Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 55/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 19.06.2001
Platnost od 19.06.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 2001 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 19. června 2001.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda;*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „ Společenství“, na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ01.01 až CZ01.10 včetně

Název: Národní program Phare 2001 pro Českou republiku

Doba trvání: do 31/10/2003

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 65,4 milionů EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 31.10. 2003, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31.10. 2004. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s přiměřeným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: +4202-2431 2835
Fax: +4202-24312850

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost / publicita (příloha D)


V Praze dne 19. 6. 2001

Za příjemce:
Tomáš Potměšil v.r.
náměstek ministra financí
České republiky

V Praze dne 19. 6. 2001

Za Společenství:
Ramiro Cibrian v.r.
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. CÍLE, POPIS A PODMÍNĚNOST

Se zřetelem k ustanovením článku 4 nařízení o přístupovém partnerství (ES 622/98) bude obecná dohoda o programu Phare 2001 záviset na závazku vlády dle popisu v dokumentaci jednotlivých projektů.

Obecné cíle programu spočívají v pomoci České republice při plnění kodaňských a madridských kritérií pro členství, konkrétně:

- stabilita institucí zaručujících demokracii, zákonnost, lidská práva a respektování a ochranu menšin;

- existence fungující tržní ekonomiky i schopnost čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v rámci Unie;

- schopnost převzít povinnosti spojené s členstvím, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie;

- podmínky pro integraci země prostřednictvím úpravy jejích správních struktur, tak aby byly právní předpisy Evropského společenství transponované do jejích právních předpisů účinně prováděny pomocí příslušných správních a soudních struktur.

Kromě toho si program klade za cíl zajistit, aby mohly být strukturální fondy při přistoupení implementovány v souladu s politikou a postupy EU, s maximálním dopadem na hospodářskou a sociální soudržnost.

Cíl 1 Účast v programech ES a Evropské agentuře pro životní prostředí

CZ01.01.01 Účast v programech ES a v Evropské agentuře pro životní prostředí: Tento projekt určuje spolufinancování Phare pro účast České republiky v programech Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež, Fiscalis, Kultura 2000 a SAVÉ v roce 2002. Stanoví rovněž spolufinancování účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí. Spolufinancování i účast budou probíhat podle příslušných rozhodnutí Rady přidružení.

Cíl 2 Politická kritéria

CZ01.02.01 Posílení sektoru občanské společnosti v České republice: Tento projekt postihuje krátkodobé i střednědobé priority přístupového partnerství (AP). Cílem projektu je posílit rozvoj občanské společnosti a udržitelného neziskového sektoru v České republice a podporovat rozvoj demokracie na místní, regionální a národní úrovni, se specifickou podporou poskytovanou znevýhodněným skupinám a boji proti diskriminaci. Projekt bude implementován třemi systémy grantů podporujících: oblast občanské společnosti (zhruba 38% celkové alokace), rozvoj demokracie (zhruba 20%) a znevýhodněné skupiny resp. lidská práva (zhruba 35%).

Na krytí provozních nákladů spojených s grantovými systémy lze použít nejvýše 7% celkové alokace na projekt. Výsledkem projektu by měla být zvýšená životaschopnost organizací občanské společnosti (OOS) díky jejich lepší profesionalitě, včetně strategických plánů budoucího úspěšného shromažďování finančních prostředků, rozvoje styku s veřejností (PR) a školení odborníků OOS. Výsledkem projektu by měly být lepší schopnosti OOS implementovat strukturální fondy na všech úrovních, lepší integrace znevýhodněných skupin - zejména romské komunity -v širším smyslu, se specifickým zaměřením na účast v rozhodovacích procesech na regionální a místní úrovni a v iniciativách na podporu zaměstnanosti. Projekt je podmíněn včasným předložením implementačních dohod o grantu (viz také článek 6) a schválením dohod ze strany Komise a poskytnutím partnerského financování.

Cíl 3 Doprava

CZ01.03.01 Příprava podmínek pro aplikaci směrnice EU při transformaci Českých drah: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit uplatnění směrnic ES platných pro sektor železniční dopravy (91/440/ES, 95/18/ES, 95/19/ES), včetně budoucího legislativního balíčku ES pro revitalizaci železnic v Evropské unii. Projekt bude rovněž zaměřen na využití zkušeností členského státu s dosavadní restrukturalizací železnic. Výsledky podpory ve formě twinningu a technické pomoci v rámci tohoto projektu by měly zahrnovat návrhy na vytvoření rovných podmínek přístupu k železniční infrastruktuře formou návrhu nového systému jízdného, zlepšení vztahu provozovatele železnic a správce infrastruktury, návrhy na udržitelné zmírnění stávajícího zadlužení českého sektoru železniční dopravy a implementaci komplexního programu rozvoje lidských zdrojů, včetně osobního řízení i školení zaměstnanců. Výsledky by měly také zahrnovat návrhy na zlepšení příslušných organizačních a řídících struktur, včetně úprav současné informační technologie, a návrhy komplexní strategie PR vůči zaměstnancům i veřejnosti. Projekt je podmíněn vyjasněním metody provádění transformace v sektoru železniční dopravy v České republice, kterou má stanovit budoucí zákon o transformaci Českých drah, schválením příslušných změn prováděcích předpisů zákona o železniční dopravě, odpovídající přípravou Českých drah na implementaci projektu a návrhem využití výsledků příslušných studií MCTP a USTDA v rámci Phare.

Cíl 4 Vnitřní trh

CZ01.04.01 Legislativní a institucionální rámec pro správu daní a cel: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit plný soulad s institucionálními i legislativními požadavky příslušných daňových a celních právních předpisů Společenství, včetně přechodného režimu DPH. Tento projekt, který navazuje na související twinningový projekt financovaný v rámci programu roku 2000 (CZ9903.01.02) by měl vyústit v návrhy legislativy, kterou bude nutno zavést pro splnění legislativy Společenství týkající se nepřímých daní, včetně přechodného režimu DPH, návrhy na zajištění nezbytných organizačních struktur pro odpovídající výběr DPH a spotřebních daní, včetně pokynů pro interní zaměstnance a příslušného školení zaměstnanců. Projekt rovněž zajistí návrhy opatření, která je třeba přijmout k tomu, aby české celní úřady mohly spolupracovat v rámci systému TARIC. Projekt je podmíněn plnou slučitelností budoucí navrhované legislativy s příslušnou legislativou Společenství.

CZ01.04.02 Nová koncepce regulace účetnictví a aplikace mezinárodních účetních standardů: Tento projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Cílem projektuje zavést novou koncepci legislativní úpravy účetnictví, v souladu s příslušnou legislativou Společenství obecně a specificky se zavedenými mezinárodními účetními standardy (IAS). Výsledkem projektu by měly být návrhy nového právního statutu profese účetních v České republice, návrhy nových norem pro statut, úlohu a obsah českého národního účetního systému, návrhy na zavedení standardů I AS a návrhy na řešení přetrvávajícího problému odděleného účetnictví a zdanění, v rámci příprav návrhu nového zákona o účetnictví a souvisejících předpisů. Projekt bude realizován formou komplexního školení a technické pomoci ze strany odborníků v daném oboru.

CZ01.04.03 Posilování dohledu nad trhem s farmaceutickými a zdravotnickými produkty: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit plný soulad s legislativou Společenství ohledně regulace kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv v České republice. Výsledkem projektu by mělo být zřízení příslušných funkčních regulatorních systémů pro povolování na trhu, dozoru nad trhem a kontrolu farmaceutických výrobků. Rovněž by mělo dojít k posílení systému řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a implementaci přiměřeného systému kontroly kvality. Podpora v tomto twinningovém projektu bude zahrnovat poradenství v oblasti regulace, procesů a řízení a školení, které provedou odborníci ze členských států.

