Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 64/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačního systému, rekonstrukce úpravny vod a čistíren odpadních vod v regionu Podkrušnohoří (severní Čechy v České republice)

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 23.10.2001
Platnost od 13.12.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. října 2001 v Bruselu a dne 13. prosince 2002 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačního systému, rekonstrukce úpravny vod a čistíren odpadních vod v regionu Podkrušnohoří (severní Čechy) v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 13. prosince 2002.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č. 2001 CZ 16 P PE 004

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)

pro níže uvedené opatření

Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačního systému, rekonstrukce úpravny vod a čistíren odpadních vod v regionu Podkrušnohoří (severní Čechy) v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou Rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, která jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření: 2001 CZ 16 P PE 004

Název: Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačního systému, rekonstrukce úpravny vod a čistíren odpadních vod v regionu Podkrušnohoří (severní Čechy)

Doba trvání: Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum

Datum ukončení: 31. prosinec 2006

Místo: Severní Čechy

Skupina: Projekt tvoří skupina 8 dílčích projektů (rekonstrukce pěti čističek odpadních vod, jedné úpravny vod, jednoho vodovodního řadu pro pitnou vodu a dokončení jednoho městského kanalizačního systému)

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 19 800 500 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 65 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci z ISPA je stanovena ve výši 12 870 325 EUR.

4. Částka 10 296 260 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2001 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2006.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 2 574 065 EUR a bude převedena takto:

- částka 1 287 033 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- zbytek bude vyplacen po podpisu první smlouvy na hlavní práce, uvedené v plánu veřejných zakázek, který bude sjednán mezi příjemcem a Komisí.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatřeni se uplatňují v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci, uvedený v příloze I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení a/nebo oprávnění nutných pro provádění opatření.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo pokud dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny povahy vlastnictví kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem pomoci, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se získat souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné orgány uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Podmínka týkající se druhé splátky zálohy

Druhá splátka zálohy je podmíněna potvrzením o tom, že rozhodnutí příslušného orgánu neprovádět hodnocení EIA pro modernizaci čističek odpadních vod bylo přijato způsobem podobným kritériím pro screening stanoveným v příloze III směrnice 97/11/ES.

Druhá splátka zálohy je podmíněna tím, že příslušné úřady předloží prohlášení o tom, že dílčí projekty nebudou mít žádný vliv na ekologicky citlivé oblasti, podle kritérií stanovených v žádosti ISPA.

Druhá splátka zálohy je podmíněna důkazem o existenci nezávislého orgánu externího dozoru.

4. Podmínka týkající se doplatku

V závěrečné zprávě předkládané k tomuto opatření by měl příjemce poskytnout důkazy o tom, že ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice, ke které je připojen kanalizační systém Ústí nad Labem, splňuje normy kvality vyžadované směrnicí 91/27l/EHS.

Závěrečná zpráva by měla uvádět důkazy o tom, že čističky odpadních vod zahrnuté do tohoto opatření splňují požadavky směrnice 91/27l/EHS o předčištění průmyslových odpadních vod.

Závěrečná zpráva by měla uvádět důkazy o tom, že úpravna vod, ke které je připojen vodovodní řad Zelenice - Bílina, splňuje požadavky směrnice 98/83/ES.

Závěrečná zpráva by měla uvádět důkazy o směrném plánu vodního hospodářství, jehož prostřednictvím budou plněny všechny závazky vyplývající z právních předpisů ES v oblasti vodního hospodářství.

Závěrečná zpráva by měla uvádět důkazy o tom, že platby nájemného placeného společností provozovatele vlastníkovi majetku zohledňují investice zahrnuté do tohoto opatření.

Článek 9

Prováděcí pravidla popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze 111.1, část VIII.

Článek 10

Závazné znění tohoto finančního memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu

Příloha III.4 Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření čerpajících pomoc ISPA

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 13. 12.2002

Za příjemce:
T. Potměšil v.r.
náměstek ministra financí
Národní koordinátor ISPA

V Bruselu dne 23. 10.2001

Za Společenství:
M. Barnier v.r.
komisař

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA 1

PŘEKLAD

Popis opatření č.: 2001/CZ/16/P/PE/004

1. NÁZEV OPATŘENÍ

REKONSTRUKCE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, VÝSTAVBA KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU, REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VOD A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V REGIONU PODKRUŠNOHOŘÍ (SEVERNÍ ČECHY)

2. ORGÁN PŘEDKLÁDAJÍCÍ ŽÁDOST (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Jméno: p. Čestmír Sajda, náměstek ministra pro místní rozvoj

2.2 Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1; E-mail: cestmir.sajda@mrd.cz

3. ORGÁN ZODPOVĚDNÝ ZA IMPLEMENTACI (definovaný v části II (2) přílohy III.2)

3.1. Název: Státní fondu životního prostředí

3.2 Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4; E-mail: rbucilova@sfzp.cz

4. KONEČNÝ PŘÍJEMCE (pokud se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Severočeská vodárenská společnost

4.2 Adresa: 415 50 Teplice, Prítkovská 1689; E-mail: Frantisek.pacalt@svs.cz

5. MÍSTO

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2 Region: severní Čechy

6. POPIS

Projekt tvoří skupina 8 dílčích vodohospodářských projektů (pět čističek odpadních vod - ČOV-, jedna úpravna vod - ÚV -, jeden vodovodní řad pro pitnou vodu a dokončení jednoho městského kanalizačního systému).

