Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 79/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta

Datum vyhlášení 19.06.2003
Uzavření smlouvy 28.02.2002
Platnost od 08.11.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. února 2002 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 8. listopadu 2002.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

o Komisi J. Williama Fulbrighta

Česká republika a Spojené státy americké (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si dále rozvíjet vzájemné porozumění a spolupráci prostřednictvím realizace programů podpory vzájemných styků v oblasti vzdělávání, výzkumu a kultury,

s ohledem na vzájemný prospěch vyplývající z těchto programů a přání smluvních stran spolupracovat a dále napomáhat při financování a organizaci těchto programů v zájmu dalšího upevňování mezinárodní spolupráce,

se dohodly takto:

Část I.

Postavení a činnost Komise J. Williama Fulbrighta

Článek 1

Právní postavení Komise J. Williama Fulbrighta

1. Bude pokračovat činnost organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na základě Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o ustavení Komise J. Williama Fulbrighta pro školské výměny v České a Slovenské Federativní Republice, podepsané dne 14. ledna 1991, která nese od 27. června 1994 název „Komise J. Williama Fulbrighta“ (dále jen „Komise“). Komise bude v České republice právnickou osobou podle českého právního řádu - státní příspěvkovou organizací, podléhající právnímu řádu České republiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude oprávněno provádět potřebné změny zřizovací listiny Komise ve shodě s rozhodnutími správní rady Komise.

2. Komise bude samosprávná v oblasti řízení a administrativy v rozsahu stanoveném ustanoveními této smlouvy.

3. Smluvní strany budou Komisi uznávat jako organizaci zřízenou pro realizaci programů, spočívajících v poskytování podpory a služeb, považovaných ve vztahu k České republice podle této smlouvy za poskytování služeb sociálních a zahrnujícím pro účely této smlouvy například poskytování finanční podpory státním občanům České republiky a státním občanům Spojených států amerických a jejich závislých území ve formě stipendií a dotací na úhradu cestovních nákladů, nákladů vzdělávání, ubytování a stravování a další formy sociální a jiné pomoci, jakož i v poskytování vzdělávacích, výzkumných, kulturních, informačních, poradenských a dalších služeb, specifikovaných touto smlouvou. Tyto programy, jakož i s jejich realizací související náklady na provoz Komise budou financovány z finančních prostředků, které poskytnou Komisi smluvní strany v souladu s ustanoveními této smlouvy; Komise bude oprávněna získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů.

4. Komise je oprávněna vykonávat mimo rámec této smlouvy i jiné činnosti, vymezené ve zřizovací listině Komise Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a schválené správní radou Komise. Tyto jiné činnosti však nebudou hrazeny z finančních prostředků poskytovaných smluvními stranami Komisi na základě této smlouvy a budou zúčtovány samostatně.

Článek 2

Činnost Komise

Komise bude k uskutečnění cíle této smlouvy a v souladu s jejími ustanoveními vykonávat tyto činnosti:

a) připravovat, schvalovat a realizovat, na základě zájmů a potřeb obou smluvních stran, programy Komise uvedené v článku 1 odstavci 3 této smlouvy zahrnující:

1. financování studia, výzkumu, školení a další vzdělávací činnosti

aa) státních občanů nebo pro státní občany Spojených států amerických a jejich závislých území v České republice a

ab) státních občanů nebo pro státní občany České republiky ve školách, vzdělávacích a výzkumných institucích Spojených států amerických, které se nacházejí ve Spojených státech amerických nebo mimo ně,

2. financování návštěv a vzájemných výměn žáků, studentů, stážistů, výzkumných pracovníků, učitelů, instruktorů, akademických pracovníků, umělců a odborníků mezi smluvními stranami,

