Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 93/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko

Datum vyhlášení 25.07.2003
Uzavření smlouvy 18.10.2002
Platnost od 01.03.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 2002 bylo v Praze podepsáno Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 odst. 2 dne 1. března 2003.

Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Ujednání o spolupráci

mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství Republiky Slovinsko (dále jen „smluvní strany“),

uvědomujíce si potřebu posílení spolupráce mezi oběma smluvními stranami,

přejíce si další rozvoj vzájemné spolupráce mezi smluvními stranami zaměřené na koordinaci postupů v přístupovém procesu obou zemí k Evropské unii, v rámci Středoevropské dohody o volném obchodu, a prohloubení vzájemné spolupráce v ekonomické a průmyslové oblasti,

jsouce přesvědčeny, že toto Ujednání bude napomáhat k dobrým vztahům mezi smluvními stranami a vytvoří vhodné podmínky pro různé formy spolupráce mezi oběma zeměmi především v ekonomické a obchodní sféře,

se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany potvrzují svůj mimořádný zájem na rozvoji hospodářských a obchodních styků mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko. S tímto cílem budou významně podporovat navazování intenzivnějších a vyšších forem spolupráce mezi ekonomickými subjekty obou států.

Článek 2

Každá ze smluvních stran bude v rámci své působnosti a v souladu s právním řádem svého státu informovat druhou stranu o:

- přístupovém procesu k Evropské unii v oblasti působnosti obou smluvních stran;

- možnostech spolupráce v mezinárodních organizacích, pokud tyto spadají do působnosti obou smluvních stran;

- připravovaných právních předpisech v oblasti působnosti obou smluvních stran;

- rozborech, hodnoceních a prognózách vývoje své ekonomiky;

- připravovaných opatřeních v proexportní politice;

- rozvíjení investičního prostředí, podpoře investic, podpoře subdodavatelů;

- rozvoji domácího trhu včetně pravidel pro ochranu spotřebitele;

- sjednocení technických požadavků na výrobky;

- dalších otázkách, které budou po dohodě obou smluvních stran považovány za aktuální.

Smluvní strany budou provádět uvedené činnosti formou běžného pracovního styku, výměny příslušných materiálů a v rámci pravidelných schůzek skupiny ustavené v souladu s čl. 3 tohoto Ujednání.

Článek 3

1. Ustavuje se konzultační skupina, která se bude skládat ze zástupců obou smluvních stran a v případě potřeby i ze zástupců jiných institucí.

2. Řádná zasedání konzultační skupiny se budou konat jednou ročně, pokud nebude vedoucími delegací dohodnuto jinak, střídavě v České republice a v Republice Slovinsko. Mimořádná zasedání se budou konat na území státu smluvní strany, která o ně požádá.

3. Konzultační skupina může vytvářet specializované pracovní skupiny k zabezpečování vybraných otázek oboustranného zájmu.

4. Vedoucího delegace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky jmenuje ministr průmyslu a obchodu České republiky a vedoucího delegace Ministerstva hospodářství Republiky Slovinsko jmenuje ministr hospodářství Republiky Slovinsko. Vedoucí delegací jmenují další členy konzultační skupiny.

Článek 4

1. Toto Ujednání se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Toto Ujednání vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po datu přijetí poslední diplomatické noty potvrzující, že byly splněny všechny vnitrostátní právní požadavky nezbytné pro vstup tohoto Ujednání v platnost.

3. Kterákoliv smluvní strana může toto Ujednání vypovědět diplomatickou cestou. Taková výpověď nabude účinku první den sedmého měsíce následujícího po datu obdržení příslušné diplomatické noty.


Dáno v Praze dne 18. října 2002 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Miroslav Somol v. r.
náměstek ministra

Za Ministerstvo hospodářství Republiky Slovinsko
Drago Mirošič v. r.
velvyslanec

Přesunout nahoru