Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se technické podpory jaderného dozoru při hodnocení havarijní analýzy reaktorů VVER 440/213 pro licenční účely: Omezení kritičnosti kyselinou boritou a události během stavů s nízkou úrovní výkonu a při odstávce

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 24.05.2002
Platnost od 24.05.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. května 2002 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se technické podpory jaderného dozoru při hodnocení havarijní analýzy reaktorů VVER 440/213 pro licenční účely: Omezení kritičnosti kyselinou boritou a události během stavů s nízkou úrovní výkonu a při odstávce.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 24. května 2002.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“,

na jedné straně

a vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků SPOLEČENSTVÍ v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody mezi Komisí a příjemcem ze dne 6. srpna 1997 a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, která jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci SPOLEČENSTVÍ formou grantu přispívá na financování níže uvedeného OPATŘENÍ:

Číslo programu: (ZZ9916) PR/TS/09

Název: Technická podpora jaderného dozoru při hodnocení havarijní analýzy reaktorů VVER 440/213 pro licenční účely: omezení kritičnosti kyselinou boritou a události během stavů s nízkou úrovní výkonu a při odstávce

Číslo programu: (ZZ9916) PH6.02/99/cz

Název: Zavedení systému RODOS v České republice

Doba trvání: do 31/12/2004

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku SPOLEČENSTVÍ je stanovena ve výši 1,1 milionu EUR, dále jen „GRANT ES“.

Pro uvedené OPATŘENÍ je GRANT ES k dispozici pro uzavírání smluv do 30.12. 2004, s výhradou ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z GRANTU ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení GRANTU ES je 30.12. 2005. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. KOMISE však za výjimečných okolností může souhlasit s vhodným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud PŘÍJEMCE o takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požádá. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby GRANTU ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace OPATŘENÍ, s uvedením čísla a názvu OPATŘENÍ, bude adresována takto:

pro SPOLEČENSTVÍ:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: +4202-2431 2835
Fax: +4202-2431 2850

pro PŘÍJEMCE:

Ministerstvo financí Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí GRANTU ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost / publicita (příloha D)


V Praze dne 24. 5. 2002

Za příjemce:
Hana Heidlerová v.r.
Národní koordinátor pomoci

V Praze dne 24. 5. 2002

Za Společenství:
Ramiro Cibrian v.r.
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

1. CÍL A POPIS

1.1 Všeobecné cíle

Svým rozhodnutím ze dne 22. prosince 1999 (PH/1999/6709) Komise zřídila vícenárodní program PHARE 1999 pro jadernou bezpečnost (ZZ9916). Svým rozhodnutím ze dne 4. prosince 2001 (PH/2001/5005) Komise změnila prováděcí pravidla tak, aby umožnila implementaci v souladu s decentralizovaným implementačním systémem (DIS).

1.2 Specifické cíle

Toto finanční memorandum představuje dohodu o implementaci dvou projektů, jmenovitě „ Technická podpora jaderného dozoru při hodnocení havarijní analýzy reaktorů VVER 440/213 pro licenční účely: omezení kritičnosti kyselinou boritou a události během stavů s nízkou úrovní výkonu a při odstávce“ a „Zavedení systému RODOS v České republice“. Příjemcem u těchto dvou projektuje SÚJB, správní úřad pro jadernou bezpečnost v České republice.

„Technická podpora jaderného dozoru při hodnocení havarijní analýzy reaktorů WER 440/213 pro licenční účely: omezení kritičnosti kyselinou boritou a události během stavů s nízkou úrovní výkonu a při odstávce“

Důsledky nízkých koncentrací bóru v důsledku poruchy při sníženém výkonu a odstávce byly rozsáhle studovány pro mnoho typů reaktorů. Tento projekt řeší ředění kyseliny borité a poruchy při nízkých výkonech a odstávce reaktorů VVER-440/213, se zaměřením na jejich prevenci a zmírnění. Cílem tohoto projektu je zvýšit efektivitu Úřadu pro jadernou bezpečnost při licenčním řízení souvisejícím s hodnocením ředění kyseliny borité a poruch při nízkých výkonech a odstávce . Projekt bude vycházet z přezkoumání VVER-440/213 PSA, aby mohly být identifikovány nejvýznamnější události a scénáře při spouštění, které je nutno zvážit, a rovněž z analýzy relevantních deterministických studií, které jsou k dispozici. Bude zahrnovat přenos know-how v podobě výsledků a metodologie západních PWR, s přihlédnutím ke specifickým rysům konstrukce VVER-440/213.

„Zavedení systému RODOS v České republice“

V programu jaderné bezpečnosti PHARE 1998 byl tento projekt původně popsán jako projekt PH6.02/99 a společnými příjemci byly Česká republika a Slovinsko. Protože lze projekt technicky i rozpočtově rozdělit na opatření implementovaná v každé z těchto dvou zemí, byl projekt rozdělen na dva projekty specifické pro jednotlivé země, které budou implementovány jednotlivě v příslušné zemi, která je příjemcem pomoci. Projekt pro Českou republiku, který je předmětem tohoto Finančního memoranda, bude proto dále uváděn jako projekt PH6.02/99/cz.