CZ01.04.04 Prosazování práv na ochranu duševního vlastnictví: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit plný soulad s legislativou Společenství ohledně ochrany a výkonu práv duševního vlastnictví v České republice, včetně státních hranic. Projekt předpokládá školení a rozvoj příslušných systémů IT. Školení bude zahrnovat návrhy vhodné metodologie, programy a materiály a školení všech přímo zúčastněných subjektů, včetně seminářů. Dodávané vybavení (hardware i software) bude integrováno do informačního střediska při Úřadu průmyslového vlastnictví, a umožní sběr, zpracování a výměnu příslušných dat a tím usnadní výkon práv duševního vlastnictví. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním dodávek, zajištěním pracovníků pro Úřad průmyslového vlastnictví a středisko a plnou spoluprací zúčastněných subjektů v rámci příslušného řídícího výboru.

CZ01.04.05 Prosazování acquis v oblasti hospodářské soutěže: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit plný soulad s legislativou Společenství v oblasti výkonu práva hospodářské soutěže ES. Výsledkem projektu by měla být úplná slučitelnost českého zákona o hospodářské soutěži (antimonopolního zákona) a zákona o státní pomoci a příslušných rozhodovacích procesů, a také vhodně vyškolení zaměstnanci Úřadu pro hospodářskou soutěž. Činnosti v antimonopolní složce budou zahrnovat analýzu aktuálního zákona o hospodářské soutěži, poradenství při realizaci a výkonu, poradenství a podporu zaměstnancům v oboru vyšetřování kartelů a návrh a realizace školicích programů. U státní pomoci zahrnují financované činnosti poradenství ohledně provádění zákona o státní pomoci, návrhy směrnic souvisejících se sekundární legislativou a strategických směrnic rozvoje politiky státní podpory, poradenství ohledně výkonu finančních řízení a kontrol a spolupráce v oblasti státní pomoci. Tato druhá část bude také obsahovat školení. Antimonopolní složka a složka státní pomoci by měly využívat svých předvstupních poradců a krátkodobých expertiz. Protože projekt by měl navazovat na twinningovou pomoc v rámci CZ9808, je financování z Phare podmíněno úspěšnými výsledky tohoto projektu.

CZO 1.04.06 Zvýšení efektivnosti činností operátora pro dohled nad trhem s elektřinou: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu zajistit plný soulad s legislativou Společenství na vnitřním trhu elektrické energie a zejména se směrnicí 96/92/ES. Výsledkem projektu by mělo být určení nového operátora okamžitého trhu elektrické energie, který bude plně způsobilý plnit své povinnosti v souladu s legislativou Společenství. Podpora Phare by měla operátorovi umožnit uspořádání a vyjasnění obchodu elektrickou energií a organizaci příslušného okamžitého trhu, přípravu příslušné sekundární legislativy, která má být navržena Regulačnímu úřadu, vypracování komplexních a integrovaných pracovních manuálů a zajištění přiměřeného rozvoje pracovních sil u operátora trhu. Podpora bude poskytována formou komplexního balíku twinningu a školení a je podmíněna efektivním zřízením operátora trhu do konce roku 2001.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Zlepšení české makroekonomické situace a podnikatelského prostředí: Měřitelné ukazatele pokroku zahrnují snížení rozpočtového deficitu, přijetí a implementaci střednědobé fiskální strategie, schválení návrhu komplexní penzijní reformy, návrh úplného seznamu nesplacených státních záruk včetně střednědobých prognóz ztrát mimorozpočtových organizací, značné zvýšení podílu rozsudků o prohlášení konkursu ze strany soudů v porovnání s počtem projednávaných případů, dokončení privatizace Komerční banky, značný pokles nedobytných půjček a zvýšené poskytování úvěrů soukromému sektoru, přijetí a implementaci finančních předpisů, přijetí nového zákona o cenných papírech zvyšujícího pravomoci Komise pro cenné papíry a rozhodnutí o zlepšení koordinace činností agentur zapojených do implementace strategie rozvoje malých a středních podniků a implementaci právních předpisů o soudních exekutorech.

Cíl 5 Zemědělství

CZ01.05.01 Dokončení posilování veterinárního dohledu: Tento investiční projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je dokončení institucionálních struktur nutných k provádění dozoru nad veterinární činností pro ochranu spotřebitelů před nebezpečím z nemocí přenášených ze zvířat a škodlivými potravinami, v souladu s příslušnými předpisy Společenství. Tento projekt je přímo propojen s budováním institucí, podporovaným v rámci stávajících projektů Phare z let 1998 a 2000 a zahrnuje nákup technického vybavení, které umožní modernizaci veterinárního školícího střediska, laboratorního vybavení umožňujícího diagnostiku kompatibilní s předpisy Společenství pro ochranu zdraví spotřebitelů a choroby zvířat, a IT vybavení pro dokončení informačního systému Státní veterinární inspekce. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním.

CZ01.05.02 Budování struktur CAP/EAGGF; Integrovaný rozvoj venkova (EC1257/99): Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Projekt má připravit a implementovat všechna opatření nutná pro splnění předpisů Společenství pro integrovaný rozvoj venkova v rámci implementace společné zemědělské politiky CAP (Nařízení Rady č. 1257/99, Nařízení Komise č. 1750/99, Nařízení Rady č. 1260/99). Výsledkem projektu by měl být příslušný sektorový operační program a program rozvoje venkova a jiné související programové dokumenty revidované a přizpůsobené pomoci následující po podpoře SAPARD CAP, včetně mapy uvádějící vhodné geografické oblasti a mezinárodní spolupráce nutné k účasti v iniciativě LEADER. Projekt zahrnuje přípravu příslušných pokynů pro všechny subjekty přímo zúčastněné na implementaci Záručního fondu CAP. Projekt by měl pokrýt i rozsáhlou transformaci agentury SAPARD spolu s intervenční agenturou do nové instituce schopné spravovat platby v rámci Záručního fondu CAP. Dále by projekt měl stanovit efektivní metody monitorování a oceňování pro všechny příslušné programové dokumenty, včetně vypracování seznamu specifických ukazatelů priorit a měření pro programy. Projekt by měl využívat pomoci dvou twinningových specialistů, z nichž jeden se bude dle potřeby zabývat programováním a legislativními úpravami a druhý předvstupní poradce se bude soustředit na nutnou institucionální správní restrukturalizaci. Projekt je podmíněn plnou funkčností agentury SAPARD, spoluprací mezi ministerstvy zemědělství a regionálního rozvoje potvrzenou společným výborem, a existencí nutné legislativy. Kromě příslušné legislativy by měly existovat i příslušné regionální struktury.

CZ01.05.03 - Budování struktur CAP; IACS: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Projekt obsahuje investiční složku a jeho cílem je zajistit plný soulad struktur nutných pro zřízení systému operativních přímých dotací (Integrovaný správní a kontrolní systém, IACS) podle CAP (ES 3887/92, ES 1257/99). Projekt je přímo spojen s prací v rámci CZ00.05.01. (příprava na přijetí a implementaci CAP; IACS) a měl by vést k implementaci funkční kontroly IACS a monitorovacího systému, s nezbytnými systémy administrativní podpory pro provádění pomoci, v souladu s s příslušnými předpisy Společenství. To zahrnuje řádně školené pracovníky v příslušných institucích - na centrální i místní úrovni - a připravený a vyzkoušený komplexní systém kategorizace využití půdního fondu. To by mělo zahrnovat návrh nového zákona o přímých dotacích. Projekt rovněž zahrnuje příděly na posílení kapacity příslušné fotogrammmetrické kapacity Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a sítě pro zemědělská účetní data (FADN) pomocí nákupu příslušného vybavení. Poslední složka přímo souvisí s projektem Phare CZ98.09.02.01 (harmonizace a rozvoje FADN v České republice). Projekt vyžaduje dlouhodobou pomoc odborníka z členského státu a dodatečné krátkodobé expertizy a dodávku zařízení a je podmíněn spolufinancováním investiční složky a dostatečným pokrokem na české straně a pokrokem v rámci projektu roku 2000.

