Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 72/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)

Datum vyhlášení 12.06.2003
Uzavření smlouvy 13.03.2003
Platnost od 13.03.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

PŘEKLAD

72

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. března 2003 bylo v Bruselu podepsáno Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent).

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dne 13. března 2003.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi Evropským společenstvím a Českou republikou

o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)

EVROPSKÁ KOMISE, dále jen „Komise“, jménem Evropského společenství, na jedné straně a VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, dále jen „Česká republika“, na straně druhé, vzhledem k:

(1) Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 27. března 2002,1) kterým se přijímají obecné podmínky účasti České republiky na programech Společenství (2002/407/ES) s tím, že Komise a příslušné orgány České republiky určí konkrétní podmínky, včetně finančního příspěvku, s ohledem na účast v každém konkrétním programu,

(2) tomu, že program eContent byl zřízen na základě rozhodnutí Rady č. 2001/48/ES ze dne 22. prosince 2000,2)

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

Článek 1

Program

Česká republika se účastní na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent), (dále jen „Program“), v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 27. března 2002,1) kterým se přijímají obecné podmínky účasti České republiky na programech Společenství (2002/407/ES), a za podmínek zmíněných v článcích 2-4 tohoto Memoranda o porozumění.

Článek 2

Podmínky týkající se účasti na Programu

1. Česká republika se účastní činnosti v rámci Programu v souladu s cíli, kritérii, postupy a termíny stanovenými v Rozhodnutí Rady č. 2001/48/ES a v souladu s následujícími podmínkami/harmonogramem:

od 1. 1. 2003, účast na Liniích činnosti programu popsaných v článku 2 Rozhodnutí Rady o Programu, zejména:

a) zlepšení přístupu k informacím veřejného sektoru a jejich využívání,

b) zlepšení tvorby obsahové náplně ve vícejazyčném a multikulturním prostředí,

c) posílení dynamiky trhu s digitální obsahovou náplní, jak se předpokládá v článku 7.2(a) Rozhodnutí Rady.

2. Podmínky vztahující se na předkládání, vyhodnocování a výběr žádostí oprávněnými institucemi, organizacemi a jednotlivci v České republice budou stejné jako ty, které se vztahují na oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v členských státech Evropské unie.

3. Aby se mohla Česká republika na Programu účastnit, bude každý rok platit finanční příspěvek do obecného rozpočtu Evropské unie.

4. Finanční příspěvek České republiky související s její účastí na Programu a jeho prováděním bude přidán k částce vyčleněné každý rok z obecného rozpočtu Evropské unie na oprávnění zavazovat se k plnění finančních povinností vyplývajících z různých forem opatření nezbytných k provádění, řízení a provozování Programu.

5. Pokud jde o různá řízení týkající se žádostí, smluv a zpráv, jakož i o další administrativní záležitosti Programu, bude se používat anglický jazyk.

Článek 3

Finanční příspěvek

Pravidla, jimiž se řídí finanční příspěvek České republiky, jsou stanovena v Příloze.

Část finančního příspěvku může být hrazena v rámci příslušného nástroje Společenství pro externí pomoc, pokud o to Česká republika požádá.

Článek 4

Zprávy a vyhodnocování

Aniž by tím byly dotčeny funkce Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství související se sledováním a vyhodnocováním Programu, bude účast České republiky na Programu průběžně sledována na základě partnerství mezi Komisí a Českou republikou. Česká republika se bude účastnit dalších specifických aktivit stanovených Společenstvím v kontextu dotyčného Programu.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Toto Memorandum o porozumění bude v platnosti po dobu trvání Programu. Pokud se však Evropské společenství rozhodne prodloužit platnost, aniž by došlo k podstatné změně v rámci Programu, prodlouží se odpovídajícím způsobem a automaticky také toto Memorandum, pokud ho žádná ze stran nevypoví.

Nedílnou součást tohoto Memoranda o porozumění tvoří příloha.

Toto Memorandum o porozumění lze pozměnit pouze písemnou formou na základě společného souhlasu stran.

Toto Memorandum o porozumění vstoupí v platnost po jeho podpisu oběma stranami.


Dáno v Bruselu dne 13. 3. 2003

Za vládu České republiky
Vladimír Mlynář
ministr informatiky České republiky

Dáno v Bruselu dne 13. 3. 2003

Za Komisi jménem Evropského společenství
Erkki Liikanen
člen Komise pro podnikání a informační společnost

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. L 140, 30. 5. 2002, str. 23.

2) Úř. věst. L 14, 18. 1. 2001, str. 32.


Příloha

Pravidla upravující finanční příspěvek České republiky na Víceletý program Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)

1. Finanční příspěvek, který má Česká republika zaplatit do obecného rozpočtu Evropské unie za účelem účasti na Programu, je následující:

235 000 EUR za rok 2003,

235 000 EUR za rok 2004.

2. Příspěvek České republiky pokrývá náklady spojené s přípravou, uskutečnitelností, rozvojem a realizací projektů společného zájmu, jakož i s rozvojem a uplatňováním horizontálních opatření předpokládaných Programem.

3. Cestovné a/nebo stravné zástupců a expertů České republiky působících jako pozorovatelé výboru uvedeného v článku 5 Rozhodnutí Rady o Programu nebo na jiných schůzkách spojených s prováděním Programu bude uhrazeno Komisí na stejném základě a podle postupů platných pro zástupce členských států Evropské unie.

4. Finanční předpisy týkající se obecného rozpočtu Evropské unie se týkají rovněž správy příspěvku České republiky.

5. V okamžiku nabytí platnosti tohoto Memoranda o porozumění a na začátku každého následujícího rozpočtového roku zašle Komise České republice výzvu ke složení částky odpovídající jejímu příspěvku na náklady kryté tímto Memorandem o porozumění.
Tento příspěvek bude zaplacen v eurech na bankovní účet Komise vedený v eurech.

6. Česká republika zaplatí svůj příspěvek na roční náklady v souladu s výzvou ke složení peněz nejpozději do tří měsíců ode dne výzvy. Jakýmkoliv prodlením při zaplacení příspěvku vzniká České republice povinnost zaplatit úrok z prodlení z příslušné částky ke dni splatnosti. Úroková míra je táž, jakou Evropská centrální banka uplatňuje při svých hlavních refinančních operacích v eurech ke dni splatnosti, zvýšená o 1,5 procentního bodu. V případě, že prodlení v platbě příspěvku je takové, že by mohlo významně narušit provádění a řízení Programu, účast České republiky na Programu bude Komisí pro příslušný rok pozastavena poté, co nedojde k platbě do 20 pracovních dnů po datu formální upomínky zaslané České republice.

Přesunout nahoru