(3) 420 dělostřeleckých systémů; a

(C) za předpokladu, že každá skupina smluvních stran nerozmístí vice než jednu třetinu těchto dodatečných celkových počtů na území smluvní strany, nacházejícím se v oblasti uvedené v pododstavci (A) tohoto odstavce, t.j.:

(1) 153 bojových tanků;

(2) 241 bojových obrněných vozidel; a

(3) 140 dělostřeleckých hlavni.

2. Všem ostatním smluvním stranám budou nejpozději v počátku rozmísťování smluvní stranou nebo smluvními stranami provádějícími rozmístěni a přijímající smluvní stranou nebo smluvními stranami poskytnuty notifikace, ve kterých bude uveden celkový počet rozmístěných tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřelectva. Smluvní strana nebo smluvní strany, které rozmísťuji, a smluvní strana nebo smluvní strany přijímající rozmístěni, musí uvědomit také všechny ostatní smluvní strany do 30 dnů po stažení těch bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřelectva, které byly dočasně rozmístěny.

Článek VI

V zájmu zajištěni, aby žádná jednotlivá smluvní strana neměla vice než přibližně jednu třetinu konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou v zóně aplikace, každá smluvní strana omezí a v případě potřeby sníží počet svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřelectva, bojových letounů a úderných vrtulníků tak, aby 40 měsíců po vstupu Smlouvy v platnost a následně počet v zóně aplikace pro tuto smluvní stranu nepřesáhl:

(A) 13300 bojových tanků;

(B) 20000 bojových obrněných vozidel;

(C) 13700 dělostřeleckých systémů;

(D) 5150 bojových letounů;

(E) 1500 úderných vrtulníků.

Článek VII

1. Aby omezení stanovená v článku IV, V a VI nebyla překročena, žádná smluvní strana, počínaje 40. měsícem po vstupu Smlouvy v platnost, nesmí překročit maximální předem dohodnuté úrovně odsouhlasené ve své skupině smluvních stran v souladu s odstavcem 7 tohoto článku pro své úrovně konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, které notifikoval v souladu s ustanovením tohoto článku.

2. Každá smluvní strana při podpisu této Smlouvy oznámí všem ostatním smluvním stranám maximální úrovně své konvenční výzbroje a techniky omezované touto Smlouvou. Oznámení o maximálních úrovních konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, poskytnuté při podepsání této Smlouvy každou smluvní stranou, zůstane v platnosti až do data uvedeného v následujícím oznámení podle odstavce 3 tohoto článku.

3. V souladu s omezeními stanovenými v článku IV, V a VI má každá smluvní strana právo změnit maximální národní úrovně konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou. Jakákoliv změna v maximálních národních úrovních smluvní strany musí být oznámena smluvní stranou všem ostatním smluvním stranám nejméně 90 dní před datem určeným v oznámení, ke kterému se taková změna uskuteční. Aby se nepřekročila jakákoli omezení stanovená v článku IV a V, musí jakémukoliv zvýšení maximálních národních úrovní smluvní strany, které by mohlo způsobit překročení tohoto omezení, předcházet, nebo je doprovázet, odpovídající snížení dříve oznámených maximálních národních úrovní konvenční výzbroje a techniky omezovaných Smlouvou, jedné nebo více smluvních stran, patřících do stejné skupiny smluvních stran. Oznámení o změně v maximálních národních úrovních zůstává v platnosti od data uvedeného v oznámení až do data uvedeného v následujícím oznámení o změně podle tohoto odstavce.

4. Každá notifikace požadovaná v souladu s odstavcem 2 nebo 3 tohoto článku o bojových obrněných vozidlech musí rovněž obsahovat maximální počty bojových vozidel pěchoty a bojových vozidel s těžkou výzbroji smluvní strany poskytující notifikaci.

5. Devadesát dnů před skončením 40-ti měsíční lhůty snížení určeného v článku VIII, a následně k době jakéhokoliv oznámení o změně podle odstavce 3 tohoto článku musí každá smluvní strana oznámit maximální úrovně počtů svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřelectva v každé zóně uvedené v článku IV, odstavec 2 až 4 a v článku V, odstavec 1, pododstavec (A).

6. Snížení počtu konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou u některé smluvní strany a podléhající oznámení podle Protokolu o výměně informaci, nebude samo o sobě poskytovat právo jiné smluvní straně zvýšit své maximální národní úrovně podléhající oznámení podle tohoto článku.

7. Odpovědnost za to, že nebudou překročeny maximální národní úrovně podle ustanovení tohoto článku, je výhradně věci každé jednotlivé smluvní strany. Smluvní strany patřící do stejné skupiny smluvních stran budou provádět vzájemné konzultace tak, aby zajistily, že maximální národní úrovně notifikované podle ustanovení tohoto článku, považované společně za přiměřené, nepřekračují omezení předepsaná v článku IV, V a VI.

Článek VIII

1. Početní omezení stanovené v článku IV, V a VI, budou dosažena pouze za pomoci snižování v souladu s Protokolem o sníženi, Protokolem o rekategorizaci vrtulníků, Protokolem o reklasifikaci letounů, Poznámkou pod čarou v části I, odstavec 2, pododstavec (A) Protokolu o existujících typech a Protokolu o inspekci.

2. Kategorie konvenční výzbroje a techniky, které podléhají snížení, jsou bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy, bojové letouny a úderné vrtulníky. Specifické typy jsou uvedeny v Protokolu o existujících typech.

(A) Bojové tanky a bojová obrněná vozidla budou sníženy destrukci, konverzi pro nevojenské účely, statickým umístěním jako exponáty, použitím jako pozemní cíle nebo, v případě obrněných transportérů, jejich modifikaci v souladu s poznámkou pod čarou v části I, odstavec 2, pododstavec (A) Protokolu o existujících typech;

(B) dělostřelecké systémy budou sníženy destrukci nebo statickým umístěním nebo, v případě samohybného dělostřelectva, použitím jako pozemní cíle;

(C) bojové letouny budou sníženy destrukcí, statickým umístěním jako exponáty, použitím pro účely pozemní výuky nebo, v případě zvláštních vzorů nebo verzí cvičných bojových letounů, jejich reklasifikací na neozbrojené cvičné letouny;

(D) specializované úderné vrtulníky budou sníženy destrukcí, statickým umístěním jako exponáty nebo použitím pro účely pozemní výuky;

(E) víceúčelové úderné vrtulníky budou sníženy destrukcí, statickým umístěním jako exponáty, použitím pro účely pozemní výuky nebo rekategorizací.

3. Konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou bude považována za sníženou po provedení úkonů uvedených v Protokolech, jejichž seznam je v odstavci 1 tohoto článku a po oznámení, které je vyžadováno těmito Protokoly. Výzbroj a technika takto snížená nebude více započítávána do početních omezení podle stanovených článků IV, V a VI.

4. Snížení se uskuteční ve třech fázích a skončí nejpozději 40 měsíců poté, co tato Smlouva vstoupí v platnost tak, že:

(A) do konce první fáze sníženi, t.j. nejpozději do 16 měsíců poté, co tato Smlouva vstoupí v platnost, každá smluvní strana zajisti, že bude sníženo nejméně 25 procent z její celkové snižovací povinnosti v každé z kategorii konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou;

(B) do konce druhé fáze snižování, t.j. nejpozději do 28 měsíců poté, co tato Smlouva vstoupí v platnost, každá smluvní strana zajisti, že bude sníženo nejméně 60 procent z celkové snižovací povinnosti v každé z kategorii konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou;

(C) do konce třetí fáze snižování, t.j. nejpozději 40 měsíců poté, co tato Smlouva vstoupí v platnost, každá smluvní strana dokonči snižování své celkové snižovací povinnosti v každé z kategorii konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou. Smluvní strany provádějící konverzi pro nevojenské účely zajisti, aby konverze všech bojových tanků podle části VIII Protokolu o sníženi, byla dokončena do konce třetí fáze snižování; a

(D) bojová obrněná vozidla, považovaná za snížená tím, že byla částečně zničena v souladu s části VIII, odstavec 6 Protokolu o sníženi, budou zcela konvertována k nevojenským účelům nebo zničena v souladu s části IV Protokolu o sníženi, nejpozději 64 měsíců poté, co tato Smlouva vstoupí v platnost.

5. Přítomnost konvenční výzbroje a techniky, omezované Smlouvou, která má být snížena, bude deklarována v zóně aplikace při výměně informace při podpisu této Smlouvy.

6. Každá smluvní strana musí oznámit všem ostatním smluvním stranám svoji snižovací povinnost nejpozději do 30 dnů po vstupu této Smlouvy v platnost.

7. S výjimkou ustanovení odstavce 8 tohoto článku nebude snižovací povinnost smluvní strany v každé kategorii menši než rozdíl mezi jeho počty, které byly notifikovány v souladu s Protokolem o výměně informaci při podpisu nebo při vstupu této Smlouvy v platnost, a maximálními národními úrovněmi notifikovanými podle článku VII podle toho, který údaj je vyšší.

8. Po každé následné revizi počtů výzbroje a techniky smluvní strany, notifikovaných v souladu s Protokolem o výměně informaci nebo jejich nejvyšších národních úrovní notifikovaných v souladu s článkem VII, bude následovat oznámení úpravy jeho snižovací povinnosti. Jakékoliv oznámení o snížení snižovací povinnosti smluvní strany bude bud předcházet, nebo doprovázet, oznámení odpovídající zvýšení počtů nepřesahujících maximální národní úrovně notifikované podle článku VII jednou nebo více smluvními stranami patřícími ke stejné skupině smluvních stran, nebo oznámení o odpovídajícím zvýšení snižovací povinnosti jedné nebo více takovýchto smluvních stran.

9. Při vstupu této Smlouvy v platnost každá smluvní strana uvědomí ostatní smluvní strany, v souladu s Protokolem o výměně informací, o rozmístění svých míst snižování včetně těch, kde bude prováděna konečná konverze bojových tanků a bojových obrněných vozidel pro nevojenské účely.

10. Každá smluvní strana má právo určit tolik míst snižování, kolik si bude přát, přehodnotit bez omezení označení takových míst snižování a provádět snižování a konečnou konverzi maximálně na 20 místech současně. Smluvní strany mají právo společně používat nebo vytvářet společná místa snižování podle vzájemné dohody.

11. Nehledě na ustanovení odstavce 10 tohoto článku, během období kontroly základních údajů, t.j. od doby, kdy tato Smlouva vstoupila v platnost do 120 dnů po vstupu Smlouvy v platnost, nebude snižování prováděno současně na více než dvou snižovacích místech u každé smluvní strany.

12. Snižování konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou se bude provádět na místech snižování v zóně aplikace není-li jinak stanoveno v Protokolech, uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

13. Proces snižování, včetně výsledků konverze konvenčních zbraní a techniky pro nevojenské účely, podléhá inspekci bez práva odmítnutí, v souladu s Protokolem o inspekci, jak během snižovacího období, tak během 24 měsíců následujících po snižovacím období.

Článek IX

1. Kromě vyvedení z výzbroje v souladu s ustanoveními článku 7III, bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelectvo, bojová letadla a úderné vrtulníky v zóně aplikace budou vyvedeny z výzbroje pouze vyřazením, zajišťujícím, že:

(A) takováto výzbroj a technika, omezovaná Smlouvou, je určena k vyřazení a čeká na likvidaci na ne více než osmi místech, která budou notifikována jako deklarovaná místa v souladu s Protokolem o výměně informací,- a budou určena v notifikaci jako shromažďovací prostory, pro vyřazenou výzbroj a techniku, omezovanou Smlouvou. Jestliže místa obsahující konvenční výzbroj a techniku omezovanou Smlouvou vyřazenou z výzbroje obsahují rovněž jakoukoliv jinou konvenční výzbroj a techniku podléhající Smlouvě, vyřazená konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou bude zvláště odlišena; a

(B) počty takovéto vyřazené konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou nepřesáhnou, v případě kterékoliv jednotlivé jednotlivé smluvní strany, jedno procento jejího notifikovaného počtu konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, anebo celkově 250, z čehož ne více než 200 mohou být bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy podle toho, který údaj je vyšší, a ne více než 50 budou úderné vrtulníky a bojové letouny.

2. Notifikace vyřazení bude zahrnovat počty a typy konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou a místo vyřazení a bude poskytnuta všem ostatním smluvním stranám v souladu s částí IX, odstavce 1, pododstavce (B) Protokolu o výměně informací.

Článek X

1. Trvalé označené sklady se notifikují, v souladu s Protokolem o výměně informací, všem smluvním stranám tou smluvní stranou, které náleží konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou, nacházející se v trvalých označených skladech. Notifikace bude obsahovat název a dislokaci, včetně zeměpisných souřadnic trvalých označených skladů, počty podle typů každé kategorie konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou na každém skladovacím místě.

2. V trvalých označených skladech mohou být pouze zařízení potřebná pro skladování a údržbu výzbroje a techniky (např. skladiště , garáže, dílny, přidružené sklady a další zabezpečovací zařízení). Trvalé označené sklady nebudou zahrnovat střelnice ani výcvikové prostory pro konvenční výzbroj a techniku omezovanou Smlouvou. V trvalých označených skladech bude uložena pouze výzbroj a technika, která je ve výzbroji konvenčních ozbrojených sil smluvní strany.

3. Každý trvalý označený sklad bude mít jasně vyznačeny fyzické hranice, které budou tvořeny souvislým obvodovým plotem nejméně 1,5 metru vysokým. Obvodový plot bude mít ne více než tři brány, které budou představovat jediný vstup a výstup pro výzbroj a techniku.

4. Konvenční výzbroj a technika, omezovaná Smlouvou a umístěná v prostoru trvalých označených skladů, bude započítávána jako konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou, která není u aktivních jednotek, včetně případů, kdy tyto jsou dočasně vyjmuty v souladu s odstavci 7, 8, 9 a 10 tohoto článku. Konvenční výzbroj a technika, omezovaná Smlouvou a skladovaná jinde než v trvalých označených skladech, bude započítávána jako konvenční výzbroj a technika omezovaná touto Smlouvou u aktivních jednotek.

5. Aktivní jednotky nebo útvary nebudou dislokovány uvnitř trvalých označených skladů, vyjma případů stanovených odstavcem 6 tohoto článku.

6. Pouze osoby zodpovědné za bezpečnost a provoz trvalých označených skladů, nebo za údržbu výzbroje a techniky v nich skladované, budou umístěny uvnitř trvalých označených skladů.

7. Za účelem údržby, oprav nebo modifikace konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou a umístěné uvnitř trvalých označených skladů, má každá smluvní strana právo, bez předchozí notifikace, vyjmout a ponechat mimo tyto trvalé označené sklady současně až 10 procent, zaokrouhleno na nejbližší celé číslo, z notifikovaného množství každé kategorie konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou v každém trvalém označeném skladu, nebo 10 kusů konvenční výzbroje omezované Smlouvou v každé kategorii v každém trvalém označeném skladu podle toho, který údaj je nižší.

8. Kromě případu stanovených odstavcem 7 tohoto článku, žádná smluvní strana nesmí vyjmout konvenční výzbroj a techniku omezovanou Smlouvou z trvalých označených skladů, aniž by uvědomila ostatní smluvní strany, nejméně 42 dnů před takovým vyjmutím. Notifikaci provede smluvní strana, které konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou patři. Tato notifikace musí obsahovat:

(A) místo trvalého označeného skladu, z něhož má být vyjmuta konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou, počty a typy konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou v každé kategorii, která má být vyjmuta;

(B) data vyjmutí a navrácení konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou; a

(C) plánované umístěni a použiti konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou v době, kdy se nachází mimo trvalý označený sklad.

9. Kromě případů stanovených v odstavci 7 tohoto článku, souhrnné počty konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, vyjmuté smluvními stranami, patřícími ke stejné skupině z trvalých označených skladů a umístěné mimo ně, nesmí současně překročit následující úrovně:

(A) 550 bojových tanků;

(B) 1000 bojových obrněných vozidel;

(C) 300 kusů dělostřeleckých systémů.

10. Konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou a vyjmutá z trvalých označených skladů podle odstavců 8 a 9 tohoto článku, bude vrácena do trvalých označených skladů ne později než 42 dni po jejím vyjmutí, kromě těch konvenčních zbrani a techniky omezovaných Smlouvou, které byly vyjmuty za účelem průmyslové rekonstrukce. Tyto kusy budou vráceny do trvalých označených skladů bezprostředně po dokončení rekonstrukce.

11. Každá smluvní strana má právo vyměnit konvenční výzbroj a techniku omezovanou Smlouvou a umístěnou v trvalých označených skladech. Každá smluvní strana uvědomí všechny ostatní smluvní strany na začátku výměny o počtu, umístěni, typu a použiti vyměňované konvenční výzbroje a techniky.

Článek XI

1. Každá smluvní strana omezí počty svých mostních tanků tak, aby 40 měsíců poté, co tato Smlouva vstoupí v platnost a následně celkový počet mostních tanků v aktivních jednotkách v zóně aplikace pro skupinu smluvních stran, ke které patři, nepřesáhl 740.

2. Všechny mostní tanky v zóně aplikace, které překračují celkový počet uvedený v odstavci 1 tohoto článku pro každou skupinu smluvních stran, budou umístěny v trvalých označených skladech, jak je stanoveno v článku II“. Jsou-li mostní tanky umístěny v trvalých označených skladech bud samostatně, nebo spolu s konvenční výzbroji a technikou omezovanou Smlouvou, platí ustanovení článku X, odstavce 1 až 6 jak pro mostní tanky, tak i pro konvenční zbraně a techniku omezovanou touto Smlouvou. Mostní tanky umístěné v trvalých označených skladech nebudou považovány za zařazené u aktivních jednotek.

3. S výjimkou případů stanovených v odstavci 6 tohoto článku, mostní tanky mohou být vyjmuty podle ustanovení odstavce 4 a 5 tohoto článku z trvalých označených skladů pouze po uvědomění všech ostatních smluvních stran nejméně 42 dnů před vyjmutím. Toto oznámení stanoví:

(A) místa trvalých označených skladů, z nichž mají být mostní tanky vyjmuty, a počty mostních tanků, které mají být vyjmuty z každého takového místa;

(B) data vyjmutí mostních tanků a jejich vrácení do trvalých označených skladů; a

(C) plánované použití mostních tanků během období jejich vyjmutí z trvalých označených skladů.

4. Kromě případů stanovených v odstavci 6 tohoto článku, mostní tanky vyjmuté z trvalých označených skladů budou do nich vráceny ne později než 42 dnů po skutečném datu jejich vyjmutí.

5. Celkový počet mostních tanků vyjmutých a nacházejících se mimo trvalé označené sklady každou skupinou smluvních stran nesmí být současně vyšší než 50.

6. Smluvní strany mají právo, za účelem údržby nebo modifikace, vyjmout a mít mimo trvale označené sklady současně až 10 procent, zaokrouhleno na nejbližší celé číslo svého hlášeného počtu mostních tanků v každém trvalém označeném skladu, nebo 10 mostních tanků z každého trvalého označeného skladu, vždy však údaj, který je nižší.

7. V případě přírodních katastrof, zahrnujících záplavy nebo poškození stálých mostů, mají smluvní strany právo vyjmout mostní tanky z trvalých označených skladů. Notifikace musí být ostatním smluvním stranám předána současně s vyjmutím.

Článek XII

1. Bojová vozidla pěchoty smluvní strany vlastněná organizacemi smluvní strany a zformovaná k plnění úkolů vnitřní bezpečnosti v době míru, která však nejsou zformována a organizována pro pozemní boj proti vnějšímu nepříteli, nejsou touto Smlouvou omezována. Přes výše uvedené ustanovení s cílem posílit plnění této Smlouvy a zabezpečit, aby počty takové výzbroje - u uvedených organizací nebyly použity k obcházení ustanovení této Smlouvy, jakákoliv takováto výzbroj převyšující 1000 bojových vozidel pěchoty a přidělená smluvní stranou organizacím určeným a zformovaným k plnění úkolů vnitřní bezpečnosti v době míru bude tvořit součást povolených počtů uvedených v článcích IV, V a VI. Ne více než 600 takovýchto bojových vozidel pěchoty smluvní strany, přidělených takovýmto organizacím, může být umístěno v části zóny aplikace uvedené v článku V, odstavec 1, pododstavec (A). Každá smluvní strana dále zajistí, že takovéto organizace nebudou zvyšovat svoji bojeschopnost nad rámec požadavků nutných ke splnění úkolů vnitřní bezpečnosti.

2. Smluvní strana, která hodlá převést bojové tanky, bojová vozidla pěchoty, dělostřelecké systémy, bojové letouny, úderné vrtulníky a mostní tanky, které jsou ve výzbroji jejich konvenčních ozbrojených sil jiné organizaci svého státu, která není součástí jeho konvenčních ozbrojených sil, uvědomí o tom všechny ostatní smluvní strany nejpozději k datu, kdy toto přidělení uskuteční. Toto uvědomění musí obsahovat skutečné datum převedení, datum, kdy dotyčná výzbroj je fyzicky převedena, stejně jako počty podle typů převáděné konvenční výzbroje a techniky omezované touto Smlouvou.

Článek XIII

1. Pro zajištění kontroly plnění ustanovení této Smlouvy, každá smluvní strana zajistí notifikaci a výměnu informací týkající se její konvenční výzbroje a techniky v souladu s Protokolem o výměně informací.

2. Tato notifikace a výměna informací se uskuteční v souladu s článkem XVII.

3. Každá smluvní strana bude odpovědna za své vlastní informace, převzetí takových informací a notifikace neznamená uznání nebo souhlas s poskytnutou informací.

Článek XIV

1. Pro zajištění kontroly plnění ustanovení této Smlouvy, každá smluvní strana bude mít právo provádět a povinnost přijmout v zóně aplikace inspekce v souladu s ustanoveními Protokolu o inspekci.

2. Účelem inspekcí bude:

(A) ověřit, na základě poskytnutých informací v souladu s Protokolem o výměně informací, jak smluvní strany plní početní omezení stanovená v článcích IV, V a VI;

(B) monitorovat proces snižování bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřelectva, bojových letounů a úderných vrtulníků prováděný v místech snižování v souladu s článkem VIII a s Protokolem o snižování; a

(C) monitorovat certifikaci rekategorizovaných víceúčelových úderných vrtulníků a reklasifikovaných cvičných bojových letounů provedenou podle Protokolu o rekategorizaci vrtulníků a Protokolu o reklasifikaci letounů.

3. Žádná smluvní strana nebude vykonávat práva, uvedená v odstavci 1 a 2 tohoto článku, vůči smluvním stranám, které patři do té skupiny smluvních stran, do které patři i ona sama tak, aby se obcházely cíle kontrolního režimu.

4. V případě společné inspekce provedené vlče než jednou smluvní stranou bude jedna z nich odpovědna za dodržení ustanovení této Smlouvy.

5. Počet inspekci podle části VII a VIII Protokolu o inspekcích, které každá smluvní strana má právo provádět a povinnost přijímat v průběhu každého stanoveného období, bude určen v souladu s ustanoveními části II zmíněného Protokolu.

6. Po uplynutí 120-denního období prověrky konečných úrovni má každá smluvní strana právo provádět a každá smluvní strana s územím uvnitř zóny aplikace povinnost přijmout dohodnutý počet leteckých inspekci v rámci zóny aplikace. Takovéto dohodnuté počty a jiná příslušná opatření budou upřesněna během jednání uvedených v článku XVIII.

Článek XV

1. Pro zajištěni kontroly plněni ustanovení této Smlouvy má smluvní strana právo použit mimo postupy uvedené v článku XIV, národní a mnohonárodní technické prostředky kontroly, které má k dispozici, a to způsobem shodným s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

2. Smluvní strana nebude rušit národní a mezinárodni technické prostředky kontroly jiné smluvní strany, operující v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3. Smluvní strana nebude používat opatření utajení, která by znemožňovala kontrolu plnění ustanovení této Smlouvy národními a mnohonárodními technickými prostředky kontroly jiné smluvní strany, která postupuje v souladu s odstavcem 1 tohoto článku. Tato povinnost se nevztahuje na krytí a maskování činností spojených s normálním výcvikem vojsk, údržbou nebo činností s použitím konvenční výzbroje a techniky omezované touto Smlouvou.

Článek XVI

1. K prosazení cílů a k naplnění ustanovení této Smlouvy smluvní strany tímto ustanovují Společnou konzultativní skupinu.

2. V rámci Společné konzultativní skupiny smluvní strany budou:

(A) předkládat dotazy ohledně dodržování, případně možného obcházení ustanovení této Smlouvy;

(B) hledat řešení nejasnosti a různého výkladu, které se mohou projevit ve způsobu plnění této Smlouvy;

(C) zvažovat a podle možností se dohodnout na opatřeních směřujících ke zvýšení životnosti a účinnosti této Smlouvy;

(D) aktualizovat seznamy obsažené v Protokolu o existujících typech, jak to vyžaduje článek II, odstavec 2;

(E) řešit technické otázky, aby se našly společné postupy smluvních stran ve způsobu plnění této Smlouvy;

(F) vypracovávat nebo revidovat, podle potřeby, pravidla postupů pracovní metody, škálu rozdělení výdajů Společné konzultativní skupiny a konferencí svolaných podle této Smlouvy a rozdělení nákladů na inspekce mezi smluvní strany;

(G) zvažovat a vypracovávat přiměřená opatření k zajištěni, že informace obdržené prostřednictvím výměny informaci mezi smluvními stranami nebo jako výsledek inspekci podle této Smlouvy budou použity výhradně pro účely stanovené touto Smlouvou, přitom se budou brát v úvahu zvláštní požadavky každé smluvní strany ve věci zabezpečení informaci;

(H) zvažovat, na žádost kterékoliv smluvní strany, každou záležitost, kterou si smluvní strana přeje navrhnout k prozkoumání na jakékoliv konferenci, svolané v souladu s článkem XXI, takovýto návrh nebude na úkor práva kterékoliv smluvní strany využit postup uvedený v článku XXI; a

(I) zvažovat sporné záležitosti vzniklé při plněni této Smlouvy.

3. Každá smluvní strana má právo předložit Společné konzultativní skupině a zařadit na program jejího jednání jakoukoliv záležitost vztahující se k této Smlouvě.

4. Společná konzultativní skupina bude přijímat rozhodnutí, nebo předkládat doporučeni, na základě konsensu. Konsensus bude chápán jako neexistence jakékoliv námitky ze strany kteréhokoliv představitele smluvní strany ve věci přijeti rozhodnutí nebo předložení doporučeni.

5. Společná konzultativní skupina může navrhovat ke zvážení a potvrzení v souladu s článkem XX dodatky k této Smlouvě. Společná konzultativní skupina může rovněž odsouhlasit zlepšení směřující k větší uplatnitelnosti a účinnosti této Smlouvy v souladu s jejími ustanoveními. Pokud se takováto zlepšení netýkají pouze drobnosti administrativní nebo technické povahy, budou podléhat zvážení a potvrzeni, v souladu s článkem XX, dřive než budou moci vstoupit v platnost.

6. Nic v tomto článku nesmí být vykládáno jako zakazující kterékoliv smluvní straně nebo omezující kteroukoliv smluvní stranu požadovat informace nebo uskutečňovat konzultace s jinými smluvními stranami o záležitostech vztahujících se k této Smlouvě a jejímu plnění jinak, než přes Společnou konzultativní skupinu.

7. Společná konzultativní skupina se bude řídit postupy uvedenými v Protokolu o Společné konzultativní skupině.

Článek XVII

Smluvní strany budou předávat informace a notifikace, požadované touto Smlouvou, v písemné formě. Použiji diplomatických cest nebo jiných dohodnutých oficiálních způsobů, zejména komunikační sítě zřízené podle zvláštního ujednání.

Článek XVIII

1. Smluvní strany po podpisu této Smlouvy budou pokračovat v jednáních o konvenčních ozbrojených silách se stejným mandátem a s cílem dále tuto Smlouvu rozvíjet.

2. Cílem těchto jednání bude uzavřít smlouvu o dodatečných opatřeních zaměřených k dalšímu posílení bezpečnosti a stability v Evropě a v souladu s mandátem zařadit opatření k omezení počtu vojsk v jejich konvenčních ozbrojených silách v zóně aplikace.

3. Smluvní strany se budou snažit uzavřít tato jednání nejpozději do následné schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která se má uskutečnit v Helsinkách v roce 1992.

Článek XIX

1. Tato Smlouva má neomezenou dobu platnosti. Může být nahrazena další smlouvou.

2. Každá smluvní strana má při uplatňování své národní suverenity právo odstoupit od této Smlouvy, pokud dojde k závěru, že mimořádné události vztahující se k předmětu této Smlouvy ohrožují její nejvyšší zájmy. Smluvní strana, která zamýšlí odstoupit, oznámí toto své rozhodnutí Depozitáři a všem ostatním smluvním stranám. Toto oznámení bude předáno nejméně 150 dní před zamýšleným odstoupením od této Smlouvy. Oznámení musí obsahovat prohlášení o mimořádných událostech, které smluvní strana považuje za ohrožení svých nejvyšších zájmů.

3. Každá smluvní strana má, zvláště při uplatňování své národní suverenity, právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže jiná smluvní strana zvýši počty svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřelectva, bojových letounů nebo úderných vrtulníků, jak je uvedeno v článku II, nad rámec rozsahu omezení této Smlouvy v takovém měřítku, že to představuje zřejmé ohrožení rovnováhy sil v zóně aplikace.

Článek XX

1. Každá smluvní strana může navrhnout dodatky k této Smlouvě. Text navržených dodatků bude předložen Depozitáři, který jej rozšíří mezi ostatní smluvní strany.

2. Je-li dodatek schválen všemi smluvními stranami, pak vstoupí v platnost v souladu s procedurami uvedenými v článku XXII, který upravuje vstup této Smlouvy v platnost.

Článek XXI

1. Čtyřicet šest měsíců poté, co tato Smlouva vstoupí v platnost a následně v pětiletých intervalech svolá Depozitář konferenci smluvních stran k projednání provádění této Smlouvy.

2. Depozitář svolá mimořádnou konferenci smluvních stran, bude-li o to požádán kteroukoliv smluvní stranou, která dojde k závěru, že vznikly mimořádné okolnosti ve vztahu k této Smlouvě, zvláště v případě, kdy smluvní strana oznámila svůj úmysl vystoupit ze své skupiny smluvních stran nebo připojit se k jiné skupině smluvních stran, jak je uvedeno v článku II, odstavec 1, pododstavec (A) . Aby bylo umožněno ostatním smluvním stranám připravit se na tuto konferenci, musí žádost obsahovat důvod, proč dotyčná smluvní strana považuje mimořádnou konferenci za potřebnou. Konference posoudí okolnosti uvedené v žádosti a jejich vliv na provádění této Smlouvy. Konference bude zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti a, pokud nerozhodne jinak, nebude trvat déle než tři týdny.

3. Depozitář svolává konferenci smluvních stran ke zvážení dodatku navrženého podle článku XX, je-li o to požádán třemi, nebo vice smluvními stranami. Takováto konference bude zahájena nejpozději 21 dnů po obdržení potřebných žádostí.

4. V případě, že některá smluvní strana oznámí své rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy podle Článku XIX, svolá Depozitář konferenci smluvních stran, která bude zahájena nejpozději 21 dnů po obdržení oznámení o odstoupení, s cílem zvážit otázky spojené s odstoupením od Smlouvy.

Článek XXII

1. Tato Smlouva podléhá ratifikaci každou smluvní stranou v souladu s jejími ústavními postupy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Nizozemského království, tímto určené Depozitářem.

2. Tato Smlouva vstoupí v platnost 10 dní po uložení Ratifikačních listin všemi smluvními stranami uvedenými v preambuli této Smlouvy.

3. Depozitář bude bezodkladně informovat všechny smluvní strany o:

(A) uložení každé ratifikační listiny;

(B) vstupu v platnost této Smlouvy;

(C) každém odstoupení v souladu s článkem XIX a jeho datem účinnosti;

(D) textu každého dodatku navrženého v souladu s článkem XX;

(E) nabytí platnosti každého dodatku k této Smlouvě;

(F) každé žádosti svolat konferenci v souladu s článkem XXI;

(G) svolání konference podle článku XXI; a

(H) jakékoliv jiné záležitosti, o které, podle této Smlouvy, je Depozitář povinen informovat smluvní strany.

4. Tato Smlouva bude Depozitářem zaregistrována podle článku 102 Charty OSN.

Článek XXIII

Originál této Smlouvy, jejíž anglický, francouzský, německý, italský, ruský a španělský text jsou stejně autentické, bude uložen v archivu Depozitáře. Řádně ověřené kopie této Smlouvy budou Depozitářem předány všem smluvním stranám.

Poznámky pod čarou

(1) Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsaná ve Varšavě 14. května 1955.

(2) Smlouva o ekonomické, sociální a kulturní spolupráci a kolektivní sebeobraně podepsaná v Bruselu 17. března 1948.

(3) Smlouva Severoatlantického paktu podepsaná ve Washingtonu 4. dubna 1949.


PROTOKOL O EXISTUJÍCÍCH TYPECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY

Smluvní strany se tímto dohodly na:

(A) seznamech existujících typů konvenční výzbroje a techniky podléhajících omezeni, snižování, výměně informaci a kontrole platných ode dne podpisu Smlouvy;

(B) postupech poskytování technických údajů a fotografii vztahujících se k těmto existujícím typům konvenční výzbroje a techniky;

(C) postupech aktualizace seznamů takovýchto existujících typů konvenční výzbroje a techniky v souladu s článkem II Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě z 19. listopadu 1990, dále jen Smlouva.

ČÁST I.

