Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce

Datum vyhlášení 23.01.2003
Uzavření smlouvy 01.03.1991
Platnost od 21.06.1998
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. března 1991 byla v Montrealu přijata a jménem České a Slovenské Federativní Republiky podepsána Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce.

Listina o schválení Úmluvy Českou a Slovenskou Federativní Republikou byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Úmluvy, dne 18. prosince 1991.

Při uložení listiny o schválení bylo učiněno prohlášení podle článku XIII odst. 2 Úmluvy, že Česká a Slovenská Federativní Republika je stát výrobce.

Dne 25. března 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáři Úmluvy, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za smluvní stát Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce ze dne 1. března 1991.

Úmluva vstoupila v platnost na základě ustanovení svého článku XIII odst. 3 dne 21. června 1998 a tímto dnem vstoupila v platnost na základě téhož ustanovení i pro Českou republiku.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ÚMLUVA

o značkování plastických trhavin pro účely detekce

Státy, jež jsou stranami této Úmluvy,

vědomy si dopadu teroristických činů na mezinárodní bezpečnost;

vyjadřujíce hluboké znepokojení nad teroristickými činy namířenými na ničení letadel, dalších dopravních prostředků a jiných cílu;

znepokojeny tím, že plastické trhaviny byly používány pro takovéto teroristické činy;

berouce v úvahu, že značkování těchto trhavin pro účely detekce by významně přispělo k předcházení takovýchto nezákonných činů;

uznávajíce, že pro účely odstrašování od takových nezákonných činů je naléhavě třeba, aby existoval mezinárodní dokument zavazující státy k přijetí náležitých opatření k zajištění řádného značkování plastických trhavin;

berouce v úvahu rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 635 ze dne 14. června 1989 a rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 44/29 ze dne 4. prosince 1989, vyzývající Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, aby zintenzívnila své úsilí o vypracování mezinárodního režimu pro značkování plastických nebo listových trhavin pro účely detekce;

majíce na paměti rezoluci č. A 27-8 přijatou jednomyslně 27. zasedáním Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví, která potvrdila nejvyšší a prvořadý zájem na přípravě nového mezinárodního dokumentu o značkování plastických nebo listových trhavin pro účely detekce;

berouce na vědomí s uspokojením roli, kterou sehrála Rada Mezinárodní organizace pro civilní letectví při přípravě Úmluvy tak, jakož i její ochotu ujmout se funkcí spojených s jejím prováděním;

dohodly se na následujícím:

Článek I

Pro účely této Úmluvy:

1. Pod pojmem „trhaviny“ se rozumí výbušné výrobky obecně známé jako „plastické trhaviny“, včetně trhavin v tvárné nebo ohebné listové formě, jak jsou popsány v technické příloze k této Úmluvě.

2. Pod pojmem „detekční látka“ se rozumí látka popsaná v technické příloze k této Úmluvě, která se přidá do trhaviny, aby byla umožněna její detekce.

3. Pod pojmem „značkovat“ se rozumí přidat do trhaviny detekční látku v souladu s technickou phlohou k této Úmluvě.

4. Pod pojmem „výroba“ se rozumí jakýkoliv proces, včetně druhotného zpracování, jenž vede k výrobě trhavin.

5. Pojem „náležitě schválená vojenská zařízení“ zahrnuje zejména náboje, bomby, projektily, miny, řízené střely, rakety, kumulativní nálože, granáty a perforátory vyrobené výlučně pro vojenské nebo policejní účely v souladu se zákony a předpisy příslušného státu, jenž je stranou této Úmluvy.

6. Pod pojmem „stát výrobce“ se rozumí jakýkoliv stát, na jehož území jsou vyráběny trhaviny.

Článek II

Každá smluvní strana této Úmluvy přijme nezbytná a účinná opatření k zákazu a zamezení výroby neznačkovaných trhavin na svém území.

Článek III

(1) Každá smluvní strana přijme nezbytná a účinná opatření k zákazu a zamezení dovozu neznačkovaných trhavin na svoje území nebo jejich vývoz ze svého území.

(2) Předchozí odstavec se nebude vztahovat na dovoz nebo vývoz neznačkovaných trhavin pro účely, které nejsou neslučitelné s cíli této Úmluvy, vojenskými nebo policejními orgány některé smluvní strany pod kontrolou této smluvní strany v souladu s odstavcem 1 článku IV.

