Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 56/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda ze dne 26. 10. 2001 - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - obchvat Bělotín v olomouckém regionu v České republice

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 26.10.2001
Platnost od 13.12.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2001 v Bruselu a dne 13. prosince 2001 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum ze dne 26. 10. 2001 - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - obchvat Bělotín v olomouckém regionu v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 13. prosince 2001.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č. 2000 CZ 16 P PT 001

FINANČNÍ MEMORANDUM

ze dne 26.10. 2001

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)

pro níže uvedené opatření

Rychlostní komunikace R48 - obchvat Bělotín v olomouckém regionu v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená generálním ředitelem pro regionální politiku, p. Guyem Crauserem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, která jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření: 2000 CZ 16 P PT 001

Název: Rychlostní komunikace R48 obchvat Bělotín

Doba trvání: Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum

Datum ukončení: 31. prosinec 2006

Místo: Rychlostní komunikace se nachází v transevropském intermodálním dopravním koridoru VI; spojuje Polsko, Českou republiku a Slovensko. Financovaný úsek leží v olomouckém regionu.

Skupina: Projekt je jedním ze šesti úseků na trase, který vyžaduje úpravu na čtyřproudou komunikaci.

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 28 528 535 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 60 % celkových veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci z ISPA je stanovena ve výši 17 117 121 EUR.

4. Částka 13 693 697 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2001 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat služeb popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2006.

4. Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

5. Záloha je stanovena ve výši 3.423 424 EUR a bude převedena takto:

- částka 1 711 712 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- zbytek bude vyplacen po podpisu první smlouvy na hlavní práce, uvedené v plánu veřejných zakázek, který bude sjednán mezi příjemcem a Komisí.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají dopravy a transevropských sítí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci, uvedený v příloze I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení a/nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo pokud dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny povahy vlastnictví kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se získat souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné orgány uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Podmínka týkající se druhé splátky zálohy

Druhá splátka zálohy je podmíněna potvrzením příslušných orgánů v oblasti životního prostředí o tom, že projekt nebude mít žádný přeshraniční dopad na sousední země.

Druhá splátka zálohy je podmíněna potvrzením příslušných orgánů v oblasti životního prostředí o tom, že podmínky stanovené v rozhodnutích odboru životního prostředí v Přerově z června 1999 a ministerstva životního prostředí z listopadu 1999 o výjimkách z ochranných podmínek zvlášť chráněných druhů zvířat podle zákona č. 114/1992 Sb. byly začleněny do hodnocení EIA.

4. Podmínka týkající se doplatku

Doplatek je podmíněn tím, že příjemce předloží zprávu o vlivu na bezpečnost silničního provozu.

5. Podmínka týkající se externího dozoru

Bude uzavřena smlouva se subjektem technického dozoru ve smyslu modelu FIDIC (Červená kniha, 4. vydání), který bude financován jako oprávněný výdaj pro spolufinancování v rámci tohoto finančního memoranda. Práce tohoto subjektu technického dozoru bude koordinována s technickou pomocí financovanou ze strany EIB pro programy rychlostních komunikací.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III. 1, část VIII.

Článek 10

Závazné znění tohoto finančního memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu

Příloha III.4 Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření čerpajících pomoc ISPA

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 13. 12.2001

Za příjemce:
T. Potměšil v.r.
náměstek ministra financí Národní koordinátor ISPA

V Bruselu dne 26. 10. 2001

Za Společenství:
M. Barnier v.r.
komisař

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA 1

PŘEKLAD

Popis opatření

č.: 2000/CZ/16/P/PT/001

1. NÁZEV OPATŘENÍ

RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R48 - OBCHVAT BĚLOTÍN

2. ORGÁN PŘEDKLÁDAJÍCÍ ŽÁDOST (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Jméno: p. Čestmír Sajda, náměstek ministra pro místní rozvoj

2.2 Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1; E-mail: cestmir.sajda@mrd.cz

3. ORGÁN ZODPOVĚDNÝ ZA IMPLEMENTACI (definovaný v části II (2) přílohy III.2)

3.1. Název: Ministerstvo dopravy a spojů

3.2 Adresa: Nábř. Ludvíka Svobody 12, Praha; E-mail: sokolik@mdcr.cz

4. KONEČNÝ PŘÍJEMCE (pokud se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Ředitelství silnic a dálnic

4.2 Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha; E-mail: vladimir.vorel@cim.rsd.cz

5. MÍSTO

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2 Region: Olomouc

6. POPIS

Projekt je součástí rychlostní komunikace R 47/48, což je 86 km dlouhá silnice, která je pokračováním hlavní české trasy ze západu na východ z Prahy na hranice s Polskem. Jedná se o čtyřproudou rychlostní komunikaci, kromě šesti chybějících úseků, které jsou pouze dvouproudé. Jedním z těchto úseků je křížení obytné oblasti Bělotín.