CZ01.05.04 Posilování kapacity rostlinolékařského sektoru: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Projekt zahrnuje investiční složku a jeho cílem je zajistit plný soulad s právními předpisy Společenství platnými pro rostlinám škodlivé organismy a výrobky na ochranu rostlin (ES/2000/29, 91/414/EHS, 97/57/EHS). Projekt je přímo spojen s podporou poskytovanou v rámci projektu Phare CZ00.05.03 (Posílení centrální regulatorní kapacity pro ochranu rostlin) a souvisí s CZ99.03.02.01 (Posílení institucionální a správní kapacity státního rostlinolékařského sektoru - SRS) a měl by poskytnout komplexní analýzu dosud dosaženého pokroku a školení odborníků SRS a NIPH odpovědných za hodnocení výrobků na ochranu rostlin, které bude dlouhodobě koordinovat odborník z členského státu. Kromě toho by projekt měl zajistit, aby příslušná specializovaná oddělení a laboratoře v Brně byly schopny plnit své úkoly ohledně registrace / povolování výrobků na ochranu rostlin v souladu s předpisy Společenství.Projekt by měl rovněž umožnit dvěma specializovaným diagnostickým laboratořím v Praze a Olomouci a hlavním místům vstupu do České republiky - letiště Ruzyně a slovenská hranice -implementaci nutných rostlinolékařských diagnostických metod pro škodlivé organismy v souladu s příslušnými předpisy Společenství. Posledních dvou výsledků by mělo být dosaženo formou dodávek specializovaného zařízení. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investiční části projektu.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Zřízení základní institucionální struktury nutné pro přípravu implementace CAP: Měřitelné ukazatele pokroku zahrnují dokončení restrukturalizace ministerstva zemědělství v souladu s výsledkem twinningového projektu Phare CZ98/IB/AG/01, akreditaci agentury SAPARD a NF a zahájení uspokojivé implementace plánu SAPARD, zřízení agentury pro klasifikaci, dokončení základního systému určování a registrace dobytka v rámci IACS, dokončení organizačních, technických a finančních požadavků na zřízení Státního zemědělského intervenčního fondu podle legislativy SAIF platné od srpna 2000, včetně náboru pracovních sil a zřízení nových funkcí pro regionální odbory ministerstva zemědělství.

Cíl 6 Životní prostředí

CZ01.06.01 Zařízení pro monitoring znečišťování životního prostředí: Tento investiční projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektuje zajistit soulad s rámcovou Směrnicí Rady č. 96/62/ES o hodnocení a řízení kvality ovzduší a dceřinou Směrnicí č. 99/3O/ES o rámci akcí Společenství na poli řízení kvality ovzduší a jinou legislativou ES pro kvalitu ovzduší. Zařízení dodávané v rámci tohoto projektu zajistí, aby byla síť pravidelného monitorování kvality ovzduší v České republice komplexní a plně slučitelná s těmito směrnicemi ohledně hlavních měřených složek a užívaných měřících a modelovacích technik. Projekt je přímo spojen s investiční složkou projektu CZ00.05.03 (Instituce pro vydávání povolení a monitoring v oblasti kvality ovzduší) a navazuje na CZ98.02.01 (Implementační / investiční strategie pro směrnice ES o ochraně ovzduší). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním příslušného vybavení a vstupem nového zákona o ochraně ovzduší v platnost do konce roku 2001.

CZ01.06.02 Implementace rámcové směrnice na ochranu vod: Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Projekt zahrnuje investiční složku a jeho cílem je zajistit plný soulad se směrnicí č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro provádění vodní politiky Společenství (rámcové směrnice o vodě) a ostatní legislativou ES o ochraně vod. Tento projekt by měl mít řadu významných výstupů; měl by zajistit analýzu a hodnocení plánu implementace rámcové směrnice o vodě v České republice, včetně zvážení požadovaných institucionálních úprav; přípravu návrhů příslušné sekundární legislativy; vypracování návrhu manuálů popisujících metody a postupy plánování při správě povodí a postupů pro povolování a výkonných postupů a rozvoj monitorovacích systémů pro životní prostředí. Twinningová část projektu by měla pokrýt analytickou složku plánování při správě povodí, regulatorní ustanovení směrnice, požadavky na monitoring a hodnocení životního prostředí a praktickou implementaci směrnice. V krátkodobém horizontu bude poskytováno poradenství i přímo související omezené investice (vybavení pro analýzu a monitoring). Projekt je podmíněn uspokojivými výsledky souvisejícího projektu CZ99.03.04 (Implementační strategie pro směrnice ES o vodě), přípravou návrhu implementačního plánu a příslušnými institucionálními úpravami a spolufinancováním investiční složky.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Jednoznačné přidělení odpovědností v sektoru životního prostředí: Měřitelné ukazatele zahrnují rozhodnutí o kompetencích pro jasně identifikované části environmentálního práva Společenství, s přihlédnutím k vlivu celkové správní reformy na implementaci a monitoring environmentální legislativy. Tato rozhodnutí by měla provázet kontrola úkolů na každé správní úrovni u všech příslušných ministerstev, zejména ministerstev odpovědných za zdravotnictví a zemědělství. Rozhodnutí by měla být podložena příslušnou komplexní strategií vzdělávání pro celou oblast environmentálního práva Společenství a specifickou investiční strategií pro konkrétní směrnice.

Cíl 7 Soudnictví a vnitro

CZ01.07.01 Reforma soudnictví a řízení soudů: Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je zlepšit efektivitu českého soudnictví a výkonnost české justice. Projekt je součástí trvalých snah o zlepšení českého soudnictví, financovaných z Phare, které byly předmětem cílené pomoci po řadu let, zejména v letech 1998 a 2000. Navrhovaný balíček twinningu a školení by měl vyústit v podrobné návrhy dalších reforem soudnictví na základě komplexní analýzy dosud dosaženého pokroku, návrhy na revizi interní struktury a provozních pravidel soudů - platných pro všechny soudy - zejména se zaměřením na vedení případů a vypracování alternativních modelů pro soudní samosprávu v kontextu reformy soudnictví. Pro úspěch tohoto projektu je nezbytná efektivní spolupráce zúčastněných partnerů, zejména ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího soudu. Ačkoli hlavním cílovým příjemcem je Nejvyšší soud, který je nezávislou soudní institucí bez přímého vlivu na formulování legislativních návrhů, Komise očekává, že výsledky tohoto projektu budou viditelné v dalších snahách o reformu soudnictví v České republice.

CZ01.07.02 Informační systém v soudnictví: Tento investiční projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektuje zlepšit fungování a výkon soudů a úřadů státních zástupců. Projekt předpokládá nákup vybavení pro komplexní zlepšení funkce Nejvyššího soudu, Vrchního soudu, krajských a okresních soudů, Úřadu nejvyššího státního zástupce, úřadů vrchních státních zástupců a úřadů krajských a okresních státních zástupců pomocí zřízení plně kompatibilní datové sítě v sektoru. Projekt je součástí strategie pro informační technologie v soudnictví pro období 2001-2005, spojené s podporou budování institucí podle programů z let 1998, 1999 a 2000 a je podmíněn českým spolufinancováním.

CZ01.07.03 Zlepšení profesionální úrovně vězeňské služby: Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Projekt má zajistit, aby byla dodržena doporučení Rady Evropy (č. R(87)3) ohledně správy věznic. Výsledkem projektu by mělo být udržitelné zlepšení odbornosti české vězeňské služby a zlepšené řídící schopnosti. Projekt zahrnuje komplexní školení a informovanost o správě věznic podle evropských norem pro lidská práva stanovených v různých mezinárodních a evropských aktech a úmluvách, řízení vězeňské služby, řízení administrativních jednotek a rozvoj udržitelného programu odborného vzdělávání. Projekt je podmíněn trvalou snahou českých úřadů o transformaci českého trestního systému a udržením vlivu reformy soudnictví na reformu trestního systému. Souběžně s tímto projektem Komise očekává, že české úřady budou provádět udržitelnou politiku zlepšování infrastruktury českého vězeňství.