Článek IV

(1) Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření k provádění přísné a účinné kontroly vlastnictví a převodu vlastnictví neznačkovaných trhavin, které byly vyrobeny na jejím území nebo na ně dopraveny před vstupem této Úmluvy v platnost pro příslušnou smluvní stranu, tak, aby se zabránilo jejich převodům nebo použití pro účely neslučitelné s cíli této Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření, aby zabezpečila, že veškeré zásoby trhavin, na něž se vztahuje odstavec 1 tohoto článku a které nejsou v držbě vojenských nebo policejních orgánů, budou zničeny nebo spotřebovány pro účely, které nejsou neslučitelné s cíli této Úmluvy, označeny nebo zneškodněny do tří let od vstupu této Úmluvy v platnost pro příslušnou smluvní stranu.

(3) Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření, aby zabezpečila, že všechny zásoby trhavin, na něž se vztahuje odstavec 1 tohoto článku, které jsou v držbě jejich vojenských nebo policejních orgánů a nejsou součástí náležitě schválených vojenských zařízení, budou zničeny nebo spotřebovány pro účely, které nejsou neslučitelné s cíli této Úmluvy, označeny nebo zneškodněny do 15 let ode dne vstupu této Úmluvy v platnost pro příslušnou smluvní stranu.

(4) Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření, aby zabezpečila, jakmile to bude možné, zničení na svém území neznačkovaných trhavin, které zde mohou být nalezeny a na něž se nevztahuje předchozí odstavec tohoto článku, s výjimkou zásob neznačkovaných trhavin, které jsou v držení vojenských nebo policejních orgánů a jsou součástí náležitě schválených vojenských zařízení ke dni vstupu této Úmluvy v platnost pro příslušnou smluvní stranu.

(5) Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření pro provádění přísné a účinné kontroly nad držbou a převodem držby trhavin, na něž se vztahuje odstavec II části 1 techniké přílohy k této Úmluvě, tak, aby se zabránilo jejich nežádoucím přesunům nebo použití pro účely neslučitelné s cíli této Úmluvy.

(6) Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření, aby zabezpečila, jakmile to bude možné, zničení na svém území neznačkovaných trhavin vyrobených po vstupu této Úmluvy v platnost pro příslušnou smluvní stranu, které nejsou součástí vojenských zařízení podle ustanovení písmene d) odstavce II části 1 technické přílohy k této Úmluvě, a neznačkovaných trhnavin, na něž se již nevztahují ustanovení žádného jiného písmena výše uvedeného odstavce II.

Článek V

(1) Touto Úmluvou se zřizuje Mezinárodní technická komise pro trhaviny (dále jen „komise“) sestávající nejméně z 15 a nejvíce 19 členů jmenovaných Radou Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „Rada“) z řad osob navržených smluvními stranami této Úmluvy.

(2) Členové komise budou odborníci, kteří mají přímé a značné zkušenosti v záležitostech tykajících se výroby, detekce nebo výzkumu trhavin.

(3) Členové komise budou působit po dobu 3 let a budou moci být znovu jmenováni.

(4) Zasedání komise se bude konat nejméně jednou ročně v sídle Mezinárodní organizace pro civilní letectví nebo v místech a době, jež budou stanoveny nebo schváleny Radou.

(5) Komise přijme svůj jednací řád, který podléhá schválení Rady.

Článek VI

(1) Komise bude hodnotit technický vývoj v oblasti výroby, značkování a detekce trhavin.

(2) Komise prostřednictvím Rady informuje o výsledcích své práce smluvní strany a zainteresované mezinárodní organizace.

(3) Kdykoliv to bude nutné, předloží komise Radě doporučení k doplnění technické přílohy k této Úmluvě. Komise bude usilovat o přijetí rozhodnutí o takových doporučeních na základě konsensu. V případě, že ke konsensu nedojde, přijme komise tato rozhodnutí dvoutřetinovou většinu hlasů jejich členů.

(4) Rada může na doporučení komise navrhnout smluvním stranám doplňky k technické příloze k této Úmluvě.

Článek VII

(1) Každá smluvní strana může do 90 dnů ode dne oznámení navrhovaného doplňku k technické phloze k této Úmluvě předat Radě svoje připomínky. Rada bezodkladně předá tyto připomínky komisi ke zvážení. Rada vyzve každou smluvní stranu, která vznese připomínky nebo námitky k navrhovanému doplňku, aby věc konzultovala s komisí.

(2) Komise posoudí stanoviska smluvních stran přednesená v souladu s předchozím odstavcem a bude informovat Radu. Rada může po zvážení zprávy komise a s ohledem na charakter doplňku a vyjádření smluvních stran, včetně států výrobců, navrhnout všem smluvním stranám přijetí doplňku.