EXISTUJÍCÍ TYPY KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY OMEZENÉ SMLOUVOU

1. Existující typy bojových tanků:

M-lT-34
M-60T-54
M-48T-55
M-47T-62
Leopard 1T-64
Leopard 2T-72
AMX-30T-80
ChallengerTR-85
ChieftainTR-580
Centurion
M-41
NM-116
T-54
T-55
T-72

Všechny vzory a modifikace výše uvedených existujících typů bojových tanků budou považovány za bojové tanky příslušného typu.

2. Existující typy bojových obrněných vozidel:

(A) Obrněné transportéry:

YPR-765BTR-40
AMX-13 VTTBTR-152
M113BTR-50
M75BTR-60
SpartanOT-62 (TOPAS)
GrizzlyOT-64 (SKOT)
PTz-1 FuchsOT-90
VABFUG D-442
M59BTR-70
LeonidasBTR-80
VCC1BTR-D
VCC2TAB-77
SaxonOT-810
AFV 432PSZH D-944
SaracenTABC-79
HumberTAB-71
BDXMLVM
BMR-600MT-LB*
Chaimite V200
V150S
EBR-ETT
M3A1
YP 408
BLR
VIB
LVTP-7
6614/G
BTR-152
BTR-50
BTR-60
BTR-70
MT-LB*)

Všechny vzory a modifikace výše uvedených existujících typů obrněných transportérů pro přepravu osob budou považovány za obrněné transportéry příslušného typu pro přepravu osob s výjimkou těch vzorů a modifikaci, jež jsou zahrnuty do seznamu vozidel podobných obrněnému transportéru pro přepravu osob v části II, odstavci 1 tohoto Protokolu.

(B) Obrněná bojová vozidla pěchoty:

YPR-765 (25 mm)BMP-l/BRM-1
MarderBMP-2
AMX-10PBMP-23
WarriorMLI-84
M2/M3 BradleyBMD-1
AFV-432 RardenBMD-2
NM-135BMP-3
BMP-l/BRM-1
BMP-2

Všechny vzory a modifikace výše uvedených existujících typů bojových obrněných vozidel pěchoty budou považovány za bojová obrněná vozidla pěchoty příslušného typu, s výjimkou těch vzorů a modifikací, jež jsou zahrnuty do seznamu vozidel podobných bojovým obrněným vozidlům pěchoty v části II, odstavci 2 tohoto Protokolu.

(C) Bojová vozidla s těžkou výzbrojí:

AMX-10RCPT-76
ERC 90 SagayeSU-76
BMR-625-90SU-100
Commando VI50ISU-152
Scorpion
Saladin
JPK-90
M-24
AMX-13
EBR-75 Panhard
PT-76

Všechny vzory a verze výše uvedených existujících typů bojových vozidel s těžkou výzbrojí budou považovány za bojová vozidla příslušného typu s těžkou výzbrojí.

3. Existující typy dělostřeleckých systémů:

(A) Kanóny, houfnice a dělostřelecké systémy mající charakteristiky kanónů a houfnic zároveň:

105 mm:

Lehký kanón 105
M-18
Kanón Krupp 105
Kanón R Metal 105
Horská houfnice 105
Horská houfnice M 56
Tažená houfnice M 101
Tažená houfnice M 102
SH kanón -Abbot
SH houfnice M 108
SH houfnice M 52
Houfnice 105 HM-2
Kanón M-38 (Škoda)
Houfnice 105 AU 50
Tažená houfnice R58/M26

100 mm:

Polní kanón BS-3
Polní kanón vzor 53
Houfnice Škoda (vzor 1914/1934, 1930, 1934)
Houfnice Škoda (vzor 1939)

105 mm:

Polní kanón Schneider (vzor 1936)

120 mm:

Houfnice 2B16
SH houfnice 2S9

122 mm:

Polní kanón 122/46
D30 houfnice
M 30 houfnice
SH houfnice 2S1

122 mm:

Houfnice D30
Houfnice M-30
Houfnice D74
SH houfnice 2S1
Kanón A19 (vzor 31/37)
SH houfnice (vzor 89)

130 mm:

Kanón M46

140 mm:

Tažená houfnice 5,5“ (139,7 mm)

150 mm:

Kanón Škoda 150

130 mm:

Kanón 82
Kanón M-46
SH houfnice 2S3 (vzor 1934)
Houfnice Ceh (vzor 1937)

152 mm:

Kanónová houfnice D 20

150 mm:

Houfnice Škoda

155 mm: Tažená houfnice M114
Tažená houfnice M114/39 (M-139) Tažená houfnice FH-70
SH houfnice M109
Tažená houfnice M198
Kanón 155 TRFl
Kanón 155 AUF1
Kanón 155 AMF3
Kanón 155 BF50
SH houfnice M44
Tažený kanón M59
SH houfnice SP70
152 mm: Houfnice Dl
SH houfnice 2S3
Houfnice 2A65
Kanónová houfnice ML-20
Kanónová houfnice D20
Kanón 81
Kanón 2A36
SH kanónová houfnice
Dana M77
SH kanón 2S5
SH houfnice 2S19
Kanónová houfnice 85
Houfnice vzor 1938
Houfnice 81
175 mm: SH kanón Ml07

203 mm:

Tažená houfnice Ml15
SH houf nice MHO
SH houfnice M55

203 mm: Houfnice B4 SH kanón 2S7

(B) Minomety:

107 mm:4,2″ Samostatný nebo namontovaný na obrněném vozidle M106107 mm:Minomet M-1938
120 mm:Brandt (M60, M-120-60; SLM-120-AM-50) M120 RTF1
M120 M51
Soltam/Tampella (samostatný nebo namontovaný na obrněném vozidle M113)
Ecia Mod L (samostatný M-L nebo namontovaný na BMR-600 nebo na obrněném vozidle M113)
HY12 (Tosam)
2B11 (2S12)
120 mm:2B11 (2S12)
M 120 vzor 38/43
Tundzha/Tundzha Sani SH minomet (namontovaný na MT-LB)
160 mm:M160
240 mm:M240
SH minomet 2S4

(C) Vicehlavňové raketomety:

110 mm:

LARS

122 mm:

BM-21 (BM-21-1, BM-21V)
RM-70
APR-21
APR-40

122 mm:

BM-21
RM-70

140 mm:

Teruel MLAS

130 mm:

M-51
RM-130
BM-13
R.2

227 mm:

MLRS

140 mm:

BM-14

220 mm:

BM-22/27

240 mm:

BM-24

280 mm:

Uragan 9P140

300 mm:

Smerch

Všechny vzory a verze výše uvedených existujících typů dělostřeleckých systémů budou považovány za dělostřelecké systémy příslušného typu.

4. Existující typy bojových letounů:

A-7IAR-93
A-10IL-28
Alpha Jet AMiG-15
AM-XMiG-17
BuccaneerMiG-21
CanberraMiG-23
DrakenMiG-25
F-4MiG-27
F-5MiG-29
F-15MiG-31
F-16SU-7
F-18SU-15
F-84SU-17
F-102SU-20
F-104SU-22
F-111SU-24
G-91SU-25
HarrierSU-27
HunterTU-16
JaguárTU-22
LightningTU-22M
MiG-21TU-128
MiG-23YAK-28
MiG-29
MB-339
Mirage F1
Mirage III
Mirage IV
Mirage V
Mirage 2000
SU-22
Tornádo

Všechny vzory nebo verze výše uvedených existujících typů bojových letounů budou považovány za bojové letouny příslušného typu.

5. Existující typy úderných vrtulníků:

(A) Speciální úderné vrtulníky:

A-129 MangustaMi-24
AH-1 Cobra
AH-64 Apache
Mi-24

S výhradou ustanovení uvedených v části I, odstavci 3 Protokolu o rekategorizaci vrtulníků budou všechny vzory nebo verze výše uvedených existujících typů speciálních úderných vrtulníků považovány za speciální úderné vrtulníky příslušného typu.

(B) Víceúčelové úderné vrtulníky:

A-109 Hirundo IAR-316
Alouette IIIMi-8/Mi-17
BO-105/PAH 1
Fennec AS 550 C-2
Gazelle
Lynx
Mi-8
OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136
Scout
Wessex

S výhradou ustanovení uvedených v části I, odstavcích 4 a 5 Protokolu o rekategorizaci vrtulníků budou všechny vzory nebo verze výše uvedených existujících typů víceúčelových úderných vrtulníků považovány za víceúčelové úderné vrtulníky příslušného typu.

ČÁST II.

EXISTUJÍCÍ TYPY KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY NEOMEZENÉ SMLOUVOU

1. Existující typy vozidel podobajících se obrněným transportérům pro přepravu osob:

YPR-765MILAN
CP
PRCOC1
PRCOC2
PRCOC4
PRCOC5
PRMR
BTR-40CP
BTR-50PU
PUM
P
PUR-82
PK (MRF)
UR-67
PK (B)
MTP-1
AMX-13VTT
MILAN
PC
M113MILAN
A1/A2 (ATGW)
E/W TOW
ARTFC
ARTOBS
FACONT
MORTFC
A1E
Mortar Carrier
SIG
HFTRSM
CP
CPSVC
A1CP
A1ECP
4.2“/M106 AI 4.2“
M106 81mm
M-125 81mm
M125 AI 81mm
M125 A2 81mm
NM-125 81mm
BTR-152CP
BTR-60PU
PU-12/PA PU-12
PAU
BBS
ABS
R-137B
R-140 BM
R-145
R-156
R-409 BM
P-238BT
P-240BT
P-241BT
E-351BR
R-975
MTP-2
1V18, 1V19
1V118
B
TPz-1 FUCHSHFTRSM
AD CP
CP
ENGRCP
ELOKA
NBC
RASIT
BTR-70KShM
SPR-2
BREM
ZS-88
Kh
BTR-801V119
RCHM-4
M59CPBTR-DZD
RD
LEONIDAS1 OT-62(TOPAS)CP
WPT/DPT-62
BREM
R-2M
R-3M
R-3MT
R-4MT
VABPC
BMR-600SIG
PC
81 mm
SPARTANSTRIKER
SAMSON
CP
JAVELIN
MILAN
OT-64(SKOT)CP
R-3Z
R-2M
R3MT
R-4
R-4MT
R-2AM
PROPAGANDA
R-4M
R-6
WPT/DR-64
BREM
S-260 inz.
S-260 art.
SAXONAD
CP
MAINT
AFV 432CP/RA
81 mm
CYMB
AFV 435
AFV 436
AFV 439
OT-810OT-810/R-112
HUMBERSOUIRTOT 90VP 90
SARACENSQUIRT
CP
ADR
FUG
D-442
VS
MRP
OT-65/R-112
OT-65 DP
OT-65 CH
YP 408PWMR
PWC
PWAT
RWRDR
PWV
PSZH
D-944
CP
MT-LBAT
KShM-R-81
R-80
9S743
PI
1W-13-16
1W-21-25
1W-12
MP-21-25
AFMS
R-381T
R-330P
Beta EM
SPR-1
WPT/DTP
BREM
TRI
MTP-LB
BRM Sova/BRM 30
BTR-50PU
PK (MRF)
PK (B)
BTR-60PU-12/PA PU-12
BBS
ABS
R-137B
R-140 BM
R-145
R-156
R-409 BM
P-238 BT
P-240 BT
P-241 BT
B
MT-LBPI
MP-21-25
1W-13-16
AFMS
R-381 T
R-330 P
Beta 3M
MTP-LB
TAB-71A
TERA-71-L
AR
TAB-77A
TERA-77-L
RCH-84
PCOMA
TABC-79AR
A-POMA
TABTCG-80
MLVM AR

2. Existující typy vozidel podobajících se bojovým obrněným vozidlům pěchoty:

WARRIORRA
REP
REC
BMP-1KSh
9S743
PRP-3, -4
MP-31
B
SVO
DTB-80
VPV
IRM
MTP
BREM-4, -2, -D
BMP-1MTP
MP-31
BMD-1KSh
BRM-1KSh

3. Existující typy cvičných letounů navržených a konstruovaných pro základní pilotní výcvik, jež mohou být vybaveny pouze omezenou výzbrojí potřebnou pro základní výcvik v ovládání zbraní:

Alpha Jet E1-22
C-101 AviojetIAR-99
FougaL-29
HawkL-39
Jet ProvostTS-11
L-39
MB-326
PD-808
T-2
T-33/CT-33
T-37
T-38

4. Existující typy vrtulníků bojové podpory:

A-109 HiriindoIAR-316
AB-412IAR-330
Alouette IIMi-2
Alouette IIIMi-6
BlackhawkMi-8/Mi-17
Bell 47/AB47/Sioux
BO-105
CH53
Chinook
Fennec AS 555 A
Hughes 300
Hughes 500/OH-6
Mi-8
OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136
Puma
Sea King
UH-1A/1B/AB-204
UH-1D/1H/AB-205
UH-1N/AB-212
Wessex

5. Existující typy neozbrojených dopravních vrtulníků neuzpůsobené pro použiti zbrani:

AB-47Mi-2
AB-412Mi-6
Alouette IISA-365N Dauphin
CH53W-3 Sokol
Chinook
Cougar AS 532 U
Dauphin AS 365 NI
Hughes 300
NH 500
Puma
Sea King/H-3F/HAR3
SH-3D
UH-1D/1H/AB-205
UH-1N/AB-212

6. Existující typy mostních tanků:

M47 AVLBMTU
M48 AVLBMT-20
M60 AVLBMT-55A
Centurion AVLBMTU-72
Chieftain AVLBBLG-60
BriickenlegepanzerBLG-67M
Biber/Leopard 1 AVLBBLG-67M2

ČÁST III.

TECHNICKÉ ÚDAJE A FOTOGRAFIE

1. Každá smluvní_ strana poskytne všem ostatním smluvním stranám při podpisu Smlouvy technické údaje, v souladu s dohodnutými kategoriemi uvedenými v příloze k tomuto Protokolu, o všech existujících typech své konvenční výzbroje a techniky uvedených v seznamech části I a II tohoto Protokolu spolu s fotografiemi pravé nebo levé strany, pohledu shora i čelního pohledu ke každému z těchto typů. Kromě toho fotografie vozidel podobajících se obrněným transportérům a bojovým vozidlům pěchoty budou obsahovat takový pohled na tato vozidla, jenž jasně zobrazí jejich vnitřní uspořádání ukazující jejich specifické charakteristiky, určující toto vozidlo jakožto vozidlo podobající se obrněnému transportéru nebo bojovému vozidlu pěchoty. Kromě fotografii požadovaných v tomto odstavci, lze poskytnout i další snímky podle uvážení každé smluvní strany.

2. Pro každý existující typ konvenční výzbroje a techniky uvedený v seznamech v části I a II tohoto Protokolu bude určen jeden vzor nebo verze příslušného typu jako typový vzor. V souladu s odstavcem 1 této části budou poskytnuty fotografie každého takového určeného typového vzoru. Fotografie nebudou vyžadovány u takových vzorů nebo verzi, jež nemají žádné podstatné zvnějšku rozeznatelné prvky odlišující je od určeného typového vzoru příslušného typu. Fotografie každého typového vzoru budou obsahovat anotaci stávajícího typového označení a národního pojmenování pro všechny vzory a verze typů, které fotografie představuji. Fotografie každého typového vzoru budou obsahovat anotaci technických údajů o tomto typu v souladu s dohodnutými kategoriemi uvedenými v příloze k tomuto Protokolu. Kromě toho anotace uvede všechny vzory a verze typu, který fotografie představuji. Tyto technické údaje budou uvedeny na fotografii znázorňující boční pohled.

ČÁST IV.

AKTUALIZACE SEZNAMŮ EXISTUJÍCÍCH TYPŮ A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Tento Protokol představuje dohodu mezi smluvními stranami týkající se pouze existujících typů konvenční výzbroje a techniky a těch kategorii technických údajů, jež jsou stanoveny v částech I a II přílohy k tomuto Protokolu.

2. Každá smluvní strana je zodpovědná za přesnost technických údajů pouze o své vlastní konvenční výzbroji a technice, poskytnutých v souladu s částí III tohoto Protokolu.

3. Každá smluvní strana oznámí všem ostatním smluvním stranám: (a) každý nový typ konvenční výzbroje a techniky, jenž odpovídá jedné z definic uvedených v článku II Smlouvy nebo jenž spadá do jedné z kategorií uvedených v tomto Protokolu, (b) každý nový vzor nebo verzi kteréhokoliv typu uvedeného v tomto Protokolu při zavedení tohoto typu, vzoru či modifikace do výzbroje ozbrojených sil této smluvní strany v oblasti aplikace. Současně každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám technické údaje a fotografie požadované v části III tohoto Protokolu.

4. Co nejdříve, nejpozději však do 60 dní po oznámení ve smyslu odstavce 3 této části, zahájí smluvní strany, v souladu s ustanoveními uvedenými v článku XVI Smlouvy a v Protokolu o Společné konzultativní skupině, aktualizaci seznamů existujících typů konvenční výzbroje a techniky uvedených v částech I a II tohoto Protokolu.

Poznámky pod čarou

*) Toto víceúčelové lehké obrněné vozidlo může být výjimečně upraveno v průběhu 40 měsíců ode dne, kdy tato Smlouva vstoupila v platnost, na vozidlo podobající se obrněnému transportéru pro přepravu osob uvedené v části II, odstavci 1 tohoto Protokolu jako MT-LB-AT tím, že se změní interiér vozidla odstraněním levého sedadla pro bojové družstvo pěchoty a přivařením schránek na střelivo k boku a podlaze vozidla nejméně v šesti bodech, takže vozidlo nebude schopno přepravovat bojové družstvo pěchoty. Tyto úpravy lze provádět v místech, kde se neprovádí snižování. Obrněné transportéry MT-LB, jež nebyly upraveny, budou v souladu s Protokolem o výměně informací hlášeny jako obrněné transportéry pro přepravu osob.


PŘÍLOHA K PROTOKOLU O EXISTUJÍCÍCH TYPECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY

ČÁST I.

DOHODNUTÉ KATEGORIE TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

Dohodnuté kategorie technických údajů o každém vzoru a verzi existujících typů konvenční výzbroje a techniky:

1. Bojové tanky

Existující typy

Národní pojmenování

Ráže hlavního kanónu

Váha prázdného vozidla

2. Bojová obrněná vozidla

Obrněné transportéry

Existující typy

Národní pojmenování

Typ a ráže výzbroje, jsou-li jí vozidla vybavena

Bojová vozidla pěchoty

Existující typy

Národní pojmenování

Typ a ráže výzbroje

Bojová vozidla s těžkou výzbrojí

Existující typy

Národní pojmenování

Ráže hlavního kanónu

Váha prázdného vozidla

3. Dělostřelectvo

Kanóny a houfnice a dělostřelecké systémy spojující charakteristiky kanónů a houfnic zároveň

Existující typy

Národní pojmenování

Ráže

Minomety

Existující typy

Národní pojmenování

Ráže

Vícehlavňové raketomety

Existující typy

Národní pojmenování

Ráže

4. Bojové letouny

Existující typy

Národní pojmenování

5. Úderné vrtulníky

Existující typy

Národní pojmenování

6. Vozidla podobná obrněným transportérům

Existující typy

Národní pojmenování

Typ a ráže výzbroje, jsou-li jí vozidla vybavena

7. Vozidla podobná bojovým vozidlům pěchoty

Existující typy

Národní pojmenování

Typ a ráže výzbroje, jsou-li jí vozidla vybavena

8. Cvičné letouny

Existující typy

Národní pojmenování

Typ výzbroje, jsou-li jí letouny vybaveny

9. Vrtulníky bojové podpory

Existující typy Národní pojmenovaní

10. Neozbrojené dopravní vrtulníky

Existující typy

Národní pojmenování

11. Mostní tanky

Existující typy

Národní pojmenování

ČÁST II.

POŽADAVKY NA FOTOGRAFIE

Fotografie poskytované v souladu s části III tohoto Protokolu budou černobílé. Užiti blesku a osvětlovacího zařízení je dovoleno. Fotografovaný objekt musí kontrastovat s pozadím fotografie. Všechny fotografie musí být jasné, ostré, souvislé. Rozměry poskytovaných fotografii musí být 13 x 18 cm bez okrajů. S výjimkou záběru shora musí být všechny fotografie snímány fotografickým přístrojem umístěným ve stejné výši, v jaké se nachází fotografovaný objekt, ve směru jeho podélné osy nebo kolmo na ni; fotografie shora musí ukazovat vršek a může ukazovat i záď objektu. Fotografovaný objekt musí pokrývat nejméně 80 procent snímku buď ve vodorovném nebo svislém směru. Na každé fotografii bude spolu s fotografovaným objektem i referenční měřítko. toto měřítko bude mít střídavě černé a bílé úseky představující 0,5 m. Musí být tak dlouhé, aby umožňovalo přesné měření a bude umístěno na objektu před nim nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Každá fotografie bude opatřena údaji požadovanými v části III, odstavci 2 tohoto Protokolu a taktéž požadovanými v části III, odstavci 2 tohoto Protokolu a taktéž datem pořízení fotografie.


PROTOKOL O POSTUPECH REKLASIFIKACE KONKRÉTNÍCH VZORŮ NEBO VERZÍ CVIČNÝCH BOJOVÝCH LETOUNŮ NA NEOZBROJENÉ CVIČNÉ LETOUNY

Smluvní strany se tímto dohodly na postupech a ustanoveních upravujících podmínky úplného odzbrojení a certifikace statutu neozbrojenosti konkrétních vzorů nebo verzi cvičných bojových letounů v souladu s článkem VIII Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě ze dne 19. listopadu 1990, dále jen Smlouva.

ČÁST I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Každá smluvní strana má právo vyjmout z početního omezení stavu bojových letounů podle článků IV a VI Smlouvy pouze ty konkrétní vzory a verze cvičných bojových letounů, které jsou uvedeny v seznamu v části II, odstavci 1 tohoto Protokolu, v souladu s postupy stanovenými v tomto Protokolu.

(A) Každá smluvní strana má právo vyjmout z početního omezení stavu bojových letounů podle článků IV a VI Smlouvy jednotlivé letouny patřící ke konkrétním vzorům nebo verzím uvedeným v části II, odstavci 1 tohoto Protokolu, které máji jakékoliv zařízení uvedené v části III, odstavci 1 a 2 tohoto Protokolu, pouze cestou úplného odzbrojení a certifikace.

(B) Každá smluvní strana má právo vyjmout z početního omezení stavu bojových letounů podle článků IV a VI Smlouvy jednotlivé letouny patřící ke konkrétním vzorům nebo verzím, které nemají žádné ze zařízení uvedených v části III, odstavci 1 a 2 tohoto Protokolu, pouze cestou certifikace.

2. Vzory nebo verze cvičných bojových letounů, uvedené v části II tohoto Protokolu, mohou být odzbrojeny a certifikovány, nebo pouze certifikovány, do 40 měsíců od vstupu Smlouvy v platnost. Dokud nebudou takovéto letouny certifikovány jako neodzbrojené v souladu s postupy stanovenými v části IV tohoto Protokolu, budou započítávány do stavu bojových letounů pro účely omezení podle článků IV a VI Smlouvy. Z početního omezení stavu bojových letounů podle článků IV a VI Smlouvy může každá smluvní strana vyjmout nanejvýš 550 takovýchto letounů a z tohoto počtu nesmí být více než 130 letounů vzory nebo verzemi typu MiG-25 U.

3. Nejpozději při vstupu Smlouvy v platnost každá smluvní strana oznámí ostatním smluvním stranám:

(A) celkový počet cvičných bojových letounů, které má v úmyslu odzbrojit a certifikovat v souladu s částí I, odstavec 1, pododstavec (A) a částmi III a IV tohoto Protokolu, a to u každého konkrétního vzoru nebo verze zvláště; a

(B) celkový počet cvičných bojových letounů, které má v úmyslu pouze certifikovat v souladu s částí I, odstavec 1, pododstavec (B) a částí IV tohoto Protokolu, a to u každého konkrétního vzoru nebo verze zvlášť.

4. Každá smluvní strana použije jakékoliv technologické prostředky, které považuje za nezbytné k realizaci postupů úplného odzbrojení podle článku III tohoto Protokolu.

ČÁST II.

VZORY NEBO VERZE CVIČNÝCH BOJOVÝCH LETOUNŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH V ÚVAHU PRO ÚPLNÉ ODZBROJENÍ A CERTIFIKACI

1. Každá smluvní strana má právo vyjmout z početního omezení stavu bojových letounů podle článků IV a VI Smlouvy v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu pouze tyto konkrétní vzory nebo verze cvičných bojových letounů:

SU-15 U
SU-17 U
MIG-15 U
MIG-21 U
MIG-23 U
MIG-25 U
UIL-28

2. Výše uvedený seznam konkrétních vzorů nebo verzí cvičných bojových letounů je konečný a nebude dále upravován.

ČÁST III.

POSTUP PŘI ÚPLNÉM ODZBROJOVÁNÍ

1. Úplné odzbrojení vzorů nebo verzí cvičných bojových letounů musí tyto letouny učinit neschopnými dalšího použití jakéhokoliv typu zbraňového systému a také dalšího provozního použití radiotechnických a průzkumných zařízení tím, že se odstraní následující prvky:

(A) speciální vybavení pro upevnění zbraňových systémů, konkrétně např. zvláštní závěsníky, odpalovací zařízení nebo místa pro upevnění zbraní;

(B) bloky a panely zbraňových řídících systémů, včetně zařízení pro volbu zbraně, adjustaci, odpalování a vypouštění;

(C) bloky zaměřovačů a systémů navádění zbraní, které nejsou nedílnou součástí navigačních nebo letových řídících systémů; a

(D) bloky a panely radiotechnického a průzkumného zařízení, včetně příslušných antén.

2. Nehledě na odstavec 1 této části, všechny zvláštní závěsníky, které jsou nedílnou součástí letounů, a rovněž tak všechny zvláštní prvky univerzálních závěsníků, které jsou konstruovány pouze pro použití ve spojení se zařízeními popsanými v odstavci 1 této části, se musí učinit neschopnými dalšího použití ve spojení s těmito zařízeními. Elektrické obvody zbraní, radiotechnických a průzkumných systémů popsaných v odstavci 1 této části, se musí učinit neschopnými dalšího použití tím, že se odstraní kabelové rozvody nebo, pokud toto není technicky proveditelné, vystříhají části kabelových rozvodů na místech, která jsou přístupná.

3. Každá smluvní strana poskytne nejpozději 42 dnů před úplným odzbrojením prvního letounu každého vzoru nebo verze cvičných bojových letounů uvedených v části II tohoto Protokolu všem ostatním smluvním stranám následující informaci:

(A) základní blokové schéma, které ukazuje všechny hlavní komponenty zbraňových systémů, včetně zaměřovačů a naváděcích zařízení, vybavení pro upevnění zbraní a komponenty radiotechnických a průzkumných zařízení, základní funkci komponentů popsaných v odstavci I této části a jejich vzájemné funkční propojení a návaznost ;

(B) všeobecný popis postupů odzbrojení, včetně seznamu komponentů, které budou odstraněny; a

(C) fotografii každého komponentu, který bude odstraněn, ukazující jeho pozici v letounu před odstraněním a fotografii stejného místa po odstraněni tohoto komponentu.

ČÁST IV.

POSTUPY PŘI CERTIFIKACI

1. Každá smluvní strana, která má v úmyslu odzbrojit a certifikovat nebo certifikovat vzory nebo verze cvičných bojových letounů, bude dodržovat níže uvedené postupy certifikace, aby bylo zajištěno, že takovéto letouny nebudou mít žádné komponenty uvedené v části III, odstavec 1 a 2 tohoto Protokolu.

2. Každá smluvní strana uvědomí v souladu s části IX, odstavec 3 Protokolu o inspekcích všechny ostatní smluvní strany o každé certifikaci. V případě prvni certifikace letounu, u něhož nebylo nutné úplné odzbrojeni, smluvní strana, která má v úmyslu provést certifikaci, poskytne všem ostatním smluvním stranám informace požadované v části III, odstavec 3, pododstavec (A), (B) a (C) tohoto Protokolu pro vyzbrojený vzor nebo verzi stejného typu letounu.

3. Každá smluvní strana má právo provést inspekci certifikace cvičného bojového letounu v souladu s části IX Protokolu o inspekcích.

4. Proces úplného odzbrojení a certifikace nebo samotné certifikace bude považován za dokončený tehdy, až budou dokončeny procedury certifikace uvedené v této části, bez ohledu na to, zda kterákoliv smluvní strana použije svého práva na inspekci certifikace ve smyslu odstavce 3 tohoto článku a článku IX Protokolu o inspekcích, pokud v průběhu 30 dni od obdržení notifikace o ukončení certifikace a reklasifikace provedené podle odstavce 5 této části, žádná smluvní strana neuvědomila všechny ostatní smluvní strany, že se domnívá, že existují nejasnosti ohledně příslušného procesu certifikace nebo reklasifikace. V případě, že bude poukázáno na takovou nejasnost, nebude tato reklasifikace považována za dokončenou, dokud se otázka této nejasnosti nevyřeší.

5. Smluvní strana, která provádí certifikaci, uvědomí všechny ostatní smluvní strany o dokončení certifikace v souladu s částí IX Protokolu o inspekcích.

6. Certifikace musí být provedena v zóně aplikace. Smluvní strany, které náleží do téže skupiny smluvních stran, máji právo používat pro certifikaci stejná místa.

ČÁST V.

POSTUPY PŘI VÝMĚNĚ INFORMACÍ A KONTROLE

Všechny vzory nebo verze cvičných bojových letounů certifikovaných jako neozbrojené budou předmětem výměny informací v souladu s ustanoveními Protokolu o výměně informací a kontrole, včetně inspekce ve smyslu Protokolu o inspekcích.


PROTOKOL O POSTUPECH PŘI SNIŽOVÁNÍ KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY OMEZOVANÉ SMLOUVOU O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SILÁCH V EVROPĚ

Smluvní strany se tímto dohodly na postupech při snižování konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, jak je uvedeno v článku VIII Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě z 19. listopadu 1990, dále jen Smlouva.

ČÁST I.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA SNIŽOVÁNÍ

1. Konvenční výzbroj a technika, omezované Smlouvou budou snižovány v souladu s postupy, které jsou uvedeny v tomto Protokolu a dalších Protokolech vyjmenovaných v článku VIII, odstavec 1 Smlouvy. Každý z těchto postupu snižování bude považován za dostačující, pokud bude proveden v souladu s ustanovením článku VIII Smlouvy, nebo v souladu s tímto Protokolem.

2. Každá smluvní strana bude mít právo použít jakékoliv technologické prostředky, které bude považovat za vhodné pro uskutečnění postupů snižování konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou.

3. Každá smluvní strana bude mít právo demontovat, ponechat si a využít ty součástky a části konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, které samy o sobě nejsou předmětem snižování v souladu s ustanoveními části II tohoto Protokolu, a disponovat se zbytky.

4. Pokud není jinak uvedeno v tomto Protokolu, konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou bude snižována tak, aby se zamezilo jejímu dalšímu opětovnému použití nebo obnovení pro vojenské účely.

5. Kterákoliv smluvní strana muže navrhnout, i po vstupu Smlouvy v platnost, další postupy ke snižování. Takové návrhy musí být sděleny všem ostatním smluvním stranám a musí zahrnovat detaily takových postupů ve stejné formě, jako postupy uvedené v tomto Protokolu. Všechny takové postupy snižování konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, budou uznány za vhodné příslušným rozhodnutím Společné konzultativní skupiny.

ČÁST II.

PRAVIDLA PRO PREZENTOVÁNÍ V MÍSTECH SNIŽOVÁNÍ

1. Každá jednotka konvenční výzbroje a techniky omezovaná Smlouvou, která je určena ke sníženi, musí být prezentována na místě snižování. Každá taková jednotka musí obsahovat nejméně následující části a prvky:

(A) Pro bojové tanky: korbu, věž a úplnou hlavni výzbroj. Za úplnou hlavni výzbroj bojového tanku, pro účely tohoto Protokolu, se považuje dělová hlaveň, závěrový systém, kolébkové čepy a uchycení kolébkových čepů;

(B) Pro bojová obrněná vozidla: korbu, věž a úplnou hlavni výzbroj, pokud jsou ji vyzbrojena. Za úplnou hlavni výzbroj bojového obrněného vozidla, pro účely tohoto Protokolu, se považuje dělová hlaveň, závěrový systém, kolébkové čepy a uchycení kolébkových čepů. Pro účely tohoto Protokolu se za úplnou hlavni výzbroj nepovažují kulomety ráže menši než 20 mm, jež mohou být zachovány.

(C) Pro dělostřelecké systémy: hlaveň, závěrový systém, kolébka hlavně, včetně kolébkových čepů a jejich uchyceni, lafetová ramena, pokud jsou, nebo raketnice, odpalovači lišty a jejich základny nebo minometné hlavně a jejich podstavce. V případě samohybného dělostřelectva musí být přistavena korba vozidla a věž, pokud jsou jimi systémy vybaveny;

(D) Pro bojové letouny: trup; a

(E) pro úderné vrtulníky: trup, včetně místa upevněni převodovky.

2. V každém případě se každá jednotka, přisunuta na místo likvidace v souladu s odstavcem 1 této části, musí skládat z úplné sestavy.

3. S částmi a prvky konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, které nejsou specifikovány v odstavci 1 této části, stejně jako s částmi a prvky, které nepodléhají snižování podle postupů tohoto Protokolu, včetně věží bojových obrněných vozidel vyzbrojených pouze kulomety, se může nakládat tak, jak rozhodne smluvní strana, která provádí snižování.

ČÁST III.

