Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se zvláštního programu pro posílení občanské společnosti a přípravu na přistoupení deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 18.01.2001
Platnost od 18.01.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. prosince 2000 a dne 18. ledna 2001 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající zvláštního programu pro posílení občanské společnosti a přípravu na přistoupení deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 18. ledna 2001.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda;*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní podmínky a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textů Příloh A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „ Společenství“, na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ0011

Název: Zvláštní program pro posílení občanské společnosti a přípravu na přistoupení deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy

Doba trvání: do 30/11/2002

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 1.670.000 EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 30.11. 2002, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzayřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 30.11. 2003. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s přiměřeným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

p. Ramiro Cibrian
vedoucí Delegace v České republice
Delegace ES v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6

pro příjemce:

Jan Mládek
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

Příloha A a B Rámcové dohody

Příloha C Zvláštní podmínky

Příloha D Informovanost / Publicita


V Praze dne 18. 1.2001

Za příjemce:
Jan Mládek v.r.
náměstek ministra financí

V Praze dne 29. 12.2000

Za Společenství:
Stephen Collins v.r.
chargé ďaffaires
Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


PŘÍLOHA C FINANČNÍHO MEMORANDA

PŘEKLAD

Zvláštní program pro posílení občanské společnosti a přípravu na přistoupení deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy

ÚVODNÍ INFORMACE

ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI BĚHEM PROCESU PŘÍPRAVY KE VSTUPU

Pro splnění „kodaňských politických kritérií“ se očekává, že kandidátské země pouze formálně nepodepíší principy zákonnosti, lidských práv a respektování a ochrany etnických menšin, ale uvedou je také do běžné praxe a vybudují nutný institucionální rámec, který bude podporovat jejich udržitelnost. Rozvoj demokratické společnosti je vnitřně spjat s rozvojem otevřené občanské společnosti, tzv. třetího sektoru, který doplňuje činnost státu a tržní ekonomiky. Fungování nevládních a neziskových organizací (NGO / NPO) hraje klíčovou úlohu při formulování požadavků občanů prostřednictvím aktivní účasti, obhajoby a zvyšování uvědomění. Obecně řada prvků práva Společenství vychází z existence prosperujících a aktivních NGO / NPO (např. spotřebitelská hnutí, ekologické iniciativy, sociální a zdravotní sdružení atd.) Bez činnosti těchto NGO / NPO by právo Společenství nemohlo být obecně akceptováno ani plně uplatněno.

S přihlédnutím ke kontextu situace před přistoupením stanoví směrnice Phare pro období 2002-2003 tento základ podpory občanské společnosti:

„Ochrana a rozvoj demokratických procesů v kandidátských zemích mají zásadní význam pro splnění kodaňských kritérií. Kromě pomoci, která může být za tímto účelem poskytována vládám, např. na ochranu menšin jako jsou Rómové, lze finanční a technickou pomoc poskytovat i nevládním organizacím v zájmu:

a) podpory iniciativ jejichž cílem je konsolidace a další rozvoj demokratických postupů a zákonnosti;

b) posílení institucionální kapacity nevládních organizací a sociálních partnerů na všech úrovních;

c) podpora začlenění a účasti jednotlivých skupin, u kterých je z důvodu kultury, víry, pohlaví, věku, sexuální orientace nebo tělesného postižení riziko, že budou sociálně, ekonomicky nebo politicky marginalizovány.“

ZKUŠENOSTI S HORIZONTÁLNÍMI PROGRAMY ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

ACCESS je vyvinut na základě zkušeností získaných v rámci předešlých programů rozvoje občanské společnosti ve více zemích, které byly realizovány od roku 1993, zejména programy LIEN, Partnerství a demokracie. Zprávy hodnotící programy doporučují pokračovat v podpoře třetího sektoru.

Hodnocení byla vzata v úvahu při tvorbě programu ACCESS (Zvláštní program pro posílení občanské společnosti a přípravu na přistoupení deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy): program byl formulován jako co nejpružnější, vedený s decentralizovaným přístupem „zdola nahoru“, poskytující možnost nejrůznějších forem spolupráce, promísení sektorů a rozlišení alokačních úrovní.

OBECNÉ CÍLE PROGRAMU

Širší cíle programu ACCESS:

a) podporovat uplatňování acquis communautaire (práva Společenství) v oblastech politiky, kde hraje třetí sektor důležitou úlohu jako faktor implementace a obhajoby, a zvyšovat veřejné uvědomění a akceptaci v těchto oblastech;

b) povzbuzovat začlenění a účast jednotlivých skupin, u kterých existuje riziko, že budou v procesu transformace sociálně, ekonomicky nebo politicky marginalizovány.

