Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 77/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno

Datum vyhlášení 12.06.2003
Uzavření smlouvy 27.03.1998
Ratifikace Smlouvy 26.10.2001
Platnost od 31.05.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. března 1998 byl v Kingstonu přijat Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno.

Jménem České republiky byl Protokol podepsán v New Yorku dne 1. srpna 2000.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 26. října 2001.

Protokol vstoupil v platnost na základě ustanovení svého článku 18 odst. 1 dne 31. května 2003 a tímto dnem vstoupil v platnost na základě téhož ustanovení i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Protokol

o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno

Účastnické státy tohoto Protokolu,

berouce v úvahu, že Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu zřizuje Mezinárodní úřad pro mořské dno,

připomínajíce, že článek 176 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu stanoví, že Úřad bude mít mezinárodněprávní subjektivitu a takovou způsobilost k právním úkonům, jaká může být nezbytná pro výkon jeho funkcí a plnění jeho cílů,

konstatujíce, že článek 177 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu stanoví, že Úřad bude požívat na území každého účastnického státu Úmluvy výsad a imunit stanovených v oddílu 4, pododdílu G Části XI Úmluvy a že výsady a imunity Podniku jsou uvedeny v příloze IV, článku 13,

uznávajíce, že určité dodatečné výsady a imunity jsou nezbytné pro výkon funkcí Mezinárodního úřadu pro mořské dno,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Použití výrazů

Pro účely tohoto Protokolu:

(a) „Úřad“ znamená Mezinárodní úřad pro mořské dno;

(b) „Úmluva“ znamená Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982;

(c) „Dohoda“ znamená Dohodu o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982. Podle této Dohody musí být její ustanovení a Část XI Úmluvy vykládány a aplikovány společně jako jediný dokument; tento Protokol a odkazy na Úmluvu obsažené v tomto Protokolu musí být vykládány a aplikovány obdobně;

(d) „Podnik“ znamená orgán Úřadu stanovený Úmluvou;

(e) „členem Úřadu“ se rozumí:

(i) jakýkoliv účastnický stát Úmluvy; a

(ii) jakýkoliv stát nebo subjekt, který je dočasně členem Úřadu podle odstavce 12(a) oddílu 1 přílohy k Dohodě;

(f) „zástupci“ se rozumějí zástupci, alternáti, poradci, techničtí experti a tajemníci delegací;

(g) „generálním tajemníkem“ se rozumí generální tajemník Mezinárodního úřadu pro mořské dno.

Článek 2

Obecné ustanovení

Aniž by bylo dotčeno právní postavení, výsady a imunity přiznané Úřadu a Podniku, uvedené v oddílu 4, pododdílu G Části XI a Příloze IV, článku 13 Úmluvy, každý účastnický stát tohoto Protokolu přizná Úřadu a jeho orgánům, zástupcům členů Úřadu, úředníkům Úřadu a expertům plnícím služební poslání pro Úřad takové výsady a imunity, jak jsou uvedeny v tomto Protokolu.

Článek 3

Právní subjektivita Úřadu

1. Úřad má právní subjektivitu. Má právní způsobilost:

(a) uzavírat smlouvy;

(b) získávat nemovitý a movitý majetek a disponovat jím;

(c) být stranou soudního řízení.

Článek 4

Nedotknutelnost místností Úřadu

Místnosti Úřadu jsou nedotknutelné.

Článek 5

Finanční výhody Úřadu

1. Aniž by byl omezen finančními kontrolami, předpisy nebo moratorii jakéhokoliv druhu, Úřad volně může:

(a) nakupovat povolenými způsoby jakékoliv měny, držet je a disponovat jimi;

(b) mít v držení finanční prostředky, cenné papíry, zlato, drahé kovy či měnu jakéhokoliv druhu a mít bankovní účty v jakékoliv měně;

(c) převádět své finanční prostředky, cenné papíry, zlato či měnu z jedné země do druhé či v rámci jakékoliv země a směnit jakoukoliv měnu, kterou má v držení, na jakoukoliv jinou měnu.

2. Úřad bude při výkonu svých práv podle odstavce 1 tohoto článku brát náležitý ohled na jakákoliv prohlášení učiněná vládou jakéhokoliv člena Úřadu, pokud se má za to, že takovým prohlášením může být přiznán účinek bez újmy na zájmech Úřadu.

Článek 6

Vlajka a znak

Úřad je oprávněn vyvěšovat svou vlajku a znak na svých místnostech a na dopravních prostředcích užívaných k úředním účelům.