Cílem projektu je asistence při zavádění systému RODOS (Real-time, On-line, Decision Support) pro externí řízení mimořádných jaderných událostí. RODOS byl nebo je zaváděn v národních krizových centrech v několika zemích ve východní a západní Evropě k předprovoznímu využívání a vyhodnocení; jeho zavedení v dalších zemích se zvažuje. Výsledkem zvýšeného využití systému RODOS má být dokonalejší a komplexnější reakce na jakoukoli budoucí nehodu, která by mohla postihnout Evropu. Projekt zahrnuje zajištění, instalaci a zadání zakázky na hardware, software a periferní zařízení. Po instalaci na svém ústředí bude SUJB jako pověřený provozovatel a udržovatel systému RODOS udržovat komunikační spojení a monitorovat vstupy a výstupy systému RODOS za běžného provozu a za mimořádných okolností.

Cílem tohoto memoranda je definovat metodu implementace v souladu se změnou dle rozhodnutí Komise.

3. PODMÍNĚNOST

Sjednává se, že program bude v případě daného projektu implementován v souladu s ustanoveními Rámcové dohody, upravující využívání fondů PHARE, kterou podepsaly Česká republika a Komise Evropských společenství v srpnu 1997, a v souladu s tímto Finančním memorandem. Pokud nebude specifikováno jinak, řídí se proces implementace Praktickým průvodcem smluvními postupy PHARE, ISPA a SAPARD.

Finanční příspěvek Společenství je omezen reálnými náklady uvedeného projektu. Grant Společenství podléhá stanovenému datu vypršení, po kterém budou veškeré zůstatky fondů zrušeny. Komise však může podle okolností souhlasit s přiměřeným prodloužením tohoto data vypršení, pokud o ně vláda České republiky v souladu s platnými postupy a s řádným zdůvodněním požádá.

2. ROZPOČET (mil. EUR)

ZeměImplementační agenturaKódAlokace
Česká republika
„Technická podpora jaderného dozoru při hodnocení havarijní analýzy reaktorů WER 440/213 pro licenční účely: omezení kritičnosti kyselinou boritou a události během stavů s nízkou úrovní výkonu a při odstávce “
CFCUPR/TS/090,5
„Zavedení systému RODOS v České republice “CFCUPH6.02/99/cz0,6

3. IMPLEMENTAČNÍ UJEDNÁNÍ

Institucionální opatření jsou určena uvedeným rozhodnutím Komise ze dne 4. prosince 2001. Toto rozhodnutí stanovilo níže uvedená

IMPLEMENTAČNÍ PRAVIDLA

Na základě Finančních dohod, které budou uzavřeny s vládami zemí, které jsou příjemci pomoci, lze projekty financované v rámci tohoto programu řídit v souladu s decentralizovaným implementačním systémem PHARE (DIS) dle potřeby každého projektu a v případech, kdy je příjemcem instituce jedné země.

Kromě uplatnění obecných pravidel pro decentralizovanou implementaci má být řádná pozornost věnována „novým pravidlům pro smlouvy v sektoru jaderná bezpečnost“, která Komise přijala dne 6. září 2000, v rozsahu, v jakém jejich ustanovení výhradně neupravují centrálně implementované projekty („Komise bude...“). Národní koordinátoři pomoci (NAC) ponesou celkovou odpovědnost za programování, monitorování a implementaci programu PHARE. Národní koordinátoři pomoci a Národní schvalující úředníci budou společně odpovědní za koordinaci mezi PHARE (včetně PHARE CBC), ISPA a SAPARD.

Národní fondy (NF) na příslušných ministerstvech financí nebo příslušných úřadech, v jejichž čele budou stát Národní schvalující úředníci (NAO), budou provádět dozor nad finančním řízením programu a budou odpovídat za podávání zpráv Evropské komisi, se zvláštním ohledem na specifické požadavky na zprávy a monitorování, které budou platit pro implementaci projektů jaderné bezpečnosti v rámci DIS. Národní schvalující úředníci (NAO) budou mít obecnou odpovědnost za finanční řízení fondů PHARE. NAO zajistí dodržování všech pravidel, předpisů a postupů PHARE pro výběrová řízení, podávání zpráv a finanční řízení a zajistí řádnou funkci výkaznictví a projektového informačního systému. NAO ponesou plnou odpovědnost za fondy PHARE v programu do uzavření programu.

Vhodnou finanční kontrolu implementace programu provádí příslušný Národní kontrolní úřad.