3. financování, popřípadě i realizaci dalších vzdělávacích, výzkumných, informačních, poradenských a jiných aktivit, zajišťovaných v rámci rozpočtů schválených v souladu s článkem 8 této smlouvy,

b) každý rozpočtový rok (kterým se pro účely této smlouvy ve vztahu k české straně rozumí období jednoho kalendářního roku a ve vztahu k americké straně období zahrnující říjen jednoho kalendářního roku až září kalendářního roku následujícího) vypracovávat a předkládat ke schválení příslušným orgánům smluvních stran odpovědným za provádění této smlouvy, uvedeným v článku 10 této smlouvy, návrh rozpočtu Komise včetně návrhu celkové výše finančního příspěvku smluvních stran pro příští rozpočtový rok a komplexní návrh činnosti Komise, jež bude realizována na základě Smlouvy v následujícím rozpočtovém roce, upřesňující zejména rozsah, výši, druhy a případná účelová zaměření finančních podpor, jež budou poskytovány podle programů Komise pro následující rozpočtový rok,

c) každý rozpočtový rok připravovat oznámení o způsobu podání žádostí o zařazení do celostátního veřejného výběrového řízení v České republice s uvedením podrobné nabídky finanční podpory pro příslušný rozpočtový rok, včetně informací o postupech při distribuci a předkládání žádostí o účast v programu a poskytnutí finanční podpory Komisi; tyto žádosti pak posuzovat a vybírat žadatele, kteří budou navrženi na účast v programu Komise a poskytnutí finanční podpory,

d) předkládat „Radě pro zahraniční stipendia J. Williama Fulbrighta“ jmenované prezidentem Spojených států amerických a sídlící ve Spojených státech amerických (dále jen „Rada pro zahraniční stipendia“) ke schválení návrhy Komise na účast žáků, studentů, stážistů, akademických pracovníků, výzkumných pracovníků, učitelů, instruktorů, umělců a odborníků, kteří jsou státními občany České republiky s trvalým bydlištěm v České republice nebo státními občany Spojených států amerických a jejich závislých území, v programech Komise, jakož i návrhy Komise na účast institucí se sídlem na území České republiky nebo Spojených států amerických a jejich závislých území v programech Komise,

e) doporučovat kompetentním organizacím se sídlem na území České republiky kandidáty, kteří jsou státními občany Spojených států amerických a jejich závislých území, pro studium, výzkum, školení a další vzdělávací činnost v České republice,

f) doporučovat Radě pro zahraniční stipendia taková kritéria pro výběr osob, jimž bude poskytnuta finanční podpora, jaká bude Komise pokládat za potřebná k dosažení cílů této smlouvy,

g) odsouhlasí-li Rada pro zahraniční stipendia Komisí provedený výběr jednotlivých žadatelů o účast v programu Komise a poskytnutí finanční podpory, schvalovat, v souladu s podmínkami a omezeními uvedenými v této smlouvě, vyplácení stipendií a poskytování dotací pro schválené cíle této smlouvy včetně plateb na úhradu dopravy, ubytování, stravování, výuky, údržby a dalších výdajů s tím spojených,

h) zajišťovat provedení každoroční auditorské revize účtů Komise pro obě smluvní strany, jejíž výsledek bude předložen příslušným orgánům smluvních stran odpovědným za provádění této smlouvy; jestliže to bude jedna ze smluvních stran požadovat, Komise rovněž povolí další revize svých účtů zástupci jedné či obou stran,

i) připravovat roční zprávy o své činnosti, jejichž formu a obsah stanoví smluvní strany; tyto zprávy předkládat příslušným orgánům smluvních stran odpovědným za provádění této smlouvy,

j) se souhlasem příslušných orgánů smluvních stran odpovědných za provádění této smlouvy organizovat nebo pomáhat při rozšiřování nabídky finanční podpory a jiné pomoci za účelem prosazování cíle této smlouvy.

Část II.

Orgány Komise

Článek 3

Správní rada Komise

1. Komise bude řízena desetičlennou správní radou Komise (dále jen „Rada“), která bude statutárním orgánem Komise podle českých právních předpisů. Tato Rada bude oprávněna jednat jménem Komise a řídit její činnost. Rada bude tvořena pěti státními občany České republiky a pěti občany Spojených států amerických.

