Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 65/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s. a č. 6/2002 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Datum vyhlášení 12.06.2003
Platnost od 01.01.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s. a č. 6/2002 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)*)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2001 až 2002 byly vypracovány a schváleny návrhy změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Změny a doplňky „Přílohy A“ a „Přílohy B“ vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2003 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Současně platnost „Přílohy A“ a „Přílohy B“ vyhlášených před 1. lednem 2003 končí dnem 30. června 2003, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.

Anglické znění „Přílohy A“ a „Přílohy B“ a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


EN znění

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

Výbor pro vnitrozemskou dopravu

Restrukturalizovaná ADR

Platná od 1. ledna 2003

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

OBSAH

PŘÍLOHA A Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů

Část 1 Všeobecná ustanovení

Kapitola 1.1 Rozsah a použití

1.1.1 Struktura

1.1.2 Rozsah platnosti

1.1.3 Vynětí z platnosti

1.1.4 Použitelnost jiných předpisů

Kapitola 1.2 Definice a měrové jednotky

1.2.1 Definice

1.2.2 Měrové jednotky

Kapitola 1.3 Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

1.3.1 Rozsah a uplatnění

1.3.2 Forma školení

1.3.3 Dokumentace

Kapitola 1.4 Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti

1.4.1 Všeobecná bezpečnostní opatření

1.4.2 Povinnosti hlavních účastníků

1.4.3 Povinnosti ostatních účastníků

Kapitola 1.5 Odchylky

1.5.1 Dočasné odchylky

1.5.2 (Vyhrazeno)

Kapitola 1.6 Přechodná ustanovení

1.6.1 Všeobecná ustanovení

1.6.2 Nádoby pro třídu 2

1.6.3 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla

1.6.4 Cisternové kontejnery a MEGC

1.6.5 Vozidla

1.6.6 Třída 7

Kapitola 1.7 Všeobecné předpisy pro třídu 7

1.7.1 Všeobecně

1.7.2 Program ochrany proti záření

1.7.3 Zajištění kvality

1.7.4 Zvláštní ujednání

1.7.5 Radioaktivní látky s dalšími nebezpečnými vlastnostmi

Kapitola 1.8 Kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních požadavků

1.8.1 Úřední kontroly nebezpečných věcí

1.8.2 Vzájemná úřední podpora

1.8.3 Bezpečnostní poradce

1.8.4 Seznam příslušných orgánů a jimi pověřených institucí

1.8.5 Hlášení o událostech při přepravě nebezpečných věcí

Kapitola 1.9 Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány

Část 2 Klasifikace

Kapitola 2.1 Všeobecná ustanovení

2.1.1 Úvod

2.1.2 Zásady klasifikace

2.1.3 Klasifikace jmenovitě neuvedených látek, včetně roztoků a směsí (jako přípravky a odpady)

2.1.4 Zařazování zkušebních vzorků

Kapitola 2.2 Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy

2.2.1 Třída 1 Výbušné látky a předměty

2.2.2 Třída 2 Plyny

2.2.3 Třída 3 Hořlavé kapaliny

2.2.41 Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky

2.2.42 Třída 4.2 Samozápalné látky

2.2.43 Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

2.2.51 Třída 5.1 Látky podporující hoření

2.2.52 Třída 5.2 Organické peroxidy

2.2.61 Třída 6.1 Jedovaté látky

2.2.62 Třída 6.2 Infekční látky

2.2.7 Třída 7 Radioaktivní látky

2.2.8 Třída 8 Žíravé látky

2.2.9 Třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty

Kapitola 2.3 Zkušební postupy

2.3.0 Všeobecně

2.3.1 Zkouška na výpotek pro trhaviny typu A

2.3.2 Zkoušky týkající se nitrovaných směsí celuózy třídy 4.1

2.3.3 Zkoušky hořlavých kapalných látek tříd 3, 6.1a 8

2.3.4 Zkouška ke stanovení tekutosti

2.3.5 Zkoušky ke stanovení ekotoxicity, odolnosti a bioakumulace látek ve vodě pro zařazení do třídy 9

Část 3 Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená množství

Kapitola 3.1. Všeobecné

3.1.1 Úvod

3.1.2 Oficiální pojmenování

Kapitola 3.2 Seznam nebezpečných věcí

3.2.1 Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí

3.2.2 Tabulka B: Abecední seznam látek

Kapitola 3.3 Zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty

Kapitola 3.4 Vynětí z platnosti předpisů týkající se nebezpečných věcí balených v omezených množstvích

Část 4 Ustanovení o používání obalů a cisteren

Kapitola 4.1 Použití obalů včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů

4.1.1 Všeobecná ustanovení pro balení nebezpečných věcí do obalů včetně IBC a velkých obalů

4.1.2 Dodatečná všeobecná ustanovení pro používání IBC

4.1.3 Všeobecná ustanovení týkající se pokynů pro balení

4.1.4 Přehled pokynů pro balení

4.1.5 Zvláštní ustanovení pro balení věcí třídy 1

4.1.6 Zvláštní ustanovení pro balení věcí třídy 2

4.1.7 Zvláštní ustanovení pro balení organických peroxidů třídy 5.2 a samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1

4.1.8 Zvláštní ustanovení pro balení infekčních látek (třída 6.2)

4.1.9 Zvláštní ustanovení pro balení pro látky třídy 7 4.1.10 Zvláštní ustanovení pro společné balení

Kapitola 4.2 Používání přemístitelných cisteren a schválených vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)

4.2.1 Všeobecná ustanovení pro používání přemístitelných cisteren pro přepravu látek tříd 3 až 9

4.2.2 Všeobecná ustanovení pro používání přemístitelných cisteren pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů

4.2.3 Všeobecná ustanovení pro používání přemístitelných cisteren pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů

4.2.4 Všeobecná ustanovení pro používání UN schválených vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)

Kapitola 4.3 Používání nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových výměnných nástaveb jejichž nádrže jsou vyrobeny z kovových materiálů, a bateriových vozidel a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)

4.3.1 Rozsah použití

4.3.2 Ustanovení vztahující se na všechny třídy

4.3.3 Zvláštní ustanovení pro třídu 2

4.3.4 Zvláštní ustanovení pro třídy 3 až 9

4.3.5 Zvláštní ustanovení

Kapitola 4.4 Používání nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových výměnných nástaveb z vyztužených plastů (FRP)

4.4.1 Všeobecná ustanovení

4.4.2 Provoz

Kapitola 4.5 Používání cisteren pro podtlakové vyčerpávání odpadů

Část 5 Předpisy pro odeslání

Kapitola 5.1 Všeobecná ustanovení

5.1.1 Rozsah použití a všeobecná ustanovení

5.1.2 Použití transportních obalových souborů

5.1.3 Nevyčištěné vyprázdněné obaly (včetně IBC a velkých obalů), cisterny, vozidla a kontejnery pro přepravu volně ložených látek

5.1.4 Společné balení

5.1.5 Všeobecná ustanovení pro třídu 7

Kapitola 5.2 Nápisy a bezpečnostní značky

5.2.1 Značení kusů

5.2.2 Bezpečnostní značky na kusech

Kapitola 5.3 Označování kontejnerů, MEGC, cisternových kontejnerů, přemístitelných cisteren a vozidel velkými bezpečnostními značkami a nápisy

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami

5.3.2 Označování oranžovými tabulkami

5.3.3 Značka pro zahřáté látky

Kapitola 5.4 Průvodní doklady

5.4.1 Přepravní doklad a předepsané údaje

5.4.2 Osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla

5.4.3 Písemné pokyny

5.4.4 Příklad formuláře pro multimodální přepravu nebezpečných věcí

Kapitola 5.5 Zvláštní ustanovení

5.5.1 Zvláštní podmínky pro zasílání infekčních látek

5.5.2 Zvláštní ustanovení pro zaplynovaná vozidla, kontejnery a cisterny

Část 6 Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

Kapitola 6.1 Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů

6.1.1 Všeobecně

6.1.2 Kódování konstrukčních typů obalů

6.1.3 Značení

6.1.4 Požadavky na obaly

6.1.5 Požadavky na zkoušky obalů

6.1.6 Standardní kapaliny pro důkaz chemické snášenlivosti obalů z vysokomolekulámího nebo středněmolekulárního polyetylénu podle 6.1.5.2.6 a seznam látek, pro které mohou být standardní kapaliny považovány za rovnocenné

Kapitola 6.2 Požadavky na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů a malých nádobek obsahujících plyn (plynové kartuše)

6.2.1 Všeobecné požadavky

6.2.2 Tlakové nádoby konstruované, vyráběné a zkoušené podle norem

6.2.3 Požadavky na tlakové nádoby, které nebyly konstruovány, vyrobeny a zkoušeny podle norem

6.2.4 Všeobecné požadavky na aerosolové rozprašovače a malé nádobky obsahující plyn (kartuše)

6.2.5 Požadavky na UN certifikované tlakové nádoby

Kapitola 6.3 Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů na látky třídy 6.2

6.3.1 Všeobecná ustanovení

6.3.2 Požadavky na zkoušení obalů

Kapitola 6.4 Požadavky na konstrukci, zkoušení a schvalování kusů a látek třídy 7

6.4.1 (Vyhrazeno)

6.4.2 Všeobecné požadavky

6.4.3 (Vyhrazeno)