CZO 1.07.04 Rozvoj hraniční kontroly, migračních a azylových politik: Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit dodržování právních předpisů Společenství při výkonu hraniční kontroly a migrační a azylové politiky EU. Projekt zahrnuje dvě složky, posílení hraniční kontroly a prevenci ilegální imigrace a rozvoj azylové politiky. První složka by měla vést ke zlepšení hraniční kontroly díky lepšímu školení pracovníků cizinecké a pohraniční policie, zvýšené efektivitě jejich rozhodování, řízení a ověřování dokladů a lepší výměně informací s příslušnými sousedními státy. Azylová složka by v rámci národního akčního plánu měla vést k ustavení azylových a odvolacích řízení slučitelných s právem Společenství pomocí školení zaměstnanců a zástupců právnické komunity a vybudování systému podle země původu. Projekt je podmíněn uspokojivými výsledky předchozích a souvisejících projektů Phare, zejména v rámci programů roku 1998 a 1999.

CZ01.07.05 Zavedení modelu efektivního řízení (EFQM) u české policie: Tento twinningový projekt obsahuje investiční složku a postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je zavést v české policii, včetně složek vyšetřování, systém Evropské nadace pro řízem kvality (EFQM), a tím zlepšit efektivnost a poskytování služeb. Výsledkem projektu by mělo být komplexní zavedení systému EFQM, včetně pokynů pro nejvyšší a střední úrovně řízení policie, jednotná aplikace systému kvality, certifikace instruktorů EFQM, školení hodnotitelů kvality a odbory pro sledování kvality až na úroveň policejních ředitelství, rozvoj akčních plánů zvyšování kvality, provedení cvičení v sebehodnocení, zavedení Ceny české policie za kvalitu a členství v EFQM. Projekt má navazovat na pomoc poskytovanou v rámci souvisejícího twinningového projektu Phare CZ98/IB/JH/02 a bude prováděn formou twinningu a školení. Je podmíněn tím, že ministerstvo vnitra rozhodne o realizaci plánu zavedení EFQM vypracovaného v rámci zmíněného projektu.

CZ01.07.06 Zlepšení boje proti korupci a ekonomickému zločinu: Tento twinningový projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Projekt má napomoci českým výkonným právním institucím zvýšit efektivitu a účinnost jejich boje proti korupci, podvodům a vážné trestné hospodářské činnosti. Projekt je součástí trvalého úsilí financovaného v rámci Phare, jehož cílem je zlepšit boj s různými druhy „administrativních“ trestných činů a jemuž byla poskytována soustředěná pomoc po řadu let, zejména v roce 1998, 1999 a 2000. S přihlédnutím k činnosti v rámci vládního programu boje proti korupci by měl projekt zajistit rozvoj a implementaci komplexní strategie pro potírání korupce a hospodářských trestných činů pomocí lepší spolupráce, lepší výměny informací a školení přímo zúčastněných subjektů, zejména služby pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti (SPOK) a úřadu vyšetřování, ale rovněž ministerstva spravedlnosti, vnitra, financí, Komise pro cenné papíry, ČNB, Bankovní asociace a Bezpečnostní informační služby. Školení se bude zaměřovat zejména na přenos know-how ohledně nejnovějších vyšetřovacích a analytických technologií a technik pro finanční analytickou jednotku, vyšetřovatele státního zastupitelství, analytiky a jiné odborníky v tomto oboru. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním dodávek a uspokojivými výsledky souvisejících projektů financovaných v programech let 1998 a 1999 a pokrokem v implementaci příslušného projektu roku 2000.

CZ01.07.07 Zlepšení boje proti násilí a organizovanému zločinu: Tento projekt twinning light obsahuje investiční část a postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je zlepšit efektivitu výkonu práva v boji proti násilné a organizované trestné činnosti. Výsledkem projektu by mělo být zlepšení technických a osobních schopností české policie, zejména Kriminalistického ústavu v Praze (KÚP) a národní ústředny boje proti padělání. Twinningová část projektu by měla zajistit pokračování systému zajištění kvality v KÚP, který byl rozvíjen v rámci twinningového projektu CZ99/IB/JH/03 a zlepšení úrovně znalostí technicko - analytické jednotky ústředny proti padělání. Dodávky by měly zajistit sekvenční zařízení pro zpracování DNA v rámci vybudování specializované laboratoře pro DNA v KUP, profesionální zkoušky a analýzu reziduí střelných ran, bezpečný přenos dat u laboratoří soudního lékařství a nedestruktivní zkoušky důkazů. Projekt by měl také zajistit přiměřené vybavení speciální technicko-analytické jednotky národní ústředny proti padělání. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním dodávek a uspokojivou implementací uvedeného projektu Phare.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Přijetí a zahájení implementace reformy soudnictví: Tato problematika se týká všech aspektů balíčku reforem, které přijala vláda v únoru 2000 a které mají řešit správu a strukturu soudů, nezávislost soudců a školení a úplnou rekodifikaci trestního a obchodního zákoníku. Pokrok bude měřen podle zlepšení funkce soudů na všech úrovních, tj. podle zvýšené rychlosti a počtu řešených případů, zvýšené efektivity pracovních metod (soudci získají technickou a osobní podporu a budou ztrácet méně času administrativní prací), snížení počtu stížností na soudce (pro pomalost či korupci), zvýšení rozsahu i dostupnosti školení pro soudce (jazykové znalosti, zkušenost s právem Společenství, zkušenosti s hospodářskými trestnými činy a korupcí). Při hodnocení pokroku ve výkonu všech výkonných institucí (policie, vyšetřovatelé, zvláštní jednotky jako SPOK a finanční analytická jednotka, státní zástupci, soudy), bude sledováno snížení doby mezi podáním žaloby a konečným rozhodnutím, snížení (ne-li vyloučení) případů vyžadujících výkon předchozích soudních rozhodnutí a zlepšený poměr počtu pracovníků policie, státních zástupců a soudů k počtu úspěšných řízení za rok.

Cíl 8 Zaměstnanost a sociální věci

CZ01.08.01 Rovné příležitosti pro muže a ženy: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektuje zajistit úplné dodržování práva Společenství v oblasti rovnoprávného postavení mužů a žen v oblasti uplatnění, výkonu a monitoringu příslušnými institucionálními strukturami a systémy. Projekt by měl na udržitelném základě zajistit důkladné hodnocení situace týkající se rovnoprávných příležitostí v České republice a vypracování návrhů na zřízení vhodného institucionálního rámce na základě analýzy nejlepších postupů, včetně odvolacího orgánu, a zajistit v příslušných zúčastněných institucích vyškolení dostatečného počtu pracovníků v oblasti uplatnění politiky rovnosti pohlaví. Twinningový balíček zahrnuje dlouhodobé experty z příslušné instituce členského státu a krátkodobé expertizy. Novelizovaný zákoník práce účinný od 1. ledna 2001 stanoví legislativní rámec pro implementaci politiky rovnosti pohlaví v pracovněprávních vztazích.

CZ01.08.02 Testování připravenosti na aplikaci legislativy v oblasti sociálního zabezpečení ES: Tento twinningový projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit plné dodržování legislativy sociálního zabezpečení platné ve Společenství, stanovené Nařízeními Rady č. 1408/71/EHS a 574/72/EHS. Projekt doplňuje podporu poskytovanou v rámci programu Consensus III a měl by České správě sociálního zabezpečení pomoci plnit její úkoly v souladu s praxí obvyklou v členských státech. Aktivity, které mají být prováděny v rámci tohoto projektu, by měly vést ke střednědobým prognózám pro Agenturu sociálního pojištění, po externím zhodnocení, komplexních doporučeních ohledně organizace práce příslušných institucí v České republice, stanovení norem zdravotní a sociální péče v souladu s modelem EFQM (Evropské nadace pro řízení kvality) uplatňovaným ve veřejném zdravotním pojištění, a zajistit plně vyškolené pracovníky pro implementaci legislativy sociálního zabezpečení, zejména u migrantů. Projekt je podmíněn vstupem příslušné novelizace zákona o státní sociální podpoře do ledna 2002.