Za dílčí projekty odpovídá jeden investor, Severočeská vodárenská společnost (SVS). SVS, kterou z 99 % vlastní severočeské obce, obsluhuje oblast zahrnující povodí Labe (které se vlévá do Severního moře) a povodí Odry a Nisy (vlévají se do Baltského moře).

SVS poskytuje služby zhruba 1 200 000 obyvatel. V oblastech, kam jsou situovány dílčí projekty tohoto opatření, je více než 90 % obyvatel připojeno k vodovodnímu řadu a kanalizaci.

Všechny dílčí projekty zahrnuté do tohoto opatření se týkají povodí Labe, zejména jeho levobřežních přítoků, kterými jsou řeky Ohře a Bílina, a jsou součástí regionální rozvojové strategie společnosti pro dodávky pitné vody a systémy odvodu srážkové a odpadní vody.

a) Čističky odpadních vod

Pět čističek odpadních vod zahrnutých do tohoto opatření tvoří stávající ČOV v Jirkově, Klášterci, Kadani, Chomutově-Udlicích a Žatci. Tyto čističky mají současnou kapacitu od 25 000 do 62 500 p.e., s kombinovanou celkovou hodnotou 187 500 p.a.

Všechny tyto čističky byly vybudovány více než před 25 lety a od té doby byly provedeny pouze drobné technologické změny. Tyto čističky zejména nesplňují současné normy pro odstraňování fosforu a dusíku. Jedním z úkolů rekonstrukce je umožnit odstraňování těchto živin.

Budou provedeny rovněž úpravy zabraňující přepadu nečištěných odpadních vod během srážek do povrchových vod. Modernizace kalového hospodářství v čističkách zahrnuje zvýšení kapacity a zlepšení zpracování a odvodňování kalů.

b) Modernizace úpravny vod v Hradišti

Tato ÚV je hlavním zdrojem pitné vody pro severočeský vodovodní řad a byla vybudována v roce 1976. Získává vodu z povrchových zdrojů v nádrži Přísečnice. Kyselé deště způsobené dolováním a spalováním uhlí v přilehlých oblastech Sokolova a Mostu způsobily poškození lesů, jež vedlo ke zhoršení kvality vody v nádrži. Zejména jsou v neupravené vodě vysoké koncentrace manganu.

Rekonstrukce čističky je nutná jako protiopatření proti zhoršování kvality vody. Opatření zahrnuje rekonstrukci reakčních nádrží, rychlé pískové filtrace, kalovou jednotku a chemickou jednotku.

c) Obnova vodovodního řadu Zelenice - Bílina

Tento vodovodní řad, který spojuje Most a Teplice, je nejdůležitější složkou regionální vodovodní sítě a přenáší zhruba 4 miliony kubických metrů pitné vody ročně. Vnitřní izolace vodovodního řadu je vážně poškozena bludnými proudy z elektrické železnice, která je souběžná s tímto řadem. Stávající trubky mají průměr 600 mm, ale budou nahrazeny trubkami o průměru 500 mm. Podle propočtu inženýrské studie je tento průměr dostatečný pro požadované množství vody.

Celkové úniky v regionálním distribučním systému činily v roce 2000 zhruba 30 %.

Jedna část vodovodního řadu již byla rekonstruována. Toto opatření zahrnuje zbývajících pět úseků o celkové délce zhruba 6 000 metrů.

d) Dokončení městského kanalizačního systému v Ústí nad Labem

V tomto městě proběhly nedávno významné práce, které zahrnovaly výstavbu dvou kolektorů v roce 1997. Kolektory umožňují odvod odpadních vod do ČOV v Ústí nad Labem - Neštěmicích, která byla uvedena do provozu v roce 1998. Tato čistička byla projektována na 262 000 p.e., ale dosud se zde zpracovává pouze 112 300 p.e. Jiné odpadní vody jsou vypouštěny přímo do Labe.

Po vypracování směrného plánu pro kanalizaci v Ústí nad Labem a okolí byla definována další opatření na propojení zbývající části města a okolí k ČOV.