POSTUPY SNIŽOVÁNÍ BOJOVÝCH TANKŮ DESTRUKCÍ

1. Každá smluvní strana bude mít právo vybrat si kterýkoliv z následujících souborů postupů kdykoliv provádí ničení bojových tanků na místech snižování.

2. Postup ničení řezáním:

(A) demontáž speciálního zařízení z podvozku, včetně snímatelného zařízení, které zabezpečuje činnost zbraňových systémů ve vozidle;

(B) demontáž věže, pokud ji vozidlo má;

(C) pro závěrový systém kanónu, bud:

1) přivařit tělo závěru k pouzdru závěru nejméně ve dvou místech; nebo

2) uříznout nejméně jednu stranu pouzdra závěru v podélné ose vedení závěru;

(D) rozříznutí hlavně na dvě části ve vzdálenosti ne více než 100 mm od pouzdra závěru;

(E) oddělení kteréhokoliv z kolébkových čepů a uchycení tohoto kolébkového čepu ve věži;

(F) odříznutí dvou dílů z obvodu otvoru věže na korbě, každý z nich musí tvořit část výseče s úhlem ne menším než 60 stupňů s vrcholem minimálně 200 mm od obvodu v radiální ose, která má střed na podélné ose vozidla; a

(G) vyřezání částí na obou stranách korby, které zahrnují otvory konečného převodu pomocí svislých a vodorovných řezů v bočních pancířích, úhlopříčnými řezy v pancířích podlahy nebo stropu a předních nebo zadních pancířích tak, aby se otvory konečných převodů nacházely v odřezaných částech.

3. Postup při ničení výbuchem:

(A) korba, příklopy a rohové pancíře musí být otevřeny, aby umožnily ventilaci;

(B) nálož musí být umístněna v hlavni v místě, kde jsou uchyceny kolébkové čepy nebo kolébka;

(C) výbušná nálož musí být umístněna vně korby mezi druhé a třetí pojezdové kolo nebo mezi třetí a čtvrté pojezdové kolo v případě konstrukce o šesti pojezdových kolech. Přitom ji však neumísťovat na slabá místa jako sváry nebo nouzové poklopy. Další nálož musí být umístěna mezi věž a korbu. Druhá nálož musí být umístěna uvnitř korby tanku; přesazena proti vnější náloži;

(D) nálož musí být umístěna uvnitř věže v místě uchycení hlavní zbraně; a

(E) všechny nálože se musí odpálit současně tak, aby hlavní část korby a věže praskly nebo byly deformovány, blok závěru se utrhl od hlavně, roztavil nebo deformoval, hlaveň se rozštěpila nebo podélně praskla; uchycení děla nebo kolébky se utrhlo tak, že je neschopno uchycení hlavně, a podvozek byl poškozen tak, že nejméně jedno z uložení pojezdových kol je zničeno.

4. Postup při ničení deformací:

(A) demontáž speciálního zařízení z podvozku, včetně snímatelného zařízení, které zabezpečuje činnost zbraňových systémů ve vozidle;

(B) demontáž věže, pokud ji vozidlo má;

(C) pro závěrový systém kanónu, buď:

1) přivařit tělo závěru k pouzdru závěru v podélné ose ve dvou místech, nebo

2) uříznout nejméně jednu stranu pouzdra závěru v podélné ose vedení závěru;

(D) rozříznout hlaveň na dvě části ve vzdálenosti nejvíce 100 mm od pouzdra závěru;

(E) uříznout jeden z kolébkových čepů; a

(F) korba a věž musí být deformovány tak, že výška každé z nich bude menší nejméně o 20 procent;

5. Postup při ničení rozbitím:

(A) těžká, ocelová demoliční koule, nebo odpovídající zařízení, musí se opakovaně spouštět na korbu a věž dokud korba nepraskne aspoň na třech různých místech a věž alespoň na jednom místě;

(B) nárazy koule na věž musí vyřadit z provozu buď kolébkové čepy kanónu nebo jejich uchycení, a viditelně deformovat pouzdro závěru; a

(C) hlaveň kanónu musí mít viditelnou trhlinu nebo být ohnuta.

ČÁST IV.

POSTUPY PŘI SNIŽOVÁNÍ BOJOVÝCH OBRNĚNÝCH VOZIDEL DESTRUKCÍ

1. Každá smluvní strana bude mít právo zvolit si následující postup ničení bojových obrněných vozidel v místech snižování:

2. Postup při ničení řezáním:

(A) pro všechna bojová obrněná vozidla - demontáž speciálního zařízení z podvozku, včetně snímatelného zařízení, které zabezpečuje obsluhu výzbroje ve vozidle;

(B) pro pásová bojová obrněná vozidla - vyřezání částí na obou stranách korby, které obsahují otvory konečného převodu, svislými a vodorovnými řezy v bočních pancířích, příčnými řezy v pancířích podlahy a stropu a čelních nebo zadních pancířů tak, aby se otvory konečných převodů nacházely v odřezaných částech;

(C) pro kolová bojová obrněná vozidla vyřezání části na obou stranách korby v místech, kde se nachází uchycení redukční převodovky předního kola pomoci svislých, vodorovných a nepravidelných řezů bočních, předních, stropních a podlahových pancířů tak, aby uchycení redukční převodovky předního kola byla v odřezaných částech nejméně 100 mm od řezů; a

(D) pro bojová vozidla pěchoty a pro bojová vozidla s těžkou výzbrojí:

1) demontáž věže;

2) odřezání jednoho z kolébkových čepů hlavně a jeho uchycení ve věži;

3) pro závěrový systém hlavně:

a) přivařit tělo závěru k pouzdru závěru nejméně ve dvou místech;

b) rozřezat alespoň na jedné straně pouzdro závěru podél osy vedení závěru; nebo

c) rozřezat pouzdro závěru na dvě přibližně stejné části;

4) rozřezání hlavně na dvě části ve vzdálenosti nejvýše 100 mm od pouzdra závěru; a

5) vyřezáním dvou dílů z obvodu otvoru věže na korbě, každý z nich musí tvořit část výseče s úhlem ne menším než 60 stupňů s vrcholem minimálně 200 mm od obvodu v radiální ose, která má střed na podélné ose vozidla.

3. Postup při ničení výbuchem:

(A) nálož musí být uložena ve středu uvnitř vozidla na podlaze;

(B) druhá nálož musí být umístěna následovně:

1) pro bojová vozidla s těžkou výzbrojí v kanónu, kde jsou kolébkové čepy spojeny s lafetou nebo kolébkou;

2) pro bojová vozidla pěchoty na vnější straně pouzdra závěru a spodní skupině hlavně;

(C) všechny příklopy musí být zajištěny; a

(D) nálože musí být odpáleny současně tak, aby praskly boky a vrch korby. U bojových vozidel s těžkou výzbrojí a bojových vozidel pěchoty musí být zničeno zařízení kanónu tak, jak je uvedeno v bodu 2 (D) této části.

4. Postup při ničení rozdrcením:

(A) těžká, ocelová demoliční koule nebo odpovídající zařízení se musí opakovaně spouštět na korbu a věž pokud ji vozidlo má, dokud korba nepraskne alespoň na třech různých místech, a věž v jednom místě;

(B) navíc pro bojová vozidla s těžkou výzbrojí:

1) nárazy demoliční koule na věž musí vyřadit z provozu bud kolébkové čepy a uchycení čepů nebo viditelně zdeformovat pouzdro závěru; a

2) hlaveň musí mít viditelnou trhlinu nebo být ohnuta.

ČÁST V.

POSTUPY PŘI SNIŽOVÁNÍ DĚLOSTŘELECTVA DESTRUKCÍ

1. Každá smluvní strana bude mít právo zvolit si v místech snižování kterýkoliv z následujících postupů při ničení kanónů, houfnic nebo dělostřeleckých systémů, které spojují vlastnosti kanónů a houfnic a při ničení raketometů nebo minometů.

2. Postup při ničení rozřezáním kanónů, houfnic nebo kanónových houfnic, nebo minometů, které nejsou samohybné:

(A) demontáž speciálního zařízení, včetně snímatelného zařízení, které zabezpečuje činnost kanónu, houfnice, kanónové houfnice nebo minometů;

(B) pokud existuje závěrový systém kanónu, houfnice, kanónové houfnice nebo minometů bud:

1) přivařit tělo závěru k pouzdru závěru nejméně ve dvou místech; nebo

2) rozříznout nejméně jednu stranu pouzdra závěru v podélné ose vedení závěru;

(C) rozřezání hlavně na dvě části ve vzdálenosti nejvýše 100 mm od pouzdra závěru;

(D) rozřezání levého kolébkového čepu kolébky a uchycení tohoto čepu na horní lafetě; a

(E) rozřezání lafetového ramena děla, nebo pododstavce minometu přibližně na dvě stejné části.

3. Postup při ničení kanónu, houfnice nebo kanónové houfnice, které nejsou samohybné, výbuchem:

(A) nálože musí být uloženy v hlavni, na uchycení kolébky v horní lafetě a na lafetových ramenech a odpáleny tak, aby:

1) hlaveň praskla nebo se podélně roztrhla ve vzdálenosti 1,5 m od závěru;

2) tělo závěru bylo odtrženo, zdeformováno, nebo částečně roztaveno;

3) upevněni mezi hlavni a pouzdrem závěru a mezi jedním z kolébkových čepů a horní lafetou bylo zničeno nebo dostatečně poškozeno tak, aby byly vyřazeny z další činnosti; a

4) lafetová ramena byla rozdělena na přibližně dvě stejné části, nebo dostatečně poškozena tak, aby byla vyřazena z další činnosti.

4. Postup při ničení minometu, které nejsou samohybné, výbuchem: nálože musí být umístěny do hlavně minometu a na podstavec tak, aby při výbuchu hlaveň minometu praskla v dolní polovině a podstavec se rozdělil na přibližně dvě stejné části.

5. Postup při ničení minometu, které nejsou samohybné, deformaci:

(A) hlaveň minometu musí být viditelně ohnuta přibližně uprostřed; a

(B) pododstavec musí být ohnut přibližně středem v úhlu nejméně 45 stupňů;

6. Postup při ničení samohybných kanónů, houfnic, nebo kanónových houfnic, a pro samohybné minomety rozřezáním:

(A) demontáž speciálního zařízení včetně snímatelného zařízeni, které zabezpečuje činnost kanónu, houfnice nebo kanónové houfnice nebo minometu;

(B) pokud existuje závěrový systém kanónu, houfnice nebo kanónové houfnice nebo minometu, bud:

1) přivařit tělo závěru k pouzdru závěru nejméně ve dvou místech; nebo

2) rozříznout nejméně jednu stranu pouzdra závěru v podélné ose vedení závěru;

(C) rozřezání hlavně kanónu nebo minometu na dvě části ve vzdálenosti nejvíce 100 mm od pouzdra závěru;

(D) odřezání levého kolébkového čepu a jeho uchyceni;

(E) vyřezání části na obou stranách korby, které zahrnují otvory konečného převodu, svislými a vodorovnými řezy v bočních pancířích a diagonálními řezy v pancířích stropu a podlahy;

7. Postup při ničení samohybných kanónů, houfnic nebo kanónových houfnic a samohybných minometu, pomoci výbušniny:

(A) u samohybných kanónů, houfnic nebo kanónových houfnic a u samohybných minometu s věži: metoda, která je určena pro bojové tanky v části III, odstavec 3 tohoto Protokolu se použije tak, aby se dosáhly výsledky odpovídající těm, které jsou uvedeny v onom odstavci; a

(B) u samohybných kanónů, houfnic nebo kanónových houfnic a u samohybných minometu bez věže: nálož se musí umístit v korbě pod předním okrajem přepážky, která nese hlaveň, a odpálit tak, aby oddělila stropní pancíř od korby. Pro destrukci zbraňového systému bude použit postup, který je uveden pro kanóny, houfnice nebo kanónové houfnice v odstavci 3 této části tak, aby se dosáhly výsledky odpovídající těm, které jsou uvedeny v onom odstavci.

8. Postup při ničení samohybných kanónů, houfnic nebo kanónových houfnic a minometů rozdrcením:

(A) těžká ocelová demoliční koule nebo odpovídající zařízení asi být opakovaně spouštěno na korbu a věž, pokud je vozidlo má, pokud korba nepraskne nejméně na třech různých místech a věž nejméně a jednom místě;

(B) nárazy koule na věž musí vyřadit z provozu bud kolébkové epy a jejich uchycení a viditelně zdeformovat pouzdro závěru; a

(C) hlaveň musí mít viditelnou trhlinu nebo být ohnuta přibližně v polovině.

9. Postup při ničení raketometů rozřezáním:

(A) demontáž speciálního zařízení z raketometů, včetně snímatelného zařízení, které zabezpečuje provoz raketometů; a

(B) demontáž raketnic nebo odpalovacích lišt, převodů kamerového mechanismu, lafet raketnic nebo odpalovacích lišt a jejich otočných částí a jejich rozřezání na přibližně dvě stejné části v místech, která netvoří montážní spojení.

10. Postup při ničení raketometů výbušninou:

(A) lineárně tvarovaná nálož musí být umístěna napříč raketnic nebo odpalovacích lišt a lafet raketnic. Výbuch musí rozdělit raketnice nebo odpalovací lišty, lafetu raketnic a jejích otočných částí na dvě přibližně stejné části v místech, která netvoří montážní spojení.

11. Postup při ničení raketometů deformací:

všechny raketnice nebo odpalovací lišty, lafeta raketnic a zaměřovači systém musí být viditelně ohnuty přibližně v polovině.

ČÁST VI.

POSTUPY PRO SNIŽOVÁNÍ BOJOVÝCH LETOUNŮ DESTRUKCÍ

1. Každá smluvní strana bude mít právo zvolit si kterýkoli z následujících postupů v době, kdy likviduje bojové letouny v místech snižování.

2. Postup při ničení rozřezáním:

trup letounu musí být rozdělen na tři části, ne však v montážních spojích, odříznutím přední části těsně před kabinou a zadní části v prostoru centroplánu tak, aby montážní spoje, pokud jsou nějaké v oblastech, které se mají rozřezat, byly na odříznutých částech.

3. Postup při ničení deformací:

trup bude zdeformován po celé délce stlačením tak, že jeho výška, šířka nebo délka bude zmenšena nejméně o 30%.

4. Postup ničení využitím letounu jako vzdušného dálkově řízeného cíle:

(A) každá smluvní strana bude mít právo snížit počet bojových letounů jejich využitím jako vzdušných dálkově řízených cílů v průběhu 40-ti měsíčního období snižování, avšak ne více než 200 bojových letounů;

(B) vzdušný dálkově řízený cíl bude zničen za letu střelami vypálenými ozbrojenými silami smluvní strany, které vzdušný cíl patří;

(C) je-li pokus o sestřelení dálkově řízeného vzdušného cíle neúspěšný a cíl je následovně zničen mechanismem pro samozničení, postupy tohoto odstavce zůstávají v platnosti. Jinak může být, podle okolnosti, dálkově ovládaný vzdušný cíl použít znovu, nebo prohlášen za zničený při nehodě, v souladu s částí IX tohoto protokolu vzhledem k okolnostem.

(D) zničení bude oznámeno všem ostatním smluvním stranám. Toto oznámení musí obsahovat typ zničeného vzdušného čile ovládaného na dálku a polohu, kde byl cil zničen. Smluvní strana, která oznamuje takové sníženi, zašle všem ostatním smluvním stranám do 90 dnů od uvědomění písemný důkaz, např. zprávu o vyšetřování. V případě nejasnosti o zničení tohoto dálkově řízeného vzdušného cíle nebude snížení považováno za konečné do dořešení této pochybnosti.

ČÁST VII.

POSTUP PŘI SNIŽOVÁNÍ POČTU ÚDERNÝCH VRTULNÍKŮ NIČENÍM

1. Každá smluvní strana bude mít právo vybrat si kterýkoliv z následujících souborů postupů kdykoliv provádí ničení úderných vrtulníků na místech snižování.

2. Postup při ničení rozřezáním:

(A) nosník ocasních ploch nebo ocasní část budou odděleny od trupu tak, aby montážní spoj byl obsažen v odříznuté části; a

(B) nejméně dvě místa upevnění převodovky v trupu byla odříznuta, roztavena nebo deformována

3. Postup při ničení výbušninou:

Jakýkoliv druh výbušniny se může použít tak, aby byl trup po výbuchu roztržen minimálně na dva díly v té části, kde jsou místa upevněni převodovky.

4. Postup při ničení deformaci:

Trup bude celkově zdeformován stlačením tak, že jeho výška, šířka nebo délka bude zmenšena nejméně o 30%.

ČÁST VIII.

PRAVIDLA A POSTUPY SNIŽOVÁNÍ KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY OMEZOVANÉ SMLOUVOU KONVERZÍ PRO NEVOJENSKÉ ÚČELY

1. Každá smluvní strana bude mít právo snížit určitý počet bojových tanků a bojových obrněných vozidel konverzí. Seznam typů vozidel, u nichž lze provést konverzi, je uveden v odstavci 3 této části, a seznam přesně stanovených nevojenských účelů, pro něž lze provést konverzi, je uveden v odstavci 4 této části. Vozidla, která byla přestavěna, se nesměji zavést do používání v konvenčních ozbrojených silách smluvní strany.

2. Každá smluvní strana stanoví počet bojových tanků a obrněných bojových vozidel, u kterých provede konverze. Tento počet nepřekročí:

(A) u bojových tanků, 5,7% maximálního počtu bojových tanků (ne více než 750 bojových tanků) oznámeného při podpisu Smlouvy podle článku VII Smlouvy nebo 150 kusů tanků, podle toho, který údaj je vyšší.

(B) u bojových obrněných vozidel, 15% maximálního počtu bojových obrněných vozidel (ne více než 3000 bojových obrněných vozidel) oznámeného při podpisu Smlouvy podle článku VII Smlouvy, nebo 150 kusů bojových obrněných vozidel, podle toho, co je vyšší.

3. Konverzi pro nevojenské účely lze provést u těchto vozidel: T-54, T-55, T-62, T-64, T-72, Leopard 1, BMP-1, BTR-60, OT-64. Smluvní strany v rámci Společné konzultativní skupiny mohou provádět změny v seznamu vozidel, která se mají přestavět pro nevojenské účely. Takovéto změny podle článku XVI, odst. 5 Smlouvy se budou považovat za upřesněni ustanovení a účinnosti Smlouvy vztahující se pouze na drobné záležitosti technické povahy.

4. U těchto vozidel bude provedena přestavba pro tyto stanovené nevojenské účely:

(A) tahače všeobecného použiti;

(B) buldozery

(C) požárnická vozidla;

(D) jeřáby;

(E) trakční jednotky;

(F) jemné drtiče nerostů;

(G) vozidla v kamenolomech; (H) záchranná-vozidla;

(I) vozidla na odvoz raněných;

(J) přepravní vozidla;

(K) vozidla ropných vrtacích souprav;

(L) čističi vozy rozlitých ropných a chemických látek;

(M) pásová ledoborná vozidla;

(N) vozidla přispívající ke zlepšení životního prostředí.

Smluvní strany, v rámci Společné konzultativní skupiny, mohou dělat změny v seznamu stanovených nevojenských účelů. Takovéto změny, podle článku XVI, odst. 5 Smlouvy, se budou považovat za vylepšení ustanovení a účinnosti Smlouvy vztahující se pouze na drobné záležitosti technické povahy.

5. Po vstupu Smlouvy v platnost, oznámí každá smluvní strana ostatním smluvním stranám počet bojových tanků a bojových obrněných vozidel, u kterých plánuje provést konverzi v souladu s ustanoveními Smlouvy. Oznámení záměrů smluvní strany o provedení konverze, podle této části, musí být předáno všem ostatním smluvním stranám nejméně 15 dní předem podle části X, odstavce 5 Protokolu o inspekci. Musí být uveden počet a typy vozidel, která mají být přestavěna, datum zahájení a ukončení přestavby, jakož i přesná charakteristika nevojenského vozidla, které vznikne po konverzi.

6. Před provedením konverze bojových tanků a bojových obrněných vozidel na místech snižování musí být provedeny tyto úkony:

(A) u bojových tanků:

1) demontáž speciálních zařízení z podvozku, včetně snímatelného zařízení, které zajišťuje činnost palubních zbraňových systémů;

2) demontáž věže, je-li nějaká;

3) u systému závěru děla, bud:

a) přivaření těla závěru k pouzdru závěrů nejméně na dvou místech; nebo

b) odřezání nejméně jedné strany pouzdra závěru podél podélné osy vedení závěru;

4) rozdělení hlavně na dvě části ve vzdálenosti maximálně 100 mm od pouzdra závěru;

5) odřezání jednoho z kolébkových čepů děla a uchycení čepu ve věži;

6) odřezání a odstranění části vrchního pancíře korby počínaje čelním šikmým pancířem až po střed věžového otvoru korby, spolu s připojenými částmi bočního pancíře ve výšce minimálně 200 mm pro T-64 a T-72 ne méně než 100 mm pod úrovní horního pancíře korby, jakož i připojenými částmi desky předního šikmého pancíře odřezané do stejné výše. Odřezaná část této desky předního šikmého pancíře musí zahrnovat minimálně jeho horní třetinu.

(B) u bojových obrněných vozidel:

1) u všech bojových obrněných vozidel, demontáž speciálních zařízení z podvozku, včetně snímatelného zařízení, které zajišťuje činnost palubních zbraňových systémů;

2) u vozidel s motorem vzadu, odřezání a odstraněni části horního pancíře korby od čelního šikmého pancíře po přepážku motorového a převodového prostoru, spolu s připojenými částmi bočního a čelního pancíře ve výšce minimálně 300 mm pod úrovni vrchní části prostoru bojové posádky;

3) u vozidel s motorem vpředu, odřezání a odstraněni části desky horního pancíře korby od přepážky motorového a převodového prostoru pod záď vozidla, spolu s připojenými částmi bočního pancíře ve výšce minimálně 300 mm pod úrovni vrchní části prostoru pro bojovou posádku.

4) kromě toho, u bojových vozidel pěchoty a bojových vozidel s těžkou výzbroji:

a) demontáž věže;

b) odřezání jednoho z kolébkových čepů děla a uchycení čepu ve věži;

c) u systému závěru děla:

(i) přivaření těla závěru k pouzdru závěru nejméně na dvou místech;

(ii) odřezání nejméně jedné strany pouzdra závěrů v podélné ose vedení závěru; nebo

(iii) rozdělení pouzdra závěru na dvě přibližně stejné části; a

d) rozdělení hlavně na dvě části ve vzdálenosti maximálně 100 mm od pouzdra závěru.

7. Bojové tanky a bojová obrněná vozidla snížená v souladu s odstavcem 6 této části budou podléhat inspekci bez práva odmítnutí, v souladu s části X Protokolu o inspekci. Bojové tanky a bojová obrněná vozidla se budou považovat za snížená po dokončení postupů stanovených v odstavci 6 této části a po uvědomění v souladu s části X Protokolu o inspekci.

8. Vozidla snížená v souladu s odstavcem 7 této části, podléhají povinnosti notifikace podle části IV Protokolu o výměně informaci, dokud nebude dokončena závěrečná přestavba pro nevojenské účely a dokud nebude provedeno oznámení v souladu s části X, odstavec 12 Protokolu o inspekci.

9. Vozidla prodělávající závěrečnou přestavbu pro nevojenské účely budou rovněž podléhat inspekci v souladu s částí X Protokolu o inspekci s těmito změnami:

(A) proces závěrečné přestavby na místě snižování nebude podléhat inspekci; a

(B) všechny ostatní smluvní strany budou mít právo provést inspekci vozidel, u nichž byla provedena úplná přestavba, bez práva odmítnutí, po přijetí oznámení od smluvní strany provádějící závěrečnou přestavbu, ve kterém se uvádí, kdy bude dokončena závěrečná přestavba.

10. Je-li po dokončení úkolů stanovených v odstavci 6 této části na daném vozidle rozhodnuto nepokračovat dále se závěrečnou přestavbou, musí být toto vozidlo zničeno v časových limitech pro konverzi uvedených v článku VIII Smlouvy v souladu s příslušnými úkoly uvedenými na jiných místech tohoto Protokolu.

ČÁST IX.

POSTUP V PŘÍPADĚ ZNIČENÍ NEHODOU

1. Každá smluvní strana bude mít právo při své povinnosti snižování každé kategorie konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, využít zničení v případě nehody, a to o počet tvořící nejvýše 1,5% maximálních národních úrovní výzbroje a techniky oznámených pro danou kategorii při podpisu Smlouvy.

2. Položka konvenční výzbroje a techniky omezovaná Smlouvou bude považována za sníženou podle článku VIII Smlouvy, bude-li nehoda, při které byla výzbroj či technika zničena, oznámena všem ostatním smluvním stranám do sedmi dnů po jejím vzniku. Oznámení musí zahrnovat typ zničené výzbroje nebo techniky, datum nehody, přibližné určení místa nehody a okolnosti nehody.

3. Smluvní strana, která oznamuje takové snížení, poskytne všem ostatním smluvním stranám do 90 dnů od oznámení písemný důkaz, jako zprávu o vyšetřování, v souladu s článkem XVII Smlouvy. V případě nejasností ve vztahu k nehodě, nebude snížení považováno za ukončené do konečného vyřešení pochybností.

ČÁST X.

POSTUP SNIŽOVÁNÍ VYUŽITÍM TECHNIKY JAKO STATICKÝCH EXPONÁTŮ

1. Každá smluvní strana bude mít právo snížit určitý počet konvenční výzbroje a techniky, omezované Smlouvou, využitím jako statických exponátů.

2. Žádná smluvní strana nesmí provést snížení využitím techniky jako statických exponátů o více než jedno procento maximálních počtů výzbroje nebo techniky oznámených při podpisu Smlouvy pro každou kategorii konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, nebo v počtu osmi kusů, podle toho, který počet je vyšší.

3. Nehledě na odstavce 1 a 2 této části, má také každá smluvní strana právo ponechat si v provozní způsobilosti dva kusy od každého existujícího typu konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou pro využití techniky jako statických exponátů. Tato výzbroj a technika musí být umístěna v muzeích, nebo na jiných podobných místech.

4. Konvenční výzbroj a technika použitá jako statické exponáty, nebo umístěná v muzeích před podpisem Smlouvy, nebude podléhat žádným početním omezením stanoveným ve Smlouvě, včetně početních omezení stanovených v odstavcích 2 a 3 této části.

5. Taková výzbroj a technika snížená využitím jako statický exponát musí být podrobena těmto úkonům na místech snižování:

(A) všechna výzbroj a technika, která má být použita jako exponát a která má vlastni pohonné jednotky, musí mít palivové nádrže upraveny tak, aby v nich nemohlo být palivo a:

1) musí mít demontován motor (motory) a převodovku. Jejich místa upevněni musí být poškozena tak, aby tyto části nemohly být opět namontovány; nebo

2) musí mít motorový prostor vyplněn betonem nebo polymerní pryskyřici;

(B) všechna výzbroj a technika, která má být použita jako exponáty, a která je vybavena 75 mm kanónem, nebo kanónem větší ráže s pevně vestavěnými náměrovými a odměrovými mechanismy, musí mít náměrové a odměrové mechanismy přivařeny tak, aby nemohl být nastavován ani náměr ani odměr, navíc, tato výzbroj a technika, která má být použita jako exponát, a ve které jsou použity pastorek a ozubený segment, nebo pastorek a ozubený věnec, k nastavování náměru nebo odměru, musí mít vylomeny tři sousední zuby ozubeného segmentu nebo ozubeného věnce na každé straně pastorku hlavně;

(C) všechny kusy výzbroje a techniky, která má být použita jako exponát a je vybavena palebnými systémy nesplňujícími kritéria stanovená v bodu (B) tohoto odstavce musí mít hlaveň a pouzdro závěru vyplněny bud betonem nebo polymerovou pryskyřici, začínající u čela závěru a končící 10 cm od ústi hlavně.

ČÁST XI.

POSTUP SNIŽOVANÍ POUŽITÍM TECHNIKY JAKO POZEMNÍHO CÍLE

1. Každá smluvní strana má právo snížit počet bojových tanků, bojových obrněných vozidel a samohybných dělostřeleckých systémů tak, že určitou část z nich využije jako pozemní čile.

2. V souladu s článkem VII Smlouvy nesmí žádná smluvní strana snižovat počty bojových tanků a bojových obrněných vozidel tím, že pro pozemní čile použije vice než 2,5% maximálních národních úrovni každé z těchto dvou kategorii oznámených při podpisu Smlouvy ve shodě s článkem VII Smlouvy. Mimo to, žádná smluvní strana nemá právo snížit počet samohybných dělostřeleckých zbrani o vice než 50 kusů tím, že je použije jako pozemní čile.

3. Konvenční výzbroj a technika použitá jako pozemní čile před podpisem Smlouvy nebude podléhat žádným početním omezením uvedeným v článcích IV, V nebo VI Smlouvy, včetně početních omezení uvedených v odstavci 2 této části.

4. Technika, jejíž počet má být snížen použitím jako pozemní cíle, musí projít na místech snižování následující procedurou:

(A) pro bojové tanky a samohybné dělostřelecké zbraně;

1) pro závěrový systém hlavně bud:

a) přivařit tělo závěru k pouzdru závěru nejméně na dvou místech; anebo

b) odřezat nejméně jednu stranu pouzdra závěru podél podélné osy vedení závěru;

2) odřezat kterýkoliv z kolébkových čepů a jeho uchycení ve věži; a

3) oddělit části na obou stranách korby, které zahrnují otvory konečného převodu tím, že se provedou vodorovné a svislé řezy do postranních pancířů a úhlopříčné řezy do pancířů stropu nebo dna a předních nebo zadních pancířů tak, aby otvory konečného převodu byly v odřezaných kusech; a

(B) pro bojová obrněná vozidla:

1) pro závěrový systém děla

a) přivařit tělo závěru k pouzdru závěru nejméně na dvou místech;

b) rozřezat nejméně jednu stranu pouzdra závěru v podélné ose vedení závěru;

c) rozřezat pouzdro závěru na dvě přibližně stejné části;

2) odřezat kterýkoliv z kolébkových čepů a jeho uchycení ve věži;

3) pro pásová bojová obrněná vozidla

oddělit části na obou stranách korby, které zahrnují otvory konečného převodu tím, že se provedou vodorovné a svislé řezy do postranních pancířů a úhlopříčné řezy do pancířů stropu nebo dna a předních nebo zadních pancířů tak, aby otvory koncového pohonu byly v odřezaných kusech; a

4) pro kolová bojová obrněná vozidla

oddělit části na obou stranách korby, které obsahují uchycení redukční převodovky předních kol tím, že se provedou vodorovné, svislé i nepravidelné řezy do postranních, předního, stropního a dnového pancíře tak, aby uchycení redukční převodovky předního kola bylo na oddělených částech nejméně 100 mm od řezů.

ČÁST XII.

POSTUP SNIŽOVÁNÍ POUŽITÍM TECHNIKY PRO ÚČELY POZEMNÍHO VÝCVIKU

1. Každá smluvní strana má právo snížit počet bojových letounů a úderných vrtulníků využitím určité části z nich pro účely pozemního výcviku.

2. V souladu s článkem VII Smlouvy nesmí žádná smluvní strana snižovat počty bojových letounů a úderných vrtulníků tím, že pro účely pozemního výcviku použije více než 5% maximálních národních úrovní každé z těchto dvou kategorií oznámených při podpisu Smlouvy ve shodě s článkem VII Smlouvy.

3. Konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou a použitá pro účely pozemního výcviku před podpisem Smlouvy nebude podléhat žádným omezením početního stavu uvedeným v článcích IV, V nebo VI Smlouvy včetně omezení početního stavu uvedených v odstavci 2 této části.

4. Technika, jejíž počet se má snížit využitím pro účely pozemního výcviku, musí na místech snižování projít následující procedurou:

(A) pro bojové letouny:

1) rozřezat trup na dvě části v místě centroplánu;

2) demontovat motory a znehodnotit závěsy motorů; dále naplnit všechny palivové nádrže tuhnoucí směsi betonu, polymeru nebo pryskyřice anebo odmontovat nádrže a znehodnotit nosníky nádrži; nebo

3) demontovat veškerou vnitřní, vnější a přídavnou výzbroj a zařízení zbraňových systémů, odmontovat kýlovou ocasní plochu a znehodnotit její nosník a naplnit všechny palivové nádrže tuhnoucí směsi betonu, polymeru nebo pryskyřice; a

(B) pro úderné vrtulníky:

1) oddělit nosník ocasních ploch nebo ocasní část od trupu tak, aby montážní spoj byl na oddělených částech.


PROTOKOL O POSTUPECH KATEGORIZACE BOJOVÝCH VRTULNÍKŮ A REKATEGORIZACE VÍCEÚČELOVÝCH ÚDERNÝCH VRTULNÍKŮ

Smluvní strany se tímto dohodly na postupech kategorizace bojových vrtulníků a rekategorizace víceúčelových úderných vrtulníků, s nimiž se počítá v článku VIII Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě ze dne 19. listopadu 1990, dále jen Smlouva.

ČÁST I.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA KATEGORIZACI BOJOVÝCH VRTULNÍKŮ

1. Bojové vrtulníky budou kategorizovány jako specializované úderné vrtulníky a jako víceúčelové úderné nebo specializované vrtulníky bojové podpory, a jako takové se uvedou v Protokolu o existujících druzích.

