Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 53/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se účasti České republiky v programech Společenství: Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a kultura 2000 v roce 2001

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 18.01.2001
Platnost od 18.01.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. prosince 2000 a dne 18. ledna 2001 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se účasti České republiky v programech Společenství: Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a Kultura 2000 v roce 2001.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 18. ledna 2001.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda;*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní podmínky a přílohy I - VIII a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B, příloh I - VIII Přílohy C a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.


Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ0017

Název: Účast České republiky v programech Společenství: Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a Kultura 2000 v roce 2001

Doba trvání: do 31/12/2001

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 6.869.447 EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 31.12. 2001, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31.12. 2002. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s vhodným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

pro Společenství:

p. Ramiro CIBRIAN UZAL
vedoucí Delegace EK v České republice
Delegace EK v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6

pro příjemce:

p. Jan Mládek,
1. náměstek ministra financí a Národní koordinátor
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

Příloha A a B Rámcové dohody

Příloha C Zvláštní podmínky a přílohy I - VIII

Příloha D Informovanost / publicita


V Praze dne 18. 1.2001

Za příjemce:
Jan Mládek v.r.
1. náměstek ministra financí

V Praze dne 29. 12.2000

Za Společenství:
Stephen Collins v.r.
chargé ďaffaires
Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1. SHRNUTÍ

Deset kandidátských zemí střední a východní Evropy (SVE) se v letech 1999 a 2000 se vzrůstající intenzitou účastnilo různých programů Společenství, které se jim nedávno otevřely na základě příslušných rozhodnutí Rady přidružení, definujících podmínky takové účasti.

Aby se mohly těchto programů zúčastnit, musí země SVE každý rok zaplatit finanční příspěvek, stanovený v Rozhodnutích Rady přidružení. O tento příspěvek je navýšen rozpočet na program. Většina zemí SVE vyjádřila své přání použít část svých národních alokací Phare jako doplňku svých národních rozpočtů na financování příspěvků jako vstupního poplatku do většiny těchto programů.

Toto je třetí finanční návrh předkládaný Řídícímu výboru Phare k účasti zemí SVE v programech Společenství v letošním roce. Dva předchozí návrhy (schválené 30. března resp. 18. července 2000) se zabývaly účastí těchto zemí ve 12 programech v roce 2000. Tento návrh zahrnuje programy, u kterých k účasti dojde v příštím roce.

V zájmu překonání obtíží, které se v minulosti týkaly časového rozložení programového cyklu Phare, se Komise dohodla s 10 zeměmi SVE na možnosti přesunu využití částky alokované pro účast v programech roku 2001. Tato částka bude nadále čerpána z národní alokace, která byla stanovena v programu roku 2000.

Tento finanční návrh proto zahrnuje účast v programech roku 2001 (z rozpočtu Phare 2000, např. počáteční financování). V roce 2001 bude pro účast v programech 2002 a dalších existovat jediný finanční návrh.

2. ÚVODNÍ INFORMACE

Evropská rada v Helsinkách (prosinec 1999) potvrdila proces rozšiřování, zahájený na jejím zasedání v prosinci 1997 v Lucemburku. Byla znovu potvrzena rozšířená předvstupní strategie definovaná v roce 1997, zahrnující jako významnou složku této strategie účast 13 kandidátských zemí v programech Společenství.

U deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy (SVE) je účast v programech Společenství zakotvena v jejich příslušných Evropských dohodách. Podle těchto specifických ustanovení

- se tyto země mohou účastnit programů Společenství v širokém spektru nevýlučně ve vyjmenovaných oblastech;

- každá Rada přidružení bude moci rozhodnout o podmínkách účasti;

- Země SVE ponesou náklady své účasti. Společenství však může rozhodnout o poskytnutí doplňkové finanční podpory z národních alokací Phare.

V této souvislosti lucemburská Evropská rada uvedla, že kandidátské země by měly trvale zvyšovat své vlastní finanční příspěvky. Souhlasila nicméně s tím, že v případě nutnosti bude Phare nadále spolufinancovat finanční příspěvky těchto zemí do výše zhruba 10% alokace Phare, „ kromě účasti v Rámcovém programu výzkumu a vývoje “.

Deset zemí SVE se vzrůstající intenzitou vstupovalo do různých programů Společenství, které se jim nedávno otevřely na základě více než 100 Rozhodnutí Rady přidružení, definujících podmínky takové účasti.

