Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 58/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace čističky odpadních vod a kanalizačního systému v Jihlavě v České republice

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 17.12.2001
Platnost od 26.02.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 2001 v Bruselu a dne 26. února 2002 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace čističky odpadních vod a kanalizačního systému v Jihlavě v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996*) dne 26. února 2002.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Phloha I - Popis opatření, Příloha I(a) - Plán veřejných zakázek, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a Přílohy I(a) a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č. 2001 CZ 16 P PE 005 (CCI)

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)

pro níže uvedené opatření

Modernizace čističky odpadních vod a kanalizačního systému v Jihlavě v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, která jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření: 2001 CZ 16 P PE 005

Název: Modernizace čističky odpadních vod a kanalizačního systému v Jihlavě

Doba trvání: Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum

Datum ukončení: 31. prosinec 2006

Místo: Jihlavský region

Skupina: Projekt se skládá ze tří vzájemně propojených opatření týkajících se kanalizačního systému a čističky odpadních vod (popis viz příloha I)

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 14 800 000 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 65 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci z ISPA je stanovena ve výši 9 620 000 EUR.

4. Částka 7 696 000 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2001 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2006.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 1 924 000 EUR a bude převedena takto:

- částka 962 000 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- zbytek bude vyplacen po podpisu první smlouvy na hlavní práce, uvedené v plánu veřejných zakázek, který bude sjednán mezi příjemcem a Komisí, při splnění specifických podmínek uvedených v čl. 8 odst. 3.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají ochrany životního prostředí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci, uvedený v příloze I, bod 3, zajistí aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, ze Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení a/nebo oprávnění nutných pro implementaci opatřeni.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo pokud dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny povahy vlastnictví kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem pomoci, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se získat souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné orgány uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Podmínka týkající se druhé splátky zálohy

Kromě podmínky uvedené v článku 4.4, druhé odrážce, je druhá splátka zálohy podmíněna:

i) potvrzením o tom, že rozhodnutí příslušného orgánu neprovádět hodnocení EIA pro investice zahrnuté do opatření bylo přijato způsobem podobným kritériím pro screening stanoveným v příloze III směrnice 97/11/ES;

ii) tím, že příjemce pomoci předloží strategii pro likvidaci kalu. Tato strategie by měla zahrnovat důkazy o tom, že veškeré formy likvidace včetně dalšího použití v zemědělství budou v souladu se stávajícími právními předpisy EU;

iii) dokladem o existenci externího nezávislého dozoru.

4. Podmínka týkající se doplatku

Závěrečná zpráva by měla podávat důkazy o směrném plánu vodního hospodaření, uvádějícím, jak budou všechny závazky vyplývající z právních předpisů ES pro vodní hospodářství plněny v oblasti, která je předmětem projektu.

Nežli Komise přijme závěrečnou zprávu, musí konečný příjemce potvrdit, že v souladu s přílohou 1-C směrnice očištění městských odpadních vod (91/27 l/EHS):

- jsou průmyslové odpadní vody v příslušných případech předčištěny a/nebo recyklovány;

- předčištění je monitorováno a vymáháno ze strany příslušných úřadů pro životní prostředí;

- průmyslové vody neovlivňují negativně provoz čističky odpadních vod nebo zpracování a bezpečnou likvidaci kalu.

Závěrečná zpráva by měla uvádět důkazy o tom, že platby nájemného placeného společností provozovatele vlastníkovi majetku zohledňují investice zahrnuté do tohoto opatření.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze 111.1, část VIII.