2. Všechny vzory nebo verze specializovaných úderných vrtulníků budou kategorizovány jako specializované úderné vrtulníky.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 této části, a jako zvláštní výjimku k tomuto odstavci, si Svaz sovětských socialistických republik může ponechat celkový počet nepřevyšující 100 vrtulníků typu MÍ-24R a MÍ-24K, vybavených pro průzkum, pozorování výsledků dělostřelecké palby, chemický, biologický a radiační průzkum, které nebudou podléhat omezení pro úderné vrtulníky podle článků IV a VI Smlouvy. Pro tyto vrtulníky bude platit výměna informací v souladu s Protokolem o výměně informací a vnitřní inspekci v souladu s Protokolem o inspekci, část VI, odstavec 30. Vrtulníky typů MÍ-24R a MÍ-24K nad tento stanovený počet budou kategorizovány jako specializované úderné vrtulníky bez ohledu na to, jak jsou vybaveny, a budou se započítávat do limitu početního stavu úderných vrtulníků v článku IV a VI Smlouvy.

4. Každá smluvní strana mající různé verze vrtulníků bojové podpory a víceúčelových úderných vrtulníků jednoho typu vrtulníků, bude kategorizovat všechny vrtulníky, které mají kterékoliv z charakteristik uvedených v části III, odstavce 1 tohoto Protokolu, do kategorie úderných vrtulníků a bude mít právo kategorizovat všechny vrtulníky, které nemají žádné z charakteristik uvedených v části III, odstavec 1 tohoto Protokolu, jako vrtulníky bojové podpory.

5. Každá smluvní strana mající pouze verze vrtulníků bojové odpory jednoho určitého typu, které jsou v seznamu víceúčelových .děrných vrtulníků i v seznamu vrtulníků bojové podpory Protokolu existujících typech konvenční výzbroje a techniky, má právo kategorizovat takovéto vrtulníky do kategorie vrtulníků bojové podpory.

ČÁST II.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA REKATEGORIZACI

1. Pouze bojové vrtulníky, které jsou kategorizovány jako víceúčelové úderné vrtulníky v souladu s kategorizačnimi požadavky uvedenými v tomto Protokolu, budou povoleny pro rekategorizaci na vrtulníky bojové podpory.

2. Jednotlivé víceúčelové úderné vrtulníky, mající kterékoliv ze zařízení uvedených v části III, odstavec 1 tohoto Protokolu, smí být rekategorizovány pouze na základě přestavby a certifikace. Jednotlivé víceúčelové úderné vrtulníky, které nemají žádné ze zařízení uvedených v části III, odstavec 1 tohoto Protokolu, smí být rekategorizovány na základě samotné certifikace.

3. Každá smluvní strana použije jakékoli technologické prostředky a metody, které považuje za nezbytné k tomu, aby realizovala postupy přestavby uvedené v části III tohoto Protokolu.

4. Každý bojový vrtulník, u něhož je realizována procedura rekategorizace, musí mít výrobní číslo od původního výrobce vyražené na některém z hlavních konstrukčních prvků draku.

ČÁST III.

POSTUP KONVERZE

1. Konvertované víceúčelové úderné vrtulníky budou zneschopněny pro další použiti řízených zbrani tím, že se odstraní následující komponenty:

(A) vybavení určená speciálně pro upevnění řízených zbraní, konkrétně např. speciální závěsníky nebo vypouštěcí zařízení. Všechny takovéto speciální závěsníky, které jsou nedílnou součástí vrtulníku, a rovněž všechny speciální prvky univerzálních závěsníků, které jsou určeny pouze pro řízené zbraně, se musí zneschopnit pro další použití řízených zbraní, a

(B) všechny integrované systémy pro řízení palby a zaměřování řízených zbrani, včetně kabelových rozvodů.

2. Smluvní strana musí buďto nejpozději 42 dnů před zahájením přestavby prvního vrtulníku určitého typu, nebo v den vstupu Smlouvy v platnost v případě, kdy smluvní strana oznámila jak víceúčelové úderné vrtulníky tak vrtulníky bojové podpory stejného typu, poskytnout všem smluvním stranám následující informace:

(A) základní blokové schéma, které ukazuje všechny hlavni komponenty integrovaných systémů pro řízení palby a zaměřování řízených zbrani a také komponenty zařízení pro upevněni řízených zbrani; základní funkci výše uvedených komponentů popsaných v odstavci 1 této části a jejich vzájemné funkční propojení a návaznosti;

(B) všeobecný popis postupu přestavby, včetně seznamu komponentů, které mají být odstraněny; a

(C) fotografii každého komponentu, který bude odstraněn, ukazující jeho umístěni ve vrtulníku před demontáži, a fotografii stejné pozice po tom, kdy příslušný komponent byl odstraněn.

ČÁST IV.

POSTUPY CERTIFIKACE

1. Každá smluvní strana, která provádí rekategorizaci víceúčelových úderných vrtulníků, musí splnit níže uvedené postupy certifikace, aby zabezpečila, že takovéto vrtulníky nemají žádné z charakteristik, uvedených v části III, odstavce 1 tohoto Protokolu.

2. Každá smluvní strana musí o každé certifikaci uvědomit všechny ostatní smluvní strany v souladu s Protokolem o inspekci, část IX, odstavec 3.

3. Každá smluvní strana bude mít právo na inspekci certifikace vrtulníků ve smyslu Protokolu o inspekci, část IX.

4. Proces rekategorizace se bude považovat za dokončený při skončení výše uvedených certifikačních procedur uvedených v tomto článku bez ohledu na to, zda kterákoliv smluvní strana uplatni právo na inspekci certifikace popsané v odstavci 3 této části a v části IX Protokolu o inspekci. Za podmínky, že v průběhu 30 dnů od obdržení uvědomění o ukončení certifikace a rekategorizace, provedené podle článku 5 této části, žádná smluvní strana neuvědomila ostatní smluvní strany, že se domnívá, že existují nejasnosti ohledně certifikace a procesu rekategorizace. V případě, že se objeví nejasnost, nebude se rekategorizace považovat za dokončenou, dokud se nevyřeší záležitosti vyvolávající pochybnost.

5. Smluvní strana, která provádí certifikaci, musí uvědomit všechny ostatní smluvní strany o dokončení certifikace a rekategorizace v souladu s části IX Protokolu o inspekci.

6. Certifikace se musí provádět v zóně aplikace. Smluvní strany, které náleží do stejné skupiny smluvních stran, budou mít právo používat stejná místa pro certifikaci.

ČÁST V.

ZPŮSOB VÝMĚNY INFORMACÍ A OVĚŘOVÁNÍ

Všechny bojové vrtulníky v zóně aplikace budou předmětem výměny informaci, v souladu s ustanoveními Protokolu o výměně informaci a verifikaci, včetně inspekce v souladu s Protokolem o inspekci.


PROTOKOL O NOTIFIKACI A VÝMĚNĚ INFORMACÍ

Smluvní strany tímto souhlasí s postupy a ustanoveními při notifikaci a výměně informaci podle článku XIII Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě ze dne 19. listopadu 1990, dále jen Smlouva.

ČÁST I.

INFORMACE O ORGANIZACI POZEMNÍCH SIL, LETECKÝCH SIL, A LETECKÉ PROTIVZDUŠNÉ OBRANY KAŽDÉ SMLUVNÍ STRANY V ZÓNĚ APLIKACE

1. Každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám následující informace o organizaci svých pozemních sil, leteckých sil a letecké protivzdušné obrany v zóně. aplikace;

(A) Organizace velení vlastních pozemních sil s uvedením označení a podřízenosti všech bojových, podpůrných a týlových útvarů a jednotek na každém stupni velení až po úroveň brigáda/pluk nebo ekvivalentní stupeň veleni, včetně útvarů a jednotek protivzdušné obrany podřízených nebo na nižších stupních velení na úrovni vojenského okruhu nebo jeho ekvivalentu. Samostatné jednotky na dalším stupni velení pod úrovni brigáda/pluk přímo podřízené útvarům vyšším než brigáda/pluk (tj. samostatné prapory), budou identifikovány s uvedením informace, kterému útvaru nebo jednotce jsou takovéto jednotky podřízeny; a

(B) Organizace velení svých leteckých sil a letecké protivzdušné obrany s uvedením označení a podřízenosti útvaru a jednotek na každém stupni velení do stupně křídlo/letecký pluk, nebo jejich ekvivalentů. Samostatné jednotky na dalším stupni velení pod úrovni křídlo/letecký pluk přímo podřízené útvarům vyšším než křídlo/letecký pluk (tzn. samostatné letky), budou identifikovány s uvedením informace , kterému útvaru nebo jednotce jsou takovéto jednotky podřízeny.

ČÁST II.

INFORMACE O CELKOVÝCH STAVECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY V KAŽDÉ KATEGORII OMEZOVANÉ SMLOUVOU

1. Každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám informace o:

(A) celkových počtech a počtech jednotlivých typů své konvenční výzbroje a techniky v každé kategorii omezované Smlouvou;

(B) celkových počtech a počtech jednotlivých typů svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřeleckých systémů omezovaných Smlouvou, v každé z oblasti uvedených v článku IV a V Smlouvy.

ČÁST III.

INFORMACE O UMÍSTĚNÍ, POČTECH A TYPECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY VE VÝZBROJI KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL SMLUVNÍCH STRAN

1. O každém ze svých útvarů a jednotek notifikovaných podle části I, odstavec 1, pododstavce (A) a (B) tohoto Protokolu, jakož i o odděleně rozmístěných praporech/letkách nebo jednotkách stejné úrovně, které jsou podřízeny výše zmíněným útvarům a jednotkám; poskytne každá smluvní strana všem ostatním smluvním stranám tyto informace:

(A) označení a mírovou dislokaci svých útvarů a jednotek, včetně velitelství, majících ve výzbroji následující kategorie konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, s uvedením zeměpisného názvu a souřadnic:

1) bojové tanky;

2) bojová obrněná vozidla;

3) dělostřelecké systémy;

4) bojové letouny a

5) úderné vrtulníky

(B) počty svých útvarů a jednotek notifikovaných podle pododstavce (A) tohoto odstavce s udáním počtů (podle typů pro útvary a jednotky stupně divize, nebo ekvivalentu a níže) konvenční výzbroje a techniky uvedené v pododstavci (A) tohoto odstavce; a dále:

1) vrtulníků bojové podpory;

2) neozbrojených dopravních vrtulníků;

3) mostních tanků;

4) vozidel podobných bojovým vozidlům pěchoty s uvedením počtu těchto vozidel v aktivních jednotkách;

5) vozidel podobných obrněným transportérům;

6) cvičných letounů pro základní pilotní výcvik;

7) reklasifikovaných cvičných bojových letounů; a

8) vrtulníků Mi-24R a Mi-24K nepodléhajících početnímu omezení podle článku IV, odstavec 1 a článkem VI Smlouvy1);

(C) označení a mírovou dislokaci svých útvarů a jednotek, včetně velitelství, nenotifikovaných podle pododstavce (A) tohoto odstavce, majících ve výzbroji následující kategorie konvenční výzbroje a techniky, uvedené v článku II Smlouvy, specifikované v Protokolu o existujících typech nebo uvedené v Protokolu o reklasifikaci letounů, s uvedením zeměpisného názvu a souřadnic:

1) vrtulníky bojové podpory;

2) neozbrojené dopravní vrtulníky;

3) mostní tanky;

4) vozidla podobná bojovým vozidlům pěchoty;

5) vozidla podobná obrněným transportérům;

6) cvičné letouny pro základní pilotní výcvik;

7) reklasifikované bojové cvičné letouny;

8) vrtulníky Mi-24R a Mi-24K nepodléhající početnímu omezení stanovenému v článku IV, odstavec 1 a článku VI Smlouvy1);

(D) počty u svých útvarů a jednotek, notifikovaných podle pododstavce (C) tohoto odstavce, s udáním počtů (podle typů pro útvary a jednotky stupně divize nebo ekvivalentu a níže; v každé výše uvedené kategorii, u mostních tanků i počtů těch, které jsou ve výzbroji aktivních jednotek.

2. Každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám informace o konvenční výzbroji a technice, kterými jsou vyzbrojeny její konvenční ozbrojené síly, ale které nejsou ve výzbroji jejích pozemních sil, leteckých sil nebo letecké protivzdušné obrany, s uvedením těchto údajů:

(A) označení a mírová dislokace jednotek a útvarů do stupně brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk nebo jednotky ekvivalentní, jakož i jednotek dalšího stupně velení nižšího než brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk, které jsou odděleně dislokovány nebo jsou samostatné (tzn. prapor/letka nebo ekvivalent) včetně velitelství, jež jsou vyzbrojeny konvenční výzbrojí a technikou omezenou Smlouvou, v níže uvedených kategoriích s uvedením zeměpisného názvu a souřadnic:

1) bojové tanky;

2) bojová obrněná vozidla;

3) dělostřelecké systémy;

4) bojové letouny;

5) úderné vrtulníky; a

(B) počty u svých útvarů a jednotek notifikovaných podle pododstavce (A) tohoto odstavce s udáním počtů (podle typů pro útvary a jednotky stupně divize nebo ekvivalentu a níže) konvenční výzbroje a techniky uvedené v pododstavci (A) tohoto odstavce a dále:

1) vrtulníků bojové podpory;

2) neozbrojených dopravních vrtulníků;

3) mostních tanků s uvedením počtu mostních tanků v aktivních jednotkách;

4) vozidel podobných bojovým vozidlům pěchoty;

5) vozidel podobných obrněným transportérům;

6) cvičných letounů pro základní pilotní výcvik;

7) reklasifikovaných cvičných bojových letounů;

8) vrtulníků Mi-24R a Mi-24K nepodléhajících početnímu omezení stanovenému v článku IV, odstavec 1 a článku VI Smlouvy1);

3. Každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám následující informace:

(A) dislokaci svých trvalých označených skladů s uvedením zeměpisných názvů a souřadnic, počty a typy konvenční výzbroje a techniky, která se v těchto skladech nachází, podle kategorií uvedených v odstavci 1, pododstavcích (A) a (B) této části.

(B) dislokaci svých vojenských skladů, které nejsou organickou součástí jednotek a útvarů označených jako objekty kontroly, samostatné opravárenské a údržbářské jednotky, vojenská výcviková zařízení a vojenská letiště s uvedením zeměpisného názvu a souřadnic, kde je umístěna nebo běžně přítomna konvenční výzbroj a technika kategorií uvedených v odstavci 1, pododstavci (A) a (B) této části s uvedením stavů podle typů výzbroje a techniky v každé kategorii na těchto místech; a

(C) dislokaci míst, ve kterých se bude provádět snižování počtů konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou podle Protokolu o snižování; s uvedením zeměpisného názvu a souřadnic, počtů podle typů v každé kategorii konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou čekajících na snižování v těchto místech a s označením, že se jedná o místo snižování.

ČÁST IV.

INFORMACE O DISLOKACI A POČTECH BOJOVÝCH TANKŮ, BOJOVÝCH OBRNĚNÝCH VOZIDEL, DĚLOSTŘELECKÝCH SYSTÉMŮ, BOJOVÝCH LETOUNŮ A ÚDERNÝCH VRTULNÍKŮ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V ZÓNĚ APLIKACE, ALE KTERÉ NEJSOU VE VÝZBROJI KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL

1. Každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám informace o dislokaci a počtech svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých systémů, bojových letounů a úderných vrtulníků, které se nacházejí v zóně aplikace, nejsou ve výzbroji jejích konvenčních ozbrojených sil, ale mají potenciální vojenský význam.

(A) V souladu s tím každá smluvní strana poskytne tyto informace:

1) ohledně svých bojových tanků, dělostřeleckých systémů, bojových letounů a speciálních úderných vrtulníků, jakož i bojových vozidel pěchoty, jak je uvedeno v článku XII Smlouvy, jimiž jsou vybaveny organizace až do stupně samostatného nebo odděleně dislokovaného praporu nebo jednotky stejné úrovně určené a organizované pro plněni úkolů vnitřní bezpečnosti v době míru; místa, včetně zeměpisných názvů a souřadnic, kde se taková výzbroj a technika nachází, počty a typy konvenční výzbroje a techniky těchto kategorií, které jsou v každé takové organizaci.

2) ohledně svých obrněných transportérů, bojových vozidel s těžkou výzbrojí a víceúčelových úderných vrtulníků, jimiž jsou vybaveny organizace určené a organizované pro plnění úkolů vnitřní bezpečnosti v době míru; celkové počty této výzbroje a techniky v každé kategorii a v každé správní oblasti nebo obvodu.

3) ohledně svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých systémů, bojových letounů a úderných vrtulníků čekajících na odstranění poté, co byly vyřazeny z provozu v souladu s ustanoveními článku IX Smlouvy; místa, včetně zeměpisného názvu a souřadnic, kde se tato výzbroj a technika nachází, včetně jejich počtů a typů na každém místě;

4) ohledně svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých systémů, bojových letounů a úderných vrtulníků po vstupu Smlouvy v platnost a současně s každoroční výměnnou informací podle části VII, odstavec 1, pododstavec (C) tohoto Protokolu, každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám informace umožňující identifikovat místa, na nichž se normálně nachází více než 15 bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřeleckých systémů, celkem nebo více než 10 úderných vrtulníků nebo více než 5 bojových letounů, které podle článku III, odstavce 1 pododstavce (E) Smlouvy čekají, nebo jsou připravovány, pro export nebo re-export a nacházejí se dočasně v zóně aplikace. Po vstupu Smlouvy v platnost a současně s každoroční výměnnou informací podle části VII odstavce 1 pododstavce (C) tohoto Protokolu, každá smluvní strana sdělí všem ostatním smluvním stranám počty těchto bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých systémů, bojových letounů a úderných vrtulníků. Smluvní strany se dohodnou v rámci Společné konzultativní skupiny, jakou formou budou podle tohoto ustanovení poskytovány informace o počtech.

5) ohledně svých bojových tanků a bojových obrněných vozidel, které jsou předmětem snižování a čekají na konverzi v souladu s částí VIII Protokolu o snižování: místa, včetně zeměpisného názvu a souřadnic, kde se takováto výzbroj a technika nachází, včetně jejich počtů a typů na každém místě; a

6) ohledně svých bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých systémů, bojových letounů a úderných vrtulníků, které se používají výhradně pro výzkumné a vývojové účely podle článku III, odstavec 1, pododstavec (B) Smlouvy, po vstupu Smlouvy v platnost a současně s každoroční výměnnou informací podle části VII, odstavce 1, pododstavce (C) tohoto Protokolu sdělí každá smluvní strana všem ostatním smluvním stranám celkové počty v každé kategorii takovéto konvenční výzbroje a techniky.

ČÁST V.

INFORMACE O OBJEKTECH KONTROLY A DEKLAROVANÝCH MÍSTECH

1. Každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám informace o svých objektech kontroly, včetně celkového počtu a označení každého objektu kontroly a výčet svých deklarovaných míst, jak jsou definovány v části I Protokolu o inspekcích, a poskytne o každém místě následující informace:

(A) označení a poloha, včetně zeměpisného názvu a souřadnic;

(B) označení všech objektů kontroly v tomto místě, jak jsou specifikovány v části I, odstavec 1, pododstavec (J) Protokolu o inspekcích. Má se za to, že podřízené složky na dalším stupni velení nižším než brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk, které jsou umístěny blízko sebe nebo blízko velitelství bezprostředně nadřízeného těmto složkám, nebudou považovány za odděleně umístěné, jestliže vzdálenost mezi takto odděleně umístěnými prapory/letkami nebo jednotkami jim na roven postavenými nebo k jejich velitelství, není větší než 15 km;

(C) celkové počty, podle typů, konvenční výzbroje a techniky v každé kategorii uvedené v části III tohoto Protokolu, která se nachází v tomto místě a u každého objektu kontroly, jakož i té, která patří k jakémukoliv objektu kontroly umístěnému na jiném deklarovaném místě s udáním označení každého takového objektu kontroly;

(D) navíc pro každé takovéto deklarované místo počet konvenční výzbroje a techniky, která není ve výzbroji jeho konvenčních ozbrojených sil se specifikací:

1) které bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy, bojové letouny a úderné vrtulníky čekají na odstranění poté, co byly vyřazeny z provozu v souladu s ustanoveními článku IX Smlouvy, nebo jsou předmětem snižování a čekají na konverzi v souladu s Protokolem o snižování; a

2) které bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy, bojové letouny a úderné vrtulníky se nacházejí u organizací určených a organizovaných k plnění úkolů vnitřní bezpečnosti v době míru.

(E) deklarovaná místa, kde se nacházejí bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy, bojové letouny nebo úderné vrtulníky, které čekají anebo jsou připravovány pro export nebo re-export a jsou dočasně umístěny v zóně aplikace nebo se používají výhradně pro výzkum a vývoj, budou jako taková identifikována a budou sděleny celkové počty v každé kategorii nacházející se v těchto místech.

(F) místa vstupu/výstupu pro každé deklarované místo, včetně zeměpisného názvu a souřadnic.

ČÁST VI.

INFORMACE O POLOZE MÍST ODKUD BYLA STAŽENA KONVENČNÍ VYZBROJ A TECHNIKA

1. Současně s každoroční výměnnou informací podle části VII, odstavec 1, pododstavec (C) tohoto Protokolu poskytne každá smluvní strana ostatním smluvním stranám každoročně informace o poloze míst, která byla dříve notifikována jako deklarovaná místa, ze kterých byla stažena všechna konvenční výzbroj a technika v kategoriích uvedených v části III, odstavec 1 tohoto Protokolu v době od podpisu této Smlouvy, jestliže takováto místa jsou i nadále používána konvenčními ozbrojenými silami této smluvní strany. Poloha těchto míst se bude notifikovat po tři roky následující po tomto stažení.

ČÁST VII.

ČASOVÝ PLÁN POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V ČÁSTECH I - V TOHOTO PROTOKOLU

1. Každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám informace podle částí I - V tohoto Protokolu:

(A) po podpisu Smlouvy informace platné k tomuto datu; nejpozději do 90 dní od podpisu Smlouvy každá smluvní strana poskytne všem ostatním smluvním stranám v rámci Společné konzultativní skupiny jakékoli potřebné opravy svých informaci ohlášených na základě části III, IV a V tohoto Protokolu. Takto opravené informace budou považovány za informace poskytnuté při podpisu Smlouvy a platné k tomuto datu;

(B) 30 dni po vstupu Smlouvy v platnost informace platné k tomuto datu;

(C) 15. prosince roku, ve kterém Smlouva vstoupí v platnost, (pokud Smlouva nevstoupí v platnost v rozmezí do 60 dní od 15. prosince), a 15. prosince každého dalšího roku informace platné k 1. lednu následujícího roku; dále

(D) po uplynutí 40 měsíčního období snižování, stanoveného v Článku VIII Smlouvy, informace platné k tomuto datu.

ČÁST VIII.

INFORMACE O ZMĚNÁCH ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR A ÚROVNÍ OZBROJENÝCH SIL

1. Každá smluvní strana oznámí všem ostatním smluvním stranám:

(A) jakékoliv trvalé změny organizační struktury svých konvenčních ozbrojených sil v zóně aplikace notifikovaných v souladu s částí I tohoto Protokolu,a to nejméně 42 dní před takovouto změnou; a

(B) jakoukoliv změnu o rozsahu 10 procent nebo více v kterékoliv kategorii konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou přidělené ke kterýmkoliv jeho bojovým, podpůrným nebo týlovým útvarům a jednotkám do úrovně brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk, samostatný nebo samostatně umístěný prapor/letka nebo jejich ekvivalenty, jak jsou notifikovány podle části III, odstavec 1, pododstavec (A) a (B) a odstavec 2, pododstavce (A) a (B) tohoto Protokolu, od poslední roční výměny informací. Takováto notifikace bude poskytnuta nejpozději pět dní poté, co změna nastala, s označením skutečného stavu po notifikované změně.

ČÁST IX.

INFORMACE O ZAVÁDĚNÍ A VYŘAZOVÁNÍ KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY OMEZOVANÉ SMLOUVOU DO / Z KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL SMLUVNÍ STRANY

1. Po vstupu Smlouvy v platnost poskytne každá smluvní strana všem ostatním smluvním stranám současně s každoroční výměnnou informací podle části VII, odstavec 1, pododstavec (C) tohoto Protokolu:

(A) souhrnnou informaci o počtech a typech konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, které byly zavedeny do výzbroje jeho konvenčních ozbrojených sil v zóně aplikace během předcházejících 12 měsíců; a

(B) souhrnnou informaci o počtech a typech konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, které byly vyřazeny z výzbroje jejích konvenčních ozbrojených sil v zóně aplikace během předcházejících 12 měsíců.

ČÁST X.

INFORMACE O VSTUPU A VÝSTUPU KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY OMEZOVANÉ SMLOUVOU VE VÝZBROJI KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL SMLUVNÍCH STRAN DO / ZE ZÓNY APLIKACE

1. Po vstupu Smlouvy v platnost, a současně s každoroční výměnnou informací podle části VII, odstavec 1, pododstavec (C) tohoto Protokolu poskytne každá smluvní strana každoročně ostatním smluvním stranám:

(A) souhrnnou informaci o počtech a typech každé kategorie konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou ve výzbroji svých konvenčních ozbrojených sil, které byly uvedeny do zóny aplikace za posledních 12 měsíců, s uvedením zda tato výzbroj a technika byla organicky začleněna do útvarů nebo jednotek;

(B) souhrnnou informaci o počtech a typech každé kategorie konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou ve výzbroji jejích konvenčních ozbrojených sil, které byly staženy ze zóny aplikace za posledních 12 měsíců a zůstaly mimo ni; dále poslední hlášenou dislokaci této konvenční výzbroje a techniky v zóně aplikace; a

(C) konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou ve výzbroji konvenčních ozbrojených sil smluvních stran v zóně aplikace, která opustí zónu aplikace a znovu se do ni vrátí, a to i v případech, kdy se tak stane pro účely výcviku nebo vojenské činnosti, v rozmezí 7 dnů, nepodléhá ustanovením o oznamování v této části.

ČÁST XI.

KONVENČNÍ VÝZBROJ A TECHNIKA PŘI TRANSITU PŘES ZÓNU APLIKACE

1. Ustanovení tohoto Protokolu se nevztahují na konvenční výzbroj a techniku přemisťovanou přes zónu aplikace z místa mimo zónu aplikace do místa konečného určení mimo zónu aplikace. Konvenční výzbroj a technika v kategoriích uvedených v části III tohoto Protokolu, která vstoupila do zóny aplikace při transitu, bude v souladu s tímto Protokolem hlášena, pokud v zóně aplikace setrvá déle než 7 dní.

ČÁST XII.

TISKOPIS PRO VÝMĚNU INFORMACÍ

1. Každá smluvní strana informuje všechny ostatní smluvní strany tak, jak je uvedeno v tomto Protokolu, v souladu s postupy stanovenými v článku XVII Smlouvy a v Příloze uvedených vzorů tiskopisů pro výměnu informaci. Podle článku XVI, odstavce 5 Smlouvy změny v Příloze vzorů tiskopisů, které se vztahují k nepodstatným záležitostem technického charakteru, budou považovány za zlepšení použitelnosti a efektivnosti Smlouvy.

ČÁST XIII.

JINÉ NOTIFIKACE VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY

1. Po podpisu Smlouvy a dříve, než tato vstoupí v platnost, Společná konzultativní skupina vypracuje dokument týkající se notifikaci vyžadovaných Smlouvou. Tento dokument bude obsahovat seznam všech takovýchto notifikaci a specifikovat ty, které musí být předkládány podle článku XVII Smlouvy, a bude zahrnovat příslušné vzory tiskopisů potřebných k předkládání těchto notifikaci. V souladu s odstavcem 5 článku XVI Smlouvy změny k tomuto dokumentu, včetně všech tiskopisů, které se vztahují pouze k nepodstatným záležitostem technického charakteru, budou považovány za zlepšení použitelnosti a efektivnosti Smlouvy.

Poznámky pod čarou

1) Podle části I, odstavec 3 Protokolu o rekategorizaci vrtulníků.


PŘÍLOHA

VZORY TISKOPISŮ PRO VÝMĚNU INFORMACÍ

1. Každá smluvní strana musí všem ostatním smluvním stranám poskytovat informace v souladu s Protokolem o výměně informací, dále jen Protokol, ve formě stanovené touto přílohou. Informace v každém seznamu údajů musí být poskytnuty na mechanicky nebo elektronicky natištěném formuláři v jednom ze šesti jednacích jazyků Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. V každé tabulce (sloupec a) musí být každý údaj označen pořadovým číslem řádku.

2. Každý soubor seznamů údajů musí začínat úvodní stránkou, na níž bude uveden název smluvní strany, která podává seznamy, jazyk, v němž jsou seznamy napsány, datum, ke kterému mají být seznamy vyměněny a datum, kdy údaje uvedené v seznamech nabývají účinnosti.

ČÁST I.

INFORMACE O STRUKTUŘE POZEMNÍCH A LETECKÝCH SIL A LETECTVA PROTIVZDUŠNÉ OBRANY V ZÓNĚ APLIKACE

1. S odvoláním na část I tohoto Protokolu musí každá smluvní strana poskytnout informace o organizační struktuře velení svých pozemních sil, útvarů a jednotek letectva protivzdušné obrany podřízených velitelstvím vojenských okruhů a ekvivalentním stupňům, o letectvu a letectvu protivzdušné obrany na dvou samostatných seznamech v pořadí podle podřízenosti, jak je uvedeno v tabulce I.

2. Údaje seznamů musí být uváděny počínaje nejvyšším stupněm přes každý nižší velitelský stupeň až do stupně brigáda (pluk, samostatný prapor a křídlo) letecký pluk, samostatná letka nebo její ekvivalent. Například za stupněm vojenský okruh (armáda) sbor, následují všechny podřízené samostatné pluky, samostatné prapory, sklady, výcviková zařízení, pak podřízené divize se svými pluky/samostatnými prapory. Po vyjmenování všech podřízených útvarů se uvedou následující vojenské okruhy (armáda) sbor. Stejně se postupuje u letectva a letectva protivzdušné obrany.

(A) u každého organizačního stupně musí být uvedeno (sloupec b) označení (tj. evidenční číslo útvaru nebo jednotky), které bude používáno na následných seznamech týkajících se uvedené organizační struktury pro všechny následné výměny informací, národní označení (tj. název) (sloupec c) a v případě divizí, brigád/pluků, samostatných praporů a křídel (leteckých pluků) samostatných letek nebo jejich ekvivalentů také druh útvaru nebo jednotky tam, kde je to nutné (např. pěší, tanková, dělostřelecká, stíhací, bombardovací, zásobovací); a

(B) pro každý útvar se uvedou nejbližší dva nadřízené stupně velení v zóně aplikace (sloupec d,e).

Tabulka I: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VELENÍ POZEMNÍCH SIL, LETECTVA A LETECTVA PROTIVZDUŠNÉ OBRANY (smluvní strany) PLATNÁ OD (datum)

ČÁST II.

INFORMACE O CELKOVÝCH POČTECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY PODLÉHAJÍCÍ POČETNÍMU OMEZENÍ UVEDENÉMU V ČLÁNCÍCH IV A V SMLOUVY

1. V souladu s částí II tohoto Protokolu musí každá smluvní strana poskytnout údaje o celkových počtech podle typů bojových tanků, bojových obrněných vozidel a dělostřeleckých systémů (tabulka IIA) podléhajících početnímu omezení stanovenému v článcích IV a V Smlouvy (sloupec b) o celkových počtech bojových letounů a úderných vrtulníků (tabulka IIB) podléhajících početnímu omezení, jak je uvedeno v článku IV Smlouvy (sloupec b).

2. Údaje o bojových obrněných vozidlech musí obsahovat celkový počet bojových vozidel s těžkou výzbrojí, bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů a jejich počet (sloupec f/e) a typ (sloupec e/d) v každé z těchto podkategorií (sloupec c/d).

3. V případě bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých systémů a mostních tanků, skladovaných v souladu s článkem X Smlouvy, musí být uveden celkový počet této bojové techniky v trvalých označených skladech (sloupec g).

Tabulka IIA: CELKOVÉ POČTY BOJOVÝCH TANKŮ, BOJOVÝCH OBRNĚNÝCH VOZIDEL A DĚLOSTŘELECKÝCH SYSTÉMŮ SMLUVNÍ STRANY, PODLÉHAJÍCÍCH POČETNÍMU OMEZENÍ S PLATNOSTÍ OD (datum)

Tabulka IIB: CELKOVÉ POČTY BOJOVÝCH LETOUNŮ A ÚDERNÝCH VRTULNÍKŮ ÚČASTNICKÝCH STÁTŮ PODLÉHAJÍCÍCH OMEZENÍ POČTU S PLATNOSTÍ OD (datum)

ČÁST III.

INFORMACE O ROZMÍSTĚNÍ, POČTECH A TYPECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY V KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SILÁCH

1. O všech útvarech pozemních sil, letectva a letectva protivzdušné obrany, uvedených v části III, odstavec 1 Protokolu a útvarech a jednotkách hlášených v souladu s části III, odstavec 2 Protokolu a zařízeních, která mají konvenční výzbroj a techniku uvedenou v části III, odstavec 3 tohoto Protokolu musí každá smluvní strana poskytnout seznam údajů v pořadí podřízenosti.

