Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 73/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky v policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH)

Datum vyhlášení 12.06.2003
Uzavření smlouvy 11.12.2002
Platnost od 11.12.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. prosince 2002 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky v policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH).

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Českou republikou

o účasti České republiky v policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH)

EVROPSKÁ UNIE na straně jedné

a

ČESKÁ REPUBLIKA na straně druhé,

společně dále jen „účastnické strany“,

VĚDOMY SI

- přítomnosti Mezinárodních policejních sil Organizace spojených národů v Bosně a Hercegovině od roku 1996 a nabídky Evropské unie, že do 1. ledna 2003 zajistí následnictví Mezinárodních policejních sil Organizace spojených národů v Bosně a Hercegovině,

- skutečnosti, že Bosna a Hercegovina prostřednictvím výměny dopisů ze dne 2. a 4. března 2002 přijala tuto nabídku, která mimo jiné stanoví, že plánovací skupině Policejní mise Evropské unie bude přiznáno postavení, které se v současné době vztahuje na členy Monitorovací mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině,

- skutečnosti, že Rada Evropské unie přijala dne 11. března 2002 Společný postup 2002/210/CFSP o Policejní misi Evropské unie,1) v němž se praví, že k účasti na misi jsou zvány evropské členské státy NATO - nečlenové Evropské unie, dále státy ucházející se o vstup do Evropské unie a rovněž členské státy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - nečlenové Evropské unie, které v současné době poskytují personál Mezinárodním policejním silám Organizace spojených národů,

- skutečnosti, že dne 4. října 2002 byla uzavřena dohoda mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o působení Policejní mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině,2) která zahrnuje ustanovení o postavení členů personálu Policejní mise Evropské unie,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Rámcové ustanovení

Česká republika se v souladu s následujícími ustanoveními připojuje ke Společnému postupu 2002/210/CFSP o Policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině, včetně jeho přílohy přijaté Radou Evropské unie dne 11. března 2002, která se týká prohlášení o EUPM.

Článek 2

Personál vyslaný k Policejní misi Evropské unie

1. Česká republika vyšle do EUPM šest policistů. Tento personál bude vyslán na dobu nejméně jednoho roku, při zajištění jeho přiměřené obměny.

2. Česká republika zajistí, aby její personál vyslaný do EUPM plnil své úkoly v souladu s ustanoveními Společného postupu 2002/210/CFSP.

3. Česká republika bude dostatečně včas informovat EUPM a Generální sekretariát Rady Evropské unie o jakýchkoliv změnách své účasti na EUPM.

4. Členové personálu vyslaní do EUPM se podrobí podrobné lékařské prohlídce a očkování a budou mít lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti pro výkon svých povinností vystavený příslušným orgánem České republiky. Jedno vyhotovení tohoto osvědčení bude mít člen personálu vyslaný do EUPM při sobě.

5. Česká republika hradí náklady spojené s vysláním policistů a/nebo mezinárodních civilních zaměstnanců, včetně mzdových nákladů, diet a jiných dávek, výdajů na léčení, pojištění a dopravních výloh na cestu do Bosny a Hercegoviny a zpět.

Článek 3

Postavení personálu vyslaného do Policejní mise Evropské unie

1. Na personál, který Česká republika vyšle do EUPM, se do 31. prosince 2002 vztahuje smlouva o plánovací skupině EUPM a po 1. lednu 2003 dohoda uzavřená dne 4. října 2002 mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o působení Policejní mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině.

2. Česká republika zodpovídá za vyřizování veškerých nároků člena EUPM, jím samým nebo vůči němu vznesených, které jsou spojeny s jeho vysláním. Česká republika zodpovídá za jakákoli opatření přijatá vůči vyslanému členu.