2. Nestanoví-li Rada jinak, za Radu jedná ve všech věcech předseda Rady.

3. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jmenuje a odvolává členy české části Rady, z nichž dva jsou jmenováni z řad státních úředníků České republiky. Vedoucí diplomatické mise Spojených států amerických v České republice jmenuje a odvolává členy americké části Rady, z nichž dva jsou jmenováni z pracovníků zahraniční služby Spojených států amerických v České republice.

4. Členové Rady jsou jmenováni na dobu tří let a mohou být jmenováni opakovaně i na jedno další funkční období. Místa uprázdněná z důvodu odstoupení, ukončení služebního působení nebo z jiného důvodu jsou obsazována v souladu s předcházejícím odstavcem pro zbytek příslušného funkčního období.

5. Každý člen Rady má jeden hlas. Rozhodnutí Rady jsou přijímána většinou odevzdaných hlasů. V případě nerozhodného výsledku hlasování v Radě odevzdá předseda Rady druhý - rozhodující hlas.

6. Jmenováním do funkce člena Rady nevzniká zaměstnanecký poměr ke Komisi. Členové Rady působí v Radě bez nároku na odměnu, avšak Komise je oprávněna uhradit nezbytné výdaje vzniklé členům Rady účastí na zasedáních Rady, konaných zpravidla jednou za tři kalendářní měsíce, a prováděním jiných povinností uložených Radou.

7. Rada přijímá takové interní předpisy, které pokládá za nutné pro uskutečňování programů Komise.

8. Sídlo Komise je v Praze. Zasedání Rady Komise se mohou konat i na jiných místech, která Komise může v jednotlivých obdobích určit. Činnost kteréhokoliv funkcionáře nebo zaměstnance Komise může být vykonávána v místech schválených Komisí.

Článek 4

Předseda Správní rady Komise

Předseda Rady je volen Radou z členů Rady na dobu jednoho roku, a to tak, aby funkce předsedy Rady byla obsazována střídavě státním občanem České republiky a státním občanem Spojených států amerických.

Článek 5

Pokladník a zástupce pokladníka Komise

Pokladník Komise a jeho zástupce jsou voleni a odvoláváni Radou z členů Rady, a to tak, aby jeden z nich byl státním občanem České republiky a druhý státním občanem Spojených států amerických. Pokladník Komise, a v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce, plní povinnosti v oblasti finančního řízení Komise v rozsahu stanoveném Radou.

Článek 6

Čestní spolupředsedové Komise

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a vedoucí diplomatické mise Spojených států amerických v České republice jsou čestnými spolupředsedy Komise, oprávněnými účastnit se zasedání Rady s hlasem poradním.

Článek 7

Výkonný ředitel Komise

Rada jmenuje a odvolává Výkonného ředitele Komise (dále jen „Ředitel“) a jeho zástupce. Oba jsou zaměstnanci Komise.

Ředitel řídí činnost Komise a jejích zaměstnanců v rozsahu stanoveném Radou. Zástupce Ředitele vykonává působnost Ředitele v době jeho nepřítomnosti.

Část III.

Závazky smluvních stran

Článek 8

Finanční závazky

1. Smluvní strany se zavazují, že budou každý rozpočtový rok poskytovat Komisi finanční či naturální prostředky pro účely této smlouvy. Výše těchto ročních příspěvků bude závislá na výši finančních prostředků, které budou mít k dispozici obě smluvní strany v souladu s jejich příslušnými právními předpisy. Veškeré závazky, povinnosti a výdaje Komise se budou realizovat podle ročního rozpočtu Komise schváleného smluvními stranami.