Dosud schválil Řídící výbor Phare v roce 2000 celkovou částku 85.401.787 EUR na podporu účasti zemí SVE ve 12 programech Společenství (82.465.556 EUR dne 30. března, pro programy Leonardo da Vinci II, Socrates II, a 5. Rámcový program výzkumu; a 2.936.231 EUR dne 18. července, pro malé a střední podniky, rovné příležitosti pro muže a ženy, SA VE II, Media II, boj s rakovinou, drogovou závislost, podporu zdraví a prevenci AIDS). Dne 18. července byla schválena dodatečná částka 8.110.593 EUR pro alokaci zvláštních fondů na přípravu nadcházející účasti deseti ZSVE v 6 agenturách Společenství.

3. HODNOCENÍ POLITIKY

Rada potvrdila účast kandidátských zemí ze střední a východní Evropy v programech Společenství jako jeden z hlavních faktorů další předvstupní strategie. Nejen, že jejich účast přispěje k implementaci ustanovení, týkajících se hospodářské, vědecké a kulturní spolupráce v Evropských dohodách, ale také těmto zemím umožní obeznámit se s politikami a pracovními postupy Unie.

Po rozšíření či obnovení většiny programů Společenství vletech 1999 - 2000 kandidátské země vyjádřily velmi silný zájem na tom, aby mohly v této účasti pokračovat, pokud možno za stejných podmínek jako členské státy. Potvrzení skutečného zájmu o účasti jsou přijímána na vládní úrovni, stejně jako rozhodnutí o rozpočtových fondech, které musí země pro tento účel vyčlenit.

Účast v těchto programech umožní občanům a státním správám zemí SVE a členských států rozvinout spolupráci a výměnné sítě, a měla by urychlit přípravu těchto zemí na přistoupení k Evropské unii. Plná účast bude ku prospěchu zemí SVE i EU a podpoří hospodářský rozvoj v zemích SVE. Přispěje i k postupnému naplnění cíle spočívajícího ve školení pracovníků veřejné správy, účastnících se příslušných programů Společenství a tím podpoří „budování institucí“, hlavní prioritu Phare v kontextu předvstupní strategie.

Tento finanční návrh zahrnuje pouze programy, pro které bylo nebo do r. 2001 bude přijato požadované Rozhodnutí Rady přidružení (vizpříloha).

4. NÁKLADY A FINANČNÍ PLÁN

Dle oznámení Komise v jejím Sdělení Radě ze dne 20. prosince 1999 „Účast kandidátských zemí v programech, agenturách a výborech Společenství“, budou uplatňovány nové finanční postupy, které by měly zjednodušit řízení účasti kandidátských zemí v programech. V rámci těchto postupů bylo navrženo, aby byly, každý rok finanční prostředky převedeny přímo dané zemi, aby pomohly zaplatit její příspěvek v termínu požadovaném programem. Kromě toho, vzhledem ke specifické povaze podpory Phare (fondy stanoveny předem a smlouvy uzavírané každoročně na základě závazku), tyto fondy budou přidělovány předem (v roce n k použití v roce n+1), aby umožnily uspokojivě plánovat rozpočet.

Spolu s vlastním příspěvkem země bude příspěvek Phare tvořit celkový příspěvek země. Z tohoto příspěvku bude země, na základě žádosti ze strany Komise, hradit platby pro různé programy.

Většina zemí SVE vyjádřila své přání využít část svých národních alokací Phare na spolufinancování svých příspěvků do programů Společenství podle tohoto finančního návrhu. Poměr vlastního financování a podpory z národních programů Phare do výše 10% byl definován v příslušných Rozhodnutích Rady přidružení, která platí pro celou dobu trvání programů Společenství, kterých se tyto země účastní. Poměr se u jednotlivých zemí liší, někdy podstatným způsobem. Některé země zvolily možnost platit každý rok více či méně stejné částky ze svých národních rozpočtů a z Phare. Jiné v prvním roce účasti čerpají velkou část jejich přídělu Phare, ale jsou vedeny k tomu, aby v následujících letech postupně zvyšovaly své vlastní finanční úsilí. Administrativní náklady budou všechny tyto země krýt ze svých státních rozpočtů.

Jak již bylo výše uvedeno, nyní se na základě rozpočtu roku 2000 navrhuje alokace fondů Phare nutných pro krytí účasti zemí SVE v programech Společenství v roce 2001. Protože tato částka bude i nadále kryta z národní alokace, která byla programem určena v tomto roce, pokud by běžná alokace roku 2000 pro každou zemi na krytí účasti v roce 2001 nepostačovala, lze pro tento účel alokovat zvláštní fondy Phare.