Tento dílčí projekt zahrnuje pět samostatných programů: dva mají dokončit hlavní kanalizační kolektory (každý 0,8 km); dva slouží k připojení okrajových oblastí k síti (3,5 km a 3,2 km v Chabařovicích resp. Povrlech) a jeden se týká zvýšení hydraulické kapacity pro snížení rizika záplav a přelivů.

7. CÍLE

U dílčích projektů ČOV je cílem splnění normy kvality pro odtokové vody podle směrnice 91/27l/EHS. Vzhledem ktomu, že čističky leží v oblasti, kterou má česká vláda prohlásit za citlivou oblast podléhající eutrofikaci, budou po modernizaci čističek splněny hodnoty snížení obsahu fosforu a dusíku podle tabulky 2 přílohy 1 této směrnice ve znění směrnice 98/15/ES. Navrhovaná modernizace u těchto projektů celkově sníží zatížení povrchových vod dusíkem o 59 % a zatížení fosforem o 51 %.

Kapacita jednotlivých čističek se zvýší či sníží podle aktuální a odhadované budoucí potřeby. Celkově se kapacita sníží z 187 500 na 155 000 p.e.

Zlepšení procesu stabilizace kalů vytvoří lepší příležitosti pro další využívání kalů (zemědělství, hnojení půd) i dodržování norem stanovených ve směrnici 86/278/EHS při používání kalů v zemědělství.

Dokončení kanalizačního systému v Ústí nad Labem zvýší využití kapacity přilehlé ČOV na 158 800 p.e. V důsledku toho budou čištěny odpadní vody pro 91,3 % městské populace a tím se sníží vypouštění nečištěných odpadních vod do Labe o 46 000 p.e.

Výše uvedené dílčí projekty obecně zvýší kvalitu povrchových vod pokud jde o zátěž složkami živin, s významným přeshraničním dopadem (Německo, Severní moře).

Projekty týkající se pitné vody povedou ke zlepšení kvality pitné vody na základě směrnice 98/83/ES pro jednu z hlavních úpraven pitné vody a zaručí spolehlivější zdroje pitné vody pro spotřebitele.

8. HARMONOGRAM PRACÍ

Kategorie pracíZahájeníDokončení
Technická studieduben 1999květen 2001
Územní rozhodnutíprosinec 2000prosinec 2001
Stavební povolenísrpen 2001červen 2002
Zahájení nabídkového řízeníduben 2002leden 2003
Zahájení pracílistopad 2002červenec 2003
Dokončení pracílistopad 2003říjen 2005
Trvalý provozprosinec 2003listopad 2005

Výše uvedený indikativní harmonogram představuje konsolidovanou tabulku vypracovanou na základě jednotlivých harmonogramů pro složky uvedené v žádosti. Pro každou kategorii prací je datum zahájení datum složky, pro kterou platí daná kategorie a datum dokončení datum poslední. Plán veřejných zakázek je uveden v příloze 1a. Platby ze smluv by měly být dokončeny do konce prosince 2006 v souladu s článkem 2 tohoto finančního memoranda.

9. PROVOZ A ÚDRŽBA

Provoz zařízení zařazených do opatření je předmětem smlouvy o nájmu mezi investorem SVS a provozovatelem, uvedeným jako Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (ScVK). Podle podmínek této smlouvy platné do roku 2020 ScVK odpovídá za údržbu a opravy zařízení. Kromě toho je provozovatel povinen předkládat investorovi dlouhodobý plán obnovy a rozvoje.

10. NÁKLADY A POMOC (V EURO)

Celkové nákladyNeoprávněné výdajeCelkové
oprávněné
náklady
Grant ISPAProcento grantu
(% z oprávněných nákladů)
21569 7001 769 20019 800 50012 870 32565

Indikativní rozpis oprávněných nákladů:

Hlavní práce plus stroje a zařízení16 364 100 EUR
Technická pomoc163 600 EUR
Dozor818 200 EUR
Rezervy2 454 600 EUR

11. ÚČAST MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Žádná přímá účast mezinárodních finančních institucí v tomto opatření.

12. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO OPATŘENÍ

Viz článek 8 finančního memoranda.

PŘÍLOHA I.a

Prozatímní plán veřejných zakázek

Nabídkové řízeni č.Popis nabízených prací a služebDruh
smlouvy
(práce,
dodávky,
služby)
Prozatímní
měsíc zahájení
nabídkového
řízení
(měsíc/rok)
Míra úhrad
faktur pro
specifickou
smlouvu
IRekonstrukce 5 čističek odpadních vodprácekvěten 200265%
IIDokončení výstavby kanalizace v Ústí nad Labempráceleden 200365%
IIIÚpravna vod Hradiště a vodovodní řad Zeleníce - Bílinapráceduben 200265%

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na internetu.

Přesunout nahoru