Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 78/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výrobních činností Italské republiky

Datum vyhlášení 12.06.2003
Uzavření smlouvy 28.04.2003
Platnost od 28.04.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. dubna 2003 bylo v Římě podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výrobních činností Italské republiky.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


MEMORANDUM

O POROZUMĚNÍ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

MEZI MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ ITALSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo výrobních činností Italské republiky, dále jen „Strany“,

PŘEJÍCE SI dále posílit a rozvinout hospodářskou spolupráci cestou podpory a rozvoje malých a středních podniků,

RESPEKTUJÍCE zásady rovnosti a vzájemného prospěchu,

JISTY, že tato spolupráce vytvoří vhodné příležitosti jak pro průmyslový rozvoj, tak pro zintenzivnění styků mezi Českou republikou a Itálií,

VĚDOMY SI významu sociální a ekonomické úlohy malých a středních podniků v ekonomice obou zemí,

POTVRZUJÍCE oboustranný zájem o spolupráci pro rozvoj malých a středních podniků v obou zemích, založené na nejlepších praktikách v oblasti vytváření a pomoci podnikům,

S CÍLEM definovat širší obraz průmyslové spolupráce mezi oběma zeměmi a rozvíjet soukromý sektor cestou vytváření, upevňování a inovace malých a středních podniků,

se dohodly takto:

Článek 1

ZÁSADY

Strany se budou řídit těmito základními zásadami:

- respektováním národní legislativy,

- naprostou nezávislostí každé ze Stran při naplňování politiky podpory a rozvoje malých a středních podniků,

- dosahováním forem vzájemné spolupráce v oblasti průmyslu a obchodu na základě rovných práv, partnerství a oboustranného prospěchu.

Článek 2

CÍLE

Strany se v rámci své působnosti dohodly na těchto cílech:

a) zintenzívnit vztahy a spolupráci mezi Stranami při vzájemné výměně know-how zaměřené na rozvoj politiky vůči malým a středním podnikům;

b) upevnit spolupráci mezi organizacemi na podporu malých a středních podniků;

c) definovat programy, nástroje a metody pro vytváření nových podniků a rozvoj/posílení stávajících podniků;

d) identifikovat možné akce a nástroje zaměřené na zlepšování technologické a organizační inovace podniků a respektování mezinárodních standardů;

e) navrhovat zvláštní intervenční projekty pro specifické geografické oblasti a/nebo sektory činnosti;

f) identifikovat a rozvíjet lidské zdroje a jejich profesionální schopnosti a potenciál;

g) identifikovat možné finanční podpory zaměřené na rozvoj a kvalifikaci malých a středních podniků;

h) ověřovat příležitosti v programech Evropské unie a jiných relevantních mezinárodních organizací zaměřených na rozvoj malých a středních podniků.

Článek 3

PRACOVNÍ SKUPINA

(1) Strany vytvoří Česko-italskou pracovní skupinu pro spolupráci malých a středních podniků (dále uváděnou jako „Pracovní skupina“), která bude pracovat v jejich působnosti.

(2) Pracovní skupině bude společně předsedat jeden představitel za každou Stranu. Každá Strana bude v Pracovní skupině zastoupena členy pocházejícími z veřejných, soukromých nebo smíšených organizací a majícími znalosti v oblasti zřizování malých a středních podniků a pomoci těmto podnikům. Počet členů Pracovní skupiny dojednají rozumným způsobem oba spolupředsedové. Pracovní skupina si může vytvářet vnitřní podskupiny odpovědné za specifické otázky.

(3) Pracovní skupina se bude scházet, jak to shledají potřebným oba spolupředsedové, v zásadě dvakrát do roka, alternativně v České republice a v Itálii, a bude o tom podávat zprávy Úřadům odpovědným za toto Memorandum a navrhovat pracovní program pro následující období. První zpráva bude předložena do šesti měsíců od ustavení Pracovní skupiny.

(4) Jazykem Pracovní skupiny bude anglický jazyk.

Článek 4

ČINNOSTI A FUNKCE PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina se bude zabývat těmito činnostmi:

a) podrobná definice pracovního programu;

b) analýza hospodářského a legislativního obsahu existujících programů, identifikace kritických faktorů a rozvojových perspektiv, a to prostřednictvím schůzek a seminářů se stranami zapojenými do veřejných a soukromých organizací obou zemí;

c) identifikace geografických a sektorových priorit s cílem získat motivovaný výběr specifických projektů;

d) identifikace místních zainteresovaných subjektů v obou zemích s cílem zapojit je do rozvoje celého procesu a definovat/realizovat výcvikové programy cestou seminářů, pracovních seminářů, výměny zkušeností, pracovních návštěv atd.;

e) vytváření skupin privilegovaných účastníků rozprav („ohniskové skupiny“) s cílem společně definovat místní rozvojové projekty a vytvářet/posilovat malé a střední podniky;

f) realizace pilotních projektů zaměřených na:

- identifikaci existujících podniků a potenciálních podnikatelů cestou detailnějšího zaměření činností a motivace pro samozaměstnávání,

- rozvoj a realizace personalizovaných pomocných programů pro vybrané skupiny („klastry“) existujících podniků a potenciálních podnikatelů,

- realizaci diagnózy společností a následujících postupů pro technické a organizační zkvalitňování podniků,

- vytváření smíšených česko-italských podniků jako nástroje pro dojednaný rozvoj malých a středních podniků v obou zemích.

Pilotní projekty budou uskutečňovány v těchto fázích:

- vypracování projektu a příprava jeho technické, ekonomické a finanční proveditelnosti (podnikatelský plán),

- dohled při zpracování projektu,

- pomoc při zahájení a výcviková podpora projektu,

- pomoc při identifikaci finančních zdrojů,

- monitorování, jak je projekt plněn;

g) hodnocení uskutečněných činností a dosažených výsledků a definice možných následných akcí; h) publikace výsledků.

Článek 5

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor mezi Stranami, vyvstávající z interpretace nebo provádění tohoto Memoranda, bude řešen jednáním stran.

Článek 6

VSTUP V PLATNOST

Toto Memorandum vstoupí v platnost dnem podpisu.

Toto Memorandum se uzavírá na období tří let a může být vypovězeno diplomatickou cestou každou ze Stran. Vypovězení nabude účinnosti tři měsíce po doručení vypovídacího dopisu druhé Straně.


Dáno v Římě dne 28. dubna 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v českém, italském a anglickém jazyce, s tím, že všechny texty jsou stejně autentické. V případě sporu bude rozhodující anglický text.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
JUDr. Miroslav Somol, CSc. v. r.
náměstek ministra

Za Ministerstvo výrobních činností Italské republiky
Adolfo Urso v. r.
náměstek ministra

Přesunout nahoru