Článek 10

Závazné znění tohoto finančního memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha I(a) Plán veřejných zakázek

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu

Příloha III.4 Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření čerpajících pomoc ISPA

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 26. 2. 2002

Za příjemce:
Hana Heidlerová v.r.
Národní koordinátor ISPA

V Bruselu dne 17. 12.2001

Za Společenství
M. Barnier v.r.
komisař

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA 1

PŘEKLAD

Popis opatření č.: 2001/CZ/16/P/PE/005

1. NÁZEV OPATŘENÍ

Modernizace čističky odpadních vod a kanalizačního systému v Jihlavě

2. ORGÁN PŘEDKLÁDAJÍCÍ ŽÁDOST (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Jméno: p. Čestmír Sajda, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

2.2 Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1; E-mail: cajces@mmr.cz

3. ORGÁN ZODPOVĚDNÝ ZA IMPLEMENTACI (definovaný v části II (2) přílohy III.2)

3.1. Název: Státní fond životního prostředí

3.2 Adresa: Kaplanova 1931/1, CZ-148 00 Praha 4; E-mail: rbucilova@sfzp.cz

4. KONEČNÝ PŘÍJEMCE (pokud se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Spojené vodovody a kanalizace Jihlava (SVAKJ)

4.2 Adresa: Žižkova 93, Jihlava; E-mail: vasjisek@mbo.vol.cz

5. MÍSTO

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2 Region: Jihlava

6. POPIS

Projekt je situován do středu České republiky. Město Jihlava má 52 000 obyvatel a je centrem jihlavského regionu podle NUTS III. Leží na řece Jihlavě. Povodí řeky Jihlavy je součástí povodí Dyje, která vtéká do povodí řeky Moravy, jež se spojuje s Dunajem. Město Jihlava je jedním z hlavních zdrojů znečištění povodí řeky Moravy.

Projekt se skládá ze tří vzájemně propojených složek ve městě Jihlava: (i) modernizace existující čističky odpadních vod (ČOV); (ii) modernizace městské kanalizační sítě; (iii) připojení dvou okrajových městských částí k ČOV.

ČOV v současné podobě je určena k mechanickému a biologickému čištění a je zhruba 30 let stará. Proto se blíží konci své životnosti. Biologické čištění bylo navrženo pouze pro odstraňování organického znečištění a rozpuštěných pevných látek. ČOV má pouze omezené možnosti odstraňování živin (dusíku a fosforu). Současné zatížení čističky činí 77 950 p.e.

Modernizace bude provedena ve stávajícím závodě a bude zahrnovat zlepšení fáze předčištění, primárního čištění a biologického čištění. Zejména bude umožněno odstraňování živin během fáze biologického čištění. Krorně toho nová podoba umožní zlepšit odstraňování organického znečištění a rozpuštěných pevných látek. Přestavěná čistička bude mít kapacitu 99.920 p.e.

U likvidace kalů rostou obavy ohledně opětovného využívání kalů v zemědělství. Proto nový projekt ČOV umožňuje spalování s recyklací popela nebo dopravu na řízenou skládku. Zemědělci mohou nadále dostávat kaly ke schválenému využití, po certifikaci zpracovaného a mechanicky odvodněného kalu.

Kanalizační systém v Jihlavě je systém kombinovaný. Některé stárnoucí části kanalizačního systému působí vážné provozní problémy, zejména během dešťů. Prováděné práce se proto týkají obnovy kombinovaných kanalizačních stok v nejkritičtěji poškozených místech a obnovy systému pro odvod dešťové vody a souvisejících přepadů kombinované kanalizace.

Oprava kombinovaných kanalizačních stok je nutná k obnově plné průtokové kapacity stok a tím k zamezení úniků a přelivů do řeky. Tato část projektu pokrývá úsek v délce 3,7 km.

Třetí složka projektu se týká připojení dvou okrajových částí příslušejících k městu Jihlava - Antonínův Důl a Pávov - k ČOV Jihlava. V současné době obě tyto části mají pouze neúplné sběrače dešťové vody. V rámci projektu bude v těchto oblastech vybudován nový samostatný sběrný systém včetně sběrné stoky k ČOV. Dešťová voda bude likvidována na místě po čištění a obnově stávajících trubek pro dešťovou vodu.

