Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace kanalizačního systému v Olomouci v České republice

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 18.12.2001
Platnost od 26.02.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2001 v Bruselu a dne 26. února 2002 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace kanalizačního systému v Olomouci v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996*) dne 26. února 2002.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha I.a - Prozatímní plán veřejných zakázek, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a Přílohy I.a a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č. 2001 CZ 16 P PE 008 (CCI)

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)

pro níže uvedené opatření:

Modernizace kanalizačního systému v Olomouci v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, která jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření: 2001 CZ 16 P PE 008

Název: Modernizace kanalizačního systému v Olomouci

Doba trvání: Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum

Datum ukončení: 31. prosinec 2006

Místo: Olomoucký region

Skupina: Opatření představuje jediný projekt rozdělený do čtyř samostatných částí (popis viz příloha I)

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 14 462 000 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 70 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci z ISPA je stanovena ve výši 10 123 400 EUR.

4. Částka 8 098 720 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2001 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2006.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 2 024 680 EUR a bude převedena takto:

- částka 1012 340 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- zbytek bude vyplacen po podpisu první smlouvy na hlavní práce, uvedené v plánu veřejných zakázek, který bude sjednán mezi příjemcem a Komisí, při splnění specifických podmínek uvedených v čl. 8 odst. 3.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají ochrany životního prostředí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci, uvedený v příloze I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení a/nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo pokud dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny povahy vlastnictví kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem pomoci, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se získat souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné orgány uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Podmínka týkající se druhé splátky zálohy

Kromě podmínky uvedené v článku 4.4, druhé odrážce, je druhá splátka zálohy podmíněna níže uvedenými předpoklady.

Příslušný český úřad předloží prohlášení o tom, že projekt nebude mít žádný vliv na ekologicky citlivé oblasti.

Vzhledem k tomu, že podle směrnice 85/337/EHS o EIA ve znění směrnice 97/1 l/EHS by rekonstrukce čističky odpadních vod v Olomouci a práce na kanalizaci kryté tímto finančním memorandem měly být považovány za jedinou investici, měla by Česká republika potvrdit, že postup před zahájením rekonstrukce čističky uvažoval i danou kanalizaci a že přitom byly dodrženy příslušné požadavky výše uvedených směrnic.

Důkaz o existenci orgánu externího dozoru.

4. Podmínka týkající se doplatku

Závěrečná zpráva by měla podávat důkazy o směrném plánu vodního hospodaření města Olomouc, uvádějícím, jak budou v této oblasti plněny všechny závazky vyplývající z právních předpisů ES pro vodní hospodářství.

Závěrečná zpráva by měla uvádět důkazy o tom, že čistička odpadních vod, ke které má být připojena kanalizace, splňuje normy pro odstraňování živin u aglomerací nad 10 0000 p.e. v citlivých oblastech podle směrnice 91/271/EHS.

Nežli Komise přijme závěrečnou zprávu, musí konečný příjemce potvrdit, že v souladu s přílohou lc směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod:

- jsou průmyslové odpadní vody v příslušných případech předčištěny a/nebo recyklovány;

- předčištění je monitorováno a vymáháno ze strany příslušných úřadů pro životní prostředí;

- průmyslové vody neovlivňují negativně provoz čističky odpadních vod nebo zpracování a bezpečnou likvidaci kalu.

Závěrečná zpráva by měla uvádět důkazy o tom, že platby nájemného placeného společností provozovatele vlastníkovi majetku zohledňují investice zahrnuté do tohoto opatření, i důkazy o uplatnění zásady „platí znečišťovatel“ na průmyslové uživatele připojené ke kanalizaci, která je předmětem tohoto finančního memoranda. Ve světle poskytnutých informací může Komise upravit míru pomoci ISPA v projektu.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III. 1, část VIII.

Článek 10

Závazné znění tohoto finančního memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.