Národní fond (NF) v každé zemi je řízen takto:

Bulharsko - Ministerstvo financí

Česká republika - Ministerstvo financí

Estonsko - Ministerstvo financí

Maďarsko - Ministerstvo financí

Lotyšsko - Ministerstvo financí

Litva - Ministerstvo financí

Polsko - Ministerstvo financí

Rumunsko - Ministerstvo veřejných financí

Slovensko - Ministerstvo financí

Slovinsko - Ministerstvo financí

Komise bude převádět fondy Národnímu fondu v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a příslušnými vládami většinou v prosinci 1998. Fondy budou převáděny na žádost ze strany NAO. Platba do výše 20 % fondů, která má podléhat místnímu řízení, bude převedena příslušnému Národnímu fondu po podpisu Finančního memoranda (FM) a finančních dohod (FD) mezi NF a implementačními agenturami (IA) / Centrální finanční a kontraktační jednotkou (CFCU). Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování Schvalujících úředníků programu (PAO) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA/CFCU a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny Čtyři zálohové platby do výše 20 % fondů řízené lokálně (příjemcem) nebo bude vyplacen celý zůstatek rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena jakmile IA a CFCU vyplatí 10 % rozpočtu. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 30 % celkového platného rozpočtu. Hranicí pro třetí splátku je 50 % a pro čtvrtou splátku vyplacení 70 %. Pokud vedení Komise nevydá výslovný souhlas, nelze podávat žádosti o platby v případě, že celková výše fondů uložených v NF a IA přesáhne 10 % celkového rozpočtu platného pro daný závazek.

Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující 20 % v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené Memorandum o porozumění.

Za projekt bude odpovídat příslušná CFCU.

Příslušný NF převede finanční prostředky na IA, včetně centrální finanční a kontraktační jednotky (CFCU) v souladu s finančními dohodami (FD), podepsanými v případě, že je vhodné, mezi NF a IA/CFCU. Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem CFCU/IA, nedojde kžádnému převodu prostředků zNF na CFCU/IA. Včele CFCU/IA musí stát Schvalující úředník programu (PAO), kterého jmenuje NAO po konzultaci s Národním koordinátorem pomoci. Schvalující úředník programu bude odpovídat za všechny operace prováděné příslušnou CFCU / IA.

NF otevřou a budou spravovat zvláštní bankovní účet denominovaný vEUR ve zvláštním účetním systému v centrální bance (nebo „v bance předem dohodnuté s Komisí“). Všechny bankovní účty budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu Národního schvalujícího úředníka rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejné postupy budou platit pro všechny fondy převáděné z IA na CFCU.

Národní schvalující úředník a Schvalující úředník programu zajistí, aby byly všechny smlouvy vypracovány v souladu s postupy stanovenými Komisí. Všechny smlouvy musí být uzavřeny do 31. prosince 2004 a všechny platby musí být provedeny do 31. prosince 2005. Všechny fondy nevyužité do data ukončení platnosti programu budou vráceny Komisi.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro platby programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace Schvalujícího úředníka programu a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře / CFCU před oficiálním ukončením programu. IA / CFCU přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené fondy budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. IA / CFCU dále přebírá plnou odpovědnost vůči subdodavatelům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě subdodavatelům. Finanční prostředky nevyplacené subdodavatelům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. Národní schvalující úředník bude Komisi podávat roční přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

Všechny ostatní specifikace stanoví rozhodnutí Komise o zřízení a prodloužení programu.

Pro vládu České republiky, která je smluvní stranou tohoto memoranda, platí tyto údaje o zúčastněných úřadech:

Národní fond:

České ministerstvo financí

Implementační agentura:

CFCU, Ministerstvo financí
p. Jan Slavíček
Letenská 15
CZ - 118 10 PRAHA 1
Tel.: +420-2-57044551
Fax: +420-2-57044550
E-mail: jan.slavicek@mfcr.cz

4. MONITORING A HODNOCENÍ

Byl založen Společný monitorovací výbor (JMC), jehož členy jsou NAO, NAC a Komise. JMC se schází nejméně jednou ročně, aby přezkoumal všechny programy financované v rámci PHARE a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a Přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare. Společnému monitorovacímu výboru pomáhají monitorovací podvýbory (MSC), které tvoří NAC, PAO z implementační agentury (případně CFCU) a odbory Komise. MSC bude podrobně projednávat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externích poradců (v souladu s ustanoveními příručky DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. Monitorovací podvýbor bude podávat zprávy společnému monitorovacímu výboru, kterému bude předávat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci PHARE.

5. OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM, AUDIT A OCENĚNÍ

Veškerá finanční memoranda i výsledné smlouvy podléhají dozoru a finanční kontrole Komise (Včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a Účetního dvora. Tento dozor zahrnuje opatření jako například předběžné ověřování nabídkových a kontraktačních řízení, které provádí Delegace v kandidátské zemi, a kontroly na místě.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách na místě a inspekcích prováděných Komisí na ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem.

Platí postupy předpokládané v čl. 15 odst. 3 nařízení Komise č. 2222/2000 ze dne 7. června 2000 o komunikaci v případě nesrovnalostí a zřízení systému pro správu informací v této oblasti.

Účetnictví a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle všeobecných podmínek k finančnímu memorandu, které jsou přílohou Rámcové dohody.

Odbory Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno hodnocení ex-post.

6. ZVIDITELNĚNÍ / PUBLICITA

Příslušný Schvalující úředník programu bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s Delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Informovanost / publicita“.

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit celý nebo jeho část a/nebo reál oko vat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu PHARE.

Přesunout nahoru