Článek 7

Zástupci členů Úřadu

1. Zástupci členů Úřadu účastnící se zasedání svolaných Úřadem požívají při výkonu svých funkcí a během cesty na místo a z místa zasedání následujících výsad a imunit:

(a) imunity vůči právním řízením ohledně ústních či písemných vyjádření a veškerých činů uskutečněných těmito zástupci při výkonu jejich funkcí, s výjimkou případů, kdy člen, kterého zastupují, se v daném případě této imunity výslovně zřekne;

(b) imunity vůči zatčení či zadržení a stejných imunit a výhod ohledně jejich osobních zavazadel, jakých požívají diplomatičtí zástupci;

(c) nedotknutelnosti všech písemností a dokumentů;

(d) práva používat šifry a přijímat písemnosti či korespondenci prostřednictvím kurýrů či v zapečetěných zásilkách;

(e) vynětí zástupců a jejich manželů či manželek z imigračních omezení, registrace cizinců či povinnosti národní služby ve státě, který navštěvují nebo kterým projíždějí při výkonu svých funkcí;

(f) týchž výhod, pokud jde o devizová omezení, jaké jsou přiznávány zástupcům cizích vlád srovnatelného postavení s dočasným úředním posláním.

2. Aby byla zajištěna úplná svoboda projevu zástupců členů Úřadu a jejich nezávislost při výkonu jejich funkcí, bude těmto osobám nadále přiznávána imunita vůči právním řízením pokud jde o všechny činy, které učinily při výkonu svých funkcí, i když tyto osoby již nebudou zástupci členů Úřadu.

3. V případech, kdy je zatížení jakoukoliv formou zdanění vázáno na místo pobytu, nebude období, po které zástupci členů Úřadu účastnící se zasedání Úřadu pobývají na území člena Úřadu za účelem výkonu svých povinností, považováno za dobu pobytu.

4. Výsady a imunity jsou přiznávány zástupcům členů Úřadu nikoliv k osobnímu prospěchu těchto osob, nýbrž k zajištění nezávislého výkonu funkcí souvisejících s Úřadem. V důsledku toho má člen Úřadu právo a povinnost zříci se imunity svého zástupce v jakémkoliv případě, kdy by podle názoru člena Úřadu mohla imunita bránit výkonu spravedlnosti a zřeknutí se nebude na újmu účelu, pro který je imunita přiznána.

5. Zástupci členů Úřadu uzavřou pojištění o zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, která vlastní či provozují, požadované zákony a předpisy státu, v němž je vozidlo provozováno.

6. Ustanovení odstavců 1, 2 a 3 nejsou uplatňována ve vztahu mezi zástupcem a orgány člena Úřadu, jehož státním občanem zástupce je nebo který zastupuje či zastupoval.

Článek 8

Úředníci

1. Generální tajemník určí kategorie úředníků, na které se vztahují ustanovení odstavce 2 tohoto článku. Generální tajemník předloží tyto kategorie Shromáždění. Poté budou tyto kategorie oznámeny vládám všech členů Úřadu. Jména úředníků náležejících do těchto kategorií budou čas od času oznamována vládám členů Úřadu.

2. Bez ohledu na státní občanství úředníci Úřadu:

(a) mají imunitu vůči právním řízením ohledně ústních či písemných vyjádření a veškerých činů, které tito úředníci uskutečnili v rámci své funkce;

(b) mají imunitu vůči zatčení či zadržení ve vztahu k činům, které tito úředníci uskutečnili v rámci své funkce;

(c) jsou vyňati ze zdanění, pokud jde o platy a služební požitky či jiné formy plateb prováděných Úřadem;

(d) mají imunitu vůči povinnosti národní služby za předpokladu, že ve vztahu ke státům, jichž jsou státními občany, je taková imunita omezena na úředníky Úřadu, jejichž jména jsou z důvodu jejich povinností uvedena na seznamu sestaveném generálním tajemníkem a schváleném příslušným státem; pokud jsou k výkonu branné povinnosti povoláni další úředníci Úřadu, příslušný stát na žádost generálního tajemníka udělí takový dočasný odklad povolání těchto úředníků, jaký může být nezbytný k tomu, aby nedošlo k přerušení základní činnosti;

(e) jsou vyňati společně se svými manžely či manželkami a závislými rodinnými příslušníky z imigračních omezení a registrace cizinců;

(f) požívají týchž výsad, pokud jde o devizové výhody, jaké jsou přiznávány úředníkům srovnatelného postavení, kteří tvoří součást diplomatických misí akreditovaných u příslušných vlád;

(g) mají právo bezcelně dovézt svůj nábytek a osobní svršky v okamžiku prvního nástupu do služby v dané zemi;

(h) jsou vyňati z celní prohlídky osobních zavazadel, ledaže jsou vážné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, které nejsou určeny k osobní potřebě, nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákony nebo regulován karanténními předpisy příslušného státu; prohlídka je v takovém případě provedena v přítomnosti příslušného úředníka a v případě služebního zavazadla v přítomnosti generálního tajemníka nebo jeho zmocněnce;

(i) mají společně se svými manžely či manželkami a závislými rodinnými příslušníky tytéž možnosti repatriace v době mezinárodních krizí, jaké jsou přiznány diplomatickým zástupcům.