2. Pro každou organizaci a zařízení musí informace obsahovat:

(A) Číslo útvaru nebo jednotky (sloupec b) a označení útvaru (sloupec c) uvedené v tabulce I. Odděleně rozmístěné prapory nebo letky uvedené v odstavci 2 tohoto Protokolu a zařízení uvedená v části III, odstavec 3 tohoto Protokolu musí být také označeny vlastním číslem jednotky nebo útvaru (sloupec b) a národním označením (tj. názvem) (sloupec c). Jejich pořadí na seznamu musí odrážet jejich podřízenost s výjimkou útvarů a jednotek uvedených v části III, odstavec 2 tohoto Protokolu, které budou uvedeny společně na konci seznamu;

1) Trvalé označené sklady musí být označeny zkratkou DPSS uvedenou za národním označením; a

2) Místa snižování musí být označena poznámkou “Reduction“ uvedenou za národním označením;

(B) Dislokace (sloupec d), včetně zeměpisného názvu a souřadnic s přesností na nejbližších deset vteřin. U vojsk rozmístěných na cizích územích je třeba uvést i název hostitelské smluvní strany;

(C) Pro každý stupeň velení od nejvyššího až po stupeň divize letecká divize, celkový počet konvenční výzbroje a techniky v každé kategorii (sloupec f až k/l) např. celkový součet u divize bude součtem počtů všech ji podřízených složek; a

(D) Pro každý stupeň velení na stupni divize a nižší, tak jak je uvedeno v odstavci 1 této části, počty konvenční výzbroje a techniky po typech pod hlavičkami v tabulkách IIIA a IIIB (sloupce f až m/l). Ve spolupráci bojová obrněná vozidla (sloupec g) se uvedou zvlášť podkategorie kategorie (tj. specializované úderné, víceúčelové úderné). Ve sloupci (1) označeném “jiné“ v tabulce IIIB budou uvedeny bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy, vozidla podobná obrněným transportérům, vozidla podobná obrněným vozidlům pěchoty a mostní tanky, pokud jsou ve výzbroji letectva a letectva protivzdušné obrany.

Tabulka IIIA: INFORMACE O UMÍSTĚNÍ, POČTECH A TYPECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY POSKYTOVANÉ V SOULADU S ČÁSTÍ III PROTOKOLU O VÝMĚNĚ INFORMACÍ (smluvní strany) S PLATNOSTÍ OD (datum)

Tabulka IIIB: INFORMACE O UMÍSTĚNÍ, POČTECH A TYPECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY POSKYTOVANÉ V SOULADU S ČÁSTÍ III PROTOKOLU O VÝMĚNĚ INFORMACÍ (smluvní strany) S PLATNOSTÍ OD (datum)

ČÁST IV.

INFORMACE O KONVENČNÍ VÝZBROJI A TECHNICE, KTERÁ NENÍ VE VÝZBROJI KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL POSKYTOVANÁ PODLE ČÁSTI IV PROTOKOLU O VÝMĚNĚ INFORMACÍ

1. V souladu s části IV Protokolu o výměně informaci musí každá smluvní strana poskytnout informace o rozmístěni, počtu a typech bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých systémů, bojových letounů a úderných vrtulníků, které se nachází v zóně aplikace, ale které nejsou ve výzbroji jednotek konvenčních ozbrojených sil.

2. Pro každé umístěni musí informace obsahovat:

(A) Odstavec části IV tohoto Protokolu s odvoláním na který je informace podávána (sloupec b);

(B) Místo (sloupec c):

1) Pokud jde o konvenční výzbroj a techniku hlášenou podle části IV, odstavec 1, pododstavec (A), pod-pododstavec 1), 3) a 5) tohoto Protokolu, zeměpisný název a souřadnice míst, obsahujících takovouto techniku s přesnosti na nejbližších deset vteřin; a

2) pokud jde o konvenční výzbroj a techniku hlášenou podle části IV, odstavec 1, pododstavec (A), pod-pododstavec 2) Protokolu, národní označení správního celku nebo oblasti, kde se taková technika nachází;

(C) Jde-li o konvenční výzbroj a techniku hlášenou podle části IV, odstavec 1, pododstavec (A), pod-pododstavce 1) a 2) Protokolu, národní označení stupně organizaci majících danou techniku ve stavu (sloupec c); a

(D) Pro každé místo rozmístěni počty podle typu podle záhlaví specifikovaného v tabulce IV (sloupec d až h) s výjimkami: jde-li o hlášení o konvenční výzbroji a technice podle části IV, odstavec 1, pododstavec (A), pod-pododstavec 2) Protokolu uvádět jen počty v každé kategorii pro stanovenou správní oblast nebo okruh (sloupec c).

Tabulka IV: INFORMACE O ROZMÍSTĚNÍ KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY UVEDENÉ V ČÁSTI IV PROTOKOLU O VÝMĚNĚ INFORMACÍ (smluvní strany) S PLATNOSTÍ OD (datum)

ČÁST V.

INFORMACE O OBJEKTECH KONTROLY A DEKLAROVANÝCH MÍSTECH

1. S odvoláním na část V tohoto Protokolu musí každá smluvní strana poskytnout seznam objektů kontroly a deklarovaných míst, jak je stanoveno v části I Protokolu o inspekci. Deklarovaná místa (tabulka V) musí být uvedena v abecedním pořádku.

2. Informace o každém deklarovaném místě musí obsahovat:

(A) vlastní znak (tj. evidenční číslo deklarovaného místa) (sloupec b), kterým bude toto místo označováno ve všech následných výměnách informací;

(B) název místa a prostor s použitím zeměpisného názvu a souřadnice s přesností na nejbližších deset vteřin (sloupec c). Pro místa obsahující objekty kontroly rozmístěných sil je třeba uvést i název hostitelského státu;

(C) místa vstupu/výstupu pro deklarované místo (sloupec d);

(D) pořadové číslo, označení a evidenční číslo útvaru nebo jednotky pro všechny objekty kontroly umístěné v deklarovaném místě, jak je uvedeno v části III této přílohy (sloupec e). Vlastní pořadová čísla musí být přidělována tak, aby číslo přidělené poslednímu objektu kontroly, uvedenému v seznamu, se rovnalo celkovému počtu objektů kontroly smluvní strany;

(E) celkový počet konvenční výzbroje a techniky každé kategorie, uvedený v části III Protokolu, který se nachází v deklarovaném místě a v každém objektu kontroly specifikující (sloupec f až p) navíc:

1) konvenční výzbroj a techniku každé kategorie, která se nachází v tomto místě a náleží objektu kontroly umístěném na jiném deklarovaném místě, uvádějící označení a evidenční číslo jednotky každého takového objektu kontroly (sloupec e); a

2) konvenční výzbroj a technika nenáležející k objektu kontroly musí být opatřena následujícím označením, které se píše hned za nebo pod každý takový záznam do sloupců f až p:

a) technika útvarů určených a organizovaných v době míru k plnění úkolů vnitřní bezpečnosti poznámkou “security“;

b) technika vyřazená z provozu poznámkou “decommisioned“ ;

c) technika, která je buď připravena pro vývoz nebo re-export s poznámkou “export“;

d) technika, která čeká na konverzi s poznámkou “reduced“;

e) technika používaná výhradně pro výzkum a vývoj s poznámkou “research“.

Tabulka V: INFORMACE O OBJEKTECH KONTROLY A DEKLAROVANÝCH MÍSTECH (smluvní strany) S PLATNOSTÍ OD (datum)

3. Každá smluvní strana musí poskytnout seznam míst vstupu a výstupu (tabulka VI). V tomto seznamu bude přiděleno vlastní pořadové číslo (sloupec b) označující místa vstupu/výstupu každého místa podle odstavce 2 podbodu (C) této části. Údaj o dislokaci musí obsahovat zeměpisný název (sloupec c) a souřadnice s přesností na nejbližších deset vteřin (sloupec d). Pro každé vstupní a výstupní místo musí být uveden také přijatelný způsob dopravy - “vzduchem“, “po moři“, “po souši“ - (sloupec e).

Tabulka VI: MÍSTA VSTUPŮ A VÝSTUPŮ (POE) (smluvní strany) S PLATNOSTÍ OD (datum)

Tabulka I:

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VELENÍ POZEMNÍCH SIL A LETECTVA A LETECTVA PROTIVZDUŠNÉ OBRANY (smluvní strany)

S PLATNOSTÍ OD (datum)

Pořadové číslo Evidenční číslo útvaru nebo jednotky Označení útvaru nebo jednotky Podřízenost
1. vyšší st. 2 . vyšší st.
(a) (b) (c) (d) (e)

Tabulka II A:

CELKOVÝ POČET BOJOVÝCH TANKŮ, BOJOVÝCH OBRNĚNÝCH VOZIDEL A DĚLOSTŘELECTVA PODLÉHAJÍCÍCH POČETNÍMU OMEZENÍ (smluvní strany)

S PLATNOSTÍ OD (datum)

Pořadové číslo Zóna Kategorie Podkategorie Typ Celkový počet (vč. počtů v trv. označ, skladech) Počet ks v trvale označ. skladech
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Tabulka II B:

CELKOVÝ POČET BOJOVÝCH LETOUNŮ A ÚDERNÝCH VRTULNÍKŮ PODLÉHAJÍCÍCH POČETNÍMU OMEZENÍ (smluvní strany)

S PLATNOSTÍ OD (datum)

Pořadové číslo Kategorie Podkategorie Typ 1 Celkový počet
(a) (b) (c) (d) (e)

Tabulka III A:

INFORMACE O UMÍSTĚNÍ, POČTECH A TYPECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY POSKYTNUTÁ V SOULADU S ČÁSTÍ III PROTOKOLU O VÝMĚNĚ INFORMACÍ (smluvní strany)

S PLATNOSTÍ OD (datum)

Pořadové číslo Evid. číslo útvaru nebo jednotky Označení útvaru nebo jednotky Mírová dislokace NEPOUŽITO Bojové tanky Bojová obrněná vozidla
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Pokračování tabulky III A:

Vozidla podobná OT a BVP Děla Mostní tanky Úderné vrtulníky Vrtulníky bojové podpory Neozbrojené dopravní vrtulníky
(h) (i) (j) (k) (l) (m)

Tabulka III B: INFORMACE O UMÍSTĚNÍ, POČTECH A TYPECH KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY POSKYTNUTÁ V SOULADU S ČÁSTÍ III PROTOKOLU O VÝMĚNĚ INFORMACÍ (smluvní strany)

S PLATNOSTÍ OD (datum)

Pořadové číslo Evid. číslo útvaru nebo jednotky Označení útvaru nebo jednotky Mírová dislokace NEPOUŽITO Bojové letouny
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Pokračování tabulky III B:

Neozbrojené cvičné letouny Cvičné letouny Úderné vrtulníky Vrtulníky bojové podpory Neozbrojené dopravní vrtulníky Ostatní
(g) (h) (i) (j) (k) (l)

Tabulka IV:

INFORMACE O UMÍSTĚNÍ KONVENČNÍ VÝZBROJE A TECHNIKY POSKYTNUTÁ V SOULADU S ČÁSTÍ IV PROTOKOLU O VÝMĚNĚ INFORMACÍ (smluvní strany)

S PLATNOSTÍ OD (datum)

Pořadové číslo Odvolávka na protokol Dislokace Bojové tanky Bojová obrněná vozidla Děla Úderné vrtulníky Bojové letouny
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Tabulka V:

INFORMACE O OBJEKTECH KONTROLY A DEKLAROVANÝCH MÍSTECH (smluvní strany)

S PLATNOSTÍ OD (datum)

Pořadové číslo Evid.č. deklar. místa Dislokace Vstupní a výstupní místa Objekt kontroly Bojové tanky Bojová obrněná vozidla Vozidla podobná OT a BVP
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Pokračování tabulky V:

Děla Mostní tanky Úderné vrtulníky Vrtulníky bojové podpory Neozbroj. dopravní vrtulníky Bojové letouny Neozbroj. cvičné letouny Cvičné letouny
(i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p)

Tabulka VI:

MÍSTA VSTUPU A VÝSTUPU (POE) (smluvní strany)

S PLATNOSTÍ OD (datum)

Pořadové číslo Evidenční číslo POE Název POE Umístění Druh(y)
(a) (b) (c) (d) (e)

PROTOKOL O INSPEKCI

Smluvní strany se tímto dohodly na postupech a dalších ustanoveních, kterými se řídí provádění inspekcí, jak je stanoveno v článku XIV Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, ze dne 19. listopadu 1990, dále jen Smlouva.

ČÁST I.

DEFINICE

1. Pro účely Smlouvy:

A) Výraz “inspektovaná smluvní strana“ znamená smluvní stranu, na jejímž území je prováděna inspekce v souladu s článkem XIV Smlouvy:

(1) V případě inspekce míst, kde je přítomna pouze touto Smlouvou omezovaná konvenční výzbroj a technika smluvní strany, která tam má posádku, musí tato smluvní strana v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu vykonávat práva a plnit povinnosti smluvní strany, které jsou dále uvedeny v tomto Protokolu, po dobu trvání inspekce na místě inspekce, kde je rozmístěna její konvenční výzbroj a technika, omezovaná touto Smlouvou;

(2) V případě inspekce míst, kde se nachází konvenční, touto smlouvou omezovaná, výzbroj a technika více než jedné smluvní strany, musí každá takováto smluvní strana, v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu, v rámci své vlastní, touto Smlouvou omezované konvenční výzbroje a techniky, vykonávat práva a plnit povinnosti smluvní strany, které jsou dále uvedeny v tomto Protokolu, po dobu trvání inspekce, na místě inspekce, kde je umístěna její konvenční výzbroj a technika, omezovaná touto Smlouvou.

B) Výraz “rozmísťující smluvní strana“ znamená smluvní stranu rozmísťující konvenční výzbroj a techniku používanou jejími konvenčními ozbrojenými silami mimo své vlastní území a v oblasti, pro kterou platí tato ustanovení.

C) Výraz “hostitelská smluvní strana“ znamená smluvní stranu, která na svém území v oblasti, pro kterou platí tato ustanoveni, přijímá konvenční výzbroj a techniku používanou konvenčními ozbrojenými silami rozmísťujícího státu, který je smluvní stranou.

D) Výraz “inspektující smluvní strana“ znamená smluvní stranu, která požaduje provedení inspekce a je za ni i proto zodpovědná.

E) Výraz “inspektor“ znamená osobu určenou jednou ze smluvních stran k provedení inspekce, která je na schváleném seznamu inspektorů této smluvní strany v- souladu s ustanoveními části III tohoto protokolu.

F) Výraz “člen dopravní posádky“ znamená osobu, která plni povinnosti související s provozem dopravních prostředků a která je na smluvní stranou schváleném seznamu členů dopravních posádek v souladu s ustanoveními části III tohoto Protokolu.

G) Výraz “inspekční tým“ znamená skupinu inspektorů určenou smluvní stranou k provedení určité konkrétní inspekce.

H) Výraz “doprovodný tým“ znamená skupinu osob určenou smluvní stranou jako doprovod a pomoc inspektorům provádějícím určitou konkrétní inspekci, jakož i převzetí dalších povinnosti podle tohoto Protokolu. V případě inspekce Smlouvou omezované konvenční výzbroje a techniky rozmísťujícího státu musí doprovodný tým zahrnovat osoby určené hostitelským státem i rozmísťujícím státem, pokud se tyto smluvní strany nedohodnou jinak.

I) Výraz “místo inspekce“ znamená oblast, místo nebo zařízeni, kde se provádí inspekce.

J) Výraz “objekt kontroly“ znamená:

(1) Každý útvar nebo jednotku na úrovni brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk, samostatný prapor/dělostřelecký oddíl, samostatná letka nebo ekvivalent, jakož i jakýkoliv odděleně dislokovaný prapor/letka nebo ekvivalentní jednotka na úrovni velení nižší než úroveň brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk, mající Smlouvou limitovanou konvenční výzbroj a techniku v místě notifikovaném podle části III odstavec 1, bod A) Protokolu o výměně informaci;

(2) Každý trvalý označený sklad, vojenské skladovací místo, které není organickou součástí v bodu (1) uvedených útvarů a jednotek, samostatnou opravárenskou nebo údržbářskou jednotku, vojenské výcvikové zařízení nebo vojenské letiště, na kterých je konvenční výzbroj a technika omezovaná touto Smlouvou notifikována podle části III, odstavec 3 body A) a B) Protokolu o výměně informací jako trvale nebo pravidelně přítomná.

(3) Místo snižování konvenční výzbroje a techniky omezované touto Smlouvou a notifikované podle části III odstavec 3, bod (C) Protokolu o výměně informací;

(4) V případě jednotek na úrovni nižší než prapor, vybavených konvenční výzbrojí a technikou omezovanou Smlouvu, které jsou přímo podřízeny jednotce nebo útvaru na úrovni vyšší než brigáda/pluk nebo jejich ekvivalentu. Taková jednotka nebo útvar, jimž jsou podřízeny jednotky na úrovni nižší než prapor, budou považovány za objekt kontroly nemají-li žádnou podřízenou jednotku nebo útvar na úrovni brigády/pluku nebo jejich ekvivalentu;

(5) Za objekt kontroly nebude považován útvar nebo jednotka s konvenční výzbrojí a technikou podléhající Smlouvě, která není v aktivním použití konvenčních ozbrojených sil smluvní strany.

K) Výraz “vojenské letiště“, znamená stálý vojenský komplex, který jinak neobsahuje objekt kontroly, ale kde se běžně provádějí operace, t.j. starty a přistání, opětovné uvádění do pohotovostního stavu alespoň šesti, toutou Smlouvou omezovaných nebo vnitřní inspekci podléhajících, bojových letounů nebo bojových vrtulníků.

L) Výraz “vojenské výcvikové zařízení“ znamená zařízení, které jinak neobsahuje objekt kontroly, kde vojenská jednotka nebo nižší jednotka organizuje výcvik vojenského personálu za použití nejméně 30 kusů konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou nebo více než 12 kusů téže kategorie konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou.

M) Výraz “vojenský sklad“, který není organickou součásti útvarů a jednotek označených jako objekt kontroly, znamená libovolný sklad, jiný než označený trvalý sklad, nebo sklady podřízené organizacím určeným a zformovaným pro potřeby vnitřní bezpečnosti, obsahujícím touto Smlouvou omezované konvenční zbraně a techniku, bez ohledu na organizační nebo operační statut. Konvenční zbraně a technika, omezované touto Smlouvou, které jsou na takovýchto místech, budou tvořit část povolené výzbroje započítané do aktivních jednotek podle článku IV této Smlouvy.

N) Výraz “deklarované místo“ znamená zařízení nebo přesně zeměpisně vymezené místo, kde je jeden nebo více objektů kontroly. Deklarované místo zahrnuje celé území uvnitř umělé nebo přirozené vnější hranice nebo hranic, jakož i přidružená území jako jsou střelnice, výcvikové prostory, opravárenské a skladovací prostory, letiště pro vrtulníky, železniční nakládací rampy, kde bývají trvale nebo běžně přítomny bojové tanky, bojová obrněná vozidla, děla, bojové vrtulníky, bojové letouny, reklasifikované cvičné bojové letouny, vozidla podobná obrněným transportérům, vozidla podobná bojovým vozidlům pěchoty nebo mostní tanky.

O) Výraz “stanovená oblast“ znamená oblast kdekoliv na území smluvní strany v zóně aplikace, pro kterou platí tato ustanovení, jiná než místo inspektované podle části VII, části IX nebo části X tohoto Protokolu, kde je prováděna inspekce na výzvu podle části VIII tohoto Protokolu. Stanovená oblast nesmí být větší než 65 km2 a žádná přímá spojnice jakýchkoliv dvou bodů v této oblasti nesmí být delší než 16 km.

P) Výraz “citlivý bod“ znamená jakékoliv zařízení, stavbu nebo místo, které bylo takto označeno smluvní stranou anebo smluvní stranou vykonávající práva a plnící povinnosti smluvní strany, prostřednictvím doprovodného týmu a u nichž by mohl být pozdržen, omezen nebo odmítnut přístup nebo přelet.

Q) Výraz “místo vstupu/výstupu“ znamená místo určené smluvní stranou, na jejímž území má být provedena inspekce, kterým inspekční týmy a dopravní posádky vstupují na území této smluvní strany a kterým území této smluvní strany opustí.

R) Výraz “doba pobytu v zemi“ znamená celkový nepřetržitě strávený čas na území smluvní strany, kde je prováděna inspekce inspekčním týmem podle části VII a VIII tohoto Protokolu, od příjezdu inspekčního týmu do místa vstupu/výstupu po dokončení poslední inspekce tímto týmem.

S) Výraz “období ověření základních údajů“ pro účely výpočtu inspekčních kvót, znamená stanovené časové období zahrnující prvních 120 dní ode dne, kdy tato Smlouva vstoupí v platnost.

T) Výraz “období snižování“, pro účely výpočtu inspekčních kvót, znamená stanovené časové období zahrnující tři roky, které následují po 120 denním období ověření základních údajů.

U) Výraz “období ověřování dosažení konečných úrovní“ pro účely výpočtu inspekčních kvót, znamená stanovené časové období zahrnující 120 dnů, které následují po tříletém období snižování.

V) Výraz “období konečných úrovní“ pro účely výpočtu inspekčních kvót, znamená stanovené časové období, které následuje po 120 denním období ověřování dosažených konečných úrovní pro dobu platnosti této Smlouvy.

W) Výraz “kvóta pasivních inspekcí deklarovaných míst“ znamená celkový počet inspekcí objektů kontroly podle části VII tohoto Protokolu, které bude každá smluvní strana ve stanoveném časovém období povinna přijmout na místech inspekce, kde jsou umístěny objekty kontroly.

X) Výraz “kvóta pasivních inspekcí na výzvu“ znamená maximální počet inspekcí na výzvu ve specifikovaných oblastech podle části VIII tohoto Protokolu, který bude každá smluvní strana s územím v oblasti, pro kterou platí tato ustanovení, povinna přijmout v určitém stanoveném časovém období.

Y) Výraz “kvóta aktivních inspekcí“ znamená celkový počet inspekcí podle části VII a VIII tohoto Protokolu, který bude každá smluvní strana oprávněna provést v určitém stanoveném časovém období.

Z) Výraz “místo certifikace“ znamená jasně určené místo, kde se provádí certifikace rekategorizovaných víceúčelových útočných vrtulníků a reklasifikovaných cvičných bojových letounů v souladu s Protokolem o rekategorizaci vrtulníků a Protokolem o reklasifikaci letounů.

AA) Výraz “oznámené období“ znamená časové období vymezené ve dnech, během kterých má být provedeno zamýšlené snížení plánovaného počtu konvenční výzbroje a techniky v souladu s článkem VIII Smlouvy.

ČÁST II.

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY

1. K zajištěni ověřování v souladu s ustanoveními této Smlouvy musí každá smluvní strana usnadňovat inspekce podle tohoto Protokolu.

2. V případě konvenční výzbroje a techniky používané konvenčními ozbrojenými silami smluvní strany, umístěné v zóně aplikace mimo vlastni území, musí hostitelská strana a umísťující smluvní strana při plněni svých příslušných závazků ve vzájemné spolupráci zajišťovat soulad s příslušnými ustanoveními tohoto Protokolu. Rozmísťující stát bude plně odpovědný za plněni smluvních závazků, co se týče konvenční výzbroje a techniky používané konvenčními ozbrojenými silami umístěnými na území hostitelského státu.

3. Odpovědnost za doprovodný tým ponese inspektovaná smluvní strana.

A) V případě míst inspekce, kde je přítomná pouze Smlouvou omezovaná konvenční výzbroj a technika rozmísťujícího státu, která spadá pod velení této smluvní strany, odpovědnost za doprovodný tým po dobu trvání inspekce na místě inspekce, kde je rozmístěna Smlouvou omezovaná konvenční výzbroj a technika rozmísťujícího státu, ponese představitel této rozmísťující smluvní strany.

B) V případě míst inspekce obsahujících Smlouvou omezovanou konvenční výzbroj a techniku jak hostitelského státu, tak i rozmísťujícího státu bude, při vlastni inspekci Smlouvou omezované konvenční výzbroje a techniky a techniky rozmísťujícího státu, doprovodný tým složen ze zástupců obou smluvních stran. Po dobu inspekce na takovém místě inspekce bude. hostitelský stát vykonávat práva a plnit povinnosti inspektované smluvní strany, s výjimkou práv a povinnosti souvisejících s inspekci smluvní strany, jež bude vykonávat, resp. plnit tento rozmísťující stát.

4. Bude-li inspekční tým požadovat přistup do zařízeni, budov nebo prostor, které jsou na základě Smlouvy s inspektovanou smluvní stranou používány jinou smluvní stranou, bude tato jiná smluvní strana ve spolupráci s inspektovanou smluvní stranou a v rozsahu odpovídajícím dohodě o využívání, vykonávat práva a plnit povinnosti uvedené dále v tomto Protokolu, pokud jde o inspekce týkající se techniky nebo materiálu smluvní strany využívající tyto budovy nebo prostory.

5. Budovy nebo prostory, využívané jinou smluvní stranou na základě smlouvy s inspektovanou smluvní stranou, budou inspekci podrobeny pouze tehdy, má-li tato jiná smluvní strana představitele v doprovodném týmu.

6. Kontrolu nad inspekčními týmy a podskupinami a odpovědnost za ně bude mít inspektovaná smluvní strana.

7. Na jednom místě inspekce nesmí být ve stejné době vice než jeden inspekční tým provádějící inspekci podle části VII nebo VIII tohoto Protokolu.

8. Za předpokladu dodržení ostatních ustanovení tohoto Protokolu bude inspektující smluvní strana rozhodovat o délce pobytu každého inspekčního týmu na území smluvní strany, kde má být provedena inspekce, kolik a která místa v době pobytu za účelem provedení inspekce navštíví.

9. Cestovní náklady inspekčního týmu do místa vstupu/výstupu a 2 místa vstupu/výstupu ponese inspektující smluvní strana.

10. Každá smluvní strana bude povinna přijmout počet inspekcí podle části VII nebo VIII tohoto Protokolu tak, aby po dobu platnosti této Smlouvy nebyla překročena kvóta pasivních inspekcí pro každé stanovené časové období:

120-denní období ověření základních údajů, tříleté období snižování, 120-denní období ověření dosažení stanovených úrovní a období konečných úrovní-pro dobu platnosti Smlouvy. Kvóta pasivních inspekcí se pro každé určené období stanoví jako procento z objektů kontroly dané smluvní strany, bez míst snižování a certifikace, umístěných v zóně aplikace Smlouvy.

A) V prvních 120 dnech po vstupu Smlouvy v platnost se kvóta pasivních inspekcí musí rovnat 20 procentům objektů kontroly smluvní strany, notifikovaným podle části V Protokolu o výměně informací;

B) V každém roce období snižování, po skončeném počátečním 120-denním období, se musí kvóta pasivních inspekcí rovnat 10 procentům objektů kontroly smluvní strany notifikovaným podle části V Protokolu o výměně informací;

C) V prvních 120 dnech po skončeném 3-letém období snižování se kvóta pasivních inspekcí musí rovnat 20 procentům objektů kontroly smluvní strany notifikovaným podle části V Protokolu o výměně informací;

D) Každý rok po skončeném 120-denním období ověřování dosažení stanovených úrovní a po dobu platnosti této Smlouvy se kvóta pasivních inspekcí musí rovnat 15 procentům objektů kontroly smluvní strany notifikovaným podle části V Protokolu o výměně informací.

11. Každá smluvní strana s územím v zóně aplikace bude povinna přijímat inspekce na výzvu následovně:

A) Během období ověření základních údajů, v každém roce období snižování a v období ověřování dosažení stanovených zbytkových úrovní až do 15 procent z počtu inspekcí deklarovaných míst, které je tato smluvní strana povinna přijmout na svém území u vlastních objektů kontroly a také objektů kontroly patřících rozmísťujícím smluvním stranám.

B) V každém roce po dosažení stanovených konečných úrovni do 23 procent z počtu inspekci deklarovaných míst, které je tato smluvní strana povinna přijmout na svém území u vlastních objektů kontroly a také objektů kontroly, patřících smluvním stranám, které je zde rozmísťují.

12. Bez ohledu na omezení v této části bude každá smluvní strana povinna přijmout ročně minimálně jednu inspekci svých objektů kontroly podle části VII tohoto Protokolu a každá smluvní strana s územím v zóně aplikace bude povinna přijmout každý rok minimálně jednu inspekci ve - stanovené oblasti podle části VIII tohoto Protokolu.

13. Inspekce jednoho objektu kontroly podle části VII tohoto Protokolu na místě inspekce bude započítávána jako jedna inspekce z kvóty pasivních inspekcí smluvní strany, jejíž objekt kontroly je inspektován.

14. Podíl inspekcí podle části VII tohoto Protokolu na území hostitelského státu v určitém stanoveném časovém období pro inspekci objektů kontroly patřících rozmísťujícímu státu nesmí být větší než podíl, který tvoří objekty kontroly daného rozmísťujícího státu z celkového počtu objektů kontroly umístěných na území daného hostitelského státu.

15. Počet inspekcí objektů kontroly podle části VII tohoto Protokolu v určitém stanoveném časovém období na území kterékoliv smluvní strany se vypočte jako procento z celkového počtu objektů kontroly přítomných na území této smluvní strany.

16. Inspekce podle části VIII tohoto Protokolu v jedné stanovené oblasti se bude počítat jako jedna inspekce z kvóty pasivních inspekcí na výzvu a jedna inspekce z kvóty pasivních inspekcí deklarovaných míst smluvní strany, na jejíž území je inspekce prováděna.

17. Není-li mezi inspekčním a doprovodným týmem dohodnuto jinak, nesmí, až do celkových 10 dnů, doba pobytu inspekčního týmu v zemi překročit celkový počet hodin, vypočítaný podle následujícího vzorce:

A) 48 hodin na první inspekci objektu kontroly nebo pobyt ve stanovené oblasti; a

B) 36 hodin na každou následnou inspekci objektu kontroly nebo pobyt ve stanovené oblasti.

18. Za předpokladu dodržení omezení v odstavci 17 této části nesmí inspekční tým, provádějící inspekci podle části VII nebo VIII tohoto Protokolu, strávit na deklarovaném místě více než 48 hodin a ne více než 24 hodin na inspekci ve stanovené oblasti.

19. Inspektovaná smluvní strana zajistí, že inspekční tým přijede na místo následující inspekce co nejrychlejším dostupným dopravním prostředkem. Pokud doba od ukončení jedné inspekce a příjezdem inspekčního týmu na místo následující inspekce přesáhne 9 hodin, nebo doba od ukončení poslední inspekce provedené inspekčním týmem na území smluvní strany, kde je prováděna inspekce, a příjezdem tohoto inspekčního týmu na místo vstupu/výstupu přesáhne 9 hodin, nebude tento přesahující čas započten do doby pobytu inspekčního týmu v zemi.

20. Každá smluvní strana bude povinna přijmout na svém území uvnitř zóny aplikace Smlouvy současně ne více než bud 2 inspekční týmy provádějící inspekci podle části VII nebo VIII tohoto Protokolu, nebo počet inspekčních týmů provádějících inspekce podle části VII nebo VIII tohoto Protokolu rovnající se 2 procentům z celkového počtu objektů kontroly, ve kterých se má provádět inspekce ve stanoveném časovém období na území této smluvní strany, podle toho, který údaj je vyšší.

21. Každá smluvní strana bude povinna přijmout současně ne více než bud 2 inspekční týmy provádějící inspekce jejích konvenčních ozbrojených sil podle části VII nebo VIII tohoto Protokolu, nebo počet inspekčních týmů provádějících inspekci jejích konvenčních ozbrojených sil podle části VII nebo VIII tohoto Protokolu rovnající se 2 procentům z celkového počtu objektů kontroly, které mají být kontrolovány ve stanoveném časovém období podle toho, který údaj je vyšší.

22. Bez ohledu na ustanovení odstavců 20 a 21 této části Protokolu každá smluvní strana s vojenskými okruhy uvedenými v odstavci IV a V této Smlouvy bude povinna přijmout na svém území současně maximálně 2 inspekční týmy provádějící inspekce podle části VII a VIII tohoto Protokolu v kterémkoliv z těchto vojenských okruhů.

23. Žádná smluvní strana nebude povinna přijmout inspekce podle části VII nebo VIII tohoto Protokolu, představující více než 50 procent kvóty pasivních inspekcí deklarovaných míst v kalendářním roce ze stejné smluvní strany.

24. Každá smluvní strana má právo provádět inspekce v zóně aplikace na území ostatních smluvních stran. Avšak žádná smluvní strana nesmí vykonat ročně více než 5 inspekcí jiné smluvní strany patřící do stejné skupiny smluvních stran podle části VII a VIII tohoto Protokolu. Všechny takové inspekce budou započítány do kvóty pasivních inspekcí deklarovaných míst smluvní strany, u které je prováděna inspekce. Bude výhradně záležitostí každé skupiny smluvních stran určit rozdělení inspekcí uvnitř vlastní skupiny smluvních stran. Každá smluvní strana oznámí všem ostáním smluvním stranám svoji aktivní inspekční kvótu:

A) Pro období ověření základních údajů, nejpozději do 120 dnů po podpisu Smlouvy.

B) Pro první rok období snižování, nejpozději do 60 dnů po vstupu Smlouvy v platnost; a

C) Pro každý následný rok období snižování, pro období kontroly dosažení stanovených úrovní a pro každý rok období konečných úrovní, nejpozději do 15. ledna, jenž předchází každému takovému stanovenému období.

ČÁST III.

PŘEDINSPEKČNÍ POŽADAVKY

1) Inspekce prováděné podle Smlouvy budou provádět inspektoři určení podle odstavců 3 a 7 této části.

2) Inspektoři budou státními příslušníky inspektující smluvní strany nebo jiných smluvních stran.

3) Do 90 dnů po podepsání Smlouvy poskytne každá smluvní strana všem dalším smluvním stranám seznam jí navrhovaných inspektorů a seznam jí navrhovaných členů dopravních posádek, obsahující plná jména inspektorů a členů dopravních posádek, jejich pohlaví, datum narození, místo narození a číslo pasu. Žádný smluvní stranou poskytnutý seznam navrhovaných inspektorů nesmí obsahovat současně více než 400 osob a žádný smluvní stranou poskytnutý seznam navrhovaných členů dopravních posádek nesmí obsahovat současně více než 600 osob.