(3) Jestliže proti navrhovanému doplňku nevzneslo námitky 5 nebo více smluvních stran ve formě písemného sdělení Radě do 90 dnů ode dne oznámení doplňku Radou, bude doplněk pokládán za přijatý a vstoupí v platnost pro smluvní státy, které výslovně nevznesly proti němu námitky, po 180 dnů, případně po uplynutí jiné lhůty určené v navrhovaném doplňku.

(4) Smluvní strany, které výslovně vznesly námitky proti navrhovanému doplňku, mohou později uložením listiny o přijetí nebo schválení vyjádřit svůj souhlas s tím, aby byly vázány ustanoveními doplňku.

(5) Jestliže 5 nebo více smluvních stran vzneslo námitky k navrhovanému doplňku, postoupí jej Rada komisi k dalšímu posouzení.

(6) Jestliže navrhovaný doplněk nebyl přijat v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, může Rada rovněž svolat konferenci všech smluvních stran.

Článek VIII

(1) Smluvní strany postoupí podle možnosti Radě informace, které pomohou komisi při plnění jejích funkcí podle odstavce 1 článku VI.

(2) Smluvní strany budou pravidelně informovat Radu o opatřeních, která přijaly pro realizaci ustanovení této Úmluvy. Rada tyto informace předá všem smluvním stranám a zainteresovaným mezinárodním organizacím.

Článek IX

Rada ve spolupráci se smluvními stranami a zainteresovanými mezinárodními organizacemi přijme příslušná opatření napomáhající realizaci této Úmluvy, včetně poskytování technické pomoci a opatření k výměně informací tykajících se technického pokroku v oblasti značkování a detekce trhavin.

Článek X

Technická příloha k této Úmluvě je její nedílnou součástí.

Článek XI

(1) Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami tykající se výkladu nebo používání této Úmluvy, který nemůže být urovnán jednáním, bude na žádost jedné z nich postoupen arbitrážnímu řízení. Jestliže do šesti měsíců od data žádosti o arbitráž strany nejsou s to se dohodnout na organizaci arbitráže, může kterákoliv z těchto stran předložit spor Mezinárodnímu soudnímu dvoru v souladu s jeho Statutem.

(2) Každá smluvní strana může při podpisu, ratifikaci, přijetí nebo schválení této Úmluvy nebo při přistoupení k ní učinit výhradu, že se necítí být vázána ustanoveními předchozího odstavce. Ostatní smluvní strany nebudou vázány ustanovením předchozího odstavce ve vztahu k té smluvní straně, která učinila takovouto výhradu.

(3) Každá smluvní strana, která učinila výhradu podle předchozího odstavce, ji může kdykoliv odvolat formou oznámení depozitáři.

Článek XII

S výjimkou uvedenou v článku XI nemohou být k této Úmluvě učiněny žádné výhrady.

Článek XIII

(1) Tato Úmluva bude otevřena k podpisu v Montrealu dne 1. března 1991 pro státy, které se zúčastnily Mezinárodní konference o leteckém právu konané v Montrealu ve dnech 12. února až 1. března 1991. Po prvním březnu 1991 bude Úmluva otevřena k podpisu pro všechny státy v sídle Mezinárodní organizace pro civilní letectví v Montrealu až do jejího vstupu v platnost v souladu s odstavcem 3 tohoto článku. Každý stát, který nepodepsal tuto Úmluvu, může k ní kdykoliv přistoupit.

(2) Tato Úmluva podléhá ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu státu. Ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví, která byla pověřena funkcí depozitáře. Při uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu učiní každý stát prohlášení o tom, zda je stát výrobce.

(3) Tato Úmluva vstoupí v platnost šedesátým dnem po datu, kdy byla u depozitáře uložena třicátá pátá ratifikační listina, listina o přijetí, schválení nebo přístupu, pokud nejméně pět těchto států se prohlásí v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, že jsou státy výrobci. Bylo-li uloženo třicet pět takových listin dříve, než byly uloženy listiny pěti států výrobců, tato Úmluva vstoupí v platnost šedesátý den po datu, kdy byla uložena ratifikační listina, listina o přijetí, schválení nebo přístupu pátého státu výrobce.

(4) Pro ostatní státy vstoupí tato Úmluva v platnost po uplyntuí 60 dnů od data, kdy uložily své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu.

