Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 54/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Dodatečné investiční podpory pro Českou republiku v roce 2000

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 18.01.2001
Platnost od 18.01.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. prosince 2000 a dne 18. ledna 2001 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se Dodatečné investiční podpory pro Českou republiku v r. 2000.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 18. ledna 2001.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda;*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ0016

Název programu: Dodatečná investiční podpora pro Českou republiku v r. 2000

Doba trvání: do 30/11/2002

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 8,1 milionů EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 30.11.2002, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 30.11. 2003. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s vhodným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

p. Ramiro Cibrian
vedoucí Delegace v České republice
Delegace ES v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6

pro příjemce:

Jan Mládek,
1. náměstek ministra financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1 Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

Příloha A a B Rámcové dohody

Příloha C Zvláštní podmínky

Příloha D Informovanost / publicita


V Praze dne 18. 1.2001

Za příjemce:
Jan Mládek v.r.
1. náměstek ministra financí

V Praze dne 29. 12.2000

Za Společenství:
Stephen Collins v.r.
chargé ďaffaires
Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


PŘÍLOHA C - Zvláštní podmínky

PŘEKLAD

1. CÍLE A POPIS

1.1 Cíle

Obecným cílem tohoto návrhu financování je zlepšit podnikatelské prostředí v cílových regionech a posílit budoucí vnější hranici Unie.

Specifickým cílem tohoto návrhu financování je zajistit, aby byly níže uvedené projekty dokončeny během platebního období a aby byla zdokonalená infrastruktura provozuschopná.

1.2 Projekty splňující podmínky financování

Seznam projektů, které mají být spolufinancovány, je uveden v příloze. Výjimečně lze se souhlasem Komise projekty revidovat nebo nahrazovat. Tento seznam uvádí devět kandidátských zemí střední a východní Evropy.

Zhruba polovina finančních prostředků je alokována na posílení budoucí vnější hranice Unie a polovina na zlepšení infrastruktury související s podnikáním. Tato kategorie infrastruktury související s podnikáním se rovněž dělí na dvě části, zhruba polovina je určena na projekty v oblasti dopravy a životního prostředí (které nesplňují podmínky financování z ISPA) a zbývající část je určena na rozvoj průmyslových zón, zařízení pro rozvoj podnikání a podobné projekty.

1.3 Zásady investiční podpory

Jednotlivé projekty musí splňovat zásady stanovené pro investiční podporu v pokynech pro program Phare. Tohoto cíle je dosahováno takto:

Urychlení - všechny projekty, které mají být podporovány z doplňkových investičních prostředků se týkají opatření, za která odpovídá veřejný sektor a která jsou již připravena, ale nelze je realizovat z důvodu nedostatku veřejných finančních prostředků. Díky použití fondů Phare bude možné tyto projekty navrhnout a realizovat dříve než za běžných okolností.

Spolufinancování - u všech projektů bude spolufinancování ze státních veřejných prostředků dosahovat nejméně 25%.

Koordinace a doplňování - Komise předá Evropské investiční bance a mezinárodním finančním institucím informativní seznam projektů, které mají být schváleny.

Připravenost a rozsah projektu - projekty byly předmětem realizační studie. Ve většině případů budou veřejná nabídková řízení pro projekty připravena do konce roku 2000, aby byl splněn požadavek pokynů, podle něhož by smlouvy měly být uzavírány pokud možno do šesti měsíců po podpisu finančního memoranda. Projekty dodržují požadavek minimálního rozsahu (příspěvek Phare nejméně 2 mil. EUR).

Udržitelnost - je klíčovým aspektem realizačních studií u všech projektů. Budou akceptovány pouze ty pouze projekty, které budou po přistoupení splňovat normy a standardy EU a budou finančně udržitelné.

2. ROZPOČET

ZeměImplementační agenturaKódAlokace
BulharskoCFCUBG.00129.400.000
Česká republikaCentrum pro regionální rozvoj (CRR)CZ.00168.100.000
EstonskoCFCUJES.00112.500.000
MaďarskoMinisterstvo zemědělství a rozvoje venkovaHU.00145.000.000
LotyšskoCFCULE.00031.750.000
LitvaCFCULI.00134.300.000
PolskoMinisterstvo vnitraPL.001340.700.000
SlovenskoCFCUSR.00164.000.000
Slovinsko CFCU SL.0007 2.600.000
CELKEM78.350.000

(CFCU - Centrální finanční a kontraktační jednotka).

3. UJEDNÁNÍ O IMPLEMENATACI

Tento finanční návrh platí pro horizontální program. Projekty budou implementovány prostřednictvím národních programových struktur Phare. Tento návrh financování bude rozdělen podle zemí, výsledkem bude devět finančních memorand dle výše uvedené tabulky.