4) Každá smluvní strana seznamy inspektorů a členů dopravních posádek, které jí poskytly jiné smluvní strany, zkontroluje a do 30 dnů od obdržení každého seznamu oznámí smluvní straně, která seznam poskytla, jmenovitě osoby, které si přeje vyškrtnout ze seznamu.

5) S výhradou ustanovení odstavce 7 této části, inspektoři a členové dopravních posádek, jejichž vyřazení nebylo vyžádáno v časovém období stanoveném v odstavci 4 této části, budou považováni za schválené pro vydání víz a všech ostatních dokladů podle odstavce 8 této části.

6) Každá smluvní strana bude mít právo pozměnit své seznamy jeden měsíc po vstupu Smlouvy v platnost. Potom bude moci každá smluvní strana jednou za 6 měsíců navrhnout u svých seznamů inspektorů a členů dopravních posádek dodatky nebo vyškrtnutí za předpokladu, že takto upravené seznamy nepřekročí počet osob stanovených v odstavci 3 této části. Navrhované dodatky budou kontrolovány v souladu s odstavci 4 a 5 této části.

7) Smluvní strana může bez práva odmítnutí požadovat vyškrtnutí kterékoliv osoby ze seznamu inspektorů a členů dopravních posádek, předložených jinou smluvní stranou.

8) Smluvní strana, na jejímž území se provádí inspekce, musí inspektorům a členům dopravních posádek schváleným v souladu s odstavcem 5 této části poskytnout víza a ostatní požadované dokumenty, které těmto inspektorům a členům dopravních posádek zajistí možnost vstupu na území této smluvní strany a pobyt za účelem provedení inspekčních činností v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu. Víza a ostatní nezbytné dokumenty budou poskytnuty bud:

A) do 30 dnů po schválení seznamů nebo následných změn v těchto seznamech; v takovémto případě budou víza platit minimálně 24 měsíců; nebo

B) do jedné hodiny po příjezdu inspekčního týmu a členů dopravní posádky do místa vstupu/výstupu; v takovémto případě budou víza platit po dobu trvání jejich inspekční činnosti.

9) Do 90 dnů po podepsání Smlouvy si smluvní strany navzájem oznámí číslo platného diplomatického povolení pro dopravní prostředky smluvní strany, které dopravují inspektory a zařízení nezbytné pro inspekci na nebo z území smluvní strany, ve které se tato inspekce provádí. Trasy do a z určeného místa vstupu/výstupu musí probíhat po zavedených leteckých trasách nebo jiných trasách, na nichž se smluvní strany, kterých se to týká dohodly jako na základu pro tato diplomatická povolení. Na místa vstupu/výstupu, kam létají letecké linky, se mohou inspektoři dopravovat civilní leteckou linkou. Pro tyto lety neplatí ustanovení tohoto odstavce týkající se čísel diplomatických povolení.

10) V oznámení poskytnutém podle části V Protokolu o výměně informací, každá smluvní strana oznámí místo nebo místa vstupu/výstupu pro každé deklarované místo inspekce svých objektů kontroly. Takovýmito místy vstupu/výstupu mohou být pozemní hraniční přechody, letiště a námořní přístavy, které musí mít dostatečnou kapacitu pro příjem dopravních prostředků smluvní strany provádějící inspekci. Pro každé deklarované místo musí být udáno alespoň jedno letiště jako místo vstupu/výstupu. Umístěni každého místa vstupu/výstupu uvedeného pro deklarované místo musí být takové, aby umožňovalo přistup k tomuto deklarovanému místu v době stanovené v části VII odstavec 8 tohoto Protokolu.

11) Každá smluvní strana může místo nebo místa vstupu/výstupu na a ze svého území měnit tak, že tuto změnu oznámí všem ostatním smluvním stranám nejméně 90 dnů před tím, než tato změna vstoupí v platnost.

12) Do 90 dnů po podepsání Smlouvy každá smluvní strana oznámí všem ostatním smluvním stranám oficiální jazyk nebo jazyky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, které mají používat inspekční týmy provádějící inspekce jejich konvečních ozbrojených sil.

ČÁST IV.

NOTIFIKACE ÚMYSLU PROVÉST INSPEKCI

1. Smluvní strana provádějící inspekci musí smluvní straně, u které se provádí inspekce oznámit svůj úmysl provést inspekci, která je stanovena článkem XIV Smlouvy. V případě inspekce rozmístěných konvenčních ozbrojených sil musí inspektující smluvní strana současně uvědomit rozmísťující i hostitelský stát. V případě inspekce certifikace nebo snižování prováděných rozmísťujícím státem, musí smluvní strana provádějící inspekci současně uvědomit hostitelskou i rozmísťující stranu.

2. U inspekci prováděných podle části VII a VIII tohoto Protokolu musí být takováto notifikace provedena v souladu s článkem XVII Smlouvy nejméně 36 hodin před předpokládanou dobou příjezdu inspekčního týmu na místo vstupu/výstupu na území smluvní strany, kde se má inspekce provádět, a musí obsahovat:

(A) místo vstupu/výstupu, které má být použito

(B) předpokládaný čas příjezdu na místo vstupu/výstupu

(C) způsob příjezdu na místo vstupu/výstupu

(D) vyjádřeni, zda bude první inspekce provedena podle části VII nebo části VIII tohoto Protokolu a zda bude tato inspekce provedena pěšky, terénním vozidlem, vrtulníkem nebo jakoukoliv kombinací těchto prostředků

(E) dobu mezi příjezdem na místo vstupu/výstupu a určením prvního místa inspekce

(F) jazyk, který bude používat inspekční tým, kterým musí být jazyk stanovený v souladu s částí III odstavec 12 tohoto Protokolu

(G) jazyk, který bude použitý pro inspekční zprávu připravenou v souladu s části XII tohoto Protokolu

(H) plná jména inspektorů a členů dopravní posádky, jejich pohlaví, datum narození, místo narození a čísla pasů a

(I) pravděpodobný počet následných inspekcí

3. U inspekcí prováděných v souladu s částmi IX a X tohoto Protokolu musí být tato notifikace provedena podle článku XVII Smlouvy nejméně 96 hodin před předpokládaným časem příjezdu inspekčního týmu do určeného místa vstupu/výstupu na území smluvní strany, kde se má inspekce provést, a musí obsahovat:

(A) místo vstupu/výstupu, které má být použito

(B) předpokládaný čas příjezdu do místa vstupu/výstupu

(C) prostředky příjezdu do místa vstupu/výstupu

(D) u každé inspekce na místě snižování nebo certifikace, odkaz na notifikaci podle části IX odstavce 3 nebo části X odstavce 5 tohoto Protokolu

(E) jazyk, který bude používat inspekční tým, kterým musí být jazyk stanovený v souladu s částí III odstavec 12 tohoto Protokolu

(F) jazyk, který bude použit pro inspekční zprávu vyhotovenou v souladu s částí XII tohoto Protokolu

(G) plná jména inspektorů a členů dopravní posádky, jejich pohlaví, datum narozeni, místo narození a číslo pasu.

4. Smluvní strany uvědomené v souladu s odstavcem 1 této části musí do tři hodin po obdržení tohoto oznámení potvrdit jeho příjem podle článku XVII Smlouvy. S výhradou ustanovení uvedených v této části musí být inspekčnímu týmu povolen příjezd do místa vstupu/výstupu v předpokládané době příjezdu oznámené v souladu s odstavcem 2, podostavec (B) nebo odstavcem 3, podostavec (B) této části.

5. Příjemce oznámení úmyslu provést inspekci musí okamžitě po jeho obdržení poslat všem ostatním smluvním stranám kopie tohoto oznámení v souladu s článkem XVII Smlouvy.

6. Nemůže-li smluvní strana, na jejímž.území se má provést inspekce, povolit inspekčnímu týmu vstup v předpokládané době příjezdu, musí být tento vstup inspekčnímu týmu povolen na území smluvní strany v rozmezí dvou hodin před nebo po oznámeném předpokládaném čase příjezdu. V takovémto případě musí smluvní strana, na jejímž území se má provést inspekce, uvědomit smluvní stranu provádějící inspekci o nové předpokládané době příjezdu nejpozději do 24 hodin po vydání původního oznámení.

7. Jestliže inspekční tým zjisti, že má oproti oznámenému předpokládanému času příjezdu nebo nově oznámenému předpokládanému času příjezdu podle odstavce 6 této části více než dvouhodinové zpožděni, musí smluvní strana provádějící inspekci informovat smluvní strany uvědomené v souladu s odstavcem 1 této části o:

(A) novém předpokládaném čase příjezdu, který nesmí být v žádném případě posunut o vice než šest hodin proti původnímu předpokládanému času příjezdu nebo novému předpokládanému času příjezdu, který byl oznámen v souladu s odstavcem 6 této části a

(B) pokud si inspektující smluvní strana přeje i o novém časovém intervalu mezi příjezdem do místa vstupu/výstupu a určením prvního místa inspekce.

8. V případě, že se inspekční tým do místa vstupu/výstupu dopravuje nekomerčními lety minimálně 10 hodin před plánovaným časem vstupu do vzdušného prostoru smluvní strany, na jejímž území se má inspekce provést, musí smluvní strana provádějící inspekci předat této smluvní straně letový plán v souladu s článkem XVII Smlouvy. Tento letový plán musí být zaregistrován podle předpisů Mezinárodní organizace civilní letecké dopravy. Smluvní strana provádějící inspekci musí v poznámkách ke každému letovému plánu uvést číslo platného diplomatického povolení a doplnit je slovy “Inspekční letoun CFE. Požadováno přednostní odbavení.“

9. Maximálně tři hodiny po obdržení letového plánu, který byl zaregistrován v souladu s odstavcem 8 této části, musí smluvní strana, na jejímž území se má inspekce provést, zajistit schválení tohoto letového plánu tak, aby inspekční tým mohl do místa vstupu/výstupu přiletět v předpokládaném čase příletu.

ČÁST V.

POSTUP PO PŘÍJEZDU DO MÍSTA VSTUPU/VÝSTUPU

1. Doprovodný tým se setká s inspekčním týmem a členy dopravní posádky na místě vstupu/výstupu při jejich příjezdu.

2. Smluvní strana, která využívá budovy, zařízení a prostory, určí doprovodnému týmu styčného důstojníka, který bude v případě potřeby v místě vstupu/výstupu k dispozici jako doprovod inspekčního týmu v kteroukoliv dobu podle dohody s doprovodným týmem.

3. Inspekčním doprovodným týmem musí být dohodnuty a zaznamenány časy příjezdu a návratu na místo vstupu/výstupu.

4. Smluvní strana, na jejímž území se má provést inspekce, zajistí osvobození zavazadel, techniky a zásob inspekčního týmu od cla a jejich spěšné odbavení na místě vstupu/výstupu.

5. Technika a zásoby, které si inspektující smluvní strana přiveze na území smluvní strany, kde se má provést inspekce, budou při každém vstupu na toto území zkontrolovány. Tato kontrola bude ukončena před odjezdem inspekčního týmu z místa vstupu/výstupu na místo inspekce. Tato technika a zásoby musí být zkontrolovány doprovodným týmem za přítomnosti členů inspekčního týmu.

6. Pokud doprovodný tým při prohlídce zjistí, že některý předmět techniky nebo zásob, který si inspektoři přivezli je schopen plnit funkce neslučitelné s požadavky na inspekci podle tohoto Protokolu, nebo nesplňuje požadavky uvedené v části VI, odstavec 16 tohoto Protokolu, bude mít doprovodný tým právo odepřít povolení k použití tohoto předmětu a zadržet ho na místě vstupu/výstupu. Inspektující smluvní strana musí takto zadrženou techniku nebo zásoby odvést z území smluvní strany, ve které se má provést inspekce při nejbližší příležitosti, podle vlastního uvážení, ne však později než poté, co inspekční tým, který tuto zadržovanou techniku nebo materiál přivezl, opustí zemi.

7. Pokud se některá smluvní strana prohlídky techniky týmu v místě vstupu/výstupu neúčastnila, tato smluvní strana bude oprávněna vykonávat práva doprovodného týmu v souladu s odstavci 5 a 6 této části před inspekcí na deklarovaném místě, kde jsou přítomny jeho ozbrojené síly nebo budovy a prostory, které využívá na základě Smlouvy s inspektovanou smluvní stranou.

8. Po celou dobu pobytu inspekčního týmu a dopravní posádky na území smluvní strany, kde se nachází inspekční místo, musí inspektovaná smluvní strana poskytovat nebo zajistit stravování, ubytování, pracovní prostor, dopravu a v případě potřeby lékařské ošetření nebo jakoukoliv jinou pomoc v nouzi.

9. Smluvní strana, na jejímž území se provádí inspekce musí v místě vstupu/výstupu zajistit ubytování, ochranu, údržbu a palivo pro dopravní prostředky inspektující smluvní strany.

ČÁST VI.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INSPEKCÍ

1. Inspekční tým může zahrnovat i inspektory z členských států jiných než je smluvní strana provádějící inspekci.

2. Pro inspekce prováděné v souladu s částmi VII, VIII, IX a X tohoto Protokolu se bude inspekční tým skládat nejvíce z devíti inspektorů a může se rozdělit až na tři podskupiny. V případě souběžných inspekcí na území smluvních stran , které nemají vojenské okruhy specifikované v článcích IV a V Smlouvy nebo v jednom vojenském okruhu smluvní strany, která takové vojenské okruhy má, pouze jeden inspekční tým se na inspekčním místě může rozdělit do tří podskupin, ostatní do dvou podskupin.

3. Inspektoři a členové doprovodného týmu musí mít zřetelné označení identifikující jejich příslušnou úlohu.

4. Inspektor je považován za přebírajícího nebo přebírající své povinnosti v okamžiku příjezdu do místa vstupu/výstupu na území smluvní strany, kde se má provést inspekce a přestane vykonávat tyto povinnosti po opuštění území inspektované smluvní strany místem vstupu/výstupu.

5. Počet členů dopravní posádky nesmí překročit 10 osob.

6. Aniž by to bylo na úkor jejich privilegií a imunit, musí inspektoři a členové dopravních posádek respektovat zákony a nařízení smluvní strany, na jejímž území se provádí inspekce, a nesmí se vměšovat do vnitřních záležitostí této smluvní strany. Inspektoři a členové dopravních posádek musí také respektovat nařízení v místě inspekce, včetně bezpečnostních a správních postupů. V případě, že smluvní strana, ve které se provádí inspekce, zjistí, že některý inspektor nebo člen dopravní posádky takovéto zákony nebo nařízení, nebo jiné platné podmínky pro inspekční činnosti uvedené v tomto Protokolu porušil, oznámí to inspektující smluvní straně, která na žádost inspektované smluvní strany okamžitě vyškrtne jméno tohoto jednotlivce ze seznamu inspektorů nebo členů dopravních posádek. Je-li tento jednotlivec na území smluvní strany, kde se provádí inspekce, inspektující smluvní strana zařídí jeho urychlený odchod z tohoto území.

7. Inspektovaná smluvní strana bude odpovědna za zajištěni bezpečnosti inspekčního týmu a členů dopravní posádky od doby jejich příjezdu do místa vstupu/výstupu až do doby, kdy opustí místo vstupu/výstupu při odjezdu z území této smluvní strany.

8. Doprovodný tým musí pomáhat inspekčnímu týmu při plnění jeho povinností. Doprovodný tým může své právo doprovázet inspekční tým od doby jeho vstupu na území smluvní strany, kde se má provést inspekce, do doby jeho odjezdu z tohoto území vykonávat podle svého vlastního uvážení.

9. Smluvní strana provádějící inspekci musí zajistit, aby její inspekční tým a každá podskupina měly potřebnou jazykovou schopnost volně komunikovat s doprovodným týmem v jazyce oznámeném v souladu s částí IV odstavcem 2 pododstavcem (F) a odstavcem 3, pododstavcem (E) tohoto Protokolu. Inspektovaná smluvní strana zabezpečí, že její doprovodný tým bude mít nezbytné jazykové schopnosti, aby mohl volně komunikovat v tomto jazyce s inspekčním týmem a každou jeho podskupinou. Inspektoři a členové doprovodného týmu mohou komunikovat i v jiných jazycích.

10. Žádná informace, získaná během inspekcí, nebude zveřejněna bez výslovného svolení smluvní strany provádějící inspekci.

11. Po dobu svého pobytu na území smluvní strany, kde se má provést inspekce, budou mít inspektoři právo komunikovat se zastupitelským úřadem nebo konzulátem isnpektující smluvní strany umístěným na tomto území a používat odpovídající telekomunikační prostředky inspektované smluvní strany. Inspektovaná smluvní strana musí také poskytnout prostředky pro vzájemnou komunikaci mezi podskupinami inspekčního týmu.

12. Inspektovaná smluvní strana dopraví inspekční tým na místa, z míst a mezi místy inspekce dopravním prostředkem a po trase, která byla vybrána inspektovanou smluvní stranou. Inspektující smluvní strana může požádat o změnu vybrané trasy a inspektovaná smluvní strana vyhoví, pokud je to možné, takovémuto požadavku. V případě vzájemné dohody inspektované a inspesktující smluvní strany, inspektující smluvní straně bude povoleno používat vlastní pozemní dopravní prostředky.

13. Nastane-li nouzová situace a inspektoři budou muset z inspekčního místa odcestovat na místo vstupu/výstupu na zastupitelský úřad nebo konzulát inspektující smluvní strany, na území smluvní strany, kde se provádí inspekce, inspekční tým to oznámí doprovodnému týmu, který tuto cestu urychleně zařídí a je-li to nezbytné, poskytne odpovídající dopravní prostředky.

14. Inspektovaná smluvní strana dá inspekčnímu týmu na místě inspekce do užívání prostory pro uskladněni techniky a zásob, pro psaní zpráv, pro odpočinek a pro stravování.

15. Inspekčnímu týmu musí být povoleno přivézt si dokumentaci, kterou bude potřebovat k provedení inspekce, zvláště vlastni mapy a tabulky. Inspektorům musí být povoleno si přivézt a používat přenosné pasivní prostředky pro viděni v noci, dalekohledy, videokamery a fotoaparáty, diktafony, měřičská pásma, fotoblesky, magnetické kompasy a kufříkové mikropočítače. Inspektorům musí být povoleno používat i jinou techniku, která bude podléhat schválení inspektovanou smluvní stranou. Po celou dobu pobytu v zemi musí mít doprovodný tým právo kontrolovat techniku, kterou si inspektoři přivezli, ale nesmí bránit použiti techniky, která byla doprovodným týmem schválena ve smyslu části V odstavců 5 a 7 tohoto Protokolu.

16. V případě inspekci prováděných v souladu s částmi VII nebo VIII tohoto Protokolu inspekční tým při každé příležitosti, kdy určuje místo, kde se má provést inspekce, uvede, zda tato inspekce bude provedena pěšky, terénním vozidlem, vrtulníkem nebo jejich kombinaci. Nebylo-li dohodnuto jinak, musí příslušná terénní vozidla na místě inspekce poskytnout a provozovat inspektovaná smluvní strana.

17. Kdykoliv je to možné, v závislosti na bezpečnostních požadavcích, letových pravidlech a předpisech inspektované smluvní strany a za předpokladu dodržení ustanovení odstavců 18 až 21 této části, musí mít inspekční tým právo provádět během inspekci v souladu s částmi VII a VIII tohoto Protokolu nad místem inspekce přelety vrtulníkem za použiti vrtulníku poskytnutého a provozovaného inspektovanou smluvní stranou.

18. Inspektovaná smluvní strana nebude povinna poskytnout vrtulník v případě míst inspekce, jejichž plocha je menši než 20 čtverečních kilometrů.

19. Inspektovaná smluvní strana bude mít právo pozdržet, omezit nebo odmítnout přelety vrtulníkem nad citlivými místy, ale přítomnost těchto citlivých míst nebude bránit přeletům vrtulníkem nad zbývající plochou místa inspekce. Fotografování citlivých míst nebo nad citlivými místy při přeletech vrtulníkem bude povoleno jen se schválením doprovodného týmu.

20. Doba trvání takovýchto vrtulníkových přeletů nad místem inspekce nesmí, nebylo-li mezi doprovodným a inspekčním týmem dohodnuto jinak, v souhrnu překročit jednu hodinu.

21. Každý vrtulník poskytnutý inspektovanou smluvní stranou musí být dostatečně prostorný, aby na jeho palubě mohli být členové inspekčního týmu a nejméně jeden člen doprovodného týmu. Inspektorům musí být povoleno vžit si a při přeletech nad místem inspekce používat kteroukoliv techniku z té, která je specifikována v odstavci 15 této části. Pokaždé, když inspekční tým hodlá během inspekčních letů fotografovat, musí informovat doprovodný tým. Vrtulník musí inspektorům umožňovat nepřetržitý a nerušený výhled na zem.

22. Při plněni svých povinnosti nesmí inspektoři přímo zasahovat na místě inspekce do probíhajících činnosti a nesmí zbytečně omezovat a zdržovat činnost ani podnikat kroky, které by nepříznivě ovlivnily bezpečnostní provoz.

23. S výjimkou ustanovení v odstavcích 25 až 29 této části musí být inspektorům při inspekci objektů kontroly nebo ve stanovené oblasti povolen přistup, vstup a nerušená inspekce:

(A) v případě stanovené oblasti, v celé stanovené oblasti;

(B) v případě objektů kontroly, na celém území notifikovaného místa kromě oblasti, které jsou ve schématu místa inspekce vyznačeny jako patřící výlučné k jinému objektu kontroly, který inspekční tým neurčil k inspekci.

24. Při inspekci objektů kontroly nebo ve stanovené oblasti v souladu s částmi VII a VIII tohoto Protokolu a za předpokladu dodržení ustanovení odstavce 25 této části, musí mít inspektoři právo, v oblastech citovaných v odstavci 23 této části, vstoupit na kterékoliv místo, do jakékoliv budovy nebo prostoru, kde jsou permanentně nebo běžně umístěny bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy, bojové vrtulníky, bojové letouny, reklasifikované cvičné bojové letouny, vozidla podobná obrněnému transportéru, vozidla podobná bojovému vozidlu pěchoty nebo mostní tanky. Inspektoři však nebudou mít právo vstoupit do jiných budov nebo oblastí v rámci staveb, jejichž místa vstupu jsou přístupná jen vchody pro zaměstnance, které nejsou širší než dva metry a kam doprovodný tým zakázal vstoupit.

25. Při inspekci objektu kontroly nebo stanovené oblasti v souladu s částmi VII a VIII tohoto Protokolu, musí mít inspektoři právo nahlédnout do leteckých hangárů opatřených protiatomovým krytem, aby zjistili, zda tam nejsou umístěny nějaké bojové tanky, bojová obrněná vozidla, děla, bojové vrtulníky, bojové letouny, reklasifikované cvičné bojové letouny, vozidla podobná obrněnému transportéru, vozidla podobná bojovému vozidlu pěchoty nebo mostní tanky a pokud ano, jejich počet, typ, vzor a verzi. Bez ohledu na ustanovení odstavce 24 této části budou inspektoři moci do těchto hangárů vstoupit pouze se svolením doprovodného týmu. Pokud takovéto svolení dáno nebude, a inspektoři budou na svém požadavku trvat, budou děla, bojové vrtulníky, bojové letouny, reklasifikované cvičné bojové letouny, vozidla podobná obrněnému transportéru, vozidla podobná bojovému vozidlu pěchoty nebo mostní tanky vyvezeny ven.

26. Při inspekci objektu kontroly nebo ve stanovené oblasti v souladu s částmi VII nebo VIII tohoto Protokolu, kromě případů uvedených v odstavcích 27 až 33 této části, musí mít inspektoři právo přístupu ke konvenční výzbroji a technice jen v případech, bude-li nezbytné si vizuálně ověřit počet, typ, vzor nebo verzi.

27. Inspektovaná smluvní strana bude mít právo zakrýt jednotlivé citlivé části techniky.

28. Doprovodný tým bude mít právo nepovolit přístup k citlivým místům, jejichž počet a rozsah má být co nejmenší, k zakrytým objektům nebo do kontejnerů, jejichž libovolný rozměr (šířka, výška, délka nebo průměr) je menší než dva metry. Pokaždé, když je stanoveno citlivé místo, nebo při přítomnosti zakrytých objektů nebo kontejnerů, musí doprovodný tým oznámit, zda toto citlivé místo, zakrytý objekt nebo kontejner neobsahuje nějaké bojové tanky, bojová obrněná vozidla, děla, bojové vrtulníky, bojové letouny, reklasifikované cvičné bojové letouny, vozidla podobná obrněnému transportéru, vozidla podobná bojovému vozidlu pěchoty nebo mostní tanky a pokud ano, jejich počet a typ, vzor nebo verzi.

29. Pokud doprovodný tým oznámí, že citlivé místo, zakrytý objekt nebo kontejner takovouto konvenční výzbroj a techniku opravdu obsahuje, musí tuto konvenční výzbroj a techniku inspekčnímu týmu předvést a musí mu dokázat, že tam není více než oznámené počty této konvenční výzbroje a techniky.

30. Při inspekci objektů kontroly nebo v stanovené oblasti v souladu s částmi VII nebo VIII tohoto Protokolu, je-li v místě inspekce přítomen vrtulník typu, který je na seznamu víceúčelových úderných vrtulníků v Protokolu o existujících typech konvenční výzbroje a techniky a doprovodný tým oznámí, že je to vrtulník MÍ-24R nebo MÍ-24K a že je omezován podle odstavce 3 části I Protokolu o postupu kategorizace bojových vrtulníků a rekategorizace víceúčelových úderných vrtulníků, bude takovýto vrtulník podléhat vnitřní inspekci v souladu s odstavcem 4 až 6 části IX tohoto Protokolu.

31. Při inspekci objektu kontroly nebo ve stanovené oblasti v souladu s částmi VII nebo VIII tohoto Protokolu, je-li v místě inspekce přítomen letoun určitého specifického vzoru nebo verze cvičného bojového letounu, který je uveden v části II Protokolu o postupech reklasifikace speciálních vzorů nebo verzí cvičných bojových letounů na neozbrojené cvičné letouny a doprovodný tým oznámí, že tento letoun byl certifikován jako neozbrojený v souladu s Protokolem o postupu při reklasifikaci speciálních vzorů nebo verzí cvičných bojových letounů na neozbrojené cvičné letouny, bude takovýto letoun podléhat vnitřní inspekci v souladu s odstavci 4 a 5 části IX tohoto Protokolu.

32. Při inspekci objektu kontroly nebo inspekce ve stanovené oblasti v souladu s částmi VII nebo VIII tohoto Protokolu, je-li v místě inspekce přítomno obrněné vozidlo, které doprovodný tým prohlásí za vozidlo podobné obrněnému transportéru nebo za vozidlo podobné bojovému vozidlu pěchoty, musí mít inspekční tým právo zjistit, zda takovéto vozidlo může dopravovat pěchotní družstvo. Inspektoři mohou požadovat otevření dveří nebo poklopů vozidla tak, aby mohla být provedena vizuální kontrola vnitřku vozidla zvenčí. Citlivá místa ve vozidle nebo na vozidle mohou být zakryta.

33. Je-li při inspekci prováděné ve stanovené oblasti podle ustanovení části VIII tohoto Protokolu zjištěna na místě inspekce přítomnost těch druhů vojenské techniky, které se podle prohlášení doprovodného týmu měly snížit v souladu s ustanoveními Protokolu o postupech při snižování konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, bude mít inspekční tým právo provést inspekci těchto druhů techniky, aby zjistil, zda stavy těchto druhů techniky byly sníženy v souladu s postupy specifikovanými v části III až XII Protokolu o snižování.

34. Inspektoři budou mít právo pořizovat fotografie včetně video záznamů, za účelem zaznamenání přítomnosti konvenční výzbroje a techniky podléhající Smlouvě včetně v trvalých označených skladech, nebo v jiných skladovacích prostorech, kde se nachází více než 50 kusů této výzbroje a techniky. Za tímto účelem lze používat fotoaparáty na filmy do 35 mm a fotoaparáty umožňující okamžité vyvolání snímků. Inspekční tým musí předem doprovodnému týmu oznámit, že hodlá pořizovat fotografie. Doprovodný tým musí při pořizování fotografií s inspekčním týmem spolupracovat.

35. Fotografování citlivých míst podléhá souhlasu doprovodného týmu.

36. S výjimkou ustanovení odstavce 38 této části bude fotografování interiérů budov, jež nejsou skladovacími místy stanovenými v odstavci 34 této části, podléhat souhlasu doprovodného týmu.

37. Inspektoři budou mít právo provést měřeni, která by vyřešila nejasnosti, které během inspekce mohou vyvstat. Tato měření zaznamenaná v průběhu inspekci musí být potvrzena jedním členem inspekčního týmu a jedním členem doprovodného týmu bezprostředně po jejich provedeni. Tyto potvrzené údaje budou tvořit součást inspekční zprávy.

38. Smluvní strany musí vždy, kdy to bude možné, řešit při inspekci jakékoliv nejasnosti, jež vyvstanou vzhledem k faktické informaci. Pokaždé, když inspektoři požádají doprovodný tým o objasněni takovéto nejasnosti, doprovodný tým tak musí neprodleně učinit. Rozhodnou-li se inspektoři zadokumentovat nevyřešenou nejasnost pomoci fotografii, musí doprovodný tým, v souladu s ustanovením odstavce 35 této části, spolupracovat s inspekčním týmem při pořizování příslušných fotografii pomoci fotografického přístroje schopného pořízené snímky okamžitě vyvolávat. Nelze-li určitou nejasnost vyřešit v průběhu inspekce, budou vzniklý problém, příslušná objasněni i všechny potřebné fotografie dány do inspekční zprávy v souladu s části XII tohoto Protokolu.

39. Pro inspekce prováděné podle ustanovení části VII a VIII tohoto Protokolu platí, že inspekce je považována za dokončenou okamžikem podepsání a kontrasignování inspekční zprávy.

40. Ihned po dokončení inspekce na notifikovaném místě nebo ve stanovené oblasti bude inspekční tým informovat doprovodný tým, zda hodlá provést další inspekci. Hodlá-li inspekční tým provést další inspekci, stanoví současně místo další inspekce. V takovém případě, za předpokladu dodržení ustanovení odstavců 6 a 17 části VII a odstavec 6, podostavec (A) části VIII tohoto Protokolu, musí inspektovaná smluvní strana zajistit, aby se inspekční tým dostal na místo další inspekce co nejdříve po dokončení inspekce předcházející. Nebude-li inspekční tým chtít provést další inspekci, budou platit ustanovení odstavce 42 a 43 této části.

41. Za předpokladu dodržení ustanovení části VII a VIII tohoto Protokolu bude mít inspekční tým právo provést další inspekci na území smluvní strany, ve kterém inspekční tým provedl inspekci předešlou:

(A) na kterémkoliv notifikovaném místě příslušejícím k témuž místu vstupu/výstupu jako předešlé místo inspekce, nebo k témuž místu vstupu/výstupu, kam inspekční tým přijel; nebo

(B) v jakékoliv stanovené oblasti pro kterou je místo vstupu/výstupu, kam inspekční tým přijel, nejbližším místem vstupu/výstupu notifikovaným v souladu s částí VI Protokolu o notifikaci a výměně informací; nebo

(C) na kterémkoliv místě do vzdálenosti 200 kilometrů od předešlého místa inspekce uvnitř téže vojenské oblasti; nebo

(D) v prostoru, o kterém inspektovaná smluvní strana tvrdí podle ustanovení odstavce 11 (A) části VII tohoto Protokolu, že je dočasným místem rozmístění bojových tanků, bojových obrněných vozidel, děl, bojových vrtulníků, bojových letounů, nebo mostních tanků, jež nebyly přítomny při inspekci objektu kontroly na předcházejícím místě inspekce, pokud takováto výzbroj a technika tvoří více než 15 % počtu této výzbroje a techniky uvedeného v posledním notifikovaném oznámení podle Protokolu o notifikaci o výměně informací; nebo

(E) na deklarovaném místě, o kterém inspektovaná smluvní strana tvrdí, v souladu s ustanoveními odstavce 11 (B) části VII- tohoto Protokolu, že je původním místem rozmístění bojových tanků, bojových obrněných vozidel, děl, bojových vrtulníků, bojových letounů nebo mostních tanků, jež byly na místě předešlé inspekce nadbytečné v porovnání s počty uvedenými v poslední notifikaci podle Protokolu o notifikaci a výměně informací v případě, že jejich počet přesahuje 15 % notifikovaného počtu této výzbroje a techniky.

42. Po dokončení inspekce na deklarovaném místě nebo ve stanovené oblasti, nebyla-li oznámena žádná další inspekce, musí být inspekční tým co nejdříve dopraven na příslušné místo vstupu/výstupu a do 24 hodin opustit území smluvní strany, kde byla provedena inspekce.

43. Nebylo-li dohodnuto jinak, inspekční tým opustí území smluvní strany, ve kterém provedl inspekci, z téhož místa vstupu/výstupu, kterým na území vstoupil. Jestliže se inspekční tým rozhodne přesunout za účelem provedení inspekcí na místo vstupu/výstupu na území jiné smluvní strany, může to provést za předpokladu , že inspektující smluvní strana podala potřebné oznámení v souladu s ustanoveními odstavce 1 části IV tohoto Protokolu.

ČÁST VII.

INSPEKCE NA DEKLAROVANÉM MÍSTĚ

1. Inspekce na deklarovaném místě podle ustanovení tohoto Protokolu nesmí být odmítnuta. Takovéto inspekce smí být odloženy pouze v případě vyšší moci, nebo mají-li být dodržena ustanovení odstavců 7 a 20 až 22 části II tohoto Protokolu.