Cíl 9 Administrativní kapacita

CZ01.09.01 Řízení a kontrola fondů EU a zdrojů ze státního rozpočtu / příprava na EDIS: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit efektivní řízení, monitoring a kontrolu fondů EU, vlastních zdrojů a veřejných fondů na ústřední a regionální úrovni, a připravit rozšířenou decentralizaci (EDIS) v souladu s právem Společenství (1266/99). Výsledkem projektu by mělo být uspokojivé sebehodnocení na základě dobře definovaného systému správy fondů s úplným jednacím řádem, jasnými institucionálními a osobními odpovědnostmi, oddělením pravomocí a prevencí rizika konfliktu zájmů při státních zakázkách a platbách a pracovníků příslušně vyškolených v oblasti kontrolních postupů a zkušeností, s jazykovými znalostmi a školením pro implementaci programů Společenství. V oblasti EDIS by měly výsledky projektu rovněž zahrnovat existenci spolehlivého národního finančního kontrolního systému a efektivní interní kontrolu včetně nezávislé auditorské funkce a efektivní systém účetnictví a finančního výkaznictví, který bude splňovat mezinárodní účetní standardy. Příjemci tohoto projektu budou Národní schvalující úředník (NAO, Národní koordinátor (NAC), implementační agentury Phare a ostatní zprostředkovatelské subjekty zapojené do řízení fondů EU. Projekt by měl navazovat na pomoc v rámci projektu Phare CZ99.03.01.01 a měl by přihlédnout k výsledkům CZ99.05.01.02 u vlastních zdrojů a CZ00.04.05 u státních zakázek.

CZ01.09.02 Školení auditorů Nejvyššího kontrolního úřadu: Tento twinningový projekt postihuje dvě krátkodobé priority AP. Projekt zahrnuje investiční složku a jeho cílem je posílit externí kontrolní funkce Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby byly srovnatelné se schopnostmi nejvyšších kontrolních úřadů členských států. Projekt by měl zajistit, aby pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) byli plně kvalifikováni k provádění atestací a auditů podle auditorských norem a evropských implementačních pokynů INTOSAI. Projekt bude zahrnovat kurzy pro kontrolory NKÚ, praktické semináře, pilotní studie, dodávky speciálního auditorského softwaru a příslušné školení. Projekt je podmíněn schválením rozvojového plánu NKÚ, plánu kontroly pro rok 2002 a přijetím nových interních směrnic, které by měly být plně v souladu s uvedenými normami.

CZ01.09.03 Ustanovení rámce pro efektivní fungování samosprávy na regionální a místní úrovni: Tento twinningový projekt zahrnuje investiční část a postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Projekt bude implementován na bázi pilotního projektu ve třech vybraných regionech NUTS III a cílem je vybudování prostředí pro efektivní územní samosprávu na regionální a místní úrovni, včetně mechanismů pro výkon práva Společenství. Projekt by měl zajistit komplexní analýzu stávající legislativy a kapacity existujících regionálních a místních úřadů, vypracovat doporučení a návrhy pro realizaci místních a regionálních struktur a mechanismů nutných k přiměřenému výkonu práva Společenství. Projekt by měl také vést k návrhům novel zákonů o obcích, regionech a podpoře regionálního rozvoje, doporučením dobrých postupů pro regionální správu, včetně rozvoje lidských zdrojů, a ke komunikační strategii, která by české občany seznámila s decentralizovanou státní správou. Investiční složka by měla zajistit informační technologie pro efektivní komunikaci nově zřízených regionálních úřadů s jejich občany. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investiční části.

CZO 1.09.04 Rezerva „twinning light“: Byla vytvořena menší rezerva pro mobilizaci podpory ve formě „twinning light“ pro případ nutného řešení priorit, které by se objevily v průběhu přístupových jednání nebo přípravy přistoupení během trvání tohoto programu. Tuto podporu budování institucí mohou využívat sektory spravedlnosti a vnitra, vnitřního trhu, zemědělství a jiné projekty spojené s legislativou Společenství v sektorech, které mají význam pro hlavní cíle tohoto programu. Podrobný program této podpory a příprava projektové dokumentace pro každou samostatnou aktivitu podléhají schválení ze strany vedoucího týmu pro Českou republiku v Bruselu a vedoucího Delegace EK v Praze.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Schválení a zahájení implementace reformy státní služby: Měřitelné ukazatele postupu zahrnují přijetí zákona o státní službě, který určí základ nezávislé a stabilní státní správy, i zahájení jeho implementace, rozhodnutí zřídit úřad pro státní službu a ústřední školící středisko, rozhodnutí vybudovat centrální systém jednotného školení státních úředníků a zřízení jasných systematických mechanismů, které by zajistily implementaci cílů ve všech vládních sektorech. Z hlediska decentralizace bude projekt hodnocen podle definice odpovědností národní, regionální a místní úrovně vlády, rozhodnutí dát stabilní a udržitelný základ financování a zajištění pracovních sil pro proces decentralizace, rozhodnutí o statutu státních zaměstnanců pracujících pro regionální a městská zastupitelstva a návrh homogenních výběrových kritérií pro nábor a odměňování pracovníků regionálních zastupitelstev.

Cíl 10 Hospodářská a sociální soudržnost

CZ01.10.01 Strategie rozvoje průmyslových zón: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Tento projekt budování institucí má vyvinout strategii výstavby průmyslových zón v České republice, s regionálním hodnocením severomoravského regionu na bázi demonstračního projektu a kombinací výstavby na „greenfield“ (na zelené louce) a na „brownfield“ (ve staré průmyslové zástavbě). Projekt by měl zahrnovat průzkum ploch a staveb, které jsou k dispozici nebo se v severomoravském regionu připravují, ocenění budoucí poptávky po pozemcích a budovách a zhodnocení propadu trhu, který by musela řešit vládní intervence. Toto bude prezentováno v podobě komplexní strategické zprávy, která by měla navrhnout plán pro cílový region a nabídnout metodologii pro uplatnění stejného postupu v celé České republice. Projekt by měl brát v úvahu předpisy EU pro hospodářskou soutěž a stanovit návrhy pro českou vládu na rozšíření regionální strategie budování průmyslové zóny na národní úroveň.

CZ01.10.02 Strategie regenerace průmyslových zón: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP a úzce souvisí svýše uvedeným projektem CZ01.10.01. Cílem projektu je vypracování strategického pří stupu ^ k zahájení regenerace „brownfield“ - ploch se starou průmyslovou zástavbou v České republice a jejich zatraktivnění pro státní a soukromé investice. Na základě přípravných prací provedených v dosud největším projektu brownfied v zemi (Vítkovice), napomůže podpora Phare zahájení strategického procesu výběru, dokumentace, marketingu, regenerace a nového využití půdy v oblastech se starou průmyslovou zástavbou, které jsou nyní opuštěné a mají nízkou hospodářskou hodnotu. Do konce tohoto projektu by mělo být pět vzorových ploch na severní Moravě plně připraveno k úspěšné aplikaci rozvojového financování. Strategie regenerace brownfield, která bude výsledkem tohoto projektu, by měla sloužit jako model ke stejné činnosti v celé České republice.

Projekt CZ01.10.01 i projekt CZ01.10.02 jsou podmíněny poskytnutím dostatečného vkladu ze strany Czechlnvest, zejména pracovníků, a jasným závazkem dotyčných regionů k daným cílům a jejich implementaci.