3. Kromě výsad a imunit uvedených v odstavci 2 budou generálnímu tajemníkovi či jakémukoliv úředníkovi jednajícímu jeho jménem za jeho nepřítomnosti v úřadu a generálnímu řediteli Podniku, jejich manželům či manželkám a nezletilým dětem přiznány výsady a imunity, vynětí a výhody přiznávané diplomatickým zástupcům podle mezinárodního práva.

4. Výsady a imunity jsou udělovány úředníkům nikoliv k osobnímu prospěchu těchto osob, nýbrž k zajištění nezávislého výkonu jejich funkcí souvisejících s Úřadem. Generální tajemník má právo a povinnost zříci se imunity jakéhokoliv úředníka v případě, kdy by podle názoru generálního tajemníka imunita bránila výkonu spravedlnosti a zřeknutí se nebude na újmu zájmům Úřadu. V případě generálního tajemníka má právo zříci se imunity Shromáždění.

5. Úřad musí vždy spolupracovat s příslušnými orgány členů Úřadu s cílem napomáhat řádnému výkonu spravedlnosti, zajistit dodržování policejních předpisů a předcházet jakémukoliv zneužití výsad, imunit a výhod uvedených v tomto článku.

6. Na základě zákonů a předpisů příslušného státu musí úředníci Úřadu uzavřít pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, která vlastní či provozují.

Článek 9

Experti plnící služební poslání pro Úřad

1. Expertům (jiným než úředníkům spadajícím pod ustanovení článku 8) plnícím služební poslání pro Úřad budou přiznány výsady a imunity nezbytné pro nezávislý výkon jejich funkcí po dobu jejich poslání, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s jejich posláním. Zejména jim budou přiznány:

(a) imunita vůči zatčení či zadržení a vůči zabavení jejich osobních zavazadel;

(b) imunita vůči právnímu řízení jakéhokoliv druhu ohledně ústních či písemných vyjádření a veškerých činů, které tito experti uskutečnili při výkonu svých funkcí. Tato imunita bude trvat i poté, co dotyčné osoby již nebudou plnit služební poslání pro Úřad;

(c) nedotknutelnost všech písemností a dokumentů;

(d) pro účely jejich komunikace s Úřadem právo užívat šifry a přijímat písemnosti a korespondenci prostřednictvím kurýrů či v zapečetěných zásilkách;

(e) vynětí ze zdanění, pokud jde o platy a služební požitky či jiné formy plateb prováděných Úřadem. Toto ustanovení se nepoužije na vztah mezi expertem a členem Úřadu, jehož je expert státním občanem;

(f) tytéž výhody, pokud jde o měnová či devizová omezení, jaké jsou přiznávány zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním.

2. Výsady a imunity jsou přiznávány expertům nikoliv k osobnímu prospěchu těchto osob, nýbrž k zajištění nezávislého výkonu jejich funkcí souvisejících s Úřadem. Generální tajemník má právo a povinnost zříci se imunity jakéhokoliv experta v případě, kdy by podle názoru generálního tajemníka mohla imunita bránit výkonu spravedlnosti a zřeknutí se nebude na újmu zájmům Úřadu.

Článek 10

Dodržování zákonů a předpisů

Aniž by tím byly dotčeny jejich výsady a imunity, je povinností všech osob zmíněných ve článcích 7, 8 a 9 dodržovat zákony a předpisy člena Úřadu, na jehož území se mohou zdržovat při plnění úkolů pro Úřad či přes jehož území mohou při plnění těchto povinností projíždět. Jsou povinny nevměšovat se do vnitřních záležitostí tohoto člena.

Článek 11

Laissez-passer a víza

1. Aniž by byla dotčena možnost Úřadu vydávat vlastní cestovní doklady, účastnické státy tohoto Protokolu uznávají a akceptují laissez-passer Organizace spojených národů vydávané úředníkům Úřadu.

2. Žádosti o víza (pokud jsou vyžadována) podané úředníky Úřadu budou posuzovány co možná nejrychleji. K žádostem o víza (pokud jsou vyžadována) podaným úředníky Úřadu, kteří jsou držiteli laissez-passer Organizace spojených národů, se přikládá doklad potvrzující, že cestují za účelem plnění služebních povinností Úřadu.