V důsledku posledních výsledků programového procesu Phare 2000 i skutečných potřeb účasti v programech Společenství v roce 2001 jsou pro krytí účasti v roce 2001 (např. počáteční financování) pro programy LIFEIII (životní prostředí), 5. Rámcový program výzkumu a technologického vývoje (5. RP), FISCALIS (nepřímé zdanění), Leonardo da Vinci II (odborné vzdělávání), Socrates II (školství), Mládež, Kultura 2000 požadovány níže uvedené fondy Phare:

v EUR
Země
(Kód FM)
LIFE III5.RPFISCALISLeonardoSocratesMládežKultura 2000CELKEM
Bulharsko
(BG00/13)
X1.640.00002.807.0004.044.000462.000178.2369.131.236
Česká rep.
(CZ00/17)
X051.2321.824.0003.984.000720.000290.2156.869.447
Estonsko
(ES00/14)
285.000670.00044.385359.000337.000178.00043.0001.916.385
Maďarsko
(HU00/17)
1.045.0008.000.00051.2321.303.0002.690.000698.000214.14614.001.378
Lotyšsko
(LE00/06)
285.000877.8000439.000381.000203.00093.0002.287.800
Litva
(LI00/16)
X800.00044.385683.000720.000312.00071.8882.631.273
Polsko
(PL00/16)
X22.000.00058.0803.910.0008.004.0002.129.0001.370.30437.471.384
Rumunsko
(RO00/11)
1.093.0006.670.00051.2322.207.0004.340.0001.150.000317.54015.828.772
Slovensko
(SR00/18)
X3.745.00044.3851.261.0001.409.000730.000157.8337.347.218
Slovinsko
(SL00/10)
330.0003.505.0000405.000396.000274.00061.5984.971.598
CELKEM3.038.00047.907.800344.93115.198.00026.305.0006.856.0002.797.760102.447.491

X - země se programu neúčastní

Fondy Phare budou převedeny návazně po vstupu odpovídajících Rozhodnutí Rady přidružení v platnost (viz příloha).

Fondy Phare pro 5. Rámcový program (RP) kryjí rovněž účast šesti z těchto zemí (Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) v pátém Rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) pro výzkum a školící činnost. Estonsko, Litva a Polsko se tohoto programu neúčastní a Česká republika o podporu Phare pro svou účast v 5. RP nepožádala.

Tyto fondy budou příslušným zemím ve všech částkách převedeny podle pravidel Phare z položky rozpočtu B7-030 na základě samostatných finančních memorand. Společně s vlastním příspěvkem země ze státního rozpočtu budou fondy Phare představovat národní příspěvek země, z něhož bude země provádět platby na žádost o financování ze strany generálních ředitelství Komise pro příslušné programy. Proto by měly být fondy Phare převedeny tak, aby země SVE mohly splnit termíny plateb svých národních příspěvků.

Celkový příspěvek se stane součástí rozpočtu EU jako vyčleněný výnos, zakládající dodatečné přiděly podle příslušných článků daných programů.

5. UJEDNÁNÍ O IMPLEMENTACI

Fondy Phare budou převedeny přímo zemím SVE prostřednictvím samostatných finančních memorand, podepsaných mezi Komisí a každou zemí. Vzhledem ke specifické povaze těchto aktivit budou fondy převedeny v jediné tranši národnímu fondu každé země. Národní fond bude odpovídat za převod fondů zpět Komisi v rámci národního příspěvku po žádosti o financování ze strany generálních ředitelství Komise pro dané programy. Článek 4 Memoranda o porozumění, týkající se zřízení národního fondu proto v tomto konkrétním případě nebude platit. Je však třeba vzít na vědomí, že příspěvek Phare pro každý program lze převést až po vstupu příslušných Rozhodnutí Rady přidružení v platnost. V případě, že se vstup některých Rozhodnutí Rady přidružení v platnost zpozdí, lze platbu národnímu fondu rozdělit do dvou či více tranši.

6. AUDIT, MONITORING A HODNOCENÍ

Monitorovací postupy uplatňované v programech budou rovněž zahrnovat operace financované pro příjemce z kandidátských zemí.

Všechny smlouvy, dohody a právní závazky mezi Komisí a příjemci plateb budou umožňovat kontroly na místě ze strany Komise a Účetního dvora. Účty a operace programu může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor, se kterým uzavře Komise smlouvu, aniž jsou dotčeny odpovědnosti Komise a Účetního dvora Evropské unie.

Příjemci podpory jsou v rámci specifických akcí povinni podávat zprávu a finanční hlášení, které se analyzují z hlediska obsahu a oprávněnosti nároku na výdaje v souladu s cílem financování ze strany Společenství a s přihlédnutím ke smluvním závazkům a zásadám zdravého a efektivního řízení.

Hodnocení předpokládané v Rozhodnutích o zřízení programů bude rovněž zahrnovat operace financované pro příjemce z kandidátských zemí.

Přesunout nahoru