2. Při přípravě rozpočtu amerického příspěvku a vedení účetní evidence o finančních prostředcích poskytnutých podle této smlouvy jako příspěvek americké smluvní strany, jakož i při vypracovávání finančních a programových zpráv pro americkou smluvní stranu bude Komise postupovat podle metodické příručky pro dvojstranné komise a nadace vypracované Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických. Výnosy z kursovních rozdílů vzniklých v průběhu účetního období nebudou v České republice podléhat dani z příjmů.

3. Při přípravě rozpočtu českého příspěvku a vedení účetní evidence o finančních prostředcích poskytnutých podle této smlouvy českou smluvní stranou, jakož i při vypracovávání finančních a programových zpráv pro českou smluvní stranu bude Komise postupovat podle platných předpisů České republiky.

4. Pokud jde o zodpovědnost každé smluvní strany za úhradu výdajů a nákladů:

a) smluvní strany se budou každý kalendářní rok na celkovém ročním finančním příspěvku smluvních stran Komisi podílet finančními prostředky, jejichž celková výše pro každou ze smluvních stran bude stanovena v poměru kupní sily smluvních stran, publikovanému pro daný kalendářní rok Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD),

b) americká smluvní strana bude dále rovněž hradit veškeré osobní náklady na zaměstnance Komise (včetně výdajů Komise na mzdy a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců Komise, jakož i výdajů Komise na právními předpisy České republiky stanovené povinné zákonné odvody zaměstnavatele, hrazené Komisí jakožto zaměstnavatelem za každého zaměstnance); tyto úhrady budou započítávány do celkové výše finančního příspěvku americké smluvní strany stanovené podle písmene a) tohoto odstavce,

c) česká smluvní strana sama zabezpečí Komisi možnost užívat kancelářské prostory přístupné veřejnosti ve vhodné lokalitě v centru Prahy a bude hradit celkové výdaje za provoz těchto kanceláří; tyto výdaje budou započítávány do celkové výše finančního příspěvku české smluvní strany stanovené podle písmene a) tohoto odstavce.

5. Finanční příspěvky bude česká smluvní strana poskytovat Komisi formou dotace ze státního rozpočtu České republiky, jejíž vyúčtování provede Komise v souladu s právními předpisy České republiky.

Článek 9

Usnadnění realizace programů

1. Smluvní strany budou usilovat o usnadnění programů vzájemné výměny osob schválených Komisí na základě této smlouvy a vyřešení problémů, které mohou nastat při jejich uskutečňování.

2. Čeští a američtí stipendisté Komise, tedy osoby schválené Komisí a Radou pro zahraniční stipendia, nebudou k práci v rámci účasti na programu Komise, vymezené v potvrzení Komise, potřebovat povolení k zaměstnání.

Část IV.

Ustanovení obecná a závěrečná

Článek 10

Orgány smluvních stran odpovědné za provádění Smlouvy

Orgány smluvních stran odpovědnými za provádění této smlouvy jsou:

a) v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

b) ve Spojených státech amerických Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických.

Článek 11

Působnost právních předpisů smluvních stran

Tato smlouva a činnosti z ní vyplývající budou prováděny v souladu s právními předpisy obou smluvních stran.

Článek 12

Platnost Smlouvy

1. Tato smlouva podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější noty o tomto vnitrostátním schválení. Tato smlouva může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

2. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Smlouvu písemně vypovědět. V takovém případě platnost Smlouvy skončí třicátým dnem prvního kalendářního roku následujícího po dni doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. Ukončením platnosti této smlouvy nebudou ovlivněny ty programy, o kterých již bylo na základě této smlouvy rozhodnuto.

3. V případe ukončení platnosti této smlouvy budou nevyužité finanční příspěvky smluvních stran poskytnuté Komisi a majetek Komise rozděleny mezi smluvní strany v poměru rovnajícím se poměru jejich finančních příspěvků poskytnutých Komisi.


Dáno v Praze dne 28. 2. 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za Spojené státy americké
Craig R. Stapleton v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Přesunout nahoru