6.4.4 Požadavky na kusy vyňaté z platnosti

6.4.5 Požadavky na průmyslové kusy

6.4.6 Požadavky na kusy obsahující hexafluorid uranu

6.4.7 Požadavky na kusy typu A

6.4.8 Požadavky na kusy typu B(U)

6.4.9 Požadavky na kusy typu B(M)

6.4.10 Požadavky na kusy typu C

6.4.11 Požadavky na kusy obsahující štěpné látky

6.4.12 Zkušební postupy a důkaz shodnosti

6.4.13 Zkoušení celistvosti kontejmentového systému a stínění a zhodnocení pod kritičnosti

6.4.14 Terč pro zkoušky pádem

6.4.15 Zkoušky pro prokázání schopnosti odolat normálním podmínkám přepravy

6.4.16 Dodatečné zkoušky kusů typu A konstruované pro kapaliny a plyny

6.4.17 Zkoušky pro prokázání schopnosti odolat nehodovým podmínkám při přepravě

6.4.18 Rozšířená zkouška ponořením do vody pro kusy typu B(U) a typu B(M) obsahující výše než105A2

6.4.19 Zkouška úniku vody pro kus obsahující štěpnou látku

6.4.20 Zkoušky pro kusy typu C

6.4.21 Prohlídky obalů konstruovaných pro obsah 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu

6.4.22 Typové schválení kusu a materiálů

6.4.23 Žádosti a povolování přepravy radioaktivní látky

Kapitola 6.5 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (1BC)

6.5.1 Všeobecné požadavky na všechny typy IBC

6.5.2 Značení (UN kódem)

6.5.3 Zvláštní požadavky na IBC

6.5.4 Požadavky na zkoušky IBC

Kapitola 6.6 Ustanovení pro konstrukci a zkoušení velkých obalů

6.6.1 Všeobecné

6.6.2 Kód pro označení typu velkých obalů

6.6.3 Značení

6.6.4 Zvláštní požadavky pro velké obaly

6.6.5 Zkušební požadavky na velké obaly

Kapitola 6.7 Požadavky na konstrukci, výrobu, inspekce a zkoušení přemístitelných cisteren a UN certifikovaných vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)

6.7.1 Platnost a všeobecné požadavky

6.7.2 Požadavky na konstrukci, výrobu, inspekce a zkoušení přemístitelných cisteren určených pro přepravu látek tříd 3 až 9

6.7.3 Požadavky na konstrukci, výrobu, inspekce a zkoušení přemístitelných cisteren určených pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů

6.7.4 Požadavky na konstrukci, výrobu, inspekci a zkoušení přemístitelných cisteren určených pro přepravu hluboce zchlazených zkapalnělých plynů

Kapitola 6.8 Požadavky na konstrukci, výstroj, schvalování typu, inspekce a zkoušení a značení nesnímatelných cisteren, (cisternových vozidel, snímatelných cisteren a cisternových kontejnerů a cisternových výměnných nástaveb s nádržemi vyrobenými z kovových materiálů a bateriových vozidel a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)

6.8.1 Rozsah použití

6.8.2 Požadavky vztahující se na všechny třídy

6.8.3 Zvláštní požadavky vztahující se na třídu 2

6.8.4 Zvláštní ustanovení

6.8.5 Požadavky na materiály a konstrukci svařovaných nesnímatelných cisteren, svařovaných snímatelných cisteren a svařovaných nádrží cisternových kontejnerů, pro které je požadován zkušební tlak nejméně 1 MPa (10 bar) a svařovaných nesnímatelných cisteren, svařovaných snímatelných cisteren a svařovaných nádrží cisternových kontejnerů určených pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů třídy 2

Kapitola 6.9 Požadavky na konstrukci, výrobu, výstroj,schválení typu, zkoušení a značení cisteren z vyztužených plastů (FRP), nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a výměnných cisternových nástaveb

6.9.1 Všeobecně

6.9.2 Konstrukce

6.9.3 Části výstroje

6.9.4 Zkoušení a schválení typu

6.9.5 Inspekce

6.9.6 Značení

Kapitola 6.10 Požadavky na konstrukci, výstroj, schvalování typu, inspekci a značení cisteren pro podtlakové vyčerpávání odpadů

6.10.1 Všeobecně

6.10.2 Konstrukce

6.10.3 Části výstroje

6.10.4 Inspekce

Část 7 Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace

Kapitola 7.1 Všeobecná ustanovení

Kapitola 7.2 Ustanovení o přepravě v kusech

Kapitola 7.3 Ustanovení o přepravě volně ložených látek

Kapitola 7.4 Ustanovení o přepravě v cisternách

Kapitola 7.5 Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci

7.5.1 Všeobecná ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci

7.5.2 Zákaz společné nakládky

7.5.3 (Vyhrazeno)