Projekt je umístěn v olomouckém regionu a v evropském intermodálním dopravním koridoru VI, který spojuje Polsko, Českou republiku a Slovensko.

Současné spojení dvouproudých silnic, které prochází městem a tvoří křižovatku silnic R47 a R48, představuje místo častých dopravních nehod i důvod zpomalení těžké nákladní přepravy. Silnice při nájezdu na křižovatku ve tvaru T s místní silnicí také velmi prudce zahýbá. Pro zvýšení bezpečnosti dopravního provozu na této silnici, která podjíždí železniční trať, bylo stanoveno běžné omezení rychlosti na 50 km/hod a omezení rychlosti na 40 km/hod v zimě.

Relativní nehodovost v Bělotíně (vyjádřená počtem počet nehod osob jako funkce výkonů dopravy) téměř čtyřikrát převyšuje celostátní úroveň pro silnice první třídy.

Současný denní objem přepravy v ročním průměru činí více než 17.000 vozidel, z nichž 30 % představují nákladní vozidla. Mezinárodní doprava tvoří zhruba 15 až 20 % celkového objemu.

Projekt tvoří 2,1 km rychlostní komunikace, dvouproudé duální vozovky, která obchvatem odvede dopravu z centra Bělotína. Navrhovaná silnice povede částečně na vysokých náspech a částečně na 580 km dlouhém viaduktu přes zemědělskou půdu, jezero i dvoukolejnou železniční trať. Projekt rovněž zahrnuje nové odbočky, tři mosty a změny přilehlých spojovacích komunikací.

7. CÍLE

Hlavním cílem je odvést dopravu z centra Bělotína a snížit zpoždění působená zúžením stávající trasy. Obchvat proto zvýší přepravní rychlost a sníží dobu přepravy v této oblasti.

Projekt tak zlepší vzájemné propojení dopravních síti TEN a TINA, dopravní a bezpečnostní podmínky v evropském intermodálním dopravním koridoru VI a tím sníží dobu přepravy mezi severní a jižní Moravou i mezi sousedními polskými a rakouskými regiony.

Dalším významným cílem projektu je zlepšit bezpečnost chodců a místního dopravního provozu, ulevit vesnici Bělotín od dopravního zatížení a tím omezit dopravní zácpy. Konečně projekt také značně zlepší životní prostředí obyvatel Bělotína.

Fyzické ukazateleJednotkyHodnota
Výkopym338240
Násypym3387406
Kopaný materiál pro násypm3357750
Asfaltový povrch m2 68248
Železobeton m3 21095
Ocelové výztuže t 1979
Předpjatý beton m3 2262
Předpínací výztuže t 284
Stavební ocelové konstrukce t 2302
Štětovnice t 197

8. HARMONOGRAM PRACÍ

Kategorie pracíZahájeníDokončení
Realizační studie1996
Analýza nákladů / výnosů09/1999
Hodnocení vlivu na životní prostředí03/1993
Projektové studie08/2000
Dokumenty pro výběrové řízení08/200006/2001
Nákup pozemků10/199808/2000
Výstavba03/200206/2005

9. PROVOZ A ÚDRŽBA

Silnici bude provozovat a udržovat místní podnik údržby. Náklady na údržbu budou financovány přímo ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic.

V rámci půjčky EIB popsané v bodě 11 níže bude Česká republika investovat do nákupu nového zařízení pro údržbu silnic (univerzální podvozky a podvozky pro posypové stroje), které bude představovat nepřímou pomoc projektu.

10. NÁKLADY A POMOC (V EURO)

Celkové nákladyNeoprávněné výdajeCelkové
oprávněné
náklady
Grant ISPAProcento grantu
(% z oprávněných nákladů)
29 993 0641 464 52928 528 53517 117 12160

11. ÚČAST MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Projekt je jedním ze 13 investičních programů rychlostních komunikací, které EIB určila pro celkovou půjčku České republice. Žádná část půjčky nebude účtována na vrub tohoto projektu a půjčka bude spolufinancovat ostatní programy souběžně se spolufinancováním tohoto projektu z ISPA. Dohody o dozoru nad projektem budou koordinovány s dohodami o dozoru sEIB.

Financování zařízení na údržbu ze strany EIB viz odstavec 9 výše.

12. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO OPATŘENÍ

Viz článek 8 finančního memoranda.

PŘÍLOHA 1.a

Prozatímní plán veřejných zakázek

Nabídkové řízení č.Popis nabízených prací a služebDruh
smlouvy
(práce,
dodávky,
služby)
Prozatímní
měsíc zahájení
nabídkového
řízení
(měsíc/rok)
Míra úhrad
faktur pro
specifickou
smlouvu
ITechnický dozor FEDICslužbylistopad 200160%
IIVýstavba obchvatu Bělotínpráceprosinec 200160%

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na internetu.

Přesunout nahoru