7. CÍLE

Základním cílem je přispět v jihlavské oblasti k naplnění směrnice 91/271/ES očištění městských odpadních vod. Tohoto cíle se dosáhne zejména modernizací ČOV, která umožní odstraňování živin v souladu se směrnicí. To je v tomto případě nezbytné, protože celá Česká republika má být ve smyslu uvedené směrnice prohlášena za citlivou oblast.

Očekává se snížení obsahu dusíku a fosforu odtékajícího do dalších řek o 50% resp. 55%. Tím se pomůže zejména zlepšení situace v systému vodních nádrží Nové Mlýny, který leží po proudu řeky Jihlavy.

Modernizace ČOV rovněž přispěje ke splnění cílů směrnice 86/287/EHS o využívání kanalizačních kalů v zemědělství.

Plánovaná zlepšení jihlavské kanalizační sítě přispějí k řešení současné problematické provozní situace sítě a souvisejících problémů se životním prostředím.

Rozšíření sítě na okrajové městské části umožní připojení dalších 2.200 p.e. k ČOV a sníží objem vypouštěných vod z nezákonných přípojek existující sítě pro odvod dešťové vody. Protože k připojení k ČOV zbudou pouze dvě další existující části Jihlavy, projekt téměř zcela dokončí připojení nutná podle projektu čističky.

8. HARMONOGRAM PRACÍ

Kategorie pracíZahájeníDokončení
Nákup pozemků02/199809/2001
Projektové studie08/200011/2001
Stavební povolení06/200101/2002
Nabídkové řízení03/200202/2003
Výstavba03/200312/2005

Výše uvedený indikativní harmonogram představuje konsolidovanou tabulku vypracovanou na základě jednotlivých harmonogramů pro složky uvedené v žádosti. Pro každou kategorii prací je datum zahájení datum složky, pro kterou platí daná kategorie a datum dokončení datum poslední. Plán veřejných zakázek je uveden v příloze 1a. Platby ze smluv by měly být dokončeny do konce června 2006 v souladu s článkem 2 tohoto finančního memoranda.

9. PROVOZ A ÚDRŽBA

Provoz zařízení zařazených do opatření je předmětem smlouvy o nájmu mezi investorem, SVKJ, a provozovatelem, uvedeným jako Vodárenská akciová společnost (VAS). Podle podmínek této smlouvy platné do roku 2015 VAS odpovídá za údržbu a opravy nemovitosti.

10. NÁKLADY A POMOC (V EURO)

Celkové
náklady
Neoprávněné
výdaje
Celkové
oprávněné
náklady
Grant
ISPA
Procento grantu
(% z oprávněných nákladů)
15.390.000590.00014.800.0009.620.00065

Indikativní rozpis oprávněných nákladů a nákladových kategorií včetně složek hlavních prací

Hlavní práce plus stroje a zařízení

ČOV Jihlava7 905 167 EUR
Obnova jihlavské kanalizační sítě2 698 000 EUR
Připojení částí Pávov a Antonínův Důl2 195 883 EUR
Mezisoučet12 800 000 EUR
Příprava staveniště240 000 EUR
Technická pomoc70 000 EUR
Dozor600 000 EUR
Rezervy1 090 000 EUR
Celkem14 800 000 EUR

11. ÚČAST MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Žádná přímá účast mezinárodních finančních institucí v tomto opatření.

12. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO OPATŘENÍ

Viz článek 8 finančního memoranda.

PŘÍLOHA I.a

Prozatímní plán veřejných zakázek

Nabídkové
řízení č.
Popis nabízených prací a služebDruh
smlouvy
(práce,
dodávky,
služby)
Prozatímní
měsíc zahájení
nabídkového
řízení
(měsíc/rok)
Míra úhrad
faktur pro
specifickou
smlouvu
IModernizace čističky odpadních vod Jihlavaprácebřezen 200265%
IIModernizace kanalizačního systému Jihlavaprácebřezen 200265%
IIIPřipojení kanalizace městských částí Antonínův Důl a Pávov k ČOV Jihlavaprácebřezen 200265%
IVDozorslužbybřezen 200265%

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na internetu.

Přesunout nahoru