2. S výjimkou ustanovení odstavce 3 této části musí inspekční tým na území smluvní strany, kde se má provést inspekce, přijet přes místo vstupu/výstupu příslušející podle části Protokolu o výměně informací k deklarovanému místu, které hodlá určit jako první místo inspekce v souladu s ustanovením odstavce 7 této části.

3. Jestliže si inspektující smluvní strana přeje použít jako místo vstupu/výstupu některý pozemní hraniční přechod nebo námořní přístav a inspektovaná smluvní strana předběžně neudala hraniční přechod nebo námořní přístav jako místo vstupu/výstupu podle části V Protokolu o výměně informací jako přidružený k deklarovanému místu, které inspektující smluvní strana hodlá určit za první místo inspekce v souladu s odstavcem 7 této části, musí inspektující smluvní strana v notifikaci podle ustanovení odstavce 2 části IV tohoto Protokolu požadovaný pozemní hraniční přechod nebo přístav udat jako místo vstupu/výstupu. Inspektovaná smluvní strana musí ve svém potvrzení o obdržení notifikace podle části IV odstavce 4 tohoto Protokolu uvést, zda toto místo vstupu/výstupu je nebo není přijatelné. Ve druhém případě musí inspektovaná smluvní strana udat jiné místo vstupu/výstupu co nejblíže požadovanému místu vstupu/výstupu, kterým může být letiště uvedené v části V Protokolu o výměně informací, námořní přístav nebo pozemní hraniční přechod, kterým inspekční tým a členové dopravní posádky mohou vstoupit na jeho území.

4. Pokud inspektujíci smluvní strana oznamuje své přání použit jako místa vstupu/výstupu v souladu s ustanovením odstavce 3 této části některého pozemního hraničního přechodu nebo námořního přístavu, před oznámením zjistí, zda lze předpokládat, že se její inspekční tým může pomocí pozemních dopravních prostředků dostat z tohoto místa vstupu/výstupu na první deklarované místo, kde hodlá provést inspekci, za dobu uvedenou v odstavci 8 této části.

5. Vstoupí-li, v souladu s odstavcem 3 této části, inspekční tým a dopravní posádka na území smluvní strany, kde se má provést inspekce místem vstupu/výstupu, jiným než místem vstupu/výstupu udaným podle části V Protokolu o výměně informaci jako přidruženým k deklarovanému místu, jež hodlá určit jako první místo inspekce, musí inspektovaná smluvní strana umožnit co nejrychlejší přístup do tohoto deklarovaného místa, ale bude mu povoleno, pokud to bude třeba, překročit časový limit stanovený v odstavci 8 této části.

6. Inspektovaná smluvní strana bude mít právo využít do 6 hodin od určení deklarovaného místa na to, aby se připravila na příjezd inspekčního týmu na toto místo.

7. V průběhu několika hodin po příjezdu na místo vstupu/výstupu, notifikovaného v souladu s částí IV, odstavec 2, pododstavec (A) tohoto Protokolu, ne méně než 1 hodinu a ne déle než 16 hodin po příjezdu na místo vstupu/výstupu, inspekční tým určí první deklarované místo, které má být inspektováno.

8. Inspektovaná smluvní strana musí zajistit, že inspekční tým bude cestovat na první deklarované místo nejspěšnějšími prostředky, které jsou k dispozici a přijede co možná nejdříve, ne však později než devět hodin po -určení místa, na kterém se má provést inspekce, pokud není mezi inspekčním týmem a doprovodným týmem dohodnuto jinak, nebo pokud není místo inspekce umístěno v horském terénu nebo v terénu, do kterého je obtížný přístup. V takovém případě bude muset být inspekční tým dopraven na místo inspekce ne později než 15 hodin po určení tohoto místa inspekce. Cestovní čas překračující dobu devíti hodin nebude započítáván do období stráveného inspekčním týmem v zemi.

9. Inspekční tým musí být bezprostředně po příjezdu na místo inspekce doprovázen do brifingového zařízení, kde obdrží nákres deklarovaného místa, pokud takový nákres neobdržel při předchozí výměně nákresů míst. Nákres deklarovaného místa, poskytnutý při příjezdu na deklarované místo, musí obsahovat přesný popis:

(A) zeměpisných souřadnic bodu v místě inspekce s přesností na 10 vteřin, se zobrazením tohoto bodu a zeměpisného severu,

(B) měřítka užitého v nákresu místa,

(C) obvodu deklarovaného místa,

(D) přesně vytyčených hranic těch prostorů, které patří výlučně ke každému objektu kontroly, se zobrazením evidenčního čísla jednotky každého objektu kontroly, ke kterému každý takový prostor patří, včetně těch odděleně umístěných prostorů, v nichž jsou trvale umístěny bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy, bojové vrtulníky, bojové letouny, reklasifikované cvičné bojové letouny, vozidla podobná obrněným transportérům, vozidla podobná bojovým vozidlům pěchoty nebo mostní tanky, které patří trvalým určením ke každému objektu kontroly,

(E) hlavních budov a silnic na deklarovaném místě,

(F) vstupů na deklarované místo, a

(G) umístění správního prostoru pro inspekční tým, který je zřízen v souladu s částí VI odstavec 14 tohoto Protokolu.

10. Během půl hodiny po obdržení tohoto nákresu deklarovaného místa inspekční tým musí určit objekt kontroly, který má být podroben inspekci. Poté musí inspekční tým obdržet informace před inspekcí, což nesmí trvat déle než jednu hodinu a musí obsahovat následující údaje:

(A) bezpečnostní a správní postupy na místě inspekce,

(B) formy přepravy a spojení inspektorů na místě inspekce, a

(C) množství a umístěni bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých zbraní, bojových vrtulníků, bojových letounů, reklasifikovaných cvičných bojových letounů, vozidel podobných obrněným transporstérům, vozidel podobných bojovým vozidlům pěchoty a mostních tanků včetně těch, které náležejí k odděleně umístěným podřízeným složkám patřícím ke stejnému objektu kontroly, u kterého se má provést inspekce.

11. Informace před inspekcí musí obsahovat vysvětlení všech rozdílů mezi počty bojových tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých systémů, bojových vrtulníků, bojových letounů nebo mostních tanků, které se nacházejí na místě inspekce a mezi odpovídajícími počty v poslední notifikaci podle Protokolu o výměně informací, a to podle těchto ustanovení:

(A) pokud počty této výzbroje a techniky, která se nachází na místě inspekce, jsou nižší než počty uvedené v poslední informaci, musí tato vysvětlení obsahovat dočasné umístění této konvenční výzbroje a techniky, a

(B) pokud počty této výzbroje a techniky, která se nachází na místě inspekce, jsou vyšší než počty uvedené v poslední notifikaci, musí toto vysvětlení obsahovat specifické informace o původu, době odsunu z původního místa, době příjezdu do místa inspekce a předpokládané době zdržení se v něm této dodatečné výzbroje a techniky.

12. Když inspekční tým určí objekt kontroly, který má být podroben inspekci, bude tento inspekční tým mít právo, jako součást inspekce tohoto objektu kontroly, provést inspekci celého území vytyčeného na nákresu místa jako by patřilo k tomuto objektu kontroly, včetně těch odděleně umístěných prostorů na území téže smluvní strany, kam je trvale přidělena konvenční výzbroj a technika patřící k tomuto objektu kontroly.

13. Inspekce jednoho objektu kontroly na deklarovaném místě musí umožnit inspekčnímu týmu přístup, vstup a nebráněnou inspekci v rámci celého území deklarovaného místa kromě prostorů, které jsou v nákresu místa vytyčeny jako patřící výlučně k jinému objektu kontroly, který tento inspekční tým neurčil k inspekci. Při takovýchto inspekcích platí ustanovení části IV tohoto Protokolu.

14. Pokud bude doprovodný tým informovat inspekční tým o tom, že bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy, bojové vrtulníky, bojové letouny, reklasifikované cvičné bojové letouny, vozidla podobná obrněným transportérům, vozidla podobná bojovým vozidlům pěchoty nebo mostní tanky, které jsou podle notifikace zahrnuty do jednoho objektu kontroly na deklarovaném místě, jsou přítomny na území vytyčeném na nákresu místa jako patřící výhradně k jinému objektu kontroly, doprovodný tým musí zajistit, aby inspekční tým, jako součást téže inspekce, měl přistup k takovéto konvenční výzbroji a technice.

15. Pokud se v prostorech deklarovaného místa, které nejsou na nákresu místa vytyčeny jako patřící výhradně k jednomu objektu kontroly, nachází konvenční výzbroj a technika omezovaná Smlouvou nebo mostní tanky, bude doprovodný tým informovat inspekční tým o tom, ke kterému objektu kontroly tato konveční vyzbroj a technika patři.

16. Každá smluvní strana bude povinna vykázat celkový počet kterékoli kategorie konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvu, notifikované podle části III Protokolu o výměně informaci, na vyšší organizační úrovni než brigáda/pluk nebo ekvivalentu, pokud o to bude požádána jinou smluvní stranou.

17. Pokud se inspekční tým během inspekce na deklarovaném místě rozhodne provést na stejném deklarovaném místě inspekci objektu kontroly, který nebyl předem určen, inspekční tým bude mít právo zahájit takovou inspekci během tři hodin od tohoto určeni. V takovém případě obdrží inspekční tým informace o objektu kontroly určeném pro následující inspekci podle odstavce 10 a 11 této části.

ČÁST VIII.

INSPEKCE NA VÝZVU VE STANOVENÝCH PROSTORECH

1. Každá smluvní strana bude mít právo provádět inspekce na výzvu ve stanovených prostorech v souladu s tímto Protokolem.

2. Má-li inspektující smluvní strana v úmyslu provést inspekci na výzvu v některém stanoveném prostoru jako první inspekci po dostavení se na místo vstupu/výstupu:

(A) musí do svého sdělení podle části IV tohoto Protokolu zahrnout místo vstupu/výstupu nejbližší nebo uvnitř tohoto stanoveného prostoru schopné přijmout dopravní prostředky zvolené smluvní stranou provádějíc! inspekci; a

(B) inspekční tým musí v oznámeném časovém intervalu po příjezdu na místo vstupu/výstupu podle části IV, odstavec 2, jenž nesmí být kratší než hodinu a delší než 16 hodin po příjezdu na místo vstupu/výstupu, určit první prostor, ve kterém si přeje provádět inspekci.

Kdykoli je specifikovaný prostor určen, poskytne inspekční tým, jako součást svého inspekčního požadavku, doprovodnému týmu geografický popis vytyčující vnější hranice tohoto prostoru. Inspekční tým bude mít právo, jako součást tohoto požadavku, identifikovat každou stavbu nebo zařízeni, ve kterém si přeje provádět inspekci.

3. Smluvní strana, na jejímž území je požadována inspekce na výzvu, bude, bezprostředně po určení prostoru, informovat další smluvní strany, které využívají stavby nebo komplex budov na základě dohody se smluvní stranou, o tomto stanoveném prostoru, včetně jeho geografického popisu vytyčujícího vnější hranice.

4. Inspektovaná smluvní strana bude mít právo odmítnout inspekce na výzvu ve stanovených prostorech.

5. Inspektovaná smluvní strana musí do dvou hodin po určení prostoru informovat inspekční tým o tom, zda bude inspekčnímu požadavku vyhověno.

6. Jestli je přistup do stanoveného prostoru povolen:

(A) inspektovaná smluvní strana bude mít právo využit až 6 hodin od okamžiku, kdy akceptovala inspekci, k přípravě na příchod inspekčního týmu do stanoveného prostoru,

(B) smluvní strana, ve které se provádí inspekce, musí zajistit, že inspekční tým bude cestovat do první stanovené oblasti nejspěšnějšími prostředky, jaké jsou k dispozici a že dorazí co možná nejdříve po určení místa, kde se má provést inspekce, ne však později, než devět hodin od doby, kdy tato inspekce byla akceptována, pokud nebylo mezi inspekčním týmem a doprovodným týmem dohodnuto jinak nebo pokud není místo inspekce umístěno v horském terénu nebo v terénu, do kterého je obtížný přístup. V takovém případě musí být inspekční tým přepraven do místa inspekce ne později než 15 hodin poté, co tato inspekce byla akceptována. Doba přesunu překračující devět hodin nesmí být započítávána do doby pobytu inspekčního týmu v zemi, a

(C) uplatní se ustanovení části VI tohoto Protokolu. Uvnitř tohoto stanoveného prostoru může doprovodný tým odložit příchod do konkrétních částí tohoto stanoveného prostoru nebo přelet přes ně. Pokud odklad překročí více než 4 hodiny, bude mít inspekční tým právo inspekci zrušit. Dobu zdržení nelze započítat do doby pobytu v zemi či do maximální povolené doby pobytu ve stanoveném prostoru.

7. Pokud inspekční tým požaduje přístup do budovy nebo do prostorů, které využívá jiná smluvní strana na základě dohody s inspektovaným státem, musí inspektovaná smluvní strana tuto smluvní stranu o tomto požadavku okamžitě informovat. Doprovodný tým bude informovat inspekční tým o tom, že druhá smluvní strana bude, na základě dohody s inspektovanou smluvní stranou a ve spolupráci s ní v rozsahu, odpovídajícímu dohodě o využívání, vykonávat práva a plnit povinnosti uváděné v tomto Protokolu s ohledem na inspekce, týkající se techniky nebo materiálu smluvní strany, která využívá tyto stavby nebo prostory.

8. Pokud si to inspektovaná smluvní strana přeje, může být inspekční tým při příchodu do stanoveného prostoru stručně informován. Tato instruktáž by neměla trvat déle než hodinu. Do instruktáže mohou být taktéž zahrnuta bezpečnostní opatření a správní postupy.

9. Jestli je přístup do stanoveného prostoru odepřen:

(A) inspektovaná smluvní strana nebo smluvní strana plnící povinnosti a závazky inspektované smluvní strany poskytne všechna rozumná ujištění, že ve stanoveném prostoru není žádná výzbroj ani technika omezovaná Smlouvou. Pokud se takováto výzbroj a technika vyskytuje a je přidělena organizacím určeným a zformovaným k výkonu vnitřních bezpečnostních funkcí v době míru v oblasti definované v článku V Smlouvy, inspektovaná smluvní strana nebo stát plnící povinnosti a závazky inspektované smluvní strany umožní vizuální potvrzení jejich přítomnosti, pokud tomu není předem zabráněno vyšší mocí. V tomto případě bude vizuální potvrzení povoleno, jakmile to bude prakticky možné; a

(B) inspekční kvóty se nepočítají a čas mezi určením stanoveného prostoru a jeho následným odmítnutím se nezapočítává do doby pobytu v zemi. Inspekční tým bude mít právo určit jiný stanovený prostor nebo deklarované místo pro inspekci nebo prohlásit inspekci za ukončenou.

ČÁST IX.

INSPEKCE CERTIFIKACE

1. Každá smluvní strana bude mít právo na inspekci, bez práva na odmítnutí, certifikace rekategorizovaných víceúčelových, úderných vrtulníků a reklasifikovaných cvičných bojových letounů v souladu s ustanoveními této části Protokolu a rekategorizaci vrtulníků a Protokolu o reklasifikaci letounů. Takovéto inspekce se nebudou započítávat do kvót stanovených v části II tohoto Protokolu. Inspekční týmy provádějící tyto inspekce se mohou skládat z představitelů různých smluvních stran. Inspektovaná smluvní strana nebude povinna přijmout současně více než jeden inspekční tým na každém místě.

2. Při provádění inspekce certifikace v souladu s touto částí bude mít inspekční tým právo setrvat na místě ověření až dva dny, pokud není dohodnuto jinak.

3. Nejméně 15 dnů před certifikaci rekategorizovaných víceúčelových úderných vrtulníků nebo reklasifikovaných cvičných bojových letounů musí smluvní strana provádějící certifikaci předat všem ostatním smluvním stranám oznámení o:

(A) místě, kde se certifikace má konat, včetně zeměpisných souřadnic,

(B) stanovených datech procesu certifikace

(C) odhadovaném počtu a o typech, včetně vzorů nebo verzí, vrtulníků nebo letounů určených k certifikaci,

(D) výrobním čísle každého vrtulníku nebo letounu,

(E) jednotce nebo místě, kam byly předtím vrtulníky nebo letouny přiděleny,

(F) jednotce nebo místě, kam budou certifikované vrtulníky nebo letouny v budoucnu přiděleny,

(G) místě vstupu/výstupu, který má inspekční tým použít, a

(H) datu a čase, do kterého má inspekční tým dosáhnout místa vstupu/výstupu, aby provedl inspekci certifikace.

4. Inspektoři budou mít právo vstoupit do pilotní kabiny a do vnitřního prostoru vrtulníku nebo letounu a provést zde vizuální inspekci tak, aby do inspekce byla zahrnuta kontrola výrobního čísla, bez práva na odmítnutí ze strany smluvní strany provádějící certifikaci.

5. Pokud o to inspekční tým požádá, doprovodný tým odstraní, bez práva na odmítnutí, libovolné přístupové panely zakrývající místa, z nichž byly odstraněny díly a elektrická instalace podle ustanovení Protokolu o rekategorizaci nebo Protokolu o reklasifikaci letounů.

6. Inspektoři budou mít právo požádat a sledovat, s právem odmítnutí státu, provádějícího certifikaci, aktivizaci kterékoli části zbraňového systému víceúčelových úderných vrtulníků, které jsou právě certifikovány anebo které byly prohlášeny za rekategorizované.

7. Na závěr každé inspekce certifikace sepíše inspekční tým inspekční zprávu podle ustanovení části XII tohoto Protokolu.

8. Po ukončení inspekce na místě certifikace bude mít inspekční tým právo opustit území inspektované smluvní strany nebo provést následnou inspekci na jiném místě certifikace nebo místa snižování, pokud inspekční tým podal příslušnou notifikaci podle části IV odstavce 3 tohoto Protokolu. Inspekční tým musí informovat doprovodný tým o zamýšleném opuštění místa certifikace a pokud je to žádoucí, o svém záměru pokračovat na jiné místo certifikace nebo na jiné místo snižování alespoň 24 hodin před zamýšleným časem odjezdu.

9. Do sedmi dnů po ukončení certifikace musí smluvní strana zodpovědná za certifikaci informovat všechny ostatní smluvní strany o ukončení certifikace. Toto oznámení musí specifikovat počet, typy a vzory nebo verze a výrobní čísla certifikovaných vrtulníků nebo letounů, příslušné místo certifikace, skutečných dat certifikace a jednotek nebo míst, kam budou rekategorizované vrtulníky nebo reklasifikované letouny přiděleny.

ČÁST X.

INSPEKCE SNIŽOVÁNÍ

1. Každá smluvní strana bude mít právo provádět inspekce na místě, bez práva odmítnutí ze strany inspektované smluvní strany procesu snižování, prováděného podle části I až VIII a X až XII Protokolu o snižování v souladu s ustanoveními této části. Tyto inspekce se nebudou započítávat do kvót stanovených v části II tohoto Protokolu. Inspekční týmy provádějící tyto inspekce mohou být složeny ze zástupců různých smluvních stran. Inspektovaná smluvní strana není povinna akceptovat více než jeden inspekční tým na každém místě snižování současně.

2. Inspektovaná smluvní strana bude mít právo organizovat a realizovat proces snižování pouze podle ustanovení uvedených v článku VIII Smlouvy a v Protokolu o snižování. Inspekce na místě procesu snižování musí být prováděny takovým způsobem, který nezasahuje do činnosti probíhající na místě snižování a zbytečně nebrání nebo nekomplikuje realizaci procesu snižování.

3. Pokud je místo snižování, oznámené podle části III Protokolu o výměně informací, používáno více než jednou smluvní stranou, budou se inspekce na místě procesu snižování provádět podle harmonogramů poskytnutých každou smluvní stranou, která místo snižování využívá.

4. Každá smluvní strana, která hodlá snižovat výzbroj a techniku omezovanou Smlouvou, oznámí všem ostatním smluvním stranám, která výzbroj a technika se má snížit na každém místě snižování během oznámeného období. Žádné oznámené období nemá trvat déle než 90 dnů a méně než 30 dnů. Toto ustanovení se použije vždy, když je snižování prováděno na místě snižování bez ohledu na to, zda se proces snižování bude provádět plynule nebo přerušovaně.

5. Smluvní strana zamýšlející uskutečnit snižování v oznámeném období musí nejméně 15 dnů před zahájením snižování poskytnout všem ostatním smluvním stranám oznámení tohoto období. Toto oznámení musí obsahovat určení místa snižování se zeměpisnými souřadnicemi, plánované datum zahájení snižování a plánovaný den ukončení snižování konvencí výzbroje a techniky určené ke snižování v tomto oznámeném období. Kromě toho musí toto oznámení obsahovat:

(A) odhadnutý počet a typ konvenční výzbroje a techniky, která se má snižovat,

(B) objekt nebo objekty kontroly, z nichž byly vyčleněny položky, které se mají snižovat,

(C) postupy snižování, které se mají použít, podle části III až VIII a X až XII Protokolu o snižování pro každý typ výzbroje a techniky, která se má snižovat,

(D) místo vstupu/výstupu, které má použit inspekční tým provádějící inspekci snižování oznámenou pro toto období, a

(E) datum a čas, do kterého se inspekční tým musí dostavit na místo vstupu/výstupu, aby provedl inspekci konvenční výzbroje a techniky před zahájením jejího snižování.

6. Kromě případů uvedených v odstavci 11 této části bude mít inspekční tým právo přijet na místo snižování nebo jej opustit kdykoli během oznámeného období, včetně 3 dnů po jeho skončeni. Kromě toho bude mít inspekční tým právo setrvat na místě snižování po jedno nebo více oznámených období za předpokladu, že mezi těmito obdobími není doba delší než 3 dny. Po dobu, kdy inspekční tým setrvá na místě snižování, bude mít právo sledovat všechny snižovací postupy prováděné podle Protokolu o snižování.

7. Podle ustanovení uvedených v této části bude mít inspekční tým právo volně zaznamenávat výrobní čísla konvenční výzbroje a techniky, která se má snižovat nebo na tuto techniku umisťovat před snižováním speciální značky a poté zaznamenávat tato čísla nebo tyto značky na závěr procesu snižování. Prvky snižování výzbroje a techniky, jak je uvedeno v odstavci 1 a 2 části II Protokolu o snižování nebo v případě konverze, vozidla, u nichž byla provedena konverze na vozidla pro mírové účely, musí být k dispozici pro inspekci po dobu alespoň 3 dnů po skončení oznámeného období, pokud inspekce těchto snižovaných prvků nebyla skončena dříve.

8. Smluvní strana zapojená do procesu snižování konvenční výzbroje a techniky omezované Smlouvou, založí na každém místě snižování pracovní záznamník, kam bude zaznamenávat výrobní číslo každého kusu, který prošel snižováním, jakož i data, kdy byly procedury snižování započaty a ukončeny. Tento záznamník musí také obsahovat celkové údaje pro každé oznámené období. Tento záznamník musí být k dispozici inspekčnímu týmu po dobu inspekce.

9. Na závěr každé inspekce na místě procesu snižování inspekční tým výplni standardizovanou zprávu, která musí být podepsána vedoucím inspekčního týmu a zástupcem inspektované smluvní strany. Platí ustanovení části XII tohoto Protokolu.

10. Po ukončení inspekce na místě snižování bude mít inspekční tým právo opustit území inspektované smluvní strany nebo provádět následnou inspekci na jiném místě snižování nebo na místě certifikace, pokud byla dodána příslušná notifikace podle části IV odstavec 3 tohoto Protokolu. Inspekční tým musí informovat doprovodný tým o zamýšleném opuštěni místa snižování a, pokud je to žádoucí, o svém záměru pokračovat na jiné místo snižování nebo na místo certifikace alespoň 24 hodin před zamýšleným časem odjezdu.

11. Každá smluvní strana bude povinna přijmout každoročně až 10 inspekci k potvrzení ukončení konverze konvenční výzbroje a techniky na vozidla pro mírové účely podle části VIII Protokolu o snižování. Tyto inspekce se musí provádět podle ustanovení této části s těmito výjimkami:

(A) oznámení podle odstavce 5, pododstavec (E) této části musí obsahovat pouze datum a čas, do kterého infekční tým musí dorazit na místo vstupu/výstupu k provedení inspekce této techniky při ukončení její konverze na vozidla pro mírové účely,

(B) inspekční tým bude mít právo přijet na místo snižování nebo ho opustit pouze v průběhu 3 dnů po oznámeném datu ukončení konverze.

12. Během sedmi dnů po ukončení procesu snižování v oznámeném období musí smluvní strana zodpovědná za snižování informovat všechny ostatní smluvní strany o ukončení snižování konvenční výzbroje a techniky, s uvedením místa snižování, použitých postupů snižování a skutečných dat zahájení a ukončení procesu snižování pro toto oznámené období. U konvenční výzbroje a techniky snižované podle části X, XI a XII Protokolu o snižování musí toto oznámení specifikovat také místo, kde bude tato výzbroj a technika trvale umístěna. Pro konvenční výzbroj a techniku, snižovanou podle části VIII Protokolu o snižovaní, musí v tomto oznámení uvést místo snižování, kde bude provedena konečná konverze nebo skladovací místo, kam bude každý kus, určený ke konverzi, převeden.

ČÁST XI.

ZRUŠENÍ INSPEKCÍ

1. Ocitne-li se inspekční tým v situaci, že není schopen se dostavit na místo vstupu/výstupu do 6 hodin po původně stanovené době příjezdu, nebo v novém čase příjezdu sděleném v souladu s části IV, odstavec 6 tohoto Protokolu, inspektující smluvní strana bude o tom informovat smluvní strany notifikované v souladu s části IV, odstavec 1 tohoto Protokolu. V takovém případě notifikace o úmyslu provést inspekci pozbývá platnost a inspekce bude zrušena.

2. V případě zpožděni z důvodu okolnosti nezpůsobených inspektující smluvní stranou, ke kterým došlo poté, co se inspekční tým dostavil do místa vstupu/výstupu, a které zabránily inspekčnímu týmu dostavit se na první určené místo inspekce v době stanovené v části VII, odstavec 8, nebo části VIII, odstavec 6 pododstavec (B) tohoto Protokolu, inspektující smluvní strana má právo zrušit inspekci. Je-li inspekce zrušena za těchto okolnosti, nesmí být započítána do kvóty stanovené ve Smlouvě.

ČÁST XII.

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

1. Za účelem dokončení inspekce prováděné podle části VII, VIII, IX nebo X tohoto Protokolu, a před odchodem z místa inspekce:

(A) inspekční tým předá doprovodnému týmu písemné hlášeni, a

(B) doprovodný tým má právo zahrnout své poznámky písemně do hlášení o inspekci a kontrasignuje jej nejpozději do jedné hodiny po obdržení hlášení od inspekčního týmu, nebyla-li dohodnuta mezi inspekčním a doprovodným týmem delší doba.

2. Hlášení musí být podepsáno vedoucím inspekčního týmu a přijeti hlášení musí být písemné potvrzeno vedoucím doprovodného týmu.

3. Hlášení musí být konkrétní a standardizované. Tiskopisy vzorů pro každý druh inspekce budou schváleny Společnou konzultativní skupinou předtím než Smlouva vstoupí v platnost, přičemž budou brány v úvahu odstavec 4 a 5 této části.

4. Hlášení o inspekcích, které se provádějí v souladu s částmi VII a VIII tohoto Protokolu, musí obsahovat:

(A) místo inspekce,

(B) datum a čas příchodu inspekčního týmu a místo inspekce,

(C) datum a čas odchodu inspekčního týmu z místa inspekce, a druh a počet bojových tanků, bojových obrněných vozidel, děl, bojových vrtulníků, bojových letounů, reklasifikovaných cvičných bojových letounů, vozidel podobajících se obrněným transportérům, vozidel podobajících se bojovým vozidlům pěchoty nebo mostních tanků, které byly prohlédnuty v době inspekce, včetně, je-li to účelné, udání objektu kontroly, ke kterému patřily.

5. Hlášení o inspekcích provedených v souladu s částmi IX a X tohoto Protokolu musí obsahovat:

(A) místo snižování nebo certifikace, na kterém se snižování nebo certifikace prováděly,

(B) dny, ve kterých byl inspekční tým přítomen na místě,

(C) počet a typ, včetně vzoru nebo verze, konvenčních zbraní a techniky, u kterých byly dodržovány postupy snižování nebo certifikace,

(D) seznam všech výrobních čísel zaznamenaných v průběhu inspekcí, (SE) v případě snižování, zvláštní snižovací postupy, které byly používány nebo dodržovány, a

(F) v případě snižování, byl-li nějaký inspekční tým přítomen v místě snižování po celou kalendářní dobu hlášení, skutečné datum zahájení a ukončení snižovacích postupů.

6. Inspekční hlášení bude napsáno v oficiálním jazyce Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě určeném inspektující smluvní stranou v souladu s částí IV, odstavce 2, pododstavec (G) nebo odstavec 3, pododstavec (F) tohoto Protokolu.

7. Inspektujicí smluvní strana a inspektovaná smluvní strana obdrží po jedné kopii hlášeni. Inspekční hlášení může být podle uvážení kterékoliv z těchto dvou smluvních stran dále odesláno jiným smluvním stranám a zpravidla také zpřístupněno Společné konzultativní skupině.

8. Rozmísťující smluvní strana bude zejména:

(A) mít právo zahrnout písemné připomínky k provedené inspekci svých dislokovaných konvenčních ozbrojených sil, a

(B) obdržet jednu kopii hlášení o inspekci v případě inspekce svých dislokovaných konvenčních ozbrojených sil.

ČÁST XIII.

PRIVILEGIA A IMUNITY INSPEKTORŮ A ČLENŮ DOPRAVNÍCH POSÁDEK

1. Aby mohli své funkce vykonávat efektivně, pro účely plněni Smlouvy a ne ke svému osobnímu prospěchu, inspektorům a členům dopravních posádek budou přiznána privilegia a imunity, jichž požívá diplomatický sbor ve shodě s článkem 29; a článkem 34 a 35 Vídeňské konvence o diplomatických vztazích z 18. dubna 1961.

2. Dále budou inspektorům a členům dopravních posádek přiznána privilegia, kterých požívají diplomatičtí zástupci ve shodě s článkem 36, odstavec 1, pododstavec (B) Vídeňské konvence o diplomatických vztazích z 18. dubna 1961. Není jim dovoleno přinášet na území smluvní strany, kde se inspekce provádí zboží, jehož dovoz nebo vývoz je zakázán zákonem nebo předpisy o karanténě smluvní strany.

3. Dopravní prostředky inspekčního týmu budou nedotknutelné není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

4. Inspektujicí smluvní strana může zbavit imunity před jurisdikci kteréhokoliv svého inspektora nebo člena dopravní posádky v těch případech, kdy je toho názoru, že by imunita bránila průchodu práva, a že se ji může vzdát, bez újmy plněni ustanovení Smlouvy. Vzdát se imunity inspektorů a členů dopravních posádek, kteří nejsou státními příslušníky inspektujicí smluvní strany, může pouze ta smluvní strana, jejíž státními příslušníky tito inspektoři jsou. Vzdání se těchto práv musí být vždy výslovné.

5. Privilegia a imunity poskytnuté touto Smlouvou, budou přiznány inspektorům a členům dopravních posádek:

(A) při průchodu územím kterékoliv smluvní strany za účelem prováděni inspekce na území jiné smluvní strany,

(B) po celou dobu jejich přítomnosti na území smluvní strany, kde se inspekce provádí, a

(C) ve vztahu k předešlé činnosti při výkonu oficiálních funkci inspektora nebo člena dopravní posádky.

6. Jestliže se inspektovaná smluvní strana domnívá, že inspektor nebo člen dopravní posádky svých privilegií a imunity zneužil, pak se uplatni opatření stanovená v části VI, odstavec 6 tohoto Protokolu. Na žádost kterékoliv ze smluvních stran, jichž se to týká, se uskuteční vzájemné konzultace, aby se zabránilo opakování takového zneužiti.


PROTOKOL O SPOLEČNÉ KONZULTATIVNÍ SKUPINĚ

Smluvní strany se tímto dohodly na způsobu práce a ostatních ustanoveních týkajících se Společné konzultativní skupiny vytvořené na základě článku XVI Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě z 19. listopadu 1990; dále jen Smlouva.

1. Společná konzultativní skupina bude tvořena ze zástupců určených každou smluvní stranou. Alternující pracovnici, poradci a odbornici ze smluvní strany se mohou podílet na činnosti Společné konzultativní skupiny podle toho, jak smluvní strana uzná za vhodné.

2. První zasedání Společné konzultativní skupiny bude zahájeno nejpozději do 60 dnů po podpisu Smlouvy. Předsedou zahajovacího zasedání bude představitel Norského království.

3. Společná konzultativní skupina se bude scházet k pravidelným zasedáním, která se budou konat dvakrát do roka.

4. Další zasedání bude svolávat na žádost jednoho nebo vlče smluvních stran předseda Společné konzultativní skupiny, který bude o žádosti neprodleně informovat všechny ostatní smluvní strany. Toto zasedání bude zahájeno nejpozději 15 dnů poté, co předseda žádost přijal.

5. Nerozhodne-li Společná konzultativní skupina jinak, budou její zasedání trvat nejvýše čtyři týdny.

6. Ve funkci předsedy Společné konzultativní skupiny se budou, na základě principu rotace střídat představitelé jednotlivých smluvních stran, a to podle abecedního pořadí názvů smluvních stran ve francouzském jazyce.

7. Společná konzultativní skupina bude zasedat ve Vídni, pokud nerozhodne jinak.

8. Představitelé budou na zasedání rozsazení podle abecedního pořadí názvů smluvních stran ve francouzském jazyce.

9. Oficiálními jazyky Společné konzultativní skupiny budou angličtina, francouzština, němčina, italština, ruština a španělština.