CZ01.10.03 Dokončení struktur a opatření ke zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Projekt usiluje o to, aby Česká republika disponovala dostatečným počtem úředníků na regionální a centrální úrovni a regionálních realizátorů projektů s dostatečnými dovednostmi a zkušenostmi pro zvýšení kapacity regionů generovat a implementovat rozvojové projekty. Projekt bude zaměřen na dva hlavní problémy: bude se zabývat vznikající a naléhavou potřebou řešit existující kapacitní problémy absorpce a rozvoje pomocí konkrétní podpory rozvojovým subjektům a potenciálním promotérům projektů a bude řešit trvalou potřebu rozvoje dovedností a kvalifikace osob pracujících v příslušných řídících, monitorovacích a platebních orgánech na centrální i regionální úrovni. První úkol bude řešen ve dvou fázích, první fáze je zaměřena na akční plán pro každý region NUTS II, který se bude soustřeďovat na dohodnuté vybrané oblasti intervence, se seznamem příslušných partnerů, kteří budou zařazeni do komplexní databáze. Druhá fáze této činnosti bude věnována skutečné implementaci akčního plánu, jehož výsledkem bude zhruba 10 konkrétních návrhů projektů pro každý region, které by měly splňovat požadavky strukturálních fondů a měly by být v souladu s příslušnými prioritami Národního rozvojového plánu a příslušného regionálního plánu a měly by být navrženy pro spolufinancování Phare v programu r. 2003. U druhého úkolu by měl projekt zajistit rozvoj a uplatnění metodologie vzdělávání dospělých pro strukturální a kohezní fondy, rozvoj a aplikaci uznávaného systému akreditace a zřízení hlavního sdružení školitelů pro strukturální a kohezní fondy. Projekt je podmíněn zřízením regionálních rad, regionálních rozvojových výborů a jejich pomocných orgánů podle zákona o podpoře regionálního rozvoje, a možností českého spolufinancování na počátku implementace projektu.

CZ01.10.04 Malé infrastrukturální projekty v NUTS II severozápadní Čechy, Ostrava a střední Morava: Tento investiční (grantový) projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je připravit implementaci strukturálních a kohezních fondů pomocí testování grantového programu na podporu hospodářské a sociální soudržnosti v regionech NUTS II - severovýchodní Čechy, Ostrava a střední Morava. Zvolené regiony a řešené priority tohoto projektu vycházejí z Národního rozvojového plánu, který české úřady předložily Komisi v lednu 2000, a příslušného regionálního operativního programu, který je přílohou tohoto dokumentu. Tento grantový program má zlepšit přístup do oblasti obecně a rozvíjet obchodní oblasti a průmyslové zóny a tím přitahovat nové průmyslové činnosti a diversifikovat regionální ekonomiku a stimulovat zaměstnanost. Minimální objem smluv financovaných v rámci tohoto grantu činí 0,6 milionu EUR (příspěvek Phare). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a z české strany vypracováním podrobných provozních směrnic pro program, které budou před implementací a do šesti měsíců po podepsání finančního memoranda předloženy Komisi.

Všechny investiční projekty, které podle předpisů stanovených ve směrnici č. 85/337/EHS ve znění směrnice č. 97/11 vyžadují hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), by měly být podrobeny procesu EIA. Pokud nebyla směrnice dosud zcela transponována, měl by být postup podobný postupu uvedenému ve zmíněné směrnici.

Všechny investiční projekty, by měly být prováděny v souladu s příslušnou environmentální legislativou Společenství. Dokumentace projektů budou obsahovat specifické doložky o dodržení příslušné legislativy EU na poli životního prostředí podle druhu prováděné činnosti každého investičního projektu.

5. ROZPOČET

Č.CÍL / ProjektBudování
institucí
InvesticePhare
celkem
CZ01.01ÚČAST V PROGRAMECH ES A EVROPSK AGENTUŘE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ7,220,007,22
CZ01.01.01Účast v programech Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež, Kultura 2000, SAVÉ a Evropská agentura pro životní prostředí
CZ01.02POLITICKÁ KRITÉRIA3,000,003,00
CZ01.02.01Posílení sektoru občanské společnosti v České republice
CZ01.03DOPRAVA2,000,002,00
CZ01.03.01Příprava podmínek pro aplikaci smérice EU při transformaci Českých drah
CZ01.04VNITŘNÍ TRH5,800,706,50
CZ01.04.01Legislativní a institucionální rámec pro správu daní a cel
CZ01.04.02Nová koncepce regulace účetnictví a aplikace mezinárodních účetních standardů (IAS)
CZO1.04.03Posilování dohledu nad trhem s farmaceutickými a zdravotnickými produkty
CZ01.04.04Posilování práv na ochranu duševního vlastnictví
CZ01.04.05Posilování acquis v oblasti hospodářské soutěže
CZ01.04.06Zvýšení efektivnosti činností operátora pro dohled nad trhem s elektřinou
CZ01.05ZEMĚDĚLSTVÍ2,555,738,28
CZ01.05.01Posilování veterinárního dohledu - - BIP Ruzyně, integrovaný rozvoj venkova
CZ01.05.02Budování struktur CAP/EAGGF; Integrovaný rozvoj venkova
CZ01.05.03Budování struktur CAP; IACS
CZ01.05.04Posilování kapacity rostlinolékařského sektoru
CZ01.06ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ0,754,355,10
CZ01.06.01Zařízení na monitorování znečisťování životního prostředí
CZ01.06.02Implementace rámcové směrnice na ochranu vod
CZ01.07SOUDNICTVÍ A VNITRO4,408,8513,25
CZ01.07.01Reforma soudnictví a řízení soudů
CZ01.07.02Informační systém v soudnictví
CZ01.07.03 Zlepšení profesionální úrovně vězeňské služby
CZ01.07.04 Rozvoj hraniční kontroly a migračních a azylových politik
CZ01.07.05 Zavedení modelu rfektního řízení (EFQM) u české policie
CZ01.07.06 Zlepšení boje proti korupci a ekonomickému zločinu
CZ01.07.07 Zlepšení boje proti násilí a organizovanému zločinu
CZ01.08 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI 1,75 0,00 1,75
CZ01.08.01 Rovné příležitosti pro muže a ženy
CZ01.08.02 Testování připravenosti na aplikaci legislativy v oblasti sociálního zabezpečení ES
CZ01.09 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA 4,70 0,05 4,75
CZ01.09.01 Řízení a kontrola fondů EU a zdrojů ze státního rozpočtu / Příprava na EDIS
CZ01.09.02 Školení auditorů Nejvyššího kontrolního úřadu
CZ01.09.03 Dokončení struktur a opatření ke zvýšení kapacity na národní a regionální úrovni
CZ01.09.04 Rezerva na „twinning light“ 4,55 9,00 13,55
CZ01.10 HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST
CZ01.10.01 Strategie rozvoje průmyslových zón
CZ01.10.02 Strategie regenerace průmyslových zón
CZ01.10.03 Dokončení struktur a opatření pro zvýšení kapacity na národní a regionální úrovni
CZ01.10.04 Malé infrastrukturální projekty v NUTS II severozápadní Čechy, Ostrava a střední Morava
CELKEM 36,72 28,68 65,40

6. UJEDNÁNÍ O IMPLEMENTACI

Tento program bude řízen v souladu s postupy Decentralizovaného Implementačního Systému Phare (DIS)1. Národní koordinátor pomoci (NAC) bude mít celkovou odpovědnost za tvorbu, monitorování a implementaci programů Phare. NAC a NAO* budou společně odpovídat za koordinaci mezi Phare (včetně Phare CBC), ISPA a SAPARD.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí v čele s Národním schvalujícím úředníkem (NAO) bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. NAO ponese celkovou odpovědnost za dodržení předpisů, pravidel a postupů Phare při státních zakázkách, vykazování a finančním řízení, i pravidel pro státní pomoc Společenství, a za fungování řádného výkaznictví a systému informací o projektu. NAO bude plně odpovídat za fondy Phare v programu do ukončení programu.