3. EUPM je neozbrojenou misí a jako taková nemá žádná pravidla pro zapojení se do akcí.

4. Vyslaní policisté pracují v policejních uniformách svého státu. Barety a označení příslušnosti poskytuje EUPM.

Článek 4

Subordinace

1. Účastí České republiky v EUPM zůstane nedotčena rozhodovací autonomie Unie. Člen personálu, kterého Česká republika vyšle, bude vykonávat své povinnosti a chovat se v souladu se zájmy EUPM.

2. Veškerý personál EUPM zůstává plně podřízen svým vnitrostátním orgánům.

3. Vnitrostátní orgány přenesou operační velení (OPCOM) na velitele mise/policejního komisaře EUPM, který toto velení vykonává prostřednictvím hierarchické struktury velení a kontroly.

4. Velitel mise/policejní komisař vede EUPM a přejímá její každodenní řízení.

5. Česká republika má při každodenním řízení v souladu s článkem 8 odst. 2 Společného postupu 2002/210/CFSP stejná práva a závazky jako zúčastněné členské státy Evropské unie. Toto platí při běžném chodu mise, jakož i v rámci velitelství Policejní mise.

6. Velitel mise/policejní komisař EUPM je odpovědný za disciplinární kontrolu členů personálu mise. Kdykoliv je to vhodné, budou kázeňská opatření uplatňována prostřednictvím příslušného vnitrostátního orgánu.

7. Česká republika jmenuje styčného pracovníka své národní skupiny (NPCs), který bude zastupovat svou národní skupinu v misi. Styční pracovníci národní skupiny podávají zprávu veliteli mise/policejnímu komisaři EUPM o vnitrostátních záležitostech a zodpovídají za každodenní disciplinu skupiny.

8. Rozhodnutí Evropské unie o ukončení operace bude učiněno po konzultaci s Českou republikou, pokud v době ukončení operace bude trvat její účast v EUPM.

Článek 5

Utajované skutečnosti

Česká republika učiní potřebná opatření, aby zajistila, že její personál vyslaný do EUPM, pokud přijde do styku s utajovanými skutečnostmi Evropské unie, bude dodržovat bezpečnostní předpisy Rady Evropské unie obsažené v Rozhodnutí Rady 2001/264/EC ze dne 19. března 2001.3)

Článek 6

Podíl na provozních nákladech

1. Česká republika se podílí na provozních nákladech EUPM částkou 25 000 EUR ročně. Česká republika zváží další dobrovolný příspěvek na provozní náklady se zřetelem ke svým možnostem a rozsahu své účasti.

2. Mezi velitelem mise/policejním komisařem EUPM a příslušnými správními orgány České republiky bude podepsáno ujednání o příspěvku České republiky na provozní náklady EUPM. Toto ujednání bude obsahovat:

(a) příslušnou částku včetně případného dodatečného dobrovolného příspěvku,

(b) způsob úhrady a použití dané částky,

(c) v případě potřeby mechanismus ověřování zahrnující kontrolu a audit dané částky.

3. Česká republika oficiálně sdělí EUPM a Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie do 15. listopadu 2002 a do 1. listopadu každého dalšího roku celkovou výši svého příspěvku na provozní náklady a každého 15. prosince sjedná finanční ujednání.

4. Příspěvek České republiky na provozní náklady EUPM bude do 31. března každého roku uložen na bankovním účtu, který bude příslušnému státu sdělen.

Článek 7

Nedodržení Dohody

Pokud by jedna z účastnických stran nedodržela své závazky uvedené v předchozích článcích, má druhá strana právo vypovědět tuto dohodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Zůstává v platnosti po dobu trvání účasti České republiky v EUPM.


Dáno v Bruselu dne 11. prosince 2002, v angličtině ve čtyřech vyhotoveních.

Za Českou republiku
Ing. Libor Sečka v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích

Za Evropskou unii
Marie-Louise Overvad v. r.
velvyslankyně, představitelka Dánského království v Politickém a bezpečnostním výboru

1) OJ L 70, 13. 3. 2002, p. 1.

2) OJ L 293, 29. 10. 2002, p. 2.

3) OJ L 101, 11. 4. 2001, p. 1.

Přesunout nahoru