V Praze dne 26. 2. 2002

Za příjemce:
Hana Heidlerová v.r.
Národní koordinátor ISPA

V Bruselu dne 18. 12.2001

Za Společenství:
M. Barnier v.r.
komisař

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA 1

PŘEKLAD

Popis opatření č.: 2001/CZ/16/P/PE/008

1. NÁZEV OPATŘENÍ

Modernizace kanalizačního systému v Olomouci

2. ORGÁN PŘEDKLÁDAJÍCÍ ŽÁDOST (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Jméno: p. Čestmír Sajda, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

2.2 Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1; E-mail: cajces@mmr.cz

3. ORGÁN ZODPOVĚDNÝ ZA IMPLEMENTACI (definovaný v části II (2) přílohy III.2)

3.1. Název: paní Bučilová, ředitelka Státního fondu životního prostředí

3.2 Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4; E-mail: rbucilova@sfzp.cz

4. KONEČNÝ PŘÍJEMCE (pokud se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Město Olomouc

4.2 Adresa: magistrát Města Olomouce, Horní náměstí, Olomouc; E-mail: martin.tesarik@mmol.cz

5. MÍSTO

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2 Region: Olomouc

6. POPIS

Město Olomouc leží ve východní části České republiky a je jedním ze šesti největších měst v zemi. Město má zhruba 105 000 obyvatel.

Město leží na řece Moravě a jejím přítoku, řece Bystřici. Řeka Morava je součástí povodí Dunaje, který se vlévá do Černého moře. Město Olomouc je jedním z hlavních zdrojů znečištění řeky Moravy.

Kanalizační systém byl postupně vybudován jako kombinovaný systém, jehož nejstarší část se nalézá v historické části města. Některé části kanalizačního systém jsou na konci své životnosti, což působí vážné provozní problémy, zejména během dešťů. Některé části města dosud nejsou na kanalizační síť napojeny.

Kanalizační síť je napojena na čističku odpadních vod sběrnou stokou (kanalizační stoka A). Tato čistička v současné době prochází rekonstrukcí, aby splňovala normy pro odstraňování živin pro velké aglomerace podle směrnice 91/271/ES.

Projekt se skládá z níže uvedených čtyř částí, týkajících se buď výstavby doplňků kanalizační sítě nebo obnovy/rekonstrukce existujících stok:

i) Kanalizační systém Slavonín - Nemilany

Tato část projektu zahrnuje výstavbu nového kanalizačního systému v městských částech Slavonín a Nemilany. Znamená to výstavbu nových kanalizačních stok o celkové délce 15 977 metrů, spolu se 7 čerpacími stanicemi, kanalizačními přípojkami v délce 3471 metrů, přípojkami pro dešťovou vodu v délce 4636 metrů a kombinovanými přípojkami v délce 1276 metrů. Systém bude napojen na sběrnou stoku vedoucí do čističky odpadních vod.

ii) Modernizace stoky „G“

Jedná se o jednu z hlavních současných kanalizačních větví, která vede do sběrné stoky prostřednictvím stoky D. Jedná se o 60 let starý kombinovaný systém. Vyskytují se zde závažné provozní problémy, zejména během dešťů. Napojení na stoku D je rovněž nedostatečné. Proto je nezbytné řešit problémy s odvodem dešťové vody a ukončit přetížení stoky D. Tato kanalizační stoka bude obnovena v délce 1745 m. Kromě toho bude rekonstruováno mnoho přípojek a budou instalovány nové revizní šachty.

iii) Modernizace stoky „F“

Toto stoka je rovněž napojena na stoku D, se stejnými problémy, jaké byly uvedeny v bodě ii) výše. Obnova se bude týkat úseku v délce 2012 metrů. Bude vybudován kombinovaný kanalizační přepad, bude rekonstruován přechod železnice a budou provedeny nové instalace veřejných přípojek, uličních vpustí a revizních šachet.

iv) Stoka „BXVIII“

Tento program zahrnuje výstavbu nové kombinované kanalizace, která bude sbírat odpadní vody z městských částí Hejčín, Řepčín a Neředín napojené sběrnou stokou. Znamená to zejména plánovanou obytnou a obchodní oblast Hejčín a Řepčín, kde je nezbytné instalovat přiměřený sběrný systém. Výstavba obytné oblasti spolu s velkým nákupním centrem má začít během jednoho roku od dokončení stavby kanalizace. Nově budovaná kanalizace bude mít celkovou délku 1918 metrů. Kromě toho se vybuduje nebo instaluje záchytný nádrž na dešťovou vodu, nové přípojka, uliční vpusti a revizní šachty.