Vhodnou finanční kontrolu provádí národní finanční kontrolní úřad. NAO vede systém finančního výkaznictví pro všechny fondy Phare.

Komise bude převádět fondy na NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Českou republikou dne 12. října 1998. Fondy budou převáděny po žádosti ze strany NAO.

Je nutné rozlišovat mezi platbami ohledně účasti v programech a agenturách Společenství a platbami ohledně jiných dílčích programů. Národní fond však otevře jediný bankovní účet.

Programy EU a agentury : Národnímu fondu bude převedena jediná záloha pro krytí celé částky podílu Phare na finanční příspěvky na účast v programech EU a agenturách. Tato záloha bude vyplacena po podpisu finančního memoranda a na žádost Národního fondu.

Tato záloha je nezávislá na zálohách pro zbytek programu. Je však třeba vzít na vědomí, že příspěvek Phare pro každý program bude převeden až po vstupu rozhodnutí o podmínkách účasti v tomto programu v platnost. Pokud dojde k tomu, že se vstup v platnost u některých rozhodnutí Rady přidružení opozdí, lze platbu Národnímu fondu rozdělit do jedné nebo více tranší tak, aby bylo možné ihned převést 100% finančních prostředků nutných pro platné programy.

Národní fond bude odpovědný za vrácení finančních prostředků Komisi po žádosti o fondy ze strany generálního ředitelství Komise pověřeného daným programem a ve stanoveném termínu.

Ostatní dílčí programy: Platba do výše 20% fondů, která má podléhat místnímu řízení2, bude převedena na NF po podpisu finančního memoranda a finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA) / Centrální finanční a kontraktační jednotkou (CFCU). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování programových schvalovacích úředníků a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA/CFCU a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny čtyři místně řízené příděly3 do výše 20% fondů nebo vyplacen celý zůstatek rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena jakmile IA a CFCU vyplatí 10% rozpočtu4. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 30% celkového rozpočtu5. Hranicí pro třetí splátku je 50% a pro čtvrtou splátku vyplacení 70%6. Pokud vedení Komise nevydá výslovný souhlas, nelze podávat žádosti o platby v případě, že celková výše fondů uložených u NF a IA přesáhne 10% celkového rozpočtu platného pro daný závazek. Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující 20% v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené memorandum o porozumění.

Implementační agentury odpovědné za projekty:

Č.Název projektuImplementační agenturaMinisterstva nebo
instituce s technickou úlohou
Typ projektu
(viz také str. 15)
CZ01.01.01Účast České republiky v programech ES a EEApříslušná oborová ministerstvaNA
CZ01.02.01Posílení sektoru občanské společnosti v České republiceNROS-1
CZ01.03.01Uplatnění směrnic ES v české železniční dopravěCFCU*Ministersko dopravy a spojů / České dráhy2 (TW)
CZ01.04.01Legislativní a institucionální rámec daňové / celní správyCFCUMinisterstvo financí2 (TW)
CZ01.04.02Nová koncepce úpravy účetnictví a uplatňování mezinárodních účetních standardůCFCUMinisterstvo financí2
CZ01.04.03Posílení dozoru nad trhem farmaceutických výrobků a léčivCFCUStátní úřad pro kontrolu léčiv2(TW)
CZ01.04.04Výkon práv duševního vlastnictvíCFCUÚřad průmyslového vlastnictví2+3
CZ01.04.05Výkon legislativy Společenství pro hospodářskou soutěžCFCUÚřad pro ochranu hospodářské soutěže2 (TW)
CZ01.04.06Efektivní fungování operátora trhu elektrické energieCFCUMinisterstvo průmyslu a obchodu2 (TW)
CZ01.05.01Zlepšení veterinární inspekceCFCUMinisterstvo zemědělství / Státní veterinární správa4
CZ01.05.02Budování struktur CAP/EAGGF; Integrovaný rozvoj venkova (EC1257/99)CFCUMinisterstvo zemědělství2 (TW)
CZ01.05.03Budování struktur CAP; IACSCFCUMinisterstvo zemědělství2+3 (TW)
CZ01.05.04Posilování kapacity rostlinolékařského sektoruCFCUMinisterstvo zemědělství / Státní rostlinolékařská správa / Ministerstvo zdravotnictví / Státní zdravotní ústav / Národní referenční centrum pro pesticidy2+3 (TW)
CZ01.06.01Zařízení pro monitoring znečišťujících látek v ovzdušíCFCUMinisterstvo životního prostředí / Český hydrometeorologický ústav4
CZ01.06.02Implementace rámcové směrnice o voděCFCUMinisterstvo životního prostředí / Ministerstvo zemědělství2+3 (TW)
CZ01.07.01Reforma soudnictví a soudní správyCFCUMinisterstvo spravedlnosti / Nejvyšší soud2 (TW)
CZ01.07.02Soudní informační síťCFCUMinisterstvo spravedlnosti4
CZ01.07.03 Zlepšení odborné úrovně české vězeňské služby CFCU Ministerstvo spravedlnosti / Vězeňská služba 2 (TW)
CZ01.07.04 Rozvoj hraniční kontroly, migrační a azylové politiky CFCU Ministerstvo vnitra / Policejní presidium 2 (TW)
CZ01.07.05 Zavedení modelu EFQM v České republice CFCU Ministerstvo vnitra / Policejní presidium 2+3 (TW)
CZ01.07.06 Zlepšení boje proti korupci a hospodářské trestné činnosti CFCU Česká policie / Ministerstvo vnitra/ Ministerstvo spravedlnosti /Ministertvo financí/ výkonné finanční a právní instituce 2+3 (TW)
CZ01.07.07 Zlepšení boje proti násilné a organizované trestné činnosti CFCU Ministerstvo vnitra / Policejní presidium 2+3 (TW)
CZ01.08.01 Rovnoprávné postavení mužů a žen CFCU Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 (TW)
CZ01.08.02 Zkouška připravenosti na aplikaci legislativy ES pro sociální zabezpečení CFCU Ministerstvo práce a sociálních věcí / Ministerstvo zdravotnictví / Česká správa sociálního zabezpečení/ Všeobecná zdravotní pojišťovna 2 (TW)
CZ01.09.01 Správa a kontrola fondů EU a státních rozpočtových zdrojů / příprava na EDIS CFCU Ministerstvo financí 2 (TW)
CZ01.09.02 Školení auditorů Nejvyššího kontrolního úřadu CFCU Nejvyšší kontrolní úřad 2 (TW)
CZ01.09.03 Vytvoření prostředí pro efektivní územní samosprávu na regionální a místní úrovni CFCU 2 (TW)
CZ01.09.04 Rezerva na „twinning light“ CFCU 2 (TL)
CZ01.10.01 Strategie rozvoje průmyslových zón CFCU Ministerstvo průmyslu obchodu 2
CZ01.10.02 Strategie regenerace brownfield CFCU Ministerstvo průmyslu obchodu 2
CZ01.10.03 Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni CFCU 2
CZ01.10.04 Drobná podnikatelská infrastruktura v NUTS II, region severozápadní Čechy, Ostrava a střední MoravaCentrum pro regionální rozvoj 1

Pozn: 1 = projekty s grantovými programy; 2 = projekty budování institucí; 3 = projekty s omezeným objemem dodávek nebo prací přímo souvisejících s budováním institucí a odůvodněných omezenou povahou potřeby investičního krytí; 4 = čistě investiční projekty

* CFCU - Centrální finanční a kontraktační jednotka (při Ministerstvu financí)

Národní fond převede finanční prostředky na IA, včetně Centrální finanční a kontraktační jednotky (CFCU) v souladu s finančními dohodami (FA), podepsanými v případě potřeby mezi NF a IA/CFCU. Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem CFCU/IA, nedojde k žádnému převodu prostředků z NF na CFCU/IA. CFCU/IA musí vést programový schvalovací úředník (PAO), kterého jmenuje Národní schvalující úředník po konzultaci s Národním koordinátorem pomoci. Programový schvalující úředník bude odpovídat za všechny operace prováděné CFCU nebo příslušnou IA.