10. Pokud Společná konzultativní skupina nerozhodne jinak, budou její jednání důvěrná.

11. Náklady, spojené s činnosti Společné konzultativní skupiny, pokud Společná konzultativní skupina nerozhodne jinak, budou rozděleny takto:

10,35 % pro Francouzskou republiku, Spolkovou republiku Německo, Italskou republiku, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké

6,50 % pro Kanadu;

5,20 % pro Španělské království;

4,00 % pro Belgické království, Nizozemské království a Polskou republiku;

2,34 % pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, Dánské království, Maďarskou republiku a Norské království;

0,88 % pro Helénskou republiku, Rumunsko a Tureckou republiku;

0,66 % pro Bulharskou republiku, Lucemburské velkovévodství a Portugalskou republiku a

0,16 % pro Islandskou republiku

12. V období, ve kterém tento protokol dočasně platí v souladu s Protokolem o prozatímní aplikaci některých ustanovení Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, bude Společná konzultativní skupina:

(A) vypracovávat nebo přepracovávat, podle potřeby, jednací řád, metody práce, plán rozdělení nákladů Společné konzultativní skupiny a konferenci, rozdělování nákladů na inspekci mezi smluvní strany v souladu s článkem XVI, odstavec 2, pododstavec (F) Smlouvy; a

(B) podle požadavku kterékoliv smluvní strany posuzovat sporné otázky spojené s dočasně platnými ustanoveními Smlouvy.


PROTOKOL O PROZATÍMNÍ APLIKACI NĚKTERÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SILÁCH

K zabezpečení realizace Smlouvy o konvečních ozbrojených silách v Evropě z 19. listopadu 1990, dále jen Smlouva, se smluvní strany tímto dohodly na prozatímním uplatnění některých ustanovení Smlouvy.

1. Bez porušení ustanovení článku XXII Smlouvy budou smluvní strany dočasně uplatňovat následující ustanovení Smlouvy:

(A) článek VII, odstavec, 2, 3 a 4;

(B) článek VIII, odstavec 5, 6 a 8;

(C) článek IX;

(D) článek XIII;

(E) článek XVI; odstavec 1, 2(F),2(G),4, 6a7;

(F) článek XVII;

(G) článek XVIII;

(H) článek XXI, odstavec 2;

(I) Protokol o existujících druzích, části III a IV;

(J) Protokol o výměně informací, části VII, XII a XIII;

(K) Protokol o inspekci, část II, odstavec 24, pododstavec (A) a části III, odstavec 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12;

(L) Protokol o Společné konzultativní skupině a

(M) Protokol o snižování, část IX.

2. Smluvní strany budou dočasně uplatňovat ustanovení v odstavci 1 tohoto Protokolu ve světle ostatních ustanovení Smlouvy a v souladu s nimi.

3. Tento Protokol vstoupí v platnost při podepsání Smlouvy. Bude v platnosti 12 měsíců, ale jeho platnost může být ukončena dříve pokud:

(A) Smlouva vstoupí v platnost před uplynutím dvanáctiměsíčního období; nebo

(B) některá ze smluvních stran oznámí všem ostatním smluvním stranám, že se nehodlá stát smluvní stranou Smlouvy.

Doba platnosti tohoto Protokolu může být na základe rozhodnutí všech smluvních stran prodloužena.


ZÁVĚREČNÝ AKT JEDNÁNÍ O POČETNÍCH STAVECH OSOB V KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SILÁCH V EVROPĚ

Arménská republika, Ázerbajdžánská republika, Běloruská republika, Belgické království, Bulharská republika, Kanada, Česká a Slovenská Federativní Republika, Dánské království, Francouzská republika, Gruzínská republika, Spolková republika Německo, Helénská republika, Maďarská republika, Islandská republika, Italská republika, Kazašská republika, Lucemburské velkovévodství, Moldovská republika, Nizozemské království, Norské království, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Ruská federace, Španělské království, Turecká republika, Ukrajina, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké, dále uváděné jako účastnické státy,

Odvolávajíce se na závazky, které na sebe převzaly uzavřením Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě z 19. listopadu 1990, dále uváděné jako Smlouva o KOS, a na důležité výsledky dosažené v této Smlouvě,

V souladu se závazkem obsaženým v Článku XVIII Smlouvy o KOS pokračovat v jednáních o konvenčních ozbrojených silách podle stejného Mandátu a s cílem dále rozvíjet Smlouvu o KOS a ne později než do Helsinské následné schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v roce 1992 uzavřít dohodu o dodatečných opatřeních zaměřených na další posílení bezpečnosti a stability v Evropě,

Řídíce se Mandátem pro jednání o konvenčních ozbrojených silách v

Evropě z 10. ledna 1989 a uskutečnivše jednání ve Vídni,

Rozhodnuvše se omezit a případně snížit na národním základě početní stavy osob ve svých konvenčních ozbrojených silách v zóně aplikace, /*

Řídíce se cíli a záměry KBSE, v jejímž rámci byla tato jednání vedena,

Očekávajíce strukturovanější spolupráci mezi všemi účastnickými státy KBSE v bezpečnostních záležitostech a nová jednání o odzbrojeni, spolupráci a posílení bezpečnosti v souladu se svými závazky vyplývajícími z Pařížské charty pro novou Evropu a v souladu s tím, v rámci kontextu těchto nových jednání, i možnost, že všechny účastnické státy KBSE se připoj! ke společnému režimu založenému na opatřeních obsažených v tomto Závěrečném aktu, zde i dále uváděném jako Akt,

Berouce v úvahu princip dostatečnosti a odvolávajíce se na závazek účastnických států udržovat pouze takové ozbrojené sily, které jsou nezbytné k zabráněni války a pro zabezpečení účinné obrany, majíce přitom na zřeteli vztah mezi ozbrojenými silami a doktrínami,

Uznávajíce svobodu každého účastnického státu zvolit si své vlastni bezpečnostní uspořádání,

Dohodly se na následujícím:

ODDÍL I.

ROZSAH OMEZENÍ

1. Každý účastnický stát omezí, jak je uvedeno v oddílu II. tohoto Aktu, početní stavy osob ve svých ozbrojených silách rozmístěných na souši v zóně aplikace v následujících kategoriích svých konvenčních ozbrojených sil:

(A) všechny vojenské osoby v činné službě sloužící u pozemních sil, včetně těch, které slouží u útvarů a jednotek PVO podřízených vojenskému okruhu nebo jeho ekvivalentu nebo níže, jak je uvedeno v Článku I Protokolu o výměně informací Smlouvy o KOS;

(B) všechny vojenské osoby v činné službě sloužící u letectva, letectva PVO a strategického letectva notifikované podle Článku I Protokolu o výměně informací Smlouvy o KOS, jakož i u vojenského dopravního letectva;

(C) všechny vojenské osoby v činné službě sloužící u PVO, jiné než ty, které jsou uvedeny v pododstavci (A) a (B) tohoto odstavce;

(D) všechny vojenské osoby v činné službě, s výjimkou příslušníků námořnictva, sloužící u všech hlavních velitelství, velitelských a štábních částí;

(E) všechny vojenské osoby v činné službě, s výjimkou příslušníků námořnictva, sloužící u všech centrálně řízených útvarů, jednotek a jiných organizací, včetně týlových služeb;

(F) všechny vojenské osoby v činné službě sloužící u všech námořních útvarů a jednotek rozmístěných na souši, vyzbrojených bojovými tanky, bojovými obrněnými vozidly, dělo-střelectvem, mostními tanky, vozidly podobnými bojovým vozidlům pěchoty nebo obrněným transportérům, jak je uvedeno v Článku II Smlouvy o KOS nebo které jsou vyzbrojeny námořními bojovými letouny rozmístěnými na souši uvedenými v Deklaraci účastnických států Smlouvy o KOS z 19.listopadu 1990, vztahující se na námořní letouny rozmístěné na souši;

(G) všechny vojenské osoby v činné službě sloužící ve všech jiných útvarech, jednotkách nebo jiných organizacích vyzbrojených bojovými tanky, bojovými obrněnými vozidly, dělostřelectvem, bojovými letouny a údernými vrtulníky sloužícími v konvenčních ozbrojených silách, jak je definováno v Článku II Smlouvy o KOS; a

(H) všichni záložníci, kteří dokončili svoji základní vojenskou službu nebo výcvik, povolaní do vojenské činné služby nebo ti, kteří se dobrovolně přihlásili k činné vojenské službě nebo výcviku v konvenčních ozbrojených silách na nepřetržitou dobu delší než 90 dni.

2. Přes ustanovení odstavce 1 tohoto oddílu, nebudou do rozsahu omezení uvedeného v tomto Aktu zahrnuty následující kategorie vojenských osob:

(A) vojenské osoby sloužící v organizacích určených a budovaných pro plněni vnitřních bezpečnostních funkci v době míru;

(B) vojenské osoby tranzitující z místa ležícího mimo zónu aplikace, do konečného místa určení ležícího mimo zónu aplikace, které nebudou v zóně aplikace déle než sedm dni; a

(C) vojenské osoby sloužící pod velením OSN.

3. Jestliže po vstupu tohoto Aktu v platnost budou formovány útvary nebo jednotky rozmístněné na souši v zóně aplikace, které jsou na základě své struktury a výzbroje schopny vést pozemní bojové akce proti vnějšímu nepříteli mimo území svého státu, kterýkoli účastnický stát má právo v rámci Společné konzultativní skupiny vznést otázky týkající se vojenských osob sloužících v takových útvarech a jednotkách. Společná konzultativní skupina zváží takovou otázku na základě všech dostupných informaci, včetně informaci poskytnutých zainteresovanými účastnickými státy a rozhodne, zdali se výše uvedená kriteria vztahují na takové útvary a jednotky; je-li tomu tak, osoby sloužící v takových útvarech a jednotkách budou zahrnuty do rozsahu omezeni, uvedeném v tomto Aktu.

ODDÍL II.

NÁRODNÍ ÚROVNĚ OMEZENÍ POČETNÍCH STAVŮ OSOB V OZBROJENÝCH SILÁCH

1. Každý účastnický stát omezí početní stavy osob ve svých ozbrojených silách rozmístěných na souši v zóně aplikace v kategoriích konvenčních ozbrojených sil uvedených v oddílu I., odstavec 1 tohoto Aktu tak, aby 40 měsíců po vstupu Smlouvy o KOS v platnost a potom i nadále, celkový početní stav osob v ozbrojených silách nepřekročil číslo představující jeho národní úroveň omezení početních stavů osob, jak je uvedeno v tomto odstavci:

Arménská republika
Ázerbajdžánská republika
Běloruská republika 100.000
Belgické království 70.000
Bulharská republika 104.000
Kanada 10.660
Česká a Slovenská Federativní Republika 140.000
Dánské království 39.000
Francouzská republika 325.000
Gruzínská republika 40.000
Spolková republika Německo 345.000
Helénská republika 158.621
Maďarská republika 100.000
Islandská republika 0
Italská republika 315.000
Kazašská republika 0
Lucemburské velkovévodství 900
Moldovská republika
Nizozemské království 80.000
Norské království 32.000
Polská republika 234.000
Portugalská republika 75.000
Rumunsko 230.248
Ruská Federace 1,450.000
Španělské království 300.000
Turecká republika 530.000
Ukrajina 450.000
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 260.000
Spojené státy americké 250.000

2. Pro zaznamenání změn informace uvedené v odstavci 1 tohoto oddílu bude vláda Nizozemského království distribuovat všem účastnickým státům revidovanou verzi informace, obsaženou v tomto odstavci.

3. Každý účastnický stát může revidovat svou národní úroveň omezení početních stavů osob v souladu s oddílem III tohoto Aktu.

ODDÍL III.

PROCEDURY REVIDOVÁNÍ

1. Účastnický stát může snížit svoji národní úroveň omezení početních stavů osob poskytnutím notifikace o svém revidovaném omezení početních stavů osob všem ostatním účastnickým státům. Tato notifikace bude obsahovat datum, k němuž se revidovaná úroveň omezení stává účinnou.

2. Účastnický stát hodlající zvýšit svoji národní úroveň omezení početních stavů osob poskytne notifikaci o takovém zamýšleném zvýšení všem ostatním účastnickým státům. Tato notifikace bude obsahovat vysvětlení důvodů takové revize. Ostatní účastnické státy mohou vznést jakékoli dotazy týkající se zamýšlené revize. Revidovaná národní úroveň omezení početních stavů osob vstoupí v platnost 42 dnů poté, kdy byla notifikována, pokud žádný účastnický stát nevznese proti ní výhrady cestou notifikace těchto svých výhrad všem ostatním účastnickým státům.

3. Byla-li vznesena výhrada, kterýkoli účastnický stát může požádat o svolání mimořádné konference, která přezkoumá zamýšlenou revizi ve světle poskytnutých vysvětlení a bude se snažit najít rozhodnutí o budoucí národní úrovni omezení početních stavů osob. Mimořádná konference bude zahájena ne později než 15 dnů po obdržení žádosti a, pokud nebude rozhodnuto jinak, nebude trvat déle než tři týdny.

ODDÍL IV.

VÝMĚNA INFORMACÍ

1. Každý účastnický stát poskytne všem ostatním účastnickým státům v souladu s ustanoveními tohoto oddílu následující informace ve vztahu ke svým vojenským osobám rozmístěným na souši v zóně aplikace:

(A) ve vztahu k vojenským osobám uvedeným v oddílu I, odstavci 1 tohoto Aktu jejich celkový počet;

(B) ve vztahu k vojenským osobám v činné službě, sloužícím u pozemních sil, včetně těch, které slouží u útvarů a jednotek PVO, podřízených vojenskému okruhu nebo jeho ekvivalentu nebo níže, jak je uvedeno v oddílu I Protokolu o výměně informací Smlouvy o KOS celkový počet a počet vojenských osob sloužících v každém útvaru, jednotce nebo jiné organizaci až do úrovně brigáda/pluk nebo jejich ekvivalentů, specifikujíce jejich organizační strukturu velení, název, podřízenost a mírovou dislokaci, včetně zeměpisného názvu a souřadnic, a to pro každý takový útvar, jednotku a organizaci;

(C) ve vztahu k vojenským osobám v činné službě, sloužícím u letectva a letectva PVO, včetně strategického letectva, notifikovaným v souladu s Článkem I Protokolu o výměně informací Smlouvy o KOS, rovněž jako u vojenského dopravního letectva celkový počet a počet vojenských osob sloužících v každém útvaru, jednotce a jiné organizaci konvenčních ozbrojených sil až do úrovně křídlo/letecký pluk nebo jejich ekvivalentů, specifikujíce jejich organizační strukturu velení, název, podřízenost a mírovou dislokaci, včetně zeměpisného názvu a souřadnic, a to pro každý takový útvar, jednotku a organizaci;

(D) ve vztahu k vojenským osobám v činné službě, sloužícím u PVO, avšak jiným než ty, které jsou uvedeny v pododstavcích (B) a (C) tohoto odstavce, celkový počet a počet v každém útvaru a jiné organizaci do úrovně velení vyšší než divize nebo jejího ekvivalentu (t.j. armáda PVO nebo její ekvivalent), specifikujíce organizační strukturu velení, název, podřízenost a mírovou dislokaci, včetně zeměpisného názvu a souřadnic pro každý takový útvar a organizaci;

(E) ve vztahu k vojenským osobám v činné službě u konvenčních ozbrojených sil, s výjimkou příslušníků námořnictva, sloužícím na všech centrálních velitelstvích, štábech a štábních součástech jejich celkový počet;

(F) ve vztahu k vojenským osobám v činné službě u konvenčních ozbrojených sil, s výjimkou příslušníků námořnictva, sloužících u všech centrálně řízených útvarů, jednotek a organizací, včetně týlových služeb celkový počet a počet v každém útvaru, jednotce a jiné organizaci do úrovně brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk nebo jejich ekvivalentů, specifikujíce jejich organizační strukturu velení, název, podřízenost a mírovou dislokaci, včetně zeměpisného názvu a souřadnic, a to pro každý takový útvar, jednotku a organizaci;

(G) ve vztahu k vojenským osobám v činné službě, sloužících u útvarů a jednotek námořnictva, rozmístěných na souši, které jsou vyzbrojeny konvenční výzbrojí a technikou kategorií uvedených v Článku III Protokolu o výměně informací Smlouvy o KOS nebo které jsou vyzbrojeny námořními letouny rozmístěnými na souši, uvedenými v Deklaraci týkající se námořních letounů rozmístěných na souši z 19. listopadu 1990, ve vztahu k námořnímu letectvu rozmístěnému na souši celkový počet a počet vojenských osob sloužících v každém útvaru a jednotce až do úrovně brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk nebo jejich ekvivalentů a rovněž jednotky na úrovni nižší než brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk, které jsou odděleně dislokovány nebo jsou samostatné (t.j. prapory/letky nebo jejich ekvivalenty), specifikujíce jejich název a mírovou dislokaci, včetně zeměpisného názvu a souřadnic, a to pro každý útvar a jednotku;

(H) ve vztahu k vojenským osobám v činné službě, sloužících u všech útvarů, jednotek a jiných organizací konvenčních ozbrojených sil uvedených v Článku III Protokolu o výměně informací Smlouvy o KOS, jejich počet v každém takovém útvaru, jednotce a organizaci až do úrovně brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk nebo jejich ekvivalentů, jakož i u jednotek na úrovni velení nižší než brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk, které jsou odděleně dislokovány nebo jsou samostatné (t.j. prapory/letky nebo jejich ekvivalenty), specifikujíce jejich název a mírovou dislokaci, včetně zeměpisného názvu a souřadnic a to pro každý takový útvar, jednotku a organizaci;

(I) ve vztahu ke všem osobám sloužícím u útvarů a jednotek do úrovně samostatného nebo odděleně dislokovaného praporu či jeho ekvivalentu, které jsou vyzbrojeny bojovými tanky, dělostřelectvem, bojovými letouny nebo specializovanými údernými vrtulníky, jakož i bojovými vozidly pěchoty uvedenými v Článku XII Smlouvy o KOS, v organizacích určených a organizovaných k plnění vnitřních bezpečnostních funkcí v době míru, počet osob v každé takové jednotce a v každém místě, ve kterém se taková výzbroj a technika nachází, specifikujíce národní název takové organizace a její dislokaci, včetně zeměpisného názvu a souřadnic každého místa, kde se taková výzbroj a technika nachází;

(J) ve vztahu ke všem osobám sloužícím u všech útvarů, jednotek a organizací určených a organizovaných k plnění vnitřních bezpečnostních funkcí v době míru, s výjimkou lehce vyzbrojených nebo neozbrojených civilních policejních sil a ochranných služeb jejich celkový počet a celkový počet v každém administrativním regionu nebo jeho ekvivalentu;

(K) ve vztahu k záložníkům, kteří ukončili svoji základní vojenskou službu nebo výcvik a kteří byli povolání nebo dobrovolně nastoupili k vojenské službě nebo výcviku v konvenčních ozbrojených silách v době od poslední výměny informací poskytnutých v souladu s tímto oddílem celkový počet, specifikujíce počet těch, pokud takoví existují, kteří byli povolání nebo nastoupili dobrovolně do činné vojenské služby nebo výcviku v konvenčních ozbrojených silách na dobu delší než 90 dní;

(L) ve vztahu ke všem vojenským osobám sloužícím pod velením OSN jejich celkový počet; a

(M) ve vztahu ke všem vojenským osobám sloužícím u všech ostatních útvarů, jednotek a jiných organizaci konvenčních ozbrojených sil jejich celkový počet, specifikujíce názvy takových útvarů, jednotek a organizaci.

2. Při poskytování informaci o početních stavech osob v souladu s tímto oddílem, každý účastnický stát poskytne údaje o autorizovaném mírovém počtu, který bude přibližný počtu osob sloužících v zóně aplikace u každého útvaru, jednotky a jiné organizace uvedené v odstavci 1 tohoto oddílu.

3. Ustanovení tohoto oddílu se nebudou vztahovat na ty vojenské osoby, které tranzitují přes zónu aplikace z místa ležícího mimo zónu aplikace do konečného místa určení mimo zónu aplikace. Vojenské osoby v kategoriích uvedených v odstavci 1 tohoto oddílu, které při tranzitu vstoupí do zóny aplikace, budou předmětem ustanovení tohoto oddílu, jestliže zůstanou v zóně aplikace na dobu přesahující sedm dni.

4. Každý účastnický stát bude zodpovídat za své vlastni informace; z přijeti takové informace nebude vyplývat potvrzení platnosti nebo akceptování poskytnuté informace.

5. Účastnický stát bude poskytovat informace uvedené v tomto oddílu v souladu s formáty a procedurami, které budou schváleny Společnou konzultativní skupinou.

6. Před datem nabyti platnosti národních úrovni omezení v souladu s oddílem II tohoto Aktu každý účastnický stát poskytne všem ostatním účastnickým státům informace uvedené v odstavci 1, pododstavcích (A), (D), (E) a (G) až (M) tohoto oddílu, rovněž jako i informaci o celkových počtech vojenských osob v kategoriích uvedených v pododstavcích (B), (C) a (F) odstavce 1 v písemné formě, v jednom z oficiálních jazyků KBSE, prostřednictvím diplomatických nebo jiných jimi určených oficiálních cest, a to v souladu s následujícím harmonogramem:

(A) ne později než 30 dni po vstupu Smlouvy o KOS v platnost informaci platnou ke dni vstupu této Smlouvy v platnost; a

(B) patnáctého dne měsíce prosince roku, ve kterém vstoupila Smlouva o KOS v platnost (pokud ke vstupu Smlouvy o KOS v platnost nedojde v průběhu 60 dni od patnáctého dne měsíce prosince), a patnáctého dne měsíce prosince každého následujícího roku informaci platnou k prvnímu dni měsíce ledna následujícího roku.

7. Počínaje dnem, kdy národní úroveň omezení početních stavů osob v ozbrojených silách nabývá platnosti v souladu s oddílem II tohoto Aktu, každý účastnický stát poskytne všem ostatním účastnickým státům kompletní informaci uvedenou v odstavci 1 tohoto oddílu v písemné formě, v jednom z oficiálních jazyků KBSE, prostřednictvím diplomatických nebo jiných určených oficiálních cest, a to v souladu s následujícím harmonogramem:

(A) v den, kdy národní úroveň omezení početních stavů osob v ozbrojených silách nabývá platnosti v souladu s oddílem II tohoto Aktu, s informací platnou od uvedeného dne; a

(B) patnáctého dne měsíce prosince roku, ve kterém národní úroveň omezení početních stavů osob v ozbrojených silách nabývá platnosti v souladu s oddílem II tohoto Aktu, a patnáctého dne měsíce prosince každého následujícího roku informaci platnou k prvnímu dni měsíce ledna následujícího roku.

8. Při prvním hodnocení provádění tohoto Aktu účastnické státy v souladu s oddílem VII, odstavec 3 posoudí otázky vhodnosti a užitečnosti rozdělení informace uvedené v odstavci 1, písmenech (B), (C), a (F) tohoto oddílu.

ODDÍL V.

STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ NOTIFIKACE ZVÝŠENÍ POČETNÍCH STAVŮ OSOB V JEDNOTKÁCH

1. Každý účastnický stát bude notifikovat všem ostatním účastnickým státům nejméně 42 dni předem jakékoli trvalé zvýšení početních stavů osob v jakémkoli útvaru, jednotce nebo jiné organizaci, notifikovaných v poslední výměně informaci na úrovni brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk nebo jejich ekvivalentů, a to v souladu s oddílem IV tohoto Aktu, když se takové zvýšení bude rovnat počtu 1000 osob nebo výše na úrovni brigáda/pluk nebo jejich ekvivalentu nebo 500 osob a výše na úrovni letecké křídlo/letecký pluk nebo jejich ekvivalentů.

NOTIFIKACE POVOLÁVÁNÍ ZÁLOŽNÍKU

2. Kterýkoli účastnický stát hodlající povolat záložníky sloužící v konvenčních ozbrojených silách rozmístněných na souši v zóně aplikace, bude toto povolání notifikovat všem ostatním účastnickým státům kdykoli souhrnný celkový počet povolaných osob, které zůstanou v činné službě, překročí počet 35000.

3. Taková notifikace bude poskytnuta nejméně 42 dni před překročením výše uvedeného počtu. Jako výjimka, v případě mimořádných situací, kdy předběžná notifikace není prakticky možná, bude notifikace provedena pokud možno co nejdříve, ale v žádném případě ne později, než k datu, kdy tento počet bude překročen.

4. Notifikace bude obsahovat následující informace:

(A) celkový počet povolaných záložníků, včetně uvedení počtu záložníků povolaných na dobu delší než 90 dni;

(B) zevrubné vysvětlení účelu tohoto povolání;

(C) data plánovaného počátku a ukončení období, ve kterém bude počet překročen; a

(D) název a dislokaci každého útvaru, ve kterém bude sloužit více než 7.000 osob na úrovni divize nebo ekvivalentu, nebo vlče než 9.000 osob na úrovni armády/armádního sboru nebo ekvivalentu takto povolaných záložníků.

ZMĚNA PODŘÍZENOSTI JEDNOTEK

5. Po první výměně informaci v souladu s oddílem IV tohoto Aktu každý účastnický stát hodlající podřídit útvary, jednotky nebo jiné organizace, jejichž příslušníci jsou předmětem omezení v souladu s oddílem I tohoto Aktu útvarům, jednotkám nebo jiným organizacím, jejichž příslušníci by jinak nebyli předmětem omezení, bude notifikovat všem ostatním účastnickým státům plánovanou změnu podřízenosti nejpozději k datu, kdy se tato změna podřízenosti stane platnou.

6. Taková notifikace bude obsahovat následující informace:

(A) datum, kdy se taková změna podřízenosti stane platnou;

(B) podřízenost, název a mírovou dislokaci každého útvaru, jednotky a organizace, které změní podřízenost, a to jak před, tak i po změně podřízenosti;

(C) početní stav osob podle tabulek mírových počtů každého útvaru, jednotky a organizace, které změní podřízenost, a to jak před, tak i po změně podřízenosti; a

(D) počet, jsou-li jaké, bojových tanků, bojových obrněných vozidel pěchoty, dělostřelectva, bojových letounů, úderných vrtulníků a mostních tanků uvedených v Článku II Smlouvy o KOS, které jsou ve výzbroji každého útvaru, jednotky a organizace, které změní podřízenost, a to jak před, tak i po změně podřízenosti.

7. Příslušníci útvarů, jednotek nebo jiných organizací, které takto změnily podřízenost po dni, ke kterému národní úroveň omezení početních stavů osob v ozbrojených silách v souladu s oddílem II tohoto Aktu nabývá platnosti, zůstanou předmětem omezení v souladu s oddílem I tohoto Aktu do doby výměny informací v souladu s oddílem IV tohoto Aktu v roce následujícím po roce, ve kterém tato změna podřízenosti nabyla platnosti. Po uplynutí této doby se uplatní procedura uvedená v odstavci 8 tohoto oddílu.

8. 42 dní před koncem jednoročního období uvedeného v odstavci 7 tohoto oddílu, účastnický stát, který takto změnil podřízenost útvarů, jednotek nebo jiných organizací, poskytne všem ostatním účastnickým státům notifikaci o jejich plánovaném vynětí z rozsahu omezeni. Na základě požadavku kteréhokoli jiného účastnického státu účastnický stát, který změnil podřízenost útvarů, jednotek nebo jiných organizací, poskytne všechny příslušné informace zdůvodňující takové vynětí.

ODDÍL VI.

PROVĚRKA / VYHODNOCOVÁNÍ

1. Pro účely vyhodnocování dodržování národních úrovní omezení početních stavů osob i jiných ustanovení tohoto Aktu budou účastnické státy uplatňovat Článek VII a Článek VIII Protokolu o inspekcích Smlouvy o KOS i jiná odpovídající ustanovení této Smlouvy, spolu s ustanoveními tohoto oddílu.

2. V případě inspekce v souladu s Článkem VII Protokolu o inspekcích Smlouvy o KOS, předinspekční briefing bude obsahovat informaci o počtu příslušníků kteréhokoli útvaru, jednotky nebo organizace, která byla notifikována v poslední výměně informací v souladu s oddílem IV tohoto Aktu a který je rozmístněn na místě inspekce. Jestliže se počet těchto příslušníků liší od počtu notifikovaného v poslední výměně informací, bude inspekční skupině poskytnuto vysvětlení takového rozdílu. Předinspekční briefing bude rovněž obsahovat informaci o počtu osob sloužících v útvarech a jednotkách do úrovně brigáda/pluk, křídlo/letecký pluk nebo ekvivalentů, stejně jako o samostatných jednotkách na úrovni prapor/letka nebo jejich ekvivalentů, v kategoriích uvedených v oddílu IV, odstavec 1, pododstavce (B), (C) a (F), a rozmístněných na místě inspekce.

3. V případě inspekce v souladu s Článkem VIII. Protokolu o inspekcích Smlouvy o KOS, doprovodná skupina poskytne, bude-li o to požádána inspekční skupinou, informaci o počtu vojenských osob sloužících u kteréhokoli útvaru, jednotky nebo organizace, který byl notifikován v poslední výměně informací v souladu s oddílem IV tohoto Aktu a který je rozmístněn na místě inspekce a jehož zařízení budou inspektována. Jestliže se počet takových vojenských osob liší od počtu notifikovaného v poslední výměně informace, inspekční skupině bude poskytnuto vysvětlení tohoto rozdílu.

4. V průběhu inspekce podle Článku VII a Článku VIII Protokolu o inspekcích Smlouvy o KOS, může být inspektorům umožněn přístup v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu, do všech zařízení, která jsou předmětem inspekce na místě inspekce, včetně těch, která jsou používána všemi útvary, jednotkami a organizacemi dislokovanými na tomto místě inspekce. V průběhu takové inspekce doprovodná skupina uvede, bude-li o to požádána inspekční skupinou, zda se v případě konkrétních budov jedná o ubytovací nebo stravovací zařízení.

5. Inspektoři zahrnou do hlášení o inspekci, zpracovaného podle ustanovení Článku XII Protokolu o inspekcích Smlouvy o KOS,informaci poskytnutou inspekční skupině v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto oddílu, a to ve formátu, který bude odsouhlasen Společnou konzultativní skupinou. Inspektoři mohou rovněž zahrnout do tohoto hlášení písemné poznámky vztahující se k vyhodnocení početních stavů osob.

6. Vyhodnocování dodržování ustanovení tohoto Aktu bude dále usnadňováno za pomoci opatření k posílení důvěry a bezpečnosti, která byla nebo mohou být vytvořena v kontextu nových jednání o odzbrojení a o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti po Helsinské následné schůzce. V této souvislosti jsou účastnické státy připraveny připojit se k posouzení cest a prostředků ke zlepšení vyhodnocovacích opatření obsažených ve Vídeňském dokumentu 1992.

ODDÍL VII.

MECHANISMUS HODNOCENÍ

1. Účastnické státy budou hodnotit prováděni tohoto Aktu v souladu s procedurami stanovenými v tomto oddílu, využívajíce k tomu příslušných orgánů a cest v rámci procesu KBSE.

2. Zvláště pak může každý účastnický stát kdykoli vznést a objasnit si otázky vztahující se k provádění tohoto Aktu v rámci Společné konzultativní skupiny. Účastnické státy v kontextu nových jednání o odzbrojení a budování důvěry a bezpečnosti, která budou probíhat po Helsinské následné schůzce, zváží v tomto smyslu, pokud to bude potřebné, úlohu Střediska pro předcházení konfliktům.

3. Šest měsíců po vstupu národní úrovně omezení početních stavů osob v platnost a poté v intervalech pěti let budou účastnické státy hodnotit provádění tohoto Aktu.

4. Účastnické státy se setkají na mimořádné konferenci, jestliže o to požádá kterýkoli účastnický stát, který bude mít za to, že vznikly mimořádné okolnosti vztahující se k tomuto Aktu. Taková žádost bude předána všem ostatním účastnickým státům a bude obsahovat vysvětlení mimořádných okolností vztahujících se k tomuto Aktu, např. zvýšení počtu vojenských osob v kategoriích uvedených v oddílu I tohoto Aktu způsobem nebo v rozsahu, který daný účastnický stát požadující svolání mimořádné konference považuje za ohrožující bezpečnost a stabilitu v zóně aplikace. Konference bude zahájena ne později, než 15 dnů po přijetí takové žádosti, a pokud nebude rozhodnuto jinak, nebude trvat déle než tři týdny.

ODDÍL VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Opatření obsažená v tomto Aktu jsou politicky závazná. V souladu s tím se nepožaduje registrovat tento Akt podle Článku 102 Charty spojených národů. Tento Akt nabude platnosti současně se vstupem v platnost Smlouvy o KOS.

2. Tento Akt bude mít stejnou dobu platnosti jako Smlouva o KOS a může být doplňován, modifikován nebo pozměňován.

3. Vláda Nizozemského království doručí ověřené kopie tohoto Aktu, jehož originál je pořízen v jazyce anglickém, francouzském, německém, italském, ruském a španělském, všem účastnickým státům, a seznámí s tímto Aktem Sekretariát KBSE a generálního tajemníka OSN.

4. Pročež jsme níže připojili své podpisy:


Dáno v Helsinkách, dne 10. července 1992 na schůzce vedoucích představitelů států nebo vlád účastnických států.

Poznámky pod čarou

*/ Zónou aplikace opatření obsažených v tomto Aktu je zóna aplikace Smlouvy o KOS, jak je definována v článku II, odstavec 1 písmeno B/ Smlouvy o KOS, zohledňujíce chápání uvedené v Dodatku A, odstavec 5 Závěrečného dokumentu Mimořádné konference účastnických států Smlouvy o KOS z 5. června 1992.

Přesunout nahoru