Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 71/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice

Datum vyhlášení 12.06.2003
Uzavření smlouvy 20.12.2000
Platnost od 24.02.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 24. února 2003.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo

o vysílání německých učitelů na školy v České republice

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo,

usilujíce o další rozvíjení a prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo,

přejíce si ve spolupráci se školami v České republice vysíláním německých učitelů podpořit výuku německého jazyka,

jsouce přesvědčeny, že lepší znalost německého jazyka a kultury v České republice může významně přispět k dalšímu upevňování kulturních vztahů mezi oběma státy,

s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999

se dohodly takto:

Článek 1

Cílem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice (dále jen „Dohoda o vysílání“) je školská spolupráce prostřednictvím zprostředkovávání německých učitelů na přání příslušného orgánu České republiky k působení na školách v České republice. Úkolem učitelů je, aby vedle své vyučovací činnosti přispěli ve spolupráci se školskými odborníky České republiky k budování česko-německých dvojjazyčných sekcí (dále jen „dvojjazyčné sekce“) ve vybraných školách České republiky.

Článek 2

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky sdělí vládě Spolkové republiky Německo diplomatickou cestou devět měsíců před každým začátkem školního roku požadovaný počet učitelů se seznamem příslušných škol v České republice, vyučovacích předmětů a požadovaných pedagogických a odborných způsobilostí.

2. Vláda Spolkové republiky Německo předá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nejpozději tři měsíce před zahájením školního roku, popř. před zahájením činnosti učitelů diplomatickou cestou jména, přehled vyučovacích předmětů a doklad o získání pedagogické a odborné způsobilosti všech učitelů, jejichž vysláním k zaměstnání v České republice zamýšlí Spolková republika Německo podpořit spolupráci. V tomto sdělení se kromě časového období, po které má platit příslib podpory, uvedou jako návrh také příslušné předměty a školy v České republice, na nichž mají jednotliví učitelé působit.

Článek 3

1. Učitelé uvedení v článku 2 uzavírají s příslušnými českými školami nebo jinými příslušnými českými zaměstnavateli pracovní smlouvu, která podléhá českému pracovnímu právu. V souladu s českými zákony mají němečtí učitelé nárok na nemocenské pojištění.

2. Pokud si zaměstnavatel a pracovník přejí prodloužení pracovního poměru, dohodnou se na této skutečnosti včas, nejpozději však šest měsíců před skončením pracovního poměru.

3. Jakožto odměnu sjednanou v pracovní smlouvě obdrží učitelé vyslaní dle programu od příslušné školy plat určený podle českých právních předpisů. Plat se vyplácí i v době prázdnin.

4. Příslušný orgán České republiky bude nápomocen učitelům při pronájmu/obstarání bytů nebo zařízených ubytování.

Článek 4

1. Na učitele uvedené v článku 2 a jejich rodinné příslušníky se uplatní statutárně právní ustanovení článku 15 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999 včetně zvýhodnění, která jsou jeho obsahem.

2. Na základě výše uvedené Dohody nepotřebují vyslaní učitelé k výkonu svého povolání žádné zvláštní povolení k zaměstnání v České republice.

Článek 5

Příslušný orgán České republiky jmenuje kontaktního pracovníka pro jednání, který bude jakožto kontaktní osoba nápomocen německým učitelům při projednávání úkolů, kterými byli pověřeni. Ke služebním jednáním kontaktního pracovníka s německými učiteli dochází prostřednictvím koordinátora jmenovaného německou stranou.

Článek 6

V otázkách odpovědnosti za škody jsou němečtí učitelé postaveni naroveň českým učitelům.

Článek 7

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy budou obě vlády navzájem notifikovat, že potřebné vnitrostátní požadavky pro vstup v platnost jsou splněny. Rozhodující je den doručení poslední notifikace.

2. Tato Dohoda o vysílání učitelů se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Každá smluvní strana může Dohodu o vysílání učitelů diplomatickou cestou písemně vypovědět. Platnost Dohody o vysílání učitelů končí šest měsíců po obdržení výpovědi druhou smluvní stranou.


Dáno v Praze dne 20. prosince 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Spolkové republiky Německo
Hagen von der Wenge Graf Lambsdorff v. r.
mimořádný a zponomocněný velvyslanec

Přesunout nahoru