Ve většině projektů hrají významnou technickou úlohu ostatní ministerstva nebo instituce. Organizace, která má hlavní technickou úlohu, je uvedena v předcházející tabulce. Tyto organizace budou odpovědné za projektování, výběr a monitorování projektů, zatímco implementační agentura bude při všech těchto úkolech napomáhat a bude klást zvláštní důraz na zásady dobrého projektování a implementace a pravidla pro veřejné zakázky a platby Phare.

NF otevře a bude spravovat zvláštní bankovní účet denominovaný vEUR, ve zvláštním účetním systému v centrální bance. Všechny bankovní účty budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu Národního schvalujícího úředníka rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejné postupy budou platit pro všechny fondy převáděné na IA nebo CFCU.

Národní schvalující úředník a programový schvalující úředník zajistí, aby byly všechny smlouvy vypracovány v souladu s postupy stanovenými v Manuálu postupů Phare. U grantových programů, jejichž postupy a formáty současná Praktická příručka neobsahuje, budou přesná implementační opatření specifikována v dokumentaci příslušných projektů v souladu s těmito principy:

- postupy a formáty, které mají být použity při implementaci programů a udělování grantů budou odvozeny od ustanovení Manuálu postupů Phare. Náležitá péče bude zejména věnována procesu výběru projektů, který musí probíhat na technické úrovni ve výběrových komisích složených z odborníků jmenovaných úřady, které programy spolufinancují, příslušnými orgány státní správy a zájmových skupin účastnících se programů.

- Příslušný programový schvalující úředník pro daný program, v jehož rámci je grant financován, si musí ponechat svou smluvní a finanční odpovědnost pokud jde o implementaci grantových systémů. Zejména musí formálně schvalovat výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, i proces a výsledky výběru. Programový schvalující úředník také musí podepisovat smlouvy o grantu s příjemci a zajišťovat vhodný monitoring a finanční kontrolu v rámci své pravomoci a zmocnění. S touto výhradou lze řízení grantových systémů decentralizovat a přesunout od PAO na příslušné orgány na oborové nebo regionální úrovni.

- Souhlas Komise ex ante (Delegace v Praze) bude vyžadován pro výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, proces výběru (včetně složení výborů) a výsledky výběru (seznam projektů k financování). Smlouvy o grantech podepsané programovým schvalujícím úředníkem budou podléhat následné kontrole Delegací Evropské komise.

- Implementace vybraných projektů formou pro vědem prací, dodávek a služeb podle subdodavatelských smluv konečných příjemců jednotlivých grantů podléhá předpisům pro veřejné zakázky podle Manuálu postupů Phare.Decentralizovaný systém zřízený pro malé projekty CBC má být uplatněn u všech takových smluv, které nedosahují částky 300 000 EUR (nebo jiného zvýšeného limitu, který stanoví ústředí Komise pro fondy malých projektů v rámci programů CBC). Nabídky a smlouvy nad tuto hranici budou předkládány Komisi k souhlasu ex ante. Finanční závazky podle Phare budou účinné kdatu podpisu grantových smluv příslušným programovým schvalujícím úředníkem. Implementace projektu a všechny platby v rámci Phare musí být provedeny před ukončením platnosti aktuálního finančního memoranda.

Částky vyhrazené pro twinningové projekty budou krýt oprávněné náklady (dle pokynů DIS) implementace plánu prací, který dohodne členský stát a žadatelská země. Oprávněné náklady mohou zahrnovat náklady, které vybraný členský stát vynaloží během přípravy twinningového závazku v období od podpisu finančního memoranda do konečného oznámení finančního schválení závazku.

Konečný termín pro podepsání smluv a twinningových závazků je 31. říjen 2003. V zájmu zajištění co nejrychlejší implementace projektů však musí být veškerá nabídková dokumentace ve veřejné soutěži (nebo případně žádosti o služby nebo smluvní dokumentace) předložena Komisi do 6 měsíců od data podpisu finančního memoranda (FM), kromě projektu CZO 1.09.04 (Rezerva na twinning light). Nezávislí odborníci v možných a vhodných případech prošetří specifikace v rámci twinningu. Jakýkoli projekt, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy do stanoveného termínu, bude zrušen a finanční prostředky budou uvolněny k realokaci. První konsolidovaný návrh twinningových závazků musí být delegaci Komise předložen do 3 měsíců od oznámení Delegace členským státům o jejich zvolení za twinningové partnery. Pokud tento termín nebude dodržen, může dojít krecirkulaci příslušné dokumentace projektu. Pokud budou finanční prostředky realokovány na nový projekt, musí být nabídková dokumentace ve veřejné soutěži (nebo případně jiná dokumentace) předložena Komisi do 3 měsíců od rozhodnutí o realokaci nebo do 31. května 2003, podle toho, které datum nastane dříve. Doba právní platnosti všech projektů skončí do 31. října 2004. Všechny fondy nevyužité do data ukončení programu budou vráceny Komisi. Všechny platby musí být provedeny do 31. října 2004.

Všechny fondy nevyužité do data ukončení programu budou vráceny Komisi.

Veškerá nabídková (nebo případně jiná) dokumentace musí být doložena logframe matricí, která bude prokazovat relevanci, realizovatelnost a udržitelnost konečného projektu.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro platby programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace programového schvalujícího úředníka a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. Implementační agentura přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené finanční prostředky budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči subdodavatelům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě subdodavatelům. Finanční prostředky nevyplacené subdodavatelům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. Národní schvalující úředník bude Komisi podávat roční přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

7. MONITORING A HODNOCENÍ

Byl založen Společný monitorovací výbor (JMC). Jeho členy jsou Národní schvalující úředník, Národní koordinátor pomoci a Komise. JMC se schází nejméně jednou ročně, aby projednal všechny programy financované v rámci Phare a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare.

Společnému monitorovacímu výboru pomáhají sektorové monitorovací podvýbory (MSC) složené z Národního schvalujícího úředníka, programového schvalujícího úředníka každé implementační agentury (případně CFCU) a odbory Komise. Sektorový monitorovací podvýbor podrobně projednává pokrok v programu, včetně jeho částí a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které jsou vypracovány za pomoci externího poradce (v souladu s ustanoveními příručky DIS), který předkládá doporučení ohledně řízení a projektování a zajištění jejich provedení. Sektorový monitorovací podvýbor podává Společnému monitorovacímu výboru souhrnné podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci Phare.

8. OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM, AUDIT A HODNOCENÍ

Všechna finanční memoranda i výsledné smlouvy podléhají dozoru a finanční kontrole ze strany Komise (včetně Evropského úřadu pro potírání podvodů) a Účetního dvora. To zahrnuje opatření jako je předběžné ověření nabídkového řízení a uzavírání smluv, které provádí delegace v dané kandidátské zemi, a kontroly na místě.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů společnost může Komise provádět kontroly a inspekce na místě v souladu s postupy dle nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách na místě a inspekcích prováděných Komisí pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem.

Účetnictví a operace národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle všeobecných podmínek k finančnímu memorandu, které jsou přílohou rámcové dohody.

Odbory Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno hodnocení ex-post.

9. INFORMOVANOST / PUBLICITA

Příslušný programový schvalující úředník bude povinen zabezpečit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Informovanost / publicita“.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Poznámky pod čarou

1) S přihlédnutím k předpisům stanoveným v příloze nařízení Rady č. 1266/1999.

*) NAO - Národní schvalující úředník (1. náměstek ministra financí)

2) kromě částky předpokládané pro programy a agentury Společenství

3) kromě částky předpokládané pro programy a agentury Společenství

4) kromě částky předpokládané pro programy a agentury Společenství

5) kromě částky předpokládané pro programy a agentury Společenství

6) kromě částky předpokládané pro programy a agentury Společenství

Přesunout nahoru