7.5.4 Preventivní opatření se zřetelem na potraviny, poživatiny a krmiva

7.5.5 Omezení přepravovaných množství

7.5.6 (Vyhrazeno)

7.5.7 Manipulace a ukládání

7.5.8 Čištění po vykládce

7.5.9 Zákaz kouření

7.5.10 Preventivní opatření proti elektrickým nábojům

7.5.11 Dodatečná ustanovení vztahující se na určité třídy nebo věci

PŘÍLOHA B Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě

Část 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady

Kapitola 8.1 Všeobecné požadavky na dopravní jednotky a jejich vybavení

8.1.1 Dopravní jednotky

8.1.2 Průvodní doklady

8.1.3 Označování

8.1.4 Hasicí přístroje

8.1.5 Další výbava

Kapitola 8.2 Požadavky na školení a osádky vozidla

8.2.1 Všeobecné požadavky na školení řidičů

8.2.2 Zvláštní požadavky na školení řidičů

8.2.3 Školení všech osob, kromě řidičů uvedených v 8.2.1, podílejících se na silniční přepravě nebezpečných věcí

Kapitola 8.3 Další požadavky, které musí plnit osádka vozidla

8.3.1 Osoby

8.3.2 Používání hasicích přístrojů

8.3.3 Zákaz otevírání kusů

8.3.4 Přenosná osvětlovací zařízení

8.3.5 Zákaz kouření

8.3.6 Běh motoru při nakládce nebo vykládce

8.3.7 Používání parkovací brzdy

Kapitola 8.4 Požadavky na dozor nad vozidly

Kapitola 8.5 Dodatečné požadavky na jednotlivé třídy nebo látky

Část 9 Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel

Kapitola 9.1 Všeobecné požadavky na konstrukci a schvalování vozidel

9.1.1 Všeobecná ustanovení

9.1.2 Schvalování vozidel EX/II, EX/III, FL, OX a AT

Kapitola 9.2 Požadavky na konstrukci základních vozidel

9.2.2 Elektrické příslušenství

9.2.3 Brzdový systém

9.2.4 Prevence nebezpečí požáru

9.2.5 Omezovač rychlosti

9.2.6 Spojovací zařízení přípojných vozidel

Kapitola 9.3 Dodatečné požadavky na kompletní nebo zkompletovaná vozidla EX/II nebo EX/III

9.3.1 Materiály používané pro konstrukci nástaveb vozidel

9.3.2 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním

9.3.3 Vozidla EX/II

9.3.4 Vozidla EX/III

9.3.5 Ložný prostor a motor

9.3.6 Ložný prostor a výfukový systém

9.3.7 Elektrické příslušenství

Kapitola 9.4 Dodatečné požadavky na konstrukci nástaveb kompletních nebo zkompletovaných vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (kromě vozidel EX/II a EX III)

Kapitola 9.5 Dodatečné požadavky na konstrukci nástaveb kompletních nebo zkompletovaných vozidel určených pro přepravu volně ložených tuhých nebezpečných látek

Kapitola 9.6 Dodatečné požadavky na kompletní nebo zkompletovaná vozidla určená pro přepravu látek při řízené teplotě

Kapitola 9.7 Dodatečné požadavky na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), bateriová vozidla a kompletní nebo zkompletovaná vozidla používaná pro přepravu nebezpečných věcí ve snímatelných cisternách s vnitřním objemem větším než 1 m3 nebo v cisternových kontejnerech, přemístitelných cisternách nebo MEGC s vnitřním objemem větším než 3 m3 (vozidla FL, OX a AT)

9.7.1 Všeobecná ustanovení

9.7.2 Požadavky na cisterny

9.7.3 Upevňovací prvky

9.7.4 Uzemnění vozidel FL

9.7.5 Stabilita cisternových vozidel

9.7.6 Ochrana vozidel proti nárazu zezadu

9.7.7 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním

9.7.8 Elektrické příslušenství

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijatá v Ženevě dne 30. září 1957, byla vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.


PŘÍLOHA A

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

ČÁST 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST 2

KLASIFIKACE

Klasifikace

ČÁST 3

VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ MNOŽSTVÍ

VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ MNOŽSTVÍ

ČÁST 4

USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ OBALŮ A CISTEREN

Ustanovení o používání obalů a cisteren

ČÁST 5

PŘEDPISY PRO ODESLÁNÍ

Postupy při odeslání

ČÁST 6

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ, VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC), VELKÝCH OBALŮ A CISTEREN

Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

ČÁST 7

USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY A MANIPULACE

Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace

PŘÍLOHA B

USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

ČÁST 8

POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY

Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady

ČÁST 9

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL

Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel

Přesunout nahoru