3.1 Implementace

Program bude řízen v souladu s postupy decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS). Národní koordinátor pomoci (NAC) bude mít celkovou odpovědnost za tvorbu, monitorování a implementaci programů Phare.

Národní fond (NF) na příslušném ministerstvu (dle tabulky níže), v čele s Národním schvalujícím úředníkem (NAO), bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. Vhodnou finanční kontrolu ohledně implementace programu provádí příslušný národní kontrolní úřad.

Národní fond (NF) pro každou zemi:

1. Bulharsko - ministerstvo financí

2. Česká republika - ministerstvo financí

3. Estonsko - ministerstvo financí

4. Maďarsko - Státní pokladna

5. Lotyšsko - ministerstvo financí

6. Litva - ministerstvo financí

7. Polsko - ministerstvo financí

8. Slovensko - ministerstvo financí

9. Slovinsko - ministerstvo financí

Komise bude převádět fondy na NF v souladu s memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a příslušnou zemí. Fondy budou převáděny po žádosti ze strany NAO. Platba do výše 20% fondů, která má podléhat místnímu řízení, bude převedena na NF po podpisu finančního memoranda a finančních dohod (FA) mezi NF a implementační agenturou. Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování programových schvalujících úředníků (PAO) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a implementační agenturou a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny čtyři místně řízené příděly do výše 20% fondů nebo vyplacen celý zůstatek rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena, jakmile implementační agentura vyplatí 10% rozpočtu. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 30% celkového platného rozpočtu. Hranicí pro třetí splátku je 50% a pro čtvrtou splátku vyplacení 70%. Pokud vedení Komise nevydá výslovný souhlas, nelze podávat žádosti o platby v případě, že celková výše fondů uložených u NF a implementační agentury přesáhne 10% celkového rozpočtu platného pro daný závazek. Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující 20% v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené memorandum o porozumění.

Národní fond převede finanční prostředky na určenou implementační agenturu v každé zemi v souladu s finančními dohodami (FA), podepsanými mezi NF a implementační agenturou (IA). Každá jednotlivá finanční dohoda (FA) bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem implementační agentury, nedojde k žádnému převodu prostředků zNF na implementační agenturu. Implementační agenturu musí vést Programový schvalující úředník (PAO), kterého jmenuje Národní schvalující úředník (NAO) po konzultaci s Národním koordinátorem pomoci (NAC). Programový schvalující úředník (PAO) bude odpovídat za všechny operace prováděné příslušnou implementační agenturou.

NF otevře a bude spravovat zvláštní bankovní účet denominovaný vEUR, ve zvláštním účetním systému v centrální bance. Všechny bankovní účty budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu Národního schvalujícího úředníka rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejné postupy budou platit pro všechny fondy převáděné na implementační agenturu.

NAO a PAO zajistí soulad veřejných nabídkových řízení a uzavírání smluv s postupy stanovenými v manuálu DIS.

Všechny smlouvy musí být uzavřeny do 30.11.2002. Všechny platby musí být provedeny do 30.11.2003.

Všechny finanční prostředky nevyužité do data ukončení programu budou vráceny Komisi.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro platby programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace programového schvalujícího úředníka a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. Implementační agentura přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené fondy budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči subdodavatelům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě subdodavatelům. Finanční prostředky nevyplacené subdodavatelům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. Národní schvalující úředník bude Komisi podávat roční přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

4. MONITORING A HODNOCENÍ

Bude založen Společný monitorovací výbor (JMC) Jeho členy budou Národní schvalující úředník, Národní koordinátor pomoci a Komise. JMC se bude scházet nejméně jednou ročně, aby projednal všechny programy financované v rámci Phare a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare. Společnému monitorovacímu podvýboru pomáhají Sektorové monitorovací podvýbory (SMSC), které tvoří Národní schvalující úředník, Programový schvalující úředník pro programy přeshraniční spolupráce a odbory Komise. SMSC bude podrobně projednávat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externího poradce (v souladu s ustanoveními příručky DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. Sektorový podvýbor pro monitorování bude podávat zprávy Společnému výboru pro monitorování, kterému bude předávat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci Phare.

5. AUDIT A HODNOCENÍ

Účetnictví a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle všeobecných podmínek k finančnímu memorandu, které jsou přílohou Rámcové dohody.

Odbory Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno hodnocení ex-post.

6. INFORMOVANOST / PUBLICITA

Příslušný programový schvalující úředník bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s Delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Informovanost / publicita“.

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla příslušná implementační agentura ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Přesunout nahoru