Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 57/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda o grantu: Podpora organizování monitorovacích výborů č. CCI2001.CE.16.P.A.T.002

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 16.07.2001
Platnost od 26.02.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. července 2001 v Bruselu a dne 26. února 2002 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum o grantu: Podpora organizování monitorovacích výborů č. CCI2001.CE.16.P.A.T.002.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 26. února 2002.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis operace, Příloha II - Všeobecné podmínky platné pro smlouvy Evropského společenství o poskytování zahraniční pomoci a Příloha III - Rozpočet a oprávněné náklady operace. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM O GRANTU

Podpora organizování monitorovacích výborů

č. CCI 2001.CE.16.P.A.T.002

Evropské společenství (dále jen „Společenství“), zastoupené Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise“), kterou pro účely podepsání této smlouvy zastupuje p. Guy CRAUSER, vrchní ředitel pro regionální politiku na jedné straně a Česká republika, zastoupená panem Tomášem Potměšilem, náměstkem ministra financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 (dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je grant Společenství na realizaci organizování Monitorovacích výborů ISPA, viz popis v příloze I, počínaje druhými cykly schůzí a zahrnující nejméně tři schůze.

2. Vztahy, hierarchie výkaznictví a povinnosti Monitorovacího výboru, jeho předsedy a Společenství jsou stanoveny ve finančním memorandu podepsaném pro projekty ISPA.

3. Příjemce obdrží grant za podmínek stanovených v této smlouvě, které obsahují tyto zvláštní podmínky (dále jen „zvláštní podmínky“) a jejich přílohy, o nichž příjemce tímto prohlašuje, zeje vzal na vědomí a přijímaje.

4. Příjemce přijímá grant a zavazuje se sám realizovat operaci.

Článek 2

Doba plnění

1. Celková doba tohoto finančního memoranda o grantu začíná datem podpisu a trvá do 31. 12.2003.

2. Průměrná délka trvání schůzí monitorovacích výborů je obvykle dva dny a tyto schůze se konají nejméně dvakrát ročně v průběhu celkové doby trvání.

Článek 3

Financování operace

1. Celkové náklady operací a oprávněné náklady, které splňují podmínky pro financování ze strany Společenství, jsou odhadovány na 100 000 EUR dle přílohy III.

2. Společenství se zavazuje poskytnout maximální ekvivalent 100 000 EUR do výše 100 % odhadovaných celkových oprávněných nákladů specifikovaných v odstavci 1; konečná částka bude určena v souladu s článkem 17 přílohy II.

3. Pro účely tohoto grantu se použijí veškeré úroky narostlé z peněz uložených na níže specifikovaném bankovním účtu.

Článek 4

Technické a finanční zprávy a platební ujednání

1. První finanční zpráva s kopiemi podpůrných dokumentů bude předložena po druhém cyklu schůzí monitorovacího výboru.

2. Při uplatnění čl. 15 odst. 1 varianty 2 přílohy II bude záloha omezena na 50% celkových oprávněných nákladů.

Záloha: 50000 EUR

Předběžný odhad doplatku (s výhradou ustanovení přílohy II): 50000 EUR

3. Platby budou převedeny na níže uvedený bankovní účet: Číslo určeného účtu ISPA:

Majitel: Národní fond

Adresa banky:

Kód banky:

Pro tuto smlouvu neplatí čl. 9 odst. 2 a čl. 14 odst. 2, 3 a 4 přílohy II. Oprávněné náklady jsou uvedeny v příloze III této smlouvy.

Článek 5

Kontaktní adresy

Veškerá sdělení ohledně této smlouvy musí být písemná, musí uvádět číslo a název operace a musí používat tyto adresy:

pro Komisi:

Žádosti o platby a zprávy k nim přiložené a žádosti o změny ujednání o bankovním účtu se zasílají na adresu:

Evropská Komise
Vrchní ředitelství REGIO/G
k rukám: p. Brian GRAY
CSM 1-2/62
rue de la Loi 200
B - 1049 BRUSEL

s kopií vedoucímu delegace Komise.

Článek 6

Přílohy

1. K těmto zvláštním podmínkám jsou přiloženy níže uvedené dokumenty, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha I: Popis operace

Příloha II: Všeobecné podmínky platné pro smlouvy Evropského společenství o poskytování zahraniční pomoci

Příloha III: Rozpočet a oprávněné náklady operace

2. V případě rozporu mezi ustanoveními přílohy I a ustanoveními zvláštních podmínek mají přednost ustanovení zvláštních podmínek. V případě rozporu mezi ustanoveními příloh I, III a ustanoveními přílohy II mají přednost ustanovení přílohy II.

Vyhotoveno ve třech stejnopisech v anglickém jazyce, z nichž dva stejnopisy jsou určeny Komisi a jeden stejnopis patří příjemci.


V Praze dne 26. 2. 2002

Za příjemce:
Hana Heidlerová v.r.
Národní koordinátor ISPA

V Bruselu dne 16. 7. 2001

Za Komisi:
Guy Crauser v.r.
vrchní ředitel

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA I

PŘEKLAD

Popis operace

Trvalé zlepšování kvality projektů stojí jasně v popředí strategie ISPA a s prováděním projektů vzrůstá potřeba lepšího monitoringu. Od jara 2001 organizují kandidátské země monitorovací výbory, což vyžaduje zdroje pro krytí souvisejících výdajů. Protože se jedná o první monitorovací výbory pro opatření ISPA, bude také třeba vypracovat pokyny.

Podle čl. 11 odst. 2 nařízení Komise 1266/99, které upravuje koordinaci pomoci v rámci předvstupní strategie, splňují výdaje na monitoring podmínky pro pomoc z rozpočtu Společenství. Řídící výbor již vydal souhlasné stanovisko k ustanovením, která upravují oprávněnost výdajů na projekty financované s pomocí ISPA.

Monitorovací výbor pověřený monitoringem projektů podle této dohody bude mít nutné zdroje k podpoře své činnosti dle popisu v příloze III v souladu se schváleným dokumentem o technické pomoci pro rok 2001 ohledně akcí prováděných z iniciativy nebo jménem Komise.

Přesunout nahoru