Článek 12

Vztah mezi Dohodou o statusu sídla a Protokolem

Ustanovení tohoto Protokolu doplňují ustanovení Dohody o statusu sídla. Pokud se některé ustanovení tohoto Protokolu týká téže věci, bude na obě ustanovení pokud možno pohlíženo jako na navzájem se doplňující, takže obě ustanovení budou použitelná a ani jedno z nich nebude omezovat účinek druhého; v případě rozporu jsou však rozhodující ustanovení Dohody o statusu sídla.

Článek 13

Doplňující dohoda

Tímto Protokolem nejsou v žádném ohledu omezeny či dotčeny výsady a imunity, které byly nebo mohou být přiznány Úřadu jakýmkoliv členem Úřadu z důvodu umístění sídla Úřadu či jeho regionálních center či kanceláří na území tohoto člena. Nebude se mít za to, že tento Protokol zabraňuje uzavření doplňujících dohod mezi Úřadem a jakýmkoliv členem Úřadu.

Článek 14

Řešení sporů

1. V souvislosti s uplatňováním výsad a imunit přiznaných na základě tohoto Protokolu přijme Úřad patřičná opatření pro náležité řešení:

(a) sporů soukromoprávní povahy, jejichž je Úřad stranou;

(b) sporů, jejichž účastníkem je jakýkoliv úředník Úřadu či jakýkoliv expert plnící služební poslání pro Úřad, který z důvodu své funkce požívá imunity, pokud nedošlo ke zřeknutí se imunity generálním tajemníkem.

2. Jakýkoliv spor mezi Úřadem a členem Úřadu ohledně výkladu či uplatňování tohoto Protokolu, který nebude vyřešen konzultací, jednáním či jiným dohodnutým způsobem řešení sporů do tří měsíců následujících po žádosti jedné ze stran sporu, bude na žádost některé ze stran předložen ke konečnému a závaznému rozhodnutí porotě složené ze tří rozhodců:

(a) jeden je jmenován generálním tajemníkem, jeden je jmenován druhou stranou sporu a třetího, který bude předsedou poroty, vyberou první dva rozhodci;

(b) pokud některá ze stran nejmenuje rozhodce do dvou měsíců od jmenování rozhodce druhou stranou, provede toto jmenování předseda Mezinárodního tribunálu pro mořské právo. Pokud se první dva rozhodci nedohodnou na jmenování třetího rozhodce do tří měsíců následujících po jmenování prvních dvou rozhodců, třetí rozhodce bude vybrán předsedou Mezinárodního tribunálu pro mořské právo na žádost generálního tajemníka či druhé strany sporu.

Článek 15

Podpis

Tento Protokol je otevřen k podpisu všem členům Úřadu v sídle Mezinárodního úřadu pro mořské dno v Kingstonu na Jamajce od 17. srpna do 28. srpna 1998 a poté do 16. srpna 2000 v sídle Organizace spojených národů v New Yorku.

Článek 16

Ratifikace

Tento Protokol podléhá ratifikaci, schválení či přijetí. Ratifikační listiny a listiny o schválení či přijetí budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 17

Přístup

Tento Protokol bude otevřen k přístupu všem členům Úřadu. Listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 18

Vstup v platnost

1. Tento Protokol vstoupí v platnost třicet dnů ode dne uložení desáté ratifikační listiny nebo listiny o schválení, přijetí či přístupu.

2. Pro každého člena Úřadu, který ratifikuje, schválí či přijme tento Protokol nebo k němu přistoupí po uložení desáté ratifikační listiny nebo listiny o schválení, přijetí či přístupu, vstoupí tento Protokol v platnost třicátého dne od uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o schválení, přijetí či přístupu.

Článek 19

Dočasné uplatňování

Stát, který má v úmyslu ratifikovat, schválit či přijmout tento Protokol nebo k němu přistoupit, může kdykoliv oznámit depozitáři, že bude tento Protokol uplatňovat dočasně po dobu nepřesahující dva roky.

Článek 20

Výpověď

1. Účastnický stát může písemným oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů vypovědět tento Protokol. Výpověď nabude platnosti jeden rok ode dne obdržení oznámení, pokud oznámení nestanoví pozdější datum.

2. Výpovědí není v žádném ohledu dotčena povinnost jakéhokoliv účastnického státu plnit jakékoliv povinnosti obsažené v tomto Protokolu, kterým by podléhal na základě mezinárodního práva nezávisle na tomto Protokolu.

Článek 21

Depozitář

Generální tajemník Organizace spojených národů je depozitářem tohoto Protokolu.

Článek 22

Autentická znění

Anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění tohoto Protokolu je stejně autentické.


Na důkaz čehož níže podepsaní zmocněnci, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tento Protokol.

Otevřeno k podpisu v Kingstonu od sedmnáctého do dvacátéhoosmého dne měsíce srpna jedentisícdevětsetdevadesátosm v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a španělském.

Přesunout nahoru