Projekt jako celek bude přímo obsluhovat oblast 39 910 p.e.. Výsledný nárůst zatížení čističky odpadních vod bude činit 14 160 p.e. a celkem 8547 nových připojených obyvatel.

7. CÍLE

Obecným cílem je snížit znečištění řeky Moravy a jejích přítoků a splnit normy legislativy Společenství (ES) i českých právních předpisů platných pro čištění městských odpadních vod.

Lze určit tyto specifické cíle:

- přispět k plnění směrnice o městských odpadních vodách č. 91/217/EHS;

- obnovit části městské kanalizační sběrné sítě a zlepšit tak spolehlivost existujícího systému a překonat aktuální vážné provozní problémy, zejména během dešťů;

- zajistit propojení pro odpadní vody v určitých okrajových oblastech a tím snížit znečišťování z nepovolených přípojek kanalizace a zajistit, aby hlavní část odtoku směřovala do centrálního kanalizačního řadu dříve než může znečistit okolí;

- omezením vypouštění nečištěných odpadních vod přispět ke snížení znečištění půdy, spodních vod a povrchových vod v oblasti města a tím přispět ke zlepšení kvality vody v řece Moravě a okolních pramenných oblastí;

- přispět ke zlepšení kvality pitné vody vzhledem k tomu, že povrchová voda je jedním ze zdrojů pitné vody používané v Olomouci i okolních sídlech.

8. HARMONOGRAM PRACÍ

Kategorie pracíZahájeníDokončení
Nákup pozemků04/2001
Projektové studie03/2001
Stavební povolení12/2001
Nabídkové řízení03/200210/2002
Výstavba11/200211/2005

Výše uvedený indikativní harmonogram představuje konsolidovanou tabulku vypracovanou na základě jednotlivých harmonogramů pro složky uvedené v žádosti. Pro každou kategorii prací je datum zahájení datum složky, pro kterou platí daná kategorie. Plán veřejných zakázek je uveden v příloze 1a.

Platby ze smluv by měly být dokončeny do konce prosince 2006 v souladu s článkem 2 tohoto finančního memoranda.

9. PROVOZ A ÚDRŽBA

Provoz zařízení zařazených do opatření je předmětem smlouvy o nájmu mezi městem Olomouc jako vlastníkem zařízení a provozovatelem, uvedeným jako Středomoravská vodárenská a.s. Podle podmínek této smlouvy platné do roku 2020 tato společnost odpovídá za údržbu a opravy zařízení.

10. NÁKLADY A POMOC (V EURO)

Celkové nákladyNeoprávněné výdajeCelkové
oprávněné
náklady
Grant ISPAProcento grantu
(% z oprávněných nákladů)
14 672 000210 00014 462 00010 123 40070

Indikativní rozpis oprávněných nákladů:

Kanalizační systém Slavonín - Nemilany

5 882 400 EUR

Modernizace stoky „G“

3 031400EUR

Modernizace stoky „F“

2 302 900 EUR

Stoka „BXVIII“

2 194 300 EUR

Rezervy

671 000 EUR

Dozor

380 000 EUR

11. ÚČAST MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Žádná přímá účast mezinárodních finančních institucí v tomto opatření.

12. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO OPATŘENÍ

Viz článek 8 finančního memoranda.

PŘÍLOHA I.a

Prozatímní plán veřejných zakázek

Nabídkové řízení č.Popis nabízených prací a služebDruh
smlouvy
(práce,
dodávky,
služby)
Prozatímní
měsíc zahájení
nabídkového
řízení
(měsíc/rok)
Míra úhrad
faktur pro
specifickou
smlouvu
IPráce na kanalizaciprácebřezen 200270 %
IIDozorslužbybřezen 200270 %

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na internetu.

Přesunout nahoru