Specifické a okamžité cíle:

a) zmírnit specifické problémy v oblasti ochrany životního prostředí a sociálně-ekonomického rozvoje a snižování marginalizace;

b) posílit institucionální a provozní kapacitu nevládních / neziskových organizací;

c) zapojit nevládní / neziskové organizace v kandidátských zemích do činnosti v rámci celoevropských platforem a sítí nevládních / neziskových organizací.

POPIS PROGRAMU

ALOKACE

ACCESS je vypracován pro jednotlivé země, aby byly splněny jejich specifické cíle v oblasti práva Společenství a sociální politiky. Bude věnována pozornost regionálním a národním prioritám. Na základě kritérií, která zahrnují počet obyvatel, stav rozvoje nevládních / neziskových organizací a potřeby sociálního sektoru, se předpokládají tyto příděly pro jednotlivé země:

CELKEM: granty a řízení (EUR)
Bulharsko2.000.000
Česká republika 1.670.000
Estonsko 900.000
Maďarsko 1.670.000
Lotyšsko 1.120.000
Litva 1.230.000
Polsko 5.850.000
Rumunsko 4.310.000
Slovensko 900.000
Slovinsko 350.000
CELKEM 20.000.000

Obecně platí, že 5% celkové alokace pro každou zemi by mělo být vyhrazeno na řízení programu. V případě potřeby lze příspěvek na řízení zvýšit až na 10% celkového přídělu.

OPRÁVNĚNÍ PARTNEŘI

Partnerské organizace musí být:

- nevládní a/nebo neziskové organizace, které jsou úředně registrovány v zemi svého sídla;

- založeny a provozovány v kandidátské zemi střední a východní Evropy nebo v zemi EU;

- „nevýlučné“ organizace, tj. organizace, které svou podporu či opatření nepodmiňují splněním ideologických, doktrinálních nebo náboženských podmínek.

Místní a regionální úřady se mohou připojit jako partneři nebo spolufinancující subjekty projektu. Nesmí podávat žádosti jako hlavní žadatelé v projektech.

OPRÁVNĚNÉ SEKTORY

Program ACCESS bude podporovat aktivity nevládních / neziskových organizací ve dvou hlavních sektorech:

a) aktivity související s přijetím a implementací acquis communautaire v těchto oblastech:

- ochrana životního prostředí

- sociálně-ekonomický rozvoj (například podpora práv pracujících a sociálního dialogu; podpora zájmů spotřebitelů a posilování sdružení, která zastupují družstva, sdružení a jiné organizace se sociálně-ekonomickou úlohou; podpora obhajoby v zájmu dobré sociální politiky)

b) aktivity v sociálním sektoru, jejichž cílem je přispět ke společenské reintegraci a/nebo poskytovat udržitelnou zdravotní a sociální podporu marginalizovaným skupinám obyvatel (např. příslušníkům menšin, zdravotně postiženým, starým lidem, bezdomovcům, dětem žijícím na ulici nebo zneužívaným, negramotným, obětem závislostí, AIDS, násilí atd.).

V rámci parametrů těchto dvou širokých sektorů by měl řídící výbor (viz článek 8) určit specifické priority podpory pro každou zemi, ve vztahu k prioritám vyjádřeným v přístupových partnerstvích a ostatní podpoře občanské společnosti v každé zemi.

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ

Granty spolufinancování budou udělovány na podporu dvou druhů projektů: nadnárodní „makroprojekty“ a místní „mikroprojekty“. Kromě toho je podporována spolupráce mezi nevládními/neziskovými organizacemi. Úkolem řídícího výboru bude určit, jak se celkový příděl grantu v dané zemi rozdělí mezi makroprojekty, mikroprojekty a kontakty („síťování“).

Makroprojekty

Základní podmínky žádosti o finanční prostředky pro makroprojekt:

- projekty musí odpovídat programovým cílům. Projekty by měly být samostatnými operacemi, reagujícími na situaci v dané zemi (zemích) a na specifické potřeby přijímající země nebo cílové skupiny. Měly by uvádět souvislý soubor činností s jasně definovanými operativními cíli.

- Finanční příspěvek EU na projekty bude poskytován do výše 200.000 EUR. Podle potřeb země bude moci řídící výbor definovat vhodnou minimální velikost přípustných projektů. Příspěvek Phare pokryje až 80% celkových nákladů projektu při účasti jednoho či více partnerů ze Společenství a až 90% celkových nákladů projektu v případě, že všichni partneři budou mít sídlo ve střední a východní Evropě. Předkladatelé projektů proto budou muset zajistit odpovídající krytí příspěvku pro minimálně 20% resp. 10% celkových nákladů projektu; vhodné příspěvky mohou poskytnout sami partneři nebo jiné státní či soukromé zdroje, ale nikoli jiný program Společenství. Vyšší podíl financování však může být kladně hodnocen při vyhodnocovacím procesu.

- V zájmu udržitelnosti je zejména povzbuzováno spolufinancování ze strany státních a místních úřadů,

- Všechny projekty musí být předloženy nejméně dvěma partnerskými organizacemi z různých zemí. Partnerství je podstatný vztah zahrnující aktivní výměnu dovedností, zkušeností, znalostí a/nebo financování. Všichni partneři musí být zapojeni od počátku přípravy projektu a aktivně se účastnit jeho implementace.

- Jeden z partnerů bude vystupovat jako vedoucí organizace, což znamená, že musí prokázat dostatek zkušeností a schopností k tomu, aby převzal finanční a právní odpovědnost za projekt. Vedoucí žadatelská organizace musí mít sídlo v jedné z přistupujících zemí v rámci Phare. Partneři mohou mít sídlo v přistupující zemi Phare nebo v Evropské unii.

- Každý projekt by měl zajišťovat nejméně dvě následující složky:

a) složku aktivity: konkrétní akce prováděné ve prospěch sektoru nebo cílové skupiny

b) složku kapacity: školení zaměřená na zaměstnance přijímající nevládní organizace (např. řízení, účetnictví, lidské zdroje, marketing, získávání fondů atd.), aby byla zajištěna realizovatelnost a udržitelnost organizace. Žadatelé by měli jasně vyjádřit kladný organizační dopad projektů a jejich udržitelnost.

Správní náklady příslušné organizace lze krýt z příspěvku ES (do výše 7% celkových nákladů daného projektu), pokud přímo souvisejí s prováděním aktivit.

Granty ES nelze využít na tyto účely: jednorázové konference, akademický výzkum a realizační studie, po kterých nenásleduje fáze implementace, amortizace, kapitálové dotace, deficitní financování, nouzové záchranné projekty, projekty, které již začaly a stranické projekty.

Doplňkový příspěvek na projekty může být částečně zajištěn naturálními příspěvky do výše 10% celkových nákladů projektu.

Doba trvání projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Mikroprojekty

Výše uvedená ustanovení pro makroprojekty platí i pro mikroprojekty, s těmito výjimkami:

- Projekty může předkládat jediná oprávněná organizace se sídlem v zemi SVE, která nemusí nutně mít partnera.

- Příspěvek ES nepřesáhne 90% nákladů každého projektu (zbytek poskytne v hotovosti nebo naturálně žadatelská nevládní / nezisková organizace.

- Nejvyšší grant ES činí 50.000 EUR. Řídící výbor bude definovat minimální velikost grantu pro každou zemi.

- Projekty by měly být implementovány v průběhu jednoho roku.

Kontakty („zasíťování“)

Tyto prostředky budou poskytovat podporu, která umožní nevládním / neziskovým organizacím a jiným subjektům občanské společnosti, aby se účastnily aktivit organizovaných v rámci EU. Příspěvek bude krýt zejména cestovné a diety při účasti na akcích organizovaných orgány jako jsou např. celoevropské platformy nevládních / neziskových organizací působící v oprávněných sektorech programu ACCESS.

Tyto prostředky nebudou používány na financování organizace akcí.

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

Projekty budou vybírány na základě výzvy pro předložení návrhů projektů, vyhlašované v každé přijímající zemi, organizované vybranou implementující organizací. Budou dodrženy standardní postupy Komise v oblasti zahraniční pomoci (Praktická příručka pro uzavírání smluv v rámci Phare, ISPA a Sapard, článek 6, granty).

PŘEZKOUMÁNÍ PROGRAMU

Program může být na žádost Evropské komise v průběhu své implementace přezkoumán, aby byla zhodnocena jeho vhodnost vzhledem k procesu před přistoupením a jeho sociálním a občanským cílům.

AKTIVITY JINÝCH DÁRCŮ A KOORDINACE

Velká pozornost bude věnována tomu, aby projektové aktivity neduplikovaly aktivity financované z jiných zdrojů Společenství, např. národních programů Phare, jiných horizontálních programů (zejména Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva) a programů Společenství otevřených účasti kandidátských zemí. Podobně se bude usilovat o koordinaci s aktivitami, které financují kandidátské země samy nebo jiní mezinárodní dárci.

NÁKLADY A FINANČNÍ PLÁN

Příspěvek Phare na program ACCESS bude v roce 2000 činit 2 mil. EUR.

Program ACCESSskončí 30. listopadu 2003 (platby).

Viz tabulky očekávaných závazků a plateb v přílohách 2 a 3.

ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE

Program bude implementován prostřednictvím Decentralizovaného Implementačního Systému. Implementační orgán bude vybrán jedním z těchto dvou alternativních mechanismů:a) Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) zorganizuje veřejné nabídkové řízení (v Bulharsku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku a Slovinsku) nebo b) implementačním orgánem bude přímo jmenována nadace pro rozvoj občanské společnosti nebo rovnocenná organizace (v České republice, Litvě, Rumunsku a Slovenské republice). Pokud bude existovat implementační systém národního programu Phare pro občanskou společnost, měla by se implementace ACCESS řídit pokud možno stejným mechanismem. Národní koordinátor pomoci (NAC) bude mít celkovou odpovědnost za tvorbu, monitorování a implementaci programů Phare.

Pro účely tohoto programu lze ustavit zvláštní řídící výbor aby a) přijímal klíčová strategická rozhodnutí o programu (dle definice v článcích 5.3 a 5.4) a b) dohlížel nad implementací programu. Výbor by měl zahrnovat zástupce hlavních zúčastněných subjektů, zejména NAC, vedoucího Delegace a zástupce občanské společnosti.

Národní fond (NF) na ministerstvu financí v čele s národním schvalujícím úředníkem (NAO) bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. Vhodnou finanční kontrolu ohledně implementace programu provádí příslušný národní kontrolní úřad.

Komise bude převádět fondy na NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Českou republikou dne 12. října 1998. Fondy budou převáděny na žádost NAO. Platba do výše 20% fondů, která má podléhat místnímu řízení, bude převedena na NF po podpisu finančního memoranda a finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA) / Centrální finanční a kontraktační jednotkou (CFCU). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování programových schvalujících úředníků a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA/CFCU a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny čtyři zálohové platby do výše 20% fondů řízené lokálně (příjemcem) nebo vyplacen celý zůstatek rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena jakmile IA/CFCU vyplatí 10% rozpočtu. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 30% celkového rozpočtu. Hranicí pro třetí splátku je 50% a pro čtvrtou splátku vyplacení 70%. Pokud vedení Komise nevydá výslovný souhlas, nelze podávat žádosti o platby v případě, že celková výše fondů uložených u NF a IA přesáhne 10% celkového rozpočtu platného pro daný závazek. Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující 20% v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené memorandum o porozumění.

Národní fond převede finanční prostředky na IA/CFCU v souladu s finanční dohodou (FA), podepsanou mezi NF a IA/CFCU. Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem IA/CFCU, nedojde k žádnému převodu prostředků zNF na IA/CFCU. CFCU a IA musí vést programoví schvalující úředníci (PAO), které jmenuje Národní schvalující úředník po konzultaci s Národním koordinátorem pomoci (NAC). Programový schvalující úředník bude odpovídat za všechny operace prováděné příslušnou IA/ CFCU.

NF otevře a bude spravovat zvláštní úročený bankovní účet denominovaný v EUR, ve zvláštním účetním systému v centrální bance. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu Národního schvalujícího úředníka rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejné postupy budou platit pro všechny fondy převáděné na IA nebo CFCU.

Národní schvalující úředník a Programový schvalující úředník zajistí, aby byly všechny smlouvy vypracovány v souladu s postupy stanovenými v příručce DIS. Všechny projekty budou v částce vyšší než 2 miliony EUR, kromě projektů obsahujících budování institucí, kde lze smlouvy na služby a dodávky uzavírat na nižší částky.

Všechny smlouvy musí být uzavřeny do 30. listopadu 2002. Všechny platby musí být provedeny do 30. listopadu 2003.

Všechny finanční prostředky nevyužité do data ukončení programu budou vráceny Komisi.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro platby programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace Programového schvalujícího úředníka a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře / CFCU před oficiálním ukončením programu. IA / CFCU přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené fondy budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. IA / CFCU dále přebírá plnou odpovědnost vůči subdodavatelům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě subdodavatelům. Finanční prostředky nevyplacené subdodavatelům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. Národní schvalující úředník bude Komisi podávat roční přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

MONITORING A VYHODNOCENÍ

Pověřený implementační orgán je odpovědný za monitorování projektů. Bude průběžně informovat řídící výbor o implementaci programu.

Platí standardní postupy DIS pro monitoring a hodnocení na úrovni programu.

Platí standardní postupy DIS pro oceňování programů Phare.

RIZIKA

Hlavní rizika se týkají: koordinace mezi různými orgány, které se účastní programu; efektivní řízení programu; včasné poskytnutí zdrojů spolufinancování.

Problémy, které by mohly narušit účinnou implementaci programu:

- slabá institucionální a odborná kapacita nevládních / neziskových organizací pro úspěšný rozvoj a implementaci projektů, poskytnutí spolufinancování;

- absence skutečného partnerství mezi nevládními / neziskovými organizacemi zapojenými do projektu;

- nevládní / neziskové organizace s podvodnými úmysly; zpronevěra grantů;

- řídící schopnosti implementačních orgánů.

Přesunout nahoru