(5) Po vstupu této Úmluvy v platnost ji depozitář zaregistruje podle článku 102 Charty Organizace spojených národů a podle článku 83 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944).

Článek XIV

Depozitář neprodleně informuje všechny státy, které podepsaly Úmluvu, i všechny smluvní strany o

1. každém podpisu této Úmluvy, jakož i o datu tohoto podpisu;

2. každém uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, jakož i o datu uložení, s výslovným uvedením, jestli se prohlásil příslušný stát za stát výrobce;

3. datu, kdy tato Úmluva vstoupila v platnost;

4. datu, kdy vstoupil v platnost jakýkoliv doplněk k této Úmluvě nebo k její technické příloze;

5. každé výpovědi učiněné v souladu s článkem XV a

6. každém prohlášení učiněném v souladu s odstavcem 2 článku XI.

Článek XV

(1) Každá smluvní strana může vypovědět tuto Úmluvu formou písemného oznámení depozitáři.

(2) Výpověď nabude platnosti po uplynutí 180 dnů po datu, kdy depozitář obdržel takové oznámení.


Na důkaz toho níže podepsaní zmocněnci, náležitě k tomu znocněni svými vládami, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Montrealu dne prvního března roku tisíc devětset devadesát jedna v jednom vyhotovení v jazyce anglickém, arabském, francouzském, ruském a španělském, přičemž všech pět znění má stejnou platnost.


TECHNICKÁ PŘÍLOHA

ČÁST 1

Popis trhavin

I. Trhavinami uvedenými v odstavci 1 článku I této Úmluvy jsou látky, které:

a) jsou připravovány z jedné nebo více trhavin, které mají v čisté formě tenzi par menší než 1CT4 Pa při teplotě 25 °C;

b) jsou připravovány z pojidla a

c) jsou jako směs tvárné nebo ohebné při normální pokojové teplotě.

II. Následující trhaviny, přestože odpovídají definici trhaviny podle odstavce I této části, nejsou považovány za trhaviny, pokud jsou drženy nebo používány pro níže uvedené účely nebo zůstávají zapracovány určeným způsobem, zejména trhaviny, které:

a) jsou připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro účely náležitě schváleného vědeckého výzkumu, vývoje nebo zkoušek nových nebo pozměněných trhavin;

b) jsou připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro účely náležitě schváleného výcviku v detekci trhavin anebo výroby nebo zkoušek zařízení pro detekci trhavin;

c) jsou připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro náležitě schválené účely kriminalistic-kých a soudních věd; nebo

d) jsou určeny k začlenění nebo jsou začleněny jako součást náležitě schválených vojenských zařízení na území státu výrobce po dobu tří let ode dne vstupu této Úmluvy v platnost pro tento stát. Takové zařízení vyrobené v tomto tříletém období je považováno za náležitě schválené vojenské zařízení, na které se vztahuje ustanovení odstavce 4 článku IV této Úmluvy.

III. V této části:

Pod pojmem „náležitě schválený“ v písmenech a), b) a c) odstavce II se rozumí povolený v souladu se zákony a předpisy příslušné smluvní strany a

pod pojmem „trhaviny“ se rozumí zejména cyclotetramethylenetetranitramin (HMX), pentaerythritol tetranitrát (PETN) a cyclotrimethylenetrinitramin (RDX).

ČÁST 2

Detekční látky

Detekční látka je kterákoliv z látek zmíněných v níže uvedené tabulce. Detekční látky popsané v této tabulce jsou určeny k použití pro účely lepší detekce trhavin pomocí prostředků zjišťování páry. V každém případě se detekční látka přidá do trhaviny takovým způsobem, aby byla homogenně rozptýlena v hotovém výrobku. Minimální koncentrace detekční látky v hotovém výrobku v době výroby odpovídá hodnotě v níže uvedené tabulce.

Tabulka

Název detekční látkymolekulární vzorecrelativní molekulová hmotnostminimální koncentrace ve hmotě trhaviny
Ethylen glykol dinitrát (EGDN)C2H4 (NO3)21520,2 %
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (DMNB)C6H12 (NO2)21760,1 %
para-Mono-nitrotoluen (p-MNT)C7H7NO21370,5 %
ortho-Mono-nitrotoluen (o-MNT)C7H7NO21370,5 %

Jakákoli trhavina, která v důsledku svého obvyklého složení obsahuje kteroukoli z určených detekčních látek v požadované minimální koncentraci nebo ve vyšší koncentraci, se považuje za